09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE Örf 22 Ocafc 1969 CUMHtHR ••••••••••••rİ Verem savaşının bugünkü durumu Doç. Dr. Haydar AKSÜĞÜR erem Savasının KnelerdcB beri devam eden planlı ve •erimll çalısmalarıntı rsfmen, bvgiin Tfirkiyenin ea miihim saflık problerai jene verem ve verem savaşıdır. Takriben 100 sene kadar evvel tstanbnl'da neşredilen «Ceridei Tıbbivei Askeriye» nin 128S 1H9 senelerine ait nesriyatında, o devirde, aıkerî hastanelere yatan hastalardan her av Slenlere ait verilen istatistikler. o tarihlerde bn hastanelerde ölenlerden *i30 S9*«nnn verem yüzünden bnsuie geldi£ini v e veTetnin memleket içinde korkonc bir salruı balinde •Idn$nnn ortaya koyacak niteliktedir. | V Verem Savaşı Genel Müdürlüjünün 1S661M7 senesin? ait çalısma rspornnda bildirilditine törr, Devlet Istatistik Genel Müdnrlüt*nden elde edilen biljçiler Türkiye'de veremden öliim nispetinin 1945 te 1M.0M kisida 26Î Iken. bn nispetin 1365 te 100.000 de 36,4 dflstüt * n ö eöstermektedir. Bn meraleketimlı için çek mühim bir sonnctnr. Ancah verem trdarlsinde knllanılan antibivotiklerin piyasava eıktıtı 1945195» senelerinden itibaren her memlekette veremden öliim nispeti süratle dntmektedir. Bn bakımdan veremden ölümun aıaiması vererne tntnlımıs olanlann aynı nlspetJe azaldı&ını eöstermemektedir. Bir mmtıkadaki hasta adedinin, bn adeffln azalıp veva çoSaldıfını bnimak iein b8vle blr araştirtnanm vapıldığı yerlerdeki her •aJınn a v n a y n tetkik edllerek hasta «laalarm bnlnnnp ayırdedilmesi lSnmdır. vafinda t s n m a l a n n ehemmiyeiini gftatermektedir. tstanbnlda, tatanbol Verem Sava*! Dernefi. Sağlık Bakaalığı Verem Savası Genel Müdürlüğünnn de rardımmı temin ederek, 5 senelik bir mficadele plânı vapmışür. Bu plina eöre bütün İstanbnl halka nrikro fiUmden Keçirilerek kontrol edilmekte ve bnlunan hasUlar da tstanbul Verem Savası Dernefinin muhtelif semtlerindeki 22 dispanserinde tedavi edilmektedir. 1966 senesinde başhyan bn plâna söre bujüne kadar 1.432.550 kisi mnayene edilmis, bnnlardan hasta olduğu tesbit edilen 6.238 kisi tedaviye alınmıstır. 1968 seneshrin 11. arına kadar mikro filim taraması ile kontrol edilenlerin miktan 471.435 ldşi olnp bnnlardan hasta olduğundan snphe edilen 9.674 sahıs baien tetkik edilmektedir. Bunlar arasından hasta olduğn katt olarak beOi olanlar da tedaviye aluıacaklardır. Türk Politikasının yeri Sezai na bans severüginin kağıt üserindeki teminatı ile çıkarak sempati toplayacaktır. ortadoğu ülkeleri arasında A Rusya, Hindistan • Pakismeydana gelen veya gelmesi tan ihtüâfında arabuluculuk yapmuhtemel olan siyasi ihtimış ve bunda önemli ve başanlı l&flann Türkiye uzerinde belirli bir rol oynamıştır. Fakat, Çekosbir tehdidi ve baskısı olmamaklovakya'nın çok sert ölçüler la beraber büyük devleüerin taiçinde işgali, Rusyanın sağladıgı raf tutan hareketlerinin yarattıprestiji hemen hiçe indirmiştir. gı tehlike, her zaman İçin bir Şimdi, yeni bir Ortadoğu banş endişe kaynagıdır. plâruna basılmıs Rus damgası, Ortadoğuda, istikrarlı w desiyasi itibarı da saglayacak bir vamlı bir bans ile iyi komşuluk adımdır. münasebetlerinin idame ve gelişBu plin, uzlasılmıs badler tirilmesi Türkiyenin gUvenliği dah'linde kabul edildigi zaman için gerekli asli unsurlardan bişerefi ziyadesiyle Rusyaya ait orıdir. lacaktır. Uzlasılamaısa, Rusya, B U iübarla, durumu yumuşabarışçı gayelerine Amerikanın tacak ve banşı saglayacak her ve diğer emperyallstlerin gölge teklif ve harekeün destek göredüşürdüğünü, Ortadoğu ihtilâcefi ve dünyanın bir haftayı aşfırun devamlılık sorumunun takın bir zamandan beri münakamamıyla onlara ait olduğunu idsa etmekte oldugu Rus Ortadodia edebilecek ve bölgedeki mevğu bans plâmnın gayesini de, cudiyetinin sebeplerinl kendi huTürkiyenin aynı anlayış içinde kuki anlayışı açısından tesçll ettasvip edecegi şüphesizdir. tirmiş olaeaktır. Bastnda neşredildigi kadan # Rusyanın bu plânı yapmaile plânın ana hatları bir müzadan evvel Araplarla bir mutakerenin başlatılması için lüzumbakata varmıs olmaa kuvvetle lu asgarî müşterekleri ihtiva etmuhtemeldjr. Aksi halde Arapmektedir ve şöyledir: lardan tepki görecek bir teklifi • tsrail'in. işgal ettigi topyapmakla daha ilk adımda kenraklardan çekilmesi, di hançeri üstüne düs'nüş ola• Arap Ulkelerinin îsrail caktır. ile aralanndafci savaş haline Böyle bir anlaşma halinde ise, son vermeleri ve sınırlann Araplar, Rus plânı gerisinde ken ortak arüayış içinde tamnmadilerini fedakârlığa itilmiş bir sını öngören Kasım 1967 durumda gösterecek ve tsrailin Birleşmiş Milletler Güvenlik aksi davTanışı, gelecek bir asKurulu karannın ana hatlakerî çatışmanın sorumunu ona nnm benimsenmesi, yüklemek imkânını vermiş ola• Arap îsrail sınınnm caktır. her iki tarafmdaki sahanın Bu suretle, Rus Arap sosyaveya bir seridin Birleşmiş list devletleri arasındaki baglar Milletler gücünün kontrola daha da kuvvetlendirilmiş, Rusaltında bulundurulması, ya. Ortadoğuda daha emin bir • Israile Kızüdeniz ve Asekilde yerleşmiş bulunacaktır. kabe körîezi yolunun açık tuO Rusyanın bu hareketinde, ttUması ve fakat Süveyşten Kızıl Çinle gittikce derinlesen istifade hakkınrn tanmmamaanlasmazhğı muvacehesinde Bası ve bu tartışmalı konunun tıdaki ihtilâflan tahfif malaaesas anlasmalardan sonraki ciı da görülebilir ve böyle bir b ı r tarihe bırakılması. politikada Rusya hakltdır. Kızıl Gbruleceğı üzeıe, bu plânda Çin. Amerikadan dana çok RusAraplar ve îsrailden mantıklı oyaya karsıdır. larak beklenen fedakârhklar varOrtadoğu, Avrupaıun güvenlldır. Taraflar bu fedakârlığı gösği ile yakinen ilgili bir bölge olterirler veya gösteremezler. Bun duğundan burada blr süre saglalann dışmda kalanlar, olayların nacak sükunet, Rusya'yı hem yirmi yıllık acılığı içinde yaşabölgede daha kuvvetli kılacak, madıklanndan Uk bakışta plânı hem de Kızıl ÇhVe karsı olan kabule şayan görebilirler. Biz; politikasına dgh« itiaj^JJe egilbunlan münakasa etmek Istemi ^ e k imkânır yorüz. Maksat. plânı özetleye *3tesyE rek bilgileri tazeledikten sonra ğındaki dikkatli ve barışa taraf a\Ti bir konuda, büyük devletlegörünen ve Kızıl Çin'in paralerin ?enel politıkasında bir araşline girmekten sakınan tutumu tırma yapmaktır. Zira, meseleda bununla baglanabilir. nin mihrakı, plânın çerçe^•esi Bu suretle Rusya, bir taraftan ve detayı degil büjük güçlerin. sosyalist dünya hedefinden şasgenel politikalan içinde bölgesel madan bupünkü sosyalist çevre olaylara karşı tutumlan ve uyile yetinmek ve bunu kuvvetlengulamalardan neler beklemekte dirmek isterken diger taraftan olduklandır. da aşın düşmanlıklan tahrikın faideden ziyade zarar getirecegini iyi hesap etmektedir. Böyle olunca, Rusya yeni blr Ortadoğu bans plânı teklifinde haklı ve kazançü bir durumdadır. ı TURKIYE ORTA DOGU Beyaz Saray'da devri teslim Amerikanın 37 lnci Cumhurbaşkanı Nixon, görevt başladı. Olay yalnıı Amerika'yı değil. her ülkeyi ilgilendirir. Çünkü Vaşhington doğrudan do&ruya kırk ülkenin yönetiminde etkindir, dolaylı yoldan tüm dünya politikasını kapsıyan bir etkisi var. Gazetelerde Beyaz Saray'ın devir ve tesllm işi üzerine fotosraflar yayınlanıyor. Görünüşte uygrar dünyanın iki insanı karşıhklı giilücüklerle obiektife poz veriyorlar. Nixon'un bir sıra dişi, beyaz beyaz parlıyor, Johnson'un giilüşü asağı kalmıyor. Yüzeyden bakılınca her işin yolunda g i t t i ü sanılır. Amerikan Cnmhurbaşkanlannda ne Hitler'in marazl suratını. görebilirsiniz, ne Musolini'nin deli bakışlarını. ne de Stalin'in ihtilâlci çlzçilerini... İyi aile babası yiizüyle ob.iektife tebessüm etmek ilk koşultiur Baş.kan seçimlerinde... Televizyon ekranına söz dikmiş milyonlarca orta Amerikan ailesine giiven vermek iein Başkan adayları iyice ölçülür biçllir.. Karısı, çocukları, ev hayatı, geçnaişi. geleceği. ve ille de fülticüğü hesaplı olacaktır. tşin göriinen yanıdır bu... Ve bir de sahnenin arka tarafı vardır. Beş altı yıldan beri sahnenin arka tarafı dünya halklarının ?öziinden saklanamıyor. Hele Kennedy cinayetinden bu yana Amerikan devletlnin iskeleti âdeta blr röntgen makinesinin altına yatırılmıstır. Başkanlık seçimlerlnin özetten özet bir tarihçesi Johnson \ i x o n devrI tesliminin anlamım ortaya koyarak yeterliktedir: Beyaz Saray'ı dün ffüliipüklerle Nixon'a teslim eden Lyndon B. Johnson. Baskan Kennedy'nin yardımcısıydı. 22 kasım 1963'te Tesas'ın Dallas kentinde Kennedy bir otomatik tiifeçin kurşunlarına kurban gitti. Cinayetin ne çercek kaatili ortaya cıktı. ne de gerekcesi aydmlandı. Bilinen şey Kennedy'nin ilericl bir Cumhurbaskanı oluşuydu: petrol. oto kıımpanyaları. Wall Street işadamlannın politikası dısında bazı tehlikeli eğ:ilimleri bayrak gibi yükseltmek eğiliminde bir penç styaset adamı karakterl ağir basıyordu. Kennedy öldürfilünce Johnson kan Izlerine basa basa Beyaz Saray'a oturdu. Amerikan yasalarına göre. ölen Başkan yerinc muavini otomatikman geçerdi. Tıllar birbirini izledi. Johnson'un politikası. silâh. petrol. maden, makine kapitaüstlerlnin i^tedi&i clzçl üzerine pelişti. Her yanda kan. olıim. isyan. CIA, iç savaş vardı. Ve bıınlann oldıifftı yrrde Amerika... Vietnam'da tırmanma harbi greliştirildi. Johson. Wall Street'in isterlerine röre davranıyordıı. N> var ki bu yayılma. blr yerde limitl aşarak Wmll Streefin hesaplarını tersine çıkarmaya, bllançnyu zarara götürmeye başladı. O zaman bir yeni politikacı gerektl tasfiyeyi yürütmek, yeni statüko'yu llân etmek için... Nixon Işte bu polltlkacıdır. Johson'a Beyaz Saray'ın kapıianm açan blr cinayettl.. Ne gariptir (veya ne tabiidir) Nizon da Beyaz Saray'a blr cinayet üstünden yürüyerek ifîrmektedlr. Herkes biliyor ki eskl Başkan John Kennedy'nln kardeşi Robert Kennedy. Los Ançeles'te öldürülmeseydi, Nison Cumhurbaşkanı olamıyacaktı. Robert Kennedy de a?abcyi gibi ilerl görüşlü ve reformcu idl: Amerika'nın geri ve sömürücü cevrelerinln hoşuna gltmiyordu; tehlikel! e£iIlmleri vardı. Öyleyse ölmesl gerekiyordu. Ve katledildl Robert Kennedy... A kan kan, Nlxon'a başkanlık yolunu açmı^tı. Nitekim kazandı Nîxon.. Beyaz Saray'ın kapısında bulustular Johnson Te Nlxon.. Gülümsediler biriblrlerine.. Dört dörtlük Hollywood ölçüsünden^ Flâşlar çaktı.. Televiıyon pperatörlerl çalıştı.. .• • ';' İ'j ,*ioema ksaBeralnn lşIedl..""'':{Kf:r';'.*.. ; " * * ' ' ~'Tt sfkışfılar siilüciiklerle.. Ve devr1 teslim yapıldı uygarca.. Çok uzakta degil. Potomac Nehrinln kıyısinda Arlinrton mezarhginda Kennedy'ler yanyana yatıyordu.. Çalsın marşlar, ötsün borular, sevinsin kırk ülke Amerikanrıl. Gitti Gülsüm, geldi Gülsüm; ha Hoca All, ha All Hoca. ORKUNT EMEKLt AMÎRÂL bir politika izleyecegl de beklenemez. Amerikanın da bu konuda, Güvenlik Konseyinin diğer iki büyük üyesi ile birlikte veya münferiden mukabü bir tekİıfi olacağı ve muhtemel banşın şeref plâkasına kendi isimlerini de kazdırmak isteyecekleri süphesizdir. Bun'ar olursa, Amerika kendisine paktlarla bağlanan ülkelerle, tarafsızlan haarlayacağı mukabil plânı desteklemeye dâvet edecek, bunun gerekli bütün yollarım aravacaktır. Görüşler ayrıhr ve taraflar bunlar üzerinde israr ederse, Birleşmiş Milletler tekrar, Rus veya AmerlKan tezlerini destekleyenler ve desteklemeyenler olarak üd oy blokuna aynlacak, bu oy dağılımında Ruslar, Arap tarafını tutacak; Amerika tsraili destekleyecek ve nihai durum basladıSı noktaya gelecek ve banşı sağlamanıanın suçunu taraflar birbiri üzerine atacaktır. Böyle bir öıtimal herhalde temenni edilecek bir sonuç degildir. Demek oluyor kl, bir plânın satırlanndan evvel büyük devletlerin dünya politikasındaki yerleri ve tutumlan önemlidir. Hıç bir büyük devlet. haddizatmda Ortadogudaki Arap iç âleminin dertleri. problemleriyle îsrailin varîık mtlcadelesinin t«mel unsurlan üzerinde münakasa vürütrnemekte, genel dünva polıtikasmda onlara uvgun gördükieri yeri Uyin etmektedirler. tstanbul'un taraf tutan ezik politikasma btralnlsa idi, (SEVR) de Türkiye'ye böyle bir yer tayin edecekti. 0 IHI di: S:: •• •• •H; :•:: •• •• '.".', ::H :::: ::K İjj: :::: "H Tedavi İlk defa ürklye'de bn sekilde hasta prevalansının tesbiti ilk defa 1960 senesinde Ankara Hıfnssıbha Oknln tarafından. Ankaradaki Topraklı ve Haeettepe semtlerinde ya•ılmıştır. Bnralarda tedaviye muntac hasla nispeti «i>25!9 olarak bvlnnmnstar. "îonn taktben 1982 de Yozçat'ta bnna benrer arastırmalar yapılrnıs. bnrada da kövlerde tedavive mahtar hasta nispeti "o25. sehirlerde ise 'iSO •larak bnlnnmnstur. Bn arastırmalar safclamI»n koromak iein yapılan memleket çapındakl B.C.G. verem asısı kampanyasının devam ettlgi tarihlerde yapılmıstır. Bn y&zden teda•iye mnhtaç hasta nispeti çok yflksek bnlnnmastnr. Bnna mnkabil B.C.G. verem asısı kampanyasının 3. tnrnnnn bittifl 19M 1M7 senelerinde Trakyada. 1.200.000 kiside yapılan tararaalarda el(> edilen netieeiere töre, tedsvlye mnhtac veremli nispeti, sehirlerde B.C.G. kornyncv ası yapılmıs olanlarda 1000 de 3. ası vapılmamıs olanlarda ise 1000 de 25. fcntfln nfifnsta ise (asılı ve asımzlarda) 1000 4e 18 olarak bnlnnmnstnr. O halde dlvebiUri» lıi, Tnrkiye'de B.C.G. kornyncn »sı kampanTBSI. her sene vereme tntnlanlann miktannm Dflvuk nispette azalmasını sa|lamıstır. Bn sayede verem. memleketimtede kontrol edileblîeeek, blr teviyeye dBsmastflr. T ' erem n v a s ı n ı n ana prensibl 3 esasta toplanır : A Saglamlann kornnması, 4D Hasta olanlann aranıp bnlnnması. 4 İ B»Innan hastalann erken ve mnntazam bir !•4*viye alınrp mözminlesmelerlne im.kân verit , meden iyi olraatannın temlnl. Korunma D SAGLATnTARIN KORTTNMASI : Mfleadelenin en möhim safhasıdır. B« yalnııca B. C.G. verem asısı ile temin edilebilmektedir. Tnrkiye'de sistemli bir asılama 1953 senesinde baslamıstır. Bn tarihten bogtine kadar S a | Iık Bakanlıgı Verem Savası Genel MüdfirlüH n ö n B.C.G. kampanyası ekipleri ile mahallî verem savatı derneklerinln Terem savası dispanserieri tarafından bütun raemleket 1987 senesine kadar 3 defa taranmıstır. Bn 3 tnrda MJOO.OOO'n B.C.G. kampanyası ekiplerine ait olmak ttıere 51311.589 kisiye tüberkniln testi yapılmıstır. Bnnlardan ası 11e korvnnusı ieap ettiÇi »niasılan 20.9S5.124 vatandasa ası yapılmıstır. Bn sayede vereme tntnlanlann adedi de her sene fittikce azalmaktadır. Verem savaşının bn k o m v a e n safhası dflnyada hlçbir memlekete nasin olmamı» derecede mnhtesem bir mnvaffakiyettir. Bn netleeler Dfinya Saflık TeskilSb İle vabancı otorlteler tarafından büyük bir takdir ve bavranlıkla •»ılanmıştır. B HASTALARIN ARANTP BtTLrNMASI : Bu da verem savaşının mühim bir safhasıdır. Bn, nflfns sayımmda aldagn gibi kadastro esasına dsvanan ve her evde yasiyan insanlan teker teker arayıp kontrol etme esasına e8re yamU n bir plfinla temin edilmektedir. Sajthk Bakanımızın 1969 senesi Verem Savası Haftasını açıs nntknnda öjrendiümize göre, Verem Savası Genel Müdiirlüfünün savas plânlannın hedefi, her sene 5 miivon vatandası kontroldsn fecirerek hasta olanlan aravıp bninaktır. > senesinde Saflık Bakanhgına ait 135 verem savaşı dispanseri ile verem savası derneklerine ait 45 dispancerde 2.022.029 kisi mnayene edilmis, bnnlardan 54.850 sahsm hasta oldnğiı fîrülerek tedaviye alınmıstır. Bn taramalarda hastalıgi tetbit edilenlerin büyük bir kısmının hasta •Idnklanndan haberdar olmayısı, verem ta O H A S T A L A R I N TEDAVİSt: Verem savasının başhca hedefidir, bn sayede bir taraftan saflamlar korunurken bir taraftan da hmstahk n e m b a l a n ortadan kaldmbaus olacak ve veremin kökünün knrntnlmBSi mSmknn olacaktır. Verem bufün artik tedavisi mfimkün, hattâ kolay olan bir hastalıktır. Ancak tedarinin mantazam bir sekilde yapılması ile bn netice elde edilebilmektedir. VEREM TEDAVİSÎ NASIL OLMALIDIR? Tedavinin muvaffak olması İçin yalnnca ilacm temin edilmesi kâfi defildir. Nitekim Türkiyede verem tedavisi ve hmstaUrm kontrollan verem savaşı demeklerinde parasn yapümaktadır. Ancak hastalann mnhim bir kısmının tedaviye baslamalanndan bir müddet sonra lhmal. al&kasızlık ve bilhassa bilgisizlîkleri vâzfinden tedavilerhıi vanda bıraktıklan rejra fasılalı, kesik kesik devam ettikleri KÖrülmektedir. Bu gıbilerin bir mfiddet sonra ivi olmaz kronik bir hale döndfikleıi tesbit edilmektedh. Verrm savaşının tedavi saflıasma kadar her şeyin müketnmel olmasma karşılık tedavi safhasındaki bu aksaklık, hastabk membalannm ortadan kalkmasına, mani olmakta, hattâ bonlann artmasına sebep ohnaktadır. Nitekim TfirHvede veremden Slfimfln çok azalmasma, her sene hasta olanlann adedinin Rittikçe azalmaaııuı rafemen. verem savası dispanserindeki bn gibi kronik vak'a adedlerinin arttığı rörülmektedir. Bn bal bir mfiddet sonra, her sene vereme tutuianlann azalma hınnın dnrmasına sebep olaeaktır. Bn gidisle Syie bir zaman ırelecektir ki verem saraşı ancak Törkiyede veremli adedinin muayyen bir seviyede kalmasıtn temin edebilecektir. Halbuki verem savasınm hedefi veremin kökünü knrutmaktır. O halde hastalık membaı olan Kronik Vak'alann Azalması Nasıl Temin Edilecektir? Bn mevzn bütün dflnyayı isfal eden bir haldir. Bn dnrum bir taraftan kronik vak'alan tedavi ederken diper taraftan yeni kroniklerin nhnrnna meydan vermemeUe temin edüebilir. Tapıian çalışmalar föstermistir ki yeni bnlunan basilil ve yaralı (Kavttell) hastalann tedavilerinin ilk 3 4 ayı blr j a U M ı mftessesedc hekim kontrolnnda yapıln^a bn mnddet zarfında bnnlann yaraian kapanmakta, basiileri de kaybolmaktadır. Bn safhadan sonra bu ıribUerin müteakip 12 • 15 aylık tedavilerinin dispanserierde ayakta takip ve kontrol edilerek yapılması iktisarien peri kalmış memleketler için en uyrun bir tedavi seklidir. Bn sekilde yapılan tedavi ile kroniklesen hasta nisbeti. tedavileri basından sonuna kadar dispanserlerde yapıianlara nazaran pek az olmaktadır. Türkivedeki taramalarda tesbit edilen. tedaviye mnhtaç hastalardan bn gibi ilk 34 aylık tedavilerinin hastahanelerde yapılması icabeden hastalann nisbeti, bnlunan yeni hastalarm ancak % 1520 sini teşUl etmektedir. Memleketimizde bn tip hastalan yatıracak kadar verem yataEi da mevcuttnr. fr«ramalarda tesbit edilen hastalarla ken*• disinde hastalık şüpbe edenlerjn Uk olarak basvnrdııklan müessese verem savası dispanserleri. karşılastıklan ilk hekim de dispanser hekimidir. O halde hastalan ilk gören dispanser hekimlerinin, kendilerine mfi vcaat eden yeni hastalıja tutnlmuş basilli ve kavernli vak'alan. tedavilerinin ilk 3 4 J ı lçrâ blr yataklı mnesseseye yollamalan hem bir hekimlik bortru, hem de çalıstıklan verem savası bakımından bir vazifedir. Ancak bu sayede verem savaşının "e 100 muvaffak olması mflmkün olacak ve veremnı kökfl knruvacaktır. •••• •••fi •«•• •••• •••• •••« •••• •••• •••* •»•• •••• • ••• :::: H:: Sonvç . Ş:|j :::: i::: :::: i::: ••:: £|| ^||: :::: I H:: Ras teklifinin gcrisîndekiler, ii! ::: • ••• >•>• • ••• • ••• • ••• SO N U Ç r • •'Brtdyede verem ssvaşmm koruyncn kjs* an yani B.C.G. verem asısı tatbikatı fevkalsde mnvaffak ohnns durmndsdn*. Veremli hastalan bnlma bakımından. kadastro osnliine uygur, bir şeldlde yapılan taramalar her sene daha hrela çelismekte ve iyi neticeler vermektedir. Ancak verem savaşının muvaffak olması için bnlunan her hastanın dispanserlerde hemen ayakta tedaviye ahnmaması lâzımdır. Bnnlardan basilli ve kaviteli olan. yeni buInnmnş hastalann tlk 3 4 aylık tedavilerinin bir yataklı müessesede yapılması. bn (ribilerin kronik basü saçan membalar haline feçmesinl Snlemesl ve verem savaşının mnvaifak olması bakımından Uzımdır. •••• • •«• • ••• • ••• • ••a :::: •••• •••• •••• M iiii '•?•'• •••• •••• •«•• •••• •••• «... ••«. •••• •*.. •*•• •••• us teklifinin gensinde de bazı hesaplann bulunduju, Birleşmiş Milletlerde plânın müzakeresi sırasmda diferlerinın de kendi hesaplarma göre harekefedecekleri Ubiidir. Bunları şöyle degerlendlrmek mümkündür: O Amerika'da 20 ocak 1969 dan 'tibaren parti iktidarları görev degıstirecektir. Demokrat iktidarm tecrübe ettigi politikalarda bazı muvaffakiyetsizlikler, yıpranmalar, Rusya ile çok ciddi sürtüşmeler olmuştur. Cumhuriyetçi iktidar da, 1950 ler içinde d:ş politikada daha sert davranışlı görülmüstür. Yeni Başkan da bu. devrin politikasında yogrulmus bir kişidir. Bu durum muvacehesinde Rusya barışçı insiyatifi ele alarak sertleşeceğini tahmin ettiği Amerikayı dünya efkân karşısında peşin ve erken taahhütlere zorlamak tsteyebilir. Johnson iktidan, gidici olarak böyle bir teklifi getiremiyecegi gibi üzerinde de duramayacaktır. Dolayısıyla şartlar ve zaman İnsiyatifi Rusyaya vermiştir. Bu suretle Rusya, Birlesmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, bilâhare Genel Kurulda 124 Uye karşısı R Amerikaya eni Nbcson iküdan, Batı ATrupanın kendisine daha baslangıçta yeteri kadar »empati duymadığını bilmekte, itüfak içinde şüpheciligin bir süre devam edecegini tahmin etmektedir. Vietnamın, içte ve dısta bırak tığı olumsuz tesirlerden ve itibar kayıplanndan en uygun bir sekilde ayrılmak meselesi ile karşı karşıyadjr. Bu kritik devrede atılacak yanlıs bir «dım, NiMon"u daha iktidann başmda vıoranmış bir hale geürebilir. Bu sebeple, Amerika"nın Avrupa ve Ortadoğuda, şimdilik, kendisini hırpalatacak sert bir davrams göstermemesi gerekir. Ancak, bunu yaparken de, Ortadoğu bans plftnında Sovyetler BirHgirnn verini saglamlastıracak B Y ukanda kısaca münakasa edilen genel durum içinde Türkiyenin yeri, bUyUk devletlerin telkinleri ve baskılan istikametine yönelmeyecek bir politikada, yani tarafsızlıktadır. Bölgedeki devletler arasındaki ihtilâflar ve çok a y n görüşler nedeni de Türkiye'yi tarafsızlığa itmektedir. NATO içindeki Oyelerm, paktın sorumlulugu dışındakl menfaatlerini destekleme gayretinin Arap alemindekl tepkilert üzerindm henüajB»m. senejer mem^tir. "^TV% .\sf*ı Ancak, evvelce ae Ortaaoğıı Uzerinde yaptığımız ve Cumhuriyet gazetesinde vayınlanan bir jeopolitik ftraştırmada da ilade edildigi gibi, tarafsızlık bem renksizdir, hem de maharet ister. Taraf tutmaktan çok daha zordur. Tam bir tarafsızlık hemen hemen imkânsızdtr. Türkiyenin iktisadî, sivasi baglılıklan itibanyle tam tarafsızlık nazarî olarak da görülebilir. Burada kastedilen tarafsızlık OlçülU bir harekettir. öyle bir tutum, komsulann durumlannı, dünya sorunlannı çok iyi bilmeye, sıhhatli bir lstihbarat ve değerlendirme meka&ismasına sanip olrraya: büyük devletlerle olan münasebetlerde taraf tutmanın zaman ve mekSnını iyi tayin etmeğe ve serbest manevra sahalannı arayıp bulup onlan kaybetmemeye bağlıdır. Rusyanın Ortadoğu plânı Uzerinde de bu anlayış içinde durmak lâzımdır. Herhalde bu t o nuda Ortadoğu ulkelerinin müşterek menfaatlerine en uygun düşen bir hal tarzına oy kuilanmak, büyük devletlerm oyunlan dısmda kalmak ve teklifin menseine göre hareket etmernek gereklidir. Y ••!•«••••••••••••••••••••«••••••«•••• •»•••••»••£ MEVLIT Birtrlk annemfz YEFAT Merhura Isman A'per eji. Siret Alper, Leman Özkan'm anneleri, Muazzez Alper. Nâzım Özkan'ın kayınvaldeierl, Tü lâv Özkan, Mutlu Alper. Gö nül Alper'in levpili nineleri Muhsin Deçen. Cel*! D«çen, Cemalettln Özer"in halslan DANİYE ERSOY'un ölümünün ıkinci sene«ine tesadül eden 2« Ocak 1969 P.ısar gıinO öğle namazından sonra saat 14 00 te Akmray Muîtafa Kemal Pa$a Had No. 90 dakl evimizde aziz ruhuna Mevlid han Hafız Hasan Akkuş ve arhadaşları tarafınrian okunpclt Mevlidi Senf ve Kur'anı Kerime akraba, dost ve raerhumeyi tanıyanların tesriflerinl rica ederiz. Kııları: Mnkaddn Kl'KAY K»v»er F.RKARTAL O|ull»n: Dr. Tacrttln ERSOY Kşref ERSOY Rrklâmcılık 23419S TERAVET AIPFR HANIMFFENDİ Hakkın rahrr.ptine kaTTjîmuçt>»r Cenazesi 2211M9 Car?ar*s gür.ii Kıdıkfiy Oımanağa camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahrr.et mezarlıgmdaM ebcdt istirah,atgaiıina tevdi edilecektlr. EVt.ÎTtARl Cumhuriyet T95 ARAPLARA EĞtLİMLt TARAFSIZLIK Yazan: Prof. Dr Ahmet Şiikrü ESMFR YARIN I H H H H • • • • » » » • • • • • • • •••• • • • ^ uo Kı o a • | Tarık Z. Kırbakan | • o Çok Acı Bir Kayıp Çok kıvmetl! tnesâl ırkadııımız Dinar C. Savcift <• • SATILIK ÖZEL KLINIK Yeni vaziyette harid, dahill rt nisal her çeşit tıbbî cihaz ve malzeme 11* AirConditioner, Röntjen 35 n.A. vesaira. Müracaat: 1 l*t«nbul Tel: 27 M 00 dan 15 Rifat Polvan. 2 Aydın Tel: 14«0 Cumhuriyet 793 ••••••»•»•• • • • • • •• •• • KAYIP Dev»m kamemi Kaybcttim. Hükümsüzdür. Bülent Sfkmen Söm. g, No. 3327 Cumhuriyet SM Ueri, Saç ve Zübrevi flastalıklan Mfltehassısı tstifclftl Cad. Parmakkapı No. 88 T e l : «4 10 73 • * • • M. Cemil Acarsoy müptelâ oldugu hastalıktan kur tuıirmyarak 411969 tarihlnde Hakkın rahmetlne Kavuşmuftur. Degerli meslekdaslarımızla kederli ailesine ba;sa|h£ı dileriz. Dinar AdHynl Mensnplan Cumhuriyrb 7B4 Orta Dogu Toknik Üniversitesi Rektörlöğünden Bildirilmiştir Akademik Konseyimizin 1« Ocak 1989 tarihli 90/256 numaralı karan uyannca Üniversitemlzde dersler 24 Ocak 1969 Cuma günü başlayacaktır. Birinel lomettra im tihanlarının baîlama günü 3 Şubat 1969 dur. Konsey karan ile yeniden düzenlenen Orta Doğu Teknik Oni versitesi 1968 • 1969 ders yılı akactemik takvimi asagida dır. Bütün ojrencilerin harekatlerinl düzenlemeleri bildirilir. 24 1 3 14 Ocak Şubat Şubat Şubat 1989 1969 1989 1969 bu takvlm* g6re SATICILIK VERiLECEKTIR SÜMERBANK BOLU SVN'l TAHTA SANAYIİ MÜESSESESİ MAiMLXLERİ: SÜMERLİT, Str>IEBİZOLİT ve SÜMEBMİ. KA (Formika) ların, aşağıda kendisine bağh ÎL'ler Ue birlikte gösterilmİB olan Bölge Merkezleri saücıhğmı yapmai üzere; ANKARA rÇankın. Çorum. Kırşehlr, Yozgat), BALDCESlR (Çanakkale), BOLU (Izmit, Kastamonu, Sakarya), ERZURUM (Ağrı, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van), ESKIŞEHtR (Bılecik, Kütahya) TRABZON (Artvin, Rlze) TUNCELİ (Bingöl, Elâzığ, Malatya, Muş), ZONGULDAK, ISTANBUL (Edime, Kırklareli, Tekirdağ), İZMİR (Aydm. Denizli. Manisa. Muğla> için EK BAYİLİK verilecektir Bu işe taliplerden aranan şartlar ile, Sözleşme ömegl, BOLU da Miiessese Merkerinden temin edilebileceği gibi, Bölge Merkezlerindeki Sumerbank Şatış Mağazalarından (Istanbul'da Sumerbank Ahm ve Satım Mürsstsesi S»ti| Mu«melât Şubesinden. Ankara'da ülus Satış Mağazası'ndan, tzmir'de Sumerbank lzmır Şubesinden) ve Bölge Merkeziadaki TÎCARETT ve SANAYİ Odslarından temin olunabilir. Müracaatlarm en geç 5/Şubat/19€9 Çarşamba günu akşamına kadar Müessesemize gelmij olması şarttır. Postada geciken müracaatlar nazan itibara alınmaz. 120 Ton Ambalâj Kâğıdı Baskı Işi Yapfırılacaklır Mağazalarımız ihtiyacı için sartnamesin» •• nümune eskızlere göre kâğıdı Müessesemize ait olmak şartiyle 120 ton ambalâj kâğıdı bastınlacaktır, Bu İse ait şartname ve Eskiz Nümuneleri Alım XV. eü Grupta görülebilir. Kspah tekliflerin üzerine 48451 yazılarak »n geç 29/1/1969 tarihlne kadır Müestcıemiı Ttya Ittınbul Şubesindeki Alım Teklif Kutusuna atılman veya bu tarihte Müesseaemizde bulundurulmak üzere postalanmaları lazımdır. Teklifler arasından «artlarımızla ihtiyacımıza «n uygun olanlar tercih edilir. 8ÜMERBANK ALIM VE SATTM MÜESSBSBSf ( B ı ı ı n : 10178/7M) Derslerln baflaman Derslerin sona ermetl Sömestr sonu imtihanlânmn ba«lam«*ı Harırlık okulu ıSmestr sonu imtihanı ve birind »ömestrin «ona errnesl, »ömettr tctilinin b«»larn«ıı 35 Mart 1969 Ikinci sömestr kayıtlan 6 Mart 1969 Derslerin baslaması 12 Mart 1969 D e n tklemek Içtn ton ffln 29 Mart 1969 D e n bırakmak İçin son fÜn 23 Hazıran 1969 Sömeıtr sonu tmtihanlannın başlaması 4 T t m m u ı 1969 fîazırlık okulu yıl »onu i n t i h a a l a n 5 Ttmmuı 1909 tkinei «6mMtrifl ton* «rm«ti. ( B » « n : 10468/790) SÜMERBANK BOLU SUN'İ TAHTA SANAYİİ MÜESSESESİ (Basın: 10346/792)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle