13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Peşinatsız 75 50 50 50 50 Lıra Taksitle BUZDOLABI Lira Taksitle ÇAMAŞIR MAKÎNESİ Lira Taksitle ELEKTRÎK SÜPÜRGESİ Lira Taksitle TEYP Lira Taksitle RADYO Sabri Acarsoy Mağazaları Tophane, Boğszkesen C. 153 174 • 175. TeJ: 49 18 56 49 68 51 Yıidız: 82/313 umhuri 45. yıl sayı: 15980 V U i • T Suut Kema! Yetkin BÜYOK RESSAMLAR Rönesans'ın kölderinden, modem Tesmin kuruluşuna kadar ü a yaprmş büyük ressamlar: KURUCUSU; YUNUS NADt Telgraf Te mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşamba 22 Ocak 1969 Giotto, Leonardo da Vinci, Dürer, Raffaello, Michelangelcy Ei Gteco, Caravagio, Rubens, Velasqnez, Rembrandt, Vermeeir, G o y a , Turner, Delacroisc,VanGogh, Cezanne. tüan, faşantüan. sanat kişilikleri ve en eserlerinden örneVdeıi üe. ılt, Lüks baskı, 12,5 TU KEM23. ÛTABEVİ 3 Oğretmen Ok ğ dırd birb r Karakış yurtta hayatı f elce uğrattı İstanbul'da okuUarm, kar yüzünden saat 15'de paydos edilmesi kararlaştırıldı. Elektrik arızaları devam ediyor. Dolmuşlar, 50 kuruşluk yere 2,5 lira aldı. Yakacak fiyatları arttırıldı. Halkın, ihtiyaçtan fazla ekmek almaması isteniyor Tollana k»yg»n hsle gelmesi şehirde trafifi büyök Slçfide »ks»tmiftır. FotofTstt», Tıld» yolund» kaysn bir traleybfls sörülöyor. (Fotoğraf: Selâhattin GİZ) " Olay çıkaranların, yine CKMP'Ji Komandolar,, oldu^u bildiriliyor CKMP bilrürisinde «faşist yok, komünist var» deniliyor Ankara (Cumhuriyet Bürosu) kiimlü Şadi Alkıhç'ın affını *ica etmis.tir. Kısaca İ.P.Î. diye anılan bu enstttü, özgür uluslar basın ©rsranlarının meydana getirdiği bir kııruluştur. Amacı, basui ve fikir özgürlüğünü konımak. ülkeler arasında serbest haberleşme Imkâniannı sağlamak, bu yoldan insanWa. dünya banşına yardımcı olmaktır. Demirperde dışmda çoğu ülkelerin gazeteleri ve yazarları t.P.t. üyesldirler. Bunlar arasmda Türkiye'den de kaTbur üstü hemen bütun gazeteler Te gazetecilcr vardır. Şu halde sayın Sunay'a enstitü adına çekilen rica telgrafını bizler de imzalamış sanlırız. Şadi Alkılıç hikâyesi 27 Mayıs sönrası Türkiyesi'nin hiç de övünemeyeceğimiz olaylarından birinl diîe getirmektedir. Konu üzerinde bupüne dek çok şeyler yazıhp söylendisi Için biz burada ayrıntılar üzerine egilmek istemiyoruz. Şu kadannı açıklayalım ki, profesyonel bir yazar ohnayan bu vatandaşın katıldığı bir tek yarışma yazısı yüzünden ortalık birbirine girmiş ve kopan gürültünün yankılan. aradan yillar geçtiği halde bugün de daha yatışmamıştır. Komünizm propaçandası nedir?.. Tek başma bir yaxı prnpaganda sayıhr mı?.. Bu soruların cevabını aramadan önce. her hangi bir düşüncenin suç olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında bir karara varmak gerekir. Mensubu olmakla övündüçümüz batı demokrasüeri eylem haline geçmeyen düşünceleri suç saymamaktadır Bir insanm İtafasından geeenleri dışarıdan okuyacak bir araç henüz keşfedllmediğine pöre. düşünce özşrürlüğü ancak ifade özgürlüğünün Tar oldugn yerlerde bir anlam taşımaktadır. Şadi Alkıhç, ayn ayn iki apırceza mahkemesinde yargılanmış, ikisininde de beraet etmişür. Yazınm suç sayılamayacağına dair büyük filolof Bertrand Russel'den şimdiki İtalyan Cumhurbaşkanı saym Saragafa. sayın Prof. H.N. Kubalı'ya kadar yerli, yabancı pek ünlü, pek değerli kişller tanıkbk ettikleri hal de Savcıhk Afnrceza Mahkemelerinîn beraet kararlannı arka arkaya iki kez temyiz et miş. bîrincisinde Targıtay Ceza Daîresi «Komünizm propaeandası» îsnadını reddetmiş, Cumhuriyet SaTCilığının direnmesi üzerine toplanan Genei Kurııl, Alkılıç'ı nihayet kp^in olarak mahkum etmiş Yüksek Öğıetmen Okulunda dün "yeniden hâdiseler olmuş, iki grup Jğrehci arasmdak: çatısmayı onlemek için Toplum Polisi okula girmek znrunda kataıştır. Olay saat ll'de, Necmettin Başaran adındaki bir öğrencinin karşı gruptan 2 öğrenciyi tabancayla teh dit etmesi üzerine başlamıştır. Du rumu gören diğer grup öğrenciier Başaran'ın üzerine yüriiyerek okul dışma kadar kovalartuş, ancak id diaya göre Necmettin Başaran ka çarken geriye dönerek ateş etmiş ür. Kavga, bundan sonra daha da büyümüş, Başaranın arkada^ları okula gelerek Başaran'ı döven ve kovalayan Öğrencilere taş ve sopa larla saldırmışlardır. Bu sırada du rumdan haberdar edilen toplum polisi, okula gelmiş ve her iki ta erkezi Zürih'te bu1 raftan da bazı öğrencileri yakalalunan Uluslararası yarak otomobillerle karakola göBasın Enstitüsü, 1 türmek istemiştir. Ancak öğrenci Cumhurbaşkanı Cev ler yerlere oturarak otomobillerin det Sunay'a telgrafla başvugeçmesini önlemiş ve yakalanan rarak komünizm propaganarkadaşlannı serbest bıraktırrnışdası yapmak suçundan hülardır. Başkana Çekilen Telgraf fHP? halk huzururu bozmakla suçlandı MM.I İSTANBUL HABER SFRVİSİ k ıın \r \k ANKARA (Cumhnrlyet Bürosu) CKMP Başkanlık Divanının dün yaptığı toplantı sonunda olağanüstü büyük kongrenin 89 şubat tarihlerinde Adana'da yapılacağı açıklanmış. yayınlanan bildiride özellikle CHP'ye çatılarak. «Ufak bir kliğin eline geçmiş olan Türkiye"nin en eski partisi, komünist hareketlerini desteklemeyl temel politika haline retirmlştir» Komandolar Öğleden sonra da. öğrenei denilmektedir. Bu arada CKMP'de aenel ler arasmdaki gerginlik yatışmamış ve iki grup, zaman Başkan Türkeş"in özel kalem zaman birbirlerini taşlamış müdürlüğü dahil 10 ayn gö(Arkası Sa. 7, Sii. S de) revi bulunan Fikret Turaner, dün hem bu görevlerinden hem de partiden istifa | Sunay ve Demirel, ten sonra yayınladığı ettikbildiNixon'u kutladı ride, «CKPM'nin şahıs hâki(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) alkanlar re Rusya'dan sarkan alçak basınçla Marmara ve İç Anadolu bölgesini etkisi altına alan şlddetli kar yağışı ve fırtına. dün İstanbul'da da hayatı geniş ölçüde felce uğratmıştır. Özellikle, şchritnizde ısı. önceki güne oranla (16) derece düşüklük göstererek (8) derece olmuş ve kar yağişı başlamıştır. Şehirde elektrikler kesilmiş. sular akmamış, traflk altüst olmuş, ekmek sıkıntısı başgostermiş, kömür, odun ve gaz kuyruklarında insanlar, saatlerce bekleşmişlerdir. B Okullar Teşllköy Meteoroloji tstasyonunun. bugünkü hava şartlarının üç gün daha süreceğini bildirmesi üzerine tstanbul Valili£i, okullarda derslerin bir saat önce (Tani. saat 15'de) bitiriltnesinl kararlaştırmıştır. Akşam ö'gretimt' yapan okullar'ise, ikinci bir emre kadar tatlt edil Elektrikler istanbul'da kar. e n büyük etkisinl, elektrik ş,ebekelerl üzerinde göstermiş. Şehre elektrik taşıyan Etibank'a ait kabiolar donmnş. cereyan geçiremez hale gel tstanbul ve Anadolnnun pek çok yerini kar kasıp kavnrnrken Riıe'de gençler yeni yılın ilk (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) deniı banyosunu yapm»y» başlımışlardır. (HA) Johnson Teksas'a döndü DIŞ HABEKLER SERVİSİ AUSTİN Eski Başkan Lyndon B. Johnson. bundan 5 yıl 59 gün ör.ce Dallas'te içinde yemin ederek Başkanlığı devraldığı uçakla Texas'a dönmüştür. 38 yıîhk siyasi hayatı sona eren Johnson, Bergstrom Hava Kuvvet leri üssünde toplanan 56.000 kişiye sorumluluğu Nixon'a devrettikten sonra büyük bir rahatlık duyduğunu anlatmıştır. Başkan. nükleer saldırılarla ilgüi gizli belgeleri taşıyan bir gö revlinin her yere yanında gitme(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) İnönii:" SUmerbank anlaşmazlığından kaygı duyuyoruz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sendikası arasında uzun zamandanberi süren anlaşmazlık konusunda dün bir demeç vererek, taraflann anlayış göstermesini istemiş. hükumet sorumlularının tutumunu tenkit ederek, «Grev hakkının olduğu her yerde lokavt hakkı da vardir. Fakat lokavt ancak büyük zaruretler karşısında çok nadir olarak kullanılan ıstırap verici bir haktır. Hele. on binlerce işçi çalıştıran bir kuruluşta, bir taraf grev kararını verdi diye. öbür tarafın da hemen lokayta kalkışması, işin ciddiyetiyle bağdaşamaz» demiştir. İnönü: «Dev Kuruluş» olarak nitelendirdiği SümerA bank'ta çıkan anlaşmazlığı dikkatle izlediklerini belirttikten sonra, şunlan söylemiştir. «Uzun süren gorüşmeler sonucunda. bir tarafın grev, öbür tarafın da lokavt kara(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ ötesi Geçen giinkü basın toplantısında sayın Başbakan'a ilgi çekicl sorular somlmuş. Bunlardan biri, bizim Fikret Otyam'ın. Üretim bölgelerindeki fiatlarla aynı malın perakende flatları arasındaki farkın sebebinl ve Demirel'ln meseU soğan flatlannı bilip bilmediğini. Sakarya Caddesinde ahşverişe çıkıp çıkmadığim soruyor Fikret. Önceld akşam radyoda dinledik, sayın Demlrel. Sakarya Caddesine (Ankara'nın Kızılayinda bakkallarm, manavların. balıkçıların toplandığı caddc) çoktandır çıkmamış. Ancak fiatlan biliyor. Soğanın üretim bölgesinde 31 kumç, Sakarya Caddesinde 160 kuruş, Tenimahallede ise İM kuruş olduğunu billyor, Te ilk bakışta haklı görünen bir savunması var: luyla sömürüldüğünün, sonra da, bu sömürüye peraken decinin de katıldığının, kısaca kazığı hem üreticinin, hem de tüketicinin yediğinin farkındadır. Aslında Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün iktldarlar, bütün Başbakanlar erken ya da geç, kolay ya da güç bir kısım lnsanlann büyük kitleleri mütemadiyen kazikladıgını farketmişlerdir. Ama, ya meselelerl bllmedikleri 1çin, ya kazıkçılar daha giiçlü oldukları. hattâ Parlâmentoda bile temsilci bulundurduklan için ya da ekonomiyi kazıklamak kabul ettikleri için bu işi halletmemlşler, halledememişlerdir. tkınci Dünya Savaşı İçinde Başbakan biliriz; ithalâtçının karşısına çıkıp «böyle giderseniz sizl smır dışı ederim» diye tehditler savurmuştur. Merhnm Başbakan atıp tutarken sanıyordu ki karşısındakileri korkuyla yola getirebilerek ve sanıyordu ki bir iki tanesi sınır dışı edilirse, ötekiler birer namuslu tüccar oluverecekler. ••• (Arkan Sa. 7, Sü. 3 de) ^ | J | D Genel Başkaru İnönü, Sümerbank ile TEKSİF Hosfdne/erde mecburı tamgün Temmuz ayında uygulanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi'nde dün, GP'li Soyer'in, tamgün falışan hastanelerde bazı aksaklıklar görüldüğünü belirten gündem dışı konuşmasma cevap veren Sağlık Bakam Özkan, özetle şunları söylemiştir: , i «Full Time tatbik eden hastanelerden çok iyi netice almaktayız. Önümüzdeki "eramui ayından itibaren, ihtiyari tatbikattan, mec j burî tatbikata geçilecektir. Ban hekim arkadaşlanmız, dışardaki, muayenehanelerini tamamen kapatacaklardır. Bugün 15 müessesede uyfiüanıyor, mümkün olursa, bütun müesseselerde tatbik olunacaktır, Aksak taraflan rilecektir.» Rusların tutukladığı 23 balıkçı için feşebbüse geçildi ÇEK GENÇLERİ PROTESTO EDÎYOR (AP> Anayasa Mahkemesi. Hükumetin gösterdiği adayı tercih etti: ülgen, Danıştay Başkanı seçi/di ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danıştay 1. DaiTe Başkanı tsmail Hakkı Ülgen, dün, Anayasa Mahkemesi tarafmdan, Danıştay Başkanhğına seçilmiştir. Danıştay Başkanlığı için, kanun gereğince, Danıştay Genel Kurulu 5. Daire Başkanı Sait Köksal'ı, Bakanlar Kurulu ise 1. Daire Başkanı tsmail Hakkı Ülgen'i aday göstermişti. Anayasa Mahkemesi. asil ve yedek üyeleri ile oirlikte yaptığı toplantıda. bu görev için hükumetin gösterdiği adayı terclh etmistlr. Svoboda, Çek gençlerine yaivardı: "Sokin olun,, (DIŞ HABERLER SERVÎSİ) PRAG Kendini yakan öğrenei Jan Palach'ın ölümü üzerine Çekoslovakya'da gittikçe gerginleşen durum. yeni bir intihar teşebbüsüyle bir kat daha ağırlaşmış, yeni olayı radyoda halka bildiren Cutnhurbaşkanı Svoboda, gençlerl siikuna çagırmıştır. Cumhurbaşkanı Ludvik Svoboda, önceki gece Çek radyotolevizyonunda şu konuşmayı yapmıştir: «Heplmizin tek bir amacı ve lstegi olduğuna lnanıyorum. o da şudur: Bu yıl, siyast bir sağlamlaşma yılı olsun, en ön«mli siyast Te lktlsadi meselelere çözümler getirsin. (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA (Cumrıuriyet Bürosn) Karasulanna girdikleri iddiası ile önceki gün Sarp'ta Euslar tarafından tutuklanan 23 balıkçının serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı faaliyete geçmiştir. D^işleri Bakanlığı Genel Sek reteri Zeki Kuneralp bnceki gece So\Tetler Biriiği Büyükelçili ğinden bir diplomatı çağırtarak kendisiyle bir süre göriişmüştür. Sovyet diplomatı Dışişleri Bakanlığı taratından verilen muhtı rayı kendi Bakanlığına ileteceği ni belirterek Zeki Kuneralp'ın yanından ayrılmıştır. A.P.'nin ekonomik anlayışına göre, fiatlar serbestçe teşekkül etmektedir. Böyle bir serbcsti düzenlnde MİI1İ Korunma Kanunu çıkarıp, baskıya gldilemez. Yapılaeak şey, kooperatifler yoluyANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) U üreticinin malını değerTeksif Sendikası, haftar lendirmeğe çahşmak olacakİçinde Sümerbank'a bağlı 251 tir. işyerinde grevi başlatacaktır. ~ Sayın Başbakan açıkça Dün saat 16 da Genel Merkezde yapılan toplantıda grevf söylemiyor ama. önce üreticinin tefeci re aracılar yoplânı, 39 şube ve 2 bölge temsilcisine açıklanmıştır. Güney bölgesindeki grevi, Kontenjan Senatörü ve Sendikanın TEKSİF grevini, kontenjan senatörü yürüiecek Genel Sekreteri Vahap Güvenç yönetecektir. Vali, ümitli.. öte yandan Sarp köyünde yapılan protokol görüşmelerinin ilk gününde bir netice alınmamış, ancak Artvin v alisi, «İyi bir bava içinde jceçen giirüşmelere devam edeceçi);. Tann Cbugünl Reniicilerimizin feri alınac*ğını timit ediyonuıı» ör. NADtR NADİ (Arkaa Sa. T, Sü. 3 de) Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün taraflar arasındaki arabuluculuğu sonuç vermemis, Sanayi BaKanı Mehmet Turgut da Sümerbank yöneticilerinin görüşüne katılınca, sendika daha önceden aldığı grev karannı kesinükle uygulama karan almıştır. ı Şube başkanlan ve bölge temsilcilerinin yerlerine dönmelerini müteakip grevler peşpeşe başla j yacaktır. Sendika bütün hazırlı ! ğı yapmış, grevi yönetecek Genel Merkez vöneticilerini tespit etmiştir. Grevler, Genel Merkez yöneticilerinin denetiminde de j vam edecektir. Teksif Senriiksîi vöneticileri, frrev kararının uvjvisnması ile ilgfili toplantılaıının bugün de devam edeceftni hildirmi^lerdir. Askerlik süresi, izinlerle kısaltılacak Askerlik Kanununda yapıla cak değişikliklerle Yedek Subaylık Statüsündeki değişikliklerf kapsayan tasarı taslaklan ivedilikle göriişülmek üze re önümüzdeki günlerde toplanacak olan Askerî Şura gündemine alınmışttr. 1 Belirtildiğine göre. 1111 sayılı Askerlik Kanununda yapılması ta sarlanan değişikliklere göre, askerjik süresi. Askeri Sura'nm top lanbsında bsşka çeşit bir değisiklige uğramgzsa izin türclerini utatraai lurttiyla kısaltü*caktır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ayrıca, askere celp şeklinde, ihH yat erat ve ihtiyat subay yoklama şekillerinde de öneroli değişiklikler yapüacaktır. Bu konuda verilen bilgiye göre, değişiklik yapılan kanun, yürürlüğe girdiği sırada silâh altuıda bulunanlara kısa süreli, sonradan silâh altına ahnacaklara uzun süreli izin verilebilecektir. Şura gündeminde yer alan diğer konular arasında Gülhane Askerî Tıp AkaHemisinin ilmi hm'iyetini ve baelı bulınHnsıi makamı değiftirep t«=n. Askçri Vargitay (Aıkan Sa, 7, 80. 4 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle