18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
>vmhuriyet BAS1N AHLÂK YASASINA ÜYMAYI TAAKHÛT EDER S»h!W t N^ZIM»: \'ADÎ A G?re] Yaytn Vüdörü EOET Soruır.lu \azı Iskri Mı ciuru: OOUZ ŞEREN Basan ve Yayan CUMHURİYET MATBAACIUK v» Gantceılık T. A. 5. Cağaloftlu Halkevt sokık No. 3t 41 OOney Itlerl KııruVPprll M. sokak No. • ( Adana =) Telefon: 4550 3^34 ANKARA Ataturk Bu.varı Ap. Yenisehır Ttflefon: 12 09 20 12 09 56 12 9i *4 17 »7 J5 « İZMtB Fevzipasa Bulvan Af»«rojlu lşhanı 104 105. Tel : 31230 24709 ABONEveİLÂN •eoaUk « «Jlık 3 avlık Türkiy» 75 00 40 00 22 00 Hartet 1M0O 99 00 49 50 B»şhk (Maktu) Î50 ! 3 üncu nyfa (Santlml) 60 2. ve 7 ncl sayf» (Santlml) 55 4 ! 6 ncı sayfa (Santtml) 50 Nışan. Ntkâh,, Evlerane, Doğura 85 Olum, Mevlld. Teşekkur (S Cm ) 109 Ölum, Mcvlid, Te;ı?kkur 2 3 uncu (5 Cm ) 150 SA\ISI 25 KURUŞ Soğuk artacak (Baştarafı 1. sahifede) miştir. Bu nedenle. ozelhkle Kadıkoy, Rumeli ve Bakırkdy yoresi, uzun sure elekmksız kalmış, fabnka ve fınnlar çalışamamıştır Elektrık kesıhnce, sular da akmamış ve troleybüsler, haraketsız kalmıstır. Büyükdere önünde demiriemişlerdır. Alınan tedbirler îstanbui Valist Veta Poyr&z, şıddetu kar yafışmın şehırde hayatı büyük ölçüde felce uğratması yuzunden bütün ilgilileri sokağa çıkarttığını bıldırmiştir. Dolmuşlar Valı Poyraz, ahnan tedbirler koKotu hava şartlannı fırsat bilen nusunda şunlan söylemıştir: (Başmakaleden devam) bırçok dolmuş şoforu, dun yol«Başta kaymakamiar olmak cuları. 50 kurusluk yere 2.5 lıra üzere, bir çok ilçillyi sokağa çıBiz, bütün Anayasa kurualarak goturmüşlerdir. Troley karttım. Şehir içi ulaşımı için, o Iuşlarına, o arada özellikle buslenn, elektnksızlıkten çahşa tobüs şirketlerinden ve askeri Adalet müessesemize buyük maması, sıkıntıyı sabah, ogle ve hirliklerden yardıra istenmiştir saygi besleriz. Ancak bu olayasşam saatlerınde datu çok art Bu arada toplum polisleri de tırmıştır Bunun uzerine Valî Poy trafik hizmetlerine aktarılmış, da bir adlî hatâ işlendiğlne raz, taşra otobuslenmn şehır emnivette izinler kaldınlmtîtır. dair taşıdığımız lnancı açıkiçınde çalışmasma ızın vermiştir. Vatandaşlar, Karaki^tan korkma ça belirtmeyl de Adalet müAynca, Trafık Pohsleri, özel ta dan, çeklnmedcn işlerine gidip essesemize karşı duydupumuz şıtların gittıklen yone yolcu al gelebilirler. jerekli fekiide nn saygının kaçınılmaz bir gemalarmı sağlamıslardır. Bu ara stokn vardır ve fınnlar» daha • reği bilmekteyiz. da yolculardan fa»ia para alan çok tahsis yapılmıştır. Gıda m&d îşienen hatâyı düzeltmenin 16 şoforün taşıtı, seferden alıko deleri ve yakacak karaborsasına bir fazilet olduğrundan şuphe nulmuştur. karsı Selediye ve polis eldpleri edîlemeyeceJHne göre. sayın müşterek çalışmaktadırlar.» Odun, kömür, gaz Sunay'dan hurriyetçl Türk Kar yağışıyle bırlıkte oduncular odunun .«kısını 60 liradan 80 hraya çıkarmışlardır. Mangal komurunun kilosu da, ° a25 artmıştır Ozellıkle Şişh ve Nışantaşı'nda gaz satan bayılerm onunde uzun kuyruklar gorulmüştur. Başkana Çekilen Telgraf CHP halk huzurunu Iığından uzaklaşmış ve şahıs hâkimiyett altına glrmiş bir orgıit olarak mütalaa etmekteyim...» Fikret Turaner, CKMP'de şu gorevlen yapraaktaydı: Anayasa Mahkemesı ve Yüksek Secim Kurulu temsılcüıgi, yuksek haysıyet dıvanı başkanvekili, seçım komitesi başkanı. teşkilât başkanügı, hukuk işlerı müdürlüğü, yazı ve muamelât müdürlüğu. merkez muhasebe müdürlüğu, idarî ışler müdürlügü, özel kalem müdürlüğu. (B»ît»rafı 1. sahifede) mlyeH altına girerek hnkuki varlığından uzakla^tığını» ıleri sürmuştür. Şahıs hâkimiyeti Turaner, açıklamasında, partı tüzüğünun bır tarafa bırakılarai Turkeş'ın şahsî göruşlenni kapsayan «9 Işık» ilkelerıne gore hareket edıldiğini belirtmiş, komandolar konusu ve dığer ıstifa sebepleri haldanda çunlan söylemıştir: cBUhassa geçen 15 gün İçin de cereyan eden ve kendllerine has (Ergenekon aslanları), t komandolar) gibl isimler Ile ortaya çıkan ve hakikatte ne partide ve ne de parti gençlik kollarında kayıtlan dahi olmayan bazı ögrenci ve ÖRrenci olmayanlann çıkardığı olaylar. nlhayet gençliği birbirine düşürecek mahiyetteki hareketlerlni tasvlp ve kendilerlnl yetiştirmekten ıevk duyduğunu Ifade ve Hân eden bir parti genel başkanı olursa. artık bu partinin hukukl var Bölükbaşı, dışarı 1 gonderilecek îşçi kadınların iyi ahlâklı olmasın> Demirerden isledi Rutubetli ye soğuk havalarda Ekmek Belediye Başkanı Dr Fahri Atabey, ekmek sıkıntısı çekılme\ecegmi belirtmış, halkı ıhtiyacından fazla ekmek almamaya çağı rarak. «Değirmenlerde, Istanbul çehrinin bir av ihtivacım karşıla,yacak derecede nn stoku bulunmaktadır. Ayrıca, fınnlar» da bir haflalık un verilmiştir. Ancak halkımız, kötıi alıskanlık neticcei. ihtiyacmdan fazl ekmrk almakta \e sıkıntı > aratmaktadır» uemışür Nıtekım, dun fırmcılar, hergünkune nazaran bır ağız fazla ekmek çıkarmalanna rağmen, fırınlann onunde urun kuyruklar olmuş, ihtiyacmdan fazla ekmek alanlarm fazla'.ığı dıkkatı çekmiştiT. basınmı da temsil eden Tîluslararası Basın Enstltüsünün ırvnr HABERLER! SEBVtst» ricasını dikkate almasını ve Oncekı akşam Kırklareli ioze iüşündüsunü yazmı? olmaknnden geçen fırtına, Buyükçek tan gayn bir suçu bulunmamece ıle Haramıdere arasmdaki ii yan bir vatandaşın çilesine telefon ve telgraf hatlannı tah son vermek icin elinden gelen rıp ettiğınden Trakya'nm Istan gayreti esirgememesini rlca bul ıle haberleşme ımkânı, yine ederiz. TRAKYA'DA DURIM Uçak, vapur Hava şartları. uçak ve vapur seferlerıni de aksatmıştır. Yeşılkoy Havaalanınm pistı buz tuttugundan, uçaklar kalkamamıştır. Pist, öğleye doğru temizlenrmş dış hat seferleri y&pılabılmıştır. Sehır Hatlannın seferlen Ise, guçlukle yapılabılmiş; Kartal • Yalova arabalı vapur seferleri, iptal edılmiştır. Bu arada, Karademz'dekı fırtınanm dınmesinı bekleyen kuçuk tonajlı tekneler, ortadan kalkmıştır. Bu arada, Çorlu'dan yola çıkarılan iki ekıp, olay yerıne gıdememiştır. İstanbol Edirne ve Tekirdağ karayollan buz tuttuğundan taşıtlar. dun çalışamamış; Haramidere'de 7 araç devrümıştır. Karayollan. yol güzergâhındakı 27 ekibin kar mucadelesı yaptığını bıldırmiştir. Kendısıyle telsızle konuşulabilen Tekırdağ Valısi Vefık Kitapçıgıl, şıddetli soguk dolayısiyle Çerkezköy, Şarköy ve Saray ilçelermdekı butun okulların kapatıldıçmı bıldırmiştir Karayollarından alınan bılgiye gore, Bolu G«rede yolundakı aksamalar yuzunden yuzlerce araç yollarda bırıkmiş. Ankara tstanbul guzergâhında trafık guçleşmıştır. NADİR NADt Mersin ve Tarsus'ta yağmur yenı taşkınlara yolaçmıştır. Tarsus'un Eeşadıye mahallesı boşaltılmıştır. Mersın'm Akdağ koyunde çoken ev aitında kalan Güldane GUlduran ıle, Anamur'da Mustata Çelik. tipıden korunmak için girdıği mağarada donarak olmuşlerdır Denızl: nuı Yenağar koyunde, Mustafa Kırca ve Ali Garan adlı çobanlar da soguktan ı donmuşlardır Antalya'da Gürka1 vak bolgesinde büyük bir kaya { parçasının sel vuzünden düsme(Baştarafı 1. Sayfada) sıyle şehır ıçme suyu şebekesının ( Bundan dolayı, şu son günler borulan patlamıştır. Diyarbakır*. ın kar yüzünden çevresiyle irtide çok feci bir oUyın meydana gclnıesi biıim için büsbütün acı batı kesilmiştır. L'rfa'da şiddetli ftrr. Pazar gfinü, bir detîkanlı, yttgtnurlardan balıklı göl. «Anzel. Jan Palach öldfi. Terteınlz ve eo ha» taşuıca, onbinlerce balık 6Xmüştür. iyi niyetlerle hareket eden bir insandı bu. Bir asker olarak, Jan Palach'm kendini feda edişlni ve cesaretinı takdir edebilırün, ama Cumhurbaşkanı ve bir (Bn9tsratı 1. yurttaş olarak siyasi rutumlann sinden kurtuldujrunu belırterek, bu tarzda açığa vurulmasını as«Artık yanunda hep cantalı birila kabul edemiyeceğiml fizleslyle gezmek zonında değilbn» demek ıstemem. miştir. Feci bir haberi şimdl almtş bulunuyonım: Bir genç daha Tehir Pilsen'de aynı sekilde hayatın» ATtNA Amerıka Cumhurba?•on vermeye kalkıştı. Gençler, siz doğrulufcu ve dti kanı Nı x on'a yardımcı olarak seçilen Rum aallı Spiros Agnew'in rüstlüğü seversiniz, dolambaçh CAgnaostopulos> babasınm köyu yolları, uzlaşmalan reddedersini2. Ben, hem mecazî anlamda, olan Gargalianos'ta i?e başlama günu yapılması kararlaştınlmı» ohem de gerçek anlamında sık lan tbrenler «ış gunüne v e kifa sık yükseklere çıktım ve çok lyl rastladığı için» ertelenmiştir. bilijorum ki, görünüşte en kesKonuyu ele alan «Estia* gaıete tirme görünen yol bazan her şesi. .Tbreni trrtip edonler kı? y« yin kaybına yol açar. oysa doi? gunıı oldujrunu bilmiyorlar mıy lambaçh jollar ve ihtivat çoju dı?» di\e sornıakta. iptâlinin >e^akit doğruya tehlikesizce ulaşılrinde olduğuna işaretle, «bu (ikir masını sağlar. de «ercekten »ofnk bir $tydi deHepinize hitap ediyorum: Çünkıi ufak bir kıvılcım, binlerce masumun hayatına mal olabileMoskova'mn tehriği cek büvük bir yangının çıkmaMOSKOVA Tass Ajanstnın sına yeter. Sizden bu tehlikeyi büdırdıeme gore, Sov\etler BırlıMçümsememenizi özellikle istiği Devlet Bask^nı N'kola Podgorjorunu nı ile Başbakan Aleksı Kosigın, Siıin güveniniz sayesinde A|us Cumhurbaskanlığı gorevine başla tostan beri şu anda umulmaya\an Rıchard Nixon'a bir tebrik me cak şeyler başardık. Sizinle bir sajı gondermi'îlerdır. Mesajda şoy likte demokratik bir toplum lc Hprıliıek'cdırkurmak istiyoruz ve siz olmaBirleşik Amtrika Cnmhnrb»?dan memleketi >önetmek istemikaıılısı ş6revintzt başlamanıı veyoruz.» silesiile en lyi diieklerimizi \ e tebriklerimizi kabul etmenizi riİkinci olay ca ederiz. Svoboda"mn konusmasında ha«Banş ve ulu«;lararası güvenliber verdığl intıhara tesebbüs olajHn cikarı icin ıılkelerimizin bztem yında C yaşmdakı Josef Hevaty, 5 I»rin'n. Sovyetler Birligi ile BlrleÛzerıne benzm dökeıek kend'nı şik ^merika halklan ara^ındaki yakmak ıstemış, ancak yaralı dostça ilişkilcri geliştirece&ine ina olarak hastaneve kaldınimıstır. nıvorum. • Svobodo Hür secimler icin anlaşmava varıldığı söylcnivor Bır oğrencınm kendını yakmak suretıjle ıntıhar etmesı üzenne artan ışçı ve '•ğrenci baskısı karşısında, Çekoslovnk hUM : metı \e Komunist oarti liderleri uzlastırıcı bır anlasmaya var mıslsrdır Iyı haber alan kaynaklar, gızli bır toolantıda varılan anlasmada hür parlâmen'o seçımlerıne <arar verıldiğını bıldırrnektedirler Prağ'deki gösteriler Öte yandan. Jan Palach'm olumü dolayısıyla önceki akşam Prag ta on binlerce kışi sessız, fak^t çok muhtesem bır saygı gösterısinde bulunmuştur Öğle üzerı gıttikçe ka'.abalıklaşan bır topluluk, başkentın gö beğinde Jan Palach'm kendini yakt.ğı Vençesla? meydanında toplanmaya başlamıştır Dibinae yüzlerce mumun vaküdığı Saınt Vençeslas anıtımn üzerınde yer alan dövızlerde çunlar vazılıydr <Diz çöküp vasamaktansa ayakta ölmek vejdir». «1939 da Jan Poletal 1969 da da Jan Palach». MOSKOVA Sovyet hukumeti. Prag da üzerme benzın dökerek kendısım atese \eren \e olen gen" 1 bu davrani"'.nı «\ııtı • sosy»li«t bir tahrik» olarak nıtele bı temennıierimi suııaıun.» BüStır. Moskova'ya göre tahrik var Bildinde aynca, memleketimizde «faşist yok. komünist vardır» denilmekte. bomba atanlann. yangın çıkaranlaBu rakkamlara Turkıye'mn hıbe yoluyla aldığı askerî yardımlar Tavsiye nn bunlar olduğu iddia oludalııl değııdır. narak, soyle devam olunSümerbank. ozel çıkar gut maktadır. Gayn "%fi milli hasılasmdan meyen bir kamu kuruluşu»avunma gıderlenne Turkıje' «Bun\ar, kendilerlnl hüden fazla pay ayıran Ulkeler sıdur. Bütun milletin olduğu kumetln hâmlsi, milletin rasıyle şunlardır. kadar. içinde çalışanların da mııtevellisl sayanlar, Türk Fransa (pa 6^), Ingiltere fo malıdır. Boyle bir kuruluşta, milletlnin kemaline inanma6,7), Partekız (»o 7 ^ ) , B. Ame toplu sözleşme için muzakelı, vekârına güvenmelidlr. n k a (°o 10). Türluye'nln hemen reye oturan *endikacılann, Kundakçı himayesi ve mlIHaitında '• 5,3 ıle Federâl Alman < M elbette. nıii»'« '' ;eyl işveren yetçi kmaması milletten koya gelmektedır. Yunanlstan mıl kadar du«»'"r!"ler1. Istekleri puk olan styasilerin düşmelî gelırınden '« 5,1 m i »vuruna nin, muef ;3eyi miüet için ye mahkum oidnklan blr sına ajırmaktadır. bir yuk haline getlrecek ölçü çnkurdur...» Jere varmasından kaçınmala„ GP, n befetenir. ., r, ,.,,, Hukumet »rufnltrtannm G P. ortak grubunda dün nmursamazlığı da. kaygılan bir konuşma yapan Oenel ve gerginliği arttıncı blr et Başkan Turhan Feyzioğlu, kendir. Başbakarun son basın topIşçilerin. isteklerinde, tnü lantısına değinmış, aynca esseseyi duşunmeleri, ona CHP'ye de çatmıştır ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Feyzioğlu, Başbakanın ba j göre olçülü davranmalan ne 1967 Kasımmda meydana gelen kadar gerekli ise, işveren du sın toplantısıyla Ugili olarak ı hadiseler sırasmda Kıbnsta ölrutnundaki yöneticilerin, ve bu toplantoda iktisadî dertdürülen Tiırklerin aılelenne rimll bir işletmeclllk için her lerin görmezlikten gelindiğiRumlar tarafından odenmesi 1tatedbiri almalan. hukumetin ni öne sürmüş. «Hayat pahararlaştınlan tazmınatlar, aradan İse, Sümerbank gibi kamu lıhğı, bütçe açığı, vergi xambır buçuk yıl geçmesine ragmen hâla odenmemıştır. Dışişleri Bftişletmelerine, onlann verimll ları. ihracat zorluklan ve dış kanlığı sözcüsü Oktay tşcen bu ve kârlı çalışmalannı imkân ticaret açığı konulannda konuda görüşmelerin devam etsız kılıcı müdahalelerden ka Başbakan dertleri ve meselemekte olduğunu soylemiştlr. çınması da o kadar gerekli leri kucümsemiştlr. Hnznru dlr. Kotü işletmeciUğin veya bozan hürriyet duşmanı davpartizanca baskı ve müdaha ranışlar karşısında iktidann lelerin bedelini millete de iş davranışı yeterli değildlr» çilere de ödetmeye kimsenin demıştir. (Baftarafı 1 inci Sat.itcdo hakkı yoktur. Oya sonunda Başbakan gittşçl Isteklerinde makul ölmiş, mekaııizma ise çalışçülerin aşılıp. aşılmadığına maya devam etmiştir. Bir dair bir yargıya varabilecek başkası «kazık atanlar Türk (Baştarafı 1. sahifede) durumda değiliz. Ama, Sü tır Saldınya geçen gruptaolmayanlardir» fehTasınca merbank'ta olsun. başka ik ki öğrencilenn bır Jasmınm, tlcareti Türklestirmeğe çatisadî devlet teşekkullerinde «Koraandolar» olduklan ileri lıştı. Sonuç ne oldu? servetolsun, verimli işletmecilik sürülmüştür. Aynca, saldıler ya Turkiye dışına kaetı, kurallarına uyulduğu, yersiz ran gençlerın, İlâhiyet Faya da paravan flrmalar kasiyasal mudahale ve baskı kültesinde toplanarak, burazıkçılan korumafa ba^ladılardan kaçınıldıgı da, her dan harekete geçtıkleri de lar. Böylece ortaya bir arahalde ileri surulemez. cı zümre daha çıktı. hepsi ıddıa edılmektedır. o kadar... Sumerbankla ilglli lokavt Nıtekım İlâhıyat Fakültekaranru. Anadolu A5ansı ile si Dekanı Hamdı Ragıp AtaYine sava? içinde «ben ilçlli blr lokart kararının da demır, fakültede toplanan liberalim» diye fiatlan serizlemesi. demokratik çalısma Komandolan bırkaç kez. bibest bırakıp piyasayı bnsdüzeni konusunda izahı guç nayı terke dâvet etmiştir. butun altust edenler, şartlabazı maksatlar guduldügu Ancak Komandolar. her derı duşünmeden devalüasyon kuşkusunu, ister istemez, zi fasında Dekana, bıraz sonra kararı verenler Te küplerin hlnlerde uyandırmaktadır. fakülteden ayrüacaklannı biraz daha dolmasma yardım edenler görülmüştür. Sa Bu durumda. işçi hakları büdırmışlerdir. vastan sonra da mekanizma, nın ve sosyal huzurun bir Sov>etler Birliii ile Blrleşik AÖğrenci örgütünün eskisi kadar hızlı ve hırslı kazaya ugramasından, ciddî merlka. cabalarını bbiir devietleolmamakla beraber* aracısı, olarak kaygı duyuyoruz. Burin cabalarıyle blrleçtirerefc. gebildirisi tefeclsi. aksuatacısıyle blrtun ilgililerin, anlaşmazh&ı nel bansı sa^lam.îk icin artık olOlaylann yatışmasmdan Hkte çalıştı. t'retlclyî korugunlaşniîs olan uiuOararası soblr an önce cozmek İçin gerunları cozmck iizere gerekli her mak, tüketiciyi kazıklattırreken dlkkati ve sorumlulu aonra bir bildın yayınlayan 1 şeii yapmalıdırl'i , mamak ırerekcesiylr alınan gn göstermelerini diliyoruz.» Yüksek Ögretmen Okulu Öğrencı Örgütü Başkanı Emrulher tedbir, karsı tedblrl gelah Karakök, iktidann ve tirtll. Tanm üreticlsine yaHatırlatma pılan zamlar aracı. tefeci, lnönü. demecınin sonunda, poLsın tutumuau yermış, öihracatcı. ithalâtcı araüinda CHP'nin. iktıdardan aynl zellıkle polisi suçlamıştır pavlasıldı. mazdan önce. hükumetışçı Bıldiride. ozetle şoyle denılBujrün fllân yerdekl 30 işveren temsılcilennden mey mektedır. ANK\R\ (Cumhurijet BüronuJ «Kamu oyunun şunu bilCumhurbaşkanı Sunay ıle Başkurusluk sogan. Hakarra dana gelen bır «Dalmi Kubakan Demirel, başkanlık goreviCaddesinde nasıl 160 kuruş rul»un kurulmasını kararlaş mesini isteriz ki. okulumuzne başlayan Nıxon'a bırer tebrik ise. ve oradakl 130 kuruşlnk tırdığmı, bu konuda iktıdan daki olaylar. okul ö^rendlerl ve başan mesajı gondermıslerdır. fark nasıl blrtakım parazit* yıllardır uyardıklannı da be arasında bir çatışrna olmakBu arada, Sunay, eskı Başkan lerin cebine (firlyorsa, f»l»n lirttıkten sonra. şöyle demiş tan çıkmıştır. Olaylar, faJohnson a bır mesaj gondererelt yerden gelen ve yerlnde 3t tir: «Şimdl. çalışma hayatı şist partiler tarafından orkendısıru, hurrıyet yolundaki çakuru; olması gereken lthal mızda görülen ve gitçlde ar ganize edilmiş ve okululısmalarından dolayı, kutlamışmalı da. Bankalar Caddesintan huzursuzluklarda, bu muz. sık sık saldırılara matır. de 16» detll. hattâ 260 kueksikliğin de buyük rolü ol nıx btrakılmı?tır. Butün bu Demirel'in NÎXON'a gönderdığı ruştur. 4radaki 230 kuruşu duğunu. hukumete hatırlat saldınlar karşısında hükumeeaj şoyledır: metin tntumu. sadeee ko«Amerika Birleşik Devletleri çeşitli kiîiler bölüşmektedlrmak isteriz.» mandolara müsamaha etmek Başkknhfı viiksek »Srevinl deler. olmuştur.» ruhte etmeniz \esilesivle size, en Şnnn söylemek îstlyornı: bararetli tebriklerimi sunanm. Bilmek önemll deqil. daha Ekselânslarının yüksek görevSükan: «Devietî yıkdogrnsu »adece bilmek me(Baştarafı 1. sahifede) leri devresinde iki müttefil; memmak Jstiyenler, emelseleyi halletmlyor. TapıUleketimiz arasındaki ananevi Harb Akademisi Teşkilât Kanunu dostluğun ve kuv\etli bagların, cak ser ve,beklenen, hastatasarılarından başka bazı Teşki îerine kavıışamıyacak » karşılıklı bir anlavış havası içinhğa kbklü ve etkili bir çâre lât Kanunu tasarılarile Turk Sıde gelişeceğine ve hükumefleribulmaktır. l'reticiyi. tüketiKONYA (a.a.) Içişleri Balâhlı Kuvvetlen hastahanelerinde miz arasındaki ilişkilerin de Ta riyi kazıklanmağa götüren karu Dr. Faruk Sükan ile Tarım görevli hemjırelere yeni haklar kın bir i$birlijji anlayışı içinde Bakanı Bahri Dağdaş önceki gece «ağlayacak tasan da yer almaktavolları kapanıak. fakat önkuvvetleneceğine inanı\orum. Konya'ya gelmiş. ve l l Genel Mec dır. Bu konuda hazıtlanan tasan re kapama^a karar verebillisinin son toplantısına katılarak Bu Fırsattan faydalanarak, Ekile Sılâhh Kuvvetlerde görevli mektir Bu karar İçin hızlı. bir konuşma yapmış «Devletl yık selânslarına yeni förevlerinde bahemşire'ere tahsıllerıne göre ashız^ız so*yalist olmasa da mak isteyen bir avuç menhus, bu . şarılar, şahiülarının ve ailelerinin subay veya "ubavîann ?ldıkları hacet y o t emellerine kavu§amlJacaklır^ de1 snğlık ve vnuthıUiKtı için en kalavru ve nakdi haklar sağlanacak Sel (Baştarafı 1. sahMede) nna varması ve Işçiişveren lllçkllerlnln çok gergin bir noktaya ulaşması. kaygı nyandırıcıdır. Grev hakkının olduğu her yerde. lokavt hakkı da vardır. Fakat lokavt. ancak buyük xaruretler karşısında çok Bruksel, a.a Nato MılleUerara n&dir olarak kullanılan ıstısı Sekreterlıgı her yıl olduğu gırap verici bir haktır. Hele. 1 bı bu yıl da uye ulkelenn 1949 on binlerce işçi çabştıran bir j 1968 donemıne ılışkın sa\unma kunıluşta, bir taraf grev giderlerun resmen açıklamış kararına vardı diye. öbür tabulunmaktadır. rafın da, karşılık olarak heTurkıje'nın milll savunmamen lokavta kalkışması. işin ya ayırdığı bütçe toplam olaciddlyetlyle bagrtaşmaz ve rak 1967 yılında 4 mllyar 506 mıl yon TL. ıken, 1968 yılında 5 mıl uzlaşmayı çok guçle?tireblyar 235 milyon lirayı bulmuştur. llr. NATO ülkeleri arasında Türkiye savunma giderleri bakımından 5 inci Inönö ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MP Genel Başkanı Bolukbaşı kendi isteğıyle, Başbakan Demırel'le Avrupa'dakı ısçiler konusunu. bir saat 40 dakıka gbrUşmüş , tür. Ekım'den sonraki bu ikinci ziyaretınde Bolükbası, Avrupa'da | ki ışçılenmızuı sorunlannın hızla çbzıimlenmesi ve bu konuya Komünist hareketler Başbakanın yakın aiâka ve agırlı 1 ğını koyması ıçın tekrar ncada j Öte yandan, dün toplanan bulunduğunu soylemiştır. MP Li • CKMP Bagkanlık Divaru, ola den, «Işçilerimizin «ahipsizlikten , ganustü kongrenın 8 9 şubat ileri gelen bir kırgınbk içinde, ; günlerınde Adana'da toplan başta komimizm olmak üzere, J yıkıcı cerevanlara acık bir kapı | masına karar vermiştir. Bu konuda yayınlanan bil haliode bırakılmamalannı istirdiriye göre, olağanüstü kon ham ettik» demış, şoyle devam etgrede 1969 seçıminin hedef miştir: leri ve haarlıklan tesbit e ve«Bn arada, Avrupa'daki çalışan yamnda anası, bsbası, kocası dilecektır. Bıldiride aynca, ya da kardeşi bulunnuyan kaduı CHP. hedef alınmakta ve bu işçilerimizin yurt dısın» göndepartinin «komunist hareket rilmemeleri ve gidenlerden de kölerinl desteklemeyi temel po tü yola düşerek milletimizin bsylitika haline getirdlği» ıddıa siyet ve şeref telâkkilerini rendolunarak, özetle şöyle denil de eden kadınların pasaportUnnın ipUl edilerek yurda çevrilmektedır: meleri, üzerinde önemle durduKlik ğumuz bir konu oldu» demıştir. Bolukbaşı, sozlerını, «Bntüıı te«Ufak bir kllğin eline geçmls olan Türkiye'nln en esH mennimiz, Sayın Başbakanı üçun partlsl, komünist hareketle cü bir defa bu konuda rahatsu veya meseleyi Parlârini desteklemeyi temel poli etmemek getinnek mecbnriyetinmeutoya tlka haline getlrmlstlr. Par de kaunamaktır» diye tamamlatilerini (sosyalıst Cı.phe bir mıştır. GRİPiN almayı ıhmal etmeyıniz. GRİPİN, bas. dis. adale ve sınır ağniarını teskin eder GRİPİN, gnp ve nezle başlangıcınd9 bir çok fenalıkları onler GRİPİN, bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında basan ıle kullanılır GRİPİN. 4 saat ara ile gunde 3 adet ahnabılır lığınin) merkezl olarak kullanan bn klik, millet emniyetini, halk huzurunu, kalkmma gayretlerini sabote etmekte. araba yakan, bayrak yırtan. bina bombalayan komunist kundakçıları himaye için milliyetçi güçlere saldırmaktadır...» «Faşist yok» Törkân Seçkin «Türk erkeklerini Alman kızlarına kaptırmayalım» dedi ANKARA (Cnmbnriyet Borosıı) Mület MecUsınde dün, gündem dısı bır konuşma yapan Edirne Mllletvekili Türkan Seçkin (CHP), Almanya'da bulunan Türk erkeklennın Alman kızlanna kaptınlmaması ıçın tedbir alınmasını istemıştır «Türk erkeği, bu vatan için lüzumludur» dıyen Türkan Seçkin, Almanyada bır kanun tasarosı tıazırlandıgmı, bu tasan kanunlaştıgı takdırde Almanya'da bulunan yabancı erkeklerin Alman kadınlanyla evlenmesi hftlmde Alman uyruguna geçebilecegini belirtmis, «Alnunyada çalışan bekar vey» evli pek çok erkefin orad* tıiniMi ve Tfirk vaUnda»utn> dan aynlmaUn gibi bir tehlikeyle karçılaşacafız» demıştir. CHP' U Bayan Mılletvduli, Almanya'da bulunan evU erkek tşcllerin e^lerınden de aynlmasını ihtünalınin dogdugunu belirtmiş, bu durumun aıle facialann» yol açacağını öne sürerek, şunlan söylenuştir: «Dış ülkelerdeki bekar erkeklerin Türk kıılanyU evlenebümeleri bakımından kolaylıklar ve yardımlar saflanmalı ve ba snretle kurulacak ailenin saglamlığı konusunda gerekli bilgiler ve propagandalar vavın yolujla ve kültfirel fasliyetlerle satlannutlıdıt* Yeni Ajans: 0262 808 TFSEKKUR 15 Ocak gunü bızleri sonsuz acılar içinde bırakarak Hakkın rahmetıne kavuşan aıle buyüğümüz. kıymetli babamız emekli Tuğbay TEŞEKKÜR { Eızleri sonsuz acı'.are garke Ş dcrek aramı?dsn ebedıyen ayrılan k \metlı aıle büyuğumUz Erreklı Gümrük Şefı Sabri FRKAYA'nm hastalıgının tedavisinde büynk gavret ve ihtımam gosteren Ord. Prof. Halit Zi>a KONURALP. General Dr. Saim BOSTANCIOĞLU. Prof. Dr. Alâeddin VARDAJ8 ıle Hay•darpMa TVsfterl .UaStaheneıa ve Esnaf Hastahanesı sayın doktor ve personehne, cenaze merasımine içtırak eden, telefon, telgraf \eya bızzat evımıze gelerek acımızı pa>laşan bütün akraba, dost ve yakınlarımıza ayrı ayrı teşekküre büyük acımız mânı olduğundan gazetenizin tavassutu nu rica derız. AİLESt Cumhuriyet 811 HİKMET GİRAYın Cerrahpaşa Hastahanesl tç HssUlıkları Klinığuıcle tedavlsi esnsıında kendlsine göcterien bı.j'uk ıhiınaiı, ılgi ve setkatlerınden do!a>ı saym Proî. Dr : Dt..2rgun Cctay, »sista» Dr • N«rgi» Domaniç, jUJy cuer ve dığer hastahane perıonslire, atrıca gerek hastahjtı fn?sında vt g«rekse cenaz; torenmde bizzat ılgilenen, telgrfıa \e mektupla ac:larımızı pa.vlaçan değeru akraba vc aile dofiların.ıza sonsuz tesek kurlerımjzı blldirınz GIRAY ve ERSOZ AİLEI.F.Pİ ••••••••••a OSMAN BARLAS'a Johnson , Kıbrıs Türklerine taıminatı 1,5 yıldır ödemedî Cumhuriyet 8 » TESEKKUR Kıymeti e=hn, sr\'gil annenriz Mahraiire önal'ın amellyatını ha«arı :1e yapan ve «*ğlı>ını kazandıran deSerll bllim adamı, omeX insan. Operatot Profesor DT Olayların ardındaki Öğrefmen Okulu Rektör Kurdaş, öğrencîlerîn evlerlne mektup göfiderdı ANKARA Ortadoğu Teknü Unıversitesi R«ktörü Kemal Kurdaş, halen tatılde bulunan Universite oğrencilerinin evlerine birer mektup göndermiştir. Kurdas, mektubunda, aleyhinde yürütülen kampanya hakkında, «Her tasındm, her fidanında ellerimln izleri, tırnaklanmızın çizgisi olan bu finlversitede, beUd geriden hançerlenebilirim. Tere du«üp çiğnenebilirün. Fakat, kimsenin şfiphesi olmasin. görevuni her ne pahasma olursa olsnn, verine getireceğim» demektedlr. Kurdaş, Büyükelçırun zıyaretinin Universitede kımseye duyurulmadığını belirtmış. ancak Komer'm gelişinden 45 dakıka sonra kasıtlı bir grup öğrencinin otomobili yaktığım soylemiştır. Rektör, zorlama ile istıfa etmeyeceğmi, tiniversite ile olan anlaşmasının 1970 de bitecefını, bu tarihten önce de Rektörlükten aynlmak arzusunda bulunraadığını mektuba ekleml»tir. ÖLUM Maliye Bakanlıtı îstanbvıl Pul Müdurluğunden emekli, büyük islâm mutasavvvfı, Hact Ahmft Hilmi tMRE Hakkuı Rahmetine kavuşmuştur. Cenaze merasimi bugunku 22 Ocak 1969 Çarşamba gunu öğle namazını müteakıp Şişli Camiinde yapılacak ve muhterem nâşı Edımekapı Şebitliğindekı ebedi istırahatgâhına tevdi olunacaktır. Çelenk gonderılmemesi rica olunur. Ailesi ve Çocuklan <İUnc:lık 957 814> Orhan ŞAŞMAZ'a hsstalığı svırpsınce '.glsıni ek sık etmeyen ailemiz'n aziz do?tu, aeğerlı dahııive mutehassı»' Doktor İsmct MANGtrye ve Narkn2itor Dr. NKrin G<5kve mensuplarına te?ekiıOTİeTi mizı sunarii. £şi ve ÇocnkUn •«•••••»•.»•••>«•••»••••• Cumhutıvet 800 VEFAT Kemâl Hakgüder'tn e*i Vildan Aşir Savaşır ve ÂdJ Aşir in ablası merhum Hafız Aîir'in kızı İSMET HAKGÜDER Cumhurtvet Reşat Hamit Aziz Napolyon 24 Ayar Külçe 130 130^5 201202. 146.147. 133.134. 142.143. 19^319.25 vefat Ptmiştir. Cenazesi 22 ocak 969 çarşamba gunü ögle r.jmaz'ndan sonra. Kocamustıfapaşa Caırıimden kaldınlacaktu. Cumhuriyet 810 Sunay ve Demirel, Nixon'u kutladı REDUKTORLERİ Helezonî.Krom Nikel aiaşımtı çellkten alıştırılmış dişliler. O,ö HPden lOOHPye 5 devirden 6OOdevt Askerlik re k a d a r . REOUKTÖRLER Sipariş üzerine her takatte ve devirde REDÜKTÖR imâl edHir. 1 Sene garantill MOhenOrt : 2 A R E B E D E Y A N Azapkapı Talaşçıiar sokak No 2 Galatj Tel. 445295 4427 70 Eetlâmcılıit: 240/801 • * * * ür. mijUr»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle