09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 22 Ocak 1969 SAHİFE ALTI 1969 vılının basında sıneması Turhan GÜRKAN 1968 71lı d« çeşitll olaylarla gerUerde kaldı. Türk Sineması geçtiğimiz yü boyunca ylne yerınde saydı. Olumlu bir döneme yönelemedl. Sinemadaki ışsizlik ve ekonomik bunalım, yine bütün şiddetiyle sürüp gıttl. Kalitesiz yabancı filmlerden kopya, birbirinln tekrarı konfeksiyon filmler yine çoğunluktaydı. Üç yıl önce 240 sayıyla en yüksek erişklye ulaşan Türk Sineman, öncekl yıl 212 ye düşmüştü. Geçtlğimiz yıl da büyük bir azalma lle bu sayının 180 de kaldığı görülüyordu. Yerli" film seyircisl gittlkçe azalmış, binbir yokluk lçinde meydana getirilen çilekeş filmlertmlıe artık gitmez olmuştu. 1969 da film sayısımn biraı dah» azalacağı sanılmaktadır. ÎRAN'DA film çevîren Filiz Akın, bugünlerde Yunanistan, Italya, Fransa, ve İspanya limanlannda Kartal Tibetie yenl bir filim çevirecek... olarak göremeyen birtakım artistler, ses yerine sadece güzellık ve tin arayan gazinocuların peşin paralı oltalarına tatalmaktan kurtulamadılar. Oldukça dekolte elbiseler ve açık saçık tuvaletlerle sahneye çıkan ımi zik bilgisinden yoksun bu artistlerin çogu yenilgiye uğradılar. Film piyasasındaki para dar lığının gazinolara ittiği artıstler arasmda, bir önceki yıl aynı yolu seçen Ajda Pekkan, Selma Güneri, Neriman Köksal, PeriHan, Mine Soley"den sonra, 1968 de de Semiramis Pekkan, Fatma Girik, Nilüfer Koçyiğit, Selda AJkor, Pervin Par, Suzan Avcı Sevinç Pekin, Gülsünı Kamu, Muhterem Nur, Devlet De%Tirn, Nevin Aypar, Meltem Mete, erkeklerden Göksel Arsoy, Ö2türk Serengil, Sadri Alışik, Orhan Günşiray sahneye çıktılar. Sevda Ferdağ anlaştıgı halde sahneye çıkmaktan vazgeçti. Şarkıcılardan Behiye Aksoy, Sevîm Trjna, Berkant, Selçuk Ural ilk filmlerini çevirdiler. Erol Bfiyükburç, Yıldız Tezcan, Nuri SesİRÜzel filmlere devam ettıler. Hkret Hakan, Tunç ()ral, Sezer Güvenirgil tiyatro sahnesine çıktılar. ffiiCumhurİYcf 22 Ocak 1930 tarihli Cumhuriyet'ten Komedi basladı LONDRA, 21 (aa) îngüte re Kıralı (George V) Buckingham Sarayı önüne toplanan kalabalık bir halk kitlesl arasından geçtikten sonra Lordlar Ka marasuun Kırallık dairesine gitmiş ve Deniz Konferansının açılış nutkunu söylemiştir. Kıral, denız silâhlanma sahasrndakl faydasız rekabetin doğurduğu korkunç sonçları ortadan kaldırmak amacı ile toplanıldı ğına işaret etmiş ve beş deniz devletleri delegelerinl selâmlamıştır. Baza politik ihtiyaçlar la milleter arasında başlayan ve sonu harbe kadar gidebüecek bu gibi tehlikelerden uzak bulunduğunu söylemiştir. Kıral sözlerine şunlan da eklemiştir: «Bütün milletlerin özel bir incelemeyi gerektiren muhtelif plânlan vardır. Fakat bunlardan her biri umumun yaranna çalışmaktadır. Yani yalnız bu müzakerelere katılan memleketlerin değil. bütün beşeriyetin faydası bahis konusudur.» Deniz Konferansına katılan 27 delege bugün Kıral tarafından Buckıngham Sarayında kabul edilecektir. • Geçen gece Beyoğlundakl yangında terkos musluklann da su bulunmaclığı hakkmdaki yEzımızı yalanlamakta ise de Nâfia Vekâleti Ter kos Şirketi hakkında takiba ta girişmiştir. • Dün Vekiller Heyeti toplanmış ve tasarruf konusunda bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlara göre 1930 bütçesinde 10 milyon lira kadar bir tasarruf yapılacağı anla şümaktadır. • Iktisat Vekâleti geçen sene Teşvıki Sanayi (Sanayiı kal kındırma) için verilecek prim hesabını yapmaktadır. Vekâletçe tstanbul ve Ankara vılâyetleri hariç tutulmustur. BOYAMALAR 1968 in karakteristlk özellikleri arasında renkll fllmlerin geç«n yıllara orarüa çoğaldığı g6rülüyordu. Çevrilen 30 renkli filmin çoğunlugu basmakalıp konulardı, ya da eski filmlerin ikinci yapunıydı. Geçen yıl eski Türk filmlerinden 50 kadanruri yeniden çevrllmesi, sinemamızın nasıl bir çıkmazın lçinde bulunduğunu göstermefe yeter. Renk li filmler: Sarmaşık Gulleri, K5roğlu, Abbase Soltan, Kafkas Kartah, Arslan Bey, Aska Tövbe, T»hr»n Macerası, Kâtibim, Cemfle, Vah?i Bir Erkek Sevdim, Sabah Yıldızı, Kadın Severse, Istanbnl Geceleri, Ayşetn, tstanbul Tatili, Dünyanm En Güzel Kadtnı, Fnnds, Şeyh Ahraet, Hakanlarm Savaşı, Kezbaa, Yüzbaîinın Kra, Bir Damat Aranıyor, Gül ve Şeker, Bağdst Hırsın, Kederli Gfinlerim, Yasemin'in Tatlı Asklan, Çengi Nmciye. gını açıklayan Ayh»n Işık ta. Amerika'ya gidip kendi hesabına «Şika^o Maceraa» adli bir film çevirdi. ÇOCUK BEYİNLİ Geçtiğimiz yıl «Çocuk beyinli Türk Sineması» nm ilginç örnek lerine rastlanmıştır: «Çocuk mn hayyilesine hitap eden» yabancı uyruklu hayâl kahramanlannın, büyük bir iştahla yerlilerinin yapımına girişilmiştir. Çok sayıda «Kovboy», «Rinfo», «Killinf» filmlerinden sonra «Baytfkin», «Fantoma», «lîçan Adam», «Casus Kıran», «Mandrake», «Çanpa», «Maskeli Beşler», «Kara Güneş», «Yarasa Adam», «Dev Adam», «Frankeştayn», «Zoro'nun Kara Kamçısı» yerli sınemada da boy göstermekte gecikmemiştir. Turk oyunculannm eline, sırasuıda kılıç, sırasında Kovboy tabancası tutuşturulmuş, Teksas'a benzetilen Anadolu çayırlarında at koşturtulup, ölüm yanşı yaptırtılmıştır. YERLt SlNEMANIN ÜÇ BÜYtK ASI: Türkin Şor»y, Fatma Girik ve Hfily» Koçyifcit, uıun süre meşgul ettiler. halkoymnı DURAND BÜLVARI. Özdemir NUTKU Ankara Sanat Tlyatrosn bu döneme Armand Salacrou'nun belgesel oyunu Durand Bulvan lle girdi. Bu oyun, 1910 yılında, işverenlerin bir diizeni ile cinayetle suçlanarak önce idam cezasına çarptırılan, sonra cezası hafifletilerek yedi yıl hapse çevrilen ve nihayet suçsuz bulunduğu zaman da akli dengesini yitirmiş olan sendika lideri jules Durand'ın hikâyesini anlatır. tşverenlerle işçiler arasındaki ilişkilere de değinen bu oyun. asıl adli yanlışhk üzerinde durur. Salacrou'nun pençliğinde yaşamış olduğn bir olayı yıllar sonra bu oyunda ele aldığını görürüz. Bu olayda. yazan ilgilendiren işçi işveren sorunu ya da işçi sendikalanna yapılan sabotaj değil. jules Durand'ın kişisel tragedyasıdır. Tazar, edebiyat alanına ilk «gerçek üstü» cü bir şair olarak adım •atmış ve hemen bütün oyunlannda kozmik bıryüklüğön altında ezilmiş insancıkları uğraşı edinmiştir. Mes Certıtudes et incertitudes adını verdiği denemesinde kendi felsefesini açıklamıştır: Bu uçsuz bucaksız boşlukta kaybolmuş ve evrenin determinist gellşiml içinde sürüklenmeğe zorunlu ufacık yaratıklardır lnsanlar. Bunun Için, yazar, evrensel determinizme karşı huzursuzluk Terici bilinçleme, yani inanç yoluyla insanlann özgürlüfe erişmesi gerektigini savunur. Oysa İlk oyunlannda anarşist ve nihilist bir tutuma yönelmtştir. Salacrou. II. Dunya Savaşı'ndan sonra «tcesaretle yazmak gerekll» deyip gerçekçi. kişisel traçedyalar yazmağa başliyor. Çogu oyunlannda dramatik gerilim oyun kişileri arasındaki ilişkilerle değil. o kişilerln hayatlan lle ccosmos» arasındaki ilişkilerdeâir. Salacrou'nun «belgesel» diye nitelendirdiği Durand Bulvan, toplumeu açıdan ele alınmış bir emekçi sorunundan çok. yazann felsefesinde belirttiği «özgürlüge götüren inanç» açısmdan ele alınmıştır. Oyunun kahramanı jules Durand. bu çağın «iş gören Insanıs nı temsil etmekten çok, tsa vari tutumuyla sanki bir sembol olarak ele almmıştır. Onda. Paris'ten gelen lşçl temsilcisi Tavel'in gerçekçi tutumunu. deneye dayanan bilgisini bulamayız. Durand. romantik bir kahramandır; onun karşı çıkışı ancak idealizm ile anlatılabilir. Durand, kendine karşı gelişen olaylara hep bu çağın grerçekleriyle ve toplumu ile ters orantılı olan romantik tutumuyla karşı koyar. Oyuna «toplumeu» açıdan bakıldığında. çağın gerisinde kalmış bir eserle karşılaştığımızı rahatça söyliyebiliriz. Ama oyuna Durand'ın kişisel tragedyası ve yapılmıs. olan blr adli yanlışlık yönünden baktığımızda, işçl ve işveren mekanizmasınm burjuva toplumlardaki işleyişine tanıklık ederiz. tçveren temsilcisi Roussel'in işçi sendikasını parçalamak Için çevirdiği dolaplar, buna karşı lşçilerln bilinçsizliği oyunda belirtilir. Çağın gerisinde de kalmış olsa, kendi türii lçinde etkileyici bir eser olan bu oyunun seçimi, bu oyunun hazırlanılması için katlanılan külfet blr özel tiyatrodan beklenilenin üstündedlr. Bu yönden A.S.T.'nun bu oyuna çok önem verdiğinl gösterir. Ancak iyl nlyete dayanan bir çalışmanın sonucu pek başanlı de&ildir. Güner Sümer'in dogru bir yolda, iki ayrı düzey üzerinde hazırladığı oyun düzenl. Osman Şengezer'in ovunun ruhuna uygun başanlı dekoru karşısmda temsil kalitesl düşük, tempo yavaş ve oyunculuk 51cüsü akortsuzdu. Yargı sahnesinln aşın duygııluluğu. duraklann gereğlnden çok uzatılması etkiyi sıfıra lndirecek nltelikteydi. Baş rolfi oynayan Fikret Hakan'm. kendinl denetlemesindeki çabaya karşm, meiodramatik ve gözü yaşlı oynnn, hareketlerinin sankl sonradan monte edilmiş gibi, psikolojik temelden uzak oluşu, konuşmasmın anlaşılmaması, vurpulann yanlış olması temsilin en büyük kusurlanydı. Fikret Hakan'ın başanlı yanı yumuşaklıgrı ve rolün evrensel yanını ortaya rıkartmak icin gösterdîgl çaba Idl. Oyuncular arasmda Celile Tovon ve özellikle Orhan Çagman'm ekonomik. Ülkü Toprak. Gülsen Girginkoç, Ranâ Cabbar'm sfissüz oyunlan. Ergin Orbey ve Mehmet Keskinoğlu'nnn renkll ve ölçülü oyunlan bn temsilln başanlı yanlan. Adalet Ağaoğlu'nun başanlı blr yolda cevirdiği Durand Bulvan'nı türkçe bilmeyenlerin seyretmesi belkl daha lyi ohır. çünkü çevrilen metnin en önemli yerleri Durand'ı oynayan oyuncunun ağzmda kaybolup gitti. Üzerinde emek harcanmış bu oyunun temsill akortsuz, yavaş tempolu ve sahns üzerindeki etkisl rnetinden daha ac olan blr göstert. Geleneksel Türk San'alı Sergisi» Brükserde ilgi lopladı BRÜKSEL, (a.a.) îstanbullu genç sanatçüanmızdan Nadıde Uluant'ın geleneksel Türk Sanatı Sergisinin açılış töreninde Büyükelçi Berkol. elçilik mensuplan, Belçika televizyon radyo ve basm. sanat eleştiricileri ve seçkin bir dâvetli topluluğu hazır bulunmuştur. ORTAKLARIMIZ Piyasadakl krizi atlatmak 1 çln yerll film yapuncüannm başvurduğu çareler arasmda komşu ülkeler, özellikle îranlılar ve Lübnanlılarla yapılan ortak film çalışmalan yer alıyordu. Türk filmlerine Orta Doğu Çok güzel, hazırlanmış, ve on beş gün açık kalacak ser kapılarını açan coproduction gide, Uluant ailesınin yıllar filmlerin çekiml içln Göksel Arsoy, Cüneyt Arkın, Kartal Tidan beri topladığı ve onal bet, Filiı Akın, Feridun Çölgetıncı. onyedinci yüzyüda do çen, Hülya Darcan dış Ulkelere kunup işlenmiş. oya vesair gittiler. Ortak fllmlenle rol alan ışlemeler. yatak örtüleri. pa franlı, Lübnanlı ve Mısırlı arra ve tütün keseleri, çeşıtli tistler de tstanbul'a geldiler. eski kaşıklar Belçıkalı sanatBöylece komşu ülkelerle araseverlerin taktir, hayranlığı mızda bir kaynaşma oldu. Yapımcı yönstmen Hnlki Saner nı toplamaktadır. Araplarla, Türker Inanoflu tran Sergide Nadide Uluant'ın lılarla ortak filmler yaptılar. eski Türk motif ve renkleri Cüneyt Arkın, Tahran'a gıdip ne sadık kalarak hazırladığı bir tran film şirketınin çevirdiği kadın çantası, minyatürler j «Yusuf Ue Znleyha» filminde baş de aynca ilgi uyandırmıştır.' rolü oynadı. Aktörlügü bıraktı ÇÖL ÖZLEMİ Amenkahlann Orta • Doğu seyircisini avlamak için yaptıklan hiç bir anlamı olmayan çöl film leri dizisinden «Şeyh AhmeU, «Bağdat Hırsızı»mn geçen vıl yerlileri çevrilmiştir. Yanm yıiz yıl öncesinin bu filmlerinden «Şeyh Ahmet»in dış sahnelermm çekimi için. rejisör Ertem Göreç'le Paris'e giden Fîkrei Hskan «Yenl bir Rudolp Valentino» adıyla Avrupa basınmda geniş yer almıştır. Kostüme filmler modasma geçen yılda da çok rastlanmıştır «Malkoçoğlu». «Ka raoğlan», «Tark • Han», «Gültekin», «Abbase Sultan», «Köroğlu», «Hacı Murat» tan sonra yerli «Anjelik» filmleri de Türk per desine mal edümiştir. DIŞ İLİŞKİLER Geçtiğimiz yıl bazı yabancı sanatçılar Türkiye'ye gelmışlerdir: Marlon Brando, Gina Lollobrigida, Audrey Hepbourn, Dofis Brynner (YulîÎBryrüsr'tn «9ti. Curd Jurgens, Burt Lancester gibi. Sinematek Derneği'nin konuğu olarak Romeı. sinema sanatçılan ton Popesko • Copo, Alexandru Strachina. Felicia Chirita, Fransız sinemacısı George Melies'in torunu Madeleine Malthete Melies tsran' ul'a geldiler. Türk Film Arşivi ile Fransız Ulnsal Sinema Merkezi'nin Paris'te düzenlediğl «Türk Filmleri Haftası»nda «Kızılırmak • Karakoyun» (Akad), «Bitmeyen Yol» (Safıroğlu), «Sevmek Zamanı» (Erksan). «Denize tnen Sokak» (Tokatlı) filmleri gösterıldiler ve ilgiyle karsılandılar. YTJKARIDAN AŞACrYA: 1 Geçenlerde <u baskınma ; uğramış bır ilçemızin halkından. 2 Kulağıyla duyan, başlıca gıda maddelerımizden. 3 Devlet malına eskiden böyle denilirdi, bir yemiş. 4 Eskiden kadınlar kocalanna kocalar da kanlarına böyle derlerdi. «içi boş» mânasına blr eski terim. 5 Hamam takunyası, bu da hayvan takunyası. 6 KülhanSOLDAN SAĞA: 1 Bir çeşit beton inşaat u beyi (yabancı düden aktarılmış sıılü (yabancı bir dilden akta bir söz, şanssız tavla oyuncusurılarak alınmış bır mimarlık te nun üstüste attığı). 7 Geniş. balkon. 8 Kü rimı). 2 Şu hızmeti yerine getir!» anlamına iki sözlü bir euk çocuMara mır, bir renk. 3 Her gün durnahsus yemegin madan harcamaya zorumlu ol'ansı, gökteM i duğumuz değerli kâğıtlar (çovın hareketina ğul). 4 tleriye dogru sürülÜD 'dre uygulankakılış, bir takı. 5 Bir harfin "nış yıl esasıokunuşu, tersi îslâmlıktan ön tın adı eskiden ce Kâbede bulunan putlardan lövle ıdi 9 birinın adı ıdi. 6 Çevrilince iuz kâğıdın ya•savaş araoalanndan olur, fırtıi nalı havalarda onu kurtaran kap Dtınku bulmacanınosı halledilırij sckli banknot. 2 3 4 8 9 1 1 23456789 6 7 Hı 11111 1 İtrtfş• m n 1111 L ! 111 L 4P L tandır. 7 Karşısındaki pehlivanm sırtını yere getirerek. 3 Tabelâlar (çoğul). 9 Kopek famılyası (karma söz). İSTANBUL 06 25 06 30 07.00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 25 08 40 &9 00 09 20 09 '0 10 00 10 05 1105 11.20 12 00 12 10 12 25 12 40 13 0C 13.15 13 30 14 00 14.15 14 30 ŞARKICILAR Sinemayı artık bir «garanti» FESTİVALLER Türkiye'nın tek smema şenliği 5. Antalya Hlm Festrvali, çekişmell şekilde başladı ve bitti. Her yıl olduğu gibi, önceden kararlaştınlan filmler ve kişiler seçildi. Yılm en başanlı film ve sanatçılan şunlardi: I. «tnce Cumali» (Yılmaz Puru), 2. «Vesikalı Yârim» (Lütfi Akad), 3. «Ölüm Tarlası» (Atıf Yılmaz). Yılmaz Duru reiisör Türkân Du rn senaryocu, Ğani Turanlı kameracı, Türkân Şoray, Fikret Hakan oytıncu, Aliye Rona, Erol Taş karakter oyuncusu seçilip «Altın Portakal» aldılar. Robert Koiej Sinema Knlübü'nün düzenledığı II. Hisar Kısa Film Yanşması*nda cZürafa Sokafı» (Özcan Arca). «Tedirgin Birisi» (Veysel Ataman). «Bozkirda Bir Yalnız A|aç» (Sezer Tansuğ) «Onlar ki» (Artun Yeres> ödül Kaz?ndılar Berlin Film Festivali'ne «Kınlırmak Karakoyun», «Ben öldükçe Yaşanm» adli Türk filmleri yollandı. «Bir Dat Masalı» trlftnda Cork Şenligine, «ölünceye Kadar» Tanca Film Şenlifine katıldılar. Fakat derece alamadılar. «Snsuı Yaz» New • York Mo da Enstitüsü Sinema Salonu'nda İki defa gösterildi Ümit Otku, Nevzat Pesen, trfan Ünal. Semirami"» Pekkan. Turçnt Demirajr film «enlikleri dolayısiy le dış ülkelere gıttiler. SİNEMALAR BEYOĞLU (476315) Fezayı Kurtaran Adam ATLAS. (44««35) Gizli Vazife D Ü N Y A : (499361) Doktor J i v a g o EMEK: (448939) 25. Saat GÜREL: (470384) Yasemuı'in Tatlı Aşkı FİTAŞ: (490166) FezajT Knrtaran A d a m İNCİ: (494595) Sabah Yıldızı 1ŞCS": (471676) B e ş Ateşli Kadın K E N T : (477762) Ateşli D i l b e r KERVAN: (480423) Yasemin'in Tatlı Aşkı K O N A K (4*2606) Beklenmiyen Misafir LEVENT: (635539) Lânetli Kadın L Ü K S : (440380) S a b a h Yıldızı ÖZLEM (Mecidiyeköy) Öfkeli Günler B Ü Y A : (445457) Avustıalya'ya Göç AS: KADIKÖY AS: 1360050) Altın S a n , Kan Kırmızı ATLANTİK: (554370) Evlenmek İstiyorum ÇELİKTAŞ: (5335*7) Korbanlık kaatil. EFES: '363763) İntikam Yolu FEZA: (363763) Sabah Yıldızı KENT: (3(9612) Gecenin Oyunu LÂLE: (3631SS) Nevada Kaatilleri OPERA: (360821) Yasemin'in Tatlı Aşkı ÖZEN: (369994) Sevgili Arkadaşım. REKS: (36011?) Alkapon Öldürüyor SİNEMA 63: (551034) Nevada Kaatilleri. SÜREYYA: (360682) Çılgın D ü n HIPGVLER TİYA1RO (Oraloğlu Tıyatrosunria): (497583) AŞIR1 1'AĞCILAR. Pazartesi hanç her gece 21 15; Çarşamba, C tesi; Pazar 15 te İSTANBUL TİYATROSU: (442236) Köpek Kırpıcısı. Pazartesi har ç her gün 21.15: Çarşamba; Cumartesı; Pazar 15 OO'te «Bir D e l i n i n Hatıra Defteri» Çarş. hariç her g ü n 18.15, Pazar 21.15'te. GE.VAR: (493109) «KIRAT» Salı Çarş.; Pazar 21.15; Çarş. 18, Pazar 15 tÇORBAMDAKI KIZ» Perş; Cuma C.tes! 21.15; C.tesı 15 KAOIKÖY tL: . f a Benl Öp*r«ir.. Cuma 2130. Ctesl 17; 21.30, «llafta Sonu. Salı, Çarşamba PerçemOe Pazar 2130; Carş. Pazar 17 KADIKÖY OPERA: (360821) (Ankara Oyuncularıi Tahtıravalli. P. tesi hariç 21 30, Çarş C. tesi, Pazar 18.30. KENT OrUNCULARl: (473634) «Çöl F a r e s i . Perş, Cuma 21.15, Pazar 21.15. 15; •Hamlet. S a lı 2115, Çarş, C tesi 15, 21.15. KARACA rrtATRO: (445402) • Adamını Rul> P.tesl hariç; her akşam 21.30. Aziz Basmacı Kenan Büke n e l l Dolu (Operct) Piesı hariç her gere 18 15 Pazar 15: P tesi 2130 .Acıhş, program Gunaydın I Koye haberler Gunaydın II Haberler ve hava durumu Hıfif mu7İk IstarıbuJda bugün Turküler ve O. havalan Viyclcnsel soloları Beraber ve îolo şarkuar Ev için Sa7 e<;erleri Aıkası yarın Ara haberler Okul radyosu U Tokcandan turküler Sabah konseri Ara haberler: llanlar N Tufekciden turkvler Kuçuk orkertra A Yavasçadan şarkılar Haberler; R G. de bugun Dans mııziğı ReHârn programları Bağlama takımı Radyo ile AJmanr» Ş. Alagoz orkestrası 14 45 15 00 i î 05 V 05 16.20 16.45 17 00 17.05 17 25 17 50 19 00 1930 19.35 19 50 20 05 20 25 20.40 20 55 21.00 21.10 2130 21.45 22 00 22.45 23.00 23 45 24 00 Ö. Oıhondan sarVılar Ara haberler Okul radyosu £ s ı k Dalml'den deylşler Radyo oda orkestrası R. Ertenden şarkılar Ara haberler Kaf dagının CnO Erltekler faslı Reklâm programlan Haberler; h a v a durumu Küçtîk BSnlar V. Doğu ve arkadaglan Anayasa Türküler geçldi Spor dergisi Sonat «aati Bir varrnış, blr yokmuj 24 saatin olaylan; llftnlar M. Birtandan şarkılar Saghk saatl Hafif Batı müzlğl Reklâm programlan Haberler Oper» konseri Gece m ü d j l Kfpanıı ANKARA Acılış, program Gıinaydın I 7 0 0 0 Kcye haberler 07 05 Gunaydın II 07.30 Hnbçrler ve hav a durımu Scbah rauziğı O~45 08 00 Ankerada bupun 08 10 Şarkılar ve O. havalan 08 40 Çeşitll müzik 09.00 Ev için 06 55 oe:o 15.00 15 16 16 16 TıYATROLAR 17 30 19.00 Ara haberler: Hanlar Okul radyosu M. Ersesten şarkılaz Radyo ile Alma.nc« Albümlerden seçmeler 17 00 Aro haberler; ilânlar Yurttan sesler 17 05 Köy odası 09 05 25 40 17 50 Reklâm programları müzllt Haberler; hava durumu Küçük Uanlar ve hafif StTE: (476947) Gizli Vaıife SARAY: (441656) Beklenmeyen Misafir SUATPARK: (488190) Sabah Yddızı SAN: (486792) Parlayan Günes TAN: (480740) Öfkeli Günler VENÜS: (493191) Öfkeli Günler YENİ AR: (496472) Öfkeli Günler YENİ ATLAS: (486502) Yasemin' in Tatlı Aşkı YENİ MELEK: (444289) Ateşli Dilber ISTANBUL ALEMDAR: (223683) Abbase Sultan A Y S U : (211917) Ağla Gozlerim BLT.VAR: (213578) Sabah Yıldızı GÜNEŞ: (216140) Öfkeli Günler G Ü N D E Ş : (277186) Bir Bayram Giinii İPEK: (222513) Ateşli Dilber KULÜP: (227277) Yasemin'in TaUı Aşkı MARMARA: (223860) Beklem..iy e n Misafir MELEK: 1215876) Cemile; Bıra' kııı Yaşıyalım NİLGÜL: (211165) Yasemin'in Işyeri Büro Aranıyor Karaköy, Kemankeş cadcfesl, Necatıbey caddesı, Kemeraltı caddesı Kabataş'a kadar, Voyvoda caddesi, Okçumusa caddesı, Şışhane, Meşrutiyet caddesı, Tunel'den Istıklâl caddesı, Taksım, Cumhuriyet caddesı, Harbiye Halâskârgazi caddesi, Şişll, Vallkonağı caddesı, Nisantaşı, mıntıkalarında ınşaat sahası toplam 1500 ilâ 2000 M2. olan bitraış veya karkas halinde veya temelde olmak üzere satılık ış yen buro bınası aranmaktadır. Tekliflerin 15 Şubat 1969 tarihine kadar Bevoğlu 268 Posta Kutusuna gönderilmesl. (Basm: 10478/791) Tatlı Aşkı RENK: (211525) Ateşli Dilber Ş A F A K : 1222513) Fezayı Kurtaran A d a m SK: (223542) Sabah Yıldızı ÜNVERDI: (715478) Sabah Yıldızı TINAZTEPE: (716518) Kiralık Kaatil KÜÇUK SAHNK: <49S652) Mlıcap Oflııo'lu Tppluluğu ALTAN KARINDAŞ (Oraloglunda) • Rafadan. Pazartesl hariç her (497583) «DKLİ FİŞEK. Çarş gece 21.15; Çars. C tesl; Pa. l\anç her gtfn 13.15. P.tesı 21.15 zaı matine 17 ABENA ULVİ URAZ TİYATKOSU: (498419) Hamhnm Şaralop: Her Rün 21.15: Cars C.tesı: Pa KUÇUK 1İYATRO: (Brieo Ener) zar 18.15 te (279872) Arşıo Mal Alan AZAK TİYATROSU: <Ask Çorbası) 21.30: C.tesl. Pazar 15.30 (226246t P.tesl tıariç ai.15: Caı ORTA OYUNCULARI (472682) çamba; C.tesı: Pazar 16.15 .Dumhürdambelfk, K u Jaklin BAKIBKÖI TİYATROSU: (715949) Alın da Raçan mıT» Cç oyun Cici Yenge. Pazartesi hane 21.İS bırden P..tesı hariç 21.15: C. Pazar 15 te tesı: Pazaı 19.15 BULVAH: (214892) Vahl Ö» ve ar ÜÇ MASMUN KABARB OIUNCUkadaşlan «Befcâı Biti. PazarteLAR1: (496995) .Şehvet K n ı si hariç, her gün 21.1S: Çars., banı Sevket, C.tesl hariç her C iesı; Paîar matbıe 16.15 gece 21.15: C.tesl 18.15. BLT;İK: (277186) ( N . Cygar rop ŞElIIR TİYATROLARI: (T. Bajı) lııluğıi) .Padisahım Ç<* y » ş j . (442157) Köşebaşı Pazar, P. tesi Salı hariç, her gece 2130: ÇarÇBTŞ. Cuma 21; Pazar 15.30 saınDa. Cumartesi Pazaı matiCSKÜDAR: (355511) Ana Cune 15 00 ma hariç her gün 21.00; P a DEVEKL'SII RABAAK TTYATKO: zar matine 15 30 Bo ŞehrI İstanbul ki> Salı FATIH: Sonbahar KırtmaM Pazarhariç 213ft Çar» C.tesl: P a . tesl harıç ber gece 21.00 de; zar 18 30 Pazaı matine 15 30 da /DORMFN: (44J73S) . Ş e y t m ı n O ) tanın HARBİYE: (470576); «Kara Kız* yuna. Salı; Çarj.; Perj. "•' j •}. 18.15 Her gun 21; Pazat 15 30 21.15 DERİN MAVİ 1 DENIZı { ŞEIITR OPERASI: (447958) Te Cuma; C.tesı: Pazar 18 15: P te , te i besMımler Oiyan. ;Operet) si I8J5 21.15 «ESKİÇAMLAR l ÇAMLAR Salı saat 18 de (tenzUâU)) BARDAK OLDÜt Cuma; C te ? •la; Perşembe saaı 21 de; Cumaısi; Pazar 15; 18.15 lesı raat 21 de AKSARAY KtCtJK OPtRA: (215722) Halîc Oyunculan. Dtvri SOIeyman Pazartesi han ç her gün 18 ve 21.15 ALKAZAR: Ayfer Feray Tiyatrosn: (447493) «Salonda Piknik» Perş, Cuma 18.15. 2115, C. tesi, Pazar 15. •Tepetaklak. Salı, Çarş 1815. 21.15. C tesı, Pazar 18.15 «Yumurta» P tesi 18.15. 2115 C.tesi. Pazar: 21.15 09 20 10.00 Sabah konseri 09 40 Arkası yarm 10 05 1105 11.30 1130 12 00 12 05 Ar a haberleı; Okul radyosu Hafif müzik D. Balkandan Kcnser saati Ara haberler, ilâ.nlar şarküar Ilânlar türkuJer Vural Dogu ve arkada;ları 19 55 Bir varmıs; blr yokmuj 20 00 Anayssamız Turküler geçldl 20.15 20.25 Spor dergisi 20 40 XQçfilc konser 19.20 ;9 30 SANSÜR Merkez Pilm Kontrol Komis yonu (Sansnr) 1968 yılında da bazı filmlere el attı. Yılm en başanh filmleri seçilen «Kmlırmak Karakovun», «Seyit Han» gibi filmlertn yurt dışma çıktçı yasaklandı. Bu ytizöen filmler. çağnlı olduklan Berlin, San Remo, Lukarno, Manheüne gibi sinema şenliklerine katılamadılar. SansOr «Hababam Sınıfi» mn senaryosunu da Taddetti. A. Çubukoğludan 12 20 Kıbrıs saati Şarkılar 12,30 13 15 13 20 Hafif müzik Reklâm progıamlan 14 00 Kuçjk konser 14,15 Türkuler beçidl 14 35 Plâklar arasmda 24 saatin olaylan: ilânlar 21.00 21.10 B. Akarrürkten rüıküler 21.25 rkonoml 2145 N. DermrdBğenden şarkılar 22 05 TBMM saati 22 45 Hcberler 23 00 Gece konseri 23 45 Gece müziği 24.00 Kapsnır NÖBETÇI ECZANELER BAKIRKÖY Inc.rli, Aytaç (Y. Yurt), Yıldız (K Çekmece), Emek (Osmamye) BEŞIKTAŞ: Altınay 476062, Cı nar (Ortakoy) 475848, Boğazıçı 635201; Altuğ (Etıler) BEYOĞLU: Tezol 495467, Tarlabaşı 4467<6; Sahm Alyanak 44118^ EMINÖNÜ: Sırkeci 225406, Ersoy 225091. Çarsı 27SO57 EYÜP. Eyııpsultan 217173, Y e i i (Sağmalcılar); Yeni (Rami); Ahbeykoyu FATIH: Kurç 216586, Bingul 217726, Çapa, Valide (Aksarayı, Pmar 215477, Çakmak (Küsük M P?şa) 215600 GAZİO5MAKPAŞA: Cumhuriyet 217713, Ştfa (K.Koy) KADKÖY: Ulutnş 362900; Pars 364273; Rıhtım 361278: Selâmıçeşme Feneryolu 555303; Erenkoy Afıyet 552OP0; Fıkirtepe KARAKÖY Yeni Karaköy 49548S KASIMPAŞ^ Yeni Turan 445911 Ht^koy 497660 SARIYER Buyukdere 612OOİ20; Sağhk ^Istinye) ÇİŞLI: Fıtrat 472023; Maçka 481601; Etlal 477923; Ken«l (M. Koyu) 4S22 73; Ersan (Gu'tepe) 636240" Okmeydanı. ÜSKÜDAR. Ittıhat: Sıfa Merkeı (Ç. Koy.; Sapbk (Umr.n ,\e, ZEYT1NBUR>OU. Merkez 71589i Gönü/ Arslanm konseri • Devlet Konservatuvarı piyano kısmını 1956 senesinde birîncilikle bitiren ve öğrenimine daha sonra Amerika ve Münih Konservatnvar larında devam eden de&erli pîyanistleıimizden GÖNt^L giinü saat 17.30 da televizyon da bir konser verctektir. ARSl;*^î onTîrTiı*î7^'*VÎ onmî'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle