09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtTET 22 Ocak 1969 SAHİFE BE9 Tenzilöllı snfışlar, yıldo iki defa yapılabilecek Taksitli satışlar için kredi müessesesi kuruluyor ANKARA Tlcaret Bakanlıgı Ile Odalar Birlifcl temsilclleri, «Tenzilâtlı satışlar»m yılda en çok ikl defa tesplt edilecek aylar Içinde yapılmasını ve her defasında en fazla üç hafta sürmesini, bu konudaki esasIara uymayanların eezalandtnlmasım kararlaştırmışlar «Taksitli satışlar» konusunda da bir «Kredi müessesesinin» kurulmasını prensibe baglatnışlardır. Tenzilâth satışlann bir dü«en içinde yapılması maksadıyla. Ticaret Bakanlığı üe Türkiye Ticaret 7e Sanayi Odalan ve Borsalar Birliğı temsilcilerinın iştirakıyle yapılan toplantılarda, tenzilâtIı satışların, satıcüar arasında haksız rekabeti ve alıcının aldatılmasmın önlenmesi ve güven vermek maksadına yönetilmesi kararlaştınlmış, bu maksatla yapılacak çalışmalar tespit edilmiştir. Odalar Birliginde alınan kararlar gereğince, tenzilâtlı satışa gidecek müesseseler, en az 15 gün önce mensup olduğu odaya beyanname ve mal listesi ile başvuracak ve tenzilâtlı satışa arzedilecek mallara etiket koyacaktır. Aynca bu mallarm en az bir ay önce mübayaa edilmiş olması gerekmektedir. Bunlardan başka, tenzilâth satışın başlayacagı ve biteceği tarihler gösterilecek ve reklâm ve ilftn, tenzilâth satışın başlama tarihinden en çok bir hafta önçeden yapılabüecektir. Oda, muessesenin bu esaslara uyduğuna kanaat getirirse «Tenzilâtlı satısj beljesl» verecek ve ancak bundan sonra satıcı tenzilâth satış yapabüecektir. Toplantıda aynca, satış müesseselerinde bulunan defolu, seri sonu ve avarya görmüş. solmuş mallann satıcı «Tenzllâtlı satış» addedilrneyecek ve bunlar için ucuzluk ifade eden reklâm, ilân yanılpmıvscaktır. Ticaretın terki, tahliye ve tasfiye sebebiyle yapılan ucuz satışlar için ilgili odadan «Tenzilâtta satış belgesl» alarak bir hafta önceden reklâma başlamak suretiyle tenzilâth satış yapabileceklerdir. Süryaniler, I hiçbir gayeye I âlet edilemez» I 'II II Âşık Dısânî ve Güilüşah bir celsede bosândı Aşık thsanl Ue 11 yülık eşi GüUüşah, 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde, on dakikada ve tek celsede boşanmışlardır. İhsanî ile Güilüşah, ruhen anlaşamadıklannı, 2 şahit de kan kocanın geçinemediklerini söylemişlerdir. Beş yaşındaki Elif, duruşmayı, annesinin yanına oturarak dınlemiştir. 10 yaşındaki diğer çocukları Garıp ıse, okula gittiğinden, rnahkemeye gelmemiştir. Aşık İhsani, çocukların Güllüşah'm yanında kalmasma razı olmuş ve yargıca, «Ankara'daki katım ile Cağaloğlu'ndaki dükkânımı, eşyalariyle birlikte çocuklarıma veriyorum» demiştır. Duruşmadan çıktıktan son ra Güilüşah, «Boşanmak isteyen oydu» derken İhsanî, şöyle konuşmuştur: «Hiç kimse, sebepslı eşi ve tki çocuğundan aynlmaz» Ceza Satıcıların. tenzilâth satışlar konusunda tespit edilen hususlara uyup uymadıklan kontrol edilecek ve uj'mayanlar hakkmda 5590 sayıh kanun gereğince ihtar, odadan çıkarma. para cezası ve savcıhga ihbar gibı müeyyideler tatbik olunacaktır. Taksitli satışlar Toplantıda, «Taksitli satıştar* konusuna da değınilmiş, ve bu amaçla bir «Kredi müessesesi» kurulması teklif edılmıştir. İlgılilerın belirttiğine göre. dar gelirli vatandaşlar alış veriş yaptıkları müessese yerıne «Kredi müessesesine» borçlu olacaklar bu da, taksitli satışlann meydana getirdiğı, fazla borçlanma, borcunu ödeyememesı halinde alıcının düşebileceği zor durumlar ve taksitli satışlara paralel olarak gelişen hayat pahalılıgı gıbi aksaklıklan ortadan kaldınlabılecektir. Kredi müessesesinin ne şekilde kurulabileceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Taksitle satış yapan tüccarların böyle bir teşebbüste bulunabilecekleri fikri yanmda, odalar, meslek teşekkülleri veya devletin «Kredi müessesesi» kurabileceği savunulmuştur. Suzanne Yvinec adlı Fransız otel Idarecisi, günün 24 saatini çalıştıgı Hilton Otelinde geçirmektedir. Fransa'da doğan ve Amerika ile Avrupa'nın birçok şehrinde otel idareclliği yaptıktan sonra İstanbul'a gelen Suzanne. otelin 120 klşilik hizmet kadrosunun hareketlerini yakından izlemekte ve, «Bu otelcüık meslegme kendımı o kadar kaptırdım kı. evlenmeyi düşünecek vaktim olmadı» demektedir. Resimde; özellikle Boğaz'ın güzelliğine doyamadığım belirten ve dededen gelme bir meslege girdiçini söyleyen S. Yvinec, otel odalarmdan birini kontrol ederken... (HA) İŞGALDEN SANIK 14 06RENCİ YARGILANDI îstanbul Ünıversıtesıni işgal ettikleri ile sürülerek hak larında dâva açılan 14 öğrenci, en az 5 yıl hapis isteğiyle, Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargüanmıştır. Herhangi bir olaya karşı geniş emniyet tedbirlerının ahndığı, Adliye dışında 100'e yakın Toplum Polisi'nin bekletildiği görülmüştür. Yargüanan ögrencıler şunlardır: Deniz Gezmiş. Bozkurt Nuhoglu, Kemal Binçöllü. tbrahim Baha, Gurcan, Mustafa Lütfü Kıyicı, Alustafa tlker, Atillâ Cam. Osman Saffet Aralot, Tulga Ongün. Celâl Keleş. Şevket Çamlı. Mehmet Cavit Kavak. Savaş. Derbent. Rahmi Aydın. Tamklann dinlenmesi için başka bir tarihe bırakılan Donıjtoy, Toygar Akman'ı görtvine iaue etti Danıştay, Beledıye Hukuk' îşleri Müdürü Toygar Ak, manın görevinden almmasiyle ilgili kararı kaldınnıştır. Belediye1 T3aşkaW. . F^hri Atabey taraîından görevinden ahnan ve maaşı ıkı derece indirilen Akman. yeruden görevine başlayacaktır. Danıştay Beşinci Dairesi, Dr. Fahri Atabey'in işlemini usulsüz ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle ıptâl ctmiştir. Toygar, kesilen maaşlarının toplamını da alacaktır. 22 Ocak Zilkade 4 » 1 \ E. ı 1S12 25 n.13,'8.48 5 i? 2.07' 1 Î4 1 9.4Cıl2.COI 136 12 26 Yıld»z Tefcnik Okufunda yarm dersfer başiıyor »gelmiştir. şy § Araçlar kaldırımda İ duruyor, yayalar çamurda yürüyor Aksaray'da Valıde Camıinden itıbaren Vatan caddesinı takip eden sağ taraltaki kaldınm, dolmuşlar ve minıbüslenn durağı haline getırilraiştır. Iş bununla da kalmamış, Beledıyeye metrekaresinın 112 liraya ır.al olduğu açıklanan refuj de, vasıtaların dik olarak geçmesiyle harap olmuştur. Her gün cereyan etmekte olan trafik nizamlanna aykın bu olaylar yayalann rahatça gelıp geçmcsmi önlemektedir. Bılhassa Iskenderpaşa otobüs durağmın hemen yanıbaşından buldozerler ve toprak taşıyan agır kamyonlaruı geçmeleri, yayalann yürümesini daha da guçleştırmektedir. Yol, kaldınm ve refüjlerde bu nizam dışı hareketlerde bulunanlara karşı mevzuatın ıcap ettirdigi işlemin yapılmasmı ve çamurdan kurtarılmamızı rica ederim. Halit ÇETİNALP Emekli Başkomiser Saır Fuzuli sok. No. 17, Kat 8 FATİH TESEKKUR hastaUğıtn tchis edertk gereken operasvonla onu rski sihhattne icavuçtııran. yardımsever mdşfik insan, »yın Prol. Dr. narkO2unu ihtimam ile veren ane?te2ist sayın doktor ve Cihangir Klinigindt her turlü yardımı gö«teren Jın Ou. Dr minn«t ve şnkıarüarımı arzeder, aynca Dr Sabri Çetın'e, Dr. ^ylâ Erım'e, hemsıre Sevim İlgun'e. hemşıre Mçryem Ergin'e, Meral Comen'e ve dığer pcreonele teşekkıirlerlmi bıldirirım. , Ejl: AHMET CAN*Y Cumhuriyet 812 MUSTAFA PEKİN'e NECDET TERIJN'e HAMDİ ÖZKAN'a Fiatları unutmayın Emekli, dul ve yetim maaşlanmn "o 70'e çıkarüacağina daır bir kanunun hazırlanmakta oldugunu gazetelerımizde okudum. Sayın Başbakanımız da bu kanunun çıkacağını kesinlikle ilade buyurdular. Kanun çıkmadan önce hiç olmazsa şimdıki pahahlıgı bu katta tutmak için Hükumetımızoe gereklı tedbir alınmalıdır. Aksi halde ileride maaş ve ücret alan dar gelirli vatandaşlarla biz emeklilenn haline dahi acıyan olmayacaktır. Tekel emeklilerinden Yaknp ŞANE Tahsisal bîtince sıra kayıt tazeleme parasına geliyor = •••••••••••••••»•••••••»••»»•»•»••»»»•••»»» ^ •••••..•..•..................... ' KAYIP Şebekemi kaybetüm. Hükümsüzdur. Mehmet Mi BERBER ı C u m h u n y e t : 815) Cumhurbaşkanı Sunay'ın sözü üzerine^ açümasma karar verilen İstanbul Yüksek Teknik Okulu, yanndan itibaren öğretime başlayacaktır. Millî Eğitim Bakanlığınm, okulun açüması konusunda kendisine yetki verdiği Yüksek Teknik Okulu Yönetım Kurulu. dünkü toplantısında, «Okulun bugün açılmasını ve yarın da öğretime başlamasını» kararlaştırmıştır. Öğretimin ne şekilde yürütüleceğı, daha sonra yapılacak bır toplantıda kararlaştırüacak ' tır. Derslere yann başlanma ! sına sebep, son durumun öğretım üyelerine duyurulmasıyla ilgilidir. J Okul Talebe Cemiyeti ise, ' «Teşkilât Kanunu» çıkıncaya kadar direnişe devam edeceklerini bildirmiştir. Türk Süryani Kadim Cercıaatı adına bir açiklama yaMetropolit Hanna Do'apönü, «Fener Rum Patrlk1 lıanesinin, Süryanileri Rum1 laştırmaya çaüştığı» yolun. daki ıddialara cevap vererek, 1 aSüryaniler, hiç bir gayeye I ilet edilemez» demiştir. tnsan. yaşlandıkça. bl«Türk Süryani Kadim vasrlbiri ardından obür dün'ını muhafaza etmiş olan ve yaya göç eden arkadaş ve ekaliyet olmayan cemaatLdostlarından boşalan bir tnlz, asırlardır feyzini ve nzdünyada «yalnızlaşma» knu aldığı öı topraklarının nın acıhgını daha çok duinsanlarıdır» diyen Metroyuyor. polit Dolapönü, bu konuda özetle şunları söylemiştir: ^ uıl Şuu ason U İ I «. V jyıl .içinde birkaç ^ . y ^v. «Bu cemaatin herhangi I k a r a toprağa verdiğimiz bü bir ceryana kapıldığı veya I yUİC «değer» lerimizin arasıTürklükle bağdaşmıyan he. na dün, bir yenisi daha kasaplara ve fikirlere süruklen1 tıldı: Ord. Prol. Dr. Tevftk (liğl veya bu gibi hususlarda . Remzi Kazancıgü... alet edildiği varit değildir. | O, benim tâ «Hadikai MeşBu hususları verdiği imti veret» mektebinden arkadahanlar ve ünlü tarih yazar1 ş l m dı. 60 yıllık arkadaşım... lannın sitayişkâr yazılannda Şimdi hatırlıyorum, o, kısa görmekle iftihar eder.» pantolonlu bır çocukken de ne kadar olgundu, ne kadar ileri zevkli idi. Okul bahçesinde, bütün çocuklar zıp zıp. birdirbir, seksek, esir almaca oynarken, o, bir kenara çekilir. ya okur, ya da konuşurdu. Daha o zaman da konuşmayı okumak kadar severdi. Onda çocukken bile bir «büyük efendi» hali vardı. Başı, boyuna göre biraz ANKARA (Cuıtıhuriyet Bürosn) irice idi ve bürük gözletini büsbütün büyüten bir gözlük japonya'ya yaptığı resmî ziyaretten sonra dün Anka taşırdı. Çocuklar da ona. bu gözlüğü yüzünden, «camera'ya dönen Dışişlerı Bakanı kânü Tevîik» lftkabım takÇağlayangil. Türkiye ile Jamışlardı... ponya arasındaki ıktisadî Çantasında. ders kitaplaüişkıleri arttırmak için anlaşmaya vardıklannı söylerniş I rının ve defterlerinin dışıntir. I da. mutlaka birkaç fransızca kitap da bulunurdu. Hügo'yu, Orta Doğu Hava Yollanna ait bır uçakla gelen Çağla Baudlaire'i, Verlain'i bana yangil, Japonya ıle Türkiye ilk o tattırdı. Beğendigi şiir"nin bırbırlerini lâyıkı ile ta1 leri, çok pişkin el yazısı ile nımadıklannı belırtmiş, Bo I kaymak kfiğıUanna güzelce ğaz Köprüsü hakkında şun yazar ve arkadaşlanna hediye ederdi. Bana. edebiyat vıları söylemiştir: «Başta. Başbakan Sato ve rüsünü Uk o aşıladı. Sonra, yollanmız ayrıldı. Dışişleri Bakanı olmak üzeBen Galatasaray Sultanisine re, temas ettiğini bütun yetgittim, o askerî tıbbıyeyi şakililer, Japonya'nın Asya"yı n Avrupa'ya bağlayacak olan l hâne'ye... 1918 de Berlin'de yeniden bu projeye bilhassa katılma . I ya önem verdiklerini beürtti ler. Halen devam eden çalışmaları müsbet sonuca ulav tırmak ve bu büyük projenin gerçekleşmesinde onemli bir rol almak hususunda samimi ve azimli oldukları intibaı Önceki gün vefat eden ile donüyorum.» Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil'in cenazesi, dün öglejjaroazıpdftn sonra, Bayer. ••**. zıd Camiinden kaldmlmıştır. Cenaze namazından sonra, öğrenci ve arkadailarının elleri uzerinde İstanbul Üniversitesine getirilen merhum Prof. Kazancıgil'in naaşı, merkez binanın girişinde haANKARA (Cumhuriyet Bürosıı) zırlanan katafalka konulmuş Fikret Gündoğan (CHP) ve lh ve burada, ayn bir tören yasan Topaloğlu (CHP) tarafından pılmıştır. verilen önerge üzenne kurulan Daha sonra, cenazeye ka•Senato Bor Minarelleri Araştırtüan ailesi efradı, rektörler, ma Komisyonu» çalışmalannı bıoğretim üyeleri, yakın arkatirmiş, hazırlanan raporda Seyitgazı Kırka Köyü civarındaki daşlan ve öğrencileri, saygı sodyumlu Bor Tuzu maden yaduruşunda bulunmuşlar ve taklannın hükumetçe uygun gömerhumun bayraga sanlı na rüldüğü takdirde millileştirilmeaşı. Üniversite'den alınarak, si, aksi halde Etibank ve Türk 50'den fazla çelenk ve sehir müteşebbisleri ile birlikte Türkbandosu olduğu halde cenalerin hâkim olacagı yabancı şirze arabasına getirilmiş ve ketlerin de girebıleceği bir Holebedî istirahatgâhına bıradıng kurulması tekhf edilmiştir. kılmak üzere. ZincirlikuyuRaporda özellikle Kırka sahasının Türk hazinesıne asgari 500 ya götürülmüştür. I Tevlik Remzi Kazancıgirin arkasındon Vedat Nedira TÖR Yurda dönen Çağlayangil: japonlar, köprü projesine katılmak j istiyor» dedi Bor maden yataklarının millîleştirilmesi tavsiye edildî yıllık devamlı bir gelir vadettigi belırtilmekte ve «Türk millcti, Seyitgazi ilçesl Kırka Köyü civarındaki sodyumlu Bor tuzu maden yataklarının hakikî ve asli sahibidir. Komisyonumuz bu sahanın toptan Türk milleti yararlanna tevcih olnnmasında isabet mütalea etmektedir.» denilmektedır. buluştuk. tlk pansiyonunu sokak sokak beraber aramıştık. Sık sık bulusur, müzeleri, sergileri dolasırdık. konserlere, tiyatrolara giderdık. Arasıra çapkınlık da ederdik. Eline geçen paralan kitaba yatınrdı. Bütun kitapçılarla dosttu. Şimdı eminim, arkasından yas tutacaklar arasmda Hachett'in satıcı kızlan da vardır. Kazancı Yokuşu'ndaki Konakevinin her odası, hele çalışma odası tıka basa kitaplarla dolu idi. Tavanlara kadar raf raf kitap, dergi, gazete. O, yalnız kitapları degil, güzel yazılan, tezhipleri. ebrulan, çinileri, çesmibülbülleri. dik ve uzun kulaklı sıpa fotograflannı. klâsik müzik plaklanru da çok severdi ve toplardı. Evindeki bütün odalann duvarlan en tanınmış hattatlann güzel levhalan ile süslüdür. Camilerdeki, Topkapı Sarayı"ndaki çini sanatının en güzel ömeklerinin renkli kopyalan da onun en çok sevdiği meraklardandı. Zaman zaman azan te sonra geçen bazı garip tutkuları da vardı: Meselâ. bir ara. balık çorbasına merak sarmıştı. esini, dostunu yemeğe çagınr balık çorbası ikram ederdi. Bir zamanlâr da renk renk. boy boy, biçim biçim kalem ve kravat toplamağa başlamıstı... Fakat o. asıl kendi uzruanlık alanında bir gerçek usts idi. Tıp dünyasmda, ille, Jinekoloji ve kanser araatirmalannda ya>nnladıgı e»erleri ile uluslararası bir fln yapmıştı. Genç yaşmda profesör olduğu için de bugün, kürsü sahibi profesorlerttBlzin bir çogı mışlardır. Onun asıl yetkili ve kadirbilir arkadaşlan herhtlde beltrU* ceklerdir. Tevfik Remzi Kazancıgil'in en büyük özelliği, bence, çagımızın tek yanU uzmaniaaraa darlığından. .^ttfiqttyp evrensel bir kültOr ve sânat kişiligine yükselmi; olmasıydı. O, tam manası ile bir enteUektöel tipiydL Radyolanmızın reklâm saatlerinde yapılan bilgi yanşmalannda karşılaçtığımız bazı yüksek tahsil gençlerinin bile çokluk, ne kadar yavan kafalı, en ilkel kultur ve sanat bilgilerinden ne derece yoksun, zevklerinin ne kadar düşük ve sıg. (cörgulerinin ne kadar kıt ve baya^ı oldugunu gördükçe dostura Tevfik Remzi çapındaki aydın kişilere karşı hayranhğım büsbütün artıyor. O, sayısı gittikçe azalan bir inıan türü idi. Allah. ondan rahmetini esirgemesin. Ve onun gibilerirün sayısını çoğaltsın. NOTRE DAME DE SİON LİSESI Okulun kurulu» günü münasebetiyle 26 Ocak 1909 Pırtr günii saat 15 d« bütün Dame de Sıon'lulan davet «der. Cumhuriyet 80? TEŞEKKÜR Çok sevgili babamız, kayınpederimiz, büyuk babamu, akrabamız cenazesine bizzat iştırak eden. çelenk gfenderen, çelenk yerıne hayır tnüesseselerine teberruda bulunan, mektup, telefon veya telgrafla tâziyette bulunan, çahsen eve veya mağaıaya kadar gelerek büyük acımızı paylaşan sayın akraba ve dostlanmıza ayrı ayn sonsuz te?ekküre teessürumüz mâni olduğundan, sayın gazetenizln tavassutunu rica ederiz. ATABEK ve SARTER Aileleri RekUmcıhk: 245/806 Fazla mesaî «üzünden bankadan çıkamıyana 151.1969 tanhlı Cumtıuriyet gazetesmin 5 ncı sayfa, 3 üncü sütununda ismı mahiuz bır müteahhıt lller Bankasımn bir tutumundan şıkâyette bulunuyor: Bankaya ıstihkak almaya gelmış, 17,40 da bankadan çıkartmamışlar. tstıhkak için ve diğer tediyeler İçin kasa 16,30'a kadar açıktır. Bankanın normal mesaısı 17,30'a kadardır. 17,30' dan sonra bankanın hizmet gucünü artırmak için fazla mesaı yapılır ve bu saatten sonra iş sahiplen kendı işlen için çalı şanı tneşgul edemez. Bu şahsın ışi tediye muamelesı olduğu için en geç 1 de biter. 17,40'a 7 :adar bankada sohbet içm kal iığı anlaşılıyor. ; Aldığımız karaı tazla para ' ^erıp mesai dışi çalıştırdıgıraız i memurlarımızı böyle sohbet ! iüşkünü şahısların meşgul et; Tiesine mâni olmak içindir. • Dr. Jeolog Esst Kırattıoglu : tııpr B^nknsı Onei Müdfirü Edirnede bir Kız îlk Öğretmen Okulu vardır. Bu okulda her nedense yatılı okullardan ayn bir usul uygulanıyor. Yatüı okula gırmiş bir öğrenci her türlü ihtıyacı devletten sağlanacak diye huzur içindeyken bir de bakıyorsunuz okulumuzun tahsisatı bitiyor. «Herkesten 5'er lira kayıt tazeleme parası ilacağız» diyorlar ve alıyorlar. Haydi okula yeni kayıt olurken alsırüar, bir delaya mahsus olmak üzere. BUtün ogrencilerden I. II. III. sınıl öğrencüerinden alıyorlar bu paralan. Bu durumu ilgüiler görmüyor veya du>muyorlar mı? tsim ınahfuz ARKON KONSERLERt Chrıstıan Ferras Ayşegül Sanca KE3MAN PİYANO SONATLARI (Beethoven • Bhrams • Franck) 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA Saat 19 da ŞAN SİNEMASINDA 29 OCAK ÇARŞAMBA Saat 19 da FEYZİ ÂTABEK'in TEŞEKKÜR Öğretmen atamaları gelişigüzel yapılıyor Isak Banaz, Büyükoturak Ortaoknlnnda eğiüm ve öfretim üç sınıf (üç şube), üç öğretmen t bir müdürleyürütülmektedir. Bn okuldaki üç öğTetmenden ikisınin branşı «Türkçe» dir. Oysaki haftada 14 saat Türkçe dersl okntulan bn ortaokula bir Tüıkçe branşlı öğretmenin varUğı fazl» bile gelmektedir. Bu Srnegi öğretmensizlik yüzünden açılamayan veya eksik kadroyla çalışügı için çoğiı dersleri bos geçen ortaokullarımızl» karşıla^tınııca bir çatısma cıkıyor ortaja. Bn çatışmanın cezasım çekecek olan da çocuklarımızdır. Anlaşılmayan nokta bn cezayı çeken çocnklann ve branşı olmadığı halde, brans dıçı derslerle ders saatlerini doldurmağa zorunln bırakılan öfretmenin snçnnnn ne olduğndnT. Tnkarıdaki sorunun, ilgili Bakarüıkça bn sütnnUrda aydınlatılmasını bekliyornz, öğretmen atamalanndaki gelişigüzelliğin düzeltilmesi dilegiyle. (tiim ve adres mabfnz) tDÎL BİRET Bu mevsimdeki son resltali (Beethoven • Chopin • Scriabin • Prokofief) 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA Saat 19 da • • bîiyüfümüz »zı» varlıgımız, îstanbul Aramudan ebediyen ayrılan kıymetli biiyüğümüz ve «zı» var larından, Tuccar FEYZİ ÂTABEK'in • • • geçirdıği ameliyat ve tedavısınde insan üstü gayıet gosteren, bılgi v« tedak&rhkla »on anına kadar ıhtimam eden, sayın Ayla Erduran Verda Erman KEMANPİYANO SONATLARI (Beethoven • Bhrams • Debussy) Trof. Üroloğ; Dr. \ecati CtİVENÇ Prnf. Dt. Nejat HARMANC1 Prof. Dr. Fahir GÖKSEL'e hastalığı sırasmda konsultasyonlarında bulunan, sayın Prof. Dr. Reşat GARAN Prof. Dr. Gryas KORKUT Prof. Dr. İlhan ULAGAY Doç. Dr. Melih ÖZEN'e Kendisine candan şefkatlerini esirgemen özel lemşireleri Oğuztan Hanımlara, Teşvikiye Sağhk Yurtfu sahibi sayın Rahmiye Kuçükoner ve Kjdriye Dr. Osman ÜÇER'e ve rıer hususta bize yardımcı olan bütün hg»tave T)oktor. Hem$ire ve personeline teşekkür ve şükran borcumuzu gazeteniz vasıtası ile a n etmeniri rica ederiz. ATABEK ve 8ARTKR Aileleri Reklimcıhk: 248/S05 BİLETLER ŞAN SİNEMASINDA (îttanbul Beklim: 4349) o İ.ıUMiıııııııiiiıııııııııılUiUlllllllllllltllllllllinUlllllllllinillllIimUUmiUlllUUIIIIIlllllUUUÜIUIliaUtÜ •••••»••••••••••»•••••»»••••»»••»»»»»»»»»••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle