24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ANKARA evlet Bakanı KâmU Ocak, dün saat 10.00 da Bakanlık binasmda düzenledigi basın toplantuında son günlerde bazı gazetelerde yayınlanan ve Milll Olimpiyat Komitesl taralından »îınnn kararlar Uzerinde durmuş, «Cemiyetler kanununa göre kurulmuş olan Türkiye Milll Olimpiyat Komitesi Derneğinin, kanunen tamnmış hak ve vecibelere müdahale edebüeceği veya bu mahlyette kararlar alabUecefı asla düşünülemez» demiştir. «KARARLAR YETKİ TECAVtZÜ NİTELİĞtNİ TAŞOU «Olimpiyat Komitesi Konseyine» gasetelerde neşredildigi şekilde kararlar alınmış ise, bo kararlann çeşitli yönlerden bir yetH tecavflzil niteIiğini taşıdığını belirtmek isterim» diye sözlerine OCAK DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA devam eden Ocak, daha sonra şunlan söylenüştir «OLİMPİTAT KOMtTESt CEZA VEREMEZ» Olimpiyat Komi^si Konseyto ce, bir milll güresçünizin bundan böyle memleketimizi temsil edfr miyeceğine ve kendisinln aynca ceza kuruluna Sevkine karar verdiğini gazetelerde gördügünü Uade eden Devlet Bakanı, «Olimpiyat Komitesl, herhangi bir sporcuya ceza vermek veya onu ceza kuruluna sevketmek yetkisine haiz ve sahip değildir. Bu görevler, 3530 savüı kanunla da belirtildiği gibi yalnız Beden Terbiyesi Genel Mfl dürlüğü ve onun yetkili organla nna ait ve münhasırdınt demiş sözlerine şöyle devam etmlştir: «Diğer taraftan, olimpiyatlara hangi dallarda iştirak edilmesl gerektiği hususunda teşkilatımız ta raundan tüm olarak bir inceleme yapılmamış, teknik ve mall tmkân larnnıa tesbit edilmemiştir. OPOYOAZ limpiyat umdelerinin en belll baştstanbul Valısi ve Bölge Başkanı Vela Poyraz, Içişleri Bakanlığma I ve Devlet Bakanı Kâmll Ocak'a bir telgraf çekerek şehrimlzde hlarmdan birini teşkfl eden «işti• bugün ve yann yapılması lâzım gelen Sivasspor • Galata ve Kayrak» fikrinin, bizzat Olünplyat serispor Taksım 2. Türkiye ligi karşüaşmalannm emniyet batamınKomitesi Konseyi tarafından bedan tehirinl Istemiştir. nimsenmeditinı gösteren bu «aîstanbul Valis' bu maçlarda hâdise çıkarılacağına dair bazı ihbarmansız ve müstaceliyetle alınan lar yapıldığını, pazar günü Penerbahçe • Galatasaray maçınuı oynanacakararın da isabetsiz bulundugu ağmı ve 6 ncı filonun şehrimize geleceğini Bakanlıklara bildirerek maçşikârdır. Olimpiyat Komitesinin larda inzibatl tedbirlerin alınamıyacağını yazısına eklemlştir. gidecek dediği takımlar gitmez, Bu dunım üzerine Futbol Pederasyonu, Bakanlıklardan gelen yazı gitmiyecek dedifi takımlar gider. üzerine Sivasspor Galata ve Kayserispor • Taksim maçlannı tehir Olimpiyat Komitesi tamamen istiettığini îstanbuJ Bölge Müdürlüğüne büdirmiştir. Durum aynca Futşarl ve hiç bir fonksiyonu olmıbol Federasyonu îstanbut BUrosundan ilgili takımlara da bildirilmiştir. yan bir teşekküldür. TAZMİNAT MESELESİ Aynı toplantıda, bir federasyon Putbol Federasyonundan bir ilgili, bu maçlann Istanbulda yapümasının normal olduğunu, hâdisenin her zaman çıkabUeceğini, bu ta baskanınm yetersizliği ve beklenilen dirayeti gösterememiş olduğu kımlardan birisinin gelmesi üzerine bUe hâdisenin meydana gelebüeyolunda alınan karar da, tam ve ceğini söylemif ve «Tebiıi biz normal bulmuyoruz. Takımlar tazminat kâmil mftnası ile yetM dışıdır. Oistedikleri takdirde bu tazminatı biz değil, Îstanbul Valiliğinin verlimpik gayelerin tahakkuku lçin mesi lâzun» demiştir. kurulduğunu kendi ana tüzügünBÖLGE MtDÜRt NE DİYOR? de belirten bövle bir dernegta, Îstanbul Bölge Müdürü Turan Barlas ise şöyle komışmuştur: <Ba her şeyden evvel kendi haklarmm maçlann telıiri bence normaldir. Hâdise çılunak ihtimali olabilirdi. nerede başlayıp nerede bittiğinl Aynı giiıı büyiik maç var. Sonra bu maçlar içio de ihbarlar olmuş. bilmes) gerekir.» Emniyet kuvvetleri bütün bu yerlere muhakkak ki dağılamazlar.* Olimpiyot Komitesinin "Aldığımız bir ceza korarlorı isabetsiıdir kararı ui Devlet Bakanı Ocak basm toplantısmda dedi ki; Olimpiyat Komitesi Başkanı Buthan Felek açıklama yaptı II O değil, bir ikaz kararıdır,, I BtKilAii Kayseri ve Sivas'ın İstanbul'daki maçlan tehir edildi GALATASABATU FUTBOL CULAB KAMPA GİDERLERKEN Eken: «Tek düşüncem bu maç» dedi F. Bahçe takım kurmakta büyük zorluk çekiyor ann A. S. Yen stadında yapılacak Fenerbahçe • Galatasaray maW çına iki gün kala teknik sorumlular arasındakl söz düellosu" iyica • lnzışmış,Fen.erbahçenin antrenörü Basrı Dirünlili, Galatasaray antrenörü Bülent Eken'in Fenerbahçeden çekinmediğl yolundaki konuşmalan üzerine, «Biz sankl Galatasaraydan korknyor muyuı?» seklinde cevap vermiştir: Beraberliğe dahl tahammül ederoiyeoeğini.. açıklayan Basri EÜrimlül, «Ezeli rakibimtı Galatasarayı yenerek taraftarlanmızı sevince boğacağız. Beraberlik aklıma dahi gelmiyor. Üstelik bu maça en iyi tertibimiz ile çıkmaya çahşıyornz. Kaptanlannı başlarında görmek bütün San • lâeivertlj futbolculan sevindirecektir. Göreceksiniz, serefli Fenerbahçe, şerefli bir galibiyet kazanacaktır» demiştir. Dün Saunaya giderek lazla kilolarını atan San Lâcivertliler, dev maçın hazırlığını buIGNACE MOLNAR gun saat 10.30 da yapacakları son çalışma ile bitireceklerdir. Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu belli olamadığından Sarı • Lâcıvertliler takım ku& makta zorluk çekmektedırler. 1 ürkiye Milll Olimpiyat Komitesl Başkanı Burhan Felek, Komitenin aldığı k3rarlarla ilgili yaymlar üzerine açıklama yaparak, «Bizim Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi olarak aldıgumz karar bir ceza karan defil, bir ikaz karandır» demiştir. Burhan Felek. kendisiyle konuşan gazeteeilere «Alınan son kararlar ve Olimpiyat Komitesinin durumu» hakkındaki sorularını şu şesilde cevaplandırmıştır: « Şimdiye kadar 9 Olimpl«** sporculan amatörliik v . •portmenlik bakımından tetkik yata iştirak ettik. Her defasınedip onaylamak, hangilerıne işda Olimpiyat» iştirak edecek tirak edilecefini karara baglasporcular ve fcafıleler komitemaktır. mizde onay alarak OlimpiyatlaOlimpiyat Komitesi Olimpiyara göndenldi. Olimpiyat Konse da gitmesini uyçun bnlup onayyi ve onnn icra orgam Olimpiladığı sporcnların Olimpıyatlar yat Komitesinin kurulnş gayesl daki hal ve bareketlerinden mes' amatör spor ruhunun tnr.mleke nldür. Çeşitli dedikodnlara yol t e yayılması ve bn konada proaçan gflreşçi Sırrı Acar hakkın paganda vapılmasıdır. Görevda aldığımız kır»t da bu sorunıleri ise Olimpiyada iştirek edelnlnktan doeraustur. Yanı biz, cek takımlar hazırlamak, kafile Güreş Federaâyonuna sımdiden Ierl teşkil etmek. Olimpiyada ikaz edip, ileride Olimpiyada gibenzer bölgesel oynnlar tertip decek güreşçiler arasına bn ffl etmek, Olimpiyada iştirak edereşçi de dahil edilirse kendisine onay vermiyeceçımizi sımdiden bildirmezsek saicıncalı bir dunun ortaya çıkabilir gerekçesıy le bn şekilde hsreket ettıU. Komite olarak, Olimpiyat konseyi olarak bnnn yapmaya mecburduk. Güreşçi Sırrı Acar i,ın bizim aldığımız karar sadece Olimpik mâhiyetteki müsabakala ra iştirakine ızin verm.vecejimiz seklindedır. Yoksa (îüres Federasyonu ona alır, meselâ Bnlgaristan'a Lıtrşı milli forma yı giydirirmiş o bizi ilgilendirmezj» ANKARA VI 605 B K İÇİN MER5İNDEKİ KAMpl 805 G I R A ^ Û M GÜCES F£DfRAS VONU 8AŞKANI ClHAT USKAM HABERİ GA2ETEMİZ0F OKUR 0KUMAZ İlfc VASITA l'LE Mflf SİME GİTTİ. GlDERKEN DE 6ÜTÛM EYRAKI VAMINPA GOTÜREN USKAN YAKINlARlNAPA ÖÜ O O ŞUM S Ö ITOKKEN HİÇ KİMSF ELINİ 6İR 5£VE DOKuNMASl MİZ SAUANTIPA...V Cezmi Or Kupası Uluslar«rası Atletizm Müsabakalan bugün saat 10 da Dolmabahçe Stadı atletizm pistinde Rumen ve Türk atletleıânin iştirakiyle başhyacaktır. Rumenler bu müsabakalara 10 atletle katılacaktır. Cezmi Or Kupası için her »ene düzenlenen bu müsabakalar hakkınd'a Atletizm Ajanı Orhan Okay çunlan söylemistir : « Türk atletizmine sembol olmuş büyük atletin adına her sene imkân nispetinde müsabaka yapıyoruz. Atletizm Federasyonunun bu müsabakalan düzenlemesinl istedik. Kabul etmedi.» 2 gün devam edecek olan müsabakalann çok zevkli ve heyecanlı geçeceğini »öyliyen Okay, milli atletlerimizin bu yanşlarda iyi bir form göstereceklerini ifade etmiştir. yanşlan bugün Ekrem KARPAt bildiriyoı Maso îenisinde sonuncu . olduk 4 Molnar ABDVLLAH İLE ŞEREF ANTRENMANDA İSMİNİN AÇlKLANMAŞlNI İS. TEMİYEN 6İR SPOSCU ÖNCEKİ GÜN TELAŞLA İSTİKLÂL CAI>0£. £İNDE GİOERKEN BİR lANlOIĞI K0LUN0AN CEKTİ « HAYR01A BOYLt ACELE ACELE NEREY6 GİOiVORSUN » SPORCUNUN CEVABl $U OLOU.tcBİZİMÇO. CUK EVDEKİ VİTAMİN 5ISESİ. Nİ 60SALTMI5 OOKTORA Gİ0İYORUM.» ARKAOA5I «MEeAK ETME CANIM, ÇOCUK SENDEM OGRENMİŞTİR DOPİKJG VAPMA. Vl ı> DİVE CEVAP VERDİ. BAIKAN ATUTİZM NA5INPA 5000 METRE KOSULUVOROU 5 VARl$ HAKEMİ KAFA KAFAVA \/ERMİ$LER TO ; TO İL£ AT YARISLARININ MUNAKAŞA5INI VAPlYORLAR.Dl.. BIK MUHAÜF ONLARI &ORUNCE YUK9EK SESLE MIRILPAN. Dl(!) .. 80YLE BAÇA BÖYLE: 1RAŞ İŞTE... P ürkiye ligıne bugün iki jehirde oynanacak olan 4 karşüaşma ile devam edüecektır. İSTANBULDA Dolmabahçe Stadında günün ilk maçı saat 13.15 de Feriköy ile Hacettepe arasjnda oynanacaktır. Bu maçta Feriköyün zor da olsa iki puanı kazanması bcklenmektedir. Saat 15.00 de başlıyacak olan maçta ise Vefa il« HELStNKl. (Hürol BtLÂL bilAltay puaiı niücadelesine gireceklerdir. diriyor) Avrupa Basketbo! Şampiyonasına rtevam edılmekANKAKADA tedir. Dün Dynaaan maçıardan Saat 13.15 de Gençlerbirliği Ankaragücü önünde 2 puan almak için oysonra Çekaslovakya, Polonya, r.ayacajrtır. Gunün ikinci maçmda ise PTT deplâsmana gelen Göztepe Rusya ve Bulgaristan finallere önünde çetin bir imtihan verecektir. girme haKkını kazanmıslardır. 2. TÜRKİYE LİGÎ Yugoslavya bosıntilik ve 8 ic2. Türkiye ligine bugün çeşitli sahalarda oynanacak olan 4 karşüaşma cilik için ı,'ıayacaktır. ile devam edilecekür. Günün programı şu şekildedir: Dünkü maçlaraa Çekoslavak' ADANADA saat 15^0 da Adana Demirspor Boluspor ya, Romanya'yı "951. Polony», İSTANBULDA saat 13.15 de Karagümrük Orduspor (A.S. Yen Stadı) Yugoslavva'vı Ö965, Fransa. Ma AKKARADA saat 15.00 de Petrol Ofis Manisaspor caristan'ı 5651 Bulganstan ts• İZMIRDE saat 15.30 da Ülküspor Afyonspor rail'i 7861. üoğu Almanya Yu3. Türkiye liginde ise yegâne maç Konya'da Konya îdmanyurdu ile Çananistan'ı 6354. Rusya, Italya'y» nakkalespcr arasmda oynanacaktır. 10591 yenmıatern'r Avrupa Basketbol Şampiyonasında finalistler grubu belli oldu I Bugün 2 şehirde dört maç var! EKEN, «TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE» Dün saat 15.00 de son çalışmasını yapan Galatasaray takımının antrenörü ve teknik sorumlusu Bülent Eken, maçtan evvel fazla konuşmayacağını belirterek, «Şimdilik tek düşüncemiz Fenerbahçe maçını kazanmaktır. tddialı konosmayacağım. Konnşma urası maçtan sonra bana gelecektir» demiştir. Fenerbahçe karşısına tam kad ro ile çıkacak olan Galatasaray takımında halen sakathğı geçmeyen Erdal, yannki dev maçta oynayamıyacaktır. doping muayenesi teklif ettr enerbauçe ta&jmının 'eknik direktörü Macsr Molnsr yann GîL«*dâaıay ile oynayacaklan (dav mi.ç) önc<;sında Futbol Feierasyonunun doping kontrolu vapmasını istemıştir. Buyuk ını;ıarda ve bu maçlardan sonca ve^tli dedikndu ve doping tezaiıurlennın ortaya çıktığını «öt".e^ej MolnaT sözle rine şöyle de7*m etmistır «Dopinş Usıri yapan herhangi bir ılâç alıp almadıklarının tesbiti için ov unculanmın ma»yene edilmesını arzn edivomm. Tabiatıyla (talatasaraylı meslek daşlanmızın da büyle rauayene den feçirilmMi sayanı arzndnı. Öyle zannsdiromm ki bn şekıi de hareket etmrtı iki tar»hn da nam ve Drestıjlerı için çok doŞ ru bir davrtnıs teskil edecektir.» öte yandao Molnarm DU tste ğini gülümscyerek karşüayan Galatasaray antrenörü Bülent Eken Molnann bu arzusu karşısmda sadsce «Memnnn oldnfc» seklinde Ki . F E. MİREL, MORGANA İLE BİRİNCİ OLDU ANKARA Üçüncü Uluslararası Binicilik yarışmalanna dün Hipodrom'da başlandı. Milli mâhiyetteki ilk ya rışta Engin Mirel. «Morgana» isim li atıyla 74.8 saniyede hatasız olarak birinci; A. Baldini «Elovis» ile 80 saniyede hatasız olarak ikinci; Asil Doktoroğlu «Kaniskaya. ile 90.5 saniyede hatasız olarak üçüncü oldular. Günün ikinci yanşı Uluslararası «Ünal mükafatı» idi. Bu yarısma yı Rumen Pinciu •Graciella» ile 57.1 saniyede kazandı. «İş Bankası Mükafatı» yarışmasında ise Rumen Jourlanga «Hınıd» ile birinciliği kazandı: ANTALÎA üncü Balkan Masa Tenis Şampiyonasına dün yapılan takım maçlan ile devam edilmiştir. Takım maçlannın son turunda Yunanistana 30 mağlup olan kız milli takımımız ile Bulgaristana 34) mağlup olan erkek milli takımımız sonuncu olmuşlardır. Takım müsabakalarında klâsman su şekildedir : Erkekler : 1 Yugoslavya, 2 Romanya, 3 Bulgaristan, 4 Yunanistan, 5 Türkiye. Kızlar : 1 Romanya : 2 Yugoslavya, 3 Bulgarıstan, 4 Yunanistan, 5 Türkiye. Takım oyunlarında galibiyet yüzü görmeyen ekibimizden fon ra dün baslayan tek maçlarında da varlık gösteremedik. Bunda teknik ve kondüsyon eksikliği büyük rol oynadı. O kadar ki, meselâ Yugoslavya'nın 1 5 yaşındaki kızı Resler dahi bizim bütün erkekleri yenebilecek güçte göründü. Bu durumda şampiyonada henüz galibiyet yüzü göremedik. TEK ERKEKLER Dün baslayan erkek tek müsabakalannda şu sonuçlar elde edildi : Şaban Selâhattin, Georgieve (Bulgara) 30. Vehbı Tırnakçı, Velikov (Bulgara) 30, Oğuz özden Feldimiz (Yunanistan) 32, Ata Selçuk Acelius (Yunanistan) 31, Danyal Kipel Sivaçeve (Bulgar) 3İ, Osman Vardar Survek'e (Yugoslavya) 34) yenildiler. TEK BATANLAR Aysan Edizkun Kotzia'ya (Yu nanistan) 34), Perihan Güllüoğlu Vasielera'ya (Bulgar), tli Özerel Ivanova (Bulgar), Gülsüm Doğan Mirkovaya (Bulgar) 30 yenildiler. ffORIJM Niçin istiffa ettim GEÇEN HAFTA VEFA STAO I N P A OVNANAN KA^IMPA SA BOUJSPOR MAÇ1NDABO. 1.UNUN lrtENECeR.İ LEFTERlN OURKAAPAN KONUŞTUĞUNU G0R£N 8İRİ5) OEOİ Kİ « £VVELCE PROFOÇOR AYAKLARj. M KONUŞTUKURDU.ŞİMDİ İSE K0NUŞMA SIRASI ÇEN SlMDE B /r BULGA.<? MASATEN1Sİ TA. KlMJNDA İKiZ KACDESLER VAR BU^IARA DEUKOV KACDESLER DİVORLAR. FAKAT l&İN ENTERESAN TACAFl MASATENI5İ f=E. OERASVONU BU IKI 5P0K CUVU DA DAİMA BİRİBİRJ SONRA BİR'Sİ JKİZJER B KASlNA MÜREKKE^SÜ. MÜŞ DE A BÖVIECE alkan Oyuotınndan evvel istifamı venrken org»nizasyonnn «elâmet* bakımından açıklama vspmadım. Valıııs Ge nel Sekreter olarak yetkilerinıin bnlnnmadıfiını, blnaenalevh dofaeak meüulivete iştirak edemr yecegimi belirterck istif* etmistim. Şimdi ıse, açıklam»ya dahi Ifiznm lalmadan hersev ken diliğinden açıklandı. Bi» bn Isi bilmiyorduk veva istemivordnk. Esasen, bir sene evvel benüs Fr derasyona «irmtmistim ki Baskana bn dusen icerisinde Tflrk atletizminin HerlemeyecrCinl ye ni bir tistem Knrarsak Balkan Oynnlanna eıdebileceftimizi aksi halde zaman kaybındao başka bir sev «InnvacaJhnı belirt miştim. O da benlml, h^mrikir Tüfekçi otel angajmanı yapıyor ve Asbaşkan üe beraber mnkave Ie imza ediyorlardı. Otobösler tn EŞREF AYDIN tuluyor, 600 Kisilik ziyaret anlaş 1 ması yapılıyor Bir telrfon ile bular tekrar Balkan Oynnlan dahi haberdar edilmiyoram. Da hası da var blanbnlda Nazmı Organizasyon Komitesi adı al Tüfekçi Atletizm Federasyono tında içeriye «zmıslardı. Balkan BSrosu kurnyor ve bn büronnn Oyunlannın hanrlanması ile ihtiyaçları mnbayaa ediliyor, pa alâkalı bfltnn yetkiler komite ralar Ankarsdan geliyor v bae baskanlann» verilmişti. berim olmnyordn. Bütün bnnlar Ankarada balnnan baskanla yetmiyormns r b i aylar sonra nn neler yaptıtını bilmiyo» ve yapılan son toplantıda N. Tnfek onlardan bilâbsre haberdar oln çi Federasyon Başkanımn da üı yorduk esasen At Baskan Jerti tünde yetkiler taleb ediyordn. Fıratlı bn ısi bizzat takıp ettlEsasen tribfinde müsabaka sey fini löylfivordo. Bana bu herşeyi bazırlanz diyorlardı Ben reden, zivafetU misafirlere arde bekliyorum ve begenmiyor zı endam ^den ve kongrelerde dnm. Bn takımla. bn çalışma ile boy göstcrcn bir Genel Sekrete» millî temas yapamıyacagunız: lik benim dnlavışımla bijtdas» olnp benl de on sebepten Fede açıkça bevan etmis ve Balkan mazdı. Benim bnrada raüraeaat rasyona almak nrteditinl sfiyle Oynnlarmdan bemen sonıa ay edeeeğim tek tnercii istıia mQmiştl. FederasvoD knrnldn. ara nlaeağımı söylemiştim. Fakat essesesi İdi. tste ben dr bnno dan gfinler ve «vlar feçtt, de|l Organizasyon tstanbnla «ntikâl yaptım. Temeonı ederim kı fayfen bir şey yoMn. Dfizeo «ynı edince benim sabrım tükenmlş dalı olamıvan veya olmayan kiidi. Fakat daha hîitüsü adı bir tl. Igtanbnlda bulnnan a^ırla siler istifa müpssesesinin varlıtakım dedikorielara karıs'n sa ma komitesi ba*kanı olan Nazmt İtnı nnotmasınlnr Fenerbahçe ile sah akşamı özel bir karşüaşraa yapacak olan Amerika'nın Dallas Tornado takımı, dün aksam uçakla sehrimize gelmiştir. 19 futbolcu, antrenör ve idareciden kurulu kalileyi Fenerbahçe yöneticileri karşılamıştır. F. Bahçenin rakibi Dallas Tornado dün gece geldi 1. koşu : Favori '• Canbey, Plâse : Çiftnal Sayılır, Sürprız Hakikat. Z, koşu : Favori : Zahide, Plâse : Mine • Budin, Sürpriz: A( be. 3. koşu : Favori : Günaydın. Plâse : Veliefendi • Füze, Sürpriz : Binhan. 4. koşn : Favori : Derya, PJâse : Norik • Bonfire, Sürpnz : Golden Veve. 5. koşu: Favori : Kervankı ran, Plâse : Sadık, Sürpriz : Çı rabatur. 6. koşn : Favori : Cevherhan. Plâse : Necme • Öznejlâ, Sürpriz: Ünlü • Çasu. 7. koşu : Favori : Zeyno, Plâse: Konyak Ceylân, Sürpriz: Asmara • Ayca. 8. koşn : Favori : Oğuz, P14se : Katya, Sürpriz : Eclair. 9. koşn : Favon : Dilâra, Plâ"se : Bilge • Şanlı. SOrprı? : Bargan • Kurt. Tüksel ERÜÇ T.M.O. Komitesinin futbolda Meksika Olimpiyatlarına katılmama kararına rağmen Tarabya'da kampa giren Amatör Millî fut'^oî takımımız oyunculan, Bulgaristan ile yapacaklan eleme maçına \aptıkları antrenmanla hazırlanmaktadırlar. Re'imde kamptaki futbolcular görulmektedir. ÇAL1ŞIY0RUR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle