24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI 7 Ekim 1967 CUMHURÎYET Paşaya kâtip! enden yaşça bir hayll büD J büyüktü; ama dinç adamD J dı. Askerlerin hemen hepsi böyle oliıyor. Gençliklerinde muntazam hayat sürdüklerinden yaşlüıklan da rahat geçiyor.. Hayrullah Paşa oturduğu semtte (Beşiktaşta) dahi pek tanınmıyan bir adamdı. L'run zaman ataşemiliterük etmiş, sonra da Erkânı Harbiyede çalışraış, arkasından sefaretlere çıkmış.. daha sonra akademide hocalık.. arkasından emeklüik.. Pek kâmil bir adamdı. Mütalâa ya meraklı, hoşsohbet ve hoşsohbeti sever, âlim denecek kadar bilgili, şair denecek kadar edebiyat ve tahrir meraklısı, tarihşinas. mükemmel bir adamdı. Şimdiki evleri banımın evi idi. Arasıra telefonla görüşür, nadiren buluşurduk.. ama Hayrullah Paşayı pek severdim. Geçenlerde bir gün bana telefon ederek: Eski yazıyı iyi okur yızar bir adama ihtiyacım var. Hem kü tfiphaneme bakacak, bem benim eski yazıyla yazdıklanmı yeni yanya çevirecek.. Hayhay» boluraz paşam.. Ama öyle lâübali, densiz, mÜ nasebetsiz bir adam olmasın rica ederim.. Yok efendim. Merak etmeyin!.. Unuttum gitti. Nereden benim aklnnda kalacak Hayrnllab Paşanın kâtibi» Bu unutkanlığın çaresini bulamadım. Kâğıda yazrp cebiroe atıyorum. Ertesi gün o kâgıt atüıyor.. iş de unutuluyor.. Bn sefer öyle olmadı.. Paşa Oe konuşmamızm ertesi günü tanıdıklardan Iskender diye bir arkadaşun çıkageldi. Iskender galiba Arnavut idi. Babası Sultan Hamidin maiyet alaylarından birinin askeri hekimi imiş. Kendisi de askeri tıbbiyeye girmiş» üçüncü seneden çıkmış.» Hukuka girmiş çıkmış.. mübendis mektebtne gir miş mi, girmemiş mi bilmera» hariciyeye girmiş, sıhhiyeye girmiş, evkafa girmiş, Denizyollanna girmiş,.. nihayet oradan emekliye aynlmış.. iyi çocuk, malnmatll çocuktur. Çocuktur dersem, çocuk.. idi, şhndi yaşı yetmişe yakındır. Dinç tir. tçkisi yoktur da» sigarası çok tur» Arasıra bana uğrar» dı.. Hayrnllah Paşanm telefon ettiği günttn ertesi, çıkageldi... Oooo!» Merhaba! Hoş geldin! ' Hoş bulduk» "• Nasılsm?. tyiyim şükfir. Ne yapıyorsun? Hiç!. Denize giriyonıın.. esniyorum.. uyuyorum» Alâ! Sıhhatin? Hamdolsun, hamdolsun! Yalnız işsizlikten canım sıkılıyor. Onnn için geldim.. bana şöyle bir hafif iş» ben pansında değilim.. Haaa! Sana bir iş var» tam fistüne düştün» Hay Allah razı olsun» Ama bilmem» kaç para verir. Bir fikrim yok!. Bırak parayı» sen işe bakYalnız ayak işi yapamam.. Bu yaşta sokak sokak dolaşamıyorum.. Yok, yok!.. Kütüphanede» Mükemmel» Bilmem tanır mısın!. Ama hiç zannetmem» Bir Hayrullah Paşa vardır. Eski Generallerden» Sefirlik de etmiştir. Âlâ!» O benden eski yazı bilen bir kâtip istedi. Hem de kütüphaneiyi olur. Giderim, gideriz. Hele «en STi kahveni iç!.. Teşekkfir ederim. Bak ne tesadüf değil mi?. Ben tesadüfe ina nırım. Hattâ bunun bir de kanunu olacak.. Yani tesadüflerin sırasız bir şey olduğunu sanmıyorum. Bunun bir yüzdesi vardır, herhalde.. Bir hayli görüştük . Bana müsaade.. Bir işim var bn akşam.. dedL Ne işi? Hani ya işsizdin?. Canım!. İş dediğim muntazam bir iş değil.. O da tesadüfe baglı.. Ne gibi?.. Efendim! Sen biliyorsun! cuğu sünnet edeceklerSonra hafiften: Sünnet lâfını söyletniyorum. Çocukta bir irkinti var. Bir ar> kadaşını sünnet ederlerken bayümış falan diye hikâyeler duymuş.. Onun için söylemedik.. dedi.. Zaran yok! Hayırlısı Paşam. Hepimize öyle yapmadılar mı?. Yook! Ben bile bile gittimdi.. Hanıra konuştu: Aman Paşa! Sizin çocukluğunuz bugünkülerle bir mi?.. Öyle banımefendi!. O d» geçer.. hayırlısı olsnn.. Banları konuşurken Kemal, kütüphaneden verdikleri resimli Yazan : Burhan FELEK Turhan GÜRKAN Sinema ogrenımı bu yıl başlıyor METTN ERKSAN (Sinema Sanatı) 7 Ekim 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Turkiyenin tekâmölü «Etoile Belge» isimli Belçika gazetesmde be5.yazanmız Yunus Nadi Beyle yapılan bir mülâkat yayınlannııştır, aşağıya tercüme ediyoruz: «En ileri gelen Türk ricalinden biri bu arada Brukselde bulunmaktadır. Bu zat, Menteşe mebusu, Cumhunyet gazetesi başyazan ve sahibi Yunus Nadi Beydir. Yunus Nadi Bey, Avrupada bir inceleme seyahati yapmaktadır. Belçıkada durmak istemlş ve sevimli Türk Sefınnın misafiri olmuştur. Gayet mıikemmel Fransızca konuşan bu Millet Meclisi temsilcısi ile gortiştük. Bize şunlan soyledı: « Ben de meslekdenim. Buntm için Belçika basuıma mensup bır raeslekdaşla konuşmaktan haz duyuyorum. Dort, beş senedenberi Tiırkıye derin bir teşekkül dev resindedır. Biz, garp medeniyet ve düşüncelerinl, düsturlannı bütün vüsati ile memleketimlze SOK mak istiyoruz. Biliyorsunuz kl bizim hayatımız sark esaslarına göre kurulmuştur. Bız onlan şim di altiist edıyoruz ve Avrupa tsviçre medenî kanununu, ttalya ceza kanununu, Alman ticaret kanununu aynen tercüme ettık. E konomık sahalarda da Avrupa ile münasebetlerimizi genişletmeyi hararetle istiyoruz. Demiryollanmız 5000 kilometreye ulaşmış bulunuyor. Dış rnünasebetlerimlz ds pek mükemtneldır. Yalnız iyice bilinmesi gerekir ki sınırlanmızı genişletmeye hiç bir nıyetimıa yoktur. Butün hükümetlerle, özellikle komşularımızla münasebet lerimız pek iyidir. Italya Ue bir dostluk muahedesi akdettik. Bu, butün söylentılere mâni olan bir emniyet misakıdır. Memleketım, Belçıkaya bir çok jptidai madde verebilır. Sızden dokuma, cam, ağaç işleri alabilinz Ekonomik munasebetler sulhü temin hususuna kuvvetle yardını eder. Bu, benim ve Türk Cuuıhuriyet fırkasının idealimizdir.» Belçikanm büyük dostu olan Yunus Nadi Bey bu suretle sözlenne son verdi. Ben üç sene Tıbbiyede okudum.. Iğne yapmak falan gibi şeylere elim yatkındır. tğnecilik mi yapıyorsun? Onu ötedenberi yapanm. Denizyollannda iken dairedeki arkadaşlann iğnesini ben yapardım» Fena iş degil!. Para da getirir.. Onun getireceği paradan ne olacak? Ben zaten bedava yapardım.. Gene bedava bir işe mi gldiyorsun? Tabii.. Ama bu seferki blraz daha mühim! Ne gibi?. Efendim.. bizim mahallede bir iki fakir çocuk var» Bunları sünnet ettirelim! dediler.. Birkaç yüz liramn içinde.. O parayı çocuklara verelim.. ben sünneti yapanm! dedim. Aaa! Sen sünnet yapar mı«n?.. Ne olacak yahu! Basit bir iş.. Ben biraz o işi de vaptım.. Daha doğrusu tanıdık bir sünnetci vardı. Hacı Sinan diye.. Ona yamaklık ettim.. Takıra falan almıştım.. Şimdi o işe gidiyorum.. Hay Allah!. Yahu! Senin yap mıyacağın iş de yok» Eyyy! Bu dünyada insftnın eünden her sey gebneli.. ' Dofru.. Şimdi sen ne yapacaksın?. Ben Paşaya telefon edecegim.. Bir randeru alacağım. Ben sana yann telefon ederim.. neticeyi öğrenirün.. öğleden sonra et.. Olur.. Hadi Allaha ısmarladık. • Paşa Oe ertesi günfl akşamı saat beşten sonra randevu aldım.. Iskender telefon etti. Ne yaptın?. Bu akşam beş buçnkta bizi bekliyor.. Adresi?. Serincebey yokuşu 28 numara. Babçe içinde bir ev.. Bana bak!. Ben buradan sana kadar geuniyeyim de .. Doğrudan doğrnya Paşanm evine gideyim.. daha kolay olur. Olnr! Ama sen geç kalma ki! Ben Paşaya yalnız gitmiş olmayayım. Ben beş buçuktan evvel ora sine bakacak» Hay Allab razı olsun. Adam ağır adam!. Sırtımda tasıyacak değilim ya!.. 4ğirsa bana ne!. Yani lâubaliliği sevmiyen bir adam.. Bujaştan sonra ne lâubaliliği edilir birader. Nerede bu ış.. Besiktasta otııruvor.. Mükemmel.. Ben de Irnavutköyünde oturuyorum.. Yayan bile giderim.. Ne zaman görüşürüz?.. Ben ondan randeru alayım da seninle beraber gidelim.. Yaşa be! Ben de onu söyliyecektim. Seninle gidersek daha da olurum.. Ben de beş bnçuktan sonra gelirim.. Hadi güle güJe.. * Ben saat beş buçukta Paşaya gittim.. Haremi ve bir erkek torunu da beraberdı. Buyurun! Torunum Kemali size takdim edeyim. Bn sene beşi pekiyi bıtirdi. Kültür üntihanını da kazandı.. Yalnız bir küçük işimiz var. Okulu pekiyi bitirdiği için bn nerşembe akşamı bizde bir eğlence tertipledik.. Hokkabaz falan gelecek.. Sizi de bekleriz.. derken Paşa gözünii kırptı.. Ben anladnn. Demek ço Sosya! Sigortalar Kurumu Genel Müdüriüğünden İınühania Kukaveleü Mülercim Alınacaktır 1 Memleketımizle Federal Almanya arasında aktedilmiş olan ve halen yürurlükte bulunan ve dığer Avrupa ülkeleri ile aktedılmış olup, yakiD bir zamanda yürürlüğe gırecek olan Sosyal Güvenlık Sözleşmelennm tatbıkatmı sağlamak amacı ile yeteri kadar Almanca ve Fransızca mütercım alınacaktır 2 Ücret, yapılacak Itntıhan netıcesme göre Barem kanunlariyle bağlı olunmaksızm tesbit edilecek ve is kapasitesin* nazaran artınlacaktır 3 Yabancı oîlde ve Türkçe »eri daktilo yazabilenler terdh edilecektır 4 Adaylann Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğune (GENEL SEKRETERLÎĞE) imtihan için müraeaıtlan gerekir. (Btnn 23830 A. 12678/11865) bir Ansiklopediye bakıyorduPaşa sordu: Sizin arkadaş gelemedi mi? Gelecek Arnavutköyünde oturuyor da, ayn ayn jeldik.. Güzel.. derken kapı çaündıAz sonra Iskender geldi.. Ben hemen: Paşam.. arkadaşım Iskender beyi takdim ederim.. Memnun oldum.. Teşekkür ederim PaşamM Şerefyap oldum.. Hanımefendi hürmetlerimi kabnl buyurun!. Maşallah.. Küçükbey.. Mahdum mu?.. Paşa gülerek.. Yok efendim.. Nerede o gün ler?. Torunumdur.. Kızımın oğlu.. Allah bağışlasm.. Sünnet oldu mo?H Ben işaret edecektim. Yüzflme bakmadı.. Paşa: Hayır öyle bir şey düşfinmedik.. Malum ya çocuklar blraz.. Aman efendim.. lâfı mı olur» Bendeniz dün akşam bizim semtte üç fakir çocuk vardır.. onlan sünnet ettim Siz sünnetçi misiniz?. Hayır.. Yalnız ben Tıbbiye üçten çıktım.. Ustelik iğne falan d» yapanm» Sünnetçi Haa Sb nanlan beraber de bir müddet a > matör olarak çalıştım.. Başka işiniz yok mu?. Yok Paşam.. Ben emekliyim.. Lisan bilirim.. Boş zamanımızda da böyle şeylerle uğrastım. A man Paşam.. dün akşam olur şey değil» anlatayım da bakınız. Paşa kaşlarmı çattı.. dinliyor» Bir de baktım Kemal de dinliyor.. Efendim çocuğun biriru" getirdüer» tabiî donsuz.. Babası çocuğu tutuyor.. Ben nsturayı hazırlamıştım.. Adamm elleri titrer» ne kadar olsa insan evlâdının eti kesilmesine.. şey edemiyor. Paşa: Bu tafsilâta ne lüzum var mirim» Bizim kütüphanede siz çalışacak mısınız?. Çalışacağım Paşam çalışacağım. Can ve gönP en» Yalnız müsaade edin şunu anlatayım. Şimdi ben penseyi hazırladım. Tam çocuğun şevini yakalayacağım sırada.. adam: Ben yapamıyacağım! diye çocuğu bıraktı.. Çocuk kaçtı. Düştük peşine.. Benim elimde ustura koşanm» nihayet çocuğu tuttular. Bu sefer sinirleri sağlam birini aradık.. bir polis me> muru akrabalan varmış.. tuttu çocuğn.. Çocuk bağınr.. ben operasyona başlarken korkudan bir de yüzüme işemez mi?» Hanım: Oooh!» Şeyi var olsun!.. (dedi.. Torununa da) Hadi Kemal! Sen git dışarıda oyna!» Anne anne! Ben şu beyi dinliyorum.. gitmem . Paşa.. Git evlâdrm, git.. Bunlar senin dinliyeceğin şeyler değil. Iskender: Bırakın Paşam» dinlesin de alışsın!. Bize söylemediler de sünnet olmadık mı?.. Canımız yanmadı mı?.. Bevefendi! Bu hikâyenin bu rada münasebeti ne?.. Paşam dün akşam başıma geleni ardatıyorum ben» Hikâye değil bu! Bir hizmet mukabilinde hayatta bazan insanın yüzüne bile ettiklerini anlatıyorum.. bun lar talih meselesidir. Talih meselesi değil.. stzin bilmediğiniz işe burnunuza sokmanızdır. Ben o işi iyi bflirim Paşam. Siz affetmişsiniz ona! Çocuk size lâyık olduğunuı» Evet, ama ben de yakaladım.. bastım nsturayı. Hem de anestezisiz kestim.. döktüm tentürdiyotu.. sardım bıraktım.. çıktun gittim.. ne buyurdunuz» Çok güzel yapmışsınız Şim di de buradan çıkıp gidiniz. Bea böyle hunhar adamı evime sokmam! dedi. Paşa kalktı gitti» Ben de tskendere: Beğendin mi?» diye gordiDZU Ben ne vaptım yahu!.. Ne yapacaksm? Hiç lüznmu yokken, münasebetsiz bir hiktye yüzünden gfll gibi bir işi kaçırdm! Tesadfif bnnlar kardeşim. Ben tesadüfün bir kanunu.. Hayır hayır» tesadüfün değil münasebetsizliğin, densizliğin bir ksnnnn vardır.. o da sende tatblkatuıı bulur. Haydl yflrt fidelim.. diye çıktık gittik» ürkiyede Sinema öğrenimine 1 Kasım 1967 de açılacak «Özel Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulu» ndaki «Sinema Bölümü» nde ba^lanacaktır. Bugüne değin alaydan yetişme rejisör, artist ve kameramanlarla yönetilen Tük Sinemasa, böylece kuruluşundan 52 yü sonra Özel de olsa bir eğitim altma girmiş olmaktadır. T Kurtuluş günü Dün Istanbul kurtuluçunun yıldonümü muazzam tezahüratla kut laamıştır. Şehır baştanbaşa bayraklarla donatılmış, Taksimdeld törende nutuklar söylenmiş, resmi geçıtler yapümıştır. Tramvay işçilfiri grevde Bu gece binden fazla tramvay isçileri Şışbde toplanarak geco yarısına kadar müzakerelerde bulunmuşlar ve nihayet bu sabahtan itibaren grev ilâruna karar vermişlerdir. Cumhurıyet a'onemınde gelmış geçmış hukumetlerın hiçbınnden destek gormeyen, Deviet Konservatuan ve Güzel Sanatlar Akademisi gibi sanatla ilgıli öğretim kurumlarına ders olarak bile alınmayan «Sinema branşı» başıboş bırakılmış ve Türk fılmcıliğıni bugunku dejenere dururauna kadar getırip bırakmıştır. Bunun tek sorumlusu olarak ta, sınemayı hiçbır zaman cıddıye almamış olan Devlet gozukmektedir. Nısantaşı Emlâk Caa'desmde 6.5 mdyon lıraya çıkan 220 metrekare uzerıne kurulu 9 katlı modern «özel Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulu» eskı maliye mufettışlennden fılm ithalat ihracatçısı Cemal Kıran tarafından kurulmuştur. Içınde 350 kısılık sinema ve tıyatro salonu da bulunan okulun Mıllî Eğıtım'deki ıslemleri bıtırılmis durumdadır. Kayıtlar 1 5 Ekimde açılacak, 1 Kasımaa oğrenıme baslanacaktır. Tiyatro, Sinema, Müzik, Bale, Seramik, Desen Tekstil, Manken, Moda bolumleri bulunmaktadır. Tiyatro bolumunun oğretım uyelerı Yıldız Kenter, Haldun LÛTFÎ Ö. AKAD (Tatbikî Sineraa) şeklinde tartışılarak tir. verilecek HALİT BEFÎĞ (Sinema Sosyolojisl) li tfurumunu hazırlıyan, furya fılmlerın alışlerıne adlannı >az dıranların da bulunuşu dıkkati çekmekte ve bunların nasıl olup ta oğrenci yetiştireceği doğrusu merak konusu olmaktadır. öğretim yılı sonunda Sinema Bölümü öğrencılerı, tanınmış produktor, rejisor ve artıslerin onunde test olarak bir pıyes oynıyacaklar, basarı gosterıp beğenılenler, film pıyasasına alınacaklardır. Her yıl en başarılı 1 kız ve 1 erkek oğrenciye okul tarafmd'an burs verilerek bır yıl Amerika'da kurs gormesi sağlanacaktır. Okulun sinema ar şıvınde Türkiye'de gosterılmeyen Avrupa ve Amerika ulkelerine ait modern ve klâsık fılmler bulundurulacak, bunlar sine ma salonunda oğrenci ve velılerine gosterılecektır. 8 SANAT BÖLÜMÜ Konferansçı ve konuk oğretmen sınıfı aşağıdaki şekılde o\ızenlenmıştır: Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Çolpan tlhan, Filiz Akın, Ayhan Isık, Sadri Alısık, Kartal Tibet, Cuneyt Arkın, tzzet Gürray. Rejısörler. Osman F. Seden, Tnrgııt Demirağ, Atıf Yılmaz, Nejat Saydam, Ertem Göneç. Produktorler: Hürrem Erman, Murat Köseoğln, Hulki Saner, trfan Ünal. Fotoğraf Direktorleri: Kemal Baysal, Enver Burçkin, Gani Tu ranlı, Memduh Yükman, Melib Sertesen. Muşavırier: Şadan Kfimil, Baha Gelenbevi. Bu kadronun arasında Turik Smemasınm bugunku keşmekas KONFERANSÇILAR AMERİKA BURSU Şiddetli baş ağrılarına karşı TAŞINIR MAL SATIŞ İLÂNID1R: (Sarıkamış Malmüdnıiüğünılen) Beher kilosu 11 lira 50 kuruştan 25817 lira 50 ktıruı muhammen bedelli 2245 kilo köhne bakır 2490 sayilı katıuaıun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü artırma ile 20/10/1967 cuma günü saat 16 da Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyonca sablacaktır. Geçici teminatı 1957 lira olup isteklilerin teminatlarını havi teklif zarflarını engeç ihaie saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri mecburi olup, postadaki gecikmeler kabul edilmez bu işe ait şartname mesaî günlerinde Malmüdürlüğündfe görülebilir. 3/10/1967 (Basın 23463 11872) 1 LA N Sungurlu G. Savcıhğından: 1 17283 lira keşif bedelli Sungurlu Ceza ve Tevkifevınin onanmı işi 2490 sayilı kanunun 41 mci maddesi gereğince açık eksıltmeye çıkanlmıştır. 2 İhale 23/10/1967 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de C. Savclığında teşekkül edecek Komisyıon huzurunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 1297 lira olup buna ait şartname ve keşü özeti ile diğer evraklar mesaî saatlerinde C. Savcıhğmda görülebilir. 4 Taliplerin Çorum Baymdırlık Müdüriüğünden alacakları yeterlL' belgesi ile Ticaret Odasına kajntb olduklanna dair vesika ibrazı şarttır. Taliplerin mezkür gün ve saatte geçici teminat ve diğer vesi, kaları ile bırlikte Komisyona başvurmaları ilân olunur. (İBasın 23846/11870) MUZAFFEE TEVIA (Sinema Muzik) Dormen, Erol Keskin ve Deviet Tıyatroları Genel Mudurluğunden aynlarak özel bir tiyatro kuracak olan Cüneyt Gökçer'dır. Müzik Bolumünde pıyano dalını TJlvi Cemal ve Ferbunde Erkin, kemanı Orhan Borar, solfejı T Muzaffer l s, muzık armonısını Cemal Reşit Rey yonetecek tır. Bale Bolumünde 2 îngılız, 1 Rus oğretmen, Turk asistanlar (Sezer Güvenirgil), Seramik Bolumünde 2 Çek uzman, Tatbikî Guzel Sanatlar Okulu Seramik Asistanı Jale Yılmabasar, Desen Tekstil Bolumünde Reyhan Küçük, Fatma Pamir, Manken Bolumünde 2 Fransız uzman ve Lcylâ Erenyol, Moda Bolumünde 1 Fransız uzman, Ayhan Dürer ve Günseli Basar görev alacaklardır. «Sinema Bölümü» nun 4 yıl süreli öğretim dalına lıse bitırenler almacak, 2 yıl sureli kurs dalma gireceklerde yaş ve tahsıl aranmıyacaktır. Kurs lar gece ve güno.'üz olarak ikili ögrenim şeklinde olacaktır Sinema Bolümünün öğretim uyeleri şunlardır: Metin Erksan: (Sinema Estetıgi Sinema SanatO, Lütfi Ö. Akad: (Sinerna Estetığı Sinema Dili Tatbiki Sinema) . Halit Refif: (Sinema Sosyolousi Sinema Tanhı), Muzaffer Tema: (Sinema Oyunculuğu Set Tatbikatı), Ilhan Arakon: (Kamera Tekniği Isık Dekor Makyaj). Eski bir Konservatuvar ögretmeni olan Muıaffer Te m», aynca okulun Konservatuvar kollan olan Tiyatro, Sinema, Müzik Bölümlerinin Müdür lüğünü de yapacaktır. Sinema Bolumünde yukandaki asıl öğretim üyeleri kadrosund'an ayn Türk Sinemasmın çeşitli dallanndtn »eçllme konferansçı ve konuk öğretmen sınıfı da çağnh olarak her 15 gün de bir ders okutacak. öğrenciler sıra'inda bunlara soru «ortcak, böyl«c« derıltr bir acık oturura • GRİPÎN, baş, diş, adale, lumbago ve romaiizma ağnlannı teskin eder • GRİPÎN. bayanların muaYYen zamanlardaki sancılannda basarı ile kullanılır • 4 saat ara ile günde 3 adet ahnabilıı faydalıdır leni Ajans. 7603 U891 nöbetçi eczaneler sinemalar beyoğlu AS: (47 63 15) Kızlar Arasında (EPrcsley) ATLAS: (44 08 35) Neşeü Kız (MOzikal) DÜNYA: (44 93 81) Cinayet Yolu J3IEK: (44 84 39) Kızlaı Arasında 6RK0Ç: (47 07 82) Komançolar Savası FİTAS: (40 01 M) Vikingleı Gellyor KERVAN: (48 04 23) Kara Davut KONAK: (48 X 06) Öldüren Kîm? (GJeck) LEVENT: (63 55 39) Tuzak (R. tng ) LÜKS: (44 03 80ı Ringo Kazım RÜYA: (44 90 07) Kara Davut (T.F.) SAHAY: (44 16 56) İyi Şanslar Grinjo StTE: (47 77 82) Cinayet Yolu SAN: (48 67 92) Kelep«el) Melek YENİ MELEK: (44 42 89) Saskm Ca»u« SİNEMA ÖĞRETİCİLER KULÜP: (23 72 77) 1 KralUr ölmez. 3 Namus Borcu MARMARA: (22 28 60) Munabbet Kuşlan MELEK: (Eyüp) (21 58 76) Kara Davut (K.Tibet) RENK: (21 l i 25) 1 LtzboD Kanunsuzlar Diyarı. TINAZTEPB (71 M 181 ölüm Kampı Ş4FAK: (22 25 13) Viklnglet Gellyor YENİ (Bskırköy) (7: 68 26) Kara Davut (K.Tibtt) İ (Şeh.) (22 58 92) Altm Cebenneml Tiyatrolar AKSARAV KÜÇÜK OPERA: (Zl 57 22) cMASALAR» ftomedi. Uet gUn 18.15 v* 21.15 ta AZAR TIYATHOSD: (22 62 46) Gönül Ültü • Ga»uıfer özcan toplulugu tAYRILMAKSA MAKSADTN» Çrj» C.tesl. Pz. 16.15 te. Her gün 21.15 te. P tesl temsü yoktur DORMEN TİYATROSU: «SAHANE DDIi» P. tesl hariç her gece 21.15. Çr?. 18.00. C. tesı Pz. 15.00 de (Bir Ay için). JATTB TÎYATHOSU: (22 01 71) «DAYAN BAH RtYTLl» Rer gon 21.00 de: Pazaı 15.30 da Pazarteıı gOnler) temal] yottur GEW AR TÎYATHOSU: (49 31 09) «POLİSLER» P. tesl hariç her gece 21.15. C. tesi, Fz. 15.00 de. tSTAHBDL TIYATROSTJ: (44 33 86) «AYTPTrR SÖTLEME5İ*. Comaıteal, Pazar 15.00, Her sc 21.1$ t*. Pazarteal tem»U roktur. KOÇOK SAHNI: (49 M 52) MOcap OflDOgTn Tlyat(u, (PZPSt* Heı gttn 31,15 de, Çargatnba. Cumrtest Pızar 17.00 d« TEPEBA51 TÎYATROSU: (44 » 87) eEVVEL ZASON tCINDE> Pazartesi, Çarıamb, Cunuu 31 de Pazartesi 15J0 da OS "TDAR TtYAROSü: (S6 58 11) fOTHELLO. Her 3fln 21.00 de. Pazarteal 13.30 da Cumo günlerl temsU voktur. VAHt 0 2 TtYATROSD: (31 48 93) «ÇANTADA KEKLİI> P.ted barlç. her gün 311.5, Çırf. C.tetf, P t MS te. kadıköy ATLANTÖC: (55 43 70) Dd Kafadar CasutUr» K»rjı BELEDİYE: (53 33 14) Grlngo Daglann Belâsı. ÇFLÎKTAŞ: (Msltepe) (53 35 07) Teksas KurUan CEP: (36 Ol 82) Beyrut Batakhanelerlnde f KADIKÖY: (36 49 24) öldüren kbnT (G.Peck) LALE: (36 51 86) Rln«o Kazno OPERA: (36 08 21) Kara Davut Ö2TEN: (36 99 94) Kelepçell Uelek REKS: (36 01 12) tM Saskın STJTBMA 63: (55 10 84) Gsngfterler San*t SÜRETYA: (36 06 82) üçan Hımr (İBf.) SUNAB: (36 03 69) BOyük BAKIRKÖY Hılâl. Yeşilkoy tstasjon. Kuçukçeknıece BESIKTAS Besiktaş, Dilek, Arnavutkoy. Gul BEYOĞLU: Tunel. Guven. AjTal EMİNÖNÜ Bcşır Kemal. Guven, Kore, Yenl Çemberlıtaş. Ankara, Yeni Lâleh EYÜP: Guven, Yeni (Sağmalcılar), Umıt (Rami). Alıbeykoyu FATIH: Çarşamba, Sevım, Şeno!. Tookapı, Odabaşı, Imrahor Işık. Çakmak GAZİOSMANPAŞA: Saglık, Hurri>et (Kuçukkoy) KADIKOY: Halk. Hasanpaşa SağIık. Kusdılı. Caddebostan, Altın KARAKOY Yenı Karakoy KASIMPAŞA: Pıyale SARIYER: Mete, Yenikoy ŞISL1: Şışli Bahar, Pelin, Tokaloglu. Gul. Kemal USKUDAR: Ahmediye. Bağlarbaşı, Zlya Hekimhan ZEYTDJBURNU: tstasyon gerelcli telefonlar tl7rdım aastananesı 49 30 00 Cerrahpaç» Hastatıanesl 21 60 S) Gunba Hastahanesl 21 «0 00 Hasete) Hastanest 31 26 60 • 21 43 9) Nümune Hnstahanesi 36 59 00 Sıbhl Izndat: BeyoSlu 44 49 98 Istanbul 21 15 95 Osküdar 36 15 36 Kudnî Hast«h*nesl 22 90 32 Zevnep KâmU 38 30 50 Istanbul SoTguncular ÎPTK: (21 3S 11) Kızltr Annnda GONXS: (21 61 40) 1 lyl 8anıUı Ortuo. « ALEMDAR: (23 36 83) Kara Dvut (K.Tlbtt) BULVAfi: (31 35 78) Kelepçell Melek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle