24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAÜHÜT EDER * Sshfbi : NAZIMÎ VMDt 9 Genel Yayın H'üdört ECVET GÜEESİN Sorumlu Yazı tslerı M ıduru ERO' DAJ.U Basan ve Yayan CUMHUHIYET MATBAACLLJK v« Gazetecılık T. A. $. • Cağaluğlu Halkevl tokak No 3941 Meydan ı Edırne Kanı ADANA Telefon. «550 • ANKARA: Ataturk Bulvan Teneı Ap. YenlşeMı Teleion: 12 09 20 • 12 09 68 12 95 44 11 57 33 # IZMIR Fevzıpaşa Bulvan. Afsaroğlu Ishanı 104105 Tel: 31230 tLLERİ: KflrtUentt BUROLA A B ON E Senellk S aylık 3 aylık ve Türkiye 75IX! 40 00 22'*) İÛN Karld 198 00 99H0 49.50 Başlık 23 8 ) Nlşar, Ölüm Ölüm (Maitu) 4 » tnö nbUelerd* («antlmlı «9 • acl sa nıfelet •1/ • Nikâi fvlennıe Oojum ıMaktu) *"> » MevUt reşekkül ve karıp «ram» s rr IOO • Mfrvlit Tesekküt (23 cO) 9 EID ıse » SAYIS1 25 KTrnus 500milyon tutarmda (Baştarafı 1. saytada) Halen kesın şeklını almayan 1968 vılı pro<iramında teıs edılecek fonUila ılgılı olarak 4 0 • U 500 mılyon ıira tvrılacagı belırtılmektedır Raporda OKincı maddenın uygulanması laıcmnda şoyle denıl mektedır: «Halen Kullanıımakta olan büt çe içi ve botçe dışı fonlar mevcattur. Genel ve katma bütçeli idareler ıle ıktisadi devlet te şekküllerıııden bfltçe içi ve büt çe dışı ne gıoı fonların bnlun duğu, bunlann nasü istımil edildiklerı soruımuştur. Toplanan oo bilgiler Devlet Plânlama Merkea Teşkılâtı tarafından defcerlendirilereK kanunun birincı ımtddesi gtreğince 1968 vılın'ta fonlarla desteklenmesi öncördien ıktisadi faali yet sektörlerının vön tesbitl yapılacaktır. îapılmıs oaıutian bu tn hazırlık. yatınmcı kurnlnslann üs< kademe temsıleıtari ve öi»J »ektor temsılcııerın.n katılarakları bir toplantıda ruüzakere edilerek, bangı «afhalann fnnlarla desteklenmesı ^erektıgıı e bu fonların ıdaresı hakkındakı göruslerı alınacaktır. Bu ön bıljııcnn toplanmasını müteakıp \lalıv« Bakanlıjn ile temas edıİTPR uütçe imKânları ile ihtivaç miKİarlan ahenkleştirilecek, bnvieliKİe fon Tiıktar ları sektörlere <ore global olarak son şekiını alacaktn.» Raporda a.rıca fonlam kullanılışı ıle .lyıiı esaslar \er almakta. oır vılTa tamamıdnacaK yatırımlaı ..'n 'eşebbus açılacak kredılerın tamamının verıle ceğı belırtılmeKie ve «Transfer bir defada veya o vıl içindt müte addit taksı'lerlt vapılabı>ır. Bır den zıvade oü>çe vılında tnnlar vasıtasivle Dıt :e4ckküle 'ransfer vapılmdM «o* konusu 'se. ılgılı fon madri sirıden ancak o >ıl ıçın açııarHk kredı oııktarında transfer vapılabilir» denıt mektedır grupunun kurulacaSı ve bu grupun \apılacak analızler sonucunda bolgelerın turızm ve sanavı gelişmelerı gozonunde bulundurularak yıllık programlara projelerın yer alacağı ılerı surulmektedır Bu konu ıle ılgılı olarak \apılacak ıstımlâkler konusunda da ranorda çoyle denilmekteair : «Sanayi ve turizm gelisrnesi Için ele alınacak her çevre kendi içerisinde butünlüğü olan bir proje olarak değerlendırilecektir. Proje için de çesitli vatınm konuları tesbit edilip yıllık programlara aktanldığı çibi bn projeleri gerçeklestirmek icin gerekli istimlâkler valiliklerce merkeri bütçeden sağlanacak fon larla yapılacaktır. İstimlâkler müstakil kararnamelerle yapılacaktırj Kanun aynca yat rımları ve ihracatı gelıştırme v e tes\ık burosunun kurulacağını. yabancı sermayeyi teşvık komıtesinın gorevlerinin Devlet Plânlama Merkez Te^kılâtınca vurutuleceğını ongdrmekteair • Yetkı Kanunu» nu hazırlavan Yılmaz Ergenekon tarafından kaleme alınan raporda. «Tatırımlan ve ihracatı felistirme ve tesvik bürosnnun» gorevlen sovle tanımlanmaktadır • «Büronnn yönetiminden « o rumln olan Devlet Plânlama Teşkilâtı Müstesandır. Müstesar, bu görevi Başbakan adına ifa eder. Büroda kadroln ve mukaveleli personel Istihdam edilebilecektir. Kadrolu personel. Maliye. Ticaret, Sanavi ve Gümrük ve Tekel. Tanm. Tnrizm ve Tanıtma Bakaniıklarndan (terekli ta\in H'uiiine uvnlarak alınacaktır Teklif. DPT Müsiesarlıgı tarafından vapılacaktır. Tatırım indirimi talcpleri bundan bövle bn büro tarafından incelenecek. Tetkik ile ilgıli prensipler DPT tarafından teshit edilerek vıllık Drosramlarda çösterilecektir. Büro ındirim nisbetinı belirten bir beleevi vatırımcıva verecektir. Yatırımcı bn heleevi versri daıresine ibraz edmce haska hır mnameleve lüzura kaîmaksızın Ken di«ine indirim ovenlanacaktır.» Kanunda avrıoa gumruk verjfi';i ve buna baplı vereı ve resımlerın tak«ı*ıpndınl'nel=ı ı^ının Gumruk ve Tekel Rakarlığından alınarak bıınur'a ıleılı ıslemlerin bürnca vürutuleceSi de helirtilmektpıiır " Hektrik ve sular, iki yıl sonra kesilmiyecek „ B Yalnız İstanbul'a cereyan verecek bir elektrik santrahnın inşa edileceği açıklandı Rusya Seferi (Baştarafı ı'inn savfada) Türk Eğiiim (Baştarafı 1. sayfada) 2 Eğitimi sağlamak devletin görevidir. Ancak Türkiye gibi hız lı kalkmmaya mecbur olan bir ülkede devle'e yardımcı olmanın, eğıtım sahasmı genışletmek için katkıda bulunmanın imkân sahibi kişilerin görevi olduğuna inanıyoruz. Nitekim kalkmmış Batı ülkelerinın çoğunda asırlar önce başlamış bu rurlü yardımlann, bugun daha çok yoçunlastıgı eğitımde elbırlieıne sıdıldığı bir gerçektır Işte Türk Eğitim Vakfı bu katkıyı sağlamak için kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 3 Vakfın amacı, maddî desteğe ıhtiyacı olan başarıh oğrencilere burslar sağlamak, öğrenci yurtları, merkezleri ve benzeri kurum lan meydana getırmek, kurulmuş müesseselerin verimliliğini artırmak üzere tahsislerde bulunmak, oğrencılerin çalışmalannı teşvık için ödüller ihdas etmek ve eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmaktır. 4 Vakıf, bu amaçları, Is adamlarımız ve imkân sahibi vatandaşlarımızdan gördüğü ve göreceği ilgi oranında tahakkuk ettirecektir. 5 Vakıf. birinci merhalede bur«lar verecektır Çocuk tüccarı,, (Baştarafı l. savfada) Bunun uzerme Savcılık, bir üst mahkeme olan 4. Aslıye Ceza Mahkemesme ıtırazda bulunmuştur Mahkeme, dosya üzerınde yaptıgı ıncelemede Amerikalıyı, «Hürriyeti tahdit ve fuhşa teşvik» suçla rivle tutuklamıştır Sanık, kararı oğrenınce, tercüman aracılığıvla, ıtıraz yollarını sormuş; cezaevınde de tngllızce bılen mahkumlara, «Fakirlere İVTlık yapmak istiyorum, ama onlar beni cezaevine sokturdular» demıştir. yet îügukkanlı ve sakm olduğu gorulmus, bu arada Nılgun'un annesı ıle erkek kardeşını o | le yemeğıne goturmuş, küçuk çocuğa vemegını kendı elıyle yedırmıstır Ortanın sağında oturanlar çağn ıçınoe havanın ısınmasıvla beraber, bırkaç kadeh kor '< ve votkayı da atınca, samırr de arttı heyet mensuplan sında!. Guven Partısinden, eski Tarım Bakanı Turan Sahin, TRT Yonetım Kurulu Baskanı Prof Is U ÎETT Genel Mudürü Saffet GUrtav, yübaşında, Isvıçre hükumetinm açmış olduğıı 32 mılyon dolar kredıyle, yalnız İstanbul'a cereyan verecek 300 bın kilovat güçte bir santralin temelının atüacağıru büclirmiştır. Gürtav bu açıklamasını, tstanbul'un kurtuluşunun 45. yıld5numü münasebetıyle Hılton'da verılen kokteyl sırasında, elektnklerın bir ara kesümesi uzerine yapmıştır Yeni santral, Ambarlı santrahndan tıçte bir, Sılâhtarağa Fabrikasmdan da 3 mıslı guçte olacak ve 32 mılyon dolar, 20 yıl içersinde çok az bir faızle odenecektır. DPT Musteşarlığı tarafından da kabul edüen Isvıçrelılerln projesıyle ilgili olarak Gurtav, «tki rü içinde hizmete girecek santral, tstanbul'un 10 yıl sonraki durumu garanti altına alacaktu. Bu arada tETT tdaresi, büyük çapU gelir ternin ederek borclanndan kurtulacağı gibi, tstanbul'un enerji sıkıntısı da tamamen ortadan kalkacaktır» demıştir. Gurtav'm bu mujdesıne en çok, kokteylde bulunan Sular tdaresi Genel Mudurü Kerim Esmer sevınmıs. «Demek ki. bundan bövle voltaj düşüklüğii olmavacak, motopomplar »rıza yapmayacak, Istanbullular da susuz kalmayacak» demıştır TÖS, 222 Sayıh Kanunun tam uygulanmasını istedi ANKARA (Cumhurivet Börosn) Türkiye ögretmenler Sendikası, Milll EiHtim Bakanlığma ba$vurarak 222 sayılı ilk öğretim kanununun bugüne kadar uygulanmı jran maddelerinfn verine getirilmesinl istemisttr tlkokul ögretmenlerının çalışma şartlannın da tslfih edilmesini, sınıf mevcutlarmın 40 a tndlrilme sini. 40 dan farta ö*renci okutan öğretmenlere 50 100 Iira arasmda, birden fazla sınıf okutan ögretmenlere 100250 llra arasında ödenek verilmesinl 18 saatten faz la ders okutan ötretmenlere de saat başına 10 Iira Ucret verilerek kanun hükümlerinin uygulanması met Gırıtlı'nın neşeli kahkahalan du\uluyordu sık sık Protokol Genel Müduru Şeiık Fenmen'ın butün nezaket ve gayretıne rağmen bası dertte'.. Bu kadar «Qlşlı» mısafırı ağırlamak, memnun etmek kolav mıT Dışişleri Bakanlığının beynı sayılan ikı Genel Mudür, tlter Turkmen ve Oktav Iscen bır kenarda siyasi müzakerelerin hazırlığı ile messulduler Samsun Senatoru Fethı Tevetoğlu ıle Prof. Aydın Yalçın ortanın sağında oturuyorlardı uçakta bıle'. Ama herkesın onların durumunu tetkik ettığmı rahatlıkla hıcsediyorlardı... Zaman zaman Tevetoğlu'nun «gok gurleme^ıoı» anoiran sesı motorlerın gurultusunu bastırıyordu! tki Bakan, Mehmet Turgut ve Refet Sezgın de hususı bölmeyı terketmış aramıza gelmışlerdı Uçakta bulunan herkes ovlesıne sohbete dalmıstı kı. az «onra bir başka dunvaya, Sovvet Ru<ya'ya gidilecegi unutulmus ?ıbiydi Nilgün, «Tamara» olmuş Öte vandan, Nılgun Bıngol'un annesı, kızına, Rıodlesbarger'm • Tarr.ara» adını verdığınden sıkâvet etmış. gıderken 7, şımdi ıse 9 yasında olan Nılgun'un bır gun gelıp kendısını tanımayacağndan korktugunu «ovlemıstır. Rıddlesbarger'e muracaatlar dun bır muddet telefon ıle oevam etmıs fakat otel ıdarecılerı kendısını polısın göturduâu • ru soylevince müracaatlar kesılmıstır Erken saatlerde Dun sabahm erken saatlerınde ıkı sıvıl polıs rezaretınde kaldığı otelden alınan Rıddlesbarger, once Emnıyette sorguya çekılmış ve bu sorgu sırasında Kılgün Bıngol'un annesıne gonderoiğı mektuplar okunmuştur Nılgun Bıngol, vazdığı mektupların beşinde annesıne, kendısını Addis Abaöa A=keri Ataşesine vermelen ıçın valvarmakta, «Bu adam. beni dovuyor, gecelerı çıp!ak yatmam ıçın israr e d n o r ı«temedığım hareketler vaptırıvor» demekteolr Nılgün Bıngol'un annesı ıse, kızımn gerı getırılmesı hususunda, Cumhurbaskanına. Başbakan'a, tçışlerı Bakanına telgraf çektıklerını sovlıyerek, cBu uğurda 120 lıra telgraf parası verdım, ya kızımı getınrler, ya da evimı ıpotek edıp ben Amerika'ya gıdeceğım» demiştır öğleden snnra da Aoiıye've sevkedılen Rıddlesbarger'ın ga Kirli işler... Rufus Rıddlesbarger'ın adının; Asja'da, ozellikle Sıngapur'da bazı kırli iş'ere karıştığı öğrenılmış bunun uzerine Turk polisi, «Çocuk Tüccarı» nın Amerikan ve Uzak Doğu Pohsıne fotoğ"îflarını gondererek bılgi ıstemıstır Amerikan filosu (Baştarafı I. savfada) pılması gereken Sivasspornn ve Kayseri^porun maçlan tehlr edilmistir Gerek Sıvashların, gerek Kavsprılilerin taraftarları ile birlikte sehrimize geldiğini haber alan lstanbul Vahsi Vefa Poyraz maçla rın tehirini talep etmiştir. Futbol Federasvonu, Valinin talebini gözönüne alarak maçların tehir edildi ğını dun resmen açıklamıştır (Bu konuda eeniş haberımız Spor Sayfamızdadır 1 Amerıkalılan protesto amacıyla düzenlenen oturma mitingı ile ilgi li olarak, dün bir bildiri yayınla\an Teknık Unıversite Ta'ebe Bırlıği B^;k=ını Hasan Yalcın «Kucak larında Turk ktzları olduğu halde fotocrafcılara poz veren Amerikan erlerinin. tstanbul «nkaklarını Say gon <snkaklarına benzetmelerine Izin vermiveceğiz demıştır Hasan Yalçın'm bıldırısınde özet ie sovle denılmektedır •Bütün miHiyetçl güçleri Arnerikaya karşı direnmeve çağinrken Inannoruz ki. Amerika'nm foyası her verde oldııju gibi Türkiye'de de mp>Hına rıkmıştır. Türk ulusu, cekip ?itmezler«e, Vietnam halkın dan daha az onurlu olmadığını bütün dunvaya hir kere daha anlatacaktır. Amerika bize düşmansa. korkumuz vok. Biz de ona düşmanız. Amerika'ya Amerika'nm metodlanvla karsı kovmanın zamanı fP GfNfe'L' SEKRETERlNtN PROTESTOSU TİP Genel Sekreterı Rıza Kuas, dünkU demecinde, Amerikan 6. Fılosunun İstanbul'a gelışıni, şıddetli bır dılle protesto etmıştlr Yatırım indirimi Kanunun & ıcı maodesinln a fıkraMnjd oolgelere /e ıktı sadi faaijvet eK'orlerıne gore yatırım ındımn' nısbeti'iın. ın dırımden ı^ıifaoe edeceK vatı n m mıktarnın a/dmı yu^ae 8"'ı olacağı on^o.uıüiıktedır Raporda »j.uim ındınmlnın uygulanma,1 ho lusunda şoyle denılmekteuır: «Bu bend î«ıeirınce azaıtıi bad di yuzde Su'e cıkanlmış ulan va tmm ındırımınıo lektöriere ve bdlgelere <öre ne nisbetlrrde uygulanacagı vıilık pro(Mmlarda gösterileeeklır. Yıllık proerıının fene' yapı«ı ve hedefleri bulumundr >at>rım ındirimı uvırulanması surn tı.vle o vıl içinde önförültn genel teşvik polıvıkası belırtılır. Ayrıca, bu vasıîa ile tesvıkı der pışedilen >ktHar<i faaliyet sefc**" törlerinin, ffndı bölümlcnntn tedbirler Kıunında o iktUadî fa aliyet han^ı ohl^elerde rapılacak n e nev'ı yat'rımların ındiriml üe ne nısbette himaye edlle ceçi belirtilıt. Program kararnamesinde yatırım ındirirainin nygulanmaıı isimli bir başlık açılır. Bu baslık aitında bulunan mad delerde tesbit edilmiş olan muhtelif yatırım indirimi nispetleri gösterilır. Tesbit edilen bu nispetın hangi vatırımlar ıçin, hangı bolümlerde uvgulanacafı aynı maddede gSsterilir.» Karunun 2 ncı maddesının «b» bendınoe va'ırım maddelerı ve ham maddelere uvgulanacak gumruk ındınmlert oranının kararname ıle te«bıt edıleceğını duzenlemektedır Rapora gore bunun uvgulaması sovle olacaktır : «Kararname, sümnllü ve dikkatli bir hazırlıfa istinat ettirilmeli, sık sık değistirilmesine ihtivaç kalmıvacak şekilde tanzitn edilmelidir. Kararnamenin hazırlanmasmda «orumluluk Devlet Plânlama Teskilâtına aittir.» Bu kararname ıktisadi faaliyet sektorlenne gore hangılerınin kısmî, hangılennın tam muafıyetten ıstıfade edeceğını, hangılennın de ıade usulünun tatbıkının gerektığını ayrıntılı olarak ve nıspetlennı belırterek gosterecektır Ege Bö'gesî Sanayi Odası Ecevit'e bir muhtıra verdi İ7MİK CHP Genel Sekreterı Bulent Ec°\ ı:. Ege Bolgeü Sanavı O'iası Yonetım Kuıuluyla ozel bir g.jruşme vapmış ve Odaca harırlarnn bir muhtıra kendisine verilmıştir. Ecevıt toplantıda. CHP'nın karma ekonnmıden %ana oldv^unu. özel sektor duşmanı olmadığını, CHP'yi aşırı devletçılıkle ıtham edenlere bıldırmiş ve CHP nın eko nomik goruşunu. ış adamlarına açık olarak anlatmıştır. Sanayi Odasınca hazırlanan muh tıada ıse, bırınci beş yıllık plânın u y g u l a n r od s ı d Ş r f J n l k(ifr aŞ i J s t l j(ifr> mamızdaki çeşitli gorüşler ele alın makta ve ayrıca kamu sektoriı yatırımlarının yanında özel sektör ya tırımlarına da gerekli onemin verıîmesi istenmektedır I çağımız sert bır tnış yapa1 rak sarsıntı ile tekerlekler Vnukova Havaalanının pıstine değdiği zaman, C.HJ'. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. tbrahim öktem ve ben «çok şükur» der gibi biribırimize bakıştık Az önce, dümdüz yemveşıl l'krayna ovalannın üzerinnen BPCmiş, bakımı. ekimi gavet knla\ olan bu toprak'arı riakikalarca gıntavla ievretmKtik Vakit ne de çahuk geçıvor tşte, üç küsur «aat goz açıp kapayıncaya kadar kı«a siırmuş nihayet Mo«kova altın «arısı katedrallerivle karsımıza çıkmıçtı Pencereden dıssrıva baktım Meydan bına=ırın rnunde kırmızı mavı unıformalı Kızılnrdunun toren a=kprlerı bır hevkel gibi duruyornu A? ılerde kırmızı elbıeelı handncular . Ve sonra sıvıller \er a'mı^lardı Sıvah palto gl>en Kosıgın. < ı =yah şapka^ı elinde ur? 5 a HoiSru viırüdü Demirt'l'le tnkala'fılar Hastahktan kalktığı bellndı Sovyet Baçbakanının Solaun ve vorgun bır VU7U varrlı Dıs 2orunuste, sakınlıâı, durgunlııcıı ıle her zamanki hrlırten'\ pbılırdık buna u Görünüşte sakin bir Başbakan İLK HEDEF 1000 ÖĞRENCÎ BURSUDUR. Telefon Operatnstl Aytcn AKTL'RAN Bağışlar nasıl yapılacak ıle yazat ve gazeted Ssmim AKAÎ cvlendiler 6 Eğitim dâvasına inanan her yurtta; bır öğrenci bursu sağlıyacak kadar bağışta bulunma imkânma sahip olmayabilir. Türk Eğitim Vakfı, bu küçük vardımlan bırleşürecek ve burs fçın yeterli mıktara getirecektir. 7 Aynca belirli sahalara burs vermek istiyenler şartlı burs bağıslannı yapabileceklerdir Meselâ îstanbul Teknık Üniversitesı Maden Fakültesi veva Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakül tesi için burs tahsisi gibi. 8 Burs tahsis edenlerin adlan bu burslara verilecektir. 9 Bugün birçok kişi ve kurum lar, öğrencilere burslar vermek is tedıkleri halde bunlan tesbit ve tâkip bakımından guçluklerle kar sılaşmaktadırlar Türk Efitim Vak fı bu güçlükleri de venecek ve sakmcalan ortadan kaldıracak geniş bir teşkilâta sahiptir Vakıf, şartlı olmajan burslar içîn oğrencilerin okuma sahalannın tesbitini, öğrenci seçimini. tâkıbini ve burslann en iyi şekilde d"ğerlendirilmesini elindekı egitımcı elpmanlar, ara^tırma imkân ları ile saç'ıyacak öğretim kurumlarının ışbiriijinden He yararlanacaktır Gayrimenkul Satış ilânı Cumhuriyet 11899 Usküdar Sulh Hukuk Hakimliğinden %7/9 Satış Rafet Dınçsoy ıle A>se Kırıcının sâvi h ı « e d a n bulundukları Cskudar Toygar Hamza Mahalle=ı Şaır Ruhı Sokak 38 kapı, 250 ada 2 parsel sayılı gayrimenkul vapılan açık artırma sonunda muşterısı hıssedar Ayşe Kırıcı adına 18 SK6 hr»\a katl ihalesı ıcra kıhnmış ıse de, verılen muodet ıçınde mu'tPrı «atış bedelınden hıssesı tenzıl edıldıkten sonra bakıvesını vatıımamış olduğundan talep uzenne ıhale kararının feshıne karar venlmış olup gayrimenkul lcra ve Iflâs Kanununun 133 uncu maddesı gereğınce açık artırmaya çıkarılmıştır Muhammen kıvmeti: B kısı farafından verılen rapora göre gayrımenkulun 24 7 4 hra>a mutehammıl cılnuîu »çıklanmıştır HI Halibazır durumu: Yıne B kışı tarafından verılen rapora göre. cephe genışlığı 3,40 metre olup aitında ufak bır dükkânı bulunan ıkı katlı, tamamen ahsap üstu alaturka kıremıtle örtülu cephesı yarıva kadar vağlı bovalı ve arka tarafta bır kârgır odası bulunan 38 kapı numaralı evdır Zemin kat tek kanatlı kapıdan bınaya gınlmektedır Antre çımento şap döşelı olup sağ taraftakı tfukkânla c>Jan bölmedeki bagdadi vej'SJffB^ar tamue muh' taç va$jıeUedır. *of,»araf üst kat sevıvesıne tetmi tası ü*tü tuğla duvardır Dukkân arkasında sa5 tarafta alaturka bır helâ vardır Ufak bir holden dört basamakla mutfağa inilmektedır Hemen sole iki metre irtifalı ufak bır oda vardır Tavan ve taban âcri tahtadır Mutfağa dahil olmadan koridor karo çini döşelı olupp mutfak kapısı önünde bir kuvu varcfır Mutfak zemın çımento saph olup üstü alelâde şekilde kapatılmı$tır Mutfaktan bahçeye çıkılmaktadır Bahçede bir ayva ağaeı vardır Arka tarafta üstü teneke kaplı ufak bır sahanlık teminı çımento döşelı olup burada bir oda vartfır, dört duvar da rtolrra taştan yapılmış olup. dn<=eme âdı tqhta olup bol mutfak «eklınrie kullanılmaktadır f s t kat: 15 basamakla ust kata çıkılmaktadır Merdıvenın 4 ba<:amaktan sonra alt odanın üstunde küçuk on~a vardır Merdıvenden çıkınca sofa uzennde bir a'aturka helâ vardır. ön tarafta sokak üstündekı oda ve arkada bır oda mevcut olup esa«h bır tamire ihtivaç v a n i r Bmada elektrik ve su tesısatı vardır Havagazı yoktur Imar durumn: Program dışında lskân saha^ında bıtişik nızam R50 metre vuksekhkte ınsaata müsaıt olduğu bılrtinlmiîtır Açık artırması: 16/10/<)fi7 Pazartesi gunü «aat 15 ten 16 ya kariar vapılıp o gün en cok artırana kati ıbale^ı ıcra edilecektir Ve satı? bedeli pesın olarak tahsıl edılerektır tpntek sahibi alacaklılarla oîğer alSkadarlılar ısbu eavrımenkul üzertndeki haklar ve hususi ile fai7 ve masrafa dahıl bulunan ıddialannı evrakı müsDİteleri ile birlikte İS gön zarfında hıldırmeleri lâzımdır Ak«ı halde haklan tapu sıcılleri ıle «abıt olmadıkça satış bedehnın paylastırılmasmdan harıç bırakı'acaklarcnr Birikmış vergıler hıssedarlara, tapu harcı. ıhale pulu tellâlıye resmi ve tâvız berieh müsterive aıttır Sitış pesın pa>a ıle îcra îflâs Kanunu ve tapu kavdı mucıbınce vapılır sartname ılân tanhinden ıfıbaren mahkeme dıvanhanesıne asilmıstır Sartname 6rneğınden almak ısteyenlenn 250 kuruş damga pulu ıle 100 kuruşluk posta pulu göndero'iklerınde keidılenno bır ornegı gönderilecektır N'ekhlerın gelıp okumaları ve fazla bılgı almak istıyenlenn 967/9 sayı ile Baskâtıplıge müracaatları ve talıplerın yazılı gün ve saatte »/olO pey akçelerı ıle birlikte Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesı Kalemınde hazır hıılnnmaları ılân olunur 510 967 (Basın: 5893/11882) Yabancı Sermavevi Teşvik Komitesi Yetki kanunu vabancı sermayevı teşvık komıte<îinın gorevlerinın Devlet Plânlama Merkez Te'kilâtınca yap.îacagını ongormektedir. Raporda bununla ılgılı olarak ave «^ uia vabanci sermave kanununun tatbiki ile il«ili olarak Ticaret Bakanlıtt ve DPT'nin fonksivonlan »özO ceçen bakanlıkiarla birlikte hazırlanacak esaslarda belirtillr. Bu esasların hazırlanımnda DPT adına sorumlu, yabancı nerroaye mfisaviridir» demlmektedir S onra berabeıc» \urumee başladılar Kısa bır takdım törenı ve Moskova Havaalanında, tstıklâl Marşının hepımizi heyecanlandıran dalga dalga, eşsiz bır senfonı hahnde Rusya semalarında yayılan nağme İptâl ıcın Tniiracaat süresi öte vanrlan Yetlcı Kanıınun'in iptalı için Tabıt Senator kontenıan Rrupu ıle bazi CHP li "=enatorlerin vaotık s n ha7irlıklar tamamlanmıstır Kanunun iptalı ıçın nnıımurdekı gıınlerde Anava«a MahVrpme«!inp muacaat edilecektir Kanunun ıptTİı ıcm Anavs":? v>hk'"tie«i"ie muracaat ^ürp«ı ' " Vpsır^da coia TİP, Hacettepe ünivers'tesi kuruluş kanununun iptali için Danıştay'a baş vurdu Bilim kongresi I Haslar ı ı SHM J.i) ALTIN Cumhariyet Hamit Azız NnpoKon 24 iyar kulçe IN50 17T M 132.00 113 »II 11400 15.03 IC0 73 17S 00 13100 114 00 115 00 15 05 yapılmıştır. Sucuk nümunelerinden U adedindc stafilokok detıilen mik| roptan bulunmuş. ancak bunların zehirlenme tevlit etmediği, sucuklarda bu mikropların zehirlenme ANKARA. (Cumhurivet Burosu) hassasının kalmadığı anlaşılmıştır. TtP. Hacettepe Unıversıtesı ŞAP HASTALIGININ Kuruluş Kanununun iptalı ıçın AEKONOMtK ZARARLARI nayasa Mahkemesınde dâ\a açmışN Na7İıoglu"nun bır teblığınde tır. de şap hastalığı yuzunden AvrupaUsül ve esas yonunden açılan dâ ya et ıhraç edemedığımız, yalnız vada, Rektore tanınan genış jetkı İ965'de 291 mil>'on lıra zarara uğlerın Fakultenm ozerklığinı ve ranıldığı belırtümektedir Aynca, dornokratık ışleyı=;ını bozacak nışap yuzunden ıneklerde süt verıtelıkte olduğu ve bununla Anayasamının yuzde 32 et verımınin de nın ruhuna ve 120 ncı maddesıne yuzde 6 oranında azaldığı bıldırılaykırı bir durum yaraüldığı ılerı mıstir surulmektedır VEFAT Şırketımızin kurucusu, ve Umum Muduru, hâmiyetlı ınsan, babamız VEFAT Merhum Lutli Bayar ın eşl, ve Dr Hılmi Bayar'ın annesı Arazi istimlâkı tkincı maddenin «c» fıkrası sanayi bölgelerı ve turistik brilteler tesis ve tanzimi ve bu maksatla eerektıjinde arazi istimlâkinin Bakanlar Kurulunun kararı ile vapılabileceü belirtilmektedir. Raporoa bu bendın uvgu'anmasıyle ılgılı olarak Devlet Plân lama Teskılâtında bır çalısma Fatraa Ncriman Bavar 6 10 1967 gunü Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Cenazesı 7 10. 196? gunu ogle ndmazını muteakıp Aksaray Valde camlınden alınarak Kozlu rrezarlığına defnedılecektır Cumhuroet 11908 kaybetmış bulunu.voruz Cenazes: 7'10/1967 cumartesi günü (bugün) Fatıh Camıinde ikindi namazıru mutaakıp Ed'rnekapı mezarlığında ebedî ıstırahatgâhma tevdi edilecektir Mevlâ rahmet eyleve Ö7gen Sanavi ve Tîraret Ltd Sti. Personeli EeklâmcüiK: 3551/11904 Dursun Ali Ozgen'i 10 Bası? sahiplerinin paralan tamamen burslara harcanacak bu bağışlarda buro, personel ve arastırma masrafları ıçin hiç bir pay aynlmıyacaktır. 11 Öğretim kurumlarına gore her ögrencıye verilecek yıllık burs lar şoyle tesbit edılmiştir ' ÎSMmbul, Arflftra, Hâ«fett«D«' Ege ugune Kadar hıçbır veroe, tTnrversıteleri içîn 4008 Tt hiçbir orkestradan Millî Marşıîktisadî ve Ticari llimler Akamızm böylesine eanlı, bSvlesine demileri ıçın 30004000 Tl. renkli ve kudretli çalmdığını isıtîstanbul Teknik Üniversitesi medim divebilirırn... için 5500 Tl. Arkadaşlarla heyecan ve guîstanbul Güzel Sanatlar Akaderurla biribırimize bakıştık bıter misi için 4000 Tl. bitmez O anda gözlerimizle heOrtadoğu Teknık Üniversitesi pimız avnı duvguvu ıfade eoer için 4W0 Tl gibiydık .. Ataturk I'iıversıtesi, Erzurum Arkadan, «Enternasvonal» ı aviç.n 3000. Tl nı kudretli tempo ıçmde dınleKaradeniz Teknik Üniversitesi, dık kırmızı elbı^elı bandodan . Trabzon ıçın 3000. Tl. Bu sıraoa ellennde çıçeklerle mıllî kıyafetler gıvmış kuçuk îstanbul Yüksek Teknik Okul Rus çocukları knsu'îtu Turk heıçın 4000 Tl. yetindeki hanımlara doğru . Ankara Yüksek Teknık Öâretönce. Nazmıve Demırel'e uzatmen Okulu için 4000 Tl tılar bır tane«irı Sonra dıîerTekniker Okullan için 3000lenne Tl Meydan bınasının onundekı rieSanat Ensütüleri için 25003000 mir parmaklıkların arkaiınria, Tl ellenndekı Turk ve Rı;<s b8\rak(Dığer üniversite ve okul lara velarını sallavan kadın erkek vuzrilecek bursiarın rutarı, bu raklerce ın"=an gnrünuvorau Bunkamlara uygun olarak tâyın edilelar herhalde «aatlerden berı socektir ) Suğa raemPn nraria beklemı^lerdı 12 Bağışlar ya Vakfın. îş Ban Hurra .. Hurra . dıye îezahükası İstanbul Karaköy Subesı He rat vapan karsılSMCtların avnı sap No: 658/g, Akbank Îstanbul zamanda bızlen dıkkatle «lizen Galata Subesı 3320237 numaralı he bakısları arasında. kapıda o.zı saplanna ve bu bankaların ıllerıdızı «ıralanan sıvsh otomobıllemızdekı muhtehf şubelerıne veya re dogru vürüdük Fındıklı, Meclisi Mebusan Cad Somer Han BV83 merkez bınasmdaki Heyete dahıl «vük«ek erkân» burosuna yatınlabilir Kadillak'ın karsılı&ı ı n govdelı «Çayka» lara bındı Dıgerlen 234 KURÜCU ÜYESIYise, «sınıf> larına gore «MoskoLE TÜRK EĞİTÎM VAKvtç» ve daha ba$ka marka otomobillere kurularak, her bır köFI, SOSYAL GÖREVİşesi Türk ve Rus bavraklanvla Nİ YERİNE GETİRMEK, süslenen Mo«kovava aogru yola TOPLUMA YARARLI OLçıktılar .. Yüksek erkânın otomobil markası Yarın BtR MOSKOVALININ HAYATI MAK İSTEYEN İMKÂN SAHİBİ VATANDAŞLARI HİZMETE ÇAĞIRIR. MBK Üyelerinin KEKT OYUNCULARI Bugun 18 den İtibaren VEFAT Rize eşrafmdan merhum Alı îsmaıloğlu ve merhume Ayşe'nin evlâdı, Havva özgen'ın esı, Ha^an, Ahmet, Alı, Huseyın, Tülay Özgen ıle Havva Aktas ve Hatıce Çakır'ın babaları, Naıro Aktaş ve Turgut Çakır'ın kayınpederı, özgen Sanayi ve Ticaret Limited Şi rketi Kurucusu ve ümntn Müdflrü YALNU 5 HAFTA İÇİN DURSUN ALİ ÖZGEN 6/10/1967 Cuma gunü Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesı 7/10/1967 Cumartesi günü (bugun) Fatıh Camıinde ıkındı namazını mutaakıp Edirnekapı Mezarlığıncra ebedi ıstırahatgâhına tevdı edilecektir Mevlâ rahmet evleye O L E S İ (ReklâniMhk İÎS2/11905) (Bdştarafı 1. sayfada) uzerine cBen camlı fotografı par çalamadım. senaı elımle ındırdım» demıştır. Fendoğlu. Darende Ziraat Bac kasım ziyaretl sırasında duvarda asılı MBK'nın fotografını gorduğünu, Mudurun bu fotoğrafa geldıgindenben dokunmadığmı belirtmis ve şunları söyle mıştır: «Fotoğrafı Müdürün cesaret edıp ındireıneılığını anlavtnca kendi elimle ındirdim Dıjer res mi dairelerde norelerde olursa olsun indirmeve kararlıvım. 1961' den sonra mıllî idare teoril! etmiş, MBK nın on fonksıyonu kalmamıstır. Ksasen devlei daırelerine Atatüm uu fotografı ası labilir. bn bır kanun bükmudürj» 3 Adet Konvekför 2 Adet Duvar TIpi Aspiralör 8 Adei Duvar Tip5 Sıcak Hava Apereyi Satınalınacakiır 1 Evsaf ve mütemmim malumat Muessesemizin Beykozdaki Merkezinde Ticaret Servisinden veva Sirkecide 5. incı Vakıf Han altındaki Toptan Mağazamızdan öğrenüpbilir. 2 Teklifler 16/10/'1967 günü aksam'na kadar Müessusemizin Beykoz'daki Merkezınde Muhaberat Şefliğme v e rilmis olacaktır. 3 TeklifleT arasında şartlarımızla ihtivacımıza en uygun olanlan tercih edilecektir. SÜMEEBANK DEEİ VE KTTNDURA SANAYİİ (Basın 24046'11880) BİR GARİP ÇİFT Komedı 3 Bolüm 14 Ekim saat 18 den İtibaren YALNIZ 5 HAFFA İÇİN VEFAT Rize esrafından merhum AH Ismailoğlu ve merhume Ayşe'nin evlidı, Havva Özgen'in eşi, Hasan, Ahmet, Alı, Huseyın, Tulây özgen ıle Havva Aktaş ve Hatıce Çakır'ın babaları, Naım Aktaş ve Turgut Çakır'ın kayınpederı, özgen Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurocuiu ve Dmum Müdürt , . KONYA VALİLİGİNDEN: 1 Şehir, Kasaba ve K'6v Tlkokullan ihtiyacı için 140 adet 70 No. büyük, 15 adet 50 No. küçük tınal tıoı soba kapalı zarf usulü ile eksıltme suretivle satm almacaktir. 2 Sobalann toptan muhammen bedeli 30625 Iira olup muvakkat teminatı 2300 liradır. 3 Eksiltme 25/10'1967 çarşamba günü saat 15 de Konya Örel İdare binasmdaki Vılâvet Daimî Encümenince icra edilecektir. 4 Bu lşe ait sartname her gün tne<;aî saatleri içinde Vilâyet Daımî Encümen Kalernınde gorülebilir. 5 İsteklUerin 2490 savılı kanunun 32 nci maddesı geregince hazırlıyacaklan teklif mektuplan ile muvakkat teminat makbuzunu hâvi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muksbılınde Vilâyet Daimî Encumen Başkanhğına verme'pn lüziTmı ilân olunur. (Basın 23969 K 1603'11885) 1 Mikadonun Çöpleri Oyun 2 Bölüm Yazan: MeUh Cevdet ANDAS Dekor Kostüm: Doğan AKSEL Oynayanlar: YILDIZ KENTEK Mİ'ŞFIK KEVTER NOT: 14 Ekimden itibaren BİR GARİP ÇİFT Perşembe, Curoa, Pazartesi 18 de: MİKADONUN ÇÖPLERİ Cumartesi, Pazar, Sah 18, Pazartesi 21 15 te. Reklâmcıhk: 3550/11903 Ekmel Çeiiner (Baştarafı 1. sayfada) lerimln; nermal, hattâ frup üyesi ve milletvekili olarak ifası gerekli bir vazife ve partiye hizmet oldnÇu asikârdır. Gerektiginde bunlan Adalet Partililerin ve umumı efkârın bilçilerine sunmak da benim Için bir vazife olacaktır, (Parti ber zaman tüzükle idare edilmez) diyenlerin ve tüzıik dısı tasarruflarda bulunanların, bövle bir iddia ve ıthamdH bulunahilmeleri ciddeo garıp ve ha^ret vericidir.» DURSUN ALI ÖZGEN 6'10/1967 Cuma gunü Hakkın rahmetıne kavuşmustur. Cenazesi 7/10/1967 Cumartesi gunü (bugun) Fatıh Camıinde ıkındı namazını müteakıp Edirnekapı Mezarlığında ebedl lstırahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. BASELEL KONCABAHAR ve ORTAG1 KOLLEKTİP ŞtRKETt »»•••> ••••••• ••••••••• •• • • • # • • • • • • # • • • • • • • • •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle