23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE tKÎ 7 Eldm 1967 CUMHURÎYET ••••••••••••••••••••••• Muvaffak olmuş bir sınıf» Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu erkes mektep havatının özlemini çeker. Han fim hafıza kanunlannm sadakatı ve emniyeti içingi yaşta olurlaraa olsunlar biıkaç mektep ar de o sahneleri en ince teferruatına kadar hâlâ yakadaşı bir araya gelince derhal konu yıllar boyu geri şıyorum. Kuvayi inâbatiye denilen padişah kuvvetye uzamr; 20M40 sene evvelki okul hayatı hâtrrala lerinin Izmit tren yolundan başlıklannı dahi fırlarına dönülür. Halbuki insan, oknla bitirdikten son tarak nasıi dört nala kaçtıklarını. mahallemizdeki, ra hakiki hayat içine atılır. Orada da yüzlerce bln o güne kadar bize eziyet eden, Rumların Mustafa lerce hatnası vardır. Nedense bunlar pek yaşan Kemalcilerin sultan ordusunu kaçırdığını görünce, ağırlaşan bol salvarlarını sallıya sallıya nasü fermaz. Daha ziyade gençliğe. çocukluğa aid olanlann yad ederek dört tarafa kaçıştıklannı bütün nlteligi tesiri fazladır. Yine hafızalarımızı yoklarsak canciUe yaşryorum. ğer dediğimiz, kardeş gibi dediğimiz arkadaslıklar İZİM NESİL VE ATATÜRK DEVRÎMLERİ: okul hayatmdaki, çocuklak hayatımızdakilerdir. HaD t > Muhakkak ki bütün Türk tarihi boyunca yatın mesoliyetmi aldıktan sonra olan arkadaşlıklar hemen hemen hiç hir zaman eanciger olamıyor. Hal gelmls nesillerin en talihlisi bizimkidir. Ölmekte olan bir iraparatorlukta doğduk, harbler içinde diinbuki hayal ilerledikçe. hayatın mesuliyctleri içinyaya tutunmağa çahştık. Fakat ömrümüzün İlk on de edindiğinıiz dostluklar. kurduğumuz münasebetyılmdan sonra yepyeni ve dünyayı dize getinniş bir ler umumiyetle tnenfaatlara dayanır. Bu yüzdcn gençlik ve çocukluğnn menfaattan uzak, samimi ya mületin delikanlılan olma yoluna girdik. Bn devir kınlığı olmaz. Böylece bir araya gelişte menfaat ha Atatürk ve onun devrimlerini yaşıyan insanların tarihidir. İnkılâblar başımızdan başladı: Şapka. Aryatuıın karışık ve şuuraiti dalavereleri olan gayri kasından dünyanın hâlâ hayran kaldığı dev gelişsamimî baskısından kurtulup yıllar evvelki masum ve çok seneler sonra değeri ,çok iyi anlaşılan güzel meler, birbiri peşisıra harf. kadın hürriyeti ve hepsi.. Bizler bu arada büyüdük, ilk, orta. llseyî tltirhayatın özlemini gidermeğe çalışırlar. dik. TIBBİYE VE 1937TJLER: Hayata başlarken kurnsanın psikolojik yapısı icabı hâtıralan ço sağımızda imparatorluğun fakir gıdası vazdı. JTükcukluğa doğrn uzandıkça köklü kalır; bu blr sek tahsil hayatırmza da Uarülfünunda ve Sultan Hamidin şehirden uzaklaştırdığı Haydarpaşa hafıza kanunudur. İlk hatıralarınuz aklıraızda daiTıbbiyesi'nde başladık. Memleketin muhtelif koşema daha iyi yerleşir. Çünkü dimağ henüz (azedir, lerinden gelen 200 tane Mustafa Keraal gençliği hâtıralan tesbit ve muhafaza edecek beyin hucreleri yorgun değildirler. Nitekim e\lerimızde veya ya Zeyneb Hanım konagının, ahsab konferans salonunda toplandık. kınlanmızdaki yaşlılann çocukluk ve gençliklerine 200 kisi kadar olan bizim sınıfın. zannederim bir aid hâtıralarını en ufak teferruatına kadar hatırlaikisi hariç, hepsi nortnâl zamanında hekim oldu. dıklarına şaşanz. İki arkadasnnızi falriilte senelerinde, 17 tanesmi de Nitekim meşhur Tiirk dostu Pijer Loti vaşlılık devrinde bir felç geçirmiş \e sağ tarafı ile dili tu Iıugüne kadar, kaybettik. Hepsine Allah rahmet eylesin. tulmuş. konuşmasını kaybetmiştir. Ana dili FranO zamanki idareciler takülte talcbe muvaffakisızca olan Piyer Loti hastalıği düzelmeğe başlayıp yet grafiğinin en yükseğini bizim sınıfın çizdiğini konuşma meydana gelince Fransızca yerine Türkçe söylerlerdi. Yani zamanında. sene kaybetmeden, konuşraağa başlamıştır. tlk bakışta yukanda söylehatta ikmâle dahi kalmadan tcrfi eden bir sınıftık, diğimiz kanuna aykın gibi görünürsc de çünkü (Lai aramızda bu kadar çalışkan obnakla beraber Fransızcayı tabii küçükken, Türkçeyi kâhil yaşta hiç te şaban veya inek değildik). ö'ğrenmiştir derinliğine bakılmca bir şeym değişakülteyl bitirenlerimizden 43 arkadaşımn mediği gorülür. Zira çocuklukta ögrenilenler taze idarecilikte (Başhekim muavini, sağlık müdimağda ve yeni öğrenmenin ilfrisi içinde realize odürü, müfetti; veya hükumet tabibi) kaldılar. 1 7 5 lurlar. Piyer Loti Türkçeyi kâhil yaşta, fakat çok tanesi ihtisas verdi. 28 tanesi akademik kariyere girsevdifi bir dil olarak. aşkla öjrenmlştir. O yüzdcn Türkçeye aid izler. dimağında anadilinden daha de diler. Bugıın İstanbul. Ankara ve tzmir Tıb fakültelerinde 25 Profesör 37 li vardır. t'ç doçent arkadarine yerleşmrştir. Yas ilerledikçe dimağ yorgunluşımız Üniversite dışındadırlar. Eğer onlar da arağnnun ilk alâmeti isim hâfızasından başlar. Dimağ mızda olsalardı hepsini profesör görecektik. Zanbir nevi kendini fazla yormamak için yeni öğrendiknediyorum ki bütün dünya fakültelerinde buguııe Ierini tesbit etmez: bunun da ilk delili bilhassa yeni kadar 2M kişilik bir sınıftan 28 tane akademik kariduyulan isimleri hatırda tutamtonaktır. yere adam \eren sınıf kolay kolay gösterilemeı. Bu da fakıilte sıralarmda iken çizilen grafiğin fakülte sonrası hayatta da devam ettiğini göstcrir. Bu \eOCUKLUGUMUZ VE TÜRKİYENIN KAlud nnıftan politikaya IHbar eden pek olmamıştır, DERf: Evet, bugün otuzuncu hekimlik yılını ancak jcdl arkadaşımız parlâmentoya girmişlerdir. kutla.van sınıfın arkadaşlan. yani bizim sınıf. yani Smıfimızın dört tane de paşası vardır. Biri amirâl. benim arkadaşlarımııı homen lıcpsi 1911 . 1913 yıl ücü general olmak üzere. ları arasında doğdular. Birinci Dünya harbi blılerl fy^f 9 " olmakla iftihar ettiğim sınıfımın arana kucağında \eya masal dinlerken buldu. Bu •J 4 kadaşlanna 3£ yıllık hayatlarını ycniharb bizleri muhtaç olduğumuz gıda veya vitamin bakımından hayli fakir yaşattı. den yaşamalarım diler, bu aziz memlefcet ve millet hizmetinde nice uzun yıllar daha verimli olmalanİstiklâl Harbini ilkokul sıralarında yasadık. nı temennl ederim. Harb sahası içindeki şehirlerde veya İstanbnlda ofeırlarımız düşman zırhlılarının, askerlerinln, polis.lednia dehşetini gördüler. Ben, yukanda bahsettl(X) 19371i Tıp Fakültesi Mezunlan Sağanak yağışlı bir hafta bekleniyor eçtiğimiz haftanın hava olayları da tahminlerimize uygun düştü. olarak, az bulutlu, sıcak ve değişik yönlü, hafif rüzgârh bir hafta geçirdik. İtalya üzerinde olgunlaşarak Yunanistan ve Balkanlar yolu ıle Egc denizine kadar sokulan yağış yüklü bir kötü hava kitlesi dun çeceden itibaren ynrdumuzu da etkilemeye başlamıştır. Ardmda hafif soğuraa bırakarak yavaş yavaş doğtı yönüne doğru ilerlemektedir. Beklediğimiz haftanın hava olaylan daha ziyade bu kötü hava kitlesi ile ilgıli oîacaktır. H BULUT NEDIR ? Bulut. «tmosferde, yani hava içinde asılı bir vaziyette duran, gayet kücük su veya buz parçalannın gözle görtilebilen toplnlu ğudur. Bulutu meydana getiren su veya buz parçacıkları bazı hal lerde bir arada da bulunabilir. Endüstri buharlan. duman ve tozlann meydana getirdikleri bulutlar da olduğu gibi Atom ve Hldrojen bombalarının patlamalan sanucunda meydana gelen bulutlar da vardır. Bunlara suni bulut demek yerinde olur. Konumuza giren bulut. heplmizin bildiği. semalarımızda dolaşıp duran. bazan günesimlzl ka rartan, bazan da yağış bırakan buluttur. Dünyamızı saran ve bir gaz okyanusundan başka bir sey olmayan havamız, belirli gazlerin mekaniki karışimından meydana gel mistir. Su buhan da bu gazlardan biri, karışını miktan az olmakla beraber bulut tesekkülü için en önemlisidir. Su buhan renksiz ve kokusuzdur. Bulut seklinde görülebilme sl için havanın yine su buhan ile doymus olması icap eder. Havanın su buharı ile doyması muhtelif şekillerle oluyor. Bulut teşekkülü bakımından en önemli doyma şekll, havanın soğumasıdır. Su buharı miktan değişmeden havanın birdenbire veya zamanla soğuması bulutu meydana getiriyor. Şüphesiz. bunun teknik Izahını. sıfır derecedekl bir kilogram havanın sadece 4 gram, meselâ 44 derecelik ayııı havanın 50 gram kadar su buharı taşıyabileceği, gibi izahlarını yapmıyag Bulutlar, gerek ;ekil, gerekse 'ı meydana gcldiklcri yüksekliklere göre sınıflanırlar ve adlanırlar. Yer yüzeyinden 7000 metre yükseklikfe meydana geleo bulutlar (Cirrüs) olduğu jçibi, hemen yer yüzeyinde meydana gelen bulutlar (Srratüs) da vardır. Sırası düştükçe bulutlardan yine bahsedeceğlz. Okuyucum soruyor: Dünyanın en sıcak yerl neresldir? Dünyanın en sıcak yeri, LJbyada Aziziye isimli şehirdir. 13. eylul. 1922 çünü Azlzivede sıcak lık gölgede 38 derecc olçülmıiş. Bu rekor hâlâ kırılamadı. 9 GtNEYDOGU BÖLGESt : Yurclumuzu batıdan doğu>a doğru keserek geçen kötü hava kıtlesının alt kesımınde kalacağından guzel bır hafta geçırecektir. Kuzey kesımlerinde görülecek olan jağış bölgeyı etkileyemıyecektır. Genel olarak lodoslu hafif rüzgârların etkisınde kalacak, sıeaklık dağılımı geçen haftaaan daha vüksek olacaktır. t Hafıza kanunları •••• F • IMARMARA VE BATI KARADENİZ: Gokgurültusü, şimşek ve yıldırım olayları ile bırlikte gelen saganak yağışını geçirmek üzeredır. Normallerı civarında bulunan sıcakhk dağılımında hafif bir auşme beklenmektedır. Lodos yönlü olan rüzgârlar batı ve karayel yönlenne dönecek, hafta ortasından ıtıbaren kuzeye çevrılecektır. Sabahın erken saatlen ve özellikle İstanbul Boğazında olmak uzere sıs olayı görulecektır. Genel olarak bulutlu ve az yağıjlı bir haftaya hazırlanmalıyız. Denız banyosu ıçın ıhtiyat tavsiye olunur. 9 AKDENİZ BÖLGESt : Batı kesımlerinde görülen gökgürultulu sağanak yağışı bölgenin gü7c\ havasını etkıleyememiştır. Bol guneslı günlerle dolu yeni bir haftaya hazırlanmalıdır. Sıcaklık dağıhmınaa değişme olma \ acaktır. Kuzeye çevrilen hafif ruzgârlı ve mevsimine uygun sıcak günlerle haftayı tamamlayacaktır. Denız banyosu için guzel bir haftadır. Türkiyenin kaderi C ::: # EGE BÖLGESİ : Sağanak yağışını geçırmıştır. Bulutlu ıki gun daha geçirecek, ardından az bulutlu günlerle haftayı tamanılayacaktır. Geçen haftadan bıraz serin.'taltat rtae me\s*mine ve normaUenne yaktaşan ' sıcaklık a'ağılımı içinde kalacaktır. Denız banyosu için musait bir haftadır. • DOGL KARADENÎZ : Bu haftaya guzel başlamıştır. Sıcak lodos ruzgarlan etkısınde ve az bulutludur. Pazartesı veya salı günunden ıtıbaren yağışa girılecek ve hafta «onuna kadar yağış çekılmıyecektır. Yurdumuzun en fazla yağış alacak bolgesi olmaya namzettir. Geçen haftadan daha serın ve sert kuzey ruzgârlı bir haftay» hazırlanmalıair. k b l Çocuğunuz için .mutlu bir hayat» ve «parlak bir gelecek. ıs i ter misinız? Bunan türlü çesitli yolUrı vardır. Avustralya ya . röç etmekten Almanya işçi kuyrufuna girmeye. bir bankaya yuz . elli lira yahrıp piyan5oya katılmaktan, sportoto oynamaya ka . dar.. Ama su günlerde bir baska Ulih kusn basınıza konab.l.r. . Amerikalı zengin tüccar Mr. Rnfus Riddlesbarger sehr.mızdedır . Sehrin Iüks bir otelinde tezgâhını knrmustur. Her •»»J'da" h " \ mezhepten, ner mesrepten ratandaşlar böyuk kuçuk « ™ > M K » > elinden tntup Mr. Riddlesbarser'a çötürüyorlar. bız de Mr. Kıddlesbargera b»svurun«». Bes yasınd.n on doku* yasına kız çocu 5 funu* varsa elinden tntup Mr. Riddlesbargera goturebılırsınız. ; Adam, kalın gözlükleri »rkasından »lıcı bakıslarla çoculunuıu Ş süzecek, sonra inceliyecek, ve bir kıymet biçecektir. Bes bın on . bin, yirmi bin çocü|Hn haline, tavnn», güıellitme bakarak das . tıracak dolârlan. Sonra da elinden tutup uçağa atlıyacak. Ver elı . ni îeni Dünya.. .. .. 5 Gerçekte Mr. Riddlesbarger'm yaptığı is alısmadığıımz bir . usul değildir. Kentlerimizde nice zavalb yavru zençınlerın kapı • sında sıçınh olmuştnr. Daha da korkuncn köçök çocnklar pazan . alabildiçine islemekte, geceliğine kiraya verilen yavrnlar ahlafc • sızlık borsasında sermaye olarak kullanılmaktadır. • Çürük • kadar ds büyümüş, ve çöküntü o kadar derinleşmlş • tir ki, çocuk pazannın piyasası tstanbulun Iüks ve turistik otel • lerinde tezçâhım kurmnştur. Amerikalı Mr. Riddlesbarser, yoksul • ülkemizden havvan satın alır gibi insan satın almaktadır. Ve bu ; asaçılık alıs veris'tn yaldızı da gazetelerde ilSn edıliyor : Çocupunuza mutlu bir hayat ve parlak bir gelecek ! • Eni konu varlıklı aileler de lfiks otelin kapısında nraya gir • mis. Amerikalı Mr. Riddlesbarçer'a çocuklarını kızlannı satmava ; kalkmıslardır. Dikkat ediniı, bn mekanizma da Türkiyede tıpkı ; sömürü mekanizması Ribi isllyor. Toksul çocoklannı bir üst sınıf . kapısına alıvor. bir üst »ınıf da Amerikalmın kapısına kendı ço . cnjunu verivor. Böylece »en sag ben selâmet! Demokrasi.. insan « hakları. özjürlüÇün kaynafcı. insan havsivetine yakısır bir rejım . numarasında Amerikan yardımı devam ediyor; bu yardımın bir • vönü de insan satın almak. insan karfi!ı|ında dolârları bastırmak. • Bu is valnız Iüks otelde açıkca çoenk pazarlıfı yapan Mr. Ridd • lesbareer'a özgü deçildir. Talnız çocuklanmızı de5il kendimizi de • satmaya hazır bir ruh hall lcinde Amerikalının kapı<nnda kuynı?a ; giriyoruz. Eloîlu bn pazan islettikçe isletiyor: çürük, pis bir leke • gibi toplnm katlarında yavıldıkça yayılıyor. Vietnam'da böyle ya ; yıldı bu ciirük, Filipinler'de böyle ynrıldı. Saypon'nn voksul ma • hallplcrinde kızlannı AmeHkalı askere satıp havatını sürdüren • in^anlarla Türkivedekiler araiında ne ayrılık var? Bir zençin mil î let bir voksul millptin Olkesine (tirdi mi sonn yoktur. Camileri • mizde imamlnr Amrrikan nydulnjtnnun siyasi propaçandasını ıs J lâm ilkeleri divc halka yutturmava devam ederlerken Bizans snr Ş lannın içinde vökselen otellerde çocuk pazan kurolacak : S Bakınız Mister! Kızım ne «flzel, canım cigerimdir 0 benim! • Ama sırf kendisini sevdij^imden »ize veriyornm. • Bes 6in veririm! • Vallahi olmaz ayol! Ben kendim süt emzirmisim, pıspış • avntmusum, ninni söylemişim, geceleree uykuıuz kalmışım, kah • rını çekmisim. nasıl veririm be§ bine? • Altı bin! • Emin olun sermavesi dpgil altı bin!.. • Bu rezil pazarlık için otelde Amerikalının kapısında kuynıga • «iren Türk ailelerine bakın! Türk ailesini böylesine bir çöküntüye ; ırötüren kimdir? Hem de çocugnna bakacak ve yetistirecek imkân • lara sahip bulunan baba ve analann, yavrnlarını Amerikalıya ev J lâtlık vermek için birbirlerini çiçneraesi neden? S Komünizmi, komsusunun kapısına sapka asıp komsunun karı \ sının kovnona girmek divc niteliyen aile ve namus düskünlerine • sornyoruz Anadoluyu Amerikan askerlerinin sefahatine ve key 5 fine açanlar, Bizans surlarını çocuk pazan haline getirenler, iz \ mirden Adanava ve Diyarbakıra kadar üs pazarlıgında vatan top S raklarını kiralayanlara sornyomz. Türk ailesini temelinden torpil S liven bir havat felsefesinin bojtantnsavla otel tezgâhına kurulmuş S insan pazannda çocuklarını artırmaya çıkaranlan düşünüp yü S zünüz kızarmıyor mu? • Komprador kapitalizminln tabiî tonuçlannı münferit olaylar S sayıp geçmek miimkün drîildir? Bir Mr. Riddlesbarger istanbul • da çocuk pazan kurmustur. ama Mr. Riddlesbarger'lar Türkiyede • insan pazan kurmuslardır.. Ve haydi; haraç mezat satıyoraz in • sanlarımızı. topraklanmızı, madenlerimizi, petrolümüzü, çocuk • lanmızı.. Büyük ittifak işte böylesine derler. Hürriyetin yollarını • esir pazannda keşfetmiye kalkanlann »onu bndnr. • Türkiye'de insan pazarı I j y İ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a gjm Aylak Musa UEPSI* SA3 B\Z MOS&VA VOLÜMOÛ. OCTANIM SOİ.UMDAYIZ. MEIMDERES RHHHIİ^^HİIHIHHHHHİİ^HH ARKADAŞIM Yazan: Samet Ağaoğlu Genel dagıtım ve satış: Kitap hâlmde Çlkf I. F. 10 Lira REKTUR Kitap Servisi İNuruosmaniye Cad. 81, Emek lş Hanı tstanbul I J3 3 u VEFAT Sevgili babamız, biiyük babamız, amcamız, dayım:z; büyük insan; emekli Ord. ProL TEŞEKKÜR KAYBETTİĞMİZ AILE BÜYÜĞÜMÜZ A. HÂMİT ONGUNSU'ımn ebediyete intikalinin kırkmcı gününe rastlayan 7 Ekim Cumartesi günü ikindı namazıru mütaakıp, Te>vikiye camii şerifinde H. Nusrct Yesilçay; H. Zeki Altn; H. Kâni Karaca; H. AJi Gürses; H. Hüseyin Top; H. Raif Bahriyeli: H. Mahrout Hatayiı: H. Dündar Subaşı ve H. Ismail Daniş tarafından; aziz ruhuna Mevlhi ve Hatim duası okunacaktır. Bütün akraba ve kendisini sevenlerin teşrifleri rica olunur. Çocukları; Torunları; Yejenleri Cumhuriyet U877 FAHİR İPEKÇİ nin cenaze merasımine îftirak eden çiçek şonderen, rauhtelif vasıtalarla pcım.zı iştırak ederek bizkri teselli eden muhterem zevata ve Işık Lisesi Eilesine derin nunnettarhğımızı arzedenz. 9 tÇ A.NAJJOLU VE DOĞU : Lodos rüzgârlarının etkıledığı sıcak günlerle haftaya gınyor. Gece ve gündüz saatlerındekı sıcaklık dağıhmı normallerı üzerinde görülüyor. Yarından itibaren batıdan gelmekte olan kotü hava ayınmını karşılayacaktır. Gokgürültüsü ve sağanak yağışı, yıldırım ve şimşek olayları etkılı olabılır. Yağı; araindan sıcakhk düşüşü hissedilecektır. Karayel ve kuzey yönlü sert rüzgârlar etkisinde haftayı tamamlayacaktır. Hafta sonunda yağışın Doğu bolgemize geçmesı ve yurdumuzu terketmesi beklenmektedır. :1İİİİİIİİİİİİİİİİİİ A IL£ S I MEVLİT Taşkızak Tersanesı Kumnndanlığı Sağlık Md ü çok sevgili eşim. babamız DENİZGİLİK BANKASI T.A.O. Şehir Hatları İşfetmesi Miidiirliiğünden: tşletmemize ait Köprü ve Adalar iskeleleri gişelerind*n almmış veya alınacak olan Köprü Adaler iskeleleri arasında normal ve ekspres seferlere mahsus, (iki çeşit) tarn ücrete tâbi 10 seferlik 1. ci mevki yolcu kartları 31.12.1967 gününden sonra geeerliğini kaybedecektir. 1.1.1968 tarihinden itibaren yalmz üzerlerinde b?sılı ay içinde gecerli olmak üzere 6 seferlik yeni kartlar ihdas edilmiştir Sayın yolculanmıza duyurulur. (Basın 24015/11881) Reklâmcılık: 3536/11897 TEŞEKKÜR ŞİRKETİMİZİN KURUCUSU BÜYÜĞÜMÜZ FAHIR İPEKCİ nin vefatı dolayısiyle cenaze merssimine iştirak eclen bilhassa i? yerlerini kapatmak lutfunda bulunan, Anadolunun uzak bölgelerinden gelmek vefakârlığıru gösteren, çelenk gönderen, telefon ve telgrafla acımızı paylaşan dostlanmıza, ve resmi dairelere, bankalara; filim şirketlerine; okullar?: sinemalara ve bütün kuruluşlara ayn ayn teşekküre sonsuz acımız mâni olduğu için gazeteniz arac.'ığı ile minnet ve gükranlarırmzın iletilmcsini ricı ederiz. ruhuna ithaf etmek üzere. ölümünün 43 üncü gününe rastlayan 8.10.1967 (yannki Pazar) gunü Beşıktaş Sınanpaşa Camiinde ikindi namazını müteakip okunacak rnevlidi serife mesai arkadaşları, aile, dost ve din karrieslerimizin teşriflerını rıca ederiz. Esi ve çocukları (Cumhurivet : 11878) Dr. HÜSEYtN HtLMİ AKDÖL'ün : 9 Ekim 1967 Tarihinden itibaren Hizmetinize KENDİ MALI olan Yeni binasında Devam edecektir Bu münasebetle Expanding Manufacturing Company has »n opening tn the F1nancial Analysis and Control Departrnent We r«quire the empiou yes we are looking for to ave the following qualifications: University degree in Business Admu'istr&tion and Economics or Qualification in Cost and works acrountancy. Erithusiasrn and drive to leam a new methods of financial control. Fluent command of English. Applicants are invited to submit their curriculum vitae, salary requirements, sample handwriting and pnotograph »o PK. 72, Beyoğlu, İstanbul. Moran: 2330/11896 Toptancılara imalâtçılara Fabrikalarımızın grevi bitmıştir. Lâstıkli mensucat, kurdeleler, kaytanlar, danteleler, kolanlar, kayışlar hortumlar. Yedikule Mensucat Fabrikal»n, Gabrıyel Gavrıyeloğlu. (llSncıhk : 2663/11889) Liralık Özel ikramiye çekilişi FİTAŞ FİLMCİLİK T.A.Ş. IDARE HEYETI ReklâmcıUk: 3538,11898
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle