24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8AHİFE DÖRT 7 Ekim 1967 CtTYiHUKtYET Di$E Bond MODESTY BLAISE tSTANBUL Acılıs. rrosrun Turkuler Kovden RÖDOrUl Ktive haberler İstedimniz türküler Haberler v e Hava durumu İstanbul'da Buzun Hafif muzik Bu sabah sızlnl* Pasadobleler Sabah sarkılan Doktorunuz divor kl Pivano Soloları N Camlıdaâ'dan rürküler Carli Rahci Orkestrası Müzik kutusu Eserler ArmaJ»nlar A. EdiboSlu'dan j»rkıl»r Arkası varın Kısa haberler Sabah konserl Vural DoSu v e Arkadaîları ; Bu hafta dinleveceklenniz Fatma Türkân'dan turkuler Beraber ve Solo sarkılar Haberler. Resml Gazetede Buırun 13.20 Hafif müzik 13.30 Reklâm Droeramlan 15.00 Cumartesi konserl 15.30 GencUk Saati 15.40 tsmet Sıral Orketsrası 15.55 R. Sönmezocak'tan sarkılar 17.15 Kısa haberler 16.45 Cav Saati 17.15 Kısa haberler 17.20 Yurdun Sesi 17.50 Reklâm Droeramlan 19.00 Haberler ve Hava durumu 19.45 Ezeilerimlzin eetirdikleri 20.25 CesiUİ müzik 20 35 Levle&m ömrü 2100 24 Saatin Olavları 21.05 G. Akkor'dan sarkılar 2120 Sizin sectikleriniz 22.00 Reklâm Droeramlan 22.45 Haberler ve Hava durumu 23 00 Genclerle Basbasa 24.00 Ksnanı» İSTANBUL IL RADYOSÜ 11 55 Acılıs ve Droeram 12 00 Sizin icın 12 30 Minvatür müzik 13 00 Cesith Melodiler 13 30 Lied Saati 14 00 Tatıl Melodilerl 14 30 Koncerto Saati 15 00 Caz muzıeı 15.30 Gencler icin 16 00 Cumartesı konserl 17.00 Cav Saati 17 30 Kucuk konser 18.00 İvi Aksamlar 18 30 Senfonik muzik 19 30 Aksam konserı 20.15 Genclerin sevdıklcrl 2100 Fıkralar ve muzik 21 30 Ses muzıiı 22 00 Gece konseri 22 30 Bu hafta Neler Dmlevecek • siniz'' 22 45 Karısık Sololar 23 00 Gokkusaeı 23 30 Hafif sarkılar 24 00 Gece varısı ıcin 0100 Proeram v e kapanıs. 06 25 06 30 06.45 07.00 07.05 07.30 07 45 07.50 08 00 08.20 08.40 09.00 09.10 09.30 09.45 10.00 1015 10.25 10.40 11.00 11.05 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 BULMACA nm tersi, ıslak yerde kalmış AŞAĞIYA: 1 Ruhbilım. 2 Pek seyrek mirın tuttuğu, matematikte kullanılan bır semve uzun aralıklarla meydana çe2 3 4 5 6 7 3 9 bol. 8 «Bir ku len veya pıyasada çok güç buluÎKsiöiTHtrn rum veya kurul nan (iki söz). 3 Kuş gibi ses da şef olanların çıkaran, bir hayvan yavrusu. 4 cakası ile» karBazılarına göre «can» ın yongasışılığı bir esnl dır, bir balık cinsi. 5 Bazı dılterım. 9 «Belerde «ilyada» ve «Odıse» vazaryaz renkte olalarının adı böyle geçer, şan »e rak evliyaya nea şöhret. 6 Tersi «duşman cepredilrrus şey» hesıni araya ^irip ikiye ayıran» oonno M i m n ı > karşılığı İki söz mânasınadır. 7 Bir soru takısı naiirıiıimi* «rtB bir emir. Tiffatıv Jones TJFFANY JONES T OzcEMı »J SOLDAN SAĞA: 1 Bir akciğer rahatsızHfı (tıp terimi). 2 Bir malı para karşılığı elden çüsaramamak. 3 Fikirler (çoğul), «geçmiş zamanı ın yansı. 4 Devamlı garez, geçenlerde «Beşiktaş» futbol takı mımızı ne yazık ki Istanbulda da Viyanada da yenen Avusturya takımı (adı söylendigı gibi yazıllmıştır). 5 Bir çeşit genaralin iki bası, vücutta nastalığm veya silâhın açtığı. 6 Istanbul ve çevresi denizlerinde fırtına yaratan ruzgâr, bir çeşit kadın çantası. 7 Vukua gelerek. 8 Bır Fransız kadırunm adı (söylendigı gibi yazılmıştır), bir alış verişteki söz kestminden sonra verilen avans. 9 Tersi «kesin surette inanmış» demektir, bir malın satış değerinin yarısı. DlîNKÜ BULMACANIN HA1.LEDTLM1S 3EKLJ NASIl HAI I.KOII.KCKK Yukarıriuki rak»mh bnlm»rRrtR f rl dore 4 Ipne dnahlaı (ipuu) vt « tanr <ıınu( vardıı Kı^ kHİan 12 karenin ıcıne I den 9 a kadar uyfun hıret rnkatn knvarak *r <»plama çarpma cıkartma. holrtı* işar»llonne dikkal ederph »olrtau «ağh ve vukarıdan »$ağı>a hulmnratİM gnclrrilen sonuclan nulıınuz. Biıa/ vaktınİD alu una, bo^ vaktıniıi hoşça gecirmij nlorsanuz. fP 1 VIC.'. O KAÜAt çac <5EVIN a 5UVCUM ^ \ MEK ISTHPtöÎKİ ,TIFÎ^o.My V43JJ( D E M E f tSTİyOgSUt . Süfc AMA, ÂUST1M BİE t E 0 F. W. KENYON 1M i 1] i İ ALEV Calherine Byron, avukat John Hanşon'a gene dert yanmak üzere mektup yazıyordu. Âdet edinmışti, oğlu onu arayıp sormaz olunca hep böylt yapardı. Bir yıldır, George Cambridge'e gideli beri annesi onu pek az görmüştü, oğlan pek de »eyrek lutfedip mektup yazıyordu. Catherine şimdi, öfkesınden kaleminden mürek kep saça saça yazıyor, mektubunda Hanson'a: Şu arsız Byron, Cambrıdge'de vaktinı aylak aylak geçırıyormuş, hıç utanıp sıkılmadan da borca gıriyor muş, doğru mu?« dıye soruyordu. «Hiç utanıp sıkılmadan»m altını çızdıkten sonra durup pencereye doğru baktı. Burgage Mâltkânesinin kapısında bir araba durmuştu. Biraz sonra arabanm tekerlek seslenni. daha sonra da oğlunun aksak yürüyüşünu duydu. Sevınçten titreyerek. onu dış kaoıdan karşıladı, George topallaya topallaya salona doğru yiırürken hiç bır şey söylemeden onun arkasından gitti. Sonra: •Tardı muvakkat mı ne diyorlar, ondan mı verdıler sana?» diye sordu. € Ben Cambridge'i kendi isteğimle bıraktım.» « Neden?. « San sıkıntısından, Lady Hazretleri.» Catherine oğlunun bu sözlerine karşıhk bir şey soylemedi, düşunür gibi bir tavır aldi. Sonra onun kılığını kıyafetini şöj'le bir süzdti. Gcorge'un arkasında kurşuni bir yol pelerini, bardal rengi pantolon vardı, kocaman bir kıpkırmızj boyunbağı takmış, ayaklarına da gene öyle kıpkırmızı pabuçlar giymışti. Catherine: «Acayip!» diye haykırdı. «Sen artık George Byron olmaktan çıktm da Gıizel Brummell mi oldun yoksa? Burada akluıa başka bir şey geldi. «Pekı, parayı ner'den buldun?» George cebinden bir deste kâğıt çıkardı. kağıt lardan bırini annesine uzattı. Catherine kâğıda göz gezdirirken öfkeden titremeye başladı. Bir terzinın hesap puslasıydı bu, elbiselerin tutarı da hayli yüksekti. George'un borca girmeye hiç niyeti yoktu ama, yılda beş yüz liranın Trinity College'de şerefine uygun bir fıyaka satmak isteyince hiç de yetmiyeceğini çok gecmeden anlamıştı. ŞLmdi, annesinin kız ması ho'iuna gitmiş, ona bir hesap puslası daha gösteriyordu. « Bu da bir şarapçıdan. anne.» • Şarap! Porto, Jerez, Madeira, Burgonya jaraplan! Clare de var! Duzune düzüne!» Çevıren: Vohdet GÜLTEKIN > l A N K A R A Acılıs. Drosram Gunavdın Kove haberlcr Pavaslı ve Deran'dan sarkılar Haberler ve Hava durumu Sabah muzıeı Ankara'da Bueun Her Telden T Karabulut'tan turkuler Hafif muzik Sabah konserl Kısa haberler Arkası varın Yasar Özel'den sarkılar N İnnao'tan tjrkuler Melodiden Melodıve T. Keskin'den sarkılar Cocuk Bahcesi Konser Saati Y. AİDdofeandan turkuler Kıbrıs Saati N. Guver ve TeSmen'den sarkılar Haberler. Resml Gazetede Hafif nıuzllt KavıD mektuDİarı Kadırrtar T. sarktlar '• * Cocuk Bahcesi Reklâm croeramları Kısa haberler Haftanın DroBraml Genclık Saati Haftanın turkülerl Dilek kutu^i Kısa haberler Cocuk Saati Reklâm orosramları Haberler ve Hava durumu Fkber Cicek'ten türkuler V Doâudan Ciean muziâi M Yıldızduâan'dan sarkılar Muzik Daleti 24 Saatin Olavlan Turizm Türk M. Özel Proeramı Cesith muzik Saz Eserleri N. Erol'dan türküler Haberler ve Hfva durumu Sizin sectikleriniz Gece varısına doSru KaDanıs simdi ustun kudretli tek bjr kaynatma tek bir yıkama ile çamaşırda en iyi neticeyi elde edeceğinizi « Viski yok, bak gdniyorsun.» Catherine bunu duymamazlıktan geldi. « Daha onsekızinde ayyaş mı oldun sen"5» George azametli bir tavırla: «Lordlar Kamarası üyesinden başka ne beklenirS dedi. Annesine ödenmemiş bir fatura daha uzattı. Catherine bunu çılgın bir öfke içinde gözden ge(irdi. • Okul mutfağından« Demek ötekilerden ayrı yemek yiyorsun. hem de pek şahane! Niye yemekhanede yemıyorsun, daha ucuza?» « Yemekhanede yenir mi hiç! Arkadaşlaruı hepsı insanın gönlünü bulandıran kimseler. Yarı olu, ruhsuz çocuklar. Pek azı kitap okuyor. Kültür nedir bılmiyorlar. Onlarm arasında yemek yiyeceğime, aramızda biraz olsun benzerlik olan bırıyle kendi odamda yiyorum.» Catherine zekiydi, George'un bu son sözlerinden anladı ki oğlu fırsat bulunca istediğini yapmak ta pek ileri gidiyordu. Birdenbire analık damart kabardı. « Zayıflamiîsın> dedi. Annesinin bunu fark etmiş olması George'un hoşuna gıtti. Içinden: «Yarın görüştüğümüzde inşallah Augusta da fark eder bunu. diyordu. Kendi kendine yaptığı baskı sonuçlarmı vermişü. Çayda sıkı yurmüş, bu arada beş metre derine kadar daldığı olmuştu. Üst üste üç gömlek, dört yelek, üzerıne de kalın bir palto giyerek kriket oynamış, aradabir de yirmi dört saat et yememiş, galetayla, so dayla yaşamıştı. Catherine: cCambridge'de paranı ziyan ettiğia gibi vaktini de ziyan ettin mi?» diye acıklı acıkiı sordu. « Yo, bir alay jiir yazdım.» Siir!. George annesinin sesindeki alaydan öfkelenerek' «Sunun gibi şeyler» dedi, ezbere okudu: Gelsin şarap, kadmlar, şarap ve kahkahalar; Ertesi gun de gelsin yeminler ve sodalar. « Şıir diyorsun sen buna!» George, hoja gitmek, ondan daha çok da bir şair olarak beyenilmek isteğiyle: «Anne» diye atıldı, «bütün ciddi eserlerimi vereceğim sana okuyasın diye.» Catherine dinlemek bile istemiyordu. • Para istemeye geldin sen buraya» dedi. «Babandan aşağı kalır yerin yok.» Hesap puslalannı oğ lunun suratına çaldı. «Senin borçlaruıı ben mi ödeyeceğim sandın!» (Arkası var) İ L A JS Dışişleri Bakanlığından 3312 sayüı Dışişleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu'nun 8. maddesi hükümlerine uygun olarak DIŞİŞLERİ BAKANLJĞFna yançma sınavı ile Meslek Memur Adayı almacakür. 1 YARIŞMA SINAVINA KATILACAK ADAYDA ARANAN ŞARTLAR: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlan haiz bulunmak, b) Sınavtn aç:ldığı tarihte 30 yaşını doldurmamis olmak, c) Yabancı memlekeüerde görevle.ıdirilmenin gerektirdiği her tür!ü iklim sartlartna dayanıklı olduğunu tam kuruluşlu Devlet Hastanesinden alacağı bir raporla belgelendirmek. d) Siyasal Bilgiler. Hukuk îktisat Fakülteleri veya bunlar derecesindeki Yüksek Ticaret r " '!lan ve Dışişleri mesleâi ile üeili olan Fakülte ve Yüksek Okullarclan veya bunlara denkliği JCllf Eğitim Bakanlıgınca onaylanan yabancı fakülte veya Yüksek Okullardart mezun bulunmak. 2 20 Kasım 1967 pazartesi şiLıü saat 10.00 da DışIşleri Baksnlıemda yapılacak yarışınn sınavı konuları aşağıdadm BİRİNCİ GBÜP (yazılı cleme sınavı) : a) Turkçe kompozisyon. b) Fransızca veya İngilizce kompozisyon. c) Fransızca veya İngilizceden Türkceye çeviıl d) Türkçeden Fransızca veya İngilizceye çeviri. Dileyen aday, eleme sınavma biri esas brri yedek dil olmak üzere her iki dilden de katılabilir. İKİNCİ GRÜP (sözlü yar'^TDa sınavı): a) Siyast Tarih (Osmanh siyas! tarihi ve 1789 dan a manımıza kadar dünya siyasî tarihi), b İktisat Milletlerarası İkösat Maliye, c) Devletler Genel Huktıku Milletlerarası Politika, d) Devletler Özel Hukuku, e) Medenl Hukuk ve Borçlar Hukuku, f) Gerel Kültür Sorulan. Sınavı kazananlarm tâyinlerl, kadro lmkânlan ve Bakanlık ihtivaçlan gözönünde tutularak b£şan sirasına göre yapılır. 3 İsteklilerin en geç 6 Kasım 1967 pazartesi ffünü saat 17 00 ye kadar DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİNE dilekçe ve aşağıda gösterı'en belgelerle müracaat etmeleri gerekir : a) Niifus kimlik cüzdanmm aslı; b) L'.se diplomasının aslı veva onpvlı sureti, c) Fakülte veya Yüksek Okul dıploması veya onayb örneği, d) (4x6) boyutunda 6 adet fotoğrpf, ei Askerlik tecil veva terhis belpesi (Basm 23741 A. 12537/11871) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl.ğı Devle! Su İsleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü 1 Askerliğinl yapmış insaat ve makina yüksek mühendislerine ihtiyaç vardır. 2 BekSr olanlara yatacak yer, evli olanlara imkân nispetinde konut temin edilir 3 Baz yevmiye olarak mahrumiyet ve santiye zamlan verilir. 4 Arzu edenlerîn DSÎ 8 Bölge Müdürlüğü Erzurum adresine müracaat etmelen duyurulur (Basm: 23556 Ş. 553/11866) GARANTİ EDERİZ! i«»»»«••««••»«•«•«»«»•««»«•»«•»»••»«««»«HK* »^ DENİZ KUVYETLERI KOMUTANUGI Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmistir. Denizcilere ve Havacılara 116 Sayılı Bildiri 11 1li 13 ekim 1967 tarihlerinde 08.UO ı'e 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde sevretme. demirleme. avlanma ve bu sahanın 1000 metreye kadar olan vüksekliği can ve mal emnıyeu bakımindan tehlikelidir MARMARA DENIZ1 TEKİRUAG BATI SAHILİ 1 inci nokta: E «S96 No lu Tekırdağ ıskele fenerinden 211 derece ve 4 mil mesafede enlemi 40 derece 55 dakika Kuzey boylamı 27 derece 29 dakika Doğu olan nokta 2 n d nokta: Enlemi 40 derece 56 dakika Kuzey. Boylamı 27 derece 37 dakika Doğu 3 üncü nokta: Ememı 40 derece 51 dakika Kuzey. Boylamı 27 derece 37 dakika Doğu. 4 üncü nokta: Enlemi 40 derece 53 dakika Kuzey, Boylamı 27 derece 28 dakika Doğu Denizcilere ve havacılara önemle duyurulur. (Basın 2376S 11868) NORMAL PAKET NORMALİN 2 MİSLİ TENZİLÂT kısa bir müddet için 175 krş 325 krş tftncılık: 2411/11887 YALNIZ DENİZ KUVVETLERİROMUTANL1GI Seyir ve Hidrografi Dairesi Baskanhğından bildirilmistir. DEMZCİLERE VE HAVACTLARA ıl4 SAYILI RTLDİRİ 17 ve 18 Ekim 1967 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında asağıdaki noktaları birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahaıun 1000 metreye kadar o!an yüksekliği can ve mal emniyetl bakımindan tehlikelidir. Doçu Akdftıiz İskenderan Körfezi Açıklan A. 71 Sahasi 1 inci nokta : E. 5916 No. lu Akmcı fenerinden 2G9 derece ve 11.5 mtt mesafetVkl enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey. Bovlamı 35 derece 32 dakika Doeu olan nokta 2 n d nokta : Enlemi 36 derece 04 d'kika Kuzey Boylamı 35 derece 32 dakika Doğu 3üncünokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu 4 üncü nokta : Enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULCR. (Basın 23648/11869) İst. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından: 1 Kapalı zarf usulüfle4 adet 150 DWT. tonluk su tankeri inşa ettirilecektir. Beherinin tahminl bcdeli 799630 lira olup tamanu 3198520 liradır. İsbu 4 adet teknenin tamanu bir istekliye ihale edilebileceği gibi ikişer, ikişer olmak üzere ild «yn istekHye de ihale edilebilir Bu takdirde 4 adedinin geçid terninatı 109705.60 lira ve Ud adedinin geçîcJ terainatı 61727.80 Hradır 2 Şsrtnameler ve kontrat resimlpn Kasımpasa'daki Komisvonıımuzda. K.K K Ankara ve İzmir Levazım Amirlıklerinde bedelsİ7 çnrülebiliT 3 Dı=lesı 20 Ekim 1967 çiınu sa** 11.30 da Kasımpasa'daki Komisyonumuzda vapüacakttr. 4 Tsteklüerin ihale ?ünü saat 10.3u a kadar dosvasmdaki vazılı belgeleri havi teklü mektplan Komisnıımuzs vermeleri. (Baıın 2375S/11876) Ankara İktisadî ve Ticarî İlim.er Akademisi Reisliğinden: 1 AkademimİM bağlı tstatistik Erstitüsüne öğrenci alınacaktır. 2 Öğrenim süresi bir ders yılı olup haftanın üç çününde yapılan derslere 18 30 dn başlar. 3 Enstitü 1 Kasım 1967 günü öğrenıme açıiacaktır. 4 Enstitüye Fakülte veya Yüksek Okul mezuniarı alınır. 5 Kayıtlar îçin 25 Ekim 1967 tarihine kadar asağıdaki belgelerin Akademi Sekreterligina verilmesi opekir. a Enstitü M'idürliigüne hitsben mumcaat düekçesı, b Diploma aslı veya noterden tasdikli sureü, c Nüfus kâğıdı veya tasdikli suretı, d Dört adet vesikalık foto^raf. (Basm 23737 A. 12564/11873)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle