24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CDMHURÎYET 7 Ekfm 1967 SAHİFE BEŞ Bazı sabıkalılar at yanşlarına dadandı HER ZEVKİN HER ÇEŞİT MÜZİĞİN PİKABI HER YAŞIN Türkrye AET Ortaklık Konseyi'nin günderai açıklandı 9 Eklm'de Ankara'da. başlayacak Bakanlar sevıyesmdekı Tiırkıje Avrupa Ekonomık Topluluğu (\ET) Ortaklık Konseymin gundenıı, dun bır basın toplantısı duzenleyen uzmaniar seviyesındekı Ortaklık Komıtesı Başkanı M. Moltrecht taraiından açıklanmıstır Buna göre, Tttrkıye'nin Altılarca gumruk ındırımı ıstediğı 13 madcelık teklıfı ıle, tam uye olmak ıçm tamamlaınak zorunda buluncuğumuz «Geçiş donemi» hazırlıklarına 1 Aralık 1967 den ıtıbaren başlama ısteğı yer almaktadır. Moltrecht, gundemın bınnci bölumıjnde yer alan 13 maddelık teklıim komıte çalışmalannda uç kaîemde toplandığını, ılk kalemde bulunan dernz urunlerı gıbı maddeler uzerınde tam bır anlaşmaya vanldığını, zeytınyağı gıbı maddelen kapsamına alan ıkıncı kalemde prensıp anlaşması sağlandığını, çekerın de bulunduğu gerl kalan maddelerın ıse, daha sonraki bır tarüıte >apılacak goruşmelere bırakıldığını soylemıştır. Komıte Başkanı, 1 Temrauı 1968 den ıtıbaren Altılaı tarafından uygulanmasına başlanacak «Toplu Kontenjan Sistemi» nın Turkıye açısından faydalı olacagını behrtmıstır. B4ŞKAN O^renıldığıne gcre toplantı\a, B Alman>a Iktısat Bakanı Echüler'ın jerıne, B Almanva Devlet Bakanı Carlo Schmıd başkanhk edecektır Gizli «bahsi müşterekler» tertipleniyor Selâhattin GULER îstanbul, Izmlr, Ankara ve Adanada yapılmakta olan at yarışlan' nı kpndılerl oynstmak için bazı büyuk kapıtal sahibı sabıkalılar son gunlerde faahj etlerını arttırmışlardır. Bu durum, Içışlerı ve Tanm Bakanlıklanna yapılan ıhbarla anler» tertıpleyen yerlerın basılmalasılmışbr Ameriksda olduğu gıbi, at ya sıua başlanmıştır Nıtekim oncekı gün Kuloğlu sokagındaki bir nşlannda «Gizli bahsi müşterek» kahvenanede faalıyet gosteren gts tertıp edcn kapital sahibi sabıkalı bir yer basılmış, defterlerıne ve lılar, bıiyük Jrazançlar tenrin etelde edılen paralara el konulmuşmeye başlamıslarthr Tanm Batur. Ayrıca, yıne Beyoğlu ve SirkanhŞınm 6132 sayılı kanunu ile kecideki ıki organızator basılmıs Jokey Kulübune verılmış olan ve haklartnda ışleme başlanmış«Bahsi müşteTek» yetkisınl katır. Polis, bu gıbı yerlenn «kumar nunsuz larak nypulayan şebekeler, oynattıkları» gerekçesi üe fcapaçeşitli yollara başvurup müşterltılacağını soylemıştır. lerı kendı'enne çekmeye çalışmaktadırlar. VERGİ KACAKÇILlGl Gızlt bahsi muşterekçılerin ayda her birının yuz bın lıraya yakın gelir sagladıklan ve bu gelırden biç bır şetalde vergi ödemedıklerinl belirten bir vetkili, «Bu şekilde bahsi mösterek tertip edenler verjri kaeakçıliğı yapmakta bir nevi kumar oynatmaktadırlar. Rusya'dan Pınlandıya'ya ham At yanşlannın vaptldıjb gün gipetrol getırırken Bogaz agzındakı şeler kapandıktan sonra dahi paPil burnu mevkunde yarıya kadar ra toplavıp muşterileri varışlara Ituma oturan Norveç bandıralı istirak ettinnektedirler. EHerinde 25 113 D. W. tonluk «Thoshaven», bakkal defteri gibi bir defter var. ısımü balına konserve gemısının Bu deftrre sadece isim vazmakUyüzdıırulmesı ıçın «Imroı» kurtardırlar. Gittikçe rayilan ve genışlima gemısi, çalısmalara başlamışven gizli organizasyonlann önüne tır. geçilmezse kanno çerçeveleri için Dalgıç muayenesı sonunda tekde hareket eden vergi. rüsum venede jara olmadığı anlaşılmıştır. ren bir müessese tehlikeye gireTam yuklu gemının kurtarılması cektir» demıstır. ıçın kumların taranarak tunel kaB1SKINLAR zılması ıslemıne başlanmıştır. tçıslerı Bakanlıaının verdıgı ke sın emırle, «Gizli bahsi muşterek KUMA OTURAN NORVEÇ BALİNA KONSERVE GEMtSt yapılmıs ve 1968 in modelleri terzi Suat Doğu'nun kreatjonbrı ile genç msnkenle^ urerinde İstanbullu hanımlara gosterilmiştir. Resimde, bu >ılm gece kıyafetlerinden, bol işleri ile go/e carpan Ce> lan tutağı ve Kaftan isimli iki elbise gorülıi>or. Mevsinin Ilk Defiiesi ünıımrırııııııiıııııııııııııııııııııııııımımııııımııııımııııııımııııııuııu* iiİİp Sahil Yolu İ 8 bin işçi diişak randımanla çahşmağa basladı Osman Bölükbaşı vize alabilirse Kıbrıs'a gidecek ANKAR\ (Cumhuriyet Biırosu) Kıbrıs konusunda bir sure once partısı adma hükumete bır muhtıra verea MP Genel Başkanı O Bolukbası, Kıbrıs Turklennı zıya ret etmek ve Ada'dakı durumu mahalhnrie ıncelemek. donuşte de Hukumet \e Parlâmento nezdınde gereklı teşebbuslerde bulunmak gayesıyle, dun Bu.vuk Mıllet Mec l.sı ve Efcşışlerı Bakanlığı kanalıylay Kıbrıs hukumetınden. vıze is temıştın. Vıze verıldıgı takdırde Bolukbaşı 18 Ekım'de de uçakla, berabeıınde Mılletvekılı Faruk Onder ol dugu halde, Lefkoşeye gıdecektır. Her zevk ve yaşın muzık dınleme zevkinı tatmın edecek yüksek kaliteli LENCO pıkapları, hassas oparlorlu ve amphfıkatorludur. LENCO pıkapları 33 ve 45 devırde plâk'arı çalar. Üstun kalıtesı ıle senelerce sıze hızmet edecek yegâne portatıf pıkaptır. LENCO PORTATİF PİKAP PLAKLARl AŞINDIRMAZ enoo 811 Ulaftırma Bakanlığının cevabı «AUkSy'de telefon derdi» lığı altmda yayınlanan yazı uzerıne, Bakanlığımızca gereken ınceleme yapılmıstır. Tetkık »onucunda : Ataköy ınşaatı sırasında yeraltı telefon sebekesının de yapılmasının dusünulduğü ve gereğıne tevessül olundugu, ancak, bu hususta Turkıye Emlak Kredı Bankası ıle anlasma yapılmadığından zaraanında ınsaata başlanamadığı, Ataköv yeraltı şebeke mşaatının 1966 yılı ış progTamına alındığı ve aynı vıl ıçensınde ıkmâl edıldığt, asfalt yollar ıle tretuvarlarda tahrıba» yapılmadığı, hızmetlenn normal şekılde tahakkukuna çahşıldıâı, Atakov'dekı anke^orlü umumı telefonun fcontrolunun her gün yapıldığı ve ânzanın telefon, mıkrofon ve ağızhk kapsullen ile kordonu kesılmek suretiyle mıkrotelefonun çalınmasından ılen geldıSı, sık sık vukua gelen bu çalınma olayları Ataköv Polı>: karakoluna ıntıkâl ettırılerek gereklı tedbi'lenn ahnmasının taleb ıĞ! an'psılmaktadır = ~ E ^ ~ E ^ E E Ş E Ş ^ z: E ^ Belediyenin cevabı «Yolu kapatan gecekonöular nıçın vıktınlmıvor'» baslıklı vazı ılgılıler tarafından ıncelenmıstır «Fatıh, Sehremını, Sevıt Ömer mdhalle'i, Emruüah efendı sokagı uzerındekı ve dığer geeekonriular hakkında 775 savıh kanunun 17 maddesine ıstınaden gerekh ıilemler yapılmakta olup, yer gostermek <u ;retıyle yolda kalan gecekondulann öncelıkle kaldınlması ıçın harekete geçılmıstır Sosyal meskenlerde yer göstenlır göstenlmez, yolda kalan gecekondıılar kaldınlacaktır Ne Yapacağım Bır gazetenıo neşnyatı üzerı ne mılyonlar sarfı ıle mejdana Ş gelen Sahıl yoluna kamyonların Ş toprak dokmesıne manı olundu = Halbukı sahıl yoluna riokulen E topraüar pisllk yapmıyor, pıs = koku çılcarmıyordu ş Evlenmıze çop kamyonu çok ~ seyrek geldıgınden bu cıvar sâ E kınlen çoplennı ya bızzat ve S ya mahalle çopçüsu ıle sahıl yo ~ lunun denız tarafına döktur E mekte ve dolayısıyle boraları = çok pıs kokmakta, mılyonlarca Ş karasınek ureraekte, fareler beslenmekte ve sahıl yolunda ^ gupegünduz fiezmektedır tlgılı Ş makamlar sahıl yoluna toprak ~ dokülmesıne manı olmasa ıdı E bu çoplenn uzerlen toprakla S örtüleceğınden sınek üremesı £ ve çöpluk kokusu olmayacaktı E Geçen seneye kadar yaz mev Ş sımınde bazı vatandaşlar sahıl 'Z. yolunun denız kenanna bırkaç E sandalye koyarak çayhaneler ^ açarlar ve buralara çop dokül Zi mesıne de manı olurlardı Bu E t«tanbu! Un'\pr"=ıte«ı Cazetesene çayhanelenn açılmasına Ş cılık Enstıtu^ü Unıversıte Senamanı olan makamlar buralara tosunun aldıeı bır kararla uç yıçöp dokülmesıne de manı olsun ~ la çıkartılmıst'i lar ve evlenmıze en geç ikı E Gazetecilik t'nstıtu«un'e öğgunde bır çop kamyonu ugrat S renım sureMnın bır vıl uzatılma sınlar. S sına karçılık 3ocjal ve sıvasi ko Ikıncısı. sabahtan ak«ama ka E nularda oçrencıve umumi kuldar çalı«an ve aksam evıne yor E tur verecek venı dersler ılâv« gun dönen bırçok kımseler ge S edı'ecektır ce bu çayhanelere gelerek otu E Gazetecilik Hnstıtüsünde üç rur, kan • koca 50 kuruşa 2 çav S ıçer denız havası alır ve dın E vıllık oârpnım rnetodu \enı ders lenırdı S'mdı bınlerce msan E jılı ıle bırlıkte yurürhige gırebundan mahrum kaldı Herke Ş cektır. sın evı denıze karsı olam»vaca S ğı gıbı. dınlenıp hava alma'i E için daha luks yerlere gıtmeve ~ kesesı de müsaıt olamaz tnsa ^ nı 25 kuru^a dınlendıren rtenız Bınncı Osmı dun Menrfond» havası aldıran ve çav içırten E yerlenn açılmasına manı olan S sonuçlanan Den.ıIz Tatbîkatılann hıç olmazsa buralara çok nın ıkıncı bolumune bugıİD baş savıda kanepe kovdurarak bu s lanacaktır ıii,o nenızınır Çasıcak gönlerde ın^anların dın E r.akkale k»î.ımınri6kı Saror kor r lenmelerını temın pfmele !nı rı ^ fezınde vapılacaK tatbıkat* Turk ra ederız Farnk Altınek S ve Amerık^n Bırlıklenuır katılacagı çıkarma harekâtı île basla oacaktır. Deıuz tatbıkaîtıni Deİstanbul Belediyesine nız Kuvvetlerı Komutanı Oramirâl Necdet ıKan y6netecekteşekkür Göztepe, Ozunçayır yolu, Harunre = tır. GEÇİT TÖR7ENt çıt sokağına. muracaatımiz uzerine \ bır lâraba takılmıştır. Teşekkiırler : MERZIFMN Dennîr tatbıeder. çok bozuk olan toprak yolukatının bırına Sısmıma katılan muzun da. Dzerinde yurflnebflecek Turk ve Anıenkıa Bırlıkleıi çekıide onarılmasını rlca ederız. dun Merzıfoada bir geçıt toreui Semt sakinleri naraına tertiülemışlsr'iır Totrene 28 ncı Ali Karapınar Motorlu rümen Pırlıklerı Komando Tugavının parasutçö ve komandolan Amenkan hıva indırme bırlıkıen k atılmı«lardır Beledıye lemızlık, fen bahçe ve parklarda < lısan 8 r>ın ışçı ; maaşları za»ndnında verıimedığı ıçın dun «abalılan ıtıb, ren du şuk randımanu çahşmay* başlamıstır. Konu ıle ıls'ı olarak dun Genellş tstanbul Merkez ŞuDesı Temsılcısı Engın Ünsal ımza«ı ıie ışçılere dağıtılan bıldırı de. beledıye ?ıdaetle pro*esto ed,lmekte ve «Kanuni dırenme hakkımızı kullanmak hırarındayız* der.ılmtK'edır B\ZI MEMLRLARIN MA1ŞLARI ÖDENEMEDt Bıldınldıgme göre, işçilere ddenmesı gereklı para mıktarı, 2 mılyon hradır Bazı Belediye Şube Mudurluklerı, ışçılerın ucretınl odeyebilmek ıçm memur aylıklv rının odenmesmı geri bırakmışlardır Halen Belediye Muhasebesınde para bulunmamaktadır Beş milyon Liradan fazla kredi alanların kim olduğru soruldu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Manısa C H P mıIletvekiU Muammer Erten, Başbakan. Mall\e, Tıcaret ve Turızm ve Tanıtma Bakanlık'arma bır soru yönelterek 1967 yılmda kamu ve özel bankalardan alman kredıler harkında bılşrl lstemlştır Erten, dün Mıllet Meclisl Baykanlıgına sundugu önergesmde j t ! somları sormaktadır" O Beş milyon lîranın fistftnde kaç özel sahıs veya şirket kredl almıştır? A Her şabıs veya şlrketm aldıjh kredj raikmn nedır? A Beş milyon liranın ustuııde kredi alanlann aldıklan kredl miktannın vpkâno nedir? tt Bu kredt alanlardan kaçi tuccar, sanayıd esnat ve tanmcıdır? Kadıncık Santralı inşaat işçileri sessiz yürüyüş yaptı Yapı Iş Başkanı tutuklandı TARSUS, (Çoban YURTÇÜ bildiriyor) Kadıncık San'ralı ınşaatı «Samlar» ve «Kaniıseçıt» şantıyelerınde çalışan ı^çıler ıstedıklen sosyal hakların kendılerıne venlmemesı ve ışveren l^panvol «Draçados» ^ırketı temsılcı'.erının «Yapı1^» Sendıkasıyle «Yapı Işçılen Senolkası» mensuplarını bırbınne duşurme^ı özerıne önce "reve baslnan ıscıler dun de Tarsus ve Mer>;ınde bırer ses^ız \uru\uş yaparak, ışverenı prote=to etmijlerdır Sabah Tarsus'ta, oğleden sonra da Mersin'de yapılan protesto \u ruvuşune 500'e yakın işçı katılmıştır Hâdısesız geçen gosterıde, başlannda tünelci şapka'.arı ve ellermde ekmek bulunan ışçıler n taşıdıklan dovızlerde «Dragados. İs panja faşiımi burada >urumez. •Ezilen biz. yiven siz.. Bu mu sos yal adalet?> «tdnrecilrrden taraf sızlık istiyornz» ıbarelen, dıkkatı çekmıstır SE\DIK\ BAŞKANI D * TEVKIF ED1LDİ Ote yandan. işçileri kanun=uz greve teşv»k ve 275 Sajılı Kanuna muhalefet 'ddıasn la Yapı Iscılen Sendıkası Başkanı Ismet Demır de , dün tevkrf edılmıştır Böylece, ış verenın şikâyeti uzerine tutuklanan Yapı işçileri Sendıkası uyele nnin sayısı S'ya yükselmıştir. TOPTAfsl CİHAN KOM. ORT*. K g ELEKTROAKUSTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bankalar Caddesi Voyvoda Han Karaköy Telefon : 44 02 89 44 81 41 Telgraf: Akustik İstanbul tâncüık: 2602/11888 Gazetecilik Enstitüsü üç yıla cıktı Kimyevî gübre fabrikaları için önerge verildi ANKARA İstanbul AP Senatoru Haluk Berkol, yazılı bır soru onergesıyle Başbakandan, kurulması kararlaştınlan kım>e\ı gubre fabnkaları konusunda bılgı istemıştır. Berkol, önergesınde. azot sanayıının kimyevî gubre tesısleri kurdurmak uzere yabancı firmalardan teklıfler aldığını ve ıhaîe kararına vanlmak uzerevken bır Kuve\t fırmasının da 3 an mamul vermek uzere tekhf'e bulunduğunu kaydetmekte \e ozetle şunlan soylemektedi' «Çok kısa bir mazisi olan Kn\e>t firmasının mali gücü, organizas^on dnrnmn, teknik bilçi ve meleke sevivesi dikkatli bir tetkike tâbi tntnlmus mndnr? Tan mamulün, müstemirren ve nznn surede Kuvevt'ten ithali, dıs ticaret rejimimizle ne ölçüde kabil! teliftir? Azot sanayii ihale sartlarını tesbit ve ilân ettikten sonra, çerek şekil, çerekse teknik sistem bakımından dffi^ik bir mahivet arzeden Knvevt teklifinin müzakereve konn olmasının baska sebepleri var mıdır?» İstanbul Sağlık ve So.yal Yardım Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından: fsağıda clnsl, muhamnıen bedell, geçid temlnatı lle flıale gün ve saatl gosterilmlş olan tstanbul Göğüs O rrahisi Merkezlnln lhtiyacı ikl gnıp halındekl öbW cihaz kapalı zart usulü lle thaleye çıkanlmıştır tsteklilerln, cari seneye alt tîearet odası »eslkası lle çeçld temlnatlannı da lc'ne kovacaklan ve 2490 sayılı kanuo hükümlertne uygun nazıriıvacaklan kapalı zarflannı üıale saatindeo en geç bir saat öncesine kadar Komlsyon Baskanlıgına vermeleri 'âzımdır. Postad» vâkl olacak gecikıneler dlkkate alınmaz Bu lşe alt ş<rtnameler Ankara. tstanbul ve tzmlr Saglı'ı MUdOrlüklenndedir. Clml ılem cfoas ı tıbbl dha» Miktan 57 adet tıhbl Mnhammen bedeli T. 397000 509.999 tlk teminatı 19 630 24 150. thale fön ve saatl 24 101967 salı guntl saat 10 45 de I • (Basın 23688/11867) E Saroz Körfezinde tatbikat İstanbu! Bölge Ziraî Miicadele ve Karantina Refsliğinden: Aşağida müfredatı gösterılen eşya açık eksiltme usulü ile yaptınlaçaktır. Buna ait şartname ve nümunelerı daırede görulebilir Eksiltmesi Bağdat Cad Caddebostan No 311/3 daıremizde gorülebilir. îsteklilerin aşağida belirtilen gun ve saatte geçıci temınat makbuzu ve 1967 yılı Tıcaret Odası belgesi ile Komısyona muracaatlan ilân ohınur. Geçici İhale CÎNSt Tahminl tntan teminat güniı ve saati Miktan Jaluzi stor perde 5760Tl. 412 16/10/967 1500 80 M2 (Basın 23692'11875) 1 2 3 4 «A.P., işçinin ekmegine el atmıştır» tZMIR CHP Isçi Komıtesi Kuruluşu ile ilgilı olarak CHP Ge nel Sekreterliğı tarafmdan dün Izmir'de yaymlanan bildıride, ışçi ücretlerınde vergı indirimi sağlayacak kanunun hâlen uygulanmak istenmeyişının işçıyı zor durumda bıraktığı belırtılmekte ve «AP ışçinin ekmeğine el atmıştır. Vergi indınmi sağla>acak kanun uygulanmalıdır İşçı ücretlennden kesılen bonolarm artık kaldınlması lâzımdır» denmektedir Ben fakir \e aynı lamanda dar gelirli bir vatandasım. Kendim halen asağıdakı adreste kıra ıle oturmaktayım. Beledi\e zabıtası bazı ınsaatlardan maddi menfaatler saflamak suretıjle bır ay ıcınde bes tane ev yaptırdıklarını RÖrünce, ben de kiradan knrtulmak amacıyle sahsa deşıl devlet bazınesıne baglı bulunan bir yerde kendimı barındıracak bir konut >aptınna>ı düsundüm. Evet, vaptı&ım is 775 sa.Mİı Kanunun 1. maddesınin ruhuna avkındır. Amma diğerlerinın yapılısı bana da cesaret vermıs oldn. Sayın Beledi\e Zabıtası Beykoz llçesi 228. yaka numaralı Komiseri benden 1.000, lıra para talap ettı. Ben de fakirim ve bnra>ı 5 bın lira borc alarak vaptım. Bana aeıvın, çolnk çocağum kısın sokakta kalacaktır, dedimse de, gerek Beledive Snbe Müdurü \e gerekse Belediye Zabıta Âmırı ile Beledıye komiseri üçü söz birliği yapmak suretıvle yapmıs oldnğnm 67 bın liralık çccekondnmu basıma indirdiler. Ve hattâ bazı madde ve malzemelerimi çignemek «Tiretiyle millî geliri bile zâ\ı ettıler. Bn memlekette bir kanrnı tatbik edildiği zaman evvelemirde fakır vatandas üzerinde denemesı yapılmaktadır. Çnnkfi zengin, para ile kanunnn tatbikını durdnrmakta ve hedefini fakir ve yoksnl olan vatandaslara yoneltmektedir. Ben sahsen, yerinde ve 38 Temmuı 1966 tarıhınden sonra insa edilen yerlen, gelen berhansi bır teftis knrnluna bizzat gosterece|im Bu yerler acaba niçin yıkılmamıstır. Bnnlara nıçin mu«amaha edilmıs ve ayakta durmaktadırlar. Ben ıse yerım yıkıldıgı gibi ayrıca mahkemeye verilmis bulunayorum. \ e e\ime ber gün polis gelerek ikametgâh ve nüfus snretı istenmektedir. Dnrumn Imar ve tskân Bakaniığına, tstanbul Belediye Baskanlıgına \e aynı zamanda tstanbnl Valiligine ve Beykoz Kaymakamlıgına arzetmıs ve bizzat efkân umuroiyeyc arzetmek mecburiyetinde kaldım. Ynsuf FIRAT 7 Ekim Recep 3 Ş E | 12 16| 6 17| 9»30 12 001 130110 39 4 25 S % | «00^2.02115 TESEKKÜR Şehıt B'.Dboşı Huseyın Rahmi Bey ve medhume Belkıs Okand&n'ın oghı. Tansu ve Huseyln Okandan'ıs sevgıll babası, Lemis Okandanın kaympederi, Hunire G%rmen ve Selâhattin Okandan'm. kardeşl. Em General Cemıl GoymeD ve Nevzat O kandsn'm kayınbıraderl, Hakkı Duatepe ue Semıha Özkal'ın enıstelerl. Dr. Ata Özkal'ın bacana>ı Karadenlz Gemısi Süvarısı KAPTAN ANK4RA (Cnmhnriyet Börosn) M P Genel Sekreter Yardımcısı tsmet Kapısız, tçişlerl Bakao na yönelttıği bır soru önergesinde, Doğu mitinglerl hakkmda çıkan sövlentilenn aslının ne oldufunu bu konuda partinın tahrUd bulunup bulunmad^mı, çıkan söy ientilerın ıftıra olup olmadığım sorrnuştur. Dogu mitingleri Meclise aksettirildi Mugla eıkl Demokrat Partl mılletvekili ve Zafer gazetesi başyazan ebedlyete lnükalinln kırkıncı gunüne rastlıyan 8 Ekim 1967 Pazar gOnö Octodl namazını muteakıp Hacı Bayraın carall şerl • finde. aziz ruhuna Mevlıd ve Hatim duan okunacaktır Bütün akrabı ve kendısin) sevenlerin te«rlflerl rlca olunur. AİLES1 (Cumhuriyet : 11901) MEVUT BURHAN BELGE'nin Etibank Genel Müdürlüğiine Yüksek Makine Mühendisi veya Makine Mühendisi ve Metallurji Yüksek Mühendisi Almacaktır 4/10195 sayılı Kararname gere§ince vevmiye ile Bankamızda çalıştırılmak üzere Askerlıgıni vapmış; asgari beş yıl mesleb tecrübeli lisan bilir (İngıhzco veya Almancai Makine Yüksek Mühendisi veya Makıne Mühendisi ve Metallurji Yüksek Mühendisi almacaktır Taliplerin bizzat veva kısa hal tprrümelerini belirten dilekçe ıle Bankamız Maden Işletme vt Kontrol Şubesi Müdürlufüne müracaatları rira olunur (Basın 23668 A 12505/11874) Savcılık Mehmet Kemal hakkında takipsizlik kararı verdi A\KAR\ (Cnmlrnriyet Bürosn) Yazar Mehmet Kenaal hakkında Askerî Savcılıkça >apılan soruşturma sona ermıs ve takıpsızhk kararı verılmıstır Adanada yayınlanan Solen dergısındekı sıır ıçın şaır, dergı sorumlu muduru ve yazar Mehmet Kemal hakkında «Millî tnnkavemeti kırmr1;» ıddıasıyla >apılan soruşturmada yazar Mehmet Kemal, Edebıyat Ögretmeni Hıdayet Karakuş ve Rıfat Seyran'ın kinunsuz bır davranışı görulmenr'is ve takıpsızhk kararı verılmıştır. TCDD Işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden: 500 ton Bilâma Karbonat Dö Sud Alınacak 1 Haricten teklif alma suretiyle 500 ton bilâma karbonat Dö Sud almacaktır. 2 Tekliflerin en geç 31 Ekim 1967 salı günü saat 15, • kadar Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 3 Şartnameler; TCDD nin Ankara'da Merkez tstanbul'da Sirked veznelerinden 15, lirava «atılmaJrtadır. 4 TCDD ihaleyi yapıp yapmamak+a veya kısmen yapmakta ve tercih e'Hği talibe yapmakta tamamen serbesttir (Basın 23S/23/11884) İ L  N İstantra] 7. Suflı Hnknk Hâkimiiğinden: 966/380 Dâvaa, Türkiye Halk Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü vekill tarafmdan dâvalı, İstanbul PK. 1180; Meşhur Fabrikalar Ansiklopedisi İstanbul Mümessilliği Raul Yazar aleyhine açılan alacak dâvasımo dunışmasında: Dâvacı vekilinin ibraz etmis olduğu 2 Şubat 965 vadeli 500 liralık Rauf Yazar imzalı emre mııharrer senet ıle Basın İlân Kurumunun 9/6/1967 tarih 1838 sayılı vazisma ilisik ayni kurumun 31/5/1967 gün ve NE/EÖ/31 sayılı yazısı hakkında beyanda bu'unması için dâvalıya isticvap dâvetiyesinin ilânen tebllğine karar verilmiş olduğundan H Ü 3 . K nun ""U maddesince 27/10/1967 günü saat 10 da duruşnıaya gelmediği ve cevap vermediğî takdirde ibraz olunan vesikalan kabul ve ikrar etmiş sayüscağı isticvap dâvetiyesi teblıği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın 5890/11883) VAHİT OKANDAN'ın elim vetetı Oıerlne telgraf. tele fon ve mektupla tazıyetlınni bıldlren, çlçek gönderen, kabrine kadar gelerek acımızı paylasan akraba. arkada; ve dostlarımıza teşekkttrlcrimlzl sunarız. AtLFSİ • CunJıurijet "TP 11902 Fıiıııııııııııınüiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııınıııııııııımıiı?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle