24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
* Şaheser Romanlar tm B9rtk VmUtm En İMaaf favtari ROMAN KJTAPLIĞINIZA VENİ BİR r VIRLK, YOUUI o s SllAlUJUU V B I * Her kıtap kabartma be* cütli ceket kapb umhuriyet KURUCUSU: rUNUS NADİ de» yazahnm şaheserleri çıktl. tajlnlerden ahnan bu eserler z*vrekorlan kırarak kısa tükenen elenlioğla'nuB üD 44. yı/ soyr I55f4 Ifelgnvf *• mektap adresfc Cnmbnrty** tstanbol Pwta Kutusu: istenbol No. 246 TelefaokR 2 3 4 2 9 0 2 3 4 2 0 6 3 2 4 1 0 7 2 1 4 2 0 8 22 Ö M Cumarfesf 7 Efr/m Istanbul 1906/11906 Bilim Kongresinde gçtklandı Yetki Kanununun uygulmması ile ilgili raporon esasları; îstimlâkJer müstakil kararnamelerle yapılacak Riddlesbarger, Asya'da da bâzı kirli işlere karışmış Sucukların ? 69 unda koli grupu mikrop var ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiy» Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen Birinci Bilim Kongresi çalışmalan dün sona ermiştir. Kongrede açıklanan blr teblifde Türkiyenin muhtelif gehirlerinden toplanan 100 muhtelif sucuğun 69 nnda da koli grupu mikroplar tesbit edildiği ve bu sucuklann çiğ yenümesinin mahzurlu olacağı belirtilmişür. Veteriner Fakültesi Basın Kontrol Kürsüsü Doçentlerinden Dr. îlhan Özer ve asistan Ergun Özalp tarafından yönctilen ve 100 sucuk nümunesi üzerinde yapılan çahşmalar bu sonucu vermiştir. Doç. Dr. Özer ve asistan Özalp tarafından yönetilen araştırma aslında Türkiyedeki sucuklarda zehirlenme meydana getiren stafilokok cin • mıkroplann bulunup bulunmadığını tesbit etmek için i (Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) 500 milyon lira tutarında yeni fonlar kurulacak Biilent DIKMENER ANKARA Devlet Plânlama Teşkilâtı Malî ve Hukukî Tedbirler Şubesi Müdürü Yümaz Ergenekon tarafından hazılanan ve «yetki kanununun uygu • lanmasını» öngören bir rapor D. P. T. yayırüan arasında 10 gün önce yayınlanmış, ancak kanunun Anayasa Mahkemesinde iptali için müracaat edileceğinin öğrenilmesi üzerine aynı rapor Müsteşarükça toplattırümıştır. Basından <çok gizli> tutulan raporda, yürüıiüğ e giren yetki kanununun uvgulanması esaslan belirtilmeKte ve kanunun mad deleri teker lekcr ele almarak yapılacak ışlerir neler nlacağı en ince avrıntılarına kadar açık lanmaktadır. «Çocuk tüccarı» Amerikalı dün tevkif edildi îki »ene önce iki Türk kınnı evlât edinmek üzere Amerikaya götüren ve buniardan Nilgün Bingöl'ü sattığı iddia edilen «vatansız» Rufus Riddlesbarger, dün Nilgün Bingöl'ün annesinin şikâyeti üzerine Adliyeye verilmiş, tevkif edilerek Sultanahmet Cezaevine gönderilmiştir. Amerikalı, «Hürriyeti tahdit ve fuhşa teşvik» ten samktır. Türk Eğitim Vakfı, bütün varlıklı vatanda »ları ÇAĞRI hizmete Hedef: 1000 ögrenci çağırdı Dün faaliyete gevtiğini b:ldırdiği miz Türk ESitim VaKİ] yurt çapmda fcampanyaya girişmis ve Bir bıldiri yajnıılamıstır. Yanda Um metnini verdiğimiz bu bildiriye göre Vasıf, verilecek oarslar için 1000 öğrencilik bir hedef tespit etrnış bulunmaktadır. Ancak burs verme »ayısı eldcki malî imkânlara ve yapılan bağışların artısına göre geliştirilecektıı Öte yandan Turk Eğitim Vaklına yapılac«ık bağışlar yeni çıkan Vakıf'.ara ait 903 tayıU kanunun 4 ve 5 inci maddelerinden vararlanmaktadır. 5 inci maddeye nazaran Vakfa makbuı karfilığında yapllacak bağışlar inasrafa girebilecektir. Hazırlıklarını tamamiamış ve faaliyet* geçmi? bulunan Türk Eğitim Vakfı, aşaiıdaki hususları Türk kamu oyuna açıklamayı şeref sayar: 1 Artık anlaşümıştır ki ekonomik gelişmenin hızJanmaSı ancak vasıflı ve yurduna bağlı insangücünün artmasıyla mümkündür. Vasıflı insangücü ise sadece eğitimle sağlanır Türkiye'de eğitim hızlı kalkınmayı sağlıyacak ve nüfus artışını karşılıyacak oranda ve hızda gelişraemek tedir. Bu yüzden kalkınmanın geri kalması bir yana, aynı zamanda eğitim görmek istiyen, fakat buna maddi gücü yetmiyen gençlerimiz ve işlenmemiş değerlerimiz her yıl kaybolup gitmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. S da) Nasıl tutuklandı? Savcılık, tutuklanmaa isteğiyla Rufus'ı, Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesine vermiş fakat yargıç, tevkif için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığı, serbest bırakmışür. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ««> Fon tesisi 11 Ağustosta vürürlüğe giren «Yetki Kanununun» birinci mad desi kalkınma plânının hedefle rine uygun olarak geliştirilmesl öngörülen iktisadi faaliytt sektörlerine. gcnel ve katma bütçe lerden ödünç verme şeklinde transferler amaciyle fonlar tesit edileceSini ongörmektedir. (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) İZMİR Açık satışı yasaklayan yemeklik zeytınyağı standar dizasyonu, 12 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecektir. Eski ambalâjlı yağlar ise, 13 Kasıma kadar firmalar tarafından Bölge Ticaret Müdürlükleri kanalıyla Standardizasyop Genel Müdürlüğüne büdirilecektir. 12 Ekim'den sonra açık zeyfrnyağı satışı yasak Tuluklandı K aadnı tnroaı lkı S Inşaatı işçileri, dün Merstn ve Tsrnu'ts blrer prvteıto mitingi T»pmış; bo arada, Tapt îfçileH SendilnMi Ba«k«aı tsmet Demir, tevkif edtlmi?tir, Bn konndakl haberlmiı, Vinct »ayfadadır. Re•imde, mitlnga katılan işci çoeuklannı, ellerlnde «Babalanmı •an hakkını rerta» döviziylo görüyonunaı. Ekmel Çetiner: İSÎANBUL'UN KURTULUŞU tstanbulun düşman lşgalinden kurtuluşunun 45. yıldönümü dün yapüan törenlerle kutlanmıştır. Taksimdekl geçit çok parlak olmuştur. tstanbulun kurtuluş yıldönümü dolayısiyle gece şehir baştanbaşa ışıklandırılmış, askerl bando ve şebir bandosu gösterüerde buhmmuştur. Bu arada İstanbutu kur taran ordunun son konak yeri o lan Gebze Anibal tepeslnden alınan ve atletler tarafmdan taşman bir avuç vatan toprağı Birinci Or du Kuraandaruna .orenle teslim edilmiştir. «AP yönetidteri tenkide karşı tahammülsüz» ANKARA (Cumhuriyet Bfirora) Adalet Partisi Idare Kurulunun «Daimi ihraç istemiyle» OPtak Haysiyet Divanına sevkin» karar verdiği Zonguldak milletvekili Ekmel Çetiner, demecinde, «Bu davranış. partinin yüksek kademelerindeki idarecilerin, kendi gruplanmıı ve parti içinde dahi tenkide ve Ikaza tahammülleri bulunmadığını gö»terir» demiştir. Ekmel Çetiner, ahnan karar için şunları söylemistir : «Benim, parti, tüıük ve programıaa sykırı davranışlanm olmamıştır. Bilâkis ve tamamen, grup ve parti içinde olmak üzere, genel görüşme tekliflerim, soru önergelerim ve Sayın Genel Başkan ve Başbakana sunduğnm muhtıralanm ve yaıılarım ile; tüzük ve proçrama aykın davranışların, bazı yolsnzlnkların önlenmesi ve bir takım yolsuzlnk iddialannın VUTUha kavuşması gayreti içinde bulundum. Bn faaliyet ve gayret(Arkası Sa. 7, Sü. C da) unün lîötiorı Açhk meselesi Amerikan 6'ncı Filosu bugün geliyor Naaşlann teslimi için tâlimat verildi ANKARA (Cumhariyet Bflrosa) Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun Imralı adasındakı naa?larınm aüelerine verilmesi :çin, Adalet Bakanlığı ilgili makamlara ve bu arada Imrah Cezaevi Müdürlüğüne gerekli talimatı göndermiştir. Bazı çevrelerin, naaşlann, ünlversiteler açılmadan gömülmesini naaşlarla uğraşanlara telkin ettiği beUrtilmektedir. öte yandan, aynı çevreler, Türk Ceza Kanununun bu konuda tören yapılamayacağını belirten hükmünü de naaş için uğra »anlara hatırlatmıştır. Türk Ceza Kanununun 12. maddesinin 5. bendi şöyledir : «Asılan kimsenin cenazesi, merasim yapılmadan gömülmek üzere mirasçılara verilir. Mirasçılan olmadığı veya kabul edil> medigi takdirde belediye tarafından SEFERI Türkiye, F.A.O. tarafından hazırlanan dünya açhk haritasmda bas köşeyi işgal ediyor. Yapılan hesaplara göre, eğer firetim verimi bugünkü tempoda devam eder ve tüketündeki artış hın düşürülemezse 1975 yıu memleketimiz için açhk yüı olacaktu. Dünya tarım ve beslenme uzmanlarının tahminleri kehanet kabul edilmemelidir. Zira bugüne kadar yapılan tahminler üç aşafı, beş yukan gerçekleşmiş, hattâ Uıtimal besaplan gerçekleşmelerin yanında çok daha iyimser kalmıştır. Nitekim FJV.O. Hindistanın 1963 yüından sonra bölge bölge açiıkla karşdaşacafını tahmin etmişti. Hesaplar iki yıida tahminleri aşmıştır ve açhk yüzünden Hindistan yfiz binlerce kişiyi kaybetmektedir. Türkiyenin açiıkla karşılaşması ihtimaü şu nedenlerden geliyon 1967 yılından 1972 yüına kadar nebatî gıda talebi yüzde 19 onnında artacaktır. Talebin artması demek, hububat, özellikle buğday tüketiminin artması demektir. Oysa buğday üretiminin bugünkü yaygın tanra usulieriyle aynı oranda artması imkânsızdır. Ekilecek arazi kalmamıştır. Erozyonun tahribatı ve bava şartlarına bağlılık uretimdeki verimi giin geçtikçe düşiirrnektedir. O halde, artacak olan gıda talebini Türkiyenin, bir yandan hububattan diğer nebatî ürünlere, ve özellikle hayvan: ürünlere kaydırmasi, öte yandan verimi arttıncı tedbirlere gitmesi. aynı zamanda ekmek zayiatmı önlemesi gerekmektedir. llalkımız genellikle kalorisini tarım ürünlerinden alıyor. Incelemelere ve istatistiklere göre hububat kalorisi ortalama 1930 dur ve bu miktar kiiylerde 23 O kaloriye kadar çıkmaktadır. Şimdi bütün .U mesele, giinlük kalorideki hububat payını ki en çok buğdaydan alınmaktadır müınkün olduğu kadar azaltmak, buna karşılık nayvani proteini, patates gibi, şeker gibi, vağ gibi maddfileri ikame edebilnıektir. Prof. Baade bundan 13 • 14 yıl önce halkın buğdaya karşı olan talebinin tiüşürülnıesinı sahk vermişti. Türkiyeyi yakından tanıyan profesöre göre tarım usullerinin iptidai oluşu ve hububat tüketiminin müteınadiven artması hem erozyon yoluyla her yıl bir ili kaplayan toprağın kaybolması sonucunu veriyor, hem de bitkisel kalori insanlannuzın hareket kabiliyetini azaltıyordu. Prof. Baade'den sonra Türkiyeye gelen uzmanlar. aynı şeyleri söylemişlerdir. Bu arada nebatî ürünlere bağlı besi vüzünden nüfus artışı probleminin de kolay kolay halledilemiyeceği üeri sürülmüştü, bugün de sürülmektedir. Butün bu tavsiyelere rağmen halkın buğdaya, bububata karşı olan talebi azalmamış. azaltdamamış, üstelik adam başına düşen tüketim yılda 228 kg. 3 kadar çıkmıştır. Hele köylümüzün tüketimi, yıüık 870 kg. la dünya reknrunu elinde tutmaktadır. tkinci beş yıllık plân döneminde artacak talebi karşılamak içto bir takım tıdbhlerin alınması öngörülüyor. Bu tedbirler arasında snlama. giibrelcme iyi tohumluk. nadas azaltılması. tarım ve mücadele usullerindrki dejrişiklik var. TahminJere göre, eğer tedbirler yüzde yüz şerçekleşirse buğday üretüni yüzde 1 J artacak ve 1971 yılın5> dan itibaren üretim talebi karşılar duruma gelecektir. Acaba tedbirler hep beraber alınabilecek ve tahminler doğrn çıkacak mıdır? Doğrusu bi2 bu konuda bayli şüpheciyâ ve şüpheleDmekte haklı olduğumuzu sanıyoruı. Gerçekten kaygımız, 5nce, 1 inci beş yıUık plân uygulamasmdan çeüyor. Nitekim bu uygulamada tannı için öngörülpn hedeflerin genellikle altında kalınnuş, üretim dalgalanmalariyîe 1967 yılına vanlmıştır. Yine bu dönemde hayvani gıda maddeleri üretimiiKieki gerçekleşme oranı ancak yüzde 13 ü bulabümiftir. Kaygımızı vc şüphemizi arttıran ikinci neden de, kalkmma politikasınm yanlış anlayışlara doğru kaymasıdır. İkinci be? yülık plânın hedefi beİirtiHrken veni dönemde tarım kesimi payının azaltılacağı. buna karşılık sanayi kesiminde artışlar olacağı açıklanmıştı. Aslında bu, elbette tarım kesimini bü yana itmek anlamma gelmiyordn. Ancak meseK ortaya iyi konuünadığı için, kamu oyunda yanlış anlayışlara vosile vermiştir. Şimdi bu anlayış yaygınlaşmaktadır ve tarnn alanın<ia gevşeme belirtileri eörülmeye başlamıştır. Sanıyonız ki Türkiye tfibi üretimi tüketimini karsılayamıyan bir ülke için böyle belirtiler tehlikclıdır ve her halde önlenmesi gerekir. Genç/er, protesto mitingi düzenledi Amerikan 6. Filosunun jehriml ze gelişini protesto amacıyla, lstanbul Teknik Üniversitesi, Tek nik Okulu ve Yıldız Teknik Oku lu Talebe Birlikleri, bu sabah saat 8 den itibaren, Dolmabahço alanında, halkın da kaülabileceği bir oturma mitingi düzenlemif lerdir. Talebe BirUklerinin mitingi ve 6. Filonun limanımızda bulunuşa münasebetiyle çıkabilecek olaylar gözönüne almarak, gerekli emniyet tertibatı alınmış, poliste bütün izinler kaldınlmışür. Aynca ihtiyaç hissedilirse komşu illerden yardımcı polis kuvveti alınacaktır. Diğer taraftan, polisin, 6. Filo ile ilgili çıkabilecek olaylan önlemek le görcvii olması gözönüne almarak, bugün ve yann şehrimizde ya(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) özel okullann zam istekleri reddedildi özel okullarm, ücretlerin arttınlması Ue Ugili talebi üzerine, bütün özel okullarda ortalama " • / 10 15 zam yapılmasmı öngören tasan Milll Eğitim Bakanlığmca reddedilmiştir. Millî Eğitira Bakanlığı sadece orta dereceli özel okullardan, ihtiyacı olanlann «,'t 5 oranmda zam yapmalarına izin vermiştir. Ancak, sadece orta dereceli okulların en fazla • 5 oranmda / « zam yapabilecekleri kesin olarak açıklanmış olmasına rağmen, bir çok özel okul yüksek ücret almaya devam etmektedir. "M8K Üyelerinin resimlerini nerede bulsam indiririm,, MALATtA Malatya Millet vekili Hamıt B'scdoğlu (Hamido), Darenrie'de Millî Birlik Komitesinin 39 kısihk grup resmınt parçaladığı yolondaki haberler (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Diıi dizi siyatı olomobil, canak çanak siyah hovyar,, S abahın altıbuçoğn olmasına rağmen Esenboğa Ha vaalanı bir hayli hareketliydi... Başbakanı uğurlamaya gelen Bakanlar ile diğer bazı devlet erkânı kimbilir saat kaçta sıcak yataklarından kalkmışlardı bnrada hanr bulunmak için? Hanımlar vardı şeref salonunda veya diğerlerind'e sabah kah üzerinde dengesini bulduğu za lardan biri, ne kadar «al beni» vesini yudumlayan... Belli ki on man lâcivert elbiseleri, lâcivert aiyorsa; diğeri o kadar «yasak lar da Bayan Demirel ile Bayan benekli kıravatıyla Süleyman bölge» olduğunu ilân ediyordu.. Çağlayangil'i uğurlayacaklardı. Demirel'i aramızda göroük... He Sarışın pembe beyaz hostes tatAskeri merasim... Sarılıp öpüş yetin bütün üyelerine halhatır lı mı tatlı, sıcak mı sıcak... Dime... Ve nihayet Süleyman De sorup, iyi yolculuklar diledikten ğerinin suratından düşen bin mirel, llyuşin18 Rus uçağına sonra Başbakan geldi oturdu, parça oluyor!.. bindiği zaman, bizler çoktan gazetecilerle, milletvekillerinin Mütemadiyen, votka, şarap ve içerde yerlerimizi almış bulunu arasındaki bo? koltuklardan bi konyak servisi vapıyordu her yorduk... Kaloriferler çalışma rine... ikisi de... Saat 10 a doğru bakdığı için üzerimizdeki ince parSohbetin konusa şu: Roman tık, plâstik tepsiler içinde yemek a'esülere rağmen titriyordu ço ya'da henüz birkaç gün önce gör leri getirmeye basladılar. ğumuz... Ne «Air France» da, ne KLM düğümüz 7000 metreye inen petHava Ankara'da böyle olursa... rol sondaj makineleri... Komşu de, ne de PAA da bulabileceğıya Moskova'da nasıldır? Bir dü devletlerle, rejimleri ne olursa miz bir menüydü önümüze bırakşüncedir aldı hepimizi, ta ki mo olsnn, dost geçinmenin memleke tıklan... Türkiye ile Batılı uçak törler kızışıncaya kadar! Sonra te sa|ladığı sayısız faydalar... şirketleri arasında denge kuryavaş yavş açıldık sere serpe!.. Başımız sıkışınca bir telefonla mak istemişlerdi anlaşılan SovUçağın kuyruğunda ufak bir getirtilen ncnz petrol... Belki de yetler!. " bölme vardı. Karşılıkh yerleşti maliyetine satın aldığımıı çiYağh blr tavuk budu... biraz rilen koltukların arasına bir ma mento v.b. püav... biraı «alata... ve siyah sa konmuş; öbur tarafa ise üç havyar!.. sıra d'aha ilâve edilmişti. Baştşte bu sonuncuya cfiyecek yokÇanak, çanak bakan ile Dışişleri Bakanı ve tu doğrusu!. Daha ilerdeki güneşleri orada karşılıkh oturuyorsiyah havyar lerde, Ruslar millî bir ödev yalardı... Sanayi Bakanı, Enerji ve par gibi, bu lüks yiyecek madTabiî Kaynaklar Bakanı, milletS ki hostes hizmet ediyordu desini soframızdan hiç eksik etvekillerinden bazılanna bu huI yolculara... Biri sanşın, di mediler... Sabah, öğlen, akşam susi bölmede yer aynlmıştı... * ğeri kumral iki güzel Ru» çanak çanak havyar bulduk öUçağımız homurtuyla havaya kızı... Isimleri Nataşa mı, Ninoç nümüzde!.. fırlayıp göklerde, bulutlann da ka mı bilmiyarumU Ama bup(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Tek ders sınavı bugün ycrpı/ıyor Orta dereceli okullarda tek dert ten suufta kalanlarm sınavı bugün vapılacaktır. Sınavlarda en az 5 numara alan bir üst sınıla devam edeceJrtlr. MilU Eğitim Bakanlığı UgUllert, sınav sonuçlannın en geç bir gun İçinde alınacağını bildirmislerdlr. Kasımpas:. Bahariye Caddesinde önceki gece çöken 9 katlı binanm sorumlularından 3'ü, olayda ihmalleri görüldüğü iddiasiyle, dün tutuklanmıştır. Bunlar; mal sahibi Hami Ersüs, Mimar Faruk Öner ve Kalfa Hüseyin Şahin'dir. Bina mes'uüeri. Savcılığının tutuklama isteğiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine verilmişlerse de, serbest bırakılmışlardır. Ancak, Savcılık makanunın itirazı üzerine 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararı vermiş ve sanıklar, cezaeiine gönderilmişlerdir. Bu arada, apartmanm kontrol Mühendisı Erdal Onursal, aramalara rağmen, bulunamamıştır. Öte yandan. çöken bina enkazının temizlenmesine, dün de devam edilmiştir. Buldozerlerin kaldırdığı moloz yığınları arasında işçilerden All Yaman'ın da cesedi çıkanlmıştır. Böylece ölenlerin sayısı, Mehmet ve Dursun Başar adh kardeşlerle, 3'e çıkmıştır. Çöken 9 kollı binonın sohibi, mimorı ve kalîası tutuklandı MOSKOVA'DA HAVA MEYDANINDA BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL VE TÜRK HEYETİNİ KARŞILAYANLAR Meden! Kanunun kabulünfin kırk birinci yüı kutlandı. Gazeteler Ecvet GÜRESlN KIRK BİR BUÇUK MAŞALLAH...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle