25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMTTURİYET 7 Ekün 1967 SAHİFE ÜÇ AJANSLAR • RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ JıılııiMiıı ile Koıijjre arasında sojjıık liiirlı... HASHİNGTON, («.a. Radyolar) ergflere % 10 zam yapılması konusunda Başkan Johnson ile Kongre arasınaa ortaya çıkan goru« aynlığı tam bir kuvvet sınaması haline girmi>tir. Başkan Johnson, vergi zammından önce, bütçede kısıntı yapılmasını şart koşan Kongre üyelerinin tutnmu karşısında, kendl tutumunu •erlleîtinneyi tercih etmiştir. Başkan Johnson, hu amaçla, gazetecıleri Beyaz Saray'a dâvet ederek, Temsılcıler Meclısinın Usul Komisyomınun son karan konusundaki sorulan cevaplandırmıstır. Bilindıği gibı, bu Komisyon, Başkan Johnson'un bütçe açığını onKayhan SAÖLIMER leyip azaltmak içın kısıntı tedbırlenni açtkça belirteceği güne kadar, vergi zammı tasarısı konusundaki gorüşmelen erteleme kararını almıştı. Ba S k a n Johnson, bütün ekonoVP k etkenleri görden geçirdikten mı sonra, geçen ocak ayjnda sunmuş olduğu butçe tasarısında istenilen bütun ödenekler konusunda Temsilcıler kendi görüslennı belirtnnanistanın, aralannda me dıkçe, herhangi bir tasarruf ted toprak nynşmazlıgı bu^ bırini onceden kestırmenın imkânlnnmayan hiçbir komşn I hiçbir komşnJl lonmayan l z olduğunu söyleyerek önce tem»u yok. Güney Arn.vut I s«ücılerın konuşmalannı' istemiştır. Arnavnt<•* .n ™k. Oönı.v lnk fizerinde hak iddia eder. TuJohnson hükumetince sunulan belfodavya ile arasında Makedonli başlı 14 kanun tasansından on ta ya sornnu var. Bulgaristan Selânesi, bütçe tasarısmm sunulmasınnikte bir deniz penceresi istedan beri dokuz aydan fazla zaman mektedir. Bulgaristan aynca M» geçtiği halde hâlâ kongrede incekedonya sorunu ile de ilgilidir. lenmektedır. Türkiye ile ilişkileri de malum. Cevap Amavntluk, içine kapanık bir filke. Orada olnp bitenleri koBaşkan Johnson, gazetecilerle ko lavlıkla Sğrenemiyornz. Komünuşmasında, cVergi zammı kanun nist Partisi Şefi ENVER HOCA, tasansının onaylanmasuıdaki her Demokratik Cephenin 14 eylül tıirlü gecikmenin sonuçlanndan 1967 de Tiranada açılan dördünderta bir endije duyduğunn. soy cn kongresinde verdiği söylevde lemij ve bu endıjenin yalnız hüku Kıbns sornnnna da deginmiş. metin sağlamayı duşünduğü ek gelirin elde edilememesı alanında Türkiye açısından fevkalâde ödeğil, aynı zamanda Bırlejık Amenemli konuşmanın Arnavntlnrika'da fiyatların sureklı olarak fcun Ankara Büyükelçiligince yukselişi konusunda da duyuldugönderilen metni, henüz elimize ğunu belirtmişür. feçti. Atinanın Güney Arnavntlnk üzerindeki hak iddiasına sert Başkan Johnson «Tek kurusa ka bir dille çatarken, bakın ne di dar tasarruf yapmak mllli guvenlik ve çıkarlarmuzla bağdaşacak yor ENVER HOCA : asgarî harcamada bulunmak için « Uyuzluklarına rağmen, Yuellmizden geleni >apacağız> demış nan monarko faşıstlerı büyuk tir. iştah sahıbıdirler ve kana buAncak Başkan Johnson, Kongrerunmuş gozlerini her tarafa çenin şımdıki tutumu uzayıp gıttiğı vırmişlero'ir. VENİZELOS'un sütakdırde, Birleşik Amerika'daki rülennın üstesinden gelen MUSenflâsyoncu eğılimlerden dolayı TAFA KEMAL onderliğindeki gun geçtikçe Amerıkan ekonomısiTurk halkından ağır bir darbe ne fazladan milyonlarca dolâra mal yemışlerdır. Turkler, Kıbnstaki olacağını bildırmiş ve demıştir kı: kahraman kardeşlerınin Arna«Bondan dolayı, bu malî tedbivutluk halkı ve hukumeti tararln onaylanmasını daha fazla sav fından desteklenmıs ve geleceksaklamak faydasudır ve pek akılte de aiesteklenecek olnn hayatl bca bir davranıs olmıyacaktır. ve yüce çıkarlan, kanuni hakla«Daha önce de söyledim, gimdi n ihlâl edılirse, her zaman için de tekrar ediyorum kl. bu vergi yeni bir darbe indırmeğe hazırzammı, Kongre sorumluluğnnu dırlar.» . \ • yüklenme>i kabul etmedlği takdirde enflâsyoncu gidişin vasat A196T araligında, "'fc.Ttfc Gene» merikan evine getireceginden daKurnlnnda Enosise kapıyı ardıha haflf bir yüktür. na kadar açan 32'ler tasansına «Her vergi bir yuktür, ama bflmnhalefet eden dört ülkeden bitün vergilerin en zâlimcesi, Kongrinin Arnavntlnk olduğn haberenin harekete geçme>işlnden dorini alınca, çoğumuz şasırmıs ve gacak enflâsyon vergisidir.» düşünmüştük: «Nereden nereye">» Çünkü Türkiye, dört ajırdan fazla beraber yasadığımu, kaynaşıp kardes oldnjumnz Arnavnt milletini sırf komünizmi leçti diye lânetlemis ve ihmal etmiştl. Ama onlar değismemi»lerdi ve bize hâlâ yürekten bafbydılar. Başkamn ıotasarısı sırada bekliyor Yemen'de, toplantı yapmak ş yasak Kızıl Çin transistörlü elektronik beyin yaptı HONG KONG, (a*.) Pekin radyosunun yayınından öğrenüdığıne gore, Komıinist Çın ülkenin atom ilimleri, roket ve uzay yolculuklan çahşmalannın hızlandınlmasına yarayacak yeni bir transistörlü elektronik beym yapmıştır. Radyo, elektronik beyınin başarı ile denenmesinin Sovyetler Birliği ve Amerıka Birleşik Devletleri için «Büyük bir darbe» olduğunu iddıa etmiştir. m V DÜNYADA / BUGÜN ' ADEN, (a.a.) ana radyosnnnn bildirdiğiiM göre, Temen Bassavcısı Seyit Abdülkadir El Hatori bir halk mahkemesinee ölnm cesasına çarptınlmı«tır. El Hatari, lemen Cnmhnrbafkanı Maresal Abdnllah El Sallal'ın siyasi dâvalar konnsunda huknk danışmanıydı. Yemen'deki Cumhuriyetçl rejime muhalıf olanlar, El Hatari' nin guvenlik mahkemesı üyesiyken bazı kımseleri ölüm cezasına çarptırdığını söylemektedirler. Sana radyosu ayrıca, bütün toplantılann yasaklandığını bildirmıştir. Vfiflson tn Ortalc Pazar Rolitikası onaylandı (DIŞ HABERLER SERVİSt) SCARBOROTTGH Ingiliz tşçi Partisi kurultayında önceki sabah beliren olumlu hava, oylamada VV'ilson lehine gelişmiş ve WUson'un Ortak Pazar politikan 2 milyon 115 bin oy toplamıştır. Temsil ettikleri üye sayısına före oy kullanaa delegelerin aleybteki oylan 2 milyoo 32 bindir. Ancak, Ortak Pazar yolunda açık kart aUnmasına rağmen, Wllson'un muhalifleri de kuvvetlidir. Nitckim Emanuel Shinwell, gerçekte halkın çoğunluğunun tngilterenin Ortas Pazara gtrmeslnin aleybJnde olduğunu soylecüğl zaman alkışlarla karşılanmıştır. Eskl Teknolojl Bakanı Pranks Cousins, Ortak Pazara girmerun Ingiltereye hiç bir avantaj sağlamıyacağını ilerl sUrmuş, sebep olarat da halen gelışmekte olan pazarların Avrupa pazarlan değil, Asya pazarları olduğunu söylemiştir. Arnavutluk, | •v&iŞ&r §ğ$ kadirsinaslık OSMANLI BANKASI 100.000 Lira kazanan İstanbul Bakırköy 5 Ekim cekilişi talihlileri 653.403 No. lu hesap sahibi Şubesinde Fransız aydmı Regis Debray için, Vatican'daki S t Peter meydamnda İtalyan gençlerinin gösterisi. Bu meydanda toplanan halkı Papa takdis eder. Nâsır'ın sözcüsü "Neden yenildiklerini,, anlatıyor KAHÎRE, (a3. AP) Başkan Nâsır'ın sozcusu ve varı resmi «El Ahram» gazetesının başyazarı Muhammed Hasaneyn Heykel, başyazısında, «Mısır savası neden kaybetti?» sorusuna cevap vermektedır Hevkel'e gore bunun sebebı, «tsrail'in almıs oldnfn olaÇanustü >ardım, kendi imkânlarından vararlanmaktaki alısılmadık becerikliliği \e Mısır'ın kendi imkânlanndan yararlanmasında ortaya çıkan anormal knsnrlar» dır. Heykel, daha sonra gerek çarpışmalar sırasında, gerekse çarpışmalardan sonra işlenen hataları sıralamaktadır. «El Ahram» ın başyazarı, bunların başında, Mısır bırlıklerinın Sına yarımadasına doğru harekete geçırıüşıni ve bu sırada «Mısır'daki dnrum ile bazı askeri sorumlulann savaşçı zihniyetini etkileyen bazı sartlan» saymaktadır. Heykel, mevkılerinjje J5 yıldan fazla zamandır bulunan bu sorumlulardan bazılannın askerî Dilgıleri ile modern askerî teknıklerın gelişmesı arasmdaki uçurumu da one sünnektedır. «El Ahram» başyazarı, savaştan hemen önce yer alan ve Mısır birliklermin Sına yanmadasına harekete geçırıldığı 14 mayıstan, çarpışmaların başladığı 18 gun sonrasına kadar uzanan donemı ele alarak, bu donemde işlenen başlıca beş hatayı belırtmektedır: O Mısırlılar büyük bir silâh yığina^ı yapmıslardı; ama bunu knllanma kapasitesi yoktu. Q Mısır mev'7ilerının, Israıllılenn ılerleyışıne gore değıştırılmesı gerekırdı. O Genel haber alma servlslerinin, dttşmanın ilerlevişi hakkında Genel Kurmaya doğru bilgi vermekte kasıtlı, ya da kasıtsız yetersizliği. O Mısır birlıkleri, hareketlerınden bazılannın onemmi mubalâğa ettıler ve harekâta gi rısmeye hazırlıklı değildıler d tjç cephedeki Arap kuv vetleri arasmdaki yeterli koordinasyon yoktu. Hasaneyn Heykel yazısına şdy le devam etmek^edır : «Bununla birlikte, nğradığıınıı şiddetli bozgnnn hiçbir sey mazor gösteremez. Israil zaferinin başlıca etkeni, pazartesi günü yapılan hava akınıydı. Bu akını bekliyordnk, fakat karşı koyamadık. Nijerya'lı âsîler hâlâ direniyor LAGOS, (a a.) ijeryadakl askerî barekât konusunda iki taraf da birbiriyle çelişen bildiriler vayınlamıslardır. Ancak, eÖ7İemciler, federal birliklerin, Biafra Cumhuriveti baskenti Ermeu'da olduklanndan süphe etmemektedirler. Merkezi Nıjerva hukumetınin bıldırısınde, federal bırhklerın şehırdekı temızleme harekâtına devam ettıklerı, yerli ve yabancılara ait mal ve mulkun korunmasıyla ilgılı gerekli tedbırlerin ahndığı ileri surulmektevdı. Biafra radyosu Ise, yavınlarına Enugu'dan devam ettığini ve B'afra bırhklennin Federal bırhklerın baskente vaptıkları saldırıları ağır kaviplarla pü<îkürttuklerini ılerı surmekteydi. Bu> nunla birhkte, ıvı haber alan kaynaklardan belırtıldıgine göre, Biafralı asiler Enueu'dan çekilmişler ve Federal birliklenn kullanmasını önlemek için de radyo tesislerini tahrip etmışlerdır. Bıafra'nın yayınlannın arttk gunerdeki gezgin bir veript istasyondan yapıldığı sanılmaW* tadır. 50.000 Lira kazanan 82.503 No. lu hesap sahibi İstanbul Fatih Şubesinde N 10.000 Lira kazananlar İstanbul Lâleli Şubesinde İstanbul Taksim Şubesinde İstanbul Taksim Şubesinde İstanbul Yenicami Şubesinde Eskişehir Şubesinde 82.424 650.213 820.797 652.600 82.^98 No. lu hesap sahipleri Ayrıca: 2.150 talihli 400.000 lira tutatında çeşitli ikramiyeleri kazanmışl:.ıdır Yıl sonu çekilişine katılabılrnenız için 13 Ekim akşamına kadar hesap açtırınız, hesabınız varsa miktaruu artırınız. uirtıii •••••••••••••••••••••••••••••• A.B.D. nin Vietnam zayialı lOObin! aşkın SAYGON. (a a) ir Amenkan sözcflsünün bil dirdiğine çöre, Vietnam Savasında Ameıikan kayıplan yfiz binin uzerine çıkmıştır, Bunların yansından çoğu bu yılın ilk dokuz ayında ölmuş, yaralanmış veya Kuzeylilerce esir ahnmıştır Bu arada Guney Vıetnam'daki kara savası yeniden «ıddetlenmiştır Bınncı pıyade »umenl ne mensup bırlıkler Saygonun 37 mıl Kuzeydogusunda ormanlık alandaki muharebede 42 çeteci öldurmuşlerdır. Mekong Deltasındaki pirinç tarlalarında ise Güney Vietnam birlikleri 200 kadar çeteci ile muharebe etmektedirler. B Sedef Reklâm: 675/1 < '33 Arnavntlnk Dısişleri Bakanı Behar STL'LA, 1966 da Tiranada arkadaşımıı Tılmaz ÇETtNER'le hasbıhal ediyor : « Hangı rejımle ıdare ediliyorsak edılelim» diyor, «biz tarihi bağlan olan kara'e* iki mılletiz. Genel Kurulda sizi desteklememız herhangi bir menfaat kaygısı değil. Hem dâvanızda hakh olduğunuz için, hem de bızim Turkıyeye karşı hissl rabıtamızdandır » Vfacık, yoksul, hem de komfinist ama, bizden olgnn ve «yanık Arnavntlnk! Destegin bir difer nedenl de, Yunanistamn emprrjalist emellerinin hiç de yabancısı olmama81. EAS EBONİT VE AKUMÜUfuR SANAYİİ A. S. (Reklâmcılık: 3533'11895) Lâborant olarak yetiştirilmek üıere Lise mezunu bayanlar alınacaktır. Anadolu semtinde oturanlar tercih edilir. TASARRUFU SEVÎYORSANIZ TÜRKİYE VAKIFLAR BAHKASI Kısaca. • WASHtNGTON Resmi Amerikan çevreleri, Sovyetlerden iktisadî ve askeri yardım vaadleri alan Ürdün Kıralı Hüseyin'in Birleşik Amerikanın da yardım ve desteğini daha genif ölçüde sağlamak için YVashington'a gelmesinin beklenildiğinl löylemislerdir. • ANNARBOR Stockholm Ümversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü, tsveçli Sosyolog Gunnar Myrdal, dun Mıchigan Ünıversitesındeki konuştnasında demıştir ki : «Amerikan şehirlerinde ırk ayırımı öylesine artmaktadır kı, Bırleşık Amerika bu noktada gıttıkçe Güney Afrıka'ya benzemektedir.» • MOSKOVA Dünyanın en önemli raz born hattı sayılan ve Orta Asya'yı Moskova bölgesine bağlayan born hattı dün Moskova yakmındaki Voıkresenk'te açılmıstır. 2.750 kilometre nzağa 10^ milyar metreküp tabiî gta sağlayacak olan bn knrnlnş, plSnda öngörülen üç yıl yerine İki yılda tamamlanmıstır. 0 PARİS Tanınmif Romen kompozitor ve kemancısı Georges Enescu'nun 19081955 yıllan arasında oturduğu Paris'teki evine, Paris valisinin de hazır bulunduğu bir törenle bir plâka asılmıstır. • EDMONTON Ukrayna Bilimler Akademisinin eski bir mensnbn, Kiev Devlet üniverlitesi Fiıik Enrtitüsünün Rflkleer bölümü sefi Borj Dotsenko, Soyyet Rnsya'ya d5nm«ye«e|1nl, Kanada*ya yerlefmek tlnl S l YIL MÎLYONLUK SONUÇEKÎLİŞİNE KATILINIZ Arnavutlugvn BM. deki Başdelegesi lehimizde oy knllanmı* ama, kürsüye çıkıp ülkesinin Kıbns politikasını acıklayıcı bir konuşma yapmamıştı. ENVER HOCA'nm söylevi, sadece Tirananın Kıbns politikasının en yetkili ağızdan resmen açıklanması açısından önemli değildir. Avnı zamanda Arnavntlnjnn, Türkiyenin Kıbns tezine, bizi, ka>ıtsız şartsız tvtan Pakistan ve Irandan sonra en yakın ülke oldnğnnu dramatik tarzda meydana koymaktadır. Demeç olağanüstü önemini de, Tirananın Pekinle tamamen paralel dış politika izlemesinden almaktadır. Dolayısiyle Pekinin Tirananın Kıbns politikasını paylastığına hükmetmek, hiç de batalı olmaz. Ve biz de koskoca Kızıl Çini resmen tanımıyomz ve B.M. üyeliğine karşı çıkıvoruz. Ne kadirsinaslık? KÜÇÜKESAT SON PARAYATIRMA TARİHİ EKİM r EVLENDİLER 13 ŞENEB ile Gazeteci OBHAN TAŞAN nıkâhlandüar. Beyoğlu 610.967 TEŞEKKÜR Saym Prof. Dr. ŞUBELERİ 9/1O/1967 Tarıhinden itıbaren Sayın Halkımızm Hizmetindedir. vejra bir kacını elde etmek utıjrortanıı, (Basm 2*066 A. 12850/11892) 2adet 10 0 . 0 0 0 lira, 4 adet 50.0 0 0 lira ayrıca çeşitli para ikramiyeleri RIZA ANABIR'a Kıymetli meslekdaşımın, hastamızm tedavısınde gostermış oldukları yakın alikadan dolayı teşekkürlerimın kabulleri dıleğı ile. Dr. Celâl TAMER MARAŞ (Cumhurıyet : 11890) DOĞÜM NESRİN T» ÖZDEBftB TO8TO9 oiullarının doBumtunı akraba T» dostlanaa müjdeltrler. Konya «.U.1MT <izd> bu zengin ıkramiyelerden bir adelı t n a ı SO.vadesız 100 lıralık bir hes»p a^tırınıı. I ^ Cumhuriy** 11W Sedef Reklâm: 697/11864
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle