13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ligin ilk "Dev Maçjna üç gün kaldı F. BAHÇE v e G. SAR AY KAMPA GIRDILER m Nihayet. Eşfak ATKAÇ ürHyede topyekun sporun kalkınması yolundaki evvel zanırete değlnen sallm görü? nihayet ortaya atıldı. Geçen haftakl gazetelertn yazdığı na göre, bütün federasyonlara, tekmll kadrolariyle teşekkür edllerek bunların yeniden teşkill dhetine gidllecekmlş. BUraem bu lüşünce tabakkuk edebilir ml, ancak, ettigi kftbul olunursa, memleketimizin de, diğer memleketlerin sportlf hayatına benzer blr hayata başlamak yolunda ilk ciddl adımı attığını katrul yerinde olur. Spor, büindigi Uzere, TürHyode de, devletin hünayestadedlr. Ancak, Cumhuriyetin ilânındanbe ri, iktîdara gelen bütün hükümetler, konuya blr türlü gereken •hemmlyetle eğilememişler, ve spo ru, başıboş blr gldişln bünyeyi dejenere eden çesitli tahrlbatından koruyamamışlardır. Böylece, çeşitli mânalarda nlmetlerle dolu olan spor aleml, ba his konusu llgisizliğin tabil netlcesi olarak, bir çok çıkarcının menfaat kapısı haline gelmlş ve bu raenfaatler etrafmda, siyasl nüfuzlarm, yalancıhğın, müfteriliğin, şarlatanhğın, palavranın, yardakçılığm serazad at koşturduğu seviyeslz blr ortam vücut bulmuştur. Değerln, külHlrün, şahslyetln değil, tabasbus ve dalavere maharetinin geçer akçe oldugu böyle bir ortam lcfnde inkisaf mümkün olamıyaca?ı lçln, Türk sporu, başındaki idarl seviyeyle denk bir zibidilik hall içinde bocalayıp durmuştur. Son on beş yılın sporu slyaset yolunda namütenahi istismar etmtş olan zihniyeti ise genel durumu büsbütün soysuzlaştırmış. gidişata büsbütUn cıvık bir mftna vermi$tir. Bu sebeple, tekmü federasyonlann, adetlerl çok az değerll elomanları dışında kalan reistnden odacısına kadar bütün mensupları. bu ftlemden, oraya blr daha pelmemek Uzere uzaklastırılmalıdırlar. Bunların yerine alınacak değerli. faziletll, çalışkan elemanlar elinde spor, bu vasıftaki lnsanların vazife gördüklerl her yerde olduğu gibi, Türklyede de, elbet Ueri gider. Bizl bu yazıyı yazmaya sevkeden haber, bundan öteye, federas yonlann seçimle iş basına geleceginden bahsetmektedir. Bu vesileyle, şimdiden şu hususa işaret edeyim ki, bu düsünce son derece yanlıştır ve raemleket sporunun yukarıda belirttiğimiz biçarelik içinde sürünüp gitmesinden gayri hiç blr netlce veremez. Sebebini bundan sonrald yszıma konu yaparak izaha çalışac*ğım. T ürkiye ligind» haftanm en Sncmli maçına hazırlenan Fenerbahçe ve GalataMrmy dün aon hanrhklannı jupmiflardır. FENERBAHÇE Fenerbahçe futbol takımı dün saat 15 de yaptığı çalışmadan sonra kampa girmiştir. Maç gününe kadar kampta kalacak o!an Sarı Lâcivertli takımda Şeref, yerini «lacaktır. Bu arada gakatlann durumuna değinen teknik yöneticiler, Molnar ve Basri, «Doktornn Terecefi raporn bekliyomı. Doktor »on dakikads dahi oynıyabilir şeklin de rapor verirse sakatlsnmın oynatınz. Bnnnn için de takımı şimdilik yapmıyoruz» demislerdir. T GALATASARAY1N ÜÇ ACAR FORVETİ ERGÜN, AYHAN VE METİN ANTRENMANDAN SONRA Olimpiyada katılmama kararına rağmen OGÜN, \ SporToto teşkilâtı teftîş edilecek S ANKARA on günlerde üzerinde en fazla konuşulan teşkilât SporToto hakkında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü önümüzö'eki hafta muhtemelen bir teftiş kararı alacaktır. Kadroları ve masrafı bir hayli kabarık olan Müdürlük hakkında Maliye Başmüfettişi Muammer Yahya Islâmcıoğlu bir reorganizasyon raporu hazırlamış ve yetkili makaralara vermiştir. BAGlMSIZ DEGtLDtR Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal, Istanbulda yaptığı basın toplantısında : « SporToto'nun çahşmasından mernnun musunuz?» sualine, « Şimdilik cevsp vermiyeyim» diye karşıhk vermiş, ikinci bir sual üzerine d'e: «SporToto"nnn Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün etnrinde trfr şabe oldafcunu, daimi kontrol altında bnlundurulacağını» ilâve etmiştir. PARTİ ADAMLARI ALINIYOR Son günlerde bordrosu ve kadrosu gittikçe kabaran Spor Toto'ya himaye edilraesi gereken güreşçi sıfatı adı altınd'a üç tane Adalet Partili milletvekilinin okulu terk etmiş oğlunun alındığı dedikodusu başkente yayılmıştır. Mersin'deki Serbest Güreş kampında altı güreşçi var Serbest güreş takımı kampına davet edilen 27 güreşçiden bugüne kadar Mersin'e sâdece altı kişi gelmiştir. Antrenör Celâl Atik, Pazartesi gününcfen itibaren, sıkı bir şekilde çalışmalara başlanacağını söylemiş ve Güreş Federasyonu Başkanı ile kamp müdürünün bu akşam Mersin'de olacaklarını ilâve etmiştir. Kasım ayı başmda Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Şam piyonasma, güreşçUerimiz açık havada antrenman yaparak hazırianacaklardır. Merkez Ceza Heyeti, millî güreşçi Tevfik Kış'ı suçsuz buldu ANKARA Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ceza Heyeti, Güreş Federasyonu tarafmdan cazalandınlması istenilen milU güreşçi Tevfik Kıj ın suçsuz olduğum karar vermiştir. Merkez Ceza Heyeti, Tevfli Kış'tan başka Boluspor antrenörü Nacl Özkaya, Samsunspor idareclsi Rifat Çetinkaya, Samsunsporlu futbolculardan Yılmaz Yurddah ve Ahrnet Karga'ya da ceza »erilmesine lüzum olmadığı sonucuna varmıştır. Diğer taraftan, Merkez Ceza Heyeti, Kütahyasporlu Taci'ye iki ay 15 gün, Aydmsporlu Özhan'a 2 ay 7 gün, Karagümrüklü Erdinç ve Bilâle 22 şer gün, Herekeli Kürekçi Kemal Çıpa'ya 6 ay, Kasım pasalı Yılmaza 3 ay, Hacettepeli Ateş'e bir ay, Konyasporlu Mehmede 45 gün se P.T.T. antrenörü Bülent Giz'e de 2 ay 7 gün müddetle müsabakalardan men cezası vermiştir. Alman kız jimnasitk ekibinin gösterileri Almanyanın en iyi kız jimnastikçıleri olan Logesschule ekipi 9 Ekim pazartesi günü saat 17.30 ve 21.15 te Spor Sarayında iki gösterı yapacaktır Kırkpraarda herkesin tanıdığı 4 yağcı, nttader güreşine baslamiflardır. Fatih Güres thtisas Kuliibünde Servet Meriç'in çalıştırdığı güreşçiler kısa zamanda mindere intibak etmislerdir. Lisanslan çıkanlan güresçilerln yakında isim yapacaklarını söyllyen antrenör Servet Merlç, ayrıca Slvastan da 16 yaşında bir güre;çi eetirdlklerinl İfade etmiştir. Reslmde giirescller görüliiyor. Soldan sağa (Ayaklnkilerı tlyaa Akpınar, Hayrettln GİUaçü, Kerim Çakıı. (OtuıanUr) Sfilejrmaa KapUa, MehaMt Yai«ak 4 yağcı ile I karakucakçı mindere döndoler Galatasaraylılar da dun nkı bir çalışm» yaparak kampa girmislerdir. Antrenör Bülent Eken, antrenmandan sonra sunları söylemiştir : «Bn hafta eıelt rakibimiz ile yapaeaSımız maç düşündürücü. Fakat hiç kimse neticeyi peşinen tahmin edemez. Ben çnnn kesinlikle söyleyebilirim ki, Frnerbahçeden korkmnyomı. Galatasaray istedi|im bi çime jirdi. Fntbolcularıraızda RNEBBAHÇE'NİN SON ANTRENMANTNDA da kazanma azmi var. Bn azim işte hizim en bfiyfik koznmvzj» Galatasarayın Ali Sami Yen' deki sıkı çalısmasmdan sonra bekârlar İle evliler çift kale yapmışlar ve maç 11 berabere bitmiştir. GALÎBtYET PRtMl BtN LtRA Sarı Kırmızılı yöneticiler, »on aldıkları bir kararla busüne kadar uygulanan 500 lirahk galibiyet primini Fenerbahçe maçında bin liraya çıkartmışlardır. Bu da Galatasaray'ın maça verdiği önem göstermektedir. BESİKTAŞ ANKARATA GtTTt Pazar günü Şekerspor ile ilk deplâsman maçını oynayacak olan Beşiktaşh futbolcular, dün Belgrad ormanlannda yaptıklan hafif bir idmandan sonra saat 20.40'da trenle Ankara'ya git mişlerdir. Siyah Beyazhlar, bugün Ankara'da çalışacaklar ve maç gü nüne kadar dinleneceklerdir. Yö neticilerden Selâhattin Aksoy ve Kâmil Üzülme ile birlikte Ankara'ya gidecek olan kafilede antrenör Yanevski, menejer Recep Adanır ve şu futbolcular bulunmaktadır: Nepmi, Sahri, Yavuz, Fehmi, Sami, Cevdet, Süreyya, Kaya, lsmail. Fethi, Sanlı, Senol, Erkanv thsap. Faruk, Erdojtan ve Ahrnet Şahin. Baldınnda lif kopukluğu tesbit edilen K. Ahmet, Ankara ka filesine dahil edilmemiştir. VEFA'NIN ANTRENMANLARINA ALINHnYAN ÎSMAİL AMtAKA DA YARIŞACAKLAR Ankara üluslararaa KonkurKURTTAN HER AY 500 hipikler bugün Ankara hipodomunda Romen, Bulgar, Yugoslav ve LtRA KESİLİYOR Türk ekipleri arasında başlayacaktır. 3 gün devam edecek olan yaUzun zamandır Vefa formasını giyemiyen milli futbolcu lsnşmalarda yabana ekpiler, şampiyonluklar kazanan genç binicilerimail Kurt, maaşını 500 lira ekmizden revanjı almak için çok mücadele edeceklerdir. sık almakta ve Yönetim Kurulu tarafıno'an cezalandırılan bu futbolcunun eline ayda ancak 250 lira geçmektedir. Bu konuda Vefa Kulübü Başkanı Recep Çavuşoğlu, «îsmail'i birkaç defa göreve çağırdık. Teknik direktör îsmet Artun beni istemiyor diyerek bu teklıfimizi reddetti. Biz de kenaisini idmana çıkmaktan men ettik» demiştir. Çavuşoğlu, Kasım transferinde kiralanmasını isteyen Îsmail'i her hangibir kulübe verebüeceklerini sözlerine ek Ekrem KARPAT bildiriyor lemiştir. CANDEMİR OYNAMIYOR Öte yandan, bu hafta EskişeANTALYA hirspor galibi Altay ile zorlu bir maç yapacak olan Vefa'lılar dün üncü Balkan Masa Tenisi Şampiyonası çok yavan bir törenle açümasına kendi sahalannda çahşmış ve rağmen. ilk günkü müsabakalar kalite itibariyle vasatın bir hayli üsFenerbahçe'a'eki bir otelde kam tünde idi Takımnnız ilk maçlannda Yugoslavya ve Yunanlstan'a 50 yen'lirken. kızlarda da Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya'ya 30 pa girmişlerdir. Altay karşısında, lifi kopan Candemir bu hafmağlup oldular. ta takımmdaki yerini alamıyaErkek masa tenisçilerimizden sadece Şaban Selâhattin kendi çapıcaktır. na göre başarı gösterirken Ata Sel çuk'un durgun oyunu dikkati çekti. Danyal Çiper ise her zamanki oyununu çıkararak fazla bir varlık gösteremedi. Yüzücüsünden hakemine kadar hepsi bayandı Kızlarda ise Bulgarlar karşısmda Aysan Edizkun biraz dayanabildi, fakat o da yenilmekten kurtulamadı. TEKNtK SONL'ÇLAR Erkekler: Yugoslavya: 5 Türki ye: 0 (Veçko Atağ Selçuk'u 20, Stefançiç Şaban Selahattin'i 20. Surbek Danyal Çiper'i 20, Veçko Şaban Selahattin'i 20, SurKulübünün havuzundayız. Yüzücülerin hepsi de kız.. Müsabek Atağ Selçuk'u 20 yendiler.) bakanın başhakemi bayan Fay Linder.. Müsabakanuı Btart haBulgaristan: 5 Yunanistan: 0, Ro kemi bayan Merrily Dean.. Müsabakanın sekreteri bayan Mary manya: 5 Yunanistan: 0, YugosGökgcil.. Müsabakanın spikeri bayan Esra Önis.. lavya: 5 Bulgaristan: 0. Müsabakunın hakemleri de bayanlardan kurulu idi.. Filiz Çalıslar, BirYunanistan: 5 Türkiye: 0 (Fergül Ergene, Sumru Baysal, Gülgün Soyak, Meral Akyol lemis, Vehbi Tımaklı'ya 2 1; ZoVe hattâ müsabakada görevli gazeteci dahi okulun bayan fotoğrafçıidls, Şaban Selâhattin'e 2 0; Krissıydı. todolakas, Danyal Çiper'e 2 0 ; Evet Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinin yüzme müsabakalannda Ferlemis Şaban Selâhattin'e 2 1 ; nıüsabıklardan en ufak görevliye kadar hepsi de bayandı.. Ve bayanlann Kristodolakas, Vehbi Tırnakh'ya mükemmtl denilecek kadar güzel organizasyonunu erkekler seyretü ve al2 0 galip.) kışladı.. Kızlar: Bulgaristan: 3 Türkiye: Hakemler mükemmel kronometre basarlarken, kolejin bayan gazete0 (Neikova, Aysan Edizkunu 20. İvanova Perihan Gülleoğlucisi de objektifine en ufak hareketi dahi alıyordu. Müsabıkların içinde nu 20, Neikova îvanova çifti. Ay Türkiye rekortmeni yüzücüler vardı. Roksan Okan, Faika ve Hârika karsan Edizkun Perihan Gülleoğlu deşler.. çiftini 20 yendiler) Yugoslavya: Mükemmel bir intizam içinde geçen sezonun son gayri resmi müsabaka 3 Yunanistan: 0, Romanya: 3 Yıı goslavya: 0, Bulgaristan: 3 Yusında Kolej yöneticileri gayet isabetli bir adım atmışlar ve bunda da başananistan: 0. rıya ulaşrr.ışlardı. Ancak iptidai gördüğümüz bazı yüzücülerin yetişmesi Geeeki tonuçlar şöyledir: gerekti ki jimnastik öğretmeni bayan Fay Linder: «Bugıin belki çok müpKızlar: Romanya: 3 Türkitediler. Fakat yolu bitirmek için önce bir adım atmak lâzımdır. diyordu. ye: 0, Romanya: 3 Yunanistan: 0, Yugoslavya: 3 Türkiye: 0, Yugoslavya: 3 Bulgaristan: 2. Erkekler: Yunanistan: 5 Tür kiye: 0, Yugoslavya: 5 Yunanistan: 1, Romanya: 5 Bulgari»tan:4, Romanya: 5 Türkiye: 0. Müsabakalar bugün lona erecektir. 5. BALKAN MASA TENlSt ŞAMPtYONA8I GELECEK YIL ÜSKÜPTE YAPILACAK 1968 6. Balkan Maıa Tenisi Şampiyonan 4 İle S Ekim tarihSTART HAKEMİ VE BİR MÜbABIK larl armnd» Yugoılavyanın Ütkfl» GALATASARAY Amatör millî futbol takımı kampa alındı ürkiye Millî Olimpiyat Komitesinin futbolda Meksika Olimpiyatlanna katılmama kararına rağmen Amatör Milll Futbol Takımımız çarşamba günü Bulgaristan ile yapacağı Olimpiyat eleme maçı için dün kampa girmiştir. Tarabyada kampa giren takıma ayrıca lsmail ile End"er de ahnmışlardır. BULGARLAR 9 EKİMDE BEKLENÎYOR Çarşamba günü Dolmabahçe Stadında Amatör Millî Futbol Takımımız ile karşılaşacağı bildirilen Bulgaristan amatör takımı 9 ekimde tstanbula gelecektir. Futbol Federasyonu Bursada yapılacak maçı, açıklanmıyan bir sebepten dolayı îstanbula almıştır. Olimpiyat Komitesinin aldığı karardan sonra Türkiye Bulgaristan amatör millî maçının âkıbetinin ne olacağı henüz bilinmemekted'ir. Futbol Federasyonu, Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal'ın Cenevreden dönmesini beklemekte ve maç konusunda fazla bir beyanda bulunmamakta, sadece Bulgar maçına hazırlanıldığını ifade etmektedir. f CEMAL KAMACI, VİYANA'DA KALDIĞI VİLLÂDA MİLYARDER ROBERT RİELP VE EŞİ HİLDA İLE CEMAL KAMACI ŞÖHRET YOLUNDA Balkan Masa Tenisi Şampiyonasına altı mağlubiyetle başladık FENERBAHVE İLE KARSILASACAK OLAN DALLAS TORNADO FLTBOL TAKIMI BÜÜÜN GELİÎOR Fenerbahçe i!e salı günü aksamı Dolmabaıiçe stadında özel bir karşılaşrna vapacak olan Amerika'nm Dallas Tornado takı mı. bugün Istanbul'a gelecektir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz ile Dallas Tornado Kulübü Başkanı Paul R. Waters arasında bir sure önce yapılan anlaşma gereğınce, Istanbul'a da vet edilen Dallas Tornado, Ame rika'da profesyonel ligin kurulu şundan sonra Türkiye'vp gelen ilk Amerikan takımı olacaktır. Salı gecesi oynanacak olan ma çın rövansı üende tesbit edilecek bir taribte Ameriks'da yapılacaktır. Futbol Federasyonunun kararları bugün aoîklanacak Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak. son defa şehrimizde yaptıkları toplantıda alman kararları bugün açıklıyacaklarını ifade etmiştir. Federasyonun toplantısmı müteakip Ankara'ya dönen Apak, «Aldığımız kararlar hakkında bir defa da Bakanla konuşup on dan sonra açıklıyacağım» demiştir. VİYANA ürkiye'nin tek profesyonel boksörü Cemal Kamacı, Avusturya'da son yaptığı maçta Avrupa'nm isim yapmıs boksörlerinden olan Avusturyah Mc Laviç ile berabere kalınca, profesyonel spor hayatından memnun olarak Viyana'da çalışmalanna devam etmektedir. 71 kilo boksörümüz Cemal Kamacı Avusturya'da kaldığı müddet de boks âşığı bir milyarder Avusturyalı tarafmdan himaye edilmektedir. Meneceri Garbis'i dış seyahatlere götürmenin zorluğundan bahseden Kamacı, bir Türk hayranı olan milyarder Elvin Koch'un kendisine gayet iyi baktığını söylemekte ve kendisini bizzat çalıştırdığım ifade etmektedir. BOL PARA Cemal Kamacı bir ay sonra altıncı maçını da yine Avusturyada yapacaktır. Bilindiği gibi bundan altı ay evvel Viyana'da profesyonel boksör lisansı alan Cemal Kamacı, henüz 5 inci maçını yeni bitirmesine rağmen, M şimdiden kendisine bol para teklif edildiğini belirtmektedir. «Boks'ta fntboldan daha fazla para var» diyen boksörümüz, alacağı para miktarının şöhreti oramnda artacağına inanmaktadır. Boksörümüzü Avusluryalı bir hiüiâyesine aldı T CEZMİ OR 4 Cezmi Or Kupası,. başlıyor Kızların yüzme yarışını erkekler seyretti m «Cezmi Or Kupası» uluslararası atletizm müsabakaları yarın saat 10 da Dolmabahçe stadı pistinde Balkan oyunlannda birinci olan Romen, Bulgar ve Türk atletlerinin istirakiyle başlayacaktır. Pazar günü de aynı pistte saat 14 de devam edilecek yarışmalara bütün Millî atletlerimiz katılacaklardır. GESAŞ, ÜZÜLÜYOR Atletizm Millî takımmın 400 metrede, 400 m. engellide ve bayrakta en iyi atleti sayılan G. Saraylı Mehmet Gesaş; bu büyük müsabakalardan sonra Dolmabahçe stadı ile Ali Sami Yen stadı pistlerinin yine kendilerine kapanacağını ve bu yüzden Türkiye şampiyonasına Vatan caddesinde hazırlanmak zorunda kalacağı için üzüldüğünü belirtmis, «Atletizm ıdarecilerinin ve teskilâtın anlavış göstennesini, bize stadları açmalarını bekliyoruz» demiştir. Bir kısım atlet ve idareciler de 439 bin liraya mal olan Dolmabahçe stadı pistinin bundan böyle atletlerin çalışmalanna verilmesini istediklerini söylemislerdir. BAYAN HAKEMLER GOREVDE MÜSABIKL.\R, BAS HAKEM VE START HAKEMİ Balkan Oyunlannda kötü not alışımızın iç yüzü... NİÇİN İSTİFA ETTİM ? Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Egref AYDIN'm yazısı HAKEM VE BAYAN GAZETECİ Yann CUMHURİYET'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle