19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJRÎYET 6 Eldın 1967 SAHİFE BEŞ PROF. EGELİ (MVERSİTE KONTENJANI KONUSÜNDA KONUŞTU îstanbul Onlversltesi RektOru Prof. Ekrem Şerif Egeli, tstanbul Üniversitesi kontenjanının genlşletillp genlşletilemlyecefinln, açıkta kalacak ögrenci sayısı ortay» çıktıktan sonra belll olaeağmı sCylemiştir. Bakanlar Kurulunun, «Hiçblr Jfcrenci tiniversite dışmda kalmavacak» şeklindeki karan ve Mılll Eğltim Bakanı ÎDıaml Ertem'ln, «Blr miktar Bğrend açıkta kalırss, üniversltelerin kontenjanlan genişletilebilir» şeklindekl demed Uzerlne Egeü, özetle junlan söylemiştlr: «Fazl» sayıda Sğraıcinin açıkta kalmrvacağııut, ben de Inanıyonını. Ancak, bunlann üniversitelere yerleştirilmesi, biraz giiç olacaktır. BilindijH gibi Üniversitemile alınacak öğrenci sayısı, bütün ImkânJanmız gözönüne alınarak. tesbit edflmektedir. Fakülteleri kontenjanlannı genişletmek konusunda ikna etmek, çok güç olacaktır. Bn bakımdan, Saym Millî EjHtim Bakanımn talebinin kabul edilip edilmeyeceği konnsunda «imdiden birşey aöylemek doğru olmryacafctır.» TEKNtK ÜNtVERSİTETE GİRECEKLERİN tSlMLERt PAZARTESt AÇIKLANACAK 1967 1968 öğretim dönemlnde îstanbul Teknik Üniversltesi Ue Tefcnik Üniversiteye bağlı Maçka Teknik Okuluna 1236 öğrenci alınacak ve bunlann lsimlerl, önümüzdeki Pazartesı günü acıklanacaktır. Sınavlara, 5943 öğrenci glrmiştlr. ' Denizci.ik Bankası Miidürieri arasında değişiklik DeniıcUlk Bankasmda b a s d«gl^lklüdeT yapılmıs, «eld ralll«rden Kemal TTmiiiniı Teftlş Heyetl Başkanhgına, v u d n Porselan MUdürü Cevdet Demlrok Personel MUdürKlğüne, Perldun I91I Muamelat ve Muhaberat MUdürlügUne, Nejat Altmlı Rlze Şubesl MUdürltlğüne, Yalora Kaplıcalan Müdürü Sadl Beksaç Yalovaya, Muamelftt MüdürU Nurl tnuğur Başmüfettişllğe. Teftiş Heyetl Başkam Süreyya Serbest de MUşavirüğB atanmışlardır. Ücretleri geç verilen 8 bin Belediye işçisi, bugün dttşük randımanla çalışacak tstanbul Beledı>esınde çalışan 8 bın işçi, maaşlan verilmediği içın, bu sabahtan itibaren duşük randımanla çalışacaktır. Genel • tş Sendlkası tstaı.bui Merkez Şubesi Sözcüsu Engm Ünsal, dün bu konuds çu açıklamayı yapmıştır: «Belediye Ue rapılan toplu «5zleşmeye göre, maaşlann en geç ayın 5'ine kadar verilmesi gerekir. Fakat, bn kesin hükme rağmen Belediye, her zaman gününde ödeme yapmamakta ve işçüerimiz, büvük sıkıntıya düsmektedir. Belediyenin bu tutnmn karşısmda, kaounsuz bir greve tevessül etmlyecefiz, fakat isçilerimis de tam randımanla çalışmıyacaklardır. M.P. Genel Başkam Osıruuı Belediye, hakkımızı teslim edlnceBölükbası'nın Basbakan Süleyye kadar bu $ekilde hareket edeman Demirel'e Kıbns kgnusnn ceğiz.» da göriiş ve temennilerini bDSendika Sözcusünün belirttlğldiren muhtırasınrn bueün son ne göre bugünden itibaren lsçiler, hSlümünö vavınlrvonız: işbaşı yapacak, fakat yollar tam M P lideri Bolukbası «19«6 büttemizienmiyecek, Beledlyeye alt ce mnzakerelerinde A.P. sözcüsflbahçelerdekl çiçeklerin bakımı nnn Ueri sfirdiiâij mütalâalarla, yapılmayacak ve yol işlerinde çahükfimet aHma ona eevap veren lışanlar da tamirat ve asfalt dökSavın Dısisleri Bakanımızın s8zme ısini yapmıyacaklardır. leri de tavsive ett'ğimiz Kıhrıs Sözcü, ayrıca, «Belediye her politikasına rauvazi dö«nektediı> ayın l'inde, müteahhitlerin paradedikten sonra sövle devam etsını tam ödemekte, lâkin az ficret mektedır: alan isçileri ihmal edip, tnali sı«Aradan 1.5 vıldan fazla hir zakıntılara sokmaktadır» demiştir. man Rertiei halde henüz öçrenemedipimra bo tedbirleri hökümet artık tatbik sahasına kovmau ve biraz evvel naklettieimiz kendl söılerinm mahknm ettiçi bir voltSTANBUL OTELCtLİK dan kesin olarak vaifecmelidirj» OKULU MÜDÜRLÜGCNDEN «Türldvenin Kıbrıi politikasının en büvük zaaflnnndan biri de bir Okulumuzun açılış töreninihaî hedefin bneüne kadar tesne bızzat katümak, çiçek bit edilmemis hal'inma^ıdır. M.P gondermek, telefon ve telnin bn voldaki nvartnalan maalgrafla iyi dıleklerinı bildırMef iktidarlarca iltifat eörmemis mek suretiyle bu mutlu »utir.» numuze ıştırak eden buyük«Bölükbası, A.P. hükümetinin lerımıze, dostlarımıza, arkadaslarımıza ve muesseselere ororrannnda yer alan nmumî ma derın teşekkürlenmizı sunahivetteki dört p«as icinde hal tarzlannın Tnrkivenin milli menfaatlerine nveun diistniyecek ve Kıbn^ Türklerini fiilen konıma(Basın : 23999/11830) va vetmtvecek olaniann da bulun dncnno ileti sürdnkten sonra «Ce maatlerden birinin diğerine tahakküm pdemivpcesi hn dört esas tan hiridir. Banıı kâğit âzerinde Sevgill ve dejerll arkadajımıı saclamanm tecriibeler de RösterOpr. Dr. mistir ki hiç bir defceri yoktnrt ORHAN MALTEPE demektedir.» vatanî vazifesinl ifa için KıbBbHlkbisı muhırasına şöyle rıs'a Ritme hazırlığı sırasmda devam etmekted'r Pendikte ellm bir trafik kazası«Bu itibarla. an tecrıibelerden na kurban gıderek vefat etmisilham alan. kahıılii mümkiin hir tır a^çarîsi ve bir â7am"si nlan hal 610 1967 Cuına gunü saat 10 tarziarının t«"«ıhît edilmeme'îi ve da Hastanemııde yanılacak t8hiikürnetin sevval dört esasla m8rpni muteakıp Pendık'e götüru»akerelerde serbest bırakılması ka hıp Pendık Camiinde Cuma n»naatimizce «on deTece mah7tırlnmazından sonra toprağa vtrilecektır. Ulu Tanrıdan rahmet dnr.» dılerlz. «Kıbns müstakil bir devlet oHaydarpasa larak kalacaksa. btı takdirde Rntn Nttmane Hutınnl laria hir arada Tssamaları mümkfln olraıvan Türkleri onlardan Cumhuriyet 118Î8 maddpten avirmak IS7imdır Bu da coÎTafî avnlık esasma davanan fpderai hir sistemin kabnln1 L  N nu icahPttirir ^unnn dısında AVANOS ASLITE Hl'KUK kantonal «rtstem ve«air formüllerHÂKİMLlGtNDEN le. Rnmlann hir eün çünlvecek/ leri mnhakkak snzde teminatlarla tbKıbrn Tiirklerinin can ve mal em şırlı kövünden tmırze kızı niveti saflanamaî. Rnmlann Târk ve Gabil esı Fatima Güzelce lere tahakViimönfı nnlemek irayevekıli Dâva Vekıîi Ahmet siyle sn veva hu dpvletin veva Yaşar Yalçın tarafından aydevietler ara«ü teskilâtın vereceel nı verden ve dâvacı Fatima faranti er eeç na7ari kalmava koeası Abdülselâm oğlu (Tamahkumdur.» lıp) Gabıl Guzelce aleyhine «K»nh terriihelerden eecmis oaçılmıs olan nafaka ve bolan Kıbrı» Tiirk'Tİ d > coSrafî < sanma dâvasının yapılan avnlık esasma davanan federal duruşmasında; si«stem dısında hir hal tarzını Dâvahnın gosterilen adresmii»nkün eörmpmıktedirler.» te bulunmadığından adma çıkan davetıye bılâ tebliğ «Kantonal sistemden ve rtiğer iade edılmış, başkaca tebliformüllerd»n ciaha emnîvptli olgata salıh adresı de bulunamasina raemen federal sistenrin mamış olup mahkemece dade. Rumlarm ve Ynnanlılann bivetive yerıne kaım olmak linpn nîvptî rmivacphesinrtp ileri uzere ılânen tebhgatın gazede hir çnk ihtilStlar. eaileler vate ıle yapılmasına karar veratması. Kıhrıs Tfirklerini tehlikerılmıs, gazete ıle icra oluve dusiirmpsi ve islpmez hale çel nan ılâne ragmen dâvalı dumNi imkânsi7 deirildir.» ruşma>a ıcabet etmemış, bu «Kanaatimizce Kıbrıs Türklerikerre mahkemece çıvab kanin emnivptini tam nlarak saelaran verılerek bunun da gamak. Türkive VP Vnnanistan arezete ile ilânınm karar altıoa sında iipride ihtllâf ve çatısmalaalınmış olmakla durusmanm nn cıkmasinı öniemek için en bırak!İdığı 13.11.1967 pazartenvtnn rnrfilen hal t a m 4danm sı gunü saat 14.40 da Gabil taksimidir.» (Talıp) Güzelce'nın Avanos «Ynnanistan resmen Kıhrısın Aslıye Hukuk Mahkemesmtamammı istedieine eöre. Türkide bızzat bulunması veva venin taksimi ortava atması hiç kendisinı temsile yetkilı bir de cnk röriilpme7.» vekil gondermesı, aksi takdirde durusmanın gıyabında «Türkive taksimi hir toprak icra olunacağı, gıyap karan kazanci nesinde kostuçu icin deyerıne kaim olmak üzere sil Kıhrıs Türklerini kornmak ve ilân olunur. snlhü tehükeve düsürecek ihtimal leri ortadan kaldirmak rarnretiv<Ba<ın : 24003/11835) le istivecektir.» «Dört esas Kıbns politikatnızın temelidir dive hnkümetin tehlikeli fonnBlİpr oesinde kosmamasi, 4zamisi taksim, asçarisi federal sistem olan iki bedef üzerinde dnr ması lânmdır.» Turistleri soyuyormuş Yankesicüik yaptığı ve turistlerln parasını kapıp kaçtıfı lçtn polls tarafmdan yakalanıp nezaret altma ahnan 12 yaşındaki Urlalı Sabri Diken, «Benim düşman lanm var. Bir gün beni öldürecekler» denüştir. Urfadan iki ay önce gelen ve Tahtakaledeki bir bekâr odasında yatıp kalkan kuçük sabıkalının bir süre önce de yankesicilik suçu ile Emniyet Müdürlüğüne geldiği ve mahkeme tarafından serbest bırakıldığı anlaşümıştır Bölükbaşının Kıbrıs'la ilgili muhtırasının son kısmımn özetini veriyoruz yılında soçlor kısacık kesiliyor Avustnryalı azman kuafor G. Noll siyah saçları farçalarken. 196768 Bütün bir hafta boyunca Spray altında kalmak 8açın ölümüdür DENİZ KUVVETLERİ KOMUT ANL1GI Seylr Te Hidrorrafi Dairesi Baskanlıfından bildirilrnistir DENİZCÎLERE VE HAVACILARA 118 SAYILI BİLDtRİ 16 ilâ 20 Ekim 1967 tarihlerinde 09.45 Ue 16.00 saatlen arasında aşağıdakı noktaların bırlesrıgı saha ıçinde seyretroe, demirleme, avlanma ve bu sahanın 5000 metreye kadar olan yüksekligi can ve mal emnıvetı bakımından tehlıkelıdır AKDENİZ MERStN KARATAŞ ARASI A.77 SAHAS1 1 lncı nokta : E 5874 No lu Karatas fenennden 193 derece ve 2 6 mil mesafedekı Enleml 36 derece 30. dakıka Kuzey, Boylamı 35 aerece 20 dakıka Doğu olan nokta 2 nci nokt» : Enleml 36 derece 26 daklka Kuzey Boylamı 35 derece 16 daklka Ooğu Sflncflnokta: Enlemı 36 derece 36 daklka Kuzey Boylamı 34 derece 55 daklka Doğu 4ÜOCÜ nokta: Enlemı 36 derece 37 daklka Kuzey Boylamı 35 cferece 01 dakika Doğu. DENÎZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. (Basın: 23891/11834) Röportaj : Neyyire KOÇER TEŞEKKÜR O nceki aksam, Leventte Eczacıbası îlâç Fabrikasınm salonunda, kadm güzelliğivle ilgili birkaç saat geçirdik. SCHWARSCOPF firmasmdan gelen, AvM'turyalı uzman kuvaför Georg Noll «196768 Avrupa saç moda«ı ve teknigı» üstüne bir konusma ve gösten yaptı. Konusma esprili, gdsteri gerçekten ilginçti. G Noll, sahneye asılı kocaman kâğıtlara kıvrak bir ressam eliyle, musterinin kuvaför «alonuna girişinden, «daha giizel» çıkısma kadar geçenleri dakika dakika çizerken, anlatıyordu : BtR KUVAFÖR SALONUNU NEDEN SEVÎYOR, YA DA YADIRGIYORDUK? Neden ona bağlamyor, ya da salon salon dolaşıyorduk? Hangi küçücük seylerdi bu psikolojik o'urumu yaratan? tstatıstıkler sunu gostermıştı : Musterinin °'o8'i saç biçiminden memnun kalmadıgı için, '414'u permanant ve onun gibi işlemlerden hoşlanmadığı için, Ool4'u renk hosuna gıtmedigi için, ama, *o30'dan çok fazlası sadece servisi beğenmediği için bırakıyordu bir salonu. Kt'VAFÖRÜN IDEALİSTÎ Aslıno"a, «saçımtzı yaptıralım» diye değıl, «daha güzel olalım» dive gıdıvorduk kuvaföre. Ve kuvaforün ödevi bizi (füzellestirmekti Yoksa, sarılan bigudilerden nasıl olsa bir saç biçimi çıkardı ortava. Amaç, oaha güzele varmaktı Yalnız ustaca kesmek, bi?udi sarmak, biçimlemek de yetmiyordu buna. Sampuva; nın, sprSyin. el sürdüJS her ?eVÎÖ E^*İYtSÎNt kunanacaiCtı kuvaför' Kısacası. ÎDEALtST OLACAK ve bugün her yanda görduŞümüz o sprayden donup kalmıs baslardan kurtaracaktı bizi. Haval gerçekten tathytfı.. Müşteri kapıdan adım atar atmaz kendini «evinde» duyacaktı. Müşterıvle konuşmanın p^ikolojik olduğu kadar teknik bir yanı da vardı. G Noll, kendi oe mesleğinin ilk yıllannda, ona geüşiçüzel belki gfardüğü son maçı anlatmış, ondan da son gördüŞü filmi dinlemişti, ama. sandalyeoe başlıyan o ilk dakikalann, sanat yönünden bunlardan çok başka bir önem ve anlamı vardı: Müştennin neler haval ederek geldiginı. onu nasıl «daha güzel» yapabileceğini kuvaför iste bu dakikalarda kesfedecekti. Saçlann alın yazııı o Amerika'uın Gozde Saçı (ortaboy ve hareketü saçlar) AGI BİR KAYIP tstanbul 9. İcra Memurluğundan Gayrimenkul Satıs Ilânı M7/» Galata Kemankeş MUeyyetzade mahallesinln Voyvoda ve Yüksekk&ldınm caddelertade tapunun 102 ada, 113 pafta, 3 parsel sayılı 583 M2. sahalı Karaköy Palas hanı iklncl lasmın tarnamı alhda Uç ıntıfa hakkın» yükümlü olarak lzalel şüyu suretiyle açık arttırmay» çıkanlmıştır. ^r Tapn kütiiçünün itrtifak ve mükelleftyetler «ütnnunda: ^î^ . A 16/12/1964 tarih ve 740S yevmlye No. sı üe btı parsel aleyhine ve «^parsel lehtae 'krökide san boyB İle boyalı (A) işaretli kısımdakl merdivenler ve aydınlık mahalli. kalorifer kazanlan, çift asansör, elektrik ve terkos saatlerlnden fbaret teslsler üzerinde lrtifak hakkı mevcuttur. B Bu parsel lehine 2 parsel aleyhine krokide san boya He boyalı fB"» işaretli kısımdakl mertJivenler, aydınlık mahalli, kalorifer kazanlan, çlft asansör, elektrik ve terkos saatlerinden ibaret tesisler tizerinde lrtifak hakkı kayıtlan mevcnttur. tliAR ntTRÜMT: tmar MtldörlflÇtrnün 3'4/967 tarih ve 1578 No Iı 1mar krokisinde \'Wı mikva<;lı Tophare Ka raköy imar plântnda, program dısı, iskfin sahasında. bitlşik nizam, mevcuda bir kat i'âvesiyle, bma vüksekliSi ve mevcut bina derinliftinde ve krokide taranan kısımda inşaat vapılacafiı bildınlmiş, imar durumu bos arsa olarak verilmistir. EVSAFI: Gavrimenkul Karaköy • Yüksekkaldınm ve Vovvoda caddelert Uzerinde 99 101 • 103 No ve Karaköv Palas ismini taşıyan 102 ada, 3 parsell savıh kâreır bir binadır Binanın orta verind°n giriien arıtre ve sahaniık ve mprdiven ve asansör mahalli kadastro capında «;arı oova ile eö'terüen mahallin mihvprinden fkive ifraz pdilmis "c taou kavdına ?ÖTP «'nctpriipn hu'vı^lars da Irtuak'andınlarak büvük Karaköv Pala<! hanı bn «iektldp 'Hve a%Tilmıstır Dâva konusunu teskil eden kıfva katımın «sol tarafmda kalmaktadır Bina bir bodrum h<r 7emin bir a«ma ve 5 tam kattan ibaTettir En ti<!t katın Uzeri teras olup etrafı kareir duvarla cevrilidir Zamanm ivi malzerne ve işciliŞivle betonarme karakas o'aralc ln«a edilen bu binanm "tokak vU rü kabarrma tpzyınatlı ve asma kat pencere ust'eri ksbartma kem°rlidir Bodrum ve zemin kat pencereleri mııhkem demir Darmaklıklı ve kapılan çok aSır malzemp ile insa pdilen çpüktir trtifaklı kat "îerdıven basamaklan mermpr ve sahanlık'ar hr>' karo ma7avik odalar ahsao vp krmen de ahsap carke VP tam kat koridorlarda zeminleri ahsap ''Bselidir Binanın bodrum, zemfn asma ve 1 katlsn Holânda Bankasmırı lşsalinde bulunmakta (!«• katlar ise 1< hanı olarsk kul'anılmaktadır Binada < elektrk kaloriferasansör ve umııml mshallerde tıı tesisarı vardır Binava eaddp Ozerinden cift kanatlı çelik fcspı tle eirflen anrrenin arkasmdn ve sa5ında kam ıip eecilerek mtlsterek avdmhk mahalli ve kalorifer dairesidir Antreden 14 mermpr basamakla asan•sor sahanlı*ına cıkılmaktadrr Buradan devamı bulunan 11 basamaklı merdivenlp 2 kat sahanlıihna fiVıIır 1 kat sahanlı*ma acılan kapıcı odası ve buradan 22 basanıakla "? kat sahsn'ıSına cıkılmaktadır 2, 3 4 ve 5 ka^lar a^n' evsafta olup aralannda kullanılıs sekillprlne enre ııfak kor'dor. hol ve oda todıİRtı vaoılmıstır Büvük bir hol ve ü p'ânlı koridor iİ7prinde 11 oda. lâvabolu WC bulunmaktadır holtinün bir ki"!mı cavhaneve ivn'mıştır BAVKASÎNTN tSGALtNDEKt KISTMLARDAN: ZEMİN K\T Ytae Yüksekkaldınm caddesinden çift kanatlı ağır celik kanıdan arkasından ahsap ~°rceveli campkân rüzsrârlık'i kapı ile zemlni karo döşeli salona girilmektedir Bu salon catıva kadar >i7anan sen'1' avdmlık eaha<!inda olup btı fcısrmn atraft bankolarla çevrili banka muamelatına tahsi» pdilmistir Sa'onun «aSında zemlni ahsap parke <Jöseli cadde üzerinde bir oda. solunda yukan cıkı lar sahanlıkta asan<wir mahalli bulunmaktadır Bursdan 24 mermer basamakla zemlni karo döşeli bodrum katına inilmektedir BODRCHI KAT: Zemini karo döseli bir taslık ve tas'ıktan kSreir bölme 11e aynlan demir par niaklık kaTlı mahaldp kasa dairelpri olup bir koridor ktlçtik bir antre ve antrenin solunda basık ta vanîı bir kbmürlük ve ahsap kapıdan pecilen 3 (tflgir basamakla oıkılan kOçük blr oda ve ylne sa ııanlıMan ? mpnnpr basamaklı zemtni mermer d^seM lâvabolu ruvalet mahalli ve anrrenbı sağmdan bır kapı ıle hol seklinde taslıga eeçtlmektedir Bn taşlıktan mahzen kasa dairesine eirilmekte. etrafı i 20 me'TP ffpnislîŞtnde bir koridor ortasmda bulıınmaktadır Koridorun sol arkasında evrak mahzen odası ve koridorun nihayetlnde mahzen hesap odası ve sol tarafta diger bir evrak mahzenl vardır Ar kada dar 12 bssamakla zemin katın arka tarafından salona çıkılan merdiven bulunmaktadır f Avrupanın Gozdc Saçı (Mia FarroVnnkl (ibi, yalnız daha hareketli) o'akıkalarda çızılecekti. Tabil, hep kuvaforün başının içindel VE GCNÜN MODASI Georg Noll, sahnede, bir «tsveç sarışını» ıle bır «tspanyol esmerı» nın saçlannı yaptı. (Ikısı de, koyu renk saçlı bir çift Türk kızından yaratılmıstı ) Sıyah saçlıda «Amerıkanın gozde saçı» nı, sansında «Avrupanın gozde saçı» nı seyrettık. Bastan söyhvevım • SAÇLARI KIRIP DÖKEN. PERİŞAN EDEN «KREPE. TUTKUSU HEMEN HEMEN ÇEKÎLİP GtTMEDE. «KREPE. çorbada tuz» du, «saçı aesteklemeve yanyordu bir parça, o kadar.» G. N , önceden, kendi eliyle hazırlayıp boyadığı, bıgudiledıği saçları bir çözünce, tek sbzle, hayran kaldım Kuvafor salonlarında çoktandır alıştığımız o kaskatı saç rulolarının yerıne canlı, ipekler gıbı saçlar dokulüveroi bıgudilerden. AMERtKAN GÖZDE SAÇI orta boydu. önce bir fırçalama, sonra hafıften bır «kıtıklama», o da valnız tepedekı saçlan alt saçlara hıç ılısmıyor , sonra fırçayla el üstünde bıçımlenıverdı bırden saçlar. (Resim: 15 MÎMETEGÎN TARATTlGl SAÇ Uzman kuvaför anlattı: Bır zamanlar etekler uzun, saçlar uzundu. Sonra etekler kısalmış, saçlar kısalmıştı Bugun mını etek vardı, saçlan butun bütun etkılemıştı. AVRUPA'DA GÜNÜN EN SEVİLEN SAÇI: KISACIK, ÇOK KISACIK. FRANK SÎNATRA'NIN YENt ESİ MÎA FARROWJJNKt GtBİ SAATTE 1000 LtRA KAZANAN. DÜNYANIN EN ÜNLÜ MANKENt TWÎGGY'NtNKtLER GtBÎ . Ama, bu saç bıçımı yalnız körpe vüzlere vakısıvor Mooa ise tüm kadınlartndır Gunun modası bunun ıçın, genel olarak, daha hareketü saçlardan. Bunu kadınlar da daha çok sevıyorlar, her yasa uyduğu ıçın olacak! Mıa Farrovv saçının tüm güzelliğı kesılışindekı ustalıktan gelivor Yapılısı göz açıp kaparcasına hızlı cKrepe» hıç yok gıbi Yalnız tepeaekı tutamlara birkaç dokunus Sonra fırçayla bıçımlenıvenvor Ne bunda. ne ötekınde. bızım o salonlar dolduran Sprav oalgalarımız. Spray yalnız fırçalama sırasında hafıf, çok hafıf bır üflevıs, o kadar. (Resım 2) SEVtYORSANIZ.. G Noll'la, ayrılmadan önce konuştum : Saçlara bakmak içm ne salık venrsinızî Her gece muhakkak sıkı sıkı fırçalamak Fırça navlon olmasın. kıl oUun. Ama. mızanpli bozulur gid'er, o vakıt. Hayır. dıvor, saçlar yasar, o vakıt, yasayan saçı da ertesi gün bırazcık krepe bırkaç fırçayla veniden biçimlemek ısden bile değil. Ya dökülen saçlar, onlar için ne dıvorsunuz? O sıkı sıfcı fırçadan sonra, on parmağın uçlanyla saç diplerine kuvveth kuvvetlı masaj.. SAÇLARI BtR HAFTA BOYUNCA SPRAY ALTINDA ÖYLE KITIKLANMIŞ TUTUYOBT,AR YA . tSTE BUDUR ONLARIN ÖLÜMÜYanı, saçlar gerçekten «yasıyorlarsa» ıstedığınız sozü olnlıyorlardı Işte örneklerını gözlerimızın Snune sermemıs mıydı? Eger yaşıyorlarsa yasamalan için, ldeal kuvaforü elde Diyojen feneri, aramak sıze duşüyordu artıkEGER SAÇLARINIZI ALMANCA BİLEÜ ŞEF ARANIYOR Büvük bir ŞİRKET çok iyi Almanca bilen ticarî muhaberata vakıf Yajı 35 i asmamıs, bir ŞEF alacaktır. Taliplerin kat/1 Cağaloğlu Basmuhssip sokak Tan apartmanı daire 3 e saat 1013 arası bizzat müracaatlan rica olunur. Cumhuriyet 11815 ASMA KAT: Zemin kafm asansör mahallinln sagmdan Sl mermer basamakla bu fcata çıkılmak adır Z*>mın kat salon boslugu etrafında muhteüf sütunlann aralan kemerle blrleşttrilmls genls biT Koridor üzerinde ahsap parke döse'i caddeve nazı? büvük bir müdürivet odası 11e 5 ayrı oda ve Iflva bolu WC bulunmaktadır Bu kısım Bankanın muhasebestni teşkil etmektedir VT; SAHAST: Tanu kavdı ve kadastro çatıı eibi olup arsanın tamamı uzerinde inşaaT MÜHAM1VIEN KIYMETt: fi 500 000 00 liradır tlk acık arttırma 13'11'1967 pazartesi günu saat 10 dan 11 e kadar tstanbul Sultanahmette Ada pt Saravında satış mahal'inde yapılacaktır Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi lçin 27/10/19R" "inünden itibaren Dairede acıktır tlk açık arttırmada teklıf edilen bedel muhammen kıvmetin "'• '3 ini bulmad'Şi takdirde en çok arttıranın taahhüdü bakl kalmak üzere. arttırma 10 çrtln daha uza 'îlarak onuncu 23/11/1967 perşembe günü saat 10 dan 11 e kadar tstanbul Sultanahmette Adalet Sa rsvında satış maha'linde yapılacak aç)k arttırmada en çok arttıran8 fhale edilecektir tüotek sahib* alacaklılarla di*er ıleililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarmı, falz ve masrafa dair olan iddiala nnı, davanagi be'selerle on bes eün içlnde tcra Dairesine bildinnelerl Icabeder Aksi halde haklar' tapu sıcıli ıle sabit olmadıkça satıs bedelintn paylaşmasından hariç kalırlar Talep edildiŞİ ve 100 ku rusluk posta pulu gönderlldi|inde. şartnamenin bir Bmegi çönaerllebilir Fazla bilgi edinmek istiyen lerin 1967/59 dosya numarasiyle Mfmuıiyetlmlze rnüracaatlan llân olunur. (Basın: 5873 11843) M P Genel Başkasınm muhtırastnda, Basbakan Demirel'den kendllerinln aydmlatılıp ikna edllmesini tstemekte ve «Ancak o «a man sizinle beraber olmamız mümkün o l a n dedikten sonra söy le son bulmaktadrr: «tç ve dıs politikada memleket havnna ririşecefciniz teşebbüslerde en iyi nlvetlerle size destek olmavı bir vatanseverlik ve fazilet Rörevi saviıeınnzı bir kere daha ifadeden zevk dnvar. basan dileklerimiri ve savnlanmizı snnanz.» D î K KA T ALTINTEL MELAMİNE FABRİKASINDAN BlLDlRİLMİŞTİR îmalâtımız olan MELAMİNE sofra takımlan çeşidinden birkaç kalem çok dusük vasıflı ham madde kullanılarak taklit edilmistir. Renk ve şekli aynen benzetilerek, etiketlerimiz dahi aynca taklit edilmek suretiyle piyasadaki isim ve itibanm ızdan istifade edilmek yoluna gidilmektedir. Saym müşterilerimizin aşağıda klişesini çıkarttığımız etiketle beraber MELAMİNE mamullerimizin altmdaki ALTINTEL markasına dikkat etmelerini onemle rica eder, aksi halde firmamızın hiçbir mes'ulivet alamıyacağını, çünkü Beynelmilel sahada en dayanıklı sofra takımlarınm MELAMlNE'den imâl edilmekte olduğu, bunun dısmda hiçbir madde ile dayanıklı sofra takımlan imâlinin kaabil olmadıeını büdiririz. Bu sebeple müessesemizin münhasıran MELAMİNE markası altında sofra takımları imâl eden tek firma olduğunu sayın saticüarımıza, muhterem halkımıza ve müstehlik muesseselere duyururuz. Super Ouallty 6 Ekim Recep 2 M V. ı E. | 5J9| 12 02| 15 16] 17.44119.14] 4.23 12.13! 6.16] 930'I2.0O| 1.30; 10 36 ••a'BaaıııaaıaaııııııaııaıııaaıaiM S Satılık çok iyi vaziyette S İslanbul Batı Bölgesi İnşaat Emlâk Grup Başkanlığından: Ajağıda tapu kaydı ve istimllk bedeli yazılı gayrimenkul 6830 sayüı kanun gereğlncc M. S. Bakanhğınca Hazme namma Kamulastnılmiftır. Mezkur gıyrimenkul hakkında tstanbul Valiligmden Umumı Menfaat Karan alınnuf ye 122 sayılı kanun» gfre takdirl kıymetı yaptınlmıştır. Açılacak Davalarda Husumetin M. S. Bakanlıgına tevcihl icap «der. tfbu tebligat Istimlâk Kanununun 13 uncu maddesi gereğince llftn olunur. tçesl Köyü Psfts No. 75 Ada No. 2 : tstanbul : Eyüp : Alibey Paıael No. 1 Ctnal Tarla Mlktan 9149 MJ B«deK N ı l l k l 10000 TL. Derviş Işık Sayı 1818 (Basın : 23943/11839) ITRAXCAVATOR î CATERPİLLAB No: 6 S Tel: 49 «0 40 S • • • • • • • • • • in • • • • • • • • • •o k Cumhuriyet 11856 Mİ)T MELAMİNE OayanıkiıAitıntei FAIll ERCİYAŞ Avrap* t t t fezlslnden dündü. Cumhuriyet 11847, ALTINTEL PRES SANATİİ Okçumusa Caddesi Serattar Han 36/1 Karaköy • İSTANBUL Tel: 44 45 95 Reklâmcıhk: 3466/U818
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle