19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C Y R A N O DE BERGERAC Millt Eğitim Bakanlığınoa jıyımlrTir" tDünya Edebiyatından Tercumeler» ••risind» üçüncü defm basümıştır. Bnlranlılr yaymevleriyl» bütfln kitapçılarda 850 kurua fiyatla aaülmaktadır. (Basın 24014/11833) Prot. Sabri Enrt Btymrwmfl umhuriyeC KURUCUSU: TUNUS NADİ Buyük Rus yazan Ivan en gfix*l hikfiyelerinden seçii caer Nflıal Talaza Taluy taiafınd mize çevrilerek Varlık Yayınlan da 4 lira fiyatla yayınianmışttr. Üâncüık: 2532/118fe 44. yıl soyı 15515 Telgraf r» mektup adresfc Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: lstanbo] No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 1 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 6 Ekim 1967 Sovyet gemileri NATO Başkumandam Orgeneral Lemnitser Türkiyffye geldi , tatbikatım izliyor Derin tz (Dış Haberler Servisi) APOLt Güney Avnıpa NATO Komutanlığmın bildirdiğine göre, Doğu Akdenizde yapılmakta olan <Derinîz> NATO manevralanna kaülan Amerikan Altıncı Filosuna ait birçok gemi, Sov yet tekneleri tarafmdan devamlı olarak izlenmektedir. M profesör dıışuyor Türk Eğitim Vakfı ktanbul yine faaliyete susuz kaldı Ş geçfı MOTOPOMPLBRIN OTOMftTlK TOL VERICİLERİNDEN BİRİ İNPİL&K CTTİ Kurulduğunu daha önce bildirdiğimiz Türk Eğitim Vakfı yeni Vakıflar Kanununa uygun olarak faaliyete geçmiş ve 1967 1968 öğrenim yılı için burs verme hazırlıklanna başlanmıştır. Vakıf bu arada tstanbul dışındaki illeri de teşkilâtlandırmaya devam etmektedir. Yanndan itibaren yurt çapmda kampanyaya girişecek olan Turk Eğitim Vakfının 234 kurucusu içinde Türkiyenin tanmmış, bilim, fikir ve iş adamlan bulunmaktadır YARINDAN ÎTÎBAREN YURT ÇAP1NDA KAMPANYA BAŞL1YOR ehire su veren motopomplann otomatik yol vericisinin infilâk etmesi üzerine, birkaç gün süre ile îstanbul'un Rumeli yakasına %45 civannda eksik su verilecektir. İnfilâk sonucu, §ehre su veren 8 grup motopomptan 3'ü tamamen çalışmaz haldedir. Bu durumda, elektrik şebekesinde en ufak bir ârıza olmazsa, şehre 173 bin metreküp yerine, 100 bin metreküp su verilebüecektir. Askerî kaynaklar, Altmeı Filoyu izleyen Sovyet gemileri arasında biri güdümlü füzelerl* donanmış iki muhribin, muhtemelen hassas elektronik aletler taşıyan süratli bir balıkçı gemiiinin ve bir de lojistik destek gemisinin bulunduğunu belirtmislerdir. Ruslann halen Akdenlzd* 40 kaa'ar favaı femisi bulunmaktadır. Altıncı Filoya menıup gemllerin harekâtı, halen Kuzeyorta Türkiyede yapılmakta olan «Derinlı» tatbikatınıa denizdeki kısmını teşkil etmektedir. Altıncı Filoya mensup gemilerin harekâtı, 7 8 ekim günleri Saroı Korfezine intikal edecektir. Sovyet tekneleri Altıncı Filoya mensup gemileri manevra bölgesinde dahi takip etmektedirler. Zaman zaman, Amerikan uçak gemisi «Frsnklin D. Roo•evelt» in birkaç yüz metre yakınına kadar sokulmuslarâtr. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarabndan düzenlenen birinci bilim kongresüıde bilim adamlan ilgi çekici tebliğler yapmışlardır. Orta Doğu Teknik Üniversitesmden Prof. Kemal Ozinonu, temel bllimler alanında 33 yıldakl gelişmeye ait tebliğmde temel büımler alanında Türkiyede 40 bin kışiye bir bilim adamı, 200 bin kişiye bir profesör duştuğünü bne sürmüştur. Gene Prof. Kemal Ozinonu ve Dr. Cemal Yıldırım'm müşterek tebliğinde Türkiyede liselerde fen öğretiminin «bilimsel düşünce yeteğini belirtme» bakımından etkisiz olduğu belırtılmiştir. Aynca büimsel düşünme yeteğinin sosyal ve ekonomık bakımdan geri bölgelerdeki okullarda daha duşük olduğu öne sürülmüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bu konuda kendisi ile görüştüğümüz Sular Idaresi Genel Müd"üru Kerim Esmer, otomatik yol vericisindeki infilâkın, elektrık kesilmesinden ileri geldiğini belirterek şu açıklamayı yapmıştır: «önceki gün saat 13.10aa umumî bir cereyan kesilmesı olmuş, Terkoz tevzı merkezi tamamen durmuştur. Cereyan geldikten sonra saat 15.47 nralarında herzaman olduğu (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Kurucular Kurucular şunlardır: Cıhat Abaoğlu, Hasan Akel, lzzet Akosman, Reşat Aksan, Cihat Aksel, Cevat Aksoy. HalU Aktar, Necdet Aktay, Cemil Alevli, Hulki Alisbah, Mehmet Altmışyedioğlu, Mehmet Apka, Mehmet Arçak, Nusret Arsel, Fatma Atasagun. Sab ri Atayolu, Cavit Avunduk, A. tlhami Aytaç, Fazlı Ayverdi, Mustafa Azaklı, Ahmet N. Baban, Cen giz Balkan, Hayri Baran, Ahmet Başkan, Hüseyin Başanr, S. Enver Batur, Ziya Bengü, Selâhattin Beyazıt, Fuat Bezmen, Refik Bezmen Fuat Bilgin, Ahmet Binbir, Natuk Birkan, A. Aydm Bolak, Suat Boydaş, Osman Boyner. Mücahit Büktaş, Eh Burla, Safi Candaş, llhami Cıvaoğlu, Yaşar Cünilli. Hüseyin Con, 1. Sabri Çağlayangil, Haluk Çatırlı, Raşit Çavuşoğlu, Baha Çayırlıoğlu. Selim Çelenk, Hüseyin ÇelikjSıtkı Çiftçi. Hüseyin Çitil, Süreyya Çolak, Sait Çolak, Ali Fuat Dağdeviren, Ahmet Dallı, thsan Demirüren, Ahmet Deniz, Rıza (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) îstanbul'un kurtuluşu kutlanıyor stanbul'un Kurtuluşunun bugün torenle kutlanacaktır. Törenlere. saat 9'da Şişli'dekl Atatürk Inklâp Müzesine, Harbiye Orduevi bahçesindeki Atatürk Anıtına ve Istanbula ilk giren Komutan General Şükru Naili ile Kurtuluş şehitlerinin Edirnekapı Şehitliğindeki mezarlarına çelenk konulmasiyle başlanacaktır. Istanbul'da protokola dahil kişi ler, saat 915'den itibaren Harbiye Orduevi şeref salonunda, Birin ci Ordu Komutanı Orgeneral Mem duh Tağmaç'ı ziyaret ederek, İstanbul halkının kahraman Türk Ordusuna minnet ve şükranlarını» bildireceklerdir. Taksim Cumhuriyet alanında da saat 10.45'den itibaren, okullann ve askeri birliklerin katılacağı ge çıt tdreni yapılacaktır. Îstanbul'un Kurtuluş Bayramı münasebetiyle şehir, bayraklarla donatılmıştır. Gece de aydınlatma yapılacak ve Belediye Başkanı Işcan, Ordu mensuplan şerefine, bir kokteyl verecektir. Î yıldönümü, işçiye ihanet etmiştir,, Ccevît: "AP, GEÇEN YIL Riddlcsbaıger tanttndan Amerika'ya gStâriUeo kın Nügün Bingöl'ün dövüldnğüna vc uyguıısuz hareketler yapmaya teşvik edildiğini söyleyen Emine Bingöl, çocuk tacirinin kaldığı otelden çıkarken. (Fotoğraf: Tülây DÎVİTÇtOĞLU) Merzifon'da MERZtFON (Said Arif TERZtOGLU bildiriyor) «Derin Iz» tatbikatınm birinci bölümü dun öğle üzeri tamamlanmıştır. Tatbikatı NATO Başkomutanı Orgeneral Lemnitzer de izlemiştir. Sabahleyin »aat 9.15 te düşman kuvvetlerine karşı saldırıya geçen 28. Tümene bağlı birliklerle Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı kuvvetler, Belvar bağlarının batısında Savundur koyu, Büyükdere, Bakacak sırtları. Kayatfuzu köyü, Yaylantepe, Kalayhtepe, Merzifon Samsun asfaltı üzerinde Kömürlüktepe istikametınde taarruza geçmış düşman kuvvetleri oyalama savaşı yaparak ağır zayiat vererek çekilmişlerdir. Tatbikatı Üçüncü Taktik Hava Kuvvetlerine mensup jet uçaklan ile Ame(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «DERİNIZ» tatbikatına katünuürt» olan Amerikan «Franklin D. Roosevelt» uçak gemisini yakmdan takip eden bir Sovyet muhribi <Telefoto : THA) KASIMPAŞA'DA DOKUZ KATLI BİR BiNA ÇÖKTÜ Kasımpaşa'da dün saat 22.05'de yapılmakta olan 9 katlı bir bina çökmuş, 2 işçi olmüs, bir taksi enkaz altında kalmıs; 4 işçi de yaralanmıştır. Dolapdere Caddesi Eyyup Ahmetağa Camii Sokağınö'a Hami Erfüz'e ait binanın enkazı, önden Dolapdere Caddesini, sol yandan da Eyyup Ahmetağa Camiîni kaplamıştır. Çöken binanın yanında oturan Fevzi Ald'ırmaz ile Ibrahim Çatıkkaslar, itfaiye ve yardım ekibi gelinceye kadar, iki işçiyi kurtarmışlardır. Fevzi Aldırmaz olayı şöyle anlatmıştır: «8 katı bitmiş, 9'uncn katı yapılıyordn. Çalışan isçiler içerde yatıyordn. Saat 22.05'de, büyük bir toz bnlutn, ve sallantı duyduk... Hemen pencereden baktık ki, 9 katlı bina tuzla bnz olmuş. Bütün komşnlar, toz bulutlan arasında, enkaz yığını haline gelen yere geldik. Toz bulutlan henüz dağıimamıştı. 70 metrekare üzerine yapılmıs, tek daireli 9 kat Iı binanın yerle bir olduğn ze(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) CANBERRA, (AP) Avustralya yetkılüerı tarafmdan seçılmiş Türk goçmenier, Türkiye'den Avustralya'ya, iki memleket arasında varılan bir anlaşma gereğınce, 25 Avustralya dolarına (28 Amerikan dolan veya 252 Turk Lirası) seyahat edebileceklerair. Muhaceret Bakanı Billıe M. Snedden, Temsilciler Meclisinde yapılan imza töreninden sonraki konuşmasında geri kalan se yahat masraflarını Avustralya makamlarının ödeyeceğinı söylemiştir. 19 yaşından küçük olanlar ise, bedava seyahat edebileceklerdir. Snedden, yakında göçmenlerin seçimine yardım etmek için Avustralya muhaceret memurlannın Türhiye'ye gideceklerini bildirmiştir. llk partide Türkiye'den Avujt ralya'ya 600 göçmen ailesi kabul cdilecektir. Bunlara'an baska, bir miktar bekârın da hicretlne Izin verilecektir. Dün gecekı* "Regaip Kandili,, Dun gecekl mübarek Regaip Kandüi raünasebetiyle şehrimizdekı Şehzadebaşı ve Aksaray Valde Camilerinde birer mevlit okutulmuştur. Mevlitler radyodan yayınlanmış, Müslümanlar, geceyi ibadetle geçirmiştir. Dunkü gün, ayrıca, eski Recep syınm bırınci günü olup, «Üç Aylar»ın başlangıcıdır. Avustralya, bekâr Türk göçmeni de istiy o r IZMtR Izmir CHP Isçi Komitesinm kuruluş çalışmalanyla ilgılenmek için Izmıre gelen CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevıt, Devlet Bakanı ve Hükumet Sozcüsü Seyfı Öztürk'ün ıthamlarma cevap vermıs ve «CHP Türk işçisini tabrik etmivor. AP iktidarının her türlü tahrike elverişli bir ortam hazırlayan, sosyal adalete aykırı tutumuna, baskısına ve partizanlığına karşı mücadele ediyon demıştır. Ecevıt, demecinde, AP'nin şimdiye kadar işçi oylanmn çoğunluğunu almasına rağmen, işçilere ihanet ettiğinı, ve işçi haklarını tahnp ettiğini belırterek, «CHP. Sayın Bakanın iddia ettiği gibi sınıf larkları yaratmaya kalkısmak söyle dursun, Türk toplumnnda gınıf aynmlannı ve çatışmalannı körükleyici bir ekonomık ve sosyal politika izleyen AP'nin zihniyet davranışı karşısında sınıfların kaynaşmalarım çerçeklestirmeye ve çalışma barısına hizmet etmeye hizmet baklarının AP iktidannca tahribini önlemeye oğraşıyor.. tsçi baklarının korunması, işçilerin ulnsal ?elirde gerçek haklarını almalarınm sağlanması, işverenlerin güvenliği için ve demokrasinin süreklilifi için de sarttır» demıştir. ANKARA (Cumhurıyet Hürosu) Doğu illerinde bir gezıye çıkacak olan CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, programını çeşıtli ilçelerden gelen ıstekleri de gözonüne alarak genisletmıştir. Son değişikhğe gore, gezi 10 ekimde baslayacak ve 28 ekime kadar devam edecektir. Evlât edinip Amerikaya götürdüğü çocuklara eziyet yapıyormuş Şehrimize, yeni Türk çocukîa.ını alıp götürmek üzere ge7 > Rufus Riddlesbargerin dün n ;ki sene önce evlât edinmek •jartı ile aldığı Nilgün Bingöl'ün snnesi ile başı belâya girmiş, Emine Bingöl, kızını aç bıraktığı dövdüğü ve gece yatağuıa aldığı iddiası ile Riddlesbarger'in üzerine yürüyerek cKızımı geri ver, onun yüzünden büyük çocuğum dayanamayıp 61dü> demiştir. Emine Bingöl. kızjndan sık sık mektup aldığını ve Nilgünün Riddlesbarger'in yanından aynlmadan önce kısa ve şikâyetçi mektuplar yazdığmı anlatmış ve şunlan söylemiîür: «Nilgün bu adamm yanmda iken, bana mektup yazıp, kendisini knrtarmamı, aç kaldığını, sık sık dayak yediğini ve hattâ Riddlesbarger'in geceleri kendisini yatağma alıp, rahalsız ettiğini söylüyordu. Sonra, bir Albay'dan bah«etmeye basladı, Beni bu Albaylara vermesine razı ol, onlar çok iyi insanlar. dayak yetnekten kurtulurum» diyordu. Bu Rufus denilen adam, kızımı Singapur'a da götürmüs, Nilgün bazı yerlere gitmek istemeyince başma bastonla vurmuş. Sonra, Addis Ababa'da da Nilgün istediklerini yapmaymca dövüyormn;. Albaylann yanına gidinee biraz rahatlamı«.> (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Harb İş grevi sona erdi ANKARA. 'Cnmhnnyet B0rosn) Turk Harbîş Federasyonundan sonra Tumpane Şirke tinin de Yuksek Uzlaştııma Ku rulunun Karannı kabul etmesı ile Harblş'ın Amerikan ışyerlerınde yunjtmekte oldui^ grev dün sona eroııştır Tark HarDlç Federasyonu Başkanı Celâl Bulbul, «Işyerine eskisi gibi bağlı ve sadık olarak isimize devam edeceğiz» demıstir. Öte yandan, Tumpane Genel Müdürü Frederick R. Jensen, şöyle konuşmuştur: «Türk mahkeme ve uzlaştııma makamlan, sür'atle ve hakkaniyetle hareket etmişlerdir.»7 Ooğdoş, "Meksika buğdayının böcekli olduğunu,, açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tarım Bakanı Bahn Dağdaş, dün bir açıklama yaparak Meksıkadan ıthal edılen buğdayların kurtlu olduğu yolundakı iddiaların doğru olmadığını ıleri sürmüş ve bu bugdaylarda yüzde yanra oranında ambar kambur boceğıne rastlandığını ifade ile «Bu böcek saglıtı etkileyen biçbir bnlaşıcı bastalık tafimaz» demiştir. Sağlanan haklar Yüksek Uzlaştırma Kurulunun karannı kabul eden Amert kan Tumpane Sırketi ıH yıl içmde işçilere 1 milyon S00 bin dolar tutarında malî ol&naklar tanıyacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Gezi genişletildi Kadıncık santral inşaatında grevden 5 işçi tutuklandı ADANA Kadmcık Hidro Elektrık Santrali inşaatının Şam lar ve Karageçit şantıyelermde çahşan Yapı îşçileri Sendikası üyelerinden 5 ısçi, kanunsuz grev yaptıkları ia'diasiyle, dün tevkif edilmiştir. Yapı Işçileri Sendikası üyeleri, bugün Tarsus ve Mersin'de iki sessiz protesto yurüyuşü yapacaklardır. Ekmel Çef/ner AP'den çıkanlıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Idare Kurulu, dün Genel Başkan Süleyman Demirel'in baskanhğında yaptığı toplantıda Zonguldak AP Milletvekilı Ekmel Çetıner'i partiden daımî ihraç talebıyle müşterek havîiyet o'ivanına sevketmeye karar vermişür. Karann, oybirllğiyle alındığı öfrenilmiştir. Ekmel Çetıner'ın davranışlan Genel îdare Kurulunca parti disiplinine aykın bulunmuştur. (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) 'Sizle, tarih boyunca hem seviştik hem de dövüştük, altık çüneşinin ısıtmayan, donuk ışıkları «Hermitaj» Sarayının geniş pencerelerinden içeriye girmiş, her bir köşeyi süsleyen pırlanta, yakut, fildişi ve kristallerin üzerinde binbir renk armonisi meydana getirmişti... Kuyumeu d&kkânlarına benıeyen irili • ufaklı saltanat arabaları, sanki içersinde nâlfi (arlar, çariçeler, prensesler ottıruyonnuş fibi cakalı... Damarları çatlarcasma besill beyaz atlar taşıdıklan yükün gururu ile burun deliklerini açmış... Ve etraflanm göremiyor hiçbirisi... Sadece koşuyor, sadece taşıyor... Sırtlannda aJtın sırmalar, yakut ve pırlantalarla işlenmis semerleri var hepsinin... Gözle: .in üd yanına yine aynı mücevherlerden perde gerilmiş » • (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) B Kent.ödül kazandı Spandidakis'in resmi. emirle bütün Yunan basınında yayınlattırıldı ATİNA, (Kosta DAPONTE bildiriyor) ürıkü Tunan basınında, Basbakan Yardımcısı ve Millî Savunn » Bakanı General Spsndidakis'in birinci sayfalarda çerçeve içinde üniformalı fotoğrafının yayınlanması ve eski Başbakanlardan Saraya yakın bilinen Pipinellis'in siyasî bir makalesinin «Vradlni» gazetesinde çıkması, Tunan başkentinde çesitli yorumUra yoi açtnıştır. GÖ7İeıncUer, yeni jeli«mtler beklerken, bu konuda ıpekülftsyonUr yapmaktadırUr. (Arkan Sa. 7 Sü. C da) BABA OKUMAZSAN HAMAL OLURSUN! ANKARA tngıltere'de Harriet Conen Beynelrrülel Müzik Komitesi'nce her yıl «En fazla istikbal T»deden» piyaniste verilen «Gençler piyano ödülü» ile «Hâtıra madalyası»nı, bu yıl genç bir Türk sanatçısı olan Fuat Kent D
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle