16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFJK A L H 6 Eldm 1967 CUMHURİYET T. G. Boyındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İsleri Reisliği Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğünden: 1 Zirast îşlerl Genel Müdürlüğü Bölge Çeşit Deneme îstasyonn ldare binası ve lâboratuvar inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 îma keşif bedeli (657.444.11) liradır. 3 Ekaltme Ankara'da Yapı Işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 23.101967 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 4 Eksiitme şartnamesi ve diğer evraklan mezkur müdürlükte gorülebüir. 5 Eksiltmeye girebilmek için; A) (30.050,00) liralık geçici temlnatını, B) 1967 yılına ait Ticaret Odası Belgesinl, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartaamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmıs olan) plân ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlannı bildiren mali durum bildirisini, Teknik Personel beyannamesi, taahhGt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kamesini ibraz suretiyle Yapt işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa kcymalan lâzımdır. 6 îsteküler teklif mektuplannı 2310.1967 pazartesi günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ihale Komisyonu Başkanüğına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesinin son müracaat tarihl 18.101967 çarşamba günü mesai saatı sonuna kadardır. Telçrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmex. Keyfiyet ilân olnnur. (Basın: A. 1262323800/11822) SELMİ ANDAK Unlü orkestra ve solistler şehrimizde BÜKREŞ FİLÂRMONİ ORKESTBASI 6 Ekim 1928 tarihli Cumhuriyet'ten İstanbulun kurtuluşu Istanbulun kurtuluş gunü te Türkıyeyı esaretten, zılletten, 5sit edilirken gözümün önüne üç lümden kurtarmış olan halaskâr levha gelir Üçüncüsü ilk ikisinın Türk Ordusu ise Çamhca tepebütün acılannı, çirkinlıklerini, lerinde durmus, mavi Marmaragözyaslarını sılen, yaralarını, ya nın temiz ufuklanndan kara lenıklarını iyi eden üç manzara... kelerin ebedi gurubunu seyreBirincısi: bulutlu, puslu bir dıyora"u. İstanbul kurtulmuştu. Abidin DAVER teşrinisani sabahı.. Marmaranın üstündeki bulutlar kararıyor, Rus ordusu manevralan dumanlar arkasından bir donanBükreş, 4 Moskova basını ma görünüyor. Karmakanşık biçimde, karmakarışık bayrakh ge Sovyet ordusunun büyük mamilerden mürekkep bir donan nevraları ile meşgul bulunmaktadır. Bıitün Rusyada yeni tayma. yareler istirası için ianeler topIkincisi: bir mart sabahı yi lanmaktadır. Kiyef cıvarında yane puslu, ağlamış suratlı bir pılan manevralara 700 bin ki?imart sabahı.. 16 mart sabahı. 18 lik bir Rus kuvveti iştirak etmartın intikamını almak mı is mektedir. tıyorlar? Şehzaaebaşmda harap Verilen bilgiye göre Rusyada bir karakolda uykulannda şehit üç sene içinoe 37 yuksek harbiedilen Mehmetçikler. Işgal ar ye okulu kurulmuş ve harbive tık mukaddesata tecavüzkâr ve bütçesi bu sene 800, bahriye butkanlı bir zulüm şekli almıştır. çesi de 120 milyon altın rubleye Üçüncüsü..: Bir teşrinievvel çıkanlmıstır Bir harb çıktığı günü.. Günesli, mesut, şen bir takdirde boğucu gazlann kullagün, beş senedir İstanbul hiç bu nılması meselesi üzerinde de mükadar güzel, temiz, berrak ve zakereler vapılmaktadir neşeli gün görmemişti. Ecnebi Zogo'nun Kırallığı askerler, 10 sene uğraştıklan halde yere düşüremedikleri bu al Berlin, 4 (aJ.) Romada ıkasancagın karşısınaa nihayet baş met etmekte olan Arnavut riueSmeğe mecbur olmuslardı. Tür hacirleri Ahmet Zogo'nun kıralkü boğazlamak için gelmiş ve lığa seçilmesini Birleşmiş Millet" bilenmı? süngüler, şimdi onu se ler nezdinde protesto etmişlerlâmlıvor, Dumlupmarda bütün dir. Bükreş filarmoni oıkestrası ve Radu Aldulescu Bu ünlü orkestranın tarihçesini kısaca izleyecek olursak, müzık dünyasının büyuk bestecilerinden GEORGE ENESCU'nun bu orkestranın kuruluşunda ve gelışmesinde yöneticı olarak buyük hizmeti bulunduğunu görürüz. 1868 yılınaa küçük bir aydın grubu tarafından Bükreş'te kurulan Romen Filarmoni Cemiyeti önce Edward Wachmann, sonra 1906'da Dimıtrie Dinicu'nun ve nihayet 40 yıldan fazla bir süre içinde ünlü George Enescu'nun yönetımi altında gelişti. 1945'te Devlet kuruluşu haline gelen Filarmoni Cemiyeti resitaller, koral müzik konserler, öğretici nitelikte klâsik ve modern senfonik konserler düzenlea'i. 1955'te George Enescu'nun ölümü üzenne «BÜKREŞ DEVLET FtLARMONİ ORKESTRASI. kuruluşu halinde çalışan ülnü topluluğa hükumet karan ile George Enescu unvanı verildi. On iki yıldanberi ise bu orkestrayı, George Enescu'nun yetiştirdiği müzisyenlerden MtRCEA BASARAB ve MİRCEA CRİSTESU devamlı sef olarak yönetmektedirler. Orkestra biitun ülkelerde sayısız basarılı turneler yapmıs ve en ünlü sefler tarafından yönetilerek, ta nınmış solistler ile birlikte konserler vermi^tir. Bu orkestraya şehrimizde solist olarak katılan viyolonselist RADU ALDULESCU'yu ainlemek her zaman ele geçmez fırsatlardan birıdir. Konser mevsiml başlangıcında sanatseverlerimiz şehrimizde bn hafta olağanüstü değerde müzik toplulnğu, şefler ve solistler ile dola olarak ilgi çekici müzik inlan içindeler . Müzik dünyasının çok önemli müzik toplalnklarından biri şehrimizde bulunuyor: BÜKREŞ FtLARMONl ORKESTRASI. Bu ünlü orkestraya solist olarak katılan sanatçıların biri günümüzde sâdece Romanyanın değil bütün müzik dünyasının sayılı viyolonsel virtüozlarından RADÜ ALDCLESCU. Di feri de uluslararası değer kazanmış olan Tfirk virtüozlarından piyanist VERDA ERMAN... Orkestrayı yöneten sefler ise genç knşağın en kabiliyetli yöneticilerinden MtRCEA BASARAB ve MtRCEA CRİSTESCU. 5 ve 6 Ekim saat 19.15'te Şan sinemasında yer alan BÜKREŞ FtLARMONİ ORKESTRASI konseri'nden sonra, 9 Ekim Pazartesi aksamı saat 19J5'te gene ayni salonda uznn yıllar ün yapmış piyano virtüozlarından CLAUDİO ARRAU tek bir resital veriyor. Gayrimenkul Sot/j İldrit İstanbul 10. İcra Memurluğundan: 967/241 tpotekli olan Fatih Kazası dahilinde Fındıkzâde semtinde Nevibahar Mahallesi Tarakçı Emin bey Pazvant Çıkmazı Sokağında kain 1563 ada, 41 parsel enyeni 11 kapı sayılı 16750 m2 sahalı kâgir apartmanın borçluya aıt 28/240 bisse karşılığı birinci kat 5 nolu dairenin satılmasına karar verilmiştir. 2 İmar durumu: Imar Müdürlüğünün 6.9.967 tarih ve 9195 nolu 'raar krokisinde: 1/500 mikyaslı Kocamustafapaşa plânında program dışı iskân sahasında bitişik niram 950 metre bina yüksekliğinde krokide taranan kısımda inşaat yapılacağı gibi bildirilmiştir. 3 Tetkikat: Gayrimenkul Kızüelma Caddesi üzerindeki Pazvant sokağı ile Topçu Emin bey sokaklarının birleştiği köşede Pazvant sokağmdan kapusunun üzerinde 2AGAH ismi yazılı kâgir apartmandır. Bodrum zemin 1. 2. ve çekme kattan ibarettir. Bodrum kat dış tarafı mermcr ve üst katlar ise B.T.B. mozayık kaplıdır. Sokaktan çift kanatlı camekânlı demir kapı ile zemin katına girilmekte ve zemini kısmen mermer ve iki tarafı mermer lambire kaplı ve mermer basamaklı ve zemini karo mozaik döşeli antreden mozaik basamaklı ve demir parmaklı korkuluklu merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Zemini çini döşeli sahanlıkta karşılıkh 5 ve 6 nolu daireler bulunmaktadır. Borçluya ait 5 nolu daire kapalı olduğundan aynı evsaftaki üst kat daireler gezildi. Zemini çini döşeli holde 2 oda ve holden camekânlı kapu \\c geçilen zemini karo döşeli koridorda bir yatak odası ve zemini karo döşeli fayans tezgâh evyeli mutfak ve zemini karo döşeli fayans duvatlı lavabolu mermer kurnalı termosifonlu hamam ve yanında zemini karo döşeli fayans duvarlı ve fayans taşlı W.C. bulunmaktadır. Dairenin doğrama kısımları demir aksâmı yağlı boyalı kapüarı bozlu camhdır. Elektrik su tesisatı vardır. Bina 10 daireden ibaret olup kat kömürifikleri bodrum katında bulunmaktadır. IN kat 5 nolu daireye 50.000.00 lira kıymet konmuştur. Ül| ıtçıfc artırması 13.111967 tarihjne aelen pazartesi «ünü saat lS^den 16 y* kadar SuftfcİlİıîetiÎF A*Mfi ftftyı için<4^) uRS »rt 1 *Mnurluğuni di\ yapılacaktır. tlk açık artırmada ihale yapılamadığı takdirde ikind açık artırması aynı yerde 2311367 tarihine gelen perşembe günü saat 15 den 16 ya kadar yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görüp okuyabılmesi için 2710.967 tarihinden itibaren dairede şartname kartonunda açıktır. Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu tescil ve teslim masrafı tâviz bedeli alıcıya aittir. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin konan kıymetin */olO nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminot mektubunu ibraz mecburidir. lpotek alacaklılan Ue irtifak hak kı sahiplerinin ve ilgililerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleri ile memuriyetimize bildirmeleri, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sâbit olmadıkça paralann paylaşmasından hâriç ka'acaklardır. Talep edildiği ve 100 kuruşluk posta pulu masraft ödendiği takdirde şartnamenin bir örneği gönderilebileceği ve satış şartnamesi vesair bilginin dosya no ile memuriyetimize müracaatla öğrenilebileceği ilân olunur. (Basın: 5866) 11840 DENİZ KUVVETLERİ ROMUTANUGI Seyir ve Hidroşrrafi Dairesi Baskanlığından bildirilmiştir DENtZCtLERE VE HAVACILARA 115 SATILI BtLDtRÎ 19 ve 20 Ekım 1967 tarihlerinde 09 00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktaları birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 1100 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bskımından tehlikelidir. AKDENtZ FtNtKE KÖRFEZÎ ÖNLERİ 1 incı nokta : E. 5850 No. lu Taşlık burnu fenerinden 085 derece ve 4 4 mil mesafede enlemi 36 derece 13 dakika Kuzey, Boylamı 30 derece 30 dakika Doğu olan nokta. 2 nci nokta : Enlemi 36 derece 07 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 30 dakika Doğu S üncü nokta: Enlemi 36 derece 07 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 16 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemi 36 derece 17 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 21 dakika Doğu 5 lncl nokta : Enlemi 36 derece 12 cYakika Kuzey Boylamı 30 derece 25 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. (Basm: 23649/11837) GAYRİMENKUL SATTŞI İstanbn] 9. İcr» Memurlnğnndau: 967/61 Beşiktas, Kuruçesme mahaileginin Muallim Naci caddesi ve Yalı iokağında en eski 95; 105; 101; eskj 105; 107/1; 107/2; 107/3; yeni 105; 107; taj 165; 168 kapı; 6 pafta; 169 ada, 2 parsel sayılı 5381.58 M2. miktannda; üç depo ve bir masura su'yun şuyuunun izalesi suretile satılmasına karar verilmiştir. EVSAFI: Kuruçeşmede, Muallim Naci caddesi üzerinde Mobil benzin deposu ile eski Devlet Malzeme Ofisi. halen Tekel kutu fabrikasının arasında sahil arsadır. Caddeve nazaran alttadır. Deniz taraftnda muntazam bir kadim rıhtımı vardır. Cadde yuzü alçak kârgir set duvarlı oiup, sa£ tarai hududunda ve cadde üzerinde metruk su hazinesi bulunmaktadır. Tapu kaydında yazılı bir masura su kaybolmuştuT. Kadastro çapma göre deniz cihetinde Yalı sokağı geçmektedir. Bogaziçi Çengelköy, Kuleli Askert Lisesinin karşısında bulunmaktadır. İMAR DURUMU: Turistik Eahadır. MUHAMMEN KTYMETİ: 5 381580 00 liradrr. İl> açık artırması 14/11/19»57 salı günü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında satış mahallinde yapılacakür. Artırma şartnamesi herkesin görehilmesi için 31/10/1967 gününden itibaren daired>î açıkhr İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75 şini bulmad:ğı takdirde. en çok artıranın taahhüdü hîki kalinstc ; u?re. artırma 10 eün d&ha uzatılarak onuncıı 24/11 /19B7 cuma günü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Sultanahmette Adalet Saraymda satış mahallinde yapıLıcak açık artırmada en çok artırana ihale edilecektir. İpotek sahibi alacakhlarla, diâer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgelerle on beş gün içinde İcra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu siciHle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hanç kahrlar. Talep edildiği ve 100 kuruşluk posta pulu gönderildiğinde, şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Fazla bilgi edinmok istivenlenn 1967/61 dosya numarasile memuriyetunize müracEat'.srı ilân olunur. (Basın 5872 11844) CLAUDİO AKRAU Martm Krause'nın yanında eğıtım gören CLAUDİO ARRAU, böylece Beethoven'den bu güne ulaşan piyano geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri oluyord"u. Arrau'nun hocası Krause, ünlü besteci Liszt'in yanında yetişmişti. Liszt'i yetiştiren ünlü piyano pedagogu Czerny ise Beethoven'in öğrencisi idi. CLAUDİO ARRAU, dünya gezılerine 20 yaşında başladı. Amerika'daki ilk konserlerini Pıerre MONTEUX yönetiminâeki Boston'i jSentonl . v«,, Erederic ŞTOCK yönetimindekl Chicago Senfoni orkestraları ile verdi. 1927 yılında Cenevre Uluslararası Piyano Yanşmasında Birinci ödül'ü kazandığı zaman »anat dünyasınö'a hızla yükselmeğe başlamış bulunuyordu. Bach'm bütün piyano eserlerini ilk defa komple bir seri halinde çalan piyano virtüozu, 1935 yılında verdıği 12 Bach resitali ile. CLAUDİO ARRAU olmuştu. Daha sonrakı yıllarda ise. yine seri halinde veroiği resitallerde. Beethoven'in, Schubert'in ve Mozart'ın piyano sonatlannı komple olarak çaldı. 1941 yılında New York'da, Carnegie Hall'de verdiği resitalle yankılar uyandınyor; 1945 d'e Berlin'e döndüğü zaman eleştirmenler tarafından «Busoni, D'Albert ve Gieseking'in varisi» diye alkışlanıyordu. Berlin Filarmoni Orkestrası, yeni konser salonunun (1963/64) RADU ALDULESCU Claudio Arrau'nun tek resitali Çağımızın ünlü virtuozlarmâan ve özellıkle Beethoven'in yorumcularından olarak tanınan . GJAVDİO. ARRAU, 9 Ekim Pa.aaıtesı akş»{m saat 19.15'te Şan sinemasında vereceği şehrimizdeki «BEETHOVEN» Resitalinde bestecinin su eserlerini çalacaktır: «Mi bemol majör Sonat Op. 27 No. 1», «Do dıez minör sonat Op. 27 No. 2 (Ay Işığı)», «Do minör Op. III Sonat», «Mı bemol majör Op. 81 (Les Adieux) Sonat», «Fa minor Op. 57 (Appassionata) Sonat». CLAUDİO ARRAU. 6 Şubat 1903 tarihinde Şıli'nin Chilla çehrinoe dünvaya gelmişti. Bugün, Şili'nın Başkenti Santiago'da ve Chilla şehrinde, ana caddelerden ikisi bu piyanistin adını tasımaktadır. ARRAU, ilk resitalinl 5 yaşındayken Santiago'da vero'i. tki yıl sonra ise, Çili hükumeti tarafından Berlin'e müzik öğretmeni gönderilirken ilk Buenos Aires resitalıni verivordu. Berlin'de. Liszt'in öğrencisi Gala mevsımınde onun ıçın «BEETHOVEN ARRAU SERİSl»ni düzenledi. CLAUDİO ARRAU'nun, Beethoven'in bütun piyano konsertolarını ve korolu fantezi'sini çaldığı bu konserler genış ilgi görcrfi. New York'da, Lincoln Center'deki buyuk salonun(Philharmonic Hall) açilış mevsiminde 4 Beethoven Resitali verdi. Geçen mevsım gene Lincoln Center'de verdiği 3 konserde Beethoven'in bütün Piyano Konsertolarını çaldTktan sonra. Ca,rne gıe Hall'ın 60. Yıldönümü Şenlıklerınde yankılar uyandıran 3 Beethoven Resitali verdi. Şehir orkestrası konseri Cemal Resıd Rey idaresınde Pazar gunü Şan sınemasıno'a venlecek Orkestra konsennde (Ke man) Ayla Erduran solist olarak iştirak edecektir. Proğramda Mozart Beethoven ve Ravel bulunmaktadır. İzmir Levazım Âmirligi I.No.luSalınalma Komisyon Başkanlığından: 1 Çiğlı 2 ncı Hava Jet Us Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda cıns ve mıktan yazılı 18 kalem Sebze ve Meyve Kapalı Zarf usulü ıle satınalınacaktır. 2 Eksıltmesı 20 Ekim 19 67 Cuma günü saat 11.00 de Izmır Lv Â. liğı 1 nolu Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır 3 Evsaf ve şartnamesı mesal saatlert İçinde Ankara, İstanbul Lv Âmırhklerı ile Komısyonda gorülür. Bir isteklıye ihale ;dı!eoektır Teklif mektuplarınm ıhale saatinden bir saat evvelıne kadar Komisyon Başkanlığına venlmesı şarttır. Vakı gecikmeler kabul editmez. Clnıl Lahana Ispanak Pırasa Havuç Karnıbahar Elma Ayva Portakal Mandalın Limon Turp Yumurta Salamura yaprak Patates Kuru soğan Kuru sanmsak Maydanoz Kavırcık marul Miktan 1350 18UH 1350 1100 4110 İÜUO 50ü 6000 700 3000 300 1400O 150 7000 3500 150 12000 4000 TOPLAM M. bedel tntan 945 1620 S45 825 360 1700 400 1800 910 750 150 5600 300 7000 3150 600 2400 1800 31250 Lırm G. teminatı Kılo İzmir Levazım Âmlrü^j I.KoJu Satınalma Komisyon Baskan!:gfndaır. 1 tzmir BBlçesindeki Deniz Birlikleri rhtiyaci 1ç1r> asagıda cıns ve mıktan yazılı 3 Kalem Sebze Kapalı Zart Usulü ile Satın alınacaktır. 2 E k s i l t m e s i 19 E k i m . 1967 P e r ş e m b e Künu S a a t 11.00 d e Izmır Levazım Âmirligi 1 No. lu Satınalma Komisyonu Başkanlığınrta v a p ı l a c a k t ı r 3 Üç K a l e m S e b z e n i n t a m a m ı b r r t s t e k l i y e İ h a l e e d i l e b i l e ce»ı Eibı b i r veya b i r k a ç k a l e m i a y n , a y n t s t e k l i l e r e d e I h a l e etfilebilecektır 4 Evssf v e Ş a r t n a m e s i Mesa! S a a t l e r t l ç l n d e A n k a r a , l s tanbiıl Lv  m ı r l ı k l e n ıle K o m ı s v o n d a g ö r ü l e b i l i r . İSTİMLAK ILÂNI ll îdare Kurulunun 7/5/1967 tarih, 190 sayılı kararı ile istimlâki tensıp edılen Şisli Gültepe Ortaokulu yanındaki 17.411 m2 lik Mehmet Yanıkçıoğlu ile dâvalı arsaya Takdir Komisyonunca evvelce 52.233,00 lira kıymet takdir edîlmistir. Bu arsanm üzerinde bulunan 1 adet normal ev kuyu»u, 2 bölmeli yığma ahşap kiremit çatılı samanlık, ahır ve ev beraber yığma ahşap kiremit çatılı 3 oda bir ahır, ev yığma betonarme çatı 2 oda, ahşap çardak, ahşap elektrik kulesine ve 93 adet çeşitli meyva ağacma Takdir Komisyonunca cem'an 26.275,00 lira takdir edilmiştir Keyfiyetin 6830 sayılı Kanunun 13 üncü maadesl gereğince ilânı ve kanuni müddet içinde mahkerneye müracaatla itıraz edilmediği ve tapuda riza ile ferağ yapılmadığı takdirde adı geçen kanunun bazı maa'delerini değiştıren 122 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca tescili için mahkemeye müracaat edileceği ilân olunur. Dâva halinde husumet Millî Eğitim Bakanlığına tevcih edilecektir. (Basın: 23973/11841) Kılo Adet Kılo Adet Kilo Demet Adet Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvellne kadar Komısvon Baskanlıgına venlmesı şarttır Vak! çecıkmeler kabul eriılmez Cinsl Lâhana Pırasa Ispanak lamatnının M i k t a n M. Bedeli 12IKHJ Kılo 7 200 22 0(1(1 » 13.200 17 000 » 13 600 lntan 34.000 Tntan Llra » » Ura Sayı 1751 (Basın G. Teminatı 540 Ura 990 » 1020 » 2559 Lira Lira 2345 Lira (Basın: 23402/11825) 23403/11824) nöbetçi • eçzoheler GAYRİ MENKUL SATIŞ İLANI 967/144 Besiktas Smanpaşa Has Fırın Caddesi ile Ka7an sokakta, Tapuda 720 kunik, 15 pafta, 291 ada ve 94 parsel sayılı 699.20 metre murabbaı sahalı gaynmenkıılün ipotek borcunoan dolayı açık artırma suretıvle paraya çevrılmesine karar verilmiştir. Gayrımenku! Besıktaş çarsısında en islek ve mutena bir mevkide kâındır Tapuda arsa olarak yazılı bulunan gayrimenkulün üzerinde tamamını kapsayan inşaat vapılmaktadır. Sinema binası olarak ın«a edılmekte oldugu anlasılan yapının Has Fırm Cadaesı ıle Kazan Sokaâmın kesıstiŞ' yerde köşebaşmda olan radve ıenera! temellı sinema msaatının zemin ve birinci kat dosemesı tamamen, ıkıncı kat dösemesı kısmen dökülmüştür. Sinema salonu balkon kısmınm kahplan kısmen yapılmıştır. Salonun tavan kısmı kalıp dıkımleri konmuş durumdadır. tMAR DL'RUMU : Dosyada mevcut 1/1000 mikyaslı 3504 sayı ve 21/6/967 gunlü bos arsa için verilmiş imar aMrumu vesikasına göre : Açık artırmaya çıkarılan 94 parsel program dışında iskân sahasındadır. Krokisinde gösterildıği üzere istikamete çekilmek suretiyle Has Fırın Caddesinde A ile işaretli 20 metr« derinlikteki kısmı 4.00 metre irtifaffa olmak üzere bitişik insaata müsaittir Ayrıca çatı katı yapılamaz. Saçak parapetl ve Ç«tı meyli tmar Yönetmeüğinin ilgili hükümlerine göre olacakbr. TAKDİR OLL'NAN KIYMETÎ : Binada bodrum katı teslil için yapılmış olan hafriyat ve toprağın harice atılması; arsa üzerinde meydana getinlmış radye jeneral temel ile berabeT betonarme karkas aksamı; yani arsa üzerinde taşınmaz hale gelen kaba kısım inşaatı dahil olmak, şantiyede mevcut kullanılacak inşaat malzemesi, kalıplar hariç olmak üzere insa halindeki binanın arsası ile beraber kıymeti aşağıo'a gosterildiği üzer* : L i r a Kr. 1J98.400 00 34.300 00 3920O 00 742.800 00 Arsanın k ı y m e t i Hafriyat Nakliye Radye J e n e r a l temel üstfl (899.20 m2x2000) (245U m3 x 14.00) (3920 t o n X 10.00) (490.000 m3 v e karkas kısmı 748.000 m3 k i cem'an 1.238.000x600) 35.300 2.250.000 00 00 Proje ücreÜ isîanbul 9. İcra Memurluğundan sinemalar beyoğlu AS: (47 63 15) Kızlat Arasında (E.PresIey) ATLAS: (44 08 35) Neşeli Kll (Müzikal) DÜNYA: (44 93 61) Ctnayet Yolu EMEK: (44 84 39> Kızlar Arasrada ERKOÇ: (47 07 82) Komançolaı Savafi FİTA5: (40 01 66) Viklngleı Geliyor KERVAN: (48 04 23) K a n Davut KONAK: (48 38 06) Öldüreo KlmT (GPeck) LEVENT: (83 55 39) Tuzak (R. İnj.) LÜKS: (44 03 80) Rlngo Kazım RÜYA: (44 90 07) K a n Davut (TT.) SARAY: (44 16 56) İyi ŞoiMlar Grtafo SİTE: (47 77 62) Ctaayet Yolu ŞAN: (48 67 92) Kelepçell Uelek YENİ MELEK: (44 42 84) Sajkin GÜNEŞ: (21 61 40) 1 tyl Şanılaı Gringo, a Soyguncular tPEK: (22 25 13) Kızlır Arasında KUL&P: (22 7S 77) 1 Krallar öteJM. 2 N a rnua Borcu MARMARA: (22 28 60) Muhabbet Kuslan MELEK: (Eyüp) (21 58 76) Kara Davut (K.Tibet) RENK: (21 15 25) 1 Lizbon Kanunsuzlar Diyarı, TTNAZTEPE (71 65 181 ölünı Kampı SAFAK: (22 25 13) Vlklngler Gellyor YENİ (Bakırkesy) (71 68 26) Kara Davut (K.Tibet) YENt: (geh.) (22 58 92) AJtın Cehenneml Tiyatrolar TEPEBAŞ1 TİYATROSU: (44 21 57) cEVVEL ZAMAN lçtNDE> Pazartesi, Carjamba. Cuma. 21 de. Pazartesi 15.30 da CSKÜDAR TtYAROSU: (36 53 11) «OTHELLO» Her gün 21.00 d e . Pazartes) 13.30 d« Cuma günlerl temsO yolrtur. JATİH TtYATROSD: (32 01 Tl) tDAYAN B A H RtYZLlı Heı fün 21.00 de: Pazar 15.30 da PatMTtfi gOnlerl tenuü roktur. AKSARAY K Ü C O K OPIRA: ( a 87 03) cMASALAR> komedL Htt |Oo 18.19 T» 51.13 t* AZAK TtYATROSTJ: (22 63 46) Gonfl! OlkO G«Ttnlet özcan topluhıgu lAYMLMAKSA MAKSADIN» Çrf, Cteal, P x 16.15 ta. Her gQn 21.15 te. P.tesl temgU yoktur. ÎSTANBÜL TtYATROSD! (44 33 36) «AYTJTTR SÖYLEMESλ. Cumarteıl. Pazar 15.00, Her gttn 21.15 te. Pazartes] temsl] roktuz. KfİçOK SAHNB: (49 86 52) MOcap Ofluoghı Tlyat»u. cPKPSt» Her gOn ai45 de, Car!«nba. Cutn«rteıi, Pszaı 17.00 da VAHt ÖZ TtYATROSTJ: (21 48 92) «ÇANTADA , KEKLtK> P.ted harlç, her «On 311.5, Carf. C.tesi, , Px. 16.13 te. İ k i milyon ikiyüz «lli b l n lir» k ı y m e t U k d i r edilmiştir. İlk açık artırması 7/11/967 Salı günü saat 11 d e n 12 ye k a d a r İstanbul S u l t a n a h m e t ' t e Adalet Sarayında satış m a h a l l i n d e yapılacaktır. Artırma ş a r t n a m e s i herkesin gorebilmesı ıçın 4/10/967 gününden itibaren Dairede açıktır. İ l k açık a r t ı n n a a a teklif edilen bedeli m u h a m m e n k ı y m e t i n %75 ini bulmadığı t a k d i r d e , en çok a r t ı r a n ı n t a a h h ü d ü baki k a l m a k üzere a r t ı r m a 10 g ü n d a h a uzatılarak onuncu 17/11/967 Cuma günü saat 11 den 12 y e k a d a r İstanbul S u l t a n a h m e t t e Adalet S a r a y ı n d a satıs m a h a l l i n d e yapılacak açık a r t ı r m a d a en çok a r t ı r a n a ihale edilecektir. t p o t e k sahibl a l a c a k h l a r l a diğer ilgililerin v e İrtifak hakkı sahiplerinin h a k l a n m , faİ2 v e masrafa dair olan i d d i a l a n n ı , dayandığı belgelerle onbeş gün içinde îcra Dairesine bildirmeleri icabeder. Aksi halde h a k l a n Tapu sicıliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç k a l ı r l a r . Talep edildiği ve 100 k u r u ş l u k posta pulu g ö n d e n l d i ğ ı n a e şartnamenin bir örneği gönderilebıllr. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1967/144 dosya numarasiyle memuriyetimize m ü r a c a a t ' a n ilân o l u n u r . kadıköv ATLANTİK: (55 43 70) t ö Ksfadar Casuslan Karsı BELEDİYZ: (53 33 14) Grtnfo Dağların Belâjı. CELÜCTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) T e k ı u Kurtlan CEP: (38 06 82) Beyrut Bıtakhanelertndt KADTKÖY: (38 49 34] öldOren Umf (Gfeck) LALE: (3S 51 86) Rlngo Kazım OPERA: (36 08 21) K a n Davut ÖZEN: (36 99 94) KelepçeU H«Iek REKS (36 01 12) tk) Saskın StNEMA 63: (35 10 84) Ctaıgcterler SavMi SÜREYVA: (36 06 83) Uçan Hırtıı (tnf.) SUN'AR: (36 03 69) BuyOk Yanj BAİCIRKÖY Bakırkoy. Yeşılvun. Yıldız BEŞIKTAŞAkaretler. Ortakoy. Bebek, Levent BEYOĞLU: TepeOaşı, Nemli. Candan, Yenişehiı EMİNÖNÜ: Menmet Cemal, Hasan Nafiz, Gedikpaşa Sağlık, Anadolu. Birtik EYÜP: tslâmbey, Merkez. Yeni (Rami). Nümune FATİH: M. Fuat Bayar. Avtıur Vatan. Kanaat. Marmara. Davutpa {a, Karadeniz GAZİOSMANPASA: Karlı Tepe. Şlfa (Küçukköy) KADIKÖY: Ulutas. Pars, Rıhtım. Daryal, Pelıt KARAKÖY Sem» KASIMPASA: YenJ Turan. Yeni (Halıcıoğlu) SARIYER: Büyükdere, Rumelihi sar ŞtŞLİ: Büyük Barbarcs. Hürrlyet. Sargın, Yeni ÜSKÜDAR: Tsjhan, Doğancılar, Merkez ZEYTİNBURNU: Günej gerekli .^ :; telefonlar tlkyardım MastaHanesî 4» S 00 O Cerranoaşa Hastananest 21 60 5] Guraba Hastahanes) 21 6C 00 Hasek) Hastanes) 21 20 80 • »1 43 91 Nümune UastabanesJ 36 59 00 istanbul ALEMDAR: (22 36 83) K a n Dtvut (KTlbrt) BULVAR: (31 »5 78ı KelıpcaU M«l«k (Basın: 5885/11819),
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle