12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİTET 6 EHm 1967 SAHtFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR Jlsi lider ojukıru kayıp Kayhan SJĞLflMER VVilson'ın geleceği J S ngilhı İşçl Parrlsl 6*. Knrul] #taymda teşküât llderliğe 21 J I galip durumdadır ve maç de*•• vam ediyor. KuralUym vFİLSOICm ekonomik poUtikasmı onaylaması, dogrusu, tam bir gürprizdlr. Çünkü geçti'ğimiz yıl, delegeler, W U * Basbakanını sartlı olarak Ibra etmişti. 1966 temmuzundan beri »ygulanan ekonomik politikanm vermesl beklenen meyvalara bakılacaktı. Meyvadan vazgeçtik, ağaelar henüz çiçek bile açmamıştır. •VVtLSON'ın önceld gün çizdiği parlak portre, olgularla çelişmektedir. îşsizlerin sayısı son 27 yıldır gö'rülmemis bir düzeye, 600.000 e brlamıştır. Ancak liderliğin taUhl. Vietnam ve Yunanistan meselelerinde aynı olçüde yâver gitmemlstir. Dışisleri Bakanı BROWN'ın ters yöndeki telkinlerine rağmen, lngilterenin Amerikayı Vietnamda desteklemekten vazgeçip bağımsız bir politika izlemesi ve Yunanistanm NATO'dan çıkanlmasmı öngoren İki ayn önerge çoğunluğu topUmıştır. Şimdi WtLSON'ın önünde önemli iki engel daha kalmıştır: Ortak Pazar ve savunma politikalan. Kurultaya hâkün olduklan anlaşılan • Âsiler» Hukumeti, Ingilterenin ulusal çıkarlarım hiçe sayarak her ne pahasma olursa olsun Ortak Pazara girmeye çabalamakla suçlamaktadırlar. Sol kanadı temsil eden «Âsüer>e bakılırsa, DE GALXLE'ün İngilterenin üyellğinl engellemesini kolaylastıran şartlan bizzat Hükumet yararmaktadır. Aynca İngilterenin Süveyşin doğusundakl askerî taahhütlerinl unutarak savunma masraflarında kısmtıya gitmesini Istemektedirler. Reddedilen ya da onaylanan önergelerin VVİLSON'm geleceği ve politikası uzerindeki muhtemel etkileri hakkında değerlendirmeler yapabilmek Için, îngiliz siyasi mekanizmasınm işleyiş tarzını bilmek gerekir. Parti Başkanı ile Lideri değişik kimselerdir. Başkanı Knrultay, Liderl ise Partinin Parlâmento Grupu seçer. Kıraliçe de, Llderi, Hukumeti kurmakla görevlendirir. Demek kl Lider, Parlâmento Grupunun güvenine sahip oldukça, Kurultay kararlarma kulak tıkayabilir. Nitekim mâzide ATLEE ve GAİTSKELL gibi Liderler. kararlarma kulak tıkayarak Kurultaym Partinin genel politikasını çizmekteki rolüne gölge düşürmüşlerdir. VV'ILSON da 65. Kurultaym Hükumetinln Vletnam, işsizlik ve Süveyşin doğusu poliHkasını takbih eden önergelertnl omursamıyarak, «sosyalizme ihaneUle suçlanmak pahasma aynı yo lu tutmuştur. Ne var ki, liderliğin ve Kuroltayın ayn telden çalmasmm hiç bir sakmcası yoktur, denemez. Herşey den önce Parti moralinl sarsar ve malî kaynaklannı kurutur. Morali sarsılmış, malî kaynaklan kurumuş bir teşkilâtı, genel secimler arifesinde dinamizm aşılıyarak seferber etmek guçtür. Halk oyunun sevgilisi olduğu günlerde Kurultay kararlannı umursamamak VVİLSON için kolaydı. Oysa 65 ve 66. Kurultaylar arasmda köprulerin altmdan çok su akmış. HILSON câzibesini hayli yitirmiştir. Politikası sadece sosyalistleri değil, seçmeni de tarmin etmemektedir. tşçilerin son ara se çim yenilgileri \e nabız yoklama anketlerinde VVELSON'm tutulma oranının görülmemiş olçüde düşmesini dclil olarak öne sürebiliriz. VVİLSON'm başlıca şansı, rakibinin olmamasıdır. İşçi Partlsinde «Âsi» çok, fakat gradosu yüksek lider azdır. Nijeryada iç savaş bitti ederal NİJerya askerî hükumetinin bildirdiğine göre Federal kuvvetler altı günlük mücadeleden sonra dün akşam aynlıkçı Biafranın başkenti Enuguyu ele geçirmişlerdir. Biafra aakeri lideri Ysrbay Ojukwunun nerede oldağiı belirtilmemiştir. ^^ Enugunun federal kuvvetler ^^ tarafından ele geçirilmesi, Nijerya hukumeti için buyük bir zafer olmuştur. Zıra aynlık ha• ..w. . • • reketinin lideri Yarbay Ojukwu verdiği bir kuv\'etle «cumhnriyetinin» başşehrini savunmaya azmetmis görünüyordu. Malzeme ve insan sayısı bakımından çok daha zayıf durumda olmalanna rağmen, Biafra birlıkleri canLONDRA îngiltere Dışişlelannı aişlerine takarak savaşri Bakanı George Brown, dun, mışlardı. Hatırlanacağı gibi, «Zannedersem memleket bent bunlar daha üç hafta önce komoldnğnm gibi kabnl edip etmeşu Ortabatı eyaletinin büyük bir mek hususunda bir karar verkısmını ellerinde tutmaktaydımelidir, çiinkü en küçük de|if lar. Şimdi Enugu'nun düşmesi, mek ihtimalim yok» demiştir. . Ojukwu rejiminın yıkılışı mâScarborough'da toplanan İşçi nasına gelmektedir. Partisi Kongresinde kendisiyle AFRtKA BÎRLİGÎ yapılan bir televizyon mülâkaŞimdi Federal hükumet ayntında, zaman zaman gazetecilerlık hareketini sona enniş sayale çatışması hakkında sorulan cak d'urumdadır, bu vaziyette sorulan cevaplandırırken, «Karaltı devlet başkamndan kurulu şı tarafın sorumlnluk dnygnsn komisyonun müdahalesini de berolsa, bövle durnmlara düsülmez. taraf edebılecektir. Bilindiği giGördüğüme göre basın bulabibi, Afrika Birliği Teşkilâtmın leeeği her seyin pesine düşmüşKınşasadakı son zirve toplantıtür» demiştir. sında kurulan bu komisyon, ya«Daily Mirror» gazetesinde çok kınd'a Lagosa gidecekti. Bu koiçtiğme daır çıkan bir yazı hakkında da Brown şunlan söylemisyonun gorevinin sadece istimıstır : çare olduğu soylenmışse de, Fe«Hiç kimse Chnrchill'in Içderal hükumet birçok defa, Bimediğini iddia edemez. Fakat o afra meselesınin bir iç problem zaman böyle şeylerden bahsetolduğunu ileri sürmüş ve komemek hususunda yazılı olmamisyona karsı güvensızhk gösteryan kaideler vardı. Şimdi hermişti. Aslında Nıjeryanın bu teçfyi ortaya dökmek hevesindezi diğer Afnkalı ülkelen tarayiz. tçmediğimi iddia edecek fından reddedilmemış ve bu uldeçilim. Çok çalısıvonım. Fakelerden hıçbırı sımdiye kadar kat baskalarının kaslarını çatâsi Biafra rejımini resmen tanımalanna sebep olacak başka mamıştı. çeyler yapmıyoram. Hiçbir sey Federal hukumetın bunHan yapmayan bir Dısisleri Bakanı sonra ulkenm bırlıgını saplam^kistiyorsanız ben o tipte bir a ta buvuk eucluklerle karsıla^adam degilim. Bulacagınız öyle cagı nıuhakkaktır Zıra uç aydır bir kimse de iyi bir Dışişleri devam eden sava'. aslınaa kuBakanı olmayacaktır.» ze\deki Mu'îlumanlarla, Katohk Öte yandan, tngıliz tsçi Partboların arasındakı bir aşiret ihtısı kongresinin, İngilterenin tılâfından doğmustur. Ortak Pazara girme sorununu tartışmasına çok az kala, «Altılar Avrupası» aleyhtarlan «Asiler» in tezi umulmadık bir destek bulmuştur. Delegelerden bir çoğu, «Kendi islerini beceremeMANÎLA, (AP) yen yabancıların bizim islerimizi çöıümlemeye ve eleütirmeilipinli gazeteci Amando Do ye kalkmalan narip olur» duronila, Daily Mirror gazete şuncesindedirler. sind e vayınladığı Vietnam röportajında «Amerikanın iki bu çuk yıldır Kuzey Vietnamı ce zalandırmak için yaptığı bomBONN. (a.s) bardımanlar vilâyet başşehırleri onn şehnndeki B»»thoven ni ve kasabalan harabeltı haliOrkestrası. tran $ahımo taç ne getirmıştır» diye yaımıstır. jriyme töreni için bu ay ıoGazetenin sıyasî yazarı ve nnnda Tahran'a pidecektlr. yorumcusu olan Doronıla, geOrkestra 2 Kasımda lran Şaçenlerde Kuzey Vietnama yaptı hı ve Imparatoriçesı önünde ğı üç haitalık ziyaret cırasmda «Coriolan» Beethoven) univerHanoi'de ileri gelen bir resml türünü, Taç giyme konsenni şahsıyetin kendısine cAmerika (Mozart) ve Beethoven'ın «Erolılar şehirlenmizı yerle bir etti ica» adlı senfomsını çalacaktır ler. Fakat onlara karşı koymağa Batı Almanya Dışişlerı Badevam edeceğız» demış olduğukanhğı, Beethoven Orfepstrasınu da behrtmiştir. nın bu gezıye tran makamlan Gazeteci roportajında söyle de nm dâveti üzerine çıktığını. miştir: Bonn hükumeıinın 100 bin mark «Kuzey Vietnamın altı büyük tan (225 bin TL.) çok az rlan ge şehrinden ikisi. başşehir Hanoi zi masrafını karşılamakia yetin ve liman sehri Baipbong ayakdiğini behrtmiştir. ta kalmışlardır. Washington Bonn ve Ltiksembuıg'da «Cnnta» protesto edildi hadiseler arasmda Bir acının tahlili r (Dış Haberler Servisi) Brown, çok IClİSI haberine :\ H3D6rifl© * dedi ki: «Değişmeyeceğim» ö son saatlere kadar ümitsizliğir. Bolivya'da gerillacılık ettiği iddiasiyla tutnklanan Fransız aydını Regis Debray'ın Camiri'deki ması böyle başlamışü. Duroşma, miidafaantn itiran üzerine süresiı ertelcnmiştir duru^ • NEW YORK New Tork Belediye Başkanı, Queen Elizabeth transatlantiğini satın alıp bir ortaokul olarak kuUanmak içîn Cunard knmpanyası yetkilileri ile görüşmeler yapmıştır. • CHİCAGO Amerikanın «jet çagında» can çokişmekts olan Ö7Pİ demıryolu şırketlerınden «Santa Fe» yolcu ve posta trenlerinden 27 sinı seferden alıp sadece 4 treni seferde bırakacağını açıklamıştır. • PARİS Paris otomobil ser gisinin arifesinde yayunlanan res mi rakanılara göre, Fransadaki yabancı arahaların büyük bir çoğunluğunu İtalvan «Fiat» teşkil etmektedir. TELAVtV, (ajt AP) srail Malıye Bakanı Pınhas Saphir, Latin Amerika ve Bırleşık Amerıka'ya yaptığı geziden donuşünde verdıği demeçte şunlan soylemıştır«Altı günlük savaşın yolaçtıfı harcamalar. Ulaslararası Yahudi toplulutnndan ve tsrail'de ki toplulukiardan toplanan ba ğıslarla simdiden yarı yarıya kar şılanmıştırj» lsrail Maliye Bakanı. labancı ülkelerde vasıyan Muscvî topluluklarının önümüzdekı yıllarda, geri kalan öbür yarıyı da karsılama taahhüdünde bulnndaklarını belirtmistir. israil, savaş masraf ının yarısını yardımla çıkardı İ KAHİRE «Ll Ahratn» gazetesinin bıldııJıj^ıne gorc BiTİrşık Arap Cumhuriyetı Haberalma Servisının eskı Başkanı Salâh Nasr, Mare=al Amr'ın ıntiharı konusundakı sorgusundatı sonra tutuklanmıştır. Na&r, Amr' a zehir vermekle suçlanmaktadır. MOSKOVA Ürdün Kralr Hüseyin, Sovyetler Birhğinden iktisadi yardım vaadi almif olarak nçakla Ammana dönmüstür. Ivı haber alan kaynaklar, Sov yetlerın Ürdune askeri yardım vapacagını da belırtmışierdır. «Amerika, K. Vîetnamı barebeye döndürdii» Günler geçiyor... acele edinis Eroica» (Tahran'da) F B ikramiyeli Arçelik salışları O^ stanbulda şu günlerde 26 ncı TfBalkan Atletizm Şampiyonaj I sı yapıidı. ^ * 1928 yılında bo oyunlan Se(Dış Haberler Servisi) kizinci Olimpiyatlar münasebetiyWASHİNGTON Amerika'le «Amsterdam» da bnlunan Balnın Tunanistan'daki «Fa^ıst dıkkan memleketleri murahhasları tatörlüğe» askeri ve ekonomik her sene bir Balkan şehrinde atyardımda bvlnnmasına karşı oletizm Balkan oyunlan yapümaİan 50 kongre üjesi, ortak bir sma karar vermek snretiyle tesis bildiri yayınhvarak, lunanisetmişlerdir. Ben de bn kararı vetan'dan abnan haberlerin bürenlerdenim. Yani Balkan oynnyük bir karamsarlıfa yol açtıgı lannı kuranlardanım. O zaman m belirtmişlerdir. hem Atletizm Federasyonn Reisi, idim, hem de kafile başkanı. Ba Bildıride askeri dıstatorlüğü temsil eden bir Yunan eKonomıu oyunlar 1930 (a Atuıada başladı. heyetinin ekonomik yarnım «a|Biı beş sene sonuncu olduk. Sonlıyabilmek içm Washmgton'da ra yavaş y2vaş ilerledik. 1935 do bulunduğu kaydedildıkten sonra altıncı oyunlan İstanbulda Fener«Amerika'nın i?başındaki rejibahçe stadında yaptık. Ben gene me, ekonomik yardımda buluna Atlctirm Federasyonn Reisi idim. rak meşrutiyet kazandırmasını Orada Karaka^ın attığı ciritle bil escfle karşılayacağız. Böyle bir altın madalya almıştık. politika, demokrasiye candan Beş sene sonra 1940 da bir kere bağlı bir nlke elan Amerika'niD daha Balkan atletizm oyunlarmı pretijine darbe indirttektir» İstanbulda yaptık. Ve birinci oldenmektedir. duk. Yani 1930 da sıfırdan başladık. 11 yılda Balkanlarda öne geçBONN Baabakan Knrt Getik. O yıl Balkanlarda harb başlaorg Kiesingerin bükumeti l u dı.. tkinci Citıan Harbi süresince nanistandaki askerî rejim Ue ye Balkan oyunlan yapılamadı.. Sonni hiç bir tiearet ve sılâb anlas radan Balkanlar komünist oldu. m ı a imzalamıyacatuu bıldirmi* Bütün komşularivle münasebetleri tir. kesti. Komünistlik ilk devrelerinDışişleri Bakanlığı Devlet Sek de böyle insandan kaçar bir sisreteri Rolf Lahr. parlâaıentoda tem idi. Şimdi şimdi biraz adamverdiği ızahatta mevcut anlaşm» cıl oldu. Ve 1953 de bu işe tekrar lara riayet edilmeğe devam olubaşlandı.. bu sene 26 ncı Balkan nacağını da belirtmistir sampiyonası İstanbulda yapıidı. LÜKSEMBURG LükaemRomenler, Bnlgarlar, Yugoslavburg hukumeti. Avrnpa Konselar biraz da Ynnanlılar yanştılar. yi Genel Sekreterliğine, Xnn»Bize gelince biz k'^ananlann mUniatan'daki siyasi dnmmdan U marşlarını çaldık. bayraklannı duydagu derın endişeyi aksetçektik ve onlan ağırladık. Bir tek tiren bir mektnp göndermıştir. altın madalya dahi alamadık. Ba Mektupta Luksemburg'un, tsacmacak değil. hıçkira hıçkıra kandınavya ve Hollantta hükümetlerinın son teşebbıisüne res ağlanacak seydir ve ben, seref direğine tsmailin maratonda aldiğı msn katılmadığı, fakat bu teşeb ikincilik bayrağı cekilirken ağlabusu destekledıği belırülmekdım. tedır. 1935 de yani 32 sene evvel bir Bilindiği gıbi, Iskanflınavyı altın madalya almıştık. 1940 da ülkeleri Ue Hollanda, go^en haf ta içinde. Atma'dakı askeri re şampiyon olmuştuk... 1967 de tekrar sıfıra tndik. Bu geçen müddet jimın «tnıao Hakları Söılesmesarfmda ne yaptık? •ine» aykın hareket etliğıni ileBn geçen müddet zarfında spori lürerek, Avrupa Konseyı tnrn iyi idare etsin, geliştirsin disan Haklan Komisyonunun, Yu ye devletin eline verdik. Devlet de nanıstan'daki durumu ınceleme kendini idare edenlerin eline versıni teklif etmışlerdır. di. Onlar da oyuncak diye oynadı.. ve 1938 den bu yana gelen geçen hükümetlerin hepsi sporu defil, bir kaç profesyonel kulühü idare etmeye nğraştılar^ 1937 de Ateşgüneş knlnbü Ue Galatasarayın maçında ;ıkan meşhur kavgayı zamanın devlet adamlan Flor yada toplanıp mühiaa bir işmıj Ribi karara bağladüar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Senelerdir ne o maça, ne de baş ka fntbol maçına gitmiyen. futboldan bahis dahi etmiyen bir gazeteciyi Türk spor camiasım u % •at ediyor, diye ba camiadan tardettüer. Bu kimdi biliyor musnnur? Ben Burhan Felek! O zaman aporn Cumhuriyet Halk Partisi 1dare ediyordu. Ben de ba partinin 10 yıllık ftzası idim. Ba cezayı verirlerken de bana bir sey sormadılar. Adımı bile sormadılar; çünkfi o zamaalar partinin yâranı olan ban spor esnafı ve bir spor idareciliğini siyasî kariyerine ba•amak yapmak istiyen yüzlerce poütikacı vardı. îsmet Paşava her zaman olduğu gibi btzi geçtiler ve sporu düzeltmek için benl Türk spor camiasından kovmaya karar verdiler. Bu karan bana> imzasiyle rahmetli Adnan Bey tebüğ etmtsti. O sene (1927) Balkan oyunlan Bükreste yapılıyordu. Romanva Federasyona, benl Balkan oyunlannın müessisl olarak eşimle beraber dâvet etmişti. Gittim. Müessis ftzalar Balkan Oyunlan Komitesinin tabiî âzâsı idi. Program mncibtaıce Kırala prezante edöecektik. Allah rahmet eyleye. Sefir Ham duHab Suphi Bey üıdiçimiz otele feldi. Benl bir kenara çekti.. Rica ederim, yann Kırala fttmeyin! dedL Neden beyefendi? Çünku sizi buradaki teşkflftta boykot edilmls, kötü bir adam diye tanıtmışlar. Kıraun huzuruna çıkanlmamamzı tavsiye etmis Millî Eğitim Bakanlığı Yaüdebağı Preventorium Sanaforium Müdür ve BaşfabipHğindeı.: Kurunıumuz için barem iç . bir Bakteriyoloğ ve bir Biokimya Mütehassısı almacaktır. İsteklilerin belgeleriyle müessesemiz Müdür ve Baştabipliğin» başvurmalan ilân olunur. (Basın 23971/11842) ! Kayhan SAĞLAMER GALATASARAY YÜKSEK İETİSAT TİCfiRET OKULD Temel Öğretim : SEVK v» İDARECİLİK İhtisas Şubeleri : a) İşletme İktisadı ve tdaredük b) Muhasebe ve Mallye, c) Banka ve Sigortaeüık. VE 1KŞAH GÜNDÜZ Nasıt olsa ergeç bir ARÇELİK alacaksıntr Şimdi alıntz... 100.000 lira ikramiyeli saıışların son çekilişinden faydalammz.' Unutmayınır ki: ARÇELİK, Ihraç edilen yegâne Türk buzdolabı olması ve dış piyasalarda memlekefimizi temsil etmesl hasebıyle bütün yenilikleri ve üstün kaliieyi sizlere sunmak mecburiyeti alfındadır. Bütün modellerde otomatik defrost, plâstik kaplamalı ve istenilen yüksekliğe göre ayarlanabilen raflar. voliaj düşüklüğüne karşı özel olarak imal edilmij ekovatlar, iki senedenberi piyasamızda renkli dolaplar, 4 modelde plâstik iç gövde, her büfçeye uygun değişik ö d e m e şekilleri^ 5 yıllık gerçek garanti, en yaygın servis ve bol yedek parça yalnız ARÇELİK^tedir, ler. FAZLA BlLGt ÎÇİN ÖĞRENCt K1LAVUZU İSTENEBİLİR ADRES: İSTİKLÂL CADDESt 311 GALATASARAY İSTANBUL Telgraf: ÖGYİTO Beyoğlu Telefon: 4» 52 95 ^ ^ Üânolık: 2447/11849 KIMYfl MÜHENDİSUGt ÖZEL YÜKSEK M UOKULUNDAN O K Ü L U Z Ü N GÜNDÜZ ve AKŞAM BÖLÜMLERİ İÇİN KAYITLARA DEVAM EDİLMEKTEDİR FAZLA BİLGİ İÇİN BROŞÜR İSTENEBİLİR. NOT: Oktüumuzda ba ders yüı oMAKİNA» ve tELEKTRİK» mnhendisliği «ubelerinin açılma» hazırhklan tamamlar naktadır. ADRES: 1 ÂBİDEİHÜRRİYET CAD. NO. 260 ŞİŞLİ İSTANBUL, 2 İSTİKLÂL CAD No 311, KAT 5 BEYOĞLU İSTANBUL, TELEFON: 48 55 43 TELEFON: 49 52 95 Ilâncüık: 2448/11850 GALATASARAY ARÇELİK 4,5 ayak 6,5 ayak AYDA Klm yapmı? bmın? Arkadaşlannız! Romanya Federasyonn da «ben dâvet ettiğim Umseyi diskalifiye edemem. Kendlsi gehnesin!» diyor. Siz sarava giderseniz belki teşrifat ba işe mâni olacak.. Allab belâlannı versin. Rica ederim çittneyin de bir hâdise çıkmasm! dedi» Ve ben dişlerimi gıcırdatarak, yureğim bnrkularak vabancı mem lekette bn hakarete tahammül ettim. (Bu hâdiseyi o zamanki frülk sampiyonnmiz Profesör trfan Şahlnbaş iyi büir.) Krmitn huznruna çıksam ne olacak? Çıkmasam ne olacak idi? O knalın Romanyada tahtı tacı devrfldl. Ve ben AUaha şükür OIbnpiyat Komitesinin Başkanı oK tste parti ve devlet sporn ellna bSvle aldı. Karakteri değişmek Bzere devlet, spornn ba taraflaBen 1935 de Fenerbahçe stadına tstanbnlnn tlk boşu pistini yapttrdım. Ba pist mühendislerimi«m hatası yüzünden 2,80 metre unm vapıldı. 1940 da islâb ettik. O tamandan bn vana tstanbnida val nn Dounabahçe stadına bir pist yapıidı. O da bir tarafı çazometreye dayandıği için senelerce dört knlvarlı kaldı. Lâkin bu pistte de atletlerl nedense Beden Terbfyesl koşturmadı.. ve tstanbul atletlerl pistsiz vetiştî Bana: Akdeniz oyunnlannı neden tzmire aldınız? Sen tstanbulioson! Hem de tstanbnl sehrinin Belediye âzâsısm! Yakışır mı sana? diyorlar. Ben tstanbnllnynm ama ilk önce Türfcünı, sonra tstanbulju Bugün tstanbnida bir spor tesisl yaptırmak. tstanbalu veniden fethetmek kadar zordur tstanbulda maalesef bir baç büyük kulübfln dödügnnden başka düdük riyle nfraştı. 8 ayak AYDA 10,2 ayak AYDA 12,5 ayak AYDA 95 peşın 155 185 210 235 ~t LİRA 1.450 LİRA 2.210 peşin peşin peşin LİRA 2.630 LİRA 3.050 LİRA 3.420 LİRA peşin şimdi alını%:. 100*000 lira kasanınıs Ytal AjmnK 7576/11851 otmez. tstanbnida her sey yapılır.. mey hane, seyhane, knmarhane, kulüphane» Mr tek pist, blr tek havns yapılma». B. FELEK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle