11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE tKİ 6 Ekim 1967 CUMHURtYET TURK E6IÎIM VAKFI Ord. Prof. Bedri KARAFAKIOĞLU L T. Ü. REKTÖRÜ rumda olduklannı tahmln ettiğimU Teknik Ünivertttm öğrendlerlnln • » n yatacak ve 60 ı fündüı/ « lerl kullanacak yerden mahrumdur. ÇogunluSun banndığı yerler ders çalışmağa elverişli değildir le bir eğitime kafa ve beden gfieü elverlşli olduğa Ba durum öğrencilerin başansızlığnıa sebep olduhalde, maddî varlıktan yoksun olmalan nedenl ile ğu gibi, Istanbul sehrinhı arzettiği imkânlan gözblrçok genç, eğitimin aşağı basamaklarmdan öte lerile gören gençlerin kötümser düşüncelere dalmaye geçemiyor. Bu çocuklar v« genelcr lemde, kenlannı, sosyal düzende başka çareler aramayı tejvik dileri, ailelerl, memleketimiz, belkl de dünya için etmektedir. Her şeye rağmen, aşın uçlann getirecekaybedilmiş pek büyük değerler olmahdır. Bu ka ği müsibetleri idrâk eden pozitif kafah gentlerimiyıplann, yaşama düzenimiz, ekonomimiz, tekniği zin millî deferleri korumakta ve her türlü gerld ve miz ve genel kültürümüz için nelere tekabül etti hürriyet kısıcı cereyana karşı koymakta. gösterdikginl hesaba katmak durumundayız, dra bütün ba leri olgunluk ve hassasiyet, bu ortamda düşünülüralanlardaki değerlerimiz bir araya geldiğl vakit, se, daha da değerlenmiş olur. Ögrencinin bugunkü maalesef bizi iküsaden geri kalmış, gelişme yolunyaşayış tarzı, hocalannın onları aydutlatmasına da da gibi küçültücu sıfatlarla anılmaktan kurtarmı müsait değildir. Hocalarile yalnn ders saatlermde yoz. Bunun yanında 1961 Anayasasının Devlete ve karşılaşan, boş vakitlerinde beraber bulunmayan Millete yüklediği sosyal adalet, fırsat ve imkânda öğrenciler, dağınık sekilde aksamları ve biitiin boş vakitlerinde kendi dertlerile baş başa kalmaktadır. eşitlik gibi kutsal gdrevleri yerine getirdtğimizi Iddia edebilmemlz lçin, ortaya eıkamayan kafa de tstanbul Teknik Cniversitesinin, yurtlar, okuma, yemek, boş vakit değerlendirme, spor tesislerile ve gerlerimize de en büyük ölçüde fankân hazırlamıs akademik binalarla birlikte bir kampus halinde olmamız lâzımdır. yerleşip inkişaf etme cabaları, kendi akademik zorlamalan yanında, bu büyük sosyal sonum da çözümleraek içindir. rta öğretimin sonuna, kendl 11leri. bazen de TÜRK EĞÎTİM TEStSİ (VAKFI) nın kurulmailçelerl içinde, erişebilen gençlerin yüksek tını Üniversitelerin büyük sevinçle tasvip etmeleri Bğrenime devam edebilmeleri ancak birkaç büyük ve faaliyetlerinl desteklemeleri, yukarıki açıklamafehirde mümkün olabümektedir. lar karşısında, tabiî görülmelidir. Bu şehirlere gelmek, oralarda bannıp yerleşeUyanık Iş adamlannm önayak olarak uzunca bit bilmek bir tarafa, imtihanlara katılmak için yapılahazırlık devresinden sonra kurduklan TESIS, 13.7. 1957 tarih, 903 sayılı kanunla VAKIF adını almıs ve eak yolculuk ve masraflar bile bircok aileyi diişünçalışmalan bu kanunla büyük ölçüde kolaylaşmışdürmektedir. Acaba ilerisini emin görmediklerl boyle bir maceraya atılmayı goze alamayıp kaybo tır. V'akfa yapılacak bağışlara vergiden düşme ve diğer malî kolaylıklar sağlayan kanunun faaliyetlelan değerler ne orandadır? Bunu bilemiyoruz, sunn ri genişlelip hızlandıracağı muhakkaktır. blliyoruz ki, buna rağmen Üniversite ve yüksek okul larımıza başvuranlann büyuk çogunluğu yine büyük şehir dışından gelmektedir. Örneğin btanbul Teknik Üniversiyesine başvuranlann yalnu •• 3i u ürk Eğtim Vakfı. hukukî kuruluşunu tatstanbuldandır. Bu Üniversiyenin meşhur girij sımamlamış bulunuyor. Vakıf, malî yetersizralama imtihanlannı kazananların 'a 65 I dışandan lik yüzünden öğrenimlerini tamamlayaraayan memgelenlerdir. Acaba bu mutlu başannın sonucu ne leket çocuklarına, büyük şehirlere gelip yerleşme olmakta, değerlerini isbat etmis bulunan gençler ve okuma imkânlan sağlayacak, bunun için büyuk hangi sartlarla öğrenünlerine devam edebilmeksayıda burs temin edecektir. Burs alacaklann seçitedir? Bunların aile durumları elverişli olan Irüçük mi. bnnlann öğrenimlerinin izlenmesi gibi konular azınlığının dışındakiler, nelere katlanmakta ve ken burs vermek, genç okutmak isteyen müesseselere ve dilerine ne derece yardım edilmektedir? sahıslara kolay gelmeyen külfetlerdlr. Vakıf bütün bu külfetleri yüklenecektir. Vakıf'ın umutnî masrafları başka kaynaklardan karşılanacağı icin, burs bağışlan '» 10S öğrcncilere intikal edecektir. Burs stanbulda yüksek öğretim gençliğinin ancak verenler, okuma alanını kendileri terelh edebilecek*,• 2* slni banndıracak kadar yurt yatağı tir. Belll sayıda burs verilmesine yermiyecek kadar nevcuttur. Bunun dışındakilerden, birlikte tuttuk kıiçük olan bağışlar da toplanıp değerlendirilecek, lan apartman katlarında oturanlar malî durumu bu suretle Imkânı az hayırseverlerin de arzulan lyi olan ailelere mahsus istisnalardır. Uzak akraba karşılanmış olacaktır. Şimdilik yüksek öğrenim, tekve yabancılar yanında, kapıcı odalannda kalan çonik ve ekonomik bilim alanlarile başlayan burslar ğunluk. sıhhî ihtiyaçlardan, oturup çalışma imkândiğer alanlara ve aşagı aeviye öğretime de yayılalarından mahrumdur. caktır. Yurtlara girmek de sıraya ve paraya bakar. TeVakıf, Uerlde yurtlar ve diğer sosyal ögrencl mln edilen burslar ise. yeterslz ve sayı itibarlle aztesislerl kuracak vcya kuruluslara katılabllecektir. dır. tstanbul Teknik Üniversitesi örneğine devam Bu hizmetlerile. Devietin yükünü belli ölçüde edersek: Bu Üniversite burs ve kredi bakımından en hafifletecek olan Türk Eğitim Vakfı, varlıklı kişileilerl durumda olmasına rağmen dnrum söyledir: rin. üzerlerine düşen sosyal hizmetlere sahip çıkmaAltı Fakültede okuyan 3416 ögrencinin İM u Resmî larının da lyi bir örneği olacaktır. Sektörden 64 ü Ozel Sektörden burs almaktadır. Ünivçrsiyete bağlı Teknik Okulon 1225 öğrendsinden 30 u Resmî. 4 u Özel bufsludur. Yüksek Öğreonuç olarak: yüksek öğrenim gençliğinln tim Kredi Yvrrtlar Ktmrrmnntfan kredi alan öğrensosyal durumlannı dnzeltmeğe, onlarm bacilerin sayısı ise Fakülteler için 4«2, Teknik Okulu fanlannı artırmağa, istldatlı fakat varlıksu gençlelçin 162 dir. Şu hale göre burs ve kredi toplamı bürin de, memleketln çok muhtaç olduğu, yetişmif tün öğrencilerin yüzde 19 oranmdadır. işgücü hazinesine katılmalanna yardım edecek olan ' apılan bir anket, öfrencllerln % M sinln ya Türk Eğitim Vakfını desteklemek ve calışraalarını tacak yer ihtiyacında. •• 81 1nin ise, okuma, kolaylaşhrmak, sanayl ve ticaret mensuplan gibi, yemek yeme ve boş vakitleri değerlendirme ihtiya öğretim ve eğitimle meşgul aydınlar için de tabiî bir cında olduğunu göstermistir. Şu halde, en lyi du görev sayılmalıdır. emleketimizde eğitimbıL yflkaek ocreömln M son basamagı bilirtamamlamatımeder. Böylle •• kadar •or olduğunu herkeı veya tahmin IS! Milliyetçilik baş koşuldur Polonyalılar, ItiıriıılıiMiiıı sonra P ierçekten bir ıııucizc yaratmışlar olonez denilen oyun havası türünün İspanyol asıllı olduğunu bilir miydiniz? Polonya neresi, İspanya neresi diyeceksiniz? Milletlerarası ilişkilerde tarihin böyle politika dışı tatü cüveleri oluyor kimi zaman. •••• >«•• •••• Büyük çoğunluk O Gayesi T % 20 si karşılanıyor İ ^. Sonuç S « • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ' • • • « • • • • • » • • ••'••••Kll • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • •• • • • • •• • • • *•••••»•••••••••••••••••••••••#•••••••••••*«••••••••••••••>••*••••••«• •••••••* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••ı ••••••••••••••••••••••••< tll MIIIUIUIMIIIttMllltaill»! • •• • « II • İŞLERİNİZİ TESADUFE BIRAKMAYINIZ YIL MfLYONLUK SONU ÇEKİLİŞİNE KATILINIZ SON PARAYATIRMA TARİHİ 13 Aklımda kaldığına göre, Poloner'in hikâyesı şöyle: Torununu İspanya tabtına oturtznak isteyen XIV. Louis, Madrid'l» uzun süre yakından ılgilenıyor. Aralarında muzık toplulukları da bulunan kalabalık ve şatafatlı heyetler îspanya başkentıne sık sık gıdıp geliyorlar. Bizım Polo nez dıye bildiğimız oyun havası o devırde soyluların pek rağbet ettığı agır başlı, ciddı bir saray dansı. Fransız muzisyenleri bunu Versaılles'a getırıyorlar. Menuetto, sarabanda, allemanda gıbı çoğu yabancı kaynaklı oyun havalarına ahşık olan Kozmopolıt Fransız sarayı nedense bu kibar dansı tutmuyor. Oyun havası oradan Viyana'ya atlıyor. Orada da beğenilmiyor. Nihayet VarşoVARŞOVADA ESKİ HALİNE TAM ITİ'GUN OLARAK va'da bir duraklama. Saray dansı gene sokağa atmıstır. Fakat RESTORE EDİLEN BİR KİLİSK VE ÇEVRESİ Polonya halkı îspanya'dan geldıler'ın yıkılsın dedığl bin yıllık murede sergılenmekte, ıste\en ğıni belkı de bılmediği bu asıl Varşova'mn yokluğunu her an gıdıp gormektedır. Savaş boyunyurüyuslü, erkek tempolu oyun ca Nazilerın, çoğu Yahudı ol etleri, kemiklerı sızlayarak duyhavasını yavaş yavaş benimsımayacaklar mı idı? mak uzere Polonya'da oldurduyor, kendi ulusal karakterinin S şte kurtuluştan sonra Polonğu insanlann toplam sayısı altı renklenyle de ytıfurarak ona saI yalılar bu ulusal kaygının mılyondur. Ikinci ve son büyuk hıp çıkıyor. Johann Sebastian ' baskısı altında harekete geçayaklanma 1944 yıhnda olujor. Bach'ın Anna Magdalena için mışler ve gerçekten bir mucıze Mareşal Rokosowskı orduları besteledığı ufak Klavsen parçayaratmışlardır. Bu, emirle, koVıstul kıyılanna gelmış, Varşolan arasında ıkı tane de Polo muta ile, bır ıktıdarm heveslenva'nın tam karşısına dayanmi"^ nez bulunduğunu gozönune gemesiyle değıl tum halkın gonultır. Her yerde gerıleyen Hitler' tırırsek. demek bu oyun hava=ı den kopan, önunde durulmaz turu 1750 den çok onceleri îs cılenn durumu gunden güne koiradesıyle yaratılmıs bır mucızetuye gıtmektedır Heyecan içınpanva ı'e ılışıgını ke^mış, Polondır. Polonyalılar, 1945 yılında de kurtuluş saatini bekleyen va'nın oz malı olmustur. Musıki Dünya haritasında sadece adı Varşovalılar nihayet dayanamabılçınlenmızın. ozellıkle « v m kalan başkentlerini daha düzenHalıl Bedıı Yonetken'ın bu ko yıp kadın, erkek silâha sarıhyorlar. Ne? Sız ha! Bana bunu ya li, daha genış caddelen, daha nuya ışık tutucu ınceleraelermden yararlanmayı ne kadar ıs par mısınız? Deliye donen Hit modern yapılarıyla gerçi yenıden kurmuşlardır, ama bunun ler Varşova karargâh komutanıterdık Her halde Polonez bujun yanı sıra dar sokaklarında ve na bir telgraf çekıyor, (Telgraf artık Polonyahların da malı saortaçağımsı duvarlannda bin sonradan ele geçırilmistir) bu yılraasa gerekir. Bestelediğı ıki yıllık Polonya'nın yüreği çarpan şehnn Dunya hantasından silınbüyük yaoıta bir benzerı daha eski Varşovayı da Legzınski'ler, mesinı emredıyorum, dıyor. Ve bulunmayan ü<;tun kisiliğının Poniatovski'ler devrindeki haliyVarşovalılar gorülmemış bir damgasını vurmak suretıyle Frele hemen aynen kurmuşlardır. kahramanlıkla ulusal kurtuluşderic Chopin, yer yüzündeki buMühendisinden rençbenne, taları uğruna can verirken son tün Polonezleri ezmiş, unutturduvarcısına kadar, guçlerını harcayan Nazıler de rihçisinden muştur Sanat Dünyasının ı«ıklı bütün görevlilerin bir kuyumcu gorulmemiş bir vahşetle Fuhrer' tahtında bugun yalnız onunkılet titizliği ile işlediği bu harıkayı in buyruğunu yerine getırıyoroturmakta ve Polonyalılar haklı yaratmak kolay olmamıştır. Arlar. Varşova'da o gune t dek a olarak Chopin'leriyle övünmekçahşılmış, belgeler uyakta kalmış ne varsa, kıral sa'' şîvlerde tedirler. «ftı boylü tasnif edilrai?, Parîs* rayı, katedral, tarih'îeUyapılar, ten, Londra'dan, New York'tan, 18 ınci yuzyıl görüntusü ile eski Dünyanın neresinde varsa eski mahalleler, yeni mahalleler hepVarşova'ya ait gravürler, plânsı istıhkâm birlikleri tarafından lar, fotokopiler getirilmiş, yalusulune uygun bir teknikle birer nız sokaklar ve yapılar değil, birer dinamitleniyor. 1945 mayıarıh boyunca, hele 18 incl dükkân kapılannı süsleyen tasında Hitler yenildiği zaman yüzyıldan bu yana çok cefa belâlara kadar her şey sava^tan Polonva kurtulmuş ama Varso çeken Polonyalılar gerçekten önce nasıl idiyse gene öylece va gerçekten Dünya haritasınyurtsever, dınamik. saygı değer restore edilmistir. dan sıhnmış, gıtmişti Baskent, bir ulus. Vatana bağlılığın in ^ozun tam anlamı ile taş ta« üssanları nasıl yaratıcı bir guce tunde kalmamacasına vıkılmıştı ittığını elle tutarcasına görebıle yapsındı şımdl Polonyalımek için bugünku Varşova'yı lar? Elbette yıkılanın yerıne ugün Varşova'da dolaşan bir dunkü ıle şöyle bir kıyaslamak daha yenı. daha modern hir turist, eski şehre doğru uzanyetiyor. Varsova kuracaklar, harabeyi dığı zaman, gerçeği bılmiyormâmureye çevirmek için ellerintkincı Cihan Savaşında Polonsa, Ikinci Cıhan Savaşında turaden gelen çabayı harcayacaklarya baskentinın başına gelenleri nın yerle bir edilmiş olduğunu bılıyoruz Doğal sınırları bulun dı. aklına bile getiremez. Ama yurtlarının bın yıllık tamayan ve daha baslangıçta ıki Ne var ki, şımdi bütün tunstrihini yansıtan o eski mahalleyanlı saldınya uğrayan Polonya ler yakın tarihı bilmekte ve ler, katedraller, ecdad yadigârı ordusu yenildıkten sonra Varsogüzelim yapılar olmadıkça yü yurt sevgisivle tutusan millet *••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••£ va halkı Hitler'ın yıldırım kuvıradesının neler başarabileceğmı reklerindeki acıyı nasıl dindirevetlerine karşı tam bir ay direngörmek için buraya gelmektedirbılirlerdi" Tarihten ses vermemiş, havadan ve karadan yağan yen yep >eni bir Varşova'ya bak ler. ates yağmuruna rağmen teslim tıkça onlar asıl Varşova'nın, Hitolmamıştı. Aynı kuvvetlerın o SON tarihten dokuz ay sonra koskoca Fransız ordusuna üç hafta içinde pes ettırdiğini düşünursek, TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. tTMUM MÜDÜRLÜ6ÜNDEN: bunun ne demek olduğunu anlanz. Gece gündüz devam eden bir ayhk öldürücü bombardıBankamır Teftiş Heyetine imtihanla lüzumu kadar Mümanlar Varşova'yı hallaç pamufettiş Muavint almacaktır. ğu gibi atmış, sehrin yarısını ha1 İmtihana katılabilmek için: rabeye çevirmistı. Savas sonuna değin Varşovalılar burada be; A Hukuk İktisat Siyasal Bilgiler Fakülteleri. yıl çile doldurmuşlardır. Bu süDctisadî ve Ticarî Ilimler Akademileri (Yükre içinde Varşova'da iki büyük aek Ekonomi ve Ticaret Okulları), Ortadoğu Tekayaklanma olmustur. tlkin 1943 nik Üniversitesi İdarl tlimieı Fakülteleri, Robert yıhnda Yahudıler, tıkıldıklan Kolej Yüksek Kısmı İs İdaresi ve iktisat böGhetto kosullanna dayanamayarak isyan etmişler Hitler kuvlümü ile bunlann yabancı memleketlerdeki muavetleri de bunlan tankla, topla dilleri yabancı fakülte ve okullardan mezun olezdikten sonra geri kalanlan mak, toplama kamplanna götürmüş, B 30 yasmdan yukan olmamak, orada hepsıni öldürmüstür. ölü C Askerlik hizmetini yapmış olmak, derilerinden kadın çantası, abajur, eldiven gibi çesitli esyalar D Herhangi bir hizmet taahhüdü altrnda olmamak yapılıp pıyasaya sürülmüştür. şarttır. tnsan inanamıyor ama bu gibi 2 tmtihanlar yazüı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. eşyalar Auswisch kampındaki Yazlı imtihan 14/11/1967 tarihinde saat 9.30 da İstanbul'da yapılacaktır. Yarılı imtihanı kazananlar sözlü imtihana tâbi tutulacktır. 3 Taliplerin en geç 30/10/1967 akşamna kadar İstanNAME MAMATt Ç Talih kapınızı ancak bir MİLLÎ PİYAKGO bul'da Umum Müdürlüğümüz Teftij Heyeti Reisliğine, Ankara; lle Izmir; Adana; Eskişehır Şube Müdürlüklerimize dilekçe ile ^ MÜRAT MAMATt bileti aralık tutabilir tedbirde kusur etmeviniz. başvurarak istenilecek vesikalan tevdi etmeleri gereklıdir. Nlk&hlandılır 4 imtihan konulan, maaş, yevmıye; sosyal yardım esasBeyoglu: 5.10 1B0T lan; emeklilik haklanru muhte\"i bilgiler yukanda belirtilen (Basm 23619/11831) yerlerden öğrenilebilir. Reklâmcılık: 3120/11816 Bir kıyaslama T M Buçiin. B Türkiyede sosyalizm yeni bir şey değüdir. Son günlerde bir hayll belğe ve incelemeyle bn konuda gerçekler gün ışığına çıkanlmıstır. öncelikle Mete Tunçay'm «Türkiye'deki Sol Akımlar» adh incelemesi dikkatle oknnacak bir deferli eserdir. Bugünun somnUrını çözümlemek Isteyenler dflnkü olaylardan dersler çıkarabilirler. Bn memlekette dah» 1910'lard» Sosyalist Partisi kurulmnstnr. Binlerce isçinin katıldıfı toplantılar yapılmış, kapıtalınn lânetlenmis, sömürüye karsı örgütlenmenin sosyalizmin bırıncı davası oldu|u tekrar tekrar ve ateşli nutuklarla söylenmistır. Bngünkü olaVın dün'ü oldugvnn nnntmak ve yann'ı olacağını inkar etmek kadar sosyalist mantığa aykın bir sey yoktur. Gerçekten Mesrntiyette solculok Osmanlı Sosyalist FiTkasından başlavıp Türkiye Sosyalist Fırkası ve Sosyal Demokrat Fırkasına kadar örgütîenmeye çalısmıstır. Millî Kurtnlns Savaşında ve Cnmhnriyet devrinde de kanunlu ve kanunsvz çesitli nıteliklerde sosyalist ve komünist partileri knrulmnşinr. Bütün bu eylemlerin niçin basarıva nlasamadıklannı arastırmak, aynı zamanda Türkiyenin bugün niçin sömfirünfin kocağında bulnndnğnnu da açıklar. Bir başka. deyişle : Mustafa Kemal'in kurtuluş hareketi niçin tekrar emperyalizmin ağına dıiştü? «ornsıl : Türkiyede sosyalist hareketleri neden başan kazanamadı? «omsnnnn içindedir. Bizler ço|TinInkIa kendl kendimizi tenkldden kaçmıp. »ornınu ve suçu hep baskalannda aramak eğilimine kavdığımızdan böyle sorulara cevap aramaktan ürker, aramak isteyen. arastırmak ve inceletnek volnnda bulunanlara da kızanz. Türkiye sohınun ki ben de onnn Içindeyim en büyük zaafı bndnr sanınm. Sosyalızmin knrnlmasi için elbette bir sosvalist örgüt gereklidir. Ama sosyalist örrStün basanva ulasmasının kosnlları nedir? Sosyalizm orSütsfiz olmaz elbette.. kapitalizm de örgütsüz olmaz. Türkiyede kapitalizmf iç ve dıs Brsötlerivle insa etmeve calısanlar varken empervalizme karsı mücadelenin ve sosyalizmin örırütsü» yürüyebileceğini sövlemek anlamsızdır, ve kimse böyle bir şey söylememistir. Gerçi bn konuda her filkenin kendine Szgfl kosullan vardır. Bazan sosyalist örgütün çüclü olduğn ülkelrrde sosvalizm knrulamazken; bazan sosvalist örçiltün zayıf oidnin tilkeler emperyalizmi defedip sosyalizmi insa volnnda havli adımlar almıslardır. tneiltere'de emekçi »ınıfı örçütlenip iktidara aeırlığını koydugu halde tneiltere sosvali<=t olraus mndur? Hayır! Peki emekçi kendi kendisini «ömüremivecefine röre. tnrili» emekcisl kimi sömürüyor acaba? Burjuvayı mı? Lordları mı? Kapitalistleri mi? Yoksa parca parca Türkivevi. Iranı, yoksnl Arap ülkelerinl mi? Cevabını aramak çerekir. Demek ki blr belâlı ve çetin is sosvalizmi knrmak!.. ttalya'nın, Kiiba'nın, Fransa*nın. Mısır'm, Amerlka'nın, Maearistan'ın. Çin'in. Kazakistan'ın avn kosullan olduğu açıktır. Kimi verde partiler pek giicludür de is çıkmaz . Kimi yerde millî kurtnlus savası kazanılıp emperyalistler kovnldnktan ve lktidar ele «eçirildikten sonra sosyalist partisl pekleştirilmistir... Kimi verde vabancı blr ordu gelip tepeden inme sosyalizmi knrmuştor Kimi yerde sosvalist partisl millî knrtulos hareketinin Bncülüğünü yanmıstır. Endonezvada milyonlarca flyell bir sol partisinin utnâıtt venileivle Küba'daki Castro hareketinl karsılaştınnak vararlıdır. Kosvalist partilerinin başanya nasıl nlasacaklan sornsunu tabiîdir ki incelemek gerekir. Sosyalistlerin önde gelen ödevlerinden biridir bu .. Bn soruvu kendimİ7e cevlrip dnsünBrsek ve geçmistekl beleeleri bir parça fözden eeçirirsek Türkivede sosyalistlerin Milli Kurtuluş Hareketinin kıvısında kösesinde. ve bazan karşısında kaldıîını görflrüz. Sosvalist akımların basını cekenler, millivetçilık kavramına karşı blr alerji dnvmuslardır. Gerçeği bir cümledc özetlemek istersek. diyebiliriz ki : Türkiyede sosyalist partileri milliyetçi olmadıklan için başan kazanamamıslardır Sosyalistler millî güclere uzak kalmışlar, istiklâl1 tam ölküsflnü gereginee ve en önde savnnamamışlar, devietin bağımsızlıiı ilkesine yeterince değer vermemlslerdir. Millivetçilikle soavalizmin birbirine aykın oldntn sanılmıstır. Gazl Mnstafa Kemal'den tsmet Pasa'va kadar vatansever liderlerin snsvalistlrrden nzak kalıslarının temel nedenlerinden biri budnr. Mnstafa Kemal hareketini tereddfitlrre düsüren, derletin bajhmmılıfı ve istiklSl1 tam Ulküsii konnsnnda sosyalistlerin vüzüne düsen çölıcdir. Sosvalist mantıgın alfabesinde blr olayın tek yanlı olamıyacagı ve iki yüzünün de ivice dfisünülmesi cerektifi vazılıdır. Sosyalist eylem ve sosyalist Brfüt sarttır. Ama bn kadarı da yetmez. S l l ^ k ı m ı n tntnMiUJiiteli|i, davranm «nernlldjr : ic ve dış sömfirüye karşıyım, şu halde emperyaüzme emperyalist mücaâele «osyaliıt mücadelenin içindedir. demek yetmez. Osmanlı sosyaliıtlerl de bSyle soylerdl, tnçiliz Emekçi Partisi, Fransız IOI partileri, Mısır, Kfiba, Iran Srgiitleri, Praf'daki Türkiye Komünist Partisl, ttalyan sosyalistlerl de böyle söyierler. Kazaklstandan Japonyaya ve Amerikaya kadar bütün sosyalist partilerinin söyledlğl ortak Mtap lâfıdır bn.. Bn sözün içinde devietin bafımsızlıtı, ve milH Istikl&l iradesl yoktur. Oysa buçiin Türkivedekl sosyalist akım tnilltyetçidir. Milliyetçi olmak zornndadır. Sosyalistler : Biz sapına kadar milliyetçiyiz.. diye ertaya çıkmalı, istikIS11 tam filküsünfin öncüsü, millivetçi çüelerin fikirlerinin yolunlastıfı bir mihrak haline gelebilmelidirler. Milliyetçi olmıvan blr sol akırnın Türkivede en kttçük bir başan sansı yoktnr. Böyle bir temel çizgide Bağlamlıktır ki, sosyalist orrutü mıllı kurtuluş hareketinin lideri ve daha sonraki sosyalist inşa hareketinin çekirdeği haline retirebilir. MİLLÎ PİYANGO MÜFETTÎŞ MUAVİNt ALINACAK ILLİ PİYANGO Mutlaka yine yüzlerce bilet sahibini zengin yapacaktır. Artık herkes biliyor ki, ne varsa MİLLÎ PÎYANGO'da var. 12 Ekİlll Cumhurlyvt 11SS3 EKİM 2adet 100.000 lira, 4 adet 5 0 . 0 0 0 lira ACI BİR ÖLUM ikramiyeleri Emekli Yargıtay Uyeıi merhum Halil Hilmi Akçal' ın esi; Nejli Erkıvanç ve Hikmet Naci Akçal'ın ıeygili anneleri; Albay Turgut Erkıvanç'ın melek kayınvalideıi, Nazmiye, Meral v« Orhan Erkıvanç'ın ytngeleri; Mehmet, Hatice, Makbule Koç'un ve Emin* Erkanlı" nın kardeşleri; Ender Erkıvanç'ın çok sevgili anneanneai Salihattı Nlırandan ELEMAN ARANIYOR Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.ş. İktisadî İşler Bajkanlığinda çalışrınlmak üzere İKTİSATÇI ARANMAKTAOIR Şartkr ı 1 lstanboJ Üniversitesi tktisat Fakültesinde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Malî Şubesinde veya bunlara muadil yabancı bir yüksek okulda liaaru veya doktora Sğretimi yapmış olmak; Mecburt askerlik hizmetini ifa etmiş olmak; 3 lyi tngüizce bilmekttr. Ücret, bilgi, tecrübe ve Uyakate göre tâyin edilecek ve müracaatlar gizli turulacaktır tsteklil«rin 20/10/1967 tarihine kadar kısa hâl tercümeleri ile birlikte şahsen veya yazı ile İstanbul. KarakÖv, Necatibey Cadded 241247 No. da Türkiye Srnal KalkınmE Bankası A. Ç. a» mfiraomatlan. İHncüık: 2610/11847 ayrıca çeşitli para OSMANLI BANKASI Ktkitmt N8/11&M NAFtA AKÇAL 2J0.1967 günü Tann'nın rahmetine kavuşmustur. Telefon, telgraf, mektupla ve bizzat evimize gelerek baş•ağlığı dileğinda bulunanlan teşekkürü borç bllirir. lCumhurlret ı 11J3») BAYINDIRLIK BAKANLlGl YAP1 VE tMAR tŞLERİ REtSLlC.İNIN 1 Vi'âyetimiz Hmıs ilçesi Adliye binası bahçe duvarlan onarım işleri 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre açık eksiltme usuliyle eksiltmeye komılmuştur. 2 Eksiltme Erzurum'da Ü thale Komisyonunda 24 10.1967 salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 3 tşın kesif bedeli (26^46.00) yirmialtıbinseklzyüzkırkaltı llradır. 4 Eksiltme şartnamesi ve difer evraklar Baymdırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A (2.020.00) Iiralık geçici teminatlannı, B 1967 yıhna ait Tiearet Odası belgesinl. C Müracaat dilekçeleri ile birllkte verecekleri en az bu Isin keşif bedelinin yarısı kadar bir i? başardıklanna dair i | bitirme belgelerml ibraz suretiyle Baymdırlık Müdürlüfünden yeterllk belgesi Istemeleri. 6 Yeterlik belgesi ahnması için son müracaat tarihi 19.10 967 perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 23871 Ş 563) 11836 Erzurum Valiliğinden
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle