16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BAHÎFE DÖBT 6 Eldra 1967 CDMHURİTET STALIN'inzulmüneuğrayan Çeviren: AZIZ KAYLAN Vazan Beni tehdit eden adam açlıktan ölüyordu Eden bulur € Ne demek kitap yok.» Bit laatten beri lizi dinli> orum. Vladivostok'a varmcaya kadar hepinizi cezalandınnm. Çabuk çıkarın kitabı. Siz benimle alay mı ediyorsunuz?» Durumurauı kotülesmek üzereyken Tanya Krupenik ıkna edici sesiyle konustu: « Çok affedersınir kumandanım. Rica ederim Jenni'ye Ölümünden sonra Stalin'i Lenin'in yanına yerleştirdiler bir şiir okumasını emredinız. Göreceksiniı ki yalan »oylemıyoruz.» Subay bir an duraladı. Kıtap olmadan siir okunabilecegıne bir turlü aklı yatmıyor gıbıydı. En nıhayet kararını vermis olmalı ki emretti: « Saat tutacağım. Demin dinlediklerim gibi ve aynı şekilde kesintısiz olarak yarırn saat çıir okuyabilirsen sana ve hepinıze inanacağım. Aksi halde Vladivostok'a kadar zincire vururum gizi.» Hepimiz rahatlamıstık. Gideceğimiz yeri öğrenmemize ek olarak nesemizi de devam ettirebılecektik. Okumaya Aleksândır Puşkm' mı ve devamh itinası ile lyileşebildim. Sıhhatimin bozulmasından dolayı beni Kolina'ya göndermeye mecbur oldular. Haksız yere beni buralara gönderen vicdansızın son anları gelmişti in uzun bir şiıri ile basladıtn. Ben okudukça kumanın yuz hatlan yavaş yavaş yumuşadı, hattâ tatlı bir gülümseme kapladı esmer çehresıni. Nıhayet kendısım tutamadı: « Bravo doğrusu.» diye bağırdı ve tathlastırmaya çalıstığı sesıyle konuştu: « Siz Trotskıstler ve Buharinistler hakikaten akıllı kımselersiniz. Lutfen devam edınız » Birçok siir daha okudum. Kumandan aramızdan ayrılırken memnuniyetini şu sözlerle belirtti: « Yakında Siverdlovk'a vi.racağız. Orada yıkanıp tenmlenebıhrsınız.> Bu sözler bizi daha da memnun etti. Dura kalka gunlerce yol aldık. Yaroslav'dan ayrıldıktân tam bir ay sonra Vladivostok' un banlıyosunda bulunan tenha bır yere ulaştık. Bizi beşer kişılık gruplar halinde ayırdılar ve etrafı tel or gulerle çevrilı bir transit kampına yerleştirdiler. Bizlerı işe baslattıkları zaman bana taş tasıma görevı verilmısstı. Temmuz ayında ve uzak şarkın yakıcı guneşi altmria parmakları kalem tutmaktan başka bir ış yapmamış olan bana taş taşımak oldukça ağır gelı>ordu. Bır gun fena halde hastalandım. Bır kadın doktorun yardı Bir gün yemek paydosunda yanıma bir adam sokuldu: € Aöedersiniz, surada bir adam var. Çok hasta. Belki sabaha çıkmaz. Karnı da aç. Kendisi Kazan'lıymıs. Burada hemşehrisi bir kadının bulunduğunu öğrenmis. Belki yardıımı dokunur diye beni gönderdi. Ben de sora, sora sizi buldura. Korkanm ki adamcağızm son yemeği olacaktır.» « Bütun yiyeceklerimi alabılirsin Kamarad. Kendisine Allahtan şifalar dilediğimi söyle. Admın ne olduğunu biliyor musun?» « Binbası Eişin. Kazanda N. K.V.D. için çalışıyormuş.» Adamm söylediklerine inanamamıştım. Ismi tekrarlattırdım. Evet, olmek üzere olan adam Bınbaşı Elşin'dı. Kazan'dakı buyuk ve lüks doşenmiş odasında beni sorguya çeken, beni vatan ve rejım aleyhtarlığı ile ıtham eden, bana yalan ifade ımzalat tırmaya çalışan, ölumle tchdit eden sahte gururlu adam. Halimde bir tuhatlık sezmis olmah kı benden yardım iste meye geimış olan şahıs sordu: • Bir şeyiniz mı var? Yuzü nuz sarardı. Yoksa kendısini ta nıyor musunuz?» « Evet tanıyorum. Beni buraya o gonderdı.» « Fena bır kımseye benzeırajor. N K.V.D. mensubu bır çok adam geldi buraya. Diğer mahpuslar hepsini temizlediler ama buna dokunmadılar. Her neyse adamcağn zaten yolcuya benzer.» « Al götflr bütün viyeceklerl. Fakat ona benim lsmimi hatırlatmayı unutma.» Adam yanımdan ayrıldığı taman dirlerimin bağı çözülur gıbi oldu, yere oturuverdım. «Eden bulur» sözü demek kı doğruydu. Beni haksız yere buralara gönderen vicdansız şimdi ölumle pençelesiyordu. Kurtuluş Haksız yere işkence cekmış, zindanlarda yatmıs ve çalışma kamplannda çalıştırılmış, ben ve benim gıbi onbinlerce kisı en sonunda kurtulduk. Bızlere bu eziyetleri çektiren Elşin gıbıleri ise çimdi toprak altındalar. Acı gunler maziye karıştı Şımdı Lenin ideolojisine baglı hakiki komünistler mıllete daha iyi bir istikbal sağlayabilmek için çahsıyorlar. O karanlık günlerın geriye gelmemesi için topyekun çaba harcıyoruz. SON HaOc Stalin admın verdiğl korkuyu kolay kolay tmutamadı Iskenderun Kara Sat. Al. Kom. Bşk. lığından Tumen Bırlıklerı ıhtıvacı ıçın aşağıda cıns, raıktar, tahmını tutar, geçıcı temınatı yazılı Yıyecek maddelerı Komısyonda kapalı <arf usulü ı!e satın alınacaktır thalesı 13 Eklm 1967 Cuma günu saat 11 ülı de yapılacaktır lsteklılerın teklif mektuplanm ıhale saatınoen bir saat evveJ Komısyona vermelerı mecburıdır Hostada gecıkmeler kabul edılmez Evsaf ve sartlar tstanbul • Ankara Levazım Âmirlıklerınde ve Knmısyonda mesai saatlerınde gorülebılır C 1 N S t: Miktan: Tahmini Tut.: Geçici tem.: thale gfln ve Saatl: TAHtN PEKMEZ 20 Ton 15 . 15 > 11K1 IKXl 1 L. 97.VIII T L . 45DU0 T L . B2.TU T L . bl2S T L . 3J75 T L . 13 EKİM 1967 C U M A 11.00 Sayı 1752 (Basın 23404/11823) MOOESTY BLAISE D19I Bond 06 25 06 30 06 45 06.55 m 00 07 05 07 30 07 45 07 50 08 00 08 20 09 00 09 10 09 30 0^ 45 10 00 10 25 10 40 11 00 11 05 1155 12 15 12 30 12 45 13 00 13 20 13 30 14 00 14 20 14 35 14 50 15 40 15.55 16 00 16.40 16.55 17.15 17.20 17 50 19 00 19.45 20.00 20.15 20J0 20.45 08 40 BULMACA Acılıs. Dmeram K u r ' a i ı Kcrım Saz eserlrrı Dıni sohbct Ko\e habçrler Turkılier H a b f i e r ve hsva dıırumu tstanbulda b u e j n Hafıf muzik Bu sabah sızinle Orhan Avsar orkcstrası Istsnbulıın SP&I * 1 23456789 Tıffany Jones lîlFFANY JONES Calısan cornklar Rıırnba ve Ca Ca'l.ir S. Gültekinden t ü r k j l e r Keman soloları Mjzık kutusu A. Scnsovdnn sarkılar Arkası vprın Kısa haborler Sabah kopsrrı \ e c D DvitcoS'.ıı orkestrası v Bavrnrrdan turkııier Saz eseıierı A B u v u k a t i m a n d a n ^arkılar Haberler H G. de busun Kffıf muz:k Reklâm Drcer?m!arı Sohstle' secıdı K. G'ile^oâlu orkes'rası S Donıktan sarkılar Sazlannın ımlnlsri T.ırkuler eecidı Kısa haberler Okul radvosu Cocuk bahccss Hlk o z » n l » m d a n deMSier Kısa haberler K Fasıl Tookılusnı Reklâm oroeramları Habe'ler ve hava dıırumu M Akeunden turkuler Soor sazetesi Kucuk orkestra San soloları Istanbulun kurtulus toren lerinden roDOrtai 21.00 24 saatin olavları 21.05 Acık oturum 21 40 B Oraldan sarkılar 22 00 Reklâm oroeramları 22.45 Haberler ve hava dımımu 23.00 Her zaman istenen olâklar 24 00 KaDani"! ISTANBUL IL R\DYOSU 16 55 Acılıs ve Droaranı 17 00 Sızın ıcın 17 30 Kucuk konser 18 00 Ivı aksamlar 18 30 Senfonık muzık 19 00 Tuıkıve\e hos scldımz 19 30 <\ktam konseri 20 15 Genclerle beraber 2100 Lıedler ve ozanlar 21 15 Oda muzieı 21 45 Hafıf muzık 22 00 Gcce konseri 23 00 Caz nıuziEi 23 30 Sevllen sesler 24.00 Gece varısı ıcın 01 00 Prosram ve kaaaîııs ' YUKARIDAN AŞAGlYA: (çoğul). 7 îskambilde bir kağıt, 1 Hayvan hekiml. 2 Du «arının yaptıgı tatlı maddeyl bulmaya çalış!» var ilftnı yapıştrran (iki söz). 3 Çevrilince «gözün fcendisine raah1^3456789 mânasına ik1 SÖJ lü bir emır. 8 sus parlaklığı» mânasına gelır, Ortaokulun vült durmadan aynı hareketl yapma sek sımîlarmı suretinde beliren sinlr hastalıgı. kavrayan okul4 Tersl «çift sayıda küçük kalar (çogul) 9 ya» demektır (iki söz) 5 Bır Beygir ve onun muessesenın levazım anbarı şekçektığı ddrt tehndeki kısıru, «diken gibi tahriş et ve kabart!» mftnasırm bir emlr. UIUH oulmnanıı kerlekll vasıla 6 Himayeler ve korumalar ballsdllml» wkl« (iki söz). SOLDAN SAĞA: 1 General De Gaulle'ün geçenlerde ziyaret etmiş oldugu Demirperde gerisl bir memleketm başkentınin halkından. 2 «Batı Anadolu kabadayısma mahsus caka» anlamma ıkl söz. 3 Tüyleri pek makbul keçi cinsl, bir edatın kısaltılmış ve kahnlaştırılmışı. 4 Benzer veya hayat arkadaşı, tam hedefe vurma tıareketi. 5 Tersi «güzel sanat» manasına gelir, «dilinin ucu ile tadına bak!» karşılığı bir emir. 6 Baca kurumu, fikirler (çoğul). 7 Çevrilince «güneşin doğdugu zaman ilk ağaran yer» olur, «kırmızı renkteki ayrılık sağlayan kısım» karşılığı iki söz. 8 Hayvan yavrulan (çoğul). 9 Bir seyini kaybetmiş olanın yaptıgı hareket. DTINKÜ BULMACANrN HALLLTHLMIS jEKLI NASIl HAI.I.Kmi.l'TEK Yukarırtakl rakHmlı t>ulm«cads sadece 4 t»ne «nahlat (ipucu) ve 8 !nn< <nnut pardır U<ıj kalan 12 karenın ıcıne ) den 9 a kariat u.veun hıre» rdk«m knyarak vt r«plama çarpma (ihartma bnlme isarellerine dikka» edrrek «oldan sasa ve vukurırtan asağıva bulmurad» gh<l<*rilen sonııclan bulunuz. Birax vaktlnizi aüı ama, boş vaktinizi bo;çs ceçirmis olursanuı. F. W. KENYON ALEV 20 Bu şiirde, ajnca Clare'in en sevdığı arkadaşlarmdan birine «Sevgilim» diye hitap eden mektubu da Dr. Drury'nin eline geçmişü. Başoâretmen şıiri de, mektubu da kötüye yormak ıstemıyordu ama, George'un Lord Gray'le bir yaz birlikt kaldığını hatırlamıştı. bu adamın nasıl tanınmıs olduğunu da biliyordu Bunun üzerine, Catherine Byron'a mektup yazmış, ona oğlunun davranışlannın üzün tu, tedırginlik yarattığını anlatmış, okuldan almT.asını istemısti George. kendini tutamadı. «Sen ne korkunç bir ınsansm, Gus1» dedı. «Sen istediğin kadar bilmiyormuş gibi davran, inanmam Lady Hazretlerı sana yazdı, sen Lord Carlisle'a söyledin, o da Dr. Drury'yle konuştu, okulda kaldım Lord Carlisle'a ne söyledin sen°> . Bir ara okuldan uzak kalışının gerçekte neien ileri geldiğini anlattım.. « Neymiş o gerçek neden?» • Mary Chavıorth.» € Dr. Drury ise sanıyordu ki...» • Ben nasıl sanmazsam o da sanmıyordu ama, görevi dolayısiyle her şeyi akla getirmek zorundaytlı» Gordon'lann öfkesi George'u birden sarıverdi. t Isteyen benim hakkımda istediği kötülüğü düşünsün!» « Yavrucuğum...» George, meydan okur gibi bir tavırla: Ner'den biliyorsun gerçek nedenin Mary Chaworth olduğunu?» diye onun sörünü kesti. Augıısta alaylı alayh bir kahkaha attı. « Ah! senin bu, insanlan şaşırtmak isteyişin! ütangaçlığının yanında ne kadar tuhaf bir şey! Yoksa, utangaçlığının bir tepkisi mi? Ne olursa olsun. bence sen asıl insanlan inandırdığm zaman değil, ho şa gitmiyecek bir şey yaptığın zaman seviniyorsun.» George ona yapma bir üzgünli*le baktı. « Sen ise ne yapsam şaşmazsın.» « Tamam! Yalnız. şaka bir yana, ilgi çekmek için neden kötü yotlara başvunıyorsun, yavrucuğum? Bıraksan herkes sana neysen onun için saygı gösterir » « Güzel bır konferans geçiyorsun!» « Konferans ha!> Augusta uzun zaman ciddi duramazdı, gene bir kahkaha atmıştı. George, düsünceli düşünceli: •Neysem onun için ha?» diyt söylendi. Pe<ki, neyim ben, Augusta?» Çeviren: Vahdei GÜLTEKİN A N K A R A 06 25 06.30 06.45 07.00 07.05 07.30 07.45 03.00 08.10 08.40 09.00 09 20 09.35 09.40 10.00 10 40 10 55 11 15 11 30 12 00 12 15 12 30 13 00 13.20 13.30 14.00 14.15 14.35 14.55 15.00 15.15 15.45 15.55 16.10 16.30 16.55 17.00 17.30 17 50 19.00 19.45 20.00 20.15 20 35 20J5 21 00 21 05 20.05 C t > S 22.25 22 45 23 00 23 45 24 00 Acılıs. Droeram Kur anı Kerım Saz eserlerı Ko\e haberler Gunavdın Haberler ve hava durumu Sabah muzJeı Ankarada buzün Her telden Turkuler geçidi Pratık bügUer Sabah konseri Kısa haberler Arkası yarın Okul radvosu M Sevrandan sarkılar Melodıden melodıve Cocuk bahcesi Konser saatı A. Gürkandan türküler Kıbrıs saati Beraber ve solo sarkılar Haberler R.G. de buzun Hafif muzik Reklâm Droeramlan Cocuk bahcesi H. Gökmenden sarkıUr Busun icin sectiklerirniz Kısa haberler M. Türüneden t ü r k ü l e r Konser saati Plâklar a r a s m d a Baglama T. ovun h a v a l a n Gönul SBvlerden sarkılâr Cesitli müzlk Kısa haberler Yurttan sesleT Kov odası Reklâm Droeramlan Haberler v e hava durumu Yıldırav Cınardan türküler Yerli orkestralar G Tecerden sarkılar Radvo C M orkestrası Uvkudan önce 24 saatin olavlan Gece konseri Baâlama T. türküler ve ovun havaları S Ö7densesten ssrkılar Haberler ve hava durumu Haftarın bestecisi Gece vprısına d o î r u Kaoam» Orta Doğu Teknik Üniversilesi Reklörlüğınden: Üniversitemizin muhtelif bölümlerine sekreter alınscaktır. Isteklilerde aranan şartlar: 1 tyl îngilizce bürnek, 2 Türkçe ve tngüizce ser! daktllo yaımak, 3 Ünlversite veya kole] mezurju olaaak, 4 Steno bilmek tercih sebebidir. îsteUilerta Personel MüdüTlüğünden «JaaüdMi formlan 7/10/1967 cumartesi saat 13.00 e kadar iade etnıeleri ve 9/10/1967 pazartesi günü saat 10 00 da yapılacak lmtlhanda hazar bulunmalan rlca olunur. (Basn: 2391S A 12696/11821) Merzifon As. Sat. Alm. Kom. Başkanlığmdan: As. Blrllk lbtiyaci lçln 23/10/1967 Künfl saat 15.00 de Kapalı Zarf uıulü ile asağıdaki yiyecek maddelerl satın alınacaktır Şartname Ankara, tstanbul Levazım Âmırlıklerlnde ve Koraisyonda görülebilir Teklif mektuplan ihale saatınden bir saat evvel kabul edilir. Ve geri verilmeı. Cinrt lıpanak Lahana Pıraıa Haruç Llmou Portakal Ilma Mlktan STon 5 > 6 3 3 5 > > > » M. Tntan 3000.00 TL. 3OÜOO0 TL. 3600.00 TL. 3300.00 TL. 6000 00 TL. 6250.00 TL. 13500.00 TL. G. Temtnatı 225.00 TL. 225.00 TL. 270.00 TL. 247 £0 TL. 450X» TL. 468.75 TL. 101250 TL. Efibank 6ene! Müdüftiföünden Bankamızın Santrallar Şub«ıl Müdürlüğüod* (Ankara) çalıstınlmak üzere, 4/10195 layüı Tektük Perıonel Yönetmeliği hukümlerine göre, Elektrik Santrallan veya Yüktek Gerilim Şebeke Projelerind* çalısmıs, şartnam* vt proje islerini yapabilecek nitelikte •« tecrübeU; ELEKTRtK TÜKSEK MÜHENDtS reya MÜHENDİSLERİ (Kuvvetll Akım) MAKİNA YÜKSEK MÜHENDtSl veya MÜHENDtSLERl •lınacaktır. Taliplerin kısa biyografislyl» btzzat veya mektupla Genel Müdürlüğümüze (Etibank Genel Müdürlüğfl, Sıhhiye Ankara) müracaatlan. Liıan bilenler tercih tdllecektlr. (Bum: A. 1257723771/11837) t > (Bann 23405/11826) t LA N TÜRKÎYE RADYO TELEVÎZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞtTNDEN 1 Kurumumuz telefon santra!larında kullanılmak üzere 650 adet te!ef<.n makinası satın alınacaktır 2 Teklif verme tarihi 1.11.1967 dır. 3 Buna ait şartnameler Kurunı Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. Oann: 23827 A 12653) 11832 • Çok zekı bir delıkanlısm. Hoş bir delıkanlısın da, suratın asılmadığı zamanlar. Ayrıca, yakışıkhsın da. yalnız, birazıcık şışmansın, onu saymazsak.. Kılısenin avlusuna gelmişlerdi. George en sevdığı mezarı gösterdi. Mezartaşında yalnız burada kernıklen çürümekte olan kimsenin adı yazılı olduğunu. başka hıç bir yazı bulunmadığını sdyledi. Kara kdra düşünür gibi: «Benim mezartaşımı da böyle ıstıyorum» dedı. «Parlak lâkırdılar falan ıstemem yalnız adımı yazsmlar.» Augusta onun bu sözlerıni ciddiye almak istemedi. < Ne tuhafsın' Daha hayata yenı bajlamışsın, ölamü düşünüyorsun.» « Güldürmek istıyorsun beni • « Güldüremiyor muyum?» George «Hayır» dedi ama, gülüyordu. Okula döndüler, bir ara çocukların. misafirlerin arpsma kanştılar George ikidebır ablasına sev givle bfckı>ordu Ne şık gıyınmısti! Sultan'ar gıbi ama, sultan azameti takınmadan Georse onu arkadaslarıyla tanıştınrken içi kıvançla, sevinçle kaba rıyordu. Clare'le Delawarr'ı bile tanıttı Bunların George'un karşısında birbirlerine yıyecekmış gibi bakına'drı Auaıısta'nın pek hosuna gıtti. Augusra şitmeden önce George onu aldı dordün cü sınıfa şdtürdü, meşe kaplama üzerine uc kera kazıdığı .BYHON» admı gösterdi. Augusta: .Niye üç kere?« diye sordu. « Benim adımın bütün öteki önemli adlar ara sından sivrilme^ini istiyorum » Augusta ağır ağır başını salladı. « Olümün seni çağırmasını beklediğine göre, hakkın var Öyleyse gel. önündeki kısa gelecek için hemen bir şeyler tasarlayalrm.» • Çoktan tasarladım ben.» « Oxford mu. Cambridge mı?» « Cambridge. Trinity College'e yazıldım blle.» « Paraca dayanabilir misin Caınbridge'e?» « Dayanınm! Mahkeme bana yıida be? yÜ2 lira bağladı Zenginim ben, Augusta, zengin !• Aueusta basını iki yana salladı « Tam bir Byron hıç bir zaman zengin değil dir Bak beni dedi dersin: Cambridge'den çıkmcaya ksdar borc içinde kalacaksın » George: Seni cadaloz'» derlı Sarılıp onu yanağmdan öp*ü. sonra bır?? kı"i""= « •, oeri çekildi. •«Hiç de çekici olmayan bır sey değil rîus!» < Arkası var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle