16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet î BASIN *JİL4K VASAS1NA UYMAVl TAAHHÜT EDER * Sahibt : NAZIME NAD1 « C.enel Yavi.ı MüdıiH) ECVCT GÖHFStN Sorumlu \d/ t,ıe ı Mud ru EKU1 ÜAI.I..I Basan ve Yayan CUMHURİYET MATBAACILIK n Gazetecilik T. A 5 Cağaljğlu Halkevi K>kak No 394) Yener 17 HXEHt: Kücüksaal Meydan. Edımt Hanı ADANA relefun: «5S0 • ANKARA. Atatürk Bulvart Yenişehlı Telefon: 12 1)9 20 12 09 6« 13 9S 44 İZMİR Fevzipaşa Bulvari Afgaroglu 57 35 Ishanı. 104105 Tel: 31230 BUROLAR ABONE Senellk 6 «ylık î aylık ve Türklyt T8.00 4000 22.00 İLÂN Harld 196.00 99.00 49.50 Baatık (Maktu) a» u n 5 « S • 4 ™ S Inef vamfslOTd* (santtıııll 4 A 6 1 ocl sahtleler «o Nlaan Ntkâb Evıermn Uoffuıtı ı M u t u l 49 Ölüm Mcvllt reaekküı <e karıp tram» » en< 100 ölüm. McvUt Teaekkttı (3S eül I en> tM SAY1S1 25 KirRUS Kürtçülük propagandası yapan raemur tutuklandı KONYA Süleymancıhğı 6ven, daktılo ıle yazılarak çoğaltılmış bır bıldirı, bazı ev ve işyerlerıne atılmıstır. Bıldırıde, Süleymancılık propagandası yapılmakta ve «Dört yıl içinde biitün Tfirkiye, Reisicumhurundan Başbakanına ve şoför muavinine kadar Sfileymancı olacaktır» denilmcktedır. Bıldınde ayrıca, «Süleym»n Efendi» nın gelmis geçmış bütün evlıyaların en efdâli ve sonuncusu olduğu, bütün evliyayı kiramın efendi hazretlerinin ruhundan müstefit bulunduğuna isaret edılmektedır. Savcılık, bu konu ile ilgili kovuşturma açmıs, bildiriyi dağıtanlann aranraasına başlanmıştır Konya'do Süleymancthğı öven bildiri dağıtıldı Rusya seferi (Baftaratı 1. sayfada) ğa • sola bakmamaları ıçin... tşte şu köşedekı küçücük «Troyka» kimbilır kaç milyon ruble değerinde... Henüz üç yaîindayken Büyük Petro'nun oy naması, eğlenmesi için yapılmış... Ikincı Katenna'nın altın yaldızlı, pırlanta işlemeli arabasının kapıları birer sanat şahaseri... Tanınmı? Fransız Ressamı Buşe'nin fırçası yaratmış onları... Ya sekiz defa evlenen Müthiş Ivan'ın fildişinden... Ve sonra Mihail Romanof'un 13 kilo altından, pırlantalardan yapılan tahtları... Hepsi bir devrin ihtişam ve debdebesıni ne kadar güzel, ne kadar canlı ortaya koyuyor.. duklarımız yanında hıç kaltr. Leningrad'a bir gün önce Mos kova'dan gelmistık. Moskova'ya da Ankara'dan... llyusin18 Rus uçağı, 19 eylul salı sabahı saat 7.30 de Esenboğa'dan hareket etmis ve 11.55 de Moskova'da Vunukova Havaalanına indirmışti bizi... Aynı anda Türkiye'de saatin 10.55 olması Ifizımdı.. O aksam ve ertesi gün Moskova'daki ziyaretlerden, temaslardan sonra 21 eylul persembe günü gelmiştik Leninğrad'a... Bu eski Rus imparatorlugunun payitahtına Çarlar şehrine... Daha sonra Kief'i... Efsaneler diyan Taşkent'i, Semerkant'ı... Ve oradaki «Aç Step»i münbit, zengin ova haline getiren dev sulama tesislerini görrnüstük... Aynı köke dayanan bin yıllık müşterek kültürümüzün. duygulanmızın dile geldiğı özbekistan'da iki mutlu gün geçırip Hazer'i aşacaktık oradan. Kâh tstanbul, kâh tzmir'i andıran ve bır körfeze yaslanmış, pınl pınl Bakü sehnnde Azerbaycan'ın, 5 milyon Azerınin kalbinde mısafır kalacaktık kısa bir zaman da olsa... Ve sonra vıne Moskova'va dönüş.. Işte sevgılı okuyucular Başbakan Süleyman Demireı'in 1 1 gun devam eden bu ılcmç fiezısıne ait izlenimlerimı anlatmaya baslıvorum bugünden ıtıbaren. tlyuşin18 Rus uçagınds c:zlerle beraber çıkacağız bu <;ezıve. 19 eylul salı sabahı Moskova'ya hareket edıp günlerce dolastıktan sonra, 29 evlul saat 1330'ria Ankara'ya döneceğiz .. Bu arada bütün olaylan beraber görüp, beraber duvgulanacak. ny. rı apayn büvük bir dünya olan Sovyet Rusyayı. Rus halkını, Baltık kıyılarından. tâ Orta Asyaya. Turan ovalarına kadar beraberce tanımaya çalışacağız... tyı de olsa. kötü de olsa üzerini örtmeden. »aklamadan . Yarın uçakta bulusmak üzere hoşça kalınız... Türk Eğltim Vakfı (Bastarafı 1. sayfada) Derviş, Lutfi Deveci. Selma Devres, CemU De\Tİm, Şadi Dılek, Cemil Direkçi, İhsan Doğramacı, Salt Dormen, Lutfi Doruk. Hulkı Dönmezer. Sulhi Dönmezer. Feyzı Dural, Davut Dursun, Ferit Eczacıbaşı, Nejat F. Eczacıbası, Ekrera Şerif Egeli, Reşit Egeli, Behzat Eğilli, Emil Elâgöz, Ekrem Elgınkan Kasım Ener, Bektaş. Ercan, Teviîk Ercan, Fikret Erenyol, Hikmet Erenyol, Nihat Erim, Suha Erler. Özhan Eroğuz, Mehmet Ersoy Ahmet Erzurumluoğlu, Sait Ete Burhan Felek, Cumhur Ferman, Mustafa Gazioğlu. Hilmi Gul doğan. Tevfik Güllüoğlu, Halit Gu ner, Tahsin Güner, Muhittin Güzelkılınç, Mehmet Hacıresuloğlu, Kemal Haraççı. Kemal Has. Mahmut Hasoğlu, Orhan Işık. r a h l r tlkel. Celâl tmre, Mustafa Inan. Murat tnce, thsan Ipeker, M. Nedim trengün, Lemi îşmen. Bertı Kamhi. Ismail Kanatlı. Ercüment Karacan, Mehmet Karaciğan. Bedri Karafakıoğlu. Ahmet Karamancı, Mehmet Karamancı, Hakkı Karamete. Hami Kartay Halil Kaya. Ertuğrul Kayhan, Fehmi Kaynak, Hâlis Kaynar, Mus tafa Kınacı. Can Kıraç. Hamza Kızılcıklı. Şahap Kocatopçu, Rahmi M. rCoç, Vehbi Koç. Hadiye Koçak Ali Koçman, Sıtkı Koçman, Muhterem Kolay. H. Târık Koyutürk. Ömer Köylüoğlu. Adnan Kunt. Kemal Kurdaş, Ziya Kurttepeli, Hâzım Atıf Kuyucak, Ara Ku yumcuyan. Resat Leblebicioglu Israil Menaşe. İhsan Mermerci. Tev fik Mesutoğlu. Halil N. Mıhçıoğlu. Mehmet Mısırlı. Ömer Mindivanh. Faruk Miskavi, Şemsettin Mursaoğlu. Abdurrahman Musabalı, Kemal Müderrisoğlu. Fatin Müftüoğlu. Nadir Nadi. Bernar Na hum. Ali Nevzi. Hüseyin Nizipli, Nâzım Ofluoğlu. Fuat Okurer. OsmanOkyar.Nejat Onşan. Behçet Os manağaoelu. Ha<=an Ökten. Mithat Özdeş. Sevki Özenç, Fâdıl Oziş. Raşit Özkardeş. Raşit Öz'aruhan. Basri öztekin, Mahmut Paksoy, Mustafa Paksoy, Gündüz Pamuk, Yaşar Pensoy. Osman Polat, Yüksel Pulat. Suphi Ramazanoğlu. Sakip Sabancı. Sabri Sağıroğlu, Faruk San, Selâhattin Sanver. Ahmet Sapmaz. Enver Selay. Cabir Selek. Hüsevin Sermet. Hasan Sert. Şahap Sicimoğlu. Erol Simavi. Melih Sipahioilu, Rasih Somer, thsan Soyak, Ertuğrul Soysal, Lutfi Söyiemez, Mustafa N. Sözmen. Sabahattin Sunguroglu, Niyazi Sahinbaş, Avni Şasa. Mecdettin Şerbetçi. Cemal Şerifsoy. Murat Taki. Fethi Tanalay, Yusuf Tanık, aydınlatmada tektir BANKA KOMERÇIYMEITAIYANA Merkezi : MtLANO 1967 YILINDA 5 0 0 . 0 0 0 TL ' D ĞTY R A IIO Yılın son ve en zengin çekilişine katılmak için hesap açtırınız hesabınız varsa miktarını arttırınız Son para yatırma tarihi: 1 ŞUBELERİMİZ: İSTANBUL İZMİR Hâncüık: 2433/11843 4 Ekim 1967 CumarteS]| Semerleri servet olan atlar! DİYARBAK1R Bır süreden berı kurtçüluk propagandası yaptığı tesbıt edılen Çocuk Yuvası meraurlanndan ötner Turan, polisce yakalanmış Adliyeye verilerek tutuklanmıştır. S Babaoğul ve bir doktor frafik kazassnda öldM Bir doktorla, Istanbul Gazetecller Cemivetinde görevli blr baba • oğul, trafik kazasmda ölmiiştür. Bayram Güleryüz yönetimindeki 34 EY 527 plâkalı otomobll, önceki gün sabaha karşı Ankara asfaltında, Dr. Orhan Maltepe'ye çarparak, ölümüne sebep olmuştur. Küçükpazar'da ise oğlunun ellrü tutarak Atatürk Bulvanndan karşıya geçmek Isteyen tstanbul Gazetecller Cemlyetinde görevli Zekfti Oüngör, tsmail Yaman'ın yönettiği 34 ER 969 plâkalı arabanın altmda kalmıştır. 10 yaşmdaki Ismail GUngör olay yerinde, Zek&l Güngör ise dün gece kaldınldığı hastanede ölmüştür. Şoför tevklf edilmişür. u karşıdakı carr.lı bölmede altın sırmaların üzerine inci ve yakut ıslenmış bır koşu takımı gözlerı kamastırıvor. Osmanlı Padısnhı 1 Abdulha. mit, II. Katenna'ya hedıve gondermij bunu... Araba kaç Türk kızının, kaç Türk sanatkârınm gdz nuru, el emeğı var firmaların her telinde? Sonra III. Sehm'ın bır başka hediyes^... Yine II Katerina' ya .. Altın semaverler, altın tabaklar. altın samdanlar... Altın kap lama saray kapıları .. Bütün bunlar gavrı ihtivari düşündürüyor insanı... Acaba bu zenginliğin içinde yaşayan canlılardan hangisi mutluydu diye?.. Semerleri birer servet olan atlar mı? Yok«a halkla araiını hergün biraz daha açan. onları ezen, onlann »ırtından bütun bir saltanatın masrafını cıkaran Çarlar, Çariçeler mi? Sonra... Asırlarca Osmanlı Padişahlanna Saray olan Topkapı ile daha yenileri... Beylerbeyi. Oolmabahçe geliyor gözlerimin önüne... Hiçbir Omanlı Padişahı böylesine uçurum sçmamıstır halkla arasında... Hiçbir Osmanlı Padişahı bövlesine adaletsiz olmamıştır... Saltanatı pek kısa «üren birikisi müstesna... Karaköy • Yeni Postahane • Beyoğlu > Pangaltı Cumhuriyet Bulvarı No: 66 III İlâncılık: 2284/11848 En iyi kalitc Sovyet gemıleri Kurmay Baskanı Orgeneral Tural, «Derinlı» tatbikatı için gazetecilere, «Si* de iyi bllirtJnlı: Ben herseyi kolay kolay be|enmem. Fakat b« tatbikat, gerçekAmerikalıların savaşı ten çok başsnlı olnmştor» deTaarruz hareketı sırasında bamistir. zı Amerikalı erlerin tatlı canlaHalkın tatbikata gösterdiŞi ilrını üzmeyip tepelerde ^ırtü'tü gırlen de çok memnun olduğunu yaftıklan, batarya dürhıinü ıle belirten Tural'dan sonra konuşan sevredilerek tesbit emlmıstir Orgeneral Lemnitzer ise, «DerinTepelenn isgalı sırajında erîıin basarı ve önemine isaret etlerımiz bayrak çekmısler. bu ha miş. Bu miikemmel tatbtkatta. öreket sırasında jet uçakları muhzellikle tatbikatı lcra eden kuvtelif hava göstenlerı vapmı^larvetler ve bnnların yanında ordır. ganizasyonn yapanlar arasında yakın mesat satlanmıttın Q«Lemnitzer konuşuyor miştir. NATO Baskomutanı tatbıkatın sonunaa yaptığı kısa bır konuşmada bu türlü manevraların basarılı olduklannı «ovlemis ve (BaşUrah ı'inn Mrfada) demistir kı : Beş aylık Yunın askerl hüku• Bu »ibl manevralar NAmetinin 5 ordu mensubundan TO'daki bhlünmezliti ^strrmebiri olan General Spandidakis, ti bakımından faydalı olmaktaSalı günü Kıral Konstantin tadır. Manevra sırasında elde edirafıntfan kabul edilmis ve bu len başarılar gelecek vtllarda görüsmeye dair Saray bildirisiUtblk edilmektedir. Tatblkata nin. generalin bir fotoğrafıyle katılan TOrk ve Amerikan knvbirlikte yayınlanması istenmişvetlerine basarılar dilerlm.» tir. Çarsamba sabahı Merzıfon bölSiyasi gözlemcilerın kanısıngesinden kuzevıne atlavıs yapan ca, Sarayla çok yakın ilgisı biAmerıkalılardan ıkı erin ayağı linen eski Basbakan Pipinellis'in kırılmıs ve ikitinin de beli sabu makalesine sansürce izin vekatlanmıstır. rilmesi, Sarayın Cuntaya hüku«Derinlz» latbıkatının ikincı met değisikliğiyle ilgili bâzı isbölümü Saroz Körfezinde Ameteklerini kabul ettirdiği ve hatrikan Altınrı Fılo«una mensup ti Yunanistan'da muhtemeien birliklerin de katılmasiyle, ya1967de yapılacak seçımlere karın başlıyaraktır dar olan geçici devre için Pipinellis'in Başbakanlığa getirilmeLemnitzer ve Tural si de söz konu«u edilebilecektir. (Bastarafı ı. ıaylada) rikan Hava Kuvvetlerine mensup jetler desteklemislerdir. t « H PARDESÜ Tückıyede ydpı/an cn iyı kumaş ve malzemeaen Ismarlama sıstemıyle d;kı//r. G A R A N T İ L İ D İ R . 7opran satlŞ yeri : OZBAG Kumaşkonfeksiyon ISTANBUt Buyük Posuhane e«d. No. 50 Tcl 22 98 26 Reklâmcılık 3248/11817 Yarın MOSKOVAYA UÇARKEN Spandidakis "m İ L Â 1S Trabzon Tekel Başmüdürliiğünden: 1 1967 yüı Trabzon Bavbıırt Şiran. Kplkit. Yomra, Arsin; Arakli: Sürmene: Çaykars ve M.içka'rlan mütesekkfl • <dar« arası karsılıklı nakliydtı Isi sartnamesi hflkümleri dahilinde Komiryon marifetiyle ve paıarlıkla ihaleye çıkanlmıştır 2 NakHyat Işlnin muhammen bedeli 65690 tira *• muvakkat teminatı 4926 76 lirndır 3 Pazarlık 12 Ekim 1H 7 penjembe ırünO saat 1450 İS da Trabzon Tekel Basmödürlü^ünd» tesekkül edecek Komisyon hıtzurunds vapılacaktır 4 Şartnameai mesai çaatleri d<h:linde Trabzon; Ankara vo tstanbul Tekel Basmrıdürlükterind» eörülebilir 5 tsteklilerirt belli yün ve sadtie muvakkat teminat makbuzu veya mektuplarile birlikte Kornisyona müracaatlan lüzurou ilftn olunur. 22/9/1SM7 (Basın 33549/11828) aldığımız hayal âleminden san »açlı Rus kızının ?u sözleri ile uyanıyoruz: ÜrdUn Kıralı HUseyin dün, Sov« Türk »ultanlarıyla tarlh yet Rusyaya yaptığı üç gtinlük boyonca hem stvişmiş, hem de resml ziyaretten tonra Ulkesine ddvüfmüsfizdiir» dıyor, tatlı dönerken Yeşilköy hava alanına tatll gülerek... Ve îimdı bunun uğramış ve «Sovyet • Ürdün f5sanki zevkini duyar gıbı... rüşmelerinin çok basarılı geçiliiEvet 15. asırdan sonra pek çok nl» bildirmıştir. defa karşı karşıya gelmi*:!? Kuslarla... Dövüşmüçüz. Hem de ne Hava alantnda Vali ve 3. Ordu kıyasıya.. Bazen biı yenılmı^ız, Komutanı tarafından karşılanan bazen onlar... Kıral HUseyin, gazetecilere «TftrBaltacı Mehmet Pasa. Prut kiyeye tekrar geldiğim ve böyleBataklıklarında kazandığı zafesine candan karşılandigım için rl «ulh masat)nda değerlendire. çok mesut ve bahtiyamn. Törkibilseydi dünyanın kaderi degiye Ürdün dost, kardeş ülketerdir ve daima böyle kalacaktır. Sov şir mıydi acaba? Bırakalım bunlan simdi... Bıyet • Ürdün görüşmeleri başartlı rakalım da dünya üzerinde begeçmistir ve her Iki ftlke Içln («• raber, hatta kapıkomşu y»?alecekte büyük faydslar getfrecekmanın tadım çıkaralım... tir» demiştlr. Acı, tatlı hitıralar artık birer tarih olmus, Bugün devletler, rrilletler. değişen dünya şartlarının, yenı bir nizamın için'leler... Yeni bir yol arıvorlar mutlu olabilmek için... Mademki komsuyuz... MademANKARA. (Cumhuriyet B6ro<u) ki kıtaların, ülkelerin yerlerını «Le Monde» Gazetesinin Tür değistirmek mümkün değıl... klye muhabiri Julien Le Moy O halde dostluğıın, iyı geçinmenin yollarını arayalım!.. ne, dun öğleden sonra. Bahçelievlerdeki evinde, bir kalb Bolşevİk İhtilâlinin krizi sonunda ölmüştür. Julien Le Moyne'nin, Türkivesebebi! ' de toprağa verilmesini vasiyet enîngrad'ta şımdı muze ha j ettiği ögrenilmUtir. line getirilen «Hermitaj» Sa i rayını gezerken daha iyi anIadım Rus ihtilâlinin sebepleri I ni... I Aradan yarım asır geçmesine rağmen her »ey o devrin şartlarını o kadar canlı gözlerimiANKARA (Cumhuriyet Bürosn) zin önüne seriyordu kı, oku Guven Parti«ı Genel Merkezinden açıklandığına göre geçen yıl yapılan son CHP Kurultayından sonra CHP den ayrılan (üa^tar jj f. »i>fada) ve bu zamana kadar baJımsız Prof. Kemal özınönü «Türkiyekalan Urfa Milletvekili Mande temel bilimlrrri 33 vıllık ftmut Çetın, dün Güven Partisine lisme» adlı 'eblıeınde. üniver>;ite girmis'ir reformunun yapildıgı 1933 vılından bujfüne ıcadar Türkıvede temel bilirn alanmda (yani fizik. kimya, matematik D yolojl. astronomil yetisen bllim adamlan U ERZINCAN Dogu Anadolu bölgesindeki NATO'ya ait askeri zerinde lncelemelerinı açıklamıstır. TebllSe eöre Türkiyede temel birliklerin akaryakıt ihtiyacını billmlerde bllim adamı vetiştir karşılavan tâli bir petrol boru mek İçin bir polltika lzlenmls dehattında yançın cıkmıştır. Sildir Bununls beraber toplam bi Mercan Istasvonundaki yangına üm adamı savısında. Tilrkivenln toprak hafriyatında çalışan bir ve dünvanın durumuna baflı olabuldozerin hattı delmesi ve eksorak, 1929 yılmdan 1939 yılma kazundan çıkan kivılcımlann petrndar blr artma. 1945 51 yıllan alu tutuşturması sebep olmuştur rasında arti? hızında bir dtlşme. Çevrede büyük heyecan uyandı 1951 • 60 yilian arasında yeniden ran yangın, 2 saatte söndtirülmüşdüşme ve 19K0 dan sonra vükseltur. me dikkatı cekrrektedir Bazı bi i lim dallajında ise bu artış ve dü ; şüsler de5i$ik olmuştur örnefSin fizik alanmda 1960 dan sonra dü(Bastarafı 1. sayrada) Süsler olmuştur Kimva alanmda AP Genel tdare Kıırulunda 1954 ten sonra bir vükselme göteşkılât meselelerı üzerınde de rülmektedir. Prof özlnönil Unldurularak, hıziple?en illerın duversite tnırma konusuna değinerumu gorüşulraüş AP Beyoğlu rek yeni üniversiteler yerine yenl ilçesınde yenı bir mütesebbıs herakülte ve yüksek okullar kurulyet kurulrraM kararlaştınlsrak, masını, bu arada Unlversitelerde bu işle Talât Asal sörevlendirüdoktora çalışmalanna önem vemiştir. rilmesini istemistir. Bilim adamAyrıca, Üskudür AP t]çe Yö larının doktora durumunu Incelinetım Kurulunun feshı yolunda>en Profesör. 1966 yılında her ki ıstekler, reddedilmıstır. sekiz doktoradan blrlnin yurt dıçmda yapıldığını bildirmistir Prof. özinönü, rürklyede temel bilim alanında 40 bin kişiye bir (Bastarafı 1. sartada) bilim adamı. 200 bin kişiye bir mindcn (Ah anam, içerde kalprofesör düjtügünu söylemiştir dım, ölüyoraz!.. Bizi knrtaraÜNtVEKStTELERİN DCRUMt cak yok rou? ) diye sesler geDoçent Dr. Fikret Kortel. Unl liyordu. .» versitelerin durumunu ele almış Itfaiye ve polis ekipleri de. 3 ki elde yeter sayıda öfretim Uyesi şiji kurtarmış, saat 24'den sonra olmadan üniversite açmanın bir getirilen bir buldozer. enkaz al ise varamıyacaeını bildirmiş. Unl tında kaldığı söylenen taksiyi araver<!ite ftSTenci'erinln durumuna mağa başlamıştır Bu arada. 2 işçi, dpflnerek. calışmıvan öCrencile61ü olarak bulunmustur. rin Universiteden ihracını madd) Mahalle ha'kından bir kısmı durumlan vüzünden çalıîamadık çökme sebebi oltrak. c'mento w larmı söyliyen «irencüere burs demirin i\i secf'Tiemii nldnSunu temıninu lutap meselesaıın naıle ! 1leri sürerkpn. bazı k"iSPİ*>r ie b) i dllmesiru. dnıversre rtgrnncııerlne nanın bir evliyanın "ezarı li?e • tesırlı su. ,:c j.ı ,«ı.tı dıı öğretilrine inşa edilmesiru göstermişmesinı teklıl j tir. Ordön Kıralı Yeşilköy'den geçti Kapı komşu yaşamanın tadı istanbul yine (Bastarafı 1. sayfada) gibı motopomp grupluiına te ker teker voı verilirkn. bit grup otomatik yol vencisinde infilâk olmuş, 3 mu'Opomp grupu çahssma? haıe gelmiştir Sular ve Elekiıık tda resi teknısyenlerı inzanın giderilmesı için çalı;malara baslamı^larciır » D Voltaj düşüklüğU Esmer ılk defa boyle bu ârızanın meydana geldiğını belırterek, tesislerı yapan vabancı firmanın bir uzmatıının y* rın Ankara'dan tstannui'a g« tirileceglm açıklamı;. «Teknisyenlerımiz İrızayı gidermeyi, vsnna kadar başarsalar bile, hernen hemen het gün meydana gelen tiektrik kesilmesi. voltaj dü<,üklüjü karsisında. uzmana onnısma mız Eerekm'k'edir» rttmıstır Genel MUdür, bir yıl içinde umumi arızaların 9'u bulduğunu b«lirtmiş ve şunları söylemistir: «Şehre 174 uın metreküp *u verilehılse bıle kâfi gcİTiemek tedir. EIjKtnk ârızası olmaz sa. 5 motopomp grupunun ça lışması ıle venlebüeck 100 bm metreküplük <u. ıhtivacı karsılamaktan çok uzaktır Bu bakımdan öğleye kadar Bevoglu ve öğleden tonra ts tanbul tarafma kısıro kı<:ım su zayıf olarak verilecektir.» «Le Monde»un Türkiye muhabiri J. Le Moyne b'ldü Sarık Tara, Sabahattin Taray, Ali Sait Tarhan. Mümtaz F. Taylan. Enver Temelli, Hayri Terzioğlu. Cavit Tulça. Bedrettin Tümay, Kemal Türkün. Alp Türksoy, Celâl Umur, Hüseyin Uslu. A. Cevdet Ünal. Bekir Ünal. Abdülkadir ü nek. Cemal ünlü, Ziya üstün, Faruk Vamalı. Moris Verbeke. Nejat Verdi. Vakur Versan, Mustafa Yalman. Memduh Yaşa. Bedi Ya zıcı, Bülent Yazıcı, Hasan Yelmen, İstanbul'a geldiler îsmet Yenen, Sabiha Yenen Sırn Yırcah. Ali Hıza¥iteMr, TSnk ZiNATO Baskomutanı Orgeneyal, Ffizıl Zobu, Mazhar Zorlu. ral Lemnitzer'le bırlikte o"ün uKula Mensucat Fabrikası A Ş. çakla lstanbul'a gelen Genel Sosyal Dayamçma Derneği. Tatko Otomobil Lâstik Fabrikası, Türkiye Bilimşel ve Teknik Arastırma Kunımu, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi. • ""•> («VVaıhinfton,1 Bonn ve •• Lüksemburj'da Cnnta protetto edildi» baflıklı baberimlı 3. tahtfede) Harb f ş (Bastarafı l. fayfada) Türk HaroH Federasjonuna baglı ısv,ıte[â saglanan haklar sovle oîetıenmektedir: O tsveren ıscıye 15 llra çoenk tammı ıle günde 3 lira vemek parası rereiektir. (î) tşveren Sırlıei ayrıcâ blrincı yıl ışçıiere ftaat basına 50 ikincı yıl t<,e 35 kurus ücret zammı verecektir Bu arada ı$çı kidemıce göre saat basına 515 kurif zam görecektır ^ Toplo Soılesmenln ımzalanmasının eecikmesi sebeblyle Slrket, ıscikre bir defaya mahsns olmak üzere 400 er lira verecrktır. (S) Sendıka vp ısçı temMldlerınden kurulacak altı kısılik bir komne. ısten çıkcrmı v» ceza verme konusunda bir karara varacaktır. Son para yatırma günü Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mödörlüğönden İmtihanla Mukaveleli Mütercim Alınacaklır 1 Memleketimlrle Tederal Almnnva »ra«ında aktedllmlş olan ve halen yürürlükte bulunan ve dı?et Avrupa ülkelerl tle aktedilml» olup. yakın bır zamanda yürürlüee gireeek olan Soıyal Gövenllk SöTİesmelerintn Tatbıkntmı «aglamnk smacı İle yeteri kadar Almanca ve Fransızca müterelm ılınacaktır. 2 Ocret, yapılacak imtihan netlcesıne (töre Barem kanunIariyie baglı olunmaksızın tesbit edilecek ve is kapasitesine nazaran artınlacaktır 3 Yabancı dîlde ve Türkçe sert daktilo yazabilenler terdh •dilecekttr * Adaylann Ankara'da Sosval Sisortalar Kurumu Genel MfldürlöSünt (GENEL SEKRETERLJGE) imtihan İçin müracaatlan gereklr. (Basın: 23830 A. 12678/11820) Growtaf Induatria] eoncern has an opening for a male TRANaATOR Must translnte legal texU from Tnrkish to Engliah and vice verta Experience in InduttrUl Adrainlstration and legal background dealrablo. AppH<anta a n İnvited to stıbmit detailed curriculun» Tİat» and aalary requirement to P. K. n, Beyoğlu, İstanbui Moran: 2326/11854 Bir bağıntsız Milletvekili GP'ye girdi I Evlât (Bastaratı t. nyfada) Nilgtin Bingölün annesi, kızını ge.ı ısteyince Riddlesbarger. Nılîtün'un artık onun elinde olmadığını ve kendisinin bu konuda muhatap olamıyacağmı söyleyip, «Bana. kızını götüriirken senet Imzalayıp verdin. artık senin kızını Istemcye hakkın yok.. O kadar israı ediyorsan, Albay Fletcher'e mektup yaz. kızını gö'ndersinler» cev»bmı vermiştir Riddlesbarger'e yeni teklifler gel meye devam etmekte, bunlar içiode, 1920 yaşında kızlarım yanına alıp bakmasını, be« yajındaki çocuklannı yetijtirmesini, hattâ daha küçük kızlannın sorumluluğunu üzerine alıp. ne isterse yapm»sı için »yalvaran Türk anne ve babalar bulunmaktadır. 2» BİN LtRA TEKLİF ETTİ Bu arada, küçük kızını Amerika'ya götürmesini, buna karsılık kendisine para vermesini isteyen bir anneye Riddlesbarger 20 bin li ra teklif etmis falçat anne kabul 200 bifi kişiye 98.000 57.000 50.000 AYRICA 2engin para Ikramiyelerl. Türkiye İs Bankası ve Bank ol America tatafından kurulan Petrol boru hattında yangın VEFAT HALİT SIRRI TÜMÖZ Bayan Atıfet TümSr'ün eti, özcan Göksan'ın babatı, Dr. Sulhi Göksan'ın kayınpederi, Emekli Jandarma Albayı kıymetind* bır kalorıterlı APARTMAN DAIRES! kıymttind* l i r Apartman Daireak vefat etmıştır Cenazesı, 8/10/1967 Cuma namazından sonra Şisli Camimden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarhğma defoedilecektir. Mevll rahmet eyleye. AtLESt (Cumhuriyet 11M1) İ LÂ ! Y Antalya BSIge Ziroî Arastırma Enstitüsü MGdürlüğünden Muhammen bedelt Ahnaeak tletin einıı Miktarı (Adet) Lıra Kr. Cotton Fiber Sorter 16 İMl UU Preıaley <Fiber Strength Tester) 2 2b UUO.UU Moittur* Mettr ı 7UU0 0Ü MechanlcaJ Cotto Blender Model CS45) 1 ı\ yw.üü Lanimeetr» ı 24.UUO.00 Lint Pereenter ı 7.UU0 00 Shirley Analystı ı 31 UU0.00 Yekun 128.90ü 00 1 Vukanda d n ı ve miktan yazılı pamuk elyaf liboratu Tan âlttlerl 2490 aayıiı kanun hükümlerine göre kapalı zar» uıulü Ut tatın alınacaktır JJ' AletJ«riı» tahmin bedeli (YÜZYlRMİSKKlZBİN D a Bkmel Çetiner AC! BIR jCAYIP ALTIN Cumhurijcl Btjat Hamit Alt7 Napolron 24 ayar 100.50 l".0« 132.00 114.00 114.00 15.00 100.75 17S.00 133.00 115.00 115.00 15.03 Heklmhan efrafından mertıum Mehmet AH ve Zeynep Yazıcıoglu'nun oğlu. Jale Yazıcıollunun değerli esi. Halnk ve K»muran Yazıcıo|lu'nun (evgili babaları, H«va Hastanesl Baîtablbl Dr. Saffet Bans'ın baesnagı, Lüttye v* thsan TaııcıoJlu'nun kardesleri. Hlfanet Yaacıgoiu tle Ait thsan Yazgac'ın amcaları Vazıcıoglu Kccancd •ahlbi AMERİKANTÜRK Dis TİCARET BANKASI isUnbul : Cumhuriyet Caddesı 707. Harbiye Ankara: Atoturk Bulvarı 76 A ' İjmir : Cumhuriyet Bulvarı 6" TEŞEKKÜR Henüı haymtınm bahuınıU lien inMfıızca achlt edllen ma»um evladımız Kasıtnoasa'da AU Eczacı Rıza YAZICIOĞLÜ NIJR KORAL BEŞtROĞLU'nun BlümU dolayiilyle yakın aJikılarını eılrgemlyen tMSta Bekiro£Iu. Alemdar ve Sezer allelerly le Teknlk Oniverslte Csmlasına. evimlze kadar zahroet eden, telgraf. telefon ve mektupla taziyet lütfunda bulunan bütün dostlarlmııa ve dln kardejlerlmize ayn ayn tesekkürs büyük acı mız binl oldu|undan, hepılne derln mlnnet ve fükranlarımızın arzına nytn gszetentzln delâletlerinl Myfilarnrıızla rlc» KORAL AtLBSİ Oamhurlyet 11(49 4 Eklm 1»67 Urthlnd» y»kal«nd ı | ı amansıı btstalıktan kurtanl«mıy«rak Hakkın rmhmetln» kavusmuftur. Merhumun eenazMİ bugdn OiIt nımıtmı raOteakip Hacı Bayram camürtden kaldırılcaaktrr . Dost ve akrabalanna duyunılur. Mevlâ rahmet cylly*. Yazıcıofln Banf Alleleri Cumhuriyet 11M0 Moran: 2S10/11855 Espanding Manufacturtnj Company haa an openlnf bı tha Hnandal AnalysU and Control Department. We r*quin the «mployet •*• a n lootdng for to ^av« th« following qualifieatioaa: UnİTtraity degree in BusineM Admicistration and Economica or Oaallfication in Cost and worka accountancy. Enthunasm and drivt to l«*rn a n«w methoda of finandal controL Fluetıt command of EngHnh. Applicantı aı« invited to «ubmit their cuıriculum ritao, amlary requirttnentt, aampl» handwriting and ptıotograph te PJC 72, İıtanbul. Moras: 2320/11853 J Ektlltm*, Antalyada Müessesemsze an Karaahoğlu parkı İçinde bulunan a«hir büromuzda 27/10/1967 Cuma eunü sa at 11.00 d* yapüacaktır. 4 Bu if« ait aartname sehır büromuıda, Ankara Tanm Bakanhfı Pamuk t«ltrl Müdürlülünde. îstanbul ve tımir Tek nlk Ziraat Müdürlflklerinde mesai taatleri dahilinde görülebı • Ekslltmey* ftrebilmek için : a) 7B9S.00 Hralık geçıd teminatını b) 1M7 yılına ait Ticaret Odası Belgesını teklif mektuplanyla tarfa koynalan llzımdır • lstekliler teklif mektuplannı 27/10/1967 Cuma günü •aat 10.00 na kadar makbuz karsılıgında thale Komısyonu Baskanlıfına vereceklerdir 7 thaleye ait gazetc ılln ücretı Müesseseye. dıger m » raflar satıcıya aittlr. I Ttlgrafla vaki mflracaatlar ve postadaki geeikmeler kabul edilmez. (Bamn 23744/11888) KAYIP Doğan Sigorta'ya yaptırdığım 8228 numaralı hayat sigorta poliçemı kaybettim. Hükümsüzdür. Zeki Ulrik (Cumhuriyet • 11859)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle