09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Balkan Mâsa Teıtisi Şampiyonası bugün başlıyor Ekrem KARPAT bildiriyor ANTALYA 4 ncü Balkan Masa Tenısı Şampiyonası bugün Türkıye Bulgarıstan, Yugoslavya. Romanya. ve Yunanistan ekipler nın ıştırakiyîe başlıyacaktır. Bugun yapılacak olan takım mü sabakalarında mUli takımımız Yu goslavya ve Yunanistan ile ikı milli müsabaka yapacaktır. Bu karşılaşmalara çıkacak olan takı mımız elemanlan şoyle tesbit edılmiştir: Şaban, Salâhattin, Ata Selçuk, Danyal Kipel ve Vehbı HIBÜRT «PRATİK YOK» Masa mıllî takımımızın Yugos lav antrenorü Hirbut, taknnımızın pratiğinm az olduğuna deginerek «Turlriye iyi bir çalışma ve sık sık dış temaslarda btılunarak ancak Iki sene sonra kuvvetll bir ekip haline gelebilir. tyl tenisçlleriniz var. Bilhassa Aysan Edizkunun İyi bir tekniği var» şeklinde konuşmuştur. Orhan Şeref Apalc, Cihat Uskan ve Rauff Meleksoy aleyhte g m ı . m c. » F. BAHÇELİ FUAT, ÖZER. ŞEKEF, YILMAZ VE OGÜN ANTBENMANDAN ÖNCE KONUŞUYORLAK Eken, "Maçtan sonra konuşmak: istiyorum,, dedi Ankara Mahalll Profesyonel Ligi 18 Kasım Cumartesi günü başlayacak ANKARA Dün toplanan altı kulubün terasilcileri, bu karara varmıştır. Bilindiği gibi mahalli profesyonel liginde, Sincanspor, Ye nişehır, Yolspor, Yenımahalle, Bahçeligençlik ve Barbaros takımları bulunmaktadır. F. Bahçe bugün kampa giriyor •enerbahçe ve Galatasaray pa•zar günü A. S. Yen Stadında yapacakları (Dev karşılaşma) içın hazırlıklarmı oklaştırmıslardır. F: F. BAHÇE BUGUN KAMPA GİRÎYOR Galatasaray maçına her gün yap tığı çalışma üe hazırlanan Fenerbahçelıler, bugun saat 15 00 de ya pacaklan antrenmandan sonra kam pa gireceklerdir. Dün genç takım la iki ekıp halinde çıft kale yapan Sarılâcivertlı takınun çahşmasına Şükru hâriç butun futbolcular katılmışlardır. Ercan, Şeref, Bırol. Ogün ve Nedımın de ıştırak ettiği antrenmandan sonra antrendr Basri Dirimlıli 5u şekilde konuşmustur. «Sakat oyunculanmızın gün geç tikçe duzelmeleri bizi memnun edi yor. Doktorlar oynayabilir desin hepsi Galatasaray maçında yer alır. Biz her zaman dev maç ha^asına kolayca gireriz. Hele Galata saray ile yapacağımız maçlarda bu daha çabuk olur.» DALYONUN TERSYÜZÜ EKEN: .MACTAN SONRA KONUŞACAĞCM. Galatasaray antrenorü Bulent Eken, bu defa maçtan evvel konuş mıyacağını belırterek: «Maçtan son tra konuşmak istiyorum. Boylesi daha jerindc olur» demıştır Ezelı rakıbı Fenerbahçe gıbı bu gun muhtemelen Tarabyada kam pa girecek olan Sarıkırmızılı takımda hâlen Erdal sakat bulunmak tadır. Bu oyuncunun Fenerbahçeye karşı oynama ihtımalı çok azdır. ESKİŞEH1RSPOR BUGÜN KAMPA GIRIYOR Pazar günü kendı sahasında Meısin Idman Yurdu ile karşılaçacak olan Eskişehırspor bugun kampa girecektır. Teknık sorumlular, İzmırde Altay onunde uğra nılan farklı bozgunu Mersın İdman Yurdundan iki puan alarak unutturacaklarını soylemışlerdır. BEStKTAŞ ANKARA V A GİDİYOR Bu hafta Ankarada Şekerspor ile karşılasacak olan Besıktaş futbol takımı bu aksam trenle Başkente gıdecektır. Geçen haftaoyundan atılan Yusuf bu hafta otomatıkman takımda yer alamıyacaktır. K Ahmefın ıse sakatlığı geçmedığınden kafıle\e alınmamibtır Tunus örneği, boks başarısı ve nelice Erdoğan ARIPINAR unusta bir dal rardı ki ben ona «Türkiyenin gelecekteki sporu» diyeceğim. Bu bokstur. görevlilerini kendi kuruluşun* göre tertiplemelidir. # Yurt dışma çıkacak ekiplerin liderlerinden (mutlaka yabancı dil) bilmeleri istenilmelidir. # Yurt dışına bütün imkânlar kullanılarak her daldan hakem gönderilmeli, Türkiyenin bir an önce olnslararası hakem ko mitelerinde hiç olmazsa haksızlıklan önüyecek güçte yer alması sağlanmalıdır. • Büyük kafilelerle katılacağımız organizasyonlardan bir hafta önce Tıüsabakaların yapüacaği yere bir yetkili gönderilmeli, bütün hazırbkları önceden yapılmalı, mahzurlar varsa ekipin hareketinden önce haber verilerek oyunlarda âzami randıman abnması sağlanmalıdır. Yeni yeni bareketlenen ve bilhassa spora çok önem veren Türkiyeye saygısı olan genç Af rika ülkeleri Ue sık sık dostluk temaslan sağlanmalıdır. Bunda uluslararası spor heyet Tunusa gönderdiğimiz çocnklar Iftihar edecefimiz şekilde hareket etmişlerdir. Disiplin bakımından çok iyi idiler. Çauşma bakımından yeterli idiler. Ringlerde bavrağımızı tara bir yiğitlik ve cesaretle temsil ettiler. Türkiyenin hakkı en az iki ALTIN madalya idi. Fa kat dünyanın her yerinde olduğu gibi tek başına dövüşen Türklere orada da haklan verilmedi... Ken disini, İtalyanlann bile şaşkm na zarlan arasında ltalyan rakibine mağlup ilân eden hakemin elini saygı ile sıkan Seyfi Tatar*ı seyrederek göz yaşlarımı tutamadıra ve bu olayı jüri masasına saldıran güreşçi ile mukayese ettim TUNUS'UN NOTU Tunus; efendi, temiz, küçük dost bir ülke, oyunlarda çok iyi ev sahipliği yaptı. Elindeki imkânlarla herkesi ağırladı. Bizzat Başkan Burgiba Kartaca'daki sarayında verdiği kabul resminde de bunu ispatladı. Tnnus, Akdeniz Oyunlan tarihine iyi bir notla geçmiş oldu. Dansı başımızs. NETtCE Akdeniz Oyunlan Türkiye için artık son deneme olmahdır. Dışanya giden en ufak ekipin ba» sına bile her bakımdan tam yetkili yöneticüer konulmalı, ekipin mevcuduna göre Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünun kadrolu spor doktorları kafileye konulmahdır. « Ekibin gittiği ülkedeki Türkiye temsilcüiğinden müsabakalar ve ekipin davranışı ile ilgili olarak özelgizli rapor istenmelidir. Genel Müdürlük kıs» bir zamanda mnhasebe sistemini ve BURGİBA YAZARIMIZLA Akdeniz Oyuıılannda iyi bir ev sahipliği yapan Tunus'un Cumhurbaşkanı Habib Burgiba Kartaca Sarayında resmi kabulde yazanmız Arıpınarla konuşurken. T lerinde prestijimiz bakımından da önem vardır. VE IZMİR OYUNLARI Malum olduğu üzere 1971 için Akdeniz Oyunlarmı tzmir şehri adma Türkiye almıştn. Oyunlara Akdeniz Ovunlannm rekor seviyesinde atlet ve ülke gelecektir. Aradaki 4 yü, Bunribanın bizi çok yakın ve sıcak bir ilgi Ue ağırlsdığı Tunus oyunlan, Tunusun hakikaten çok başanlı olan saha ve tesisleri, organizasyondaki hatalar ve iyi yönler bize misal olmalıdır. İyi bir davranışla hem 12 federasyon ilgilileri, hem Olim piyat Komitesi ve bem de tzmir Belediye Başkanı Osman Kibar, Tunus oyunlarını yakından izlemişler, muhasebesini yapmışlardır. tzmir oyunlan, Türkiye için bir şeref meselesidir. U.E.F.A. jünvörler turnuvasi ile alınan iyi notu bu büyük organizasyonu tam başararak çok daha iyi yapmak zorundayız. (SON) urkiye Millî Olımpiyat Komitesi Konseyı tarafından lllll lllll verılen kararlar bütün yurt Ü ta yankılar meydana getırmiştir. E Kararın muspet yankılan; a 5 mator spor kuruluşlarından ve H amator spor aaamlarından, Tur 3 kıyenın tek mılli spor yazarlan E derneği Turkıye Spor Yazarları = Demeğinden gelmış, karşı yan kılar ise Uluslararası Olımpiyat E Komitesi ile Mıllî Olımpiyat KoE mıtesı tüzuğü ve yetkılerini bıl ş meyen makamlardan gelmıştır. ~ NtZAMNAMELER = SARİHTİR E Dun konuşan T. M. O. Komı ÎŞ tesınden bir yetkili, «UluslararaE sı Olimpiyat Komitesinin 24 ün = cü maddesi ve Millî Komitenin = nizamnamesi olimpik müsabaka r: lara katılan bütün ekiplerden ve E davranışlardan Millî Komiteyi E sorumln tutar. Her millî komite E gördüğü veya müşahitlerinin ra = porlan ile tesbit edilen davra 3 nıslar için karar vermeye, iste E diği sporcoyn (sportmenlik) za E \iyesinden de onaylamağa yet =: kilidir ve karan kimseye danıs E madan verir \e kararı kimse bo zaraaz. Komite hiçbir olimpik = spor için bu güreşçiyi onaylamı = yacaktır. tsteven baska müsaba E kava sokabilir» demıştır E SPOR YAZARLARININ E AŞKIN TUNA, 15.75 METRELİK BEKOBUNU Tuncer BENOKAN BlLDtRİSt E KIRARREN Turkıye Spor Yazarları Der adımda 1923 senesinden bu neğı Genel Merkez Yonetım Ku E yana tam 30 Turkıye rekorulu, Kon5ey karan ile ilgili a E ru kırılmıştır. 1923 seneşaâıdakı aciklamavı vapmıstır • = «Dünyadaki benzerleri gibi yur = sınde 1192 ile başlıyan 3 adım dumuzdaki en üst amator spor E Turkıye rekorlan buyuk bir kunılu olan Türkiye Milli Olim = ınkışaf gostermış fakat 1948 de Adı KnlübU Senesi Rekor piyat Komitesi Konseyinin aldıfı E durmuştur Ruhı Sarıalpın 1948 kararlan Türk sponmun geleceği = senesınde yaptığı 15 07,5 luk re 11.92 Nıhat (G Saray) 1923 bakımından ışık tutucu bulmak E k °™ 1f6?se.neslf.d.e * £ L„ Mazhar (G Saray) 1923 12 11 mılli «onnayı gı>en 27 tavız. Amatdr Türk sponmun ge 2 Saıt (İzmir) 1924 12 58 lecekte dünya sponı içindeki ye E dakı Aşk.n Tuna 1964 senes.n1926 12.92 Cemal (Muhafızgucü) rini alması, gerek disiplin, gerek E Nejat (G Saray) 1928 13 04 amatörlük ve gerekse basan ba = Sehm (G.Saray) 1932 13 14,5 kımından ömek olması, Olimpiyat ^ Sehm (G.Saray) 1932 13.33 sonra r e kordan Komitesi gibi bağımsız, yan tesir E r e k o r Selım (G.Saray) 1933 13.39 ler altında kalmıyan ve kararları E Pulat (G.Saray) 1934 13.57 T u n a , n l n s o n B a l k a n nı hiç bir kurulun deçiştiremiye = O } U n l a n n d a e l d e e t t l ğ l Pulat (G Saray) 1934 13 94 n e t l c e ceği bir spor knrulnşunun bu tıp = v e r e k o r l a r b u g u n T u r k a t letızm 14 06 Zekı < Beşıktaş) 1935 tutumu Ue kabü olacaktır. = tanhıne geçmektedır Pulat (G.Saray) 1935 14 09.5 Türkiyenin tek Spor Yazarları = Ankara'da l.T.l AkademısınYavru (G.Saray) 1939 14 16 kuruluşu olan Derneğimiz Olimpi ^ d e o kuyan ve mıllî kroscularÖmer (Afyon Lısesı) 1940 14.25 yat Komitesi Konseyinin aldığı = dan Zafer Çekırge ile mşanlı bu Ömer (Af>on Lısesı) 1940 14.27,5 uvancı kararlan tasvip ettiğini = lunan Aşkın Tuna son Balkan Yavru (G.Saray) 1940 14 37 Türk kamu oyuna açıklar.» E O>unlarında kırdığı rekorlar ve 14 54 Guner (tstanbul Lısesı) 1943 APAK İTtRAZ EDtYOK E aldığı netıceler konusunda sunRuhı (F.Bahçe) 1945 14.77 Futbol Federasyonu Başkanı = ları söjlemıstır: cSon netıceler 14 78 Guner (tstanbul Lisesı) 1945 Orhan Şeref Apak dun A A. ve E den hem sevınçlıyım hem , de Ruhi (F.Bahçe) 1948 15.07,5 H A muhabırlereı ile gorüşmus E uzuntuluyum. Sevınçliyım, çünAjskm (Aukara A.A.) 1964 15 15 ve dzetle şu beyanatı vermiştir: = ku Türkiyeye hiç olmazsa Dir 1964 15.23 Mersin'de Aşkın (Mersın A.A ) «Olımpiyat Konseyinin bu karan ~ uçunculuk kazandırdım. UzuntuAşkın (Mersın AJ*. ) 1964 15.44 Bukreş Balkan Oyunlan hibsi aldığı kanaatındayım. KararE lu>um, son atlayısımda 15.90 Askın (Mersın A.A.) 1966 15.49 Ankara'da da ısrar edıldiği takdırde Turk A E >aptım fakat faullu atladığım Aşkın (Mersin A.A.) 1966 15 53 Budapeşte'de mator Mılli takımının faahyetıne = içın savılmadı. Şımdıye kadar Aşkın (Mersın A.A.) 1967 15.55 Kopenhag'da son verılecektır. Türkivede ama E hep Balkan Oyunlanna hazır1967 15.56 Aşkın (Mersin A.A.) tstanbul Balkan Oyunlan tor spor zaten yoktur. Bulgaristan E landım. Hattâ bu yuzden Tu1967 maçı ıse önceden karar venldığın nusa bile gitmedım. Benım Aşkın (Mersın AA.) 1? fil tstanbul Balkan Oyunlan den o\Tianacaktır> demıştır. ~ branşım 3 adım. 16 yı aşaca1967 Aşkın (Mersın AJi..) 15.68 tstanbul Balkan Oyunlan MELEKSOY NE DİYOR? = l«nı, Meksika OlımpiyatlannAşkın (Mersin A A.) 1967 15.75 tstanbul Balkan Oyunlan Dığer taraftan Tunus kafile baş ~ da 16 nın da üzerıne çıkacağıkanı ve Mılli Olimpiyat Komitesi ~ mı tahmin edıyorum.» ı Türkiye Spor Yazarları Derneği dün bir bildiri yayınlayarak kararı alkışladığını açıkladı OLİMPIYAT KONSEYINİN KARARITASVİP GÜRDÜ Uç adım atlamada büyük Inkişaf kaydettik 3 Üç adım atlama rekorlarımn inkişafı n i n b i r u y e s ı o l a n R a u f M e l e t c s o y . Ş ^ t 1 1 I I I I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I I I 1 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I f l l l l l l l n l l l l l l l l l l f 1 1 1 1 I I I 1 I I f I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 I I I I I f 1111 f 1 1 I I I I I 1 1 I I I l nızamnameden habersız gıbı A. A. ya bir beyanat vermış: «Mıllî Olim T>. . . f* • > 1 1 r 1 1 1 Dunya Şampiyonasma 4 hafta kaldı Mersin Güreş Kampına kimse sahip çıkmıyor A. Ihsan AKKAYA bildiriyor MERStN • GALATASARAYIN ANTRENMANINDA BULENT EKEN TALÂT'I ÇALIŞTIRIRKEN 'MIMMİMİlı eni Delhi'de yapılacak olan Dünya Serbest Güres Şampiyonasma katılacak gureşçıler içın önceki gün şehrimizde kamp açılmıştır. Kampa katılacak gureşçilerden bir kısmı buraya gelmışlerse de Federasyon > etkiblerınden hıç kimse bugüne kadar buraya gelıp hiç bir hazırhk yapmadığı için burada penşan olmuşlardır. Y Dünyadan Cumhuriyet'o Rusya, Avrupa Basketbol Birinciliğim garantiledi Hürol BİLÂL bildiriyor HELSİNKt vrupa Basketbol Şampiyonasının Tampere grupunda bulunan Rusya, grup bmncılığını garantıledi. Bu daha once de butun otorıteler tarafından tahmın edılmıştı zaten. Zıra Rusya 1965 Avrupa Şampıyonasından berı Macanstana ve Çekoslovakyaya ıkı defa mağlubıyet hâtıç hıç bir maelubıyet almamıştı. Buradakı Basketbol otorıtelerı de bunu gözonune alarak Rusyanın dığer grup birıncısını de yenerek şampıyon olacağını katıyetle behrtmektedırler. # Fransa 15. defadır Avrupa Şampiyonasma katılma hakkını kazanan yegane ulkedır. Fakat bu şampıyona son Yunan mağlubıyetınden sonra Fransa'nın eskı kudretinde olmadığmı gostermıştır. # Avrupa Şampiyonasma Akdeniz memleketlerinin de katüması F1BA tarafından kabul edılmıştır Meselâ Mısır bir Avrupa ulkesı olmamakla beraber 1949 da Avrupa Şampıjonluğunu kazanmıştır. # Gazeteciler Tampere ve Helsinki icehainerinde kurulan televizyon sıstemi sayesmde müsabakaları muntazaman tâkıp edebılmektedırler. Meselâ: Tamperedeki bir gazeteci Rusya Italya maçını seyrederken, önündekı televizyondan a>Tiı anda Helsinki'de oynanan dığer maçı da tâkip edebılmektedir. # Her kelıme ile fevkalâde bir organizasyon. Her şey duşunülmüj. Gazetecilere âzami kolaylık gösterılıyor. # Italyan'lar Finli'lerin gpagetti yapamadıklanndan şıkâyetçi. Dolayısiyle spagettilerıni kendıleri yapıyorlar. # Şampiyonaya hayli iddialı gelen İtalyanlann antrenorü, korktuğum 3 şey var dedı: Rusya, Finli gazeteciler ve guzel kadınlar. # Sarapıyonanın en dısiplinsiz ekipi Ispanyollar. Kaldıkları otelin personeli ne yapacaklarını sasırdılar Helsingin Sanomat «tspanyoHar Helsınki'nin ttal yan'lan oldu. diyerek iki Lftün memleketmden ya A 0 Federasyonun bu ilgıslz Jcalışı karşısmda eskl dünya şampıyonu Mersinli Ahmet ile mılli atletlerden Yusuf Elbek güreşçılere bir otel bulmuşlar ve oraya yerleştırmişlerdir. GARİP BİR BEYANAT ANKARA Gureş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan, dün kendisıyle konuşan gazetecilere «Mersındekı kam pa bütün gureşçıler en geç 3 Ekirr.de katılacaldardır. Kampa bu tarıhte katılmıyan güreşçi kampa alınmıyacaktır» şeklinde beyanat verırken bir gazeteci kendısıne «Cıhat Bey 3 uncL kamp kadrosu hazır olacak diyorsunuz ama bugün aym 4 u» dıye cevap verince Güreş Federasyonu Başkanı şaşırmış ve bir cevap bulamamıştır. BİN LtRA BOŞÜNA HARCANDI Emlrgân güreş kampında 27 Temmuzdan 27 Eylüle kadar kamp yapan serbest güreşçılere kampın Mersine nakledilmesi sebebiyle 1 hafta izin verilmiştir. Kamptan aynlan güreşçjlerden bir kısmı henüz şu tarihe fcadar kampa katılmamıştır. tki ayhk süre lçmde Emirgân kampınm masrafının 108 DÜI lırayı bulduğu da Ugililerce Ifade edilmiştir. BAYRAM ŞtT GÖREVtNDEN ALINDI Güre? Ftederasyonunun «nrlnde çalışan antrenör Bayram Şit, GUreş Pederasyonu Başkanı Cihat Uskandan izin almış ve Almanyaya tatile gitmiştir. Ancak yurda ddnen Bayram Şit'e görevinin sona erdiği badirümiştir. MUSTAFA DAĞISTANLI ÇALIŞMTYOR Güreş Federasyonunu son defa açıklavan Cihat üskan, Teknik Komlteye de Mustafa Oağıstanlının alındıgını bildlrmişti. Mustafa Dağıstanlı Ue bu görevi kabul •tmlvece£inl söylemistir. 108 CEMAL KAMAC1 Gemal Kamacı Avusturya'da gaüp tNSBURG Profesyonel boksör Cemal Kamacı, Ervm Koch ile yaptığı 10 raundluk maçı ittifakla kazanarak büyuk bir başan elde etmiştır. Müsabaka boyunca şöhretll rakibmi sağh sollu yumruklarla bunaltan ve zaman zaman da muşkül oMrumlara sokan Kamacı, maçtan sonra seyırciler tarafından şiddetle alkışlanmıstır. Kamacı maçtan sonra, cRakibim çok kuvvetli olmasına rağmen, denediğim yeni bir taktikle galibiyete ulaştım. Şayet Turk boksunu iyi bir şekilde temsil edebildiysem ne mutlu bana» şeklinde konuşmustur. 1. KOŞU: Favori: Guaaydın, Plase: Velielendı Fuze. Sürpriz: Akman. 2. KOŞU: Favori: Alseklavi Plase: Uğurlu Neriman, Sürp riz: Serap. 3. KOŞU: Favori : Nurstar, Plase: Yardiey . Biribi, Sürpriz: M;ne. 4. KOŞU: Favori: Beıalet. Pla te: Dante Teomanhan, Sürpriz: Hurriyethan. 5. KOŞU: Favori: Mert Pla•e: Püfçu, Sürpnz: Hedlan. 6. KOŞU: Favori: Kudüm, Plase: Ergena • Conkbayın, Surpriz: Konçita Nasata. 7. KOŞU: Favori: Akberrak Plase: Payidar Fatih, Sürpri»: Canali. 8. KOŞU: Fav«riı Ifambo, Plâ •e: Hamdt Hayallm, SOrpris. S a a i h a • Oltay, ÇEKOSLOVAKYA POLONÎAYI YENEBKEN kınıyor. • Yunan'l. idareci Panagiotis Lambropouloj ilk İki galibiyetlerinden sonra gazetelere verdiği beyanatta «12 sayı fark yapan Bulgarlar'ı son 3 dakika içerisinde yenişimize ben de ha>Tet ettim doğrusu. Fransa ve Bulgaristanı yeneceğunizi hiç tJ^'"''" etmiyorduk. • Yeni oyunculara kadrosunda yer veren Yugoslavya bu jampiyonada eskisi gibi iyi bir derece alacağa benzemez. Helsinki grupunun favorisi Çekoslovakyadır. DÜN ALINAN NETÎCELER Romanya, Yugoslavya'yı 7573, Fransa, Bulgaristan'ı 6765, Macarıstan, îtalyayı 8073, tsraü, Doğu Almanya'yı 7467, Rusya, Yunanistanı 8241, Polonya, Holânda'yı 6965, Çekoslovakya, Belçika'yı 9272, Finlândiya tspanya'yı 7669 mağlup ettiler. Sabri Kiraz'a Tunçaltan vekâlet edecek BURSA, (Enver Ayhan bildiriyor) Bursaspor Antrenorü Sabri Kırazın geçırdığl kaza sonucunda sahalardan 3 ay uzak kalacağı anlaşılmış, bunun uzerıne eskı Bursaspor antrenörlerınden Muhtar Tunçaltan'a gorev verilmıştır. Muhtar, Sabri Kirazın sahalara dönuş süresine kadar takımı çalıştıracak Kırazın dönüsunde ıse eskı antrenör le bırlıkte çalışacaktır. Bv sahibl Finlândiya takımı Avrupa gampiyonasuıdaki bir maçında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle