20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE İKİ 8 Ektm 1967 CTJMHURÎTET Universife muhloriyeti kaldırılırken Prof. Dr. Öztekin TOSUN ıuyasaıruı, Üniversitelerden bahseden 120. maddesinde t niversitelerin «büimsel ve idari özerklige sahip kamu tüzel kişiler» olduğunu beyan etmektedir. Anayasaya göre, «Üniversıteler kendi'.eri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden kurulu organlan eliyle yönetüir.» Universite muhtariyeti adı ile özetlenen bu hükümlerin anlaım üzerinde Anayasanın hazırlanma<i sırasında enine boyuna durulmuş, açıklamalar yapılmıştır. O zamanki Anayasa Komisyonu Sözcüsü Muammer Aksoy'un bu konudaki açıklamalannı bugün aynen buraya dercetmekte fayda görüyonır. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisinin 4. cüdüıde yayınlanmış bu açıklamalarda Aksoy Universite organlarının karar ve işlemlerinden bahsederken, «Bu organların karar ve işlemleri hiç bir başka makamın vesayetine ihtiyaç duyulmadan, kendi ken digini kontrol ederek yürütülecektir» (Sh. 30), demektedir. On sahife kadar ötede aynı Söıcü, «İlerıde Üniversite herhangi bir şahsı kendi çatısı altına almayı, onun ilminden, çalışmasmdan ve şahsiyetinden fa>dalanmayı lüzumlu gordügü haJde bunu yapmazsa, (Üniversite muhtariyeti) mefhumu Mdece içi bos ve muhtevadan yoksun bir laf derecesine düşer. Biz, bu Anayasaya koyduğumuz her cümieyi ve kelimeyi Utbik edileceğine inanarak koyduk. Ve süpbe etmek lstenüyoruz ki, gelecek lktidarlar da onu aynı inançla uygulayacaklardır. Bir kere Üniversite muhtariyeti tanındı nu, gayet tabildir kl Üniversite kimi Üniversitede çahşmaya lâjnk ve Üniversiteyi kimin ilmine muhtaç göriirse, o şahsı serbestçe kendi kadrosu lçine alabileceictir. Halen mevcut veya ileride kabul edilecek herhjnçi bir kanun buna Ueride mani olamaz.» X T niversite muhtariyeti hakkındald bu «özler * ' alkışlarla Usvip edibniş, Anayasanm bu md. esseseden bahseden 120. maddesi hakkında kırka yakın önerge verilmis olmasına rağmen, hiçbirinde bu ?cıklamalan reddedea bir fikre rastlanmamıstır. • •!•••••• Kürt meselesi ve Doğu illeri! •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• • ••• :::: • ••• :::: A Üniversitede çabşmasına kimsenin engel olamaması Anayasanın gereklerinden oldoğu açıkça anlaşümaktadır. nayasanın hükmü bu merkezde iken, bngttn, Istanbul Hukuk Fakültesi Profesörler Kuru lunra kadroya tayinine karar verilen bir Doçentm tayiııinin uygun olmadıfmı Millî Eğitim Bakanı Universite Rektörlüğüne cevaben bUdirmiş bulun maktadır. Bu suretle, bu Millî Eğitim Bakanı, Ana yasaya aykın bir işlemde bulunmakta, Üniversite herhangi bir şahsı kendi çatısı altına almayı ... lüzumlu gördüğü halde bunn yapamamakta, Ko misyon Sözcüsünün tâ o zaman söylediği ve fakat ihtimâl vermediği durum ortaya çıkmış bulunmakta yanj «Universıte Muhtariyeti)» mefhumu sadece içi boş ve muhtevadan yoksun bir lâf derecesinr düşmüş bulunmaktadır. A •••• •••• •••• ;•:•; •••• «••• • { •• ••• Burada insanlar nasıl yaşarlar? urada insanlar nasıl yaşarlar? Geçim şartlan bakımından sosyalist ülkelerle kapitalist ülk eler arasında kıyaslama yapmanın pek sübjektif bir davramş olacağını bilenler için sorunun güçhiğü meydandadır. Ölçüler öylesine başka ki, bunları birbirleriyle karşılaştırmak. bir bakıma armutlarla elmalann toplamını yapmaya benzetilebüir. B dalet Partisi Hükumetinin bir Bakanı tarafmdan Üniversitenin istediği bir kimseyi ta yin etmemek suretiyle Universite Muhtariyetinl ortadan kaldıracak bir yola girmesi katiyen tasvip edilecek bi • hareket değildir. tîniversitenin bu yolun tıkanması için elindcn gelen her şeyi yapması gerekmektedir. Aksi takdirde basbelkader Bakanlık makamını işgal eden bir Taşra avukatmm Üniversitede şu kimsenin ders vermesine cngel olması hususunda bir emsâl tatbikat doğacaktır ki, bundan ülkemizin fayda değil, fakat zarar göreceği şüphesizdir. A İİİİ •••• •••• Bunu size basıt ariunetik kurallarına başvurarak anlatmaya çalışayım: Polonya'da dolaruı üç ayrı değeri var: Resmi değer, yarı resmi değer ve karaborsa değeri. Resmî kura göre bir dolar 25 zlotinin karsılığıdır. Fakat kimi hallerde devlet bir doları kırk zloti ile değiştirmektedir. Karaborsada ise aynı dolar 70, 80, hatta 90 zlotiye alıcı bulabilmektedir. Bu kosulîar altında, örneğin ayda 2500 zloti kazanan bir basit 13çinin geçim durumunu nasıl değcrlendireceğız. Ben ayda 2500 zloti kadar ehne geçtiğini söyleyen bir taksi şoforü ile gorüştüm. 2500 zloti, resmi kurdan 100 dolar. yâni bizim paramızla 1000 lira kadar bir ;ey eder ki, sanırım tstanbulda çalışan bir taksi şoförünün aylık geliri de aşağı yukarı bu kadardır. Adam, karısı ve üç çocuğu ile geçim sıkıntuı çektiğini söyîedı. Karmı dıjarda ealısmıyor, ev l?lerine bakıyor dedi. Yiyecek mad deleri çok pahalı. Her gün masraf olarak İM zloti veriyorum, ancak yetiyor. Ay sonıuıa dtığru çok kex perhize giriyorur. Fakat aynı, şoför sözlerine }unu da ekledi. Sonuç X lkemiz az gelişmiş ülkelerden olmakla bcra*~^ ber, hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir yüzyılı geçen verimli bir geçmise sahip bulunmaktadır. Adalet Partisi iktidannın Üniversiteye yapılan bu tecavüzü tasvip etmiyecegini ümld etmkteyiz. Aksi takdirde Türkiyenin bir aşiret olmadığım, sağlam temelli müesseselerin bulunduğunu ve gerektiği takdirde bn müesseselerin yetkilerine sahip çıkarak görevlerini yerine getirmeğe giiçlerinin yettiğini bir kere daha ispat etmek mecburiyeti doğacaktır. Tarihi tersine akıtmak münv kün olmadığına göre, bunda da başan gösterileceği ve fakat iki tarafın da bu mücadele sırasında yorulacağmı kabul etmek gerekmektedir. T •••• >• •••• Bir kanun metninin hazırlık çalısmalari, yani gerekçeler ve Meclis göriişmeleri o kamına niana verilmesinde yani onun yorumunda önemU bir va•ıt» teşkil ettiğinden, Üniversite yetkili organlarıne» öğretim üyelifine lâyık görülmüs bir Umsenin • ••• •••• :::: •••• • ••• • Çok siikür bizde eğitim ve sağlık işleri parasız. Büyük oğlum Tıp Fakültesinde, küçük oğlum Mühendis Okulunda yetişiyorlar. Kızım daha liscyi bitirmedi. O da ögretmen olmak istiyor. Hiç değilse (ocuklardan yana bir kaygımız yok!» Şunu da ben söyîeyim: Bu şoförün ev kirası, ısınma ve ışıklanma diye bir derdi de yokrur. Sosyalist ülkelerde bu gibi hizmetleri devlet, hemen de sembolik bir ücret karşılığı kendi üzerine almış, bunları özel sektörün elinde bir kazanç aracı olmaktan çıkarmıştır. Şimdi, bu koşullar altında elmanın küosuna 50 zloti, limonun tanesine 3 zloti ödeyen bir Varsovah işçi ile gıda maddelerini ona kıyasla çok daha ucuza temin eden, ama aylık kazancınm önemli bir kısmını ev kirası, odun kömür parası, doktor, ilâç ve çocukların eğitim masrafı olarak harcamak zo runda bulunan bir tstanbullu :şçinin geçim düzeyıni nasıl kıyaslayabilirsiniz? modern batı eserleri (bir kurul tarafmdan seçilmek suretiyl» de oi«a) Polonezce çevrilip oynanıyor. Doğu Almanya'da Kilise devletin baskısı altındadır. Burada Kilise hemen hemen devlet kadar güçlü. Başpiskopos Wiszinsky'nin morâl ağırhğı Komünist hükümeti Kiliscye karşı cephe almak hususunda oldukça frenliyor. Halk çpğunluğu da tarihsel koşulların zoru altında dine fazla bağlı. Yüzyıllar boyu. bir yandan Ortodoks Ruslaruı, ö'e yandan Protestan Almanların saldınsma uğrayan Katolik Polon>ada din zamanla milliyeün belli başlı ögelerinden biri, belki birincısı haline gelmiş. Geçen yıl Noel yortusunda kimi Komünist bakanların, halkla beraber, Varşova Katedralmde yapılan dinsel törene katılmalannı bu itibarla yadırgamamak gerekir. Türkiyede bazı konuların doknnnlmazlığı vardır. Vaktiyle dış politika böyleydi. Kimse gazete köşelerinde dış politikamızı elestiremezdi. Bn işi yasaklıyan bir kanun maddesi yoktu elbet.. Ama kafalar «ylesine sartlanmıstı ki, dış politikamıza definen bir kalemin basın hayatında barınmasına imkân yoktu. Türk dış politik»sı Amerikan uydulujunda memleketin milli çıkarlannı hiçe sayacak çizgilere ulaştıtı zamanlarda tek muhalefet sesi yükselememiştir. Içine düstüğümüz kar3nlık, vatanseverlerin dış politika eizgilerinde doğru'yn aramalarını ençelliyor, kafaları büsbütün körleştiriyordn. Memleketin nasıl bir çıkmaza girdifini Kıbrıs dâvasında kafamızı tasa vurunca anladık. Millî savunma konuları da dıs politikamıza benzer. Dış dünyada harcıâlem dergilerin, çazetelerin Türkiye hakkında yayınladıkları bilgileri Türk halkına sunmak kimsenin haddi değildi. ö y lesine bir körlük içindeydik ki, Anadolunan Amerikan çıkarları nÇruna tehlikenin agzına sürülmus bir ileri karakol derekesine düşürüldüğünü pek geç anladık. Anladığımız zaman, milli savnnmanın ters bir alanda dallanıp budaklandıŞı, yeniden düzenlen mesi için çok büyük ve zor asamalardan geçmesi gerektiği ortaya çıktı. Konaşulmıvan, ele alınmıyan, tartısılmıyan, ve var olduğu halde yok oldugu iddia edilen ne kadar mesele vars» bilin ki ilerde basımıza dert açacaktır. Kürt meselesi de bunlardan biridir. Tfirkiye dısmda bötün dünyada Kürt meselesi enlne boynna tartısılmaktadır. Amerika'da. Fransa'da, tngiltere'de. tsveç'te kürtçülüğün dernekleri kurulmustur. Bunlar dünya basınında Inançlarını savnnurlar, TürkiyedeUi yazarlara bildiriler yollarlar, dâvalannı Birleşmiş Milletlere gotürebilmek için simdiden harırlanırlar. Bâtün dünya kamu ovunan ilgilendigi bir eyleme geçmişlerdir. Güney «ınırlanmızdaki Barıani hareketinin geleeek lçin hangi olaylara gebe olduğunu simdiden her devlet kendi millî çıkarlarına göre hesaplamaktadır. Amerika ile Barzani'nln yakınlı&ı ortaya çıkmıs gibidir. Bizim Güneydoçu illerimizin durumn bn bakımdan dikkati çekicidir. Amerika, petrol kumpanyalarıyla, üsleriyle, üniversite ö|retim üyeleriyle Doga illerimizi bizden iyi tanımakta ve kendine Szgü amaçlar için simdiden hazırlanmaktadır. Bizim bnna karşı tntumnmnr nedir? Her zamanki gibi ters ve çelismell davTanıslar içlndevi». Son zamanlarda Doiu illerinde birhiri ardına yapılan mitingleri hemen dar particilik açısında boğuntuya getirmek istiyoruz. Tıllardan beri ezilmiş. horlanmıs. vatandaştan sayılmamı» olanlar mevdan meydan toplanıp dertlerini dile gptirivorlar. Bu mitlnglerde Işçi Partisinin milletvekillcrl halkın temsilcileri olarak 5nde sörünfivorlar. Dotn'nun kıpırdanması bazı çevrelerl hem ürkütüvor. bem de hu fırsattan vararlanarak tuzak kazmak eylcmine geciriyor. Bunlar millivetci eüclcri kıskırtmak için ivi bir fırsat yakaladıkları kanısındadırlar. Bu yüzdendir ki. kapalı salonlarda sunnlan gizll raporlarda Türkiyenin millî menfaatleri düsüniilecek yerde sevivesl* particiligin küçük hesaplan okonmaktadır. Hedef îşçi Partisldir : Bakın biz demedik mi bu parti memleket aleyhinedir, diye.. tecvlrat yapılmaktadır. Dogn lllerinde oy kaybedeceklerini gSrenlerin bn tutnmu eerçek dftva ile nzaktan yaklndan ilçili deSildir. Eskiden Doğu illerimi», Ankaraya. şeyh ve atalardan, asiret beylerinden mebuslar cönderirlerdi. Bu zatı seriflfrin çogu. okumus razmıs, Avruoa Amerika rörmüs. finlversite bitirmis bevzadelerdi. Ama peslerine düsmüs voksul halkın uyanma«ını istemezlerdi. Doîu illerinde aialık ve şeyhlik düzeni sürmeli. onlar Ankarava gelmell, devlet katında voksul Do|ıı halkının komisyonculuğunu yaparak sefa sürmell idiler. Bn durnmnn ebediyen devam edeceSini umut ftmek saskmlıtından artık kurtalmaİıvır. Dünya deîlslvor. Dıs dünya detistikçe Türkiye. D«tnsayla Batısıyla degismek zornndadır. Bizim radyolarımız KUrtçe yavın yapmai'lar, ama Dojtoda Kürtçeden baska dll bilmiven milyonlarca vatandas Kürtçe yavın yapan yabancı radvolannt dinlemektedlr. Demek ki bizim devletimlzin yok saydıklannı baska devletler var savmaktadırlar. Bn tottım rlderek tçinden çıkılamıvan hir dnrtım yaratacaktır Gercekte Doiu'da drvletin cıkarlan ve voksul Do£u halkının çıkarlarını hlrle<tireeek en »aglam politikayı yürütmek tşçf Partisinin elindedir : Hangi mezhepten olurnanıı olnnuz, hangi dill konnşursanız konvsunnz; bir yanda emekçiler. ve bir yanda »Jalar. büvük top rak uhiplerl varlır. Sizin. cıkarlarınnia ontanıi! çtkarran bir de(ildir. Irgat, var$ı. İşçi, küçük toprak sahibi, sevhiere, ağalara. tefeellere karşı Brtrütlenmell, kendi çıkarlannı kendileri kornmalıdırlar. Bn politika Turkiye Cumhurlyeti Devletlnln temeline en nygi»n politikadır Doguda.. Tersine, Adalet Partisi atalannın Doftuda hangi tehlikell iliskiler içinde oldugu ayrıca dikkatle Incelenn e y e defer. Ama sartlanmış kafaların körlügünde bu tehlikeyt gfiremlyen birtakım kişilerin Ankarada yanlış hesaplar içinde bulundnğnnn duyuyornz. Onları bu >ola itenler. oynamak istedlkleri oyunda başarıya kavusacaklartnı «anmasınlar. Dahası var ahası var: Polonya'da toprak "ı 90 oranında ,> koy lunün özel mulkiyetinde. Kentlerde ıse terzilik, kunduracıhk, berberlik, lokantacıhk gibi küçük sanatlar geni; ÖU çüde serbest. Bir adam, 10 ki;iyi geçmemek şartı ile yanında başkalannı da çaiıştırıp bu ve benzeri küçük sanatlardan birini «icra> edebilir. :::::::: :::::::: B Aylak Musa 5IZİM KOMÇUHUH. Ç NUUUfJ GEMİSİ NMfŞ ununla beraber parasmı yarı resmi, hele karaborsadan bozduran yabancılar için Varşova bedava denecek kadar ucuz bir yer. Gerçi lüks tüketim esyaları bakımından dükkânlar pek fakir. Bu itibarla elbise diktirmek, cıci bici satın almak için buraya uğrayan yok. Diplomatlar ve sahici iş adamları dışında Varşova'daki yabancılarm çoğu. burada sık sık dü» renlendigini bildiğimiz Mılletlerarası kongrelere katümak, incelemelerde bulunmak, univeı^itede okumak, ya da CAmerıkah yajlı bayanlar dahil) sadece gczıp gdrmek istiyen kimselerdır. Burada turistlerin sat:n ahp memleketlerine taşıyabileceği ufak tefek hatıra eşyasından bir şey bulunabileceğini pek sanmıyorum. Upominki denilen ve büyük oteller çevresinde adım bajmda rastlanan bu gibi hâtıra satıcı dükkânlar her zaman dolup dolup boşahyor. Anlayanların söylediğme gore, turistlerin kapışüğı millî kıyafetli polonez bebekleri sanat yönunden cidden güzelmig. D Merhum MEVLİDİ ve ŞERIF Boş Sağlığı Memleketimız maarJ teşkilâtı içinde muhteüf devrelerde müdılr yardımcılığı, müdurluk, umum müdurlük, öğretim uyeiiği gorevlerınde olmnlu emekleri geçmış, eşsiz Insanlığı ile bütun meslek arkadaşlannın gonlunü ve yakın dostlugunu kazanmış olan Mil!l Eğitim Bakanlıgı Mü f«ttiş!erinden Mehmet Naki Sefzade ,... Melahat Şefizade Kendine özgü oygulama1 epsini görmedım ama, sosyalist memleketlerin kahp halinde bir takım kuralları körü körüne uygulayan rejimlerle , yönetildığini sanmak yanlış bir göruş olur kanısındayım. Her yiğitin bir yoğurt yiyişi oldugu gibi her sosyalist devletin de kendine özgü bir sosyalizm uygulayışı olacak galiba. Sovyet Rusya'ya iki kez gittim, Doğu Almanya'yı, ;imdi de Polonyayı şöyle bir gördüm. Bakışlarım ister istemez düzeyde kalmış olsa da, bu üç devletin sosyalizm uygulamasında tıpkı tıpkısına aynı yolu izlemediklerinl söyleyebilırim. Doğu Berlin'de doviı karaborsacılığı yapan bir adamın iflâhını keserler, burada, örneğin bir lokanta garsonu yanınıza sokuiuyor, sizi tanımadığı halde «Para bozdurmak isterseniz dolar bajına 80 zloti veririm» diyor. Doğu Berlin'e kapitalist ülkelerin gazete, dergi ve kıtaplarmı sokamazs: nız, şiddetle yasaktır. Daha giriş kapısında otomobilinizin şilte altlarma kadar her yeri sıkı fıkı aranır, çantanızdan kazara yabancı bir kitap çıktı mı, size süphe ile bakarlar. Burada Ingilizce, Fransızca gazeteler otellerin alt katında serbestçe Sâtılıyor. Tiyatrolarda nin ruhların» ithaf olumnak üzere 6 Ekim 1967 cuma günü öğle namazını mütaakıp Eyüp Sultan Camii Şeriunde okutulacak Mevlidi Şerife arzıı eden akraba dost ve din kardeşlerimizin iştiraklerini rica ederim. İZZET ŞEFİZADE Reklâmcıhk: 3500'11799 HI RAŞİT TÜNCA nın ölumü hfpımizJ derin surette müteessir etmiştır. Okulumuzca kederli ailcsinin, dostlarının ve bütün meslek arkadaşlarınm acılarına katılır. Tanrınm rahmetinın Ra?lt Tunca ÜJtune olmasını dıieriı. Bcyotlu Ticarel Lljeu Müdur, İdkrc vc Ötretmenlert Cumhuriyet 11790 Görüştüğüm Polonyalılar bunu şöyle açıkladılar: Savastan sonra plânsız, programsız, tepeden inme sosvalirme daldık. Toprakların *'• 70 1 hemen kamulaştırıldı. Her yerde devlet çlftlikleri ve Tarım İJletme kooperatlfleri kuruldu. Tüm ekonominin birden sıkı devlet kontrolü altına geçmesi halk üzerinde kotü bir jok tesirl yaptı. Hanrlıksız olmamız bir yana, savajtan yenl çıkmi}, uzun yıllar hırpalanmış, yorgun devletin elinde >urt ekonoraisini kalkındıracak bir (ilk hız) gücü de yoktu. Ama, yöneticiler direniyor, daha dogrusu galiba kaskatı Stalin politlkasının baskısı altında direnmek 10runda kalıyorlar. Nitekim pos bıyıklı diktatör ölüp de Stalin'cillk Sovyet Rusya'da «Mekruh» hale gellnce Polonya komünistlerl de Gomulka'ya sarılarak daha (terçekçl, memleket kosullarına daha u y srun bir sosyalizra uvgulamasına imkân buluyorlar. Kamulastırılan toprakların büyük kısmı geri veveriliyor (ağalara degil, fakir köylüye. alabildigine değil bir ailenin geçimine yetecek kadar). Küçük sanatların yıısamasi ve felijroesl daha esnek bir hale getirlliyor. Boylece Merkez Plân örgütünun çahşmaları rshathk kazanıyor ve plân uygulamaları daha bir kolaylaşıyor. Kapitalist batı ülkeleri ile kurulan ekonomik ve kültürel iliskiler, dış Dünyada, özellikle Birleşik Amerika'da yerleşmiş Po'.onya asıllı bilgin, sanatçı, iş ve politika adamlarınm çsbası bu yakınlasmaya büyük ölçüde yardım edıyor. olonya sosyalizminin bildiğimiz klâsik sosyalizmi amaç bil diğine şüphe yoktur. Bu yolda yürürken hedefı göz önünden ayırmayan yöneticilerin, kan ter içinde kosarak yokuş yukan tırmanmaktansa, belki biraz daha ağır, ama daha güvenli adımlarla mılletl bezdirmemeye önem verdıklerini düşünüyorum. Bilmem görüşüm yanlıs mı? ••••••••>••••••••••• Açık TeşekkUr Eşim Eczacı yaptığı ameliyatla yeniden hayata kavuşturan hâzik hekim, kâmil insan. büyük hoca MEVLIT Sevcill babamız. büyük baba mız. amc«mız, dayımız, büyuk İnsan, emekll Ord. Prof. TÜRKÂN AYRAL'a Sayın Prof. Dr. KÂZIM ARISAN ile yardımcıları. Gjıekolog Dr. Fahir Tüzün ve Dr. Ayla Erim'e Narkozitör Dr. Kadriye Bilgeye, Cihangir Kliniği sahıbi titiz insan Dr. Hamdi özkan ile kliniği hastanın kendi evi haline koyan eşi sayın Ayten özkan'a, Bashemşire Sevim hanım ile yakın alâkalarını gordüğümüz personeiin hepsine teşekkür ve minnetlerimizi ale nen lletmeyi bir borç blldık. AYRAL ailesi adına Eşi: Nljad Ayral Cumhuriyet 117% A. Hamit Ongunsu'nun TÜRKİYE Ögretmenler Bankası UZUNÇARŞI BURSA Şubesinin açılışmda Sayın Bursalıların gosterdikleri bü>ük ilgiye P TEŞEKKÜfi Muztarip oldugum hastallj» tejhi» koyarak buyuk bir ihtimam ve liyakatle ÖZOFAGUS DIVERTÜKÜLÜ «meliyntını y»psn, benl yenJden sıhhate ka\uşturan Haydârpaşa Nümune Hastaneıi Blrincl Hariciye Sefl Sayın Operatör Dr. ebedıyete lntlkalinin kırkıncı gunur.e rastlayan 7 Ekim Cumartesi gunü ikindt namazını tnüteakıp. Tcyvikiye camil serlfinde H. Nusrct Yejilçay. H. Zeki Altın. H. Kânl Karaca, H. Ali Gürses. H Hüseyın Top, H. Raif Bahriyeü. H. Mahmut Hataylı, H. Dıındar Subaşı ve H. Ismail Danij tara fmdan, aziz ruhuna Mevlld ve Hatim duası okunacaktır. BUtıln akr?ba ve kendi«fnl «evenlerin te«rlflerl rie» olunur. Cocuklnn, Toroalan, Yeğenleri Cumhuriyet 117S3 Tarın: .. Hüsnü Ismet Öztürk ile bajasistan Op. Dr. Kemâl Özbıyık, Dr. Soydan Kozluca, Dr. Özcan Boziki, Narkozıtor Dr. Evranoı Toptop, Dr. Yurdagül Ö zer, Doç. Dr. Cemâl Öner, Dr. Namık Günal, ameüyat hemşire• Oy» Zeren, Nermln Türkmen, 1 iervl» hemjlresl Nimet Aran ile benlmle y«kından alikadtr olan bütün lervıs personeline »on«uz minnet ve tegeklcurleriml arzt derlm. ZKKİ KAJAJt Cumhuriyet 11788 Polonyalılar, kurtuluştan sonra sferçekten bir mucize yaratmışlar ŞÜKRANIARINI SUNAR... DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DAN Bankam'z Şehir Hatları İsletmesine ait, bir kısım Yüzer Vasıtalar kapatılmıı zarfla teklif alma «urttile satıja çıkartılmijtır. Orfa Doğu Teknik Üniversitesi Reklörlüğünden: üniversitemlzin muhtelif bölumlerine sekreter alınacaktır. tsteklilerde aranan sartlar: 1 lyi tngillzce bUmek, 2 Türkçe ve îngilizce seri daktilo yazmak, 3 Üniversite veya kolej mezunu olmak, 4 Stenobllmek terclh sebebidlr. îsteklllerin Personel MüdürlUtünden alacaklan forml»n 7/10/1967 cumartesi saat 13.00 e kadar iade etmeleri ve 9/10/1967 pazartesi günü saat 10.00 da yapıl&cak imtihanda hasır bulunmalan rlea olunur. (BMin: 23913 A 12896 11774) Cumhuriyet 11804 OO K t O 8 KANDÎL StMtTLERÎNlZ Son teklif alma tarihi: 17'10/1967 dir. Şartnamesi Malzeme Müdürlü'rü veznesinden bedeli mukabilinde temin edüebüir. (Basın 23889/11767) Şamlılar'da K A RA Kö Y (Reklİmcıhk: 3449/11797) T. Ztya Krbakan O«rl Sac re /öhrevl Bartalıklsn M6tebaMHi İ!«kU1 Cad Pnrmnkknpı No: M r e l ; 44 1» 73 JE^kişelıi Şubesinin mıüıterenı w \jafon alâkahvvm şiıkmntanm sunar. EDISON AMPULLERl İ (Buun 23S24 A. 12681,11778)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle