12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriYet BAS1N A.HLAK VASAblNA UYMAYJ TAAHHÜT EDEEt BahfMt NAZÜffl! NADt • Geod YayiB MOdörflS K T W Sorumlu Y»2i lıteri Mtıdürü: KROL DALU Basan v« Yayaa CUMHURİYtT KATBAACTLIK ve Cuetccllik T. A. «• • CaiaMpu HtUnrl «okak No »41 İLLBtf J Meydazu Idlıoe Han» ADANA T»l«fon: 45S0 tr ANKARA: Ataturk Bulvarı /Ttncr Ap. Yenlıehlr Telefon: 12 09 2 O U 0 S M U 9 S M ı İT «7 33 % İZMİR: Fevzipaşa BulTirl, Ijhanı, 104105. Tel: S1230 L BUROLAR ABONE Sanellk C aylık 3 aylık ve TurMy» 7S.00 40 00 22.00 İLÂN Harlcl 198.00 99 00 49.50 Baalüt (Maktu) 100 Ura 234 Srael HhlMted* («urtted) 45 8 7 ocl •thlfelet 40 Ntşan, Nlkâh, CvlennM, Oogum (Maktu) S3 Ölüm. Mevllt, Tetekküt t% kayıp arema 5 cm 100 Ölüm, MevUt. Tejekkür (23 cü) S em tM SAYISl 25 KURUŞ Özkan, istek üzerine bazı ilâçların ithal edildiğini bildirdi ANKARA, (a.») Sağhk Ba kanı Vedat Ali özkan, «Hayatl önemı haiz ilâçların karabor «aya dusme=ıni önleyecek tedbir lerin ahndığını» bılalrmıs ve «îstedıği ilâcı eczanelerde bulamayanlann Sağhk Bakanhğına basvurmasın!» ıstemı=tır. Özkan, «İlâç karaborsacısma fırsat vermiyeceğiz» demiş piyasada mevcudu kalmayan bazı onemli ilâçların, ihtiyaç sahiplerinın Bakanhğa muracaatı uzerine kota kontenjanı dışında der hal ithâl edildiğini ve isteyenlere verildiğini soylemiştir. Demirel (Bastarn'ı l «mvfadal •Türk llim âlerainin seçkin temSİlcilerialn, Türkiyemizin hallcdilmesi ilmî ve teknik sahadakl araş tırmalar ve bu arajtırmalara ihtiyaç göstereo birçok clddi meselele tin bundra böyle de munasip fâsılalarla toplanması temenni edilme ye lâyıktır. Boyle değcrli bir geleneğin kurulup yerleşmesini Hükumet Başkanı olarak desteklemeyi $evkli bir razife sayanm.» Çağunızı «Bilbn Ç<uh* olarak ni tclendirmek gerektiğini söyieyen Başbakan Demirtl, özetle toyle devam etmijtir: Bence modern çağumzın bajlıca meselesi, ilmin insana ve insan lığa yararlı olacak şekilde kullanılması yolundaki büyük tercıh sorunluluğumuzu müdrik olarak, dünya ölçüsünde genişlemesi gayretlere büyük gücümuzle atılmak, ilme dognı yönelen bu topyekun gayretlerin kaynağından mümkün olan en yüksek seviyede faydalan maktır. llim ve teknik, bugün bütün milletlerin refah içinde yas»ma, kalkınma ve ilerleme ümltleri için tarihi bir laruret şartı olmujtur. Arf, bilim adamının ve herkesin «samimi» olması gerektigim belırtmis v« özetle çöyle devam etmıstir: «Tflrk Bilimsel Arastırma Knrnmn dört yıl önce kurnldu. Ama bnrUn bıle ne yapmak Istedlğimizi iyice bilmiyornz. Aslın da bilimsel arastırma bir Fabrika işi değildir. Bir yerden bir sey söküp öbür taraftan bir 10nuç alamazsınız. Bu bir deneme dir. Bilimsel araştırma da aynı karakterdedir. 1 ölüm orucu tutan ikinci öğrenci de hastaneye kaldırıldı İZMİR önceki gün hastalanıp hastaneye kaldırılan Tekniker öğrencisi Mehmet Bedıî Karahan'dan sonra dun Kemal Mutlutürk de tansiyon düşüklüğünden tedâvi altına alınmıstır. Böylece beş gündür devam eden «Teknikerlerin 81Um oruen» sona ermiştır. Bilİm özgürlüğü Demirel devamla bilim özgürlüğu konusuna değinmis ve özetlt tunlan söylemiştir: •tlmin ve llim adamının devlet ien Uk hakll Uteği düşünce, kanaat ve soı hiirriyetinin yantnda llim hürrlyetldir. İlim hürrlyeti, llml serbestçe öğrenmc, öğretme, açıklama yayma ve bu alanlarda het türlU arajtırma hakkını için* alır, Anayasamız bu hürriyetl tanı •Türkiyede llim ve teknlfl ileri götiirmck İçin kifayetli «ayıda ve kifayetli vasıfta ilim adamı yetiştlnnek» gerektiğini belirten Başbakan, ikinci beş yıllık plânda •raşbrma çalıçmaları için 3 milyar 215 roilyon lira ayrıldığuu, ayrıca 400 mih'on lirahk bir fon meydana getjrileceğmi söylemiş, konu;masını föyle bitirmijtir: •Türk llim adamma güvenimlı tamdır. Milletler arasında korkunç bir yarışın mevcut oldufu çagimuda onun çalrçmalanndan memleketimiz ve milletimiı büyük fay dalar beklemektedir. Türk ilim «damının Rayretleri. milletçe jnrur ve irtinanmızdır.» Türk Piyanisti ödiil kazandı ANKARA (Cumhuriyet Bttrosn) Ingilterenin Genç Piyanistler Ödülu Dinu Llpatti Madalyası» bu yıl Türk piyanistlerinden Fuat Kent'e verılmiştir. Harriet Cohen Uluslararası Mü zik Ödülleri Komitcsi bu yıl Fuat Kcnt'i seçmij ve durum Infiltere Buyukelçılığine bildirilmıjür. TRT üst kademelerinde yeni tayinler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) T.R.T. Genel Müdiir Muavinl Cevat Memduh Altar emekliye ayrılrr.ış, açılan Genel Mıidür Muavınlığine Merkez Program Dairesi Başkanı urgut Özakman getirilmiştir. Genel Müdür Adnan Öztrak'ın hastalığı devam ettiğinden Teknik Genel Müdür Juavini Doğan Erden'in Genel Müdürlük gorevınl tedvir etmesj kararlaştınlmıştır. «Ne istediğimizt lyice bilmiyoruz» Başbakan Demlrelden sonra konuşan dünya çapında ünlü matematikçi Ord. Prof. Cahit Çok kitap sistemi konusu Parlamentoya getirildi AN'KARA, (Cnmlmriyet Wuro!nı) CHP Snkarya Milletvekill Havrettin Uysal, Millet Meclısine verdiği bir sözlü soruda, «Çok kitap sisteminin bir soygun yolu oldugunu» öne sürmüs, durumun velileri tor tfuruma soktuğuna dikkati çekmiştir Uysa), Millt Egitim Bakanına yönelttiği sonısunda, tek kitap sistemine ne zaman geçileceğini sormaktadır. Y^men'de crsfcerî darbe töylentiti tir. Şemen bi^efer^jjg^klannADEN, (a.a.) Dun San'a'da askerlerın bir darbe yaptıklarınjı dfiir^Ader..'ç haberifr gelmı» d a afeş teatijr edifdıgı soylen" mektedir. Parazit yüzünden Aden'den güçlükle dinlenebilen San'a radyosu, olaylarda, aralarıııda iki subay olmak üzere bes kişinin öldüğünü, pek çok kimsentn de yaraland'ıgını bıldirmek te, kimlikleri tesbit edilemeyen kimseicnn, başkent sokaklannda E! Sallal rejimi lehlnde gösteri yapan halka ateş açtıgım bıldırmektedir. Amerikan üss ü'ndeki TÜrk mermileri verifdı DtYARBAKIR Pirınçlık leki Amerikan üssünun dış emniyetini korumakla görevli Türk Koruma Bırlığinin, Amerıkalıların arzusu iie silâhtan tecrit edilmeleri ils ilgili basında çıkan haberler üzerine önceki gü ne kadar boş silâhla nobet tutan gozetleme kulelerindeki robetçilere mermileri iade edilmiş tir. Lübnan'lı yankesiciler yurda pasaportsuz girmişler Karakoy \"apur iskelesinde yankesicilik yaptıkları sırada yakalanan Halil Cemil ile Hüseyin Edip adında iki Lübnarüırun yurda pasaportsuz olanık girtUfcleri de ortaya çıkmıştır. Lübnan polisi tarafından çeçltli suçlardan arandıklan için önce Suriyeye kaçan ve' daha sonra da gizlice Türkiyeye girip yankesicililc yapan LUbnanlılar nezaret altına alınmışlardır. tZMİR. (a.a) Petrol Ofisinln lzmir Bölge Müdürlüğü kasasından iki gün önce 530 bin lira çalın dığı dün ilgililerce açıktanmıştır. Hırsızlığm. Petrol Ofisi mutemedi Ibrahim Hakkı Peker tarafından yapıldığı iddia ediîmiştir. îzmir'den kaçan ve iki gündenbe ri bütün \ilayetlerde özel ekipler Bilim adanılannın ; tarafından aranan mutemet îbrahim, önceki gece îstanbul'da yaka askerliği konusu ! lanmıştır. Çalınan 530 bin Hranm 368 bin Prof. Arf bundan «onra dısa | lirası hamiline muharrer çek 162 rıva öğrenci eöndermekle ilgili : bin lirası da nakit paradır. 1416 sayılı kanunu eleştirmiş ve tbrahim'in Ü2erind° 3fiS bin libunun değıştırilmesini ıstemişralık çek, paranm da bir kısmı tir. Daha sonra bilim adamlarıbulunmuştur. Sanık gönderilen nın askerliği konusuna değinen bir ekip tarafından îzmir'e getiriProf. Arf şunlan söylemiştir: lecektir. «Genç arastırmacılarımız dı»arı çidivor, orada kalıyor. Dönmeyişlerinin nedenleri arasında Eichmann'ın askerlik meseleıl de var. Bir adam oknyor ve araştırıeı olarak muavinini halk vurda dönüvor. Döner dönraez aı konuşturmadı kerli^e alınıvor ve iki yıl asker lik yapıvor. Yaptığı iş talimat VtTANA, (a.a.) Eski S.S, yapmak. Bn iki sene o adamı öl yüzbaşısı ve Adolf Eichmann'ın dUrfiyor. Teksif kabiliyeti kaymuavini Erich Rajakoviç'in dün boluyor, Bnndan sonra bir arasViyana'nın büyuk kahvelerinden tırıcı olarak dcjil. bir arastınbirinde düzenlediği basın toplan cı kopyası taaline geliyor. Bu aetısı büyük çapta gosterilere «ebepten yetkililerden bilim adam bep olmuştur. larının askerliklerinl bizim serNümayisçiler, basın toplantısıvislerlıtıiıde yapmasını ıstedik nm yapıldığı binanın etrafını ban yerler olumla karşıladı. Açevirmişler ve ellerinde tuttukma bn mesele de öylece dnmlırı pankartlarla Rajakoviç aley yor. Yetkililerden bn mrseleyl hinde nümayiş yapmışlara'iT. halletmelerini rica ediyorumj Rajakoviç €kaatil» sesleri ara» Prof. Arf arastırma kurumusında salonu terketmek mecbunun çalısmalanndan bir Örnek riyetinde kalmıştır. Sokakta da vermi? ve Keban Barajının sevk nümayişçiler tarafından takib eve idaresi projesinin hazırlandilmis. avukatının yazıhanesine makta oldugunu ve projenin 12 sığmana kadar yuhalanmıştır. milyon liraya çıkacağını belirtmistlr. Bundan sonra açılıs tdreni «oBir litnan ham na ermistir. öğleden tonra Fen Fakültesi p«trof/e doldu nin ve Eczacılık Fakültesinio ANTWERP, (Belçika) (a.a.) çeşitli anfüerüıde çeşıtlı bilun 500 işçi Antwerp limanını tehdıt dallannda tebligler okunmuı ve eden büyük bir ham petrol letârtıjılmıjtır. kesine karşı mücadeleye girışmistir. Üç milyon litrelık bir rezervuarın, içinö'eki petrolu sızBelçika'da 5 dırmava başlaması üzerıne itfa» iyecilcr ve sivil savunma per^otren çarpıştı neli olay yerine koşmuş. ilerle» LİEGE (Brüksel) (a.a.) Liege yen kaygan ve vapıskan maddedemiryolu hattına'aki FexheLe yi durudurmak için de onune Haut C'.ocher yakınında saat 13kum torbaları dızmiştir. Petrol, de üç trenin çarpışması ile mej'* »ekiî gemının etrafını sarmıştır, dana gelen kazada alınan ilk haBir çoBunu da tehdıt etmekte* berlere gore, 10'a yakın kimse dır. Liman bölgesınoe trafık dur ölmüş, 20'ye yakın kimse'de yadurulmustur. Yetkılıler herhanralanmıstır Kazanın sebebi hegi hir patlamaya karşı tedbir alnüz bıhnmemektedir. mıslardır. Petrolun kokusu sekiz kilometre uzaktan duyulKarada ölenlerin çogu, Liegemaktadır. « a'oğru hareket eden trenin «on vagonunda bulunanlardır. Şımdıve kadar 9 ce«et çıkarılmış, bir »Jır yaralı kazedgn sonra ölmüştür. . ANKARA. (Cumhuriret BürosO) MWet.t*nisl Oenel Başkanı Osm&n BölUkbası 8 Eklm tarihind« yurt geıtlerine devam edecek(Bastarafı 1. sayfada) tlr. lere telefonlar yaSdırnustır. Bölükbaşı. 8 Ekim 1967 tarihlnde Gariantebe gidecek, daha sonSonuçta cismın serseri bir ra da Içel, Maraş ve Malatya 1 1 «Meteoroloji Balona» olduğu anlerlni liysret ederek burada dülaşılmıstır. Yeşilköy Meteoroloji zenlenecek sçıkhava toplantılarınlstasyonu yetkilıleri, Batıd&n da konusacaktır. Doğuya giden balonun, ruzgâr, hava durgunlukları ve rutubet Kongre 17 kasımda olçmek için kullanılo.'ığını, muhMillet Partisi Büyük Kongretemelen de komşu ülkelerden ve si 17 kasımda Ankarada yapılaya Merzifon'o'aki «Derlnîı» tatcaktır. hikatına katılan Amerikan C130 Millet Partisi ilgilileri, Büyük tipi uçakiarından atılmı? olabiKongreye kadar 1 kongreleri1 lecegini bıldirmişlerdir. Balonun nın tamamlanacağını sövlemişda bu \U7den îstanbul üzerine lerdır geldıği havanın sakın olması do lavısıyle patlamasının gecıktiği belirtilmistir. 530 bin lira ile ortadan kaybolan Petrol Ofis mutemedi İstanbuVda yakalandı AG! BİR KAYIP Türk Denizciliğine ve Ijletmemize uzun yıllar unutulmaz değerli hizmetlerde bulunan kıymetli denizci, bilgili, geniş tecrübeli, örnek insan Karadeniz Getnisi Kaptanı vazife ânında Işletmemizi üzün tülere garkederek Hakkın Rah metine ulaşmıştır. Cenazesi perşembe günü Fatih Camiinden öğle namazını mütaakıp kaldırılarak Edirnekapı mezarhğmdaki ebedi istirahatgâhına defnedilecektir. Kederli ailesine ve bütün denlzcilere başsağlığı dileriz. Denizclllk Bankası T.A.O. Deniıyollan tsletmesl <Basın: 23949) 11800 VAHtT OKANDAN hir teorilte bin nasitaate bedeldlr I * VEFAT Metin Gönençer'in sevgili eşi, Avukat Haluk Gönençer'in kıymetli babası. Gülçin Gönençer'in kayınpederi Sabiha Gönençer, Rana Balkuv'un ağabeyleri Zıya Balkuv'un eniştesi emekli, T. C. Ziraat Bankası Ziraat Müsavirlerinden Ziraat Yüksek Mühendisi NECATİ GÖNENÇER 3.10.1967 günü âniden vefat etmistir. Cenazesi 5J0.196T per;embe günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyudaki ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. AtLESİ Cumhurıyet 11801 ALTIH MEHIH / döşemelik kum a şla rı MAÖAZA: 22 00 11 s 27 97 37 HAMDİBEY GEÇİDİ, 24 SULTANHAMAM FABRİKA: 21 18 12 " 21 « 18 MERH4.BA CADOESİ. 70 S A MA T Y A , VEFAT Şirketımlz eskj Yönetlm Kurulu üyelerinden Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi S Ekim Perşembe günü oğîe namBzını muteakıp Şişli camiinden kaldırılarak Zincirll kuyu mezarlıjına defnedüeceîîtlr. Ailesı v» Şirketiıniz mensuplarma ba;sağhğ: dılcriz. TtRKÎYE SGKER F4BRİK4LARI A.Ş. Cumhuriyet 11807 NECATt GÖNENÇER c s Teknisyen Ahnacaktır BaamUdurlügümUze 10/10/1967 gUntl saat 14.30 da yapılasınavla teknisyen alınacaktır. Aşagıdakl şartları baız olanların 9/10/196? günUne kadar Personel Âmlrliğlmlze müracaatlan llftn olunur. cak Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından 1967 • 1968 öğretta yılı ünıversitelerarası glriş sınavına katılıp da tercihlerl arasında Fakültemizl de göstermış olan adaylara aıt 1 incl ve 2 ncl yedek liste durumu aşağıda gösterilmiştir. a) 1 İncl yedek llsteye dahfl olanlar: Fakültemiz listesının 251 1250 ci sıralarında yer alan 371 49 328.79 puan alanların 4 14 Ekim 1967 tarihlerl arasında gecıcı kayıtları yapılacaktır. b) 2 ncl Tedek llateye dahil olanlar: Yukanda yazılı puanlılardan müracaat edenlerle kontenrr Jammız dolmadığı takdirde 1251 1750 ct 8ir*fla yer alaır^ 328,78 318^2 puan alanlann geçici kayıtlan da 16 • 21 Eklm 1967 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözii edılen yedek listelere dalr genls bügt, FakUltemlz öğrenci lşleri Bürosundao ahnablllr. tlgililere duyurulur. (Basın: 23915 A 12706 11775) İSTANBUL TELEFOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 Erutitü mezunu olmak, 2 AskerlitftnJ yapmıs bulunmak, ,. m 3 18 yasuıdan kücük, 30 yasından büyük olmamak, , (Basın: 23211 11769) Bölükbaşı ffeziye çıkıyor Meteoro'o// Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 Hava Kuvvetleri adına, aşagıdakl Fakültelerin muhtelif sımflarından askerl öğrenci alınacaktır: A.Ü. Tıp Fnkültesi; Hacettepe U. Tıp Fakültesi; OD.T.Ü. Maklne, ElektrUc, Kimya, Injaat FakUlteleri ve MUhendislık hazırlıtc sınıfmdan; Î.Ü. Tıp Fakültesi; İ.T.U. Makıne (Uçak ve GENEL), Elektrlk, İnsaat va Maden (Metalurji) Fakültelerl. 2 MUracaat şekli ve girlş şartları İlgili Fakülte Sekreterliklertnden ve Hv. K. K. lıgindan ögrenüebilır. 3 Müracaatların en geç: O.D.T.Ü. Fakültelerl lçın 20 Ekim 1967, diğer Fakülteler için: 27 Kasım 1967 günü Hv. K. K. lıgında (ANKARA) bulundurulması. (Bann: 23914 A. 12684 11776) /• T. Ü. Maden hakültesi Dekanlığından 1 Ajağıda cınsi, mıktan, muhammen beoell ve geçid temlnatı yazılı cihazlar 4936 sayılı ünıversıteler Kanununa göre Fakültemize pazarlıkia satın alınacaktır. 2 Pazsrlık 13 Ekim 196? Cuma gunü saat 10.00 da Taşkı$la binasındakı Muhasebe Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 3 İlgili şartnameler Maden Fakültesinde tetklk edilecektir. 4 Pazarlıga tamamı ıçın veya ayn ayn talıp olunabllır 5 Taliplerin geçici teminatı yatırdıklarma oalr vezne makbuzunu ve 1967 Ticaret veya Sanayl Odası vesikalartm ibraz etmelerı ilân olunur. Mtthatnrnen Geçici C In i 1 Miktarı Bedell Teminatı Çift Taraflı Eğme Yorulma (Burulma) Deneyi Makinası Maden Parlatma Makınesl (Parlatma Tozları ile komple) Demir Plânya Makinası 1 Adet 1 > 1 » 82.000 • Der/n Iz (Baıtarafl ltnd aarTada) zeme indirme sırasında bir leep'in paraşütü açılmadığı için parçalan rrtış, diğerinin üzerine de bir Dodge düşmüştür. KOMTTANLAR İNDtRMEYİ tZLEDt Tatbikatı yöneten Genel Kurmay Başkaru, Kuvvet Komutanla> i rı ve diger komutanlar blnek o tolan ile tarlalann içine atılmış bulunan Amerikan araç ve gereçlerinin yanına giderek vasıtalan teker teker lncelemişlerdlr. Amerlkalı generaller de tatbliat sahasında malzemelerin durumlarını izlemlş, bir Amerikah uzman bu navi lndirmeleTda nasar nisbetinın yüzde 10 dabileoeğlnl, j fakat bu defakl indirmede hasar ] mıktarınm vüzde biri asmadığını söylemıstir. Ancaic dünkü atlayış sırasında bes Amerlkalı er haflfço yaralanmıstır. TÜRKÇE BtLEN AMERtKALIlAB Atlama harek&tına katılan Amt> rücalı paraçütçüle.den bir kıanunın lyi TUrkç» bildiklert görülmtljtUr. Bunlardan Puller adındakl bir er dört yıl Erzlncanda telekomünikasyon tesislerinde ç«üstigıru bildirmlsür. Saat 12 sıralarında Türk re Amerikan birlikleri bir cephedo kargılaşmışlar ve bir Türk tankınm üzerine çıkan teğmen, Am«« rikalı birlik komutanına hitabeft Jngilizce bir konujma yapmıı v» bu andan itibaren Amerikan blrliğinin 28. Tümen komutanının em rine girdijini söylemiştir. Bu ıırada Amerikan birliği komutanına bir bayrak v« bir |ilt verilmij, Genelkurmay Başkanı da blrllk Komutanına başarılar dilemiştir. Tatblkata bugün de devam edilecektir. AKDEMZ'DE RÜ8 GEMİLERI AJB.D. GEMÎLERÎNİ lZLtTOR ROMA Güney Avrupa NATO komutanlıjlının bildirdiğin* gör» Akdeniz'de halen manevralara katılan Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait birçok feml Sovyet tekneleri tarafından d«vamlı olarak «izlenmektedir». Covyet Dcais Kuvvetlerine m«n tup <«mil»r bir Amerikan dett* royerini ve başka gemlleri mancvra bölessmda aahi tıkip «t Cumhurljtt Retat Hamlt Aılı Nıpolyon 14 ijnr kül«« AL T I N • 100.5» 111M 132.00 114.00 114.N 14.M 10«.TS 17». 133 115. 113.» 15 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLÂNI LtKAT İŞ SENDİKASI GENEL BASKANLIĞINDAN: Sendikaların İşkollan Yöııetmeliğinin 28 sıra numaralı tARDİYE ve ANTREPOCULUK» işkolunda kurulu bulunan Sendikamız; ARDİYE ve ANTREPOCULtiR işkoluna giren !?yerleri Ue eendikalann işkollan yönetmeîijinin 7 inci maddesi gereğince; Ardiy» vo Antrepoculuk işkoluna giren işyerlerinde yürütülen bu esas işe yardımcı olarak yürütülen işlerde çah?an Işçiler adıni, Türkive'deki bu iakolu ile istigal eden lşvcrerUer İle işkolu seviyesinde Toplu Iş Soılesmesi yapacaktır. Keyfiyet, 275 Myılı kanun gereğinc* ilân olunur. Likat İş Sendikası İcra Kunıln Adına M. Ali Sarı Muhitrin Gezer (Oenel Başkan) (Genel Sekreter) Cumhuriyet 11789 VEFAT Stvai eırafındın Hayrly» Ortaç ve merhum Rlfat Ort«ç ın oğlu, Halide Ortaç'ın eşi, Süleyman ve Turhan Ortaç'ın kardeıi, Makine Yüksek Muhendi»! Ön«y Kuzucan'ın sevgıli babası. Makin* YUktek MuhendUl Atlll» Kulucan'ın kayınpederi, Bahadır ve Bora Kuzucuı'ın dedecl Kadıköy Tapu Ten Amirl 4.10.1967 günu vefat etmistir. Cenazesl 5.10.1967 Perşemb* gtlnü (bu(ün) egle namtzını müteskıp Kadıkoy Osmanağa cımilnden a* lınarak Idlmekapıdaki ebedl 15tlrahatgâhin» tevdi edilecektir. AILESt Trabzon'daki yağlar 8ağlığa zararlı bulundu TRABZON Şehirden ahnan 41 zeytinyağı numunesıne makina yagı karıjtınlmamış ol masına rağmen asit miktarlarının çok yuksek oldu|u, ayrıca tereyajlanna da yüzde 40 oranında çesitli bitkisel yağlar kanştınldığı Beîediye Başkanı Suat Osman tarafından açıklanmıştır. 4350,4850,2925, Gerdek yerine hapİ8haneye! ELBÎSTAN İlçemizin Elbelek köyünden 20 yaşında bir ögretmen gerdeğe gireceği gece hapisbanalik olmuştur. Çorumda ilkokul öğretmenligl yapan Lutfi Gö'nen, düğününde halay çekerken. coşarak tabancasiyle havaya ateş etmeye başlamıştır. Kurşunlardan biri, düğünü seyretrnekte olan 12 yaşındaki Süleyman öksüz'ün baçına isabet ederek ölümüne sebep olmuf ve ögretmen tutuklanmıştır. 72 000 39 000 (Baaın; 23940/11766) HAMDt ORTAÇ Yüksek (Baştarafı 1. sayfada) ilgili danıştay daıre başkanları ve sendika temsılcileri ile Tumpane sırketi ilgilılerinin katıldığı Yüksek Uzlastırma Kurulu çalışmalarını dün bitirmiştir. Yuksek Uzlastırma Kurulunun kararını HarbIş Federasyonu kabul etmistir. Tumpane ?ırketi ise Yuksek Uzlastırma Kurulunun kararına bugün saat 12'ye kadar yazılı olarak cevap verecektir. îşveren Tumpane sirketi Uzlastırma Kurulunun kararını kabul ettıği taktirde grev sona erecektir. Yüksek Uzlastırma Kurulu, da ha önce Uzlastırma Kurulunun aldığı kararı çok az değişıklikle kabul etmistir. Yüksek Uzlastırma Kurulunun kabul ettiği karara göre işçılere birinci yıl saat başına 50, ikıncı yıl ise 35 kuruş zam verilecektir. GREV DEVAM EDITOR öte yandan Harblj'in Amerikan işyerlerınde uyguladığı grev dün de devam etmıçtır. Balgattaki Amerikahlara aıt servıs arabalarının çalışmalarma ızın venlmedığinden Ankaradaki Amerikalılara aıt otomobiller re»mi hizmette gorevlendınlmistir. Grevde dun herhangi bir olay olmamış grevci ışçiler Amerikan işyerlerınin önune kurdukları çadırlarda oturmakla vakıt g*> çirmişlerdir. Bu arada Amerikalılara ait bâzı araçların piikasız olduğu da gorülmüştur. AET ortakhk (Baştarafı 1, gayfada) tanla ilişkilerini donu'urduktan snnra. bütün gözlerin 8'inci üye durumunda kabul edılen Turkıye'ye çevrildiğini söylemişlerdır. Bilindiği gibi bundan bir süre once, Ortak Pazar, 7'nci üye olarak tanınan Yunanîstana yap magı kararlaftırmıs olduğu. 125 milyon dolarlık. yard'ımı, Yunanistanın demokratik ülke olmak niteli*ini kaybettiği gerekçeiiyle keşmisti. Ysbancı uzmanlar, bu durumda Türkiyeye Ortak Paîara tam üye olabilmesl bakı* mındıın, dıh» büyük şans tanı* nablleceğini de sözlerine ekle* mişlerdir. Efibank Genel Müdürlüğüne Yüksek Makıne Möhendisi veya Makine MMhendfsi ve Mefallurji Yuksek Mühendisi Alınacaktır 4/10I9S sayılı Kararname gereğinc* yevmiye ile Bankamızda çalıştırılmak üzere Askerliğinl yapmij; aagari bej yıl mesleki tecrübeli li«an bilir (tngllizcs veya. Almanca) Makine Yük?ek Mühendisi veya Makino Mühendisi vo Metallurjl Yük»k Mühendiıi almacaktır. Taliplerin bi«at veya kıgo. hal tercümelerini belirton dilekçe ile Bankamız Maden tsletma ve Kontrol Şubeal Müdtirlüiüne müracaatları >ica olunur. (Baaın 23668 A. 12505/11757) I.T,U. Mimarlık Faküllesi Dekanl^ından Asistan Adayları ve Teknisyenler Alınacaktır Faköltemizin Yüksek Matematik, II. Bina Bilgisl (adajin Almanca bilmesi «Brttır), m. Sir.s Bilgisi. Şehlrcilik; Yant Stati# ve Betonarme Kürsülerinöe açık .asistanlıklar için aslıtan adayları ile Şehircilik Enütifüsüno ve Yapı Arastırms Kurumuna teknlsvenler alm&caktır. Adaylann girecekleri vabsneı dtl İle talip oldukları kürsüyü; teknisyen olmak Isteyenlerin EnstltÜ veya Kurumu belirten dilekçtlerini 21 Ekim 19C7 tarihine kadar Dekuuıftn vermeleri gerefenektedlr. Yabtneı dil imtihanlan 23 Eklm 1967 pazartesi çünfl •«at »,30 da Dekanlıkta, bilim imtihanları aynı gün saat 14.00 do iljrfll körsfilerde vapılacakttf. (Btıın 23909/11772) Şile UÇJ. Egt. ve Krs. K. lıgı Sat. AI. Kom. Başkanlığından: A;agtda yazılı yakacak uaddtıi acık ekılltme uıulu II» ıatın alınacaktır. Şartnamesi Istanbul, Ankara Lv. Amlrlikleri ile $llo Ucs. Eğt. vo Krs. K. lıfı Sat. Al. Kom. BaskanhBından görülebilir. Mevcut 1967 yılı bütçesinin 13310 ylyocok, yakacak bSlümünden Şile Mal. Md. tfigünden ödtnecektlr. Ttklif mektuplannın ihale saatinden bir taat evvelin» kadar KomUyon Ba»kanlığına verilmesi llzımdır. Postada vaki fecikmeler kabul edllmeı. Clnai Odun Mlktan 30 ton Tahnlnl tnt. Oeçlel teminatı thale Lira Krf. Lira Kra. Ottn vo laatl 4350 00 326 M 35.101967 14,30 1T48 İ9N7/114M) Mtfslamel Makina, Malzeme ve Muhtelif Olns Hurda Safışı Muestejemizdo mevcut mustamel makina, malzeme ve muhtolil madent hurdalftr 15/11/1997 çarsamba günü saat 14 de patarhk turetile aatışa ç'karılacaktar. Mallan ve gartnameyl fffirmek vo temlnat yatırmak üıer» pazarlık günü en gec »aat 12 ye kadar Müessesemia Ticaret Servisin» müracaat edilmesi rica olunur. Bu saatten sonra yapılacak müracâatlar tureti katiyed» kabul edtlmivecektir. VEFAT 4.10.967 (üoü ânl olarak ebadlyen »ramızdan »yrılmıjtır. Cenazeal 5.10.987 (Persembe gUnü) ikindl namazında 3I»U eamll |eriflnd«n kaldırılarak Zincirlikuyu m«t»rltjına defnedilecektlr. W. Daılo Kohaa, kuluı, danudı ve knksrdetİCTl Cumhuriyt! 11U1 LOULOU (LÜTFİYE) KOHEN Kıymetll e$lm, levglli anntınlı SÜMERBANK BAKIRKÖY PAMUKLU SANAYtt MÜESSESESt (Basın 23728/11768) k
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle