19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
COIHURtYET 5 Eldm 196? SAHtFEÜÇ Uzay Çağı 10 yaşında M OSKOVA, I I A . AP) Bundan tam on yıl önce dun, 4 ekim 1957 de, insan plınden çıkraa «çelıktan bır top» azaym bosluğuna farlatılarak yepvenı bu çığırın oncusu olnmştu. Rusya'nm 83 kilo ağırlığuıdaki ılk •Sputnık>ı, nradan geçen an yıl içlnde, çok zaman heyeean vericı uzay bafartlannın ilk basamağını teşkil etti. Ay'ın fcthıne çalışan bilginlerm çabalan bazaıı husranla ve hattâ facia ile sonnçlandıysa da, insanoğlunun tukenmek bılmeyen enerji ve hırsı, başka dunyalara gitme arzusunu hiç bir vakıt kıramadı. Bugun, 4 ekım 1967. ozellıkle Rus ya ıçın önemli bır olaym yıldonumudur. Satışa çıkanlan yetu bır pul serısı ve mustakbel uzay uçuş lan hakkındaki açıklamalar, Boljevık ıhtılâlınm >aklaşan 50 yıldonumu arıfesınde, jcnı bır uzay denemesının ıhtımal dabjlınde olduğu Intıbaını vermektedır. Rusya, ılk «Sputnik«in fırlatıhşım tantanalı bır hava ıçınde kutlarken uzay yanşındakı en buyuk rakıbı Amenka, buyuk bır sessızlık ıçınde çalışmalanna devam etmektedır O>sa, bundan on yıl once «Sputnik»ın uzaya gonderıldığı haberı, uzaya doğru dev bır adım atan Rusya'ya karşılık Amerıkada buyuk bır heyeean ve hayal kırıklığı uyandırmıştı «Spntnik1» 4 ekim 1957 de Sovyetler dun «Molnia» serisınfırlatılmıstı den altıncı muhabere peyklennı uzaya atmışlardır. Bu araç, Bolşevık fiıtılâlırun Moskovada yapılacak 50. yıldönümu şenlıklerının televızyonla ulkenın her tarafına ya yınlanmasında kullanılacaktır. îsrail, işgal altındaki Suriye toprağında 'Kibutz, kurdu (Dış Haberler Servisi) KCDUS îsraılhlenn, ışgal altındaki Surıve topraklarından Ban\as jakınmda kurdukları «Kibutz>a resmen «Moşe Şaıet koyu» adı verılmışur Mo=e Saret Israılın ılk Dışışleri Bakanıjdı ve bır aralık da Başbakanlık vapmıştı Daha sonra Yahudı Ajansı Yurutme Kurulu Başkanlığına geUrılen Moşe Şaret, ıkı j 1 oncekı olumune kadar bu gorevde bulunmaktajdı. Ote yandan Israıl Cumhurbaşkanı Zalman Sazar, Yahudılen lsraıl'e goç etmeje çağırnııştır. Dun akşam başlayan Musevı Yılbaşısı dolayısıyle radyoda bır konuşma >apan Israıl Devlet Baskam dernıştır kı • Yahudılerın tsraile goç erme lerini yasakloan hukumctlerin bu zalım yasağı kaldırmalan \e >urttaşlannın buradaki aılelerine ka\uşmalanna ızin \ermelerini sağtamak ıçın mucadele etmell \e obur dunya ulkelerini de bu mucadeleve katılma>a zorlantalıyız • MOSKOVA Sovyet kaynaklan, Kıral Huseyınm devam etmekte olan resmı zıyaretının bır so nuncu olarak Urdunün Moskovadan ıktısadj yardım goreceğını soy lemışlerdır Amerikan jetleri Çin sınırına 16 kilo metreye kadar sokuldular SAYGON (aa. AP Radyolar K uzey Vletnam İle Komünist Çin arasındakl flcmal hatlannı kesmeye çalışan Amerlkan jetleri, çok şiddetll bir fuze ve uçaksavar ateşlne ragmen dün Komünist Çin sının yakıtdarına kadar sokularak. şimdıye kadar dokunulmamış baa hedeflerı bombalamışlardır Hedeflerden biri Çin sınınndan sadece 16 kilometre (bir dakiialık uçuç) mesaîededır Kuzey Vıetnam radyosu. «saldırgan nçaklan» Kuzey Vıetnam sernalannda karşılayan «Mig» ler uçaksavar bataryalannın yedi Amenkan uçağını düşurdugünti ıleri surmuştür Yıne ajansa gore bombardımanlann başlangıcından bu yana Kuzey Vıetnam üzerınde duşurulen Amenkan uçaklan sayısı boylece 2 357 ye vukselmıştır. Akrnlara «İntnıder», «Phantom» VB «Skyhawk» tipi jetler katılmıştır. İlk gnıp, sınınn 16 kılometde içınde bulunan Lok Bın koprü<;umi bombalıva rak kullanılmaz hale getırmıştır Bu taarruza pa ralel olarak, sınırdan 21 kılometre içendekl Nafuk demıryolu terminali ile 24 kilometre içende bulu nan Kao Bang ganmn merkezi bombalanmıştır. Amenkan uçaklan, geçen 17 EylUlde, Çin sıntrma 11 kılometre kadar sokularak Ki Kung nehrlnin tistünden geçen bir demlr ve kara yolu köprüsür.ü tahrıp etmişlerdi Kuzey Vıetnam üzermdeki diğer alnnlarda, uçak gemılennden havalanan «Skyhawk» lar Hayfong*un 43 kilometre doğusundaki Non Gai elektrık santrallarına hücum etmişlerdir Iki Vıetnaru bolen tampon bölsedekl Kuzey VIetnam rmıstahkem mevkileri de, her sabah oldu gu gıbi dün de dev «B52» bombardıman uçaklann ca bombalanmıştır Öte vanrtan HolSnda Etışişleri Bakanı Joseph Luns'un B M Genel KuruIundakJ son konuşması ile Holânda da Amenkanın Kuze7 Vietnamın bombar dımanına şartsız son vermesini istiyen Ulkeler arasına gırmiştir. Tayland Dışişleri Bakanı Thanat Koman ise Ulkesinın, gorüşmelere başlanacagı talımatı alırraa dan bombardımanlann durdurulmasına karşı oldu ğunu soylemiştir. Sovyetler savunma harcamalannı % 7 10 arttınyor MOSsKOV \ BaşbaKan Aleksı Kosıgm, Sovjet savunma harcamalam n artmlması meselesıre \ıne, e«kısı gıbı oncelık tanınacağmı Sovjet halkına bıldırmıs'ır Kosıgının sozlerı, hukumeün savunma harcamalannı, halkın havat sevıvesnın vukseltılmesı meselesınden once ele alacağına ısaret savılmıstır Bılmdığı gıbı. Kremlın geçen hafta az ucret alan ışçılenn ha>at sevıyelenmn vukseltılmesi ve bu ışçılere daha fazla tatıl yapma fırsatı verılmesl ıçın bazı tea'bırler almdığım açıklamıştı îvı haber alan kavnaklara göre, gelecek hafta Moskovada toplanacak olan Yuksek Şura, savunma ödenpğmın o'o7 10 oranında artınlmasına karar vereb'lecektır Butçe, hukumet ve Komünist Parti Merkez Kornıtesınce ona>lanmıştır Sov>et ekonomısını sarsan en onemli et hadiseler arasında Sakının, devletler, sakımn! rk htilâlden bn tarafa dlkkat | | ettinizse tepeustune bass ,1 \ basa düsen Iktidann vo ^ ^ onnn mensnplannın aleyhin de vazı yazmamısımdır. Ve zaruret olmadıkça o devrin münasebetsizlıklerıni likretmemisimdır. Cunkıi iktidarlar bır ibtılâlle düstukten ve mensnplan bir ihtılâl mabkemesinde mahkum edildıkten sonra denecek çey kalmaz. Hele blüm mahkfimlan için hlç bırsey sövlenemeı; çünku bunlar sıvasî hesaplannın borçlannı bayatlariyle bdtmişlerdir. Onnn için sn yakın geçmise daır gazetelerde yazılar yazılıp hâtiralar tazelenmesini de istemem. Kendım içın degil; memleketin rahat ve sükfinn için istemera. Ama politıkacılar dnrmazlar. Hem de destçâhı safsatası birkaç kere iflâs etmıs politikacılar. bir son perde dram ovnamak içın milleti rahat bırakmamaktadırlar. * Şimdi bir iki müşahedeyi birlestıreceğım: Herkes bıüvor ki; eski Demokrat Parti iktidara gelmek is temekte, bnnnn için de Adalet Partısini siyasi ve medenî hakların ıadesine dair Meclısten karar almak hnsnsnnda sıkiştırmaktadır. Açıkcası tstiyor M Demokrat Parti Idaresini devirmıs ve hatalannı vuzüne vnrmn; alan 27 Mavu thtilâll aforoz edılsin ve Demokrat Partlye Tnlüm ettiçi tçin onlsr bunlann verine geçsinŞimdi 27 Mavıs mahtrftm vevm mevknflan birer knrban! yas günleri kntlanıyor. Sıyasî havata iki bnçnk lira ile çirdi£inl IftiharU sövlemis (akir fnkara binlerce liralık riyafetleT eekiyorlar. Evet!. thtilâlde haksıılık olmamıs mıdır? thtilâli bırakin' aleiâde zamanlarda mahkemelerin verdikleri karar lar, cabıtanın vaptigı islemler yüzde 100 isabetli midfr? övle olss ikinci, üçüneu derece itiraı mereilerine lüzum kalmazdı. Ama daha 10 sene olmadı.. Telefonlarimızın dinlendıfini; kapılanmızin önflne gözcüler dikildiŞini; nzetelerimizin ilânlarının, kâğidıntn kesildijıni, yüzleree gazetecinin mahkemelere ve hapishanelere gönderildıçini, ve bn sıvasî ıfimreye kena nndan bncagından ilismis olanIardan pek çoînnnn nfirdan mıl yonlara çıkıverdıgin), her ısda parti intisabı arandıfını, hak mefhnrnnnun sivasî nispet 6nünde eriyip pittiSini ve nihayet lnsanlann bir lokms ekmek yiyebilmek için «Vatan» eepheBine tntisaba lcbar edildiSıni, devletin milvonlarla parasının kimseye^Kirmadan keyfî sekilde barcârmffmToTiBtmak kaabil m\TA Bonton o fkfM*nn mensuplan mahkemelerde itiraf ve birbirlerini itham ettiler. Ben bunları simdi mecbar oldnğnm icin «öylfivonrm. Sonnndaki fikıbet üç talihsizin idamından baska ne oldn? Doğrusnnn sövlemek lâzım çelirse 27 Mavıs thtilâli her fbtilâlin kaçınılmaz neticesi olan cezâî intaçda muvaffak olamadı. thtilSilerde her seyde mnvaffak olmak kolay defil; ama gerek sahıslann gerekse cezanın itham ve tayininde isabet olmadı. Ben esasında bilhassa siyasî snçlarda idamın alevhındevim; ama 27 Mayıs thtilâlinın idam yaftasi yanlıs göğüslere yapıstınidıgı da bir gerçektir. Ve ben bn kanaatte yalnıs degilim. Ne ise facialan desmiyeiim diyeceksıniz!. Vallahi ben de avni fikırdeyim ama mecbar olnyornz. Tnkarıda dedıfim çihi eski Demokratlar ve bilhassa yıllarca memleketi acızlerı ve partizan telSkkileriyle kıvnm kıvnm kıvrandırmı; olanlar şımdı iktidara; Bırak bana yenni! Sen kira olnvorsnn? Benım knvvetimle Reldin iktidara! diye çıkısıyor. Partının sabık lideri yer yer, eskiden oldnfn gibi dolasip ei etek öptürfıvor. ve kendini hâlâ Cnmbnrbaşkanı sayıyor. Kendısi Turkiyeve tttihat ve Terakkinın en kötu mirası olan komıtecıiıgi ve onnn çevırmesl olan partizanlıih eetırmekle vetinmemıs, en krıtik zamanlarda bn gayri medenî siyaset sıstemıni israrla tatbık ve takıp etmıstir. Memleket ve devlet tecrübe tahtası değildir. Aykırı ve ısabetsız hareketlerinın hıç bınsın den raes'nl olmasa bile memleketi bır ıhtılâle sürüklemek, partısini ve partisının ıktıdanm annt kararlarıvle perısan etmis olmak çünahının, kefaretl ve nedameti ıçınde olmak «rerekırken veni yeni siyasî kuvvet denemelerıne gırısmek ve bo arada üç ıdam mahkumn talihsizin mezarlan dâvasını bn harekete kanstırarak memleltette iktıdan muskııl durumlara sevketmek revâ dejıldir. Benim ak lım ermez bö\Ie sevlere; ama hani hıç vakasını bırakmadıSimız sn vatanperverlık vok ma?. Onn eSremıvornm ortalarda' Da ha dun ellerınden halkın el'aman cektıji bır takım polıtıka maceracılan bövle bır harekette mernleketı ve partılen tamamen kar^ılarında ve hukumetın vanında bnlacakianndan emin olmalıdırlar Her bıldıîımizi barada vazmavi meslek ahlâkma nvsrnn bnlmavız Onnn ırın daha fazla vaz mıvornz. Yasımıı, basımız da bSvle kötıl polıtika dedikodnlanna knlak asmava mü«iait defildîr; fakat vakinen bilivornz ki eski Demokrat Parti saltanatının nimetdîde hasretzecieleri Adalet Partısini şeri çekip tenrar Iktidar sofrasına otDmaya kararlıdır. Tnrneler, el Sptfirmeler, törenler ve şSIenler ve mezarlık müzakereleri bnnnn pefrevlerldir; ama hepimize yazik olnr. Sakınıo dostlanm, gakının! B, FELEK (Dış Haberler Servisi) ZENCl ADAY, BEYAZ ADAYI YENDÎ CLEVELAND (Ohio) Amerikan Demokrat Partısınin Cleveland Beledıye Başkanlıgı seçimlenne aday gostermek içın yapüğı seçim yoklamasını zenci Carl B Stokes kazanmıştır. «toncıye değü insana oy verinız» sloganiyle yoklamalara katilan Stokes, çok çekişmeli bir oylama sonunda, bundan öncekl Beledıye Başkanı Demokrat Partüi Ralph Locheri yenügiye uğratmıştır. Ohio eyalet parlâmentosu Uye (Dış Haberler Servisi) I Urdüne Sov>'et yardmu Tarihte yer olacak «ilk»ler lerınden olan Stokes, bundan ön ceki beledıye başkanlıgı seçimi yoklamalannda Locher'e yenilmişti Bır çok beyazın oyuyla ve ikl mahalll gazetenin destegıyle kazan dığı bu zafer, Stokes'e onemli bir endüstrl şehrinin ılk zenci Beledıye Baskanı olma fırsatını sağlı yacaktır Stokes, 7 Kasımda Beledıye Başkanlıgı için Cumhunyet çi Parti adayı Seth Taft ile çekışecektır. Seth Taît eskı Cumhur başkanlanndan WUlıam Howard Taft'ın torunu ve Ohio'nun esui senatorü Robert Taft'ın yeğenıdır Demokrat Parti 25 yüdır Cle veland'da belediye başkaniığım elınde tuttuğu içın, bu partının belediye başkanlıgı adaylığmı ka zanmak, asıl seçımlerde kesın bır zaier anlamma gdmektedır Xl& in yent rekora Ednards Hava Knvvetleri Cssu (Calıfornia), (a.a.) Amenka Hava Kuvvetlerının denema rjılotlarmoan Bınbaşı Wıllıam Knıght, «X15» roket uçağı ile «aatte 7254 kılometre surate erışerek >enı bır rekor kırmıştır. zay çağmın İlk on yılı, yapılan denemelerde surekh bır ılerlemeyle kendıni gostermıştır. Bunlardan bazıları, uzay tarıhınde yer alacak olan «ilk» leralr : 4 ekira 1957 ı 83.8 klloluk »k «Spntnik» in uzay» fönderilmesı, 1 kasım 1957 : îkmci «Sputnik» le uzaya ilk hayvamn gondenlmesı «Laıka» adh dışı bır kopek olan bu ilk uzay canlıst, bır hafta sonra Slmuştur 31 oeak 1958 : îlk Amerikan uydı su «Explorer1» in uzaya gonderılmesı, 3 ocak 1959 : Ava doğru ilk füzenın gonderılmesı «Lunik1» adlı bu fuze Ay'ın 7,500 kılometre uzağınaan geçerek gune«ın ilk yapma uyduau olmustur 15 evlul 1959 : cLumk2» Ay*m yuzune çarpıp parçalandı. Aya ulaşan ılk yeryuzu cısmi. 4 ekim 1959 : «Lnnik3» Ayın yervuzunden gorunraeyen yuzunun resımlerıni 6070 bin kılometre uzaktan çektı. I nisan l%0 : îlk meteoroloji uydusu «Tiros1» uzava gonderıldı 12 nisan 196« : îlk haberleşme u>dusu «Echo1» uzaya gonderıldı 13 nisan 1960 : îlk ulaşım uydusu «TransitIB» uzaya gonderılai 20 agnstos 1960 : îlk defa olarak, uzaya gondenlen canlılar yeryuzune sag salım donduler Bunlar «Stelka» ve «Belka» admda ıkı kopektı. 12 şobat 1961 : Venüs'e doğru atılan ılk uzay aracı cVenera1», gezegenın 100 000 kılometre uzağından geçtı 12 nisan 1961 : Sovyet uzay pılotu înri Gagarin uzava uçusu yapan ılk insan oldu. U teramnz 1962 : «Telstarl» uydusu. Atlantık uzerınden ılk televızvon yayınını gerçekleştıral 31 ekım 1962 : îlk jeooTezi uydusu «Anna1» uzaya gondenldı Aralık 1962 : «Mariner2» Venüs' un 30,000 kılometre uzağından geçtı ve gezegendekı sıcaklığı jeryuzune bıldırdı 14 nisan 1963 : İlk ıstasyonuydu «Svncom1» yorüngeye yerleştı 16 haziran 1963 : Valentına Tere«kova uzaya gıden ılk kadın o'du 1 kasım 1963 : Uzayda vöneltilebı'en ılk uvdu «Poliotl» in atılısı 15 temmnz 1964 : «MarıncrIV» Mars'ın 10 000 kılometre uzağınoan geçerek gezegenın ılk resımlerını gonderdı 4 evlul 1F64 : İlk jeofızık uvdusu «Ogo1» uza\a gonderıldı. 12 ekım 1964 : Üç kışılık ılk uzay gemi'i «Voskod1» uzaya gonden'dı 18 mart 1965 : Uzavm boşluğunna çıkan ılk ınean* Leonov. 16 temmnz 1965 : 12 2 tonluk ılk dev uvdu «Proton1» uzaya gondenlal 7 nis2n 1965 : İlk tıcarî haberleşme u>du«u «Early Bırd» uzava gonderlldl 18 aralık 1965 : Uzavda ılk bulu^ma cGeminı6» ile «Gemını7». 3 subat 1966: A>ın \uzune ılk vumuşak ınıs «LnnaB». 36 haziran 1966: Uzavda, ikı uzav arac! ara«ında ılk kenetlenme «Gemını8» ile «Aeena» 3 nisan 1966 : Ayın çevresmı oolasan ılk uvdu «Luna.\». 12 ei Ifal 1966 : «Gemını12» dekı uzay pılotları 1 370 kılometreve çıkarak vuk^elme rekorunu kırdılar 27 ocak 1%7 : Kaıada ılk uzay kazası Üç Amenkan pılotu Apollo baçlıgınm ıçınde yaadılar. 24 nisan 1967 : Sovyet uzay pılotu Vlacrtmır Komarov uzay uçusunda olen ılk pılot oldu 29 evlül 1967 : «Surveyor5», Ay' in üzennde bazalt tesbıt »ttı Ü 15 MİLYON liralık 1967 ikramiYe plânmm ildnci ceküişine katılabilmeniz için 1 GÜN KALDI. Önümüzdeki cuma akşamına kadaı Iş Bankasında mutlaka hesap açünnız. Hesabınız varsa kazanma şansınızı takviye ediniz... bülün iasarruüarınızı lş Bankasında pcnanızm... ^^^^^^ f t istikbaliniîdn enmiyelidir w TURKİYEÎBANKASI Yenl Ajans: 7544/11795 VEFAT Eski Münakalât Vekâleti Müsteşan ve Devlet Şurası azalığmdan emekh Nedıme Oğut'un kıymetlı eşı, Cebt, Umıt; Mufit ve Şarıka Oğut'lann babası Mahmut Nedim Ogut 4/10/1967 tarihınde Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi 5/10/1967 perşembe gunu öğle namazmı mutaakıp Haabayram Camıınden kaldınlarak ebedî ıstırahatgâhına tevdı edılecekrtır. Mevlâ rahmet eylesın. AILESİ (Henş Rek: 2729/11806) şjmdi tek bir kaynatma tek bir yıkama ile çamaşırda en iyi neticeyi elde edeceğinizi BAŞSAĞLIĞI Bankamız eski İdare Meclisi üyelennden A. Raşit Tunca'nın vefatı dolayısıyle, kederlı aılesıne; dost. akraba ve arkadaşlarına başsağbğı dıler acılanru paylaşinz. Tıirldye ÖğTetmenler Bankası T.A.Ş. İdare Meclisi Cumhunyet 11805 ustun kudretli NORMALİN 2 MİSLİ "Maori Volkanics" YALNİZ 12 GÜN Müzikal Grubunu Takdim Eder. Şadırvan ve Roof Bar'da Cumhunvet 11756 19 uncu Kotanın hazırlanmasmda esas alınan t ı ı b l ı Kj; programı munasebetıyle Turkıyede ılk defa 1ÇİN Teni İstatistik Pozisyonlanna Göre GARANTİ EDERİZ! TEN2ÎLÂT kısa bir müddet için NORMAL PAKET Gümrüh Giriş Tarife Cetveli ve ilgıh Hukümler Tucel A. Esentıirkoğla Karaköy Y. S&lonu Gumnlk Mudur Mua. Isteme adresi: P. K. 746 Karaköy Fı 60 TL. Çumhurıyet B 11791 GerekçelL Kanuni ve Tavizli Gumruk Vergili, Istihsal Vergili, Taksitlendirme Hııkumleriyle UAHtl İYK Dr. Kâmran Şenel TaKstrn SıraaeiTUec OBH Ul/t I*İJ MSS.4 H«I îfln (lfl II) (Ajman Hft5T&hanesi ram) \ 175 krş 7ML 325 krş t i n c ı ü k : 2411/11731 YALNİZ !
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle