11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE DÖRT 8 Ekim 1967 (JL'MHLIRİÜET STALIN'm zulmüne uğrayan Çeviren: AZIZ KAYLAN Svetlana.. Stalin ona çofc »everdi « Her nalde yemek Utemezsin?» füye sorduğu zaman. Ben «Tabil istiyorum.» diye cevap verdim. Mah kumiyet karannı dinleyenlerin ye mek yemediklerıni bilen kadın yü Vagonun içinde 76 kadın vardı riıme bir tuhaf baktıktan »onra y* nımdan »yrıldı. Idam mahkurnlan için hanrlanmı? olmalı ki yemek hakikaten pek nefisti. Tabaklarda küçük bir kırmtı dahi bırakmadan hepsini yedım. Tıkıldığun yeni koğuıta ranza adedine nazaran iki misli insan vardı. Mecburen nobetleşe yatıyor duk Aramızda koylüler, i?Çİler, kâtıbeler vardı. Bunlar Rusyanın dört bucağından gelmıı kimselerdi. Pugaçev Kulesi diye anılan bu zindanda onbeş. gün kaldım. Bir akşaın başka hapishaneye nakledileceğimizi söyleyerek bizleri kam yonlara bindirdiler. Moskova'nın iki yü.z kilometre kuzey doğusunda bulunan Yaroslavl'daki hapıshanede iki sene kal dım. Burada gündüz uyuma yasa kamplarında ğı Tardı. Fakat istediğimiı kadar kitap okuyabilıyorduk. Kısa zamanda okuyormuı gibi yaparak oturduğumuz yerde uyumasını öğ rendık. Geceleri de bol ışık altında kitap okuyorduk. Zira gündüıleri hücremiz oldukça karanhktı. Kom şu hücredekilerle acaip mors tık tıklarımızl» haberleşıyor, zamaıun monoton akışma bir nebze olsun renk vermeye çahşıyorduk. Kendırai hapishanenin günlük hayatma iyıce alıştırmış, hiç bir şey düşünmemeye çahşarak haksız yere verilmiş cezamın bitmesini beklerken babamm ölüm haberi geldi. Içimden bir şeyin daha koptuğunu hissettim. Buna ragmen kendıme hâkim olup diıltrimi gıcırdattım. Bu benim kin ve inükam parolaradı. Hapishanede çıkan yangından, hastahklardan, doktorların nasılsa iyi davranışlarından ve aldığı mız çeşıtli ve acaip cezalardan bah setmiyeceğim. iZra bunlar hemen her zindanda olağan şeylerdır. Babamın ölümunden sonra bile annem bana her ay elli Ruble gön derivordu. Bu para ile hapisane nizamlarına uygun bazı ihtiyaîlanmı sahibi bır kadın olan dukkândan temın ediyordum. Kadıncağız her gun hapisaneye uğrar, ihtayaçlarımızı not eder, sonra yollardı. Bır sabah geldiğınde isteklerım arasında iki adet defteri soyleyınce: « Onlara ıhtiyacın olmayaresi yazılıydı. Yammdakine, «Anlafilan bizler hususi malzemeyiz» demekten kendımı a!a madım. Her şe\e ragmen hajatımdan memnundum. Açık arazıde temu havayı teneffüs edıyor, ış kampına gonderılmekte olduâum ıçın seviniyordum. Ne de ol'a gundüzlerımi temız havayı koklayarak geçirecektim. Vagonun içinde yetmış altı ka dındık. Hepımiz neşeliydık ve durmadan konuşuyorduk. öyle bir an geldi kı içinde bulunduğumuz durumu ntup »arkı bile aoylemeye başladık. Bir arahk benden şiir okumamı istediler. Okudum. Kazanda' ki evimde arkadaslarımla edebiyat sohbeti yapıyormuçum gibi bır his vardı ıçımde. Vagonda sadece tekerleklerin ve bır de benım sesim duyuluyordu. Ken dımdeıı geçmıs bir halde kaç tane şiir okudurn bılmiyorum. Trenin durması ve vagon kapıjının açılmasıyla ancak daldıgımız ruva âleminden kurtulduk. tçeriye bir subay girdi ve bagırdı: « O kitap kimdeyse çabuk bana versin.» « Bizde kıtap yok » dedığim zaman adam deliye dondu: Stalin bütun (tücun kendisinde oldujju günlerde Sovyet Prezidiumunda konuşurken Stalin .. tıkenceler hep onun adına yapıldıcak. Zira yaktn zamanda ba?ka yer« nakledılıyorsun> dedı. « Nereye?» diye (orduğum zaman cevap alamadım. Kadın bildıği halde bana söylemekten çekındı^ıni anladım. Korkuyordu zavalh. Yarın EDEN BULUR Berlin'de adına UIMUUIŞ bir heykcli vardı. İş kamplarında Bındığimiz yuk vagonlarının üzerinde «Hususi malzeme» iba Ve bir gün ajanslar onun da ölıim haberini dünyaya yaydılar Disi Bond MODESTV BLAISE <£J2.ı PEPİNİZ. İSTANBUL ISTAÎfBUL RADÎOSO M 25 Acıhs. oroîrara 06.30 Turkuler 06 45 S«4hk oeutlert 06 50 Ovun havaları 07.00 Kove haberler 07.05 Sabah melodilfrl 07.30 Haberler ve hava dunırnu 07.45 Istanbulda bugun 07 50 Hafif muzık 08 00 Bu sabah sızınle 08 20 Mu^ıklı o\unlardan 0S 40 Her telden 09 00 Sosval hızmettp kadın 09.10 Fransadan %ankılap 09.30 Sabah turkulerı 09.45 Gıtar «oloiarı 10 00 Muz'.k kutusu 10 15 Pratık bılcıler 10.25 E. Konaardan sarkılar 10 40 Arkası varın 11 00 Kısa haberler 11.05 Sabah konseri 11.45 Solodan solova 12.15 B. Aracıdan turkuler 12.30 R Ertenden s*rkılar 12.45 A.Yavascadan sarkılar 13 00 Haberler. R G de buzun 13 20 Hafıf mülik 12.30 Reklam oro«ramları 14.00 Solistler eecidi 14.20 Dans muzıcı 14.35 S.Dızerden sarkılar 14.50 Konser ssaü 15.40 Osman Turenden turkuler 15.55 Kısa haberler 16.00 Okul mdvosu 16.40 Cocuk bahcesi 16.55 Sevilen sesler 17.15 Kısa haberler 17.20 Karma fasıl tooluluSu 17.50 Reklam Droeramlan 19 00 Haberler v e hava durumu 19 45 N'.AItında* Tuiekciden tur kuler 20.00 KiıaDİar arasında 2015 Hadvo h»fll M. orkestrası 20.30 Recaıb Kandili dolavısivle Mevlıd 21 55 24 sastin olavları 22 00 Reklârn oroaramlan 22 45 Haberler v e hava durumu 23 00 Caz severlerle basbasa 24.00 Kanani! İSTANBUL IL RADTOSU 16 55 Acıhs v e Drocram 17.00 Sİ7ln icin 17.30 Kucuk konser 18 00 Ivi «ksamlar 18 30 S e r ı i n ı k muzik 19.00 Hafif müzik l1! 30 Aksam konseri 20.15 Genclerie beraber 21.00 Klâsik Batı m u z ı ö dinlevicl istekleri 22 00 Hafif muzilc 22 15 Gece konseri 23 00 Dansedellm 23 30 Caz m u z l ü 24 00 Gece varısı icln 01.00 Protram v« ksoanı» 123456789 dan biri (lâkabı ve adı). 2 Tam birinln adı, acırna «Juygusundan hedefe vuru? hareketi, seslenm» yoksun kişl. 8 tVücudünün yeni lecek kısmı hoşı edatlarından. 3 Sevinç ve kıkarşılıgı iki söz. vanç içinde bulunma hali (Divan îçine eşya edebiyatında). 4 «Büyük çapkonulup tas;ntaki öldürme veya yaralama aranaya yanyan acı» m&nasma i ü söz. 5 Yeterraçlardan, sıcaıc lık (eskı dılde). 6 Ayakkabı tr> HZİB U32L3U denizlerdeki orpuğunun dortte ikisi, iki mânada 8 tası simlt gisijz söyliyerek karşısında gene rubi dellk adarrruzla bır Işi anlatmaya çalışma lara verilen 1 sim (eoğrafya hareketi. 7 Tarihın ilk çagla•«ktt terimi). rında geçralş buyiık savaşlardaa atamaan 3\ + Garth !.«*<, Trftfcnıy J o n triFFAN\ JONESİ BUVUt LOKAMTALABu. i U SOLDAN SAGA: X 1 Erkek olmıyan cinsten it (iki söz). 2 «Çalışıp meydana •7] koydugu iş fena» anlanuna iki X söz. 3 Hoş güzel yapılmış durumda, Batı Anadolumuzda bir .X kasaba. 4 Tersi «sinirli» mânasınadır, bir harfın okunuşu. 5 «Şeytan sülalesıne mensup kızın çehresi» karsılığı iki söz. 6 Çevrilince «mektup» şeklindekl telgraflann başına ya'ilan üç har^3 fm sıra ile okunuşu belirir, herhangi bir kurul mensubu. 7 DÜNKÜ BULMACANIN «Yapmakta olduğun işı sona erHALLEDİLMİŞ SEKLİ dir!» mânasma iki sözlü bir emir. 8 Nota, güzellik tannçasının heykelinin ele geçırüdigi ye NASIL HALLEDİLECEK Tnkartdakl rakamJj bnlmacadı sarin adı. 9 Kadın elbiselerinl dece 4 tane anahtar (tpucn) ve 8 tane «ona« vardo. Boj kalao 12 süsliyen garnitürlerden, henüz karenin içine 1 den 9 a kadar ayguo blret rakam koyarak ve topyenüecek dunırna gelmemiş. lama, çarpma, çıkartma, bölme işarellerine dikkat ederek soldan YUKARIDAN AŞAĞIYA: sağa ve yukandan aşağıya bulmacada gSsterUen tonaçlan bnlonuz. 1 Eski Rus imparatorlann Biras vaktlnizi alır ama, boj vaktinizl bo^ça teçirmij olnnanuz. x~H • • 3f ~r T • • 1| + ÜJİ [7 E• • + T İMZA. F. W. KENYON ALBİT 19 « Korkmazdım ama, sıkılırdım. Kendisini son gdrdüğumde canavar dedi bana. Bılmem neden dolayı. beni bütün okulun onünde rezıl edecekmiş, öy le soyledi. Çok içmisti ama, içmedım diyordu eibette.» « Sabırh ol, George. Annen pek bedbaht bir kadın.» George Augusta'nın koluna girdi, kiliseye doğru yürüdüler. Augusta'nm kararlaştırılan evlenme sini konuşuyorlardı. Evlenme yenıden geri kalmıştı. Nişanlısı Albay George Leigh'le ikinci gobekten kardeş çocukları oluyorlardı, bu yakm akrabalıktan dolayı da albayın babası itiraz ustüne itıraz ileri surüyordu. George Byron: «Seviyor musun onu?> diye sordu. Bunu öyle bir babaca tavırla sormuîtu ki Augusta kahkahay'ıa gülmekten kendını zor tuttu. Işi alaya dökerek: «Sık sık, onsuz yaşayamam, diyorum ama» dedi, «bakıyorum yaçıyorum, iştahım da yerinde!» « Bir de buna aşk diyorsun, ha? Hiç sanmam. Augusta. Gittikçe şişmanhyorsun, ayol!» « Şişman? Ben bıraz topluyum, o kadar. Son« Senin kadar şişman değılım ya.» ra, ben senden daha uzun boyluyum.» Augusta: «Toplu olduğun için kısa boylu görünüyorsun» diye alay ettı. George kaşlarım çattı, ablasınm adElerinden dolayı değil, annesinin pek şişko bir şey olduğunu hatırlamıstı da ondan. Ne korkunç bir tehlike işaretiydi bu! Anlaşılan kendisi de yakmda gövdesinl aç bırakıp dızgin altma almak zorunda kalacaktı. Augusta konuyu değişhrmeyi uygun bularak: «Yeni bir ayaklanma oldu mu okulda?» diye sordu. George üzgün üzgün başını salladı. Kendisini baş olacak bir adam saydığı için, 0 düzenlemışti Augusta'nm sözünü ettıği ayaklanmayı. Gerçekten de baş olacak bir kunse değü miydi ya? Okulun üçuncüsüydu. Ayaklanma, Augusta'ya yazdığı mektuplardan bırinde heyecanla anlattığı gibi, okul yöneücılerıne kaışı yapüan o alışılmış ayaklanmalardan değildı. Emindi ki çocuklar arasında yeni başöğretmeni seven bir tek kişi yoktu. Bu adam onun pek sevdiği Dr. Drury'nın yorine seçilmışti, d* kiradi biliyor muiunuz? Canterbury Pia Çeviren: Vohdet GÜLTEKİN A N K A R A 06.25 06.30 07.00 07.05 07.30 07 45 08 00 08 10 08 40 09 00 09 20 09 35 09 40 10 00 10.40 10 55 11 15 11 30 12 00 12.15 12.30 12.00 13.20 13 30 14.00 14.15 14 35 14 55 15.00 15 15 15 45 16 05 16 25 16 40 16 55 17 00 T. G. ZiraatJUnkası SUnel Müdürlüğünden MüfeHiş Muavinligi Gİriş Sınavı Açılacakhr 1 Bankamu Teftiş Hevstince, 3T yaşmı aşmamıa v» askerlikle ilgisi bulunmayan Iktisat; Hukuk; Siyasal Bilgiler; OrtaDoğu Teknik Üniversıtesi İdar! İlimler Fakülteleriyle İktısadî ve Ticarî İlimler Akademisi (Yüksek Ticaret Ükulu) ve bunların yabancı memleketlc.deki muadillerinden mezun olanlar arasında Müfettij Muavinliği giri| sına\T açılacakür. 2 Yazılı sınavlar Ankara'da Genel Müdürlükte, îstanbul (Karaköy) ve İrmir Şubelerimizds 4, 5 ve 6 Aralik 1967 tarihlerinde yapılacaktır. 3 Sınava katılraak istiy^nler, sınava girebilıne }«rtlan; gönaermeleri gereken belgeier, sınav konulan, yabancı memleketlere meslekî tetkik ıcin gönderilm» konulannda gerekli bilgilerı kapsayan broşürümüzü Ankara'da Teftiı Heyeti Baçksnlığı semsinden, İstanbul (Karaköy) •• İz> mir Şubelcrimizden temin edebilirler. 4 İsteklilerin en geç 20 Kasım 1967 taribinde Ankara'da bulunacak şekilde Bankpmız Teftiş Heyeti Bajkanlığına, mezun oldukları Fakülte veya Akademinin adını, mezuniyet yıilarınr, numaralarinı; halen bir Işte çall^makta iaeler çalıştıklan kurumun ve bulunduklan görevin adını, «mavlara nerede ve hangi yahancs dılden gireceklerüü r* Iktmetgâh adreslerini açıklayan bir mektup veya telgraila mfiracaat «tmeleri duyurulur. (Bana «2559 A. 1US1/U7BB) Küttiphanecilik okulu mezunu, lisan Mlen K Ü T Ü P H A N E C İ ' y e Bıtiyaç vardır. îji Fransızca bümek ve kütüphan«cillkt« rübesi olmak tercih sebebi te^kil eder. Muracaat: Telefon: 44 06 76 KUTIİPHANE MEMUfiU ARANIYOR bâneılık: M08/11755 İst. Dz. Tak. Mlz. Sal. Al. Koms. Başkanlığmdan: 1 Kapalı zarf usulü ile 4 adet 150 DWT. tonluk su t«nkerl taça •ttirileeelrtir. Beherinin tahmini bedeil 799630 üra olup tamamı 5198520 liracbr. İşbu 4 adet teknenin tamamı bir lsteküye ihale edllebilecejl gibi Ikişer, iki|er olmak 'özere iki a>Ti Istekliye de Ihale edilebüir. Bu tekdirde 4 adedinin geçid teminab 109705.60 lira ve fld adedinin geçici teminata 61727.80 liradır. 2 Şartnameler ve kontrat resimlen Kasımpaşa'dakl Komiyyonumuzda, K.K.K. Ankara ve Izmir Levmnm Amirliklerinde bedelsiı gnrülebilir. S Ihplesi 20 Ekim 1967 giinu gaat 1130 da Kaatmpaşa'dsM Komisyonumuzda yapılacakttr. i İsteklilerin ihale günü saat 10.3ü a kadar dosyaamdakl yanb belgeleri havl tekllf rrokT"pIan Komiamınjiııa verraelerl. 17.30 17 50 1P00 19 45 20 00 20 10 2015 21 45 21.50 22 00 22 05 22.25 r. 1 22.45 23 00 Gece konseri 23.45 Gee* Tantına 34 00 KlDUli l ANKARA RADTOSU Acılıs. DroKram Gunavdın Kove haberler Sarkılar v e ovun havalan Haberler ve hkva durumu Sabah muzıği Ankarada buıun Her telden T. Toperoen tarkıUr Hafıi muzık Sabah konseri Kısa haberler Arkası varın Okul radvosu K. KarasulevmanoSludan turkuler Istezinıze eöre Cocuk bahcesi ODeralardan secmeler T. Dıkmenden turkül»r Kıbrıs saatı D Balkan v e Y. Klo'ten sarkılar Haberler. R.G. d* busüa Hafıf muzik Reklam DroBramlan Cocuk bahcesi A. Zenserden sarkılar Bueun icm sectkleiriml» Kısa haberler Ü.Yorükoâludan türküler Konser saati Cesltli muzık Receo Bireıtten sarkılar Meset Ertastan turküler Muzık dinlivellm Kısa haberler Ince saz BaSlams takımından türküler v e ovun havaları Reklam nrorramları Habçrler v e hava durumu F Turkândan turkuler Din v e ahilüc sohbetl Saz eserlerı R. Kandili dolayısile Mevlid Nev taksimi Saz eserleri 24 saatın olavları Plâklar araîinda F Kozinoîludan sarkılar Haberler v e hava durumu doinı koposunun tâ kendisi! Bir a n , Rochdale'U altına Baron Byron'la avanesi, ellerinde dolu tabancalar, haykırışarak dolaşıp durmuşlardı. Ke yazık ki onları yola getirmek için hiçbir «ey yapılmami}, bun dan dolayı da bir tek el bile ate? edilmenustL Derken, yeni başöğretmen gelmiş Harrow'ya otunnuş, korkunç Gordon'larla hmzır Bvron'Iann o pek tof lu torununu yemeğe çağırmıştı. George şimdi Augusta'ya anlatırken: «Önce git meduri' diyordu. «Bumın üzerine annem bana zehir zemberek bir mektup yazdı. O zaman ya sevgiyle yazar, ya öfkeyle. Lady Hazretlerinde ikisi ortası yoktur. Geçen yıl, Dr. Drury benim Harrow'dan almmamı teklif ettiği vakit de ne kızmışü!» Augusta bu olayı pek iyi biliyordu ama, bümlyormuş gibi gülümsedi. « Geri alınmanı mı? Gösterdiğin ilerlemeyl gördukçe Dr. Drury de benim kadar seviniyordu. Seni parlak bir öğrenci olarak görüyordu.> George: «Parlak, ama tembel» diye kısa bir kar51lık verdi. Bu konuyu açmakla pek iyi ebnediğini anlamıştı. B^r ara, hiç konu?madan yürüdüler. Augusta içinden: «George o avarelik giınlerinden sonra okula dönunce bir takun çılgmca arkadaşlıklar edinmiş» diyordu. «Belki Mary, Chaworth'u sevip de karşılık göremeyişinin tepkisi» Belki öyleydi ama, bü\ük çocukların küçük çocuklara ilgi duyması pek olağan bir seydi; bunun sonucu olan, küçüklerin de buyiıklere taparcasma bağlanmalan da öyle. «Çılgmca» sözü belki yerinde değildi. Augusta onun mekruplanndan biliyordu ki George'un duyduğu ilgi, romantiklikle, duygululukla renklenmii olmakla birlikte, fikir düzeyindeydi. «Arkadaşlarım uğruna eanınu veririm» diye açıkça söylemilti. Sonra, daha önceki en sevgill arkadagı Lord •Qare onun simdi en sevdiği arkadaşı olan Lord Delawar'ı kıskanmıj, bu da George'u pk üzmüştü. Bunun üzerine. kısa bir şiir yazrrur. bunun bir kop yasını Clare'e vermis, bir kopyasıru da Augusta'ya gondermişti. Senden ancak ölumiin son vereblleceğt Derin bir arkadajlık umuyordam kıvancia. Ebediyen ayırdı benim kalbimden senl Ne >azık ki lhtiraı kötü kalbli bir hmcla. (Arkası r u )
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle