13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI f 8 Eldm 1967 CUMHTJltÎYET Rasputin'i öldüren Prens Yusupof öldü £ Bardak bardak siyanürlü şarap içen, viicudu kurşunlarla delik deşik edilen Papas, Neva sularına atılırken bile halâ yaşıyordu. Rasputin'i öldüren Prens Felıx Yusupof, geçen çarşamba, Parıs'te 80 yaşında oldü. Rus Prensının ölümüyle. şampanya, sürgun, grandukler, Anastasia Rusya'sının ölçülmüş, bıçilmiş cınayet sayfası da kapanmış oluyor. Gerçekten. Prens Yusupof'un sağhğmda, bu sayfa durmadan karışürıldı. 51 yıl boyunca Yusupof, Rasputin'i oldurdü durdu: Kimi vakıt kıtaplannda, kimi vakıt beğendıği ya da öfkelendiği ve nefret ettiği filimlerde rabasıydı Granduşeş Irina ile evlenmişü. Inanılmayacak kadar gu zel ve çok zengındi. 1920 de. Rasputin'i öldürdükten sonra, hiç bır ceza görmeden, Rusya'dan Paris'e gelmiş ve bir hazine getırmışti beraberınde. Parıs'te bir modaevi ıle bir lokanta açtı. 21 yıl sonra Alman işgalınde bu iş yerlerini satmış, hâtıralaruıı yazmaya çekilmışti. Auteuil'deki evinde yan kor ama, rahat, sessiz geçirdi aon yıl larını. Dostlann, asüzâdelerin ve hayaletlenn ortasında. tâncılık: 2488/11782 İstanbu! Bölge Ziraî Miicadele ve Karanlina Reîsliğinden: 1 2 3 4 Asağıda müfredab gösterUen esya »çık eksiltme usulü 11* yapünlacakttr. Buna ait şartname ve nümuneleri dairede görülebilir. Eksiltmesi Bağdat Cad. Caddebostan No. 311/3 dairemizde görülebilir. tsteklilerin aşağıda belirtilen gün ve «aatte geçid teminat makbuzu ve 1967 yılı Ticaret Odası belgesi 11* Komisyona müracaatlan ilan olunur. G«çid thale CİNSİ Mflrtan Tahmhü rotan teminat gfioâ ve n a t i Jaluzi »tor perde 80 M2 5760. Tİ. 412 16/10/967 15.00 (Basın 23692/11762) 5 Ekim 1928 tarihll Cumhuriyet'ten Cumhurbflşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri Şef: Prof. Gotthold» Lessing Solist: Claudıo Arrau 7 Ekim 1967 Cumarteai 15,30 Konser Salonu Prenı Yusupof nurlu saraptan bardak bardak ıçmişti. Sonra da kurşunlarla dehk desık edilmişti. Bir kursun tam kalbine rastlamıştı. ö y leyken, yıne de katılinin üstune saldırabılmıştı. Bır doktor, sonradan şu sırrı açıkhvnrdu : Hıpnotizmacı papas, «delık deşık vucudu Neva'nın buzlu sul a n n a atıhrken bile hâlâ yaşıyordu » İ L AN istanbul 2 ncl lcra Memuriuğundan 967/6063 Mahçuz olup satılmasma karar verilen 3000 lıra kıymeünde Sabri Yaman marka plânya makinasmın açık arttırması 11. Ekim. 1967 tarihinde saat 12.3013 arası Kocamustafapa|a Caddesi No: 394 de yapılacak tır. O gün verilecek bedel, mu hammen kıymetinin °,o 75 ıni bulmadığı takdirde 13. Ekün.967 tarihinde aynı mahal ve saatte ikinci satışı yapılarak en çok pey sürene peşin para ile ıhale edileceği, talep halinde gerekli posta masrafı verildiğinde şart nameden bir örneğuı adrese gon derileceği, isteklilerin satıs günü mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatlan ilân olunur. (Basın: 5831) 11773 Prens ve Prenses Rasputin Yusupof adı nerdeyse birbirinden ayırd edilemiyecek kadar Rasputin adıyla karışmıştı. 1920 yılında, bir akşam, Prens Yusupofla eşi Grandüşeş, New York sosyetesinde bır dâvete gıderler. Ev sahibi boylesine ünlü kışılerin karşısında tu tulduğu heyecan içinde onlan öbur misafirlere jöyle tanıtır: «Prens ve Prenses Rasputin.* Siyanürlü şarap Fsris, 3 (a.a.) «Le Temps» gazetesine bır demeç veren Yunan Başvekıh M. Venızelos, Kuçuk Asyalı Rumların bugun Yunanistanda bulunmakta olduklarını söylemiş ve demıstır kı : «Bız katî surette mılletımıze zam ve ılhak etmek istiyoruz. Onun için onlann gozlerınoe Kuçuk Asyaya ahşkın bır avdetın aldatıcı umıdını parlatmak bahıs konusu değildır. Netıce olarak Turkıye ıle mucadeleyı bır daha tekerrur etmeyecek surette bıtmış telâkkı etmekte olduğumdan, Turkıye Hukümetı ıle bır saldırmazlık, n'ostluk ve samımıyet mısaklan aktetmeğe daima hazırım.» ürkiyeilemiicodelebihniştir, lardan mılletm yararlanmasını temın eden buyük bır vatanperver olduğunu ve kendini beğenmışlıkten uzak bulunduğunu da sozlerıne eklemiştir. Boks Şampiyonu evlendi Roma'dan bıîdırıldığıne gdre, 3 Ekim gunü, cıhan ağır sıklet boks şampiyonu Cın Tuney ıla Mıs Lauder'ın evlenme torenleri Roma'oa Ru«ya Otelinde icra edılmi^tır. Merasimde yalnız 25 kı?ı davetli bulunmus ve mkâh Roma Valısmm tâyın ettiği bu» yuk rütbede bır fasist memur tarafından vapılmıştır. Prens Felix Yusupof Çar II Nieolas'nın, evlilık yoluyla, yakın ak thracatçı firma Fransızca, lngüizce MÜTERCİM. âzami 40 yasında faal eleman aramaktadır. Müracaat PJC 863 Karaköy. Cumhuriyet 11787 Kimdi bu Prens Yusupof? Yusupof, Rasputin'i öldürduğü vakıt 29 yaşındaydı. Çarı bu belki de papas olmayan papasm pençesınden kurtarmak için göze almış tı bunu. Çarla Çançe iradelerini, hıpnotizmacı papasın avuçlanna bırakmışlardı. Rasputin'in Almanlar hesabma çahşüğı da söylenmis, ti. ama bu söylentileri ispatlayacak hıç bir delil yok elde. Ne olursa clsun, Çarın böylesine değer verriığı bir kişinin ortadan kaldınlma sı, ıhtılâlın habercisiydi. Bolşevik ler için «meyva olgunlasnus,»tı artık. Yusupof 70 yaşında, onu neden öldurduğunu soranlara dimdik ju cevabı veriyordu: «Rasputin'i öldürmekle kötü kuvvetlerden kurtardım. Şımdi, o benim koruyucu meleğim.» Bunu kendi kendine güven vermek için mt soyluyordu kımbılır? Çunkü, Rasputin'i öldurmek kolay olmamıştı. tki saat başbaşa kalmışlardı. Bırlıkte \emek yemışler, Rasputin sıya Beethoven Brahms 5. Fiyano konsertosu 4. Senfoni Biletler: 5 Ekim 1967 sabah 9.00 dan itibaren Konser •alonunda (Basın 23939/11779) ÖIü Rasputin onu bırakmıyordu Prens Yusupof, omrunun son gunlerınde, salonunun duvarlarım hep kendi elıyle çizdiği canavar ve kâbus tablolarıyla dol duruyordu. Bu hahnı endışe edenlere, ak saçlı esi Grandü«es şoyle dıyordu: «Geçmış donüyor geriye » Rasputın, kendmi oldurenin yakasmı bırakrnıyordu. Ardahan As. Sal. Al. Kom. Başkanlığından: 60 ton ayakta canlı koyun 19 Ekim 1967 perşembe gunü saat 13.00 de kapalı larf usulü lie «atın alınacaktır. Muhammen bedeli 270 000 lira olup geçid teminatı 14*550 liradır. TeklU mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Kom. Bşk lığına verilmesi |artnameai Ankar» T« tstanbul Lv. ÂmirlikJeri ile Kom. Bsk. Ugında görülebilir. Sayı 1755 (Basın 23481/11761) Şehremını Muhıttın Bey dün Paris, 4 Henrı Bero, «Le Pe bır muhabırimıze süt meselesi tıt Parısıen» gazetesine verdığı hakkında şunları söylemıştır : Süt, bâvılere 22 kuruşa vebeyanatta Gazı Mustafa Kemal Hazretlermm Turkıyenın mılli rılivor. Litresini 28 kurustan faı« havatında oynamakta olduğu laya satmamalan sıkı sıkı tembuvuk rolıi ehemmıyetle kaydet bıh edıldığı halde 30 38 kurumekte ve memleketın çoğunlu sa katfar satıvorlarmıs. Bu dıi" ğunun ıcra edilen ıslahatın ye rum karşısında süte azamı fıyat nıliklerını takdır etmekte oldu konmasını emrettım. Şımdi, buğunu sovlermştır. Kendılennın gunden itibaren sut 28 kuruşa malık olduğu buyuk sıyaset ka satılacaktır. Fazlaya satanlar cebihyetleri mılletlerarası ıhtıras zalandırılacaklardır. Henri Bero Süt meselesl H 3S SZ = 33 SS 33 SS ~ 33 SZ 33 SS 33 S 33 33 SS SS •m BİLGİ YAYINEVI Yeni çıkan beş onemli kitabııu sunar: * TÜRKÎYE'DE SOL AKEMLAR: S. B. Fakultesı Doçentlerinden Mete Tunçay'ın tıtiz çalışmaları ve genış araştırmalarına dayanan, belge ve fotoğrafların da bulunduğu eserınin yeni ve ekli basımı, 15 Lıra. «) DON QUİJOTE : Dünyanın her yerınde asırlar bcyu AK YAYINLARI ^ Yayın Hayatı VARLIK VAY1NLARI PRATİK ÖĞRETİM BİÇKİ KİTAPLARI ~~" r= = ^n ™~ ^= = = = • ^^ ^= ^^ = ~~ SS CS = = =T H ^^ ZZZ = = = = = == = =: • C t P ü t K U İ S l n : Bu saHUK EVB L U T AT IN L AR I >ısıyle bırınci yılını dolduran SÜKRf CANALTN Cep Dergısı «Dunyaya Açılan FEVZİ UÇAN hayranlıkla okunan, her eleş• 1 rEMEl BİÇKİ: Bflrun Pencere» olduğunu değışen • YENİ PROGRAM UYGULAtırmenın lıstesınde Daş sııayı kadın elblselenmn nasıl Biçlllp dunyamızm çeşıtli kültürel oMA KİLAVÜZTJ (IV) : 7,5 lira. alan, Cervantes'ın bu unlu dıkilecefinl tek raetotla bocasıı la>larından derledığl yazılar • YILLIKÜNTTE PLÂNLAİU. öğreteo ana feıtap Fıatı • 15 lira eserı, yazıldığından tam 362 ve bırbırınden guzel hikâye anHI): İO lira. yıl Bonra ılk kez eksıksız, dort • s «OMLEK VK PIJAMA ve şur çevrılenyle bir Jcere dıl üzerlnde çaiısılarak tam • « L L I K ÜNÎTE PLANLAR: Flatı 7A lıra tstenilen kV ' daha isbat ediyor. Fiatı 3 lıra, metin tıaünde Bertan Onaran LARI (IV) 7,5 h r a . YANKI YAYINLARI S taptano bedel) Ziya CanaJ t » 144 savfadır. ' tarafından turkçeye çevrıldı. • Y1LLIKÜNİTE PLÂNLA tanbul P.K 973 adreslne gön0 KANTONDA ISTAN: 500 sayfa 15 lıra. RI (V) : 7.5 hra derildiğinde derhaJ taahbOtlfl ' Dr. ÎOANMA KtrÇttRADÎ = • EGLENTÎLİ BİR GOM Buyuk Fransız yazarı Andrö •İŞ TAKVİMİ. 4 lira. olarafc göndenhr Ödccneli ts> Malraux'nun en guzel romanNÎETZSCHE VE ÎNSAN = ME TÖRENİ : Ünlu Macar hı• BÎRİNCİ SINIP ÖGRETİMİ: tendigınde posta Ocret) Uâ»e larından birı olan «Les ConHayat boyunca insan ve in kâyecısı Tıbor Dery'nın, Ada5 Lira. P K. 18 AFYON. edılir querants» ı Attılâ llhan dılı•an meselesınden bahis eder S S let Cımcoz'un özlenen turkçernıze çevırdı ve Varlık Yayındururuz, şımdi elimızde bizle S S sıyle yaymlanan üç uzun hıevı buyük eserler kıtaplığında re ışık tutacak bir e«er var. kâyesi. 6 lira fıyatla yayınladı. Bu çe192 sayfa 10 lira. •== 120 sayfa 5 lira. vırı bu ayın önemli edebi olayJENS PETER JACOBSKN = • VtETNAMDA SAVAŞ larmdan biridır. StSTE BÎR SES = SUÇLARI : Son günlerde ıçe0 ÖLÜMLE OTUN : Çagdas Camus, Kafka, Rüke'yi etki = = nde ve dışarıda herkesın sozuRomen yazarlarının en onemlemış Danımarkalı yazarın, £35 nu ettığı çağımızın bu tuylılerınden b ı n olan Zaharıa Turkçeye Tahir Alangu tara S ler ürperticı sorunu üzenne Stancu'nun «ölümle Oyun» fından çevrılen ilk eseri. ünlü duşünür Bertrand Rusadlı eserıni Yahya Benekay Türker ACAROGLU \ 160 sayfa 5 lıra, == sell'in her aydını etkıleyen ve ashndan dılımıze çevırdı. Bu her ülkeyi uyaran esen. MARGL'ERrTE DCRAS == guzel eser bu ayın ıkmcı ede1911 Rl'S DEVRİMİ (1966). François Xavier 224 sayfa 7,5 lıra PARKTA = w bı olayıdır. Balkan ülkelerınCoquin'den Atillâ Tokatlı'nın dıhraıze çevırdıği kıtap, Izlem • TOLSTOî'DAN ANILAR: Gunümüz Fransız yazan ha ^ de tozu dumana katan savaTayınlannın (Bilgi diıisi) nın ılki olarak basıldı (152 s , 750 Maksım Gorkı'mn yakın dosyat fılmımn bır karesini nasıl 3 3 şın acıklı romanıdır bu. Var / krs ). Etkılerını butun dunyaya duyuran Rus devrimının nestu üzenne tuttugu notlar, buda ustalıkla ışlediğini Bertan 3 3 lık Yaymevı, 6 lıra. yük yazarlann ve sanıt dunnel bır tanhçesını buluvoruz, bu kıtapta. Gırış bolumunde Onaran'm çevinsınden okuya 3 3 • ÇAGDAŞ EGÎTÎM : Un denılıyor kı: «Bu aevrım, aynı zamanda ve her şeyden once yasının bırçok gızlenımlerını cağız. 3= lu Ingılız pedagoğu Lester aydınlığa çıkarmaktadır. Ak'it bır Rus devrımıdır, Çarlık otokrasısına karşı mılli ve sert 112 sayfa 5 hra SS Smıth'ten Nurettın özyurek' Goktürk'ün turkçesıyle yayınbır tepkidır. Doğu^tan Rus olan devrım, ancak kazara enterDajıtım : BATEŞ 33 in dılımıze çevırdıği bu eser lanan kıtap 4 lıradır nasyonal gorunmeğe baslayacaktır.» Bugun, aradan tam 50 gunumuzun eğıtım sorunlarıBÎLGİ Î A t l N E V l y:l geçtıkten sonra da durum aynı mıdır? Hep aynı devrım • * * = na ışık tutan nıtelıktedir. VarYenışehır Ankara olarak mı kalmıstır? Olay, yeni bır takım anlamlar kazana'ı. TARtH BOYUNCA TÜRK 3 3 lık yanıları arasında çıkan kiOrtada bır tek devrım yenne, devrimler var, bugun. Nedır ŞEHİTLİKLERİ = tabın fıyatı 5 lıradır. FEN YAYINLARI şu 1917 devrimının asılı esası? Kıtap, bu soruya kısaca karYazan : IHSAN ILGAR 33 • BAUDELAİRE VE KÖTÜşıhk vermeğe çahşıyor. Okur, kitapta hıçbır ders bulamı>or. Sıbıryadan Atlas Okyanusu 3 3 LÜK ÇİÇEKLERt : Şu sırada na kadar 232 Türk sehitliğınin = 3 Yazar, bğretmek ıstedıği şeyi kendısı de anlamağa çalışarak Huseyın Koroğlu : Konya butun dunyada unlu Fransız resım, harıta ve tarihçesini ^ 3 oğretıyor. Kıtap, ı>ıce bıhnmesi çağımız insanı ıçın vazgeçılEğıtım Enstıtusu Miıdurü. şaın Charles Baudelaıre'ın okapsayan eser . S3! • MEKANtK 15 TL mez savılan bır donemı aaha da yakından oğremp incelemeluraunun yuzuncu yılı anıl« MEKANİK PROBLEMğe surukleyecek nıtelıktedır. Devrım arıfesınde Rusya, Şumaktadır. Bu vesıle ıle Prof. *** ==, LERİ : 15 TL (Çozumlu 5J0 bat devrımı, Bırincı geçıcı hukumet, Koalısyon hukumetleri, Suut Kemal Yetkın, BaudelaGuzel Bolu'da geçen bir ask ^ 3 problem) Ekim ayaklanması gıbı beş bolume aynlan eser. aydmlann ıre'ın hayat ve eserıni ınceleromanı: ^^ • ELEKTRİK VE MODERN yen ve 22 şıırının çevınlerıni kıtaplığında bulunması gereklı tarıh kıtaplarından biridır. • O BENİM ELtMDE. 33 FtZİK : 16,50 TL • SOVYETLER BİRLİGI'NDE SOSYALtZMİN KCRCasıllarıyle bırlıkte veren yeni Yazan: Bolu Vilâyet Matbaası ^ S • ELEKTRİK VE MODERN bır eser hazırladı. Varlık yaLÜŞU (1966). A. Fadeyev, E. Çerminskiy, G. Golikov adh yazı işleri eskı şefi Osman Nuri ^~" FtZİK PROBLEMLERİ : 15 yınları arasında 5 lıra fiyatla Sovyet Rus yazarlarmaan Serif Holusi'nın çevırdığı bu kıTunç'er. 33 TL (Çozumlu 515 oroblem.) çıktı. tap, Payel Yayınlanmn (Yabancı ülkeler dizisi) nde çıktı • KADERCt : Buyuk Rus (C39 s , 10 lıra). Yazar, Kapitalizm ve Sosyalizm başhklı iki yazarı Ivan Turgenyev'in en bolume ayırdığı kıtabmda, ılkın kapıtalızmın Rusja'daki geguzel hıkâyelerinden seçılmış lişmesmı, emper>alızm ve halkçı burjuva devrim hareketleri olan bu eser Nıhal Yalaza Tadonemınde Rusya'vı, devrımler donemıni (1904 17) goza'en EN BÛYÜK YAZARLARIN luy tarafından dilımıze çevriEN GUZEL ESERLERİ geçirmektedır. 1860'ta devrımci bir halkçı hareket olmuj, lerek Varlık Yayınları arasıntoprak koleliği kaldırılmıs, Orta Asya'mn ele geçirilmesıyT O L S T O Y : H « a HURAT da 4 hra fıyatJa yayınlanmışle kapitalizm busbutun yavılmış, Rusya'da ışçı hareketınin H. Troyat: DRUNCEK tır. gehsme=;ıvle marksçıl'k genışlemişti. 1900 1904 yıllan araDickens: BUYUK *** sında devrımci hareket gehsmış, Rusja'aa marksçı bır Sos• StlRtMlZDE OGRETIVIEN n * Dünya Edebiyatı Klisıkleri: yal Demokrat Isçı Partısı kurulmustu. Rus Japon savaşı Şurlerınizi bekler. P.K. 6 Usak (1904 05) sonunda Rusya'da ilk halkçı burjuva devrimi olTol.loy: HARP VE SULH (5 tatü Tolttoy: DİRİLİŞ O. b a a ) du Genel grev ve sılâhlı bır ayaklanmadan sonra devrim Tolıtoy. KAZAKLAR MİLLİ EDEBtTAT T« çoktu (1907). Yeni sara\ı de gelışıyordu J Auıt.n: EMMA SONRAS1 Sosyalizm oonemme gehnce, ekim 1917 devrımiyle RusH. Mur «r LA BOHEM 10 Lıra ya tarıhmde yeni bır çağ ba^ladı. Halkçı burjuva devriminH. Mınn MAVİ MELEK • Mozaffer ENOER W. Collınt: BEYAZLI KADIN den sosyalist devrıme geçıldı. Sovvet ıktidarını sağlamlasLawrence OGULLAR VE SEVGİLİLER Ticaret Lısesı Müdurü tırmak uğrunda buyuk bır mucadeleye ginsıldı. Sovyet CumL.wr,nc. GUNAHKÂR RUHLAR Kırklarelı hurıyeti bır savaş meyaanı halıne geldı Yabancı askerl müA. Prevcıt. MANON LESCAUT dahalesi ve iç sava<:tan (1918 20) sonra. ulusal ekonominin G. Flıub«rt MADAME BOVARY V. Hu o: NOTRE DAME'IN KAMBURU I kalkınma dönemi (1921 25) gelir. Sosyahst bır sanayileşme Resimli, Haritatı ıle tanmm kollektıfleştırılmesı başlar. SSCB'nde sosyalizmin [•Nobel Kazanan Yazarlardanı Turk SPOR'UNU kurulusu da bu doneme rastlar (1926 40). Bırinci ve ikinci Topjekun bulabıleceğınız bır H.m,n »ly SİLAHLARA VEDA ( i b M l beser yıllık plânlarla ekonomi daha ıleri gıder. îkinci Dünya Htmıngoıy: IRMAKTAN ÖTEYB eser. H<mıng»ıy. VARLIK, YOKLUK Savası sonrasmda dorduncü ve besinci beser yıllık plânlar Turkıje SPOR YILLIĞI 196667 Pnternalc DOKTOR JİVAGO a'oneminde ekonomık kalkırma (1946 55) daha da hızlan Beden Terbıyesı Genel MuSteınbtcta CENNET YOUU a biSO" mıstır durlugu. Sl«inb«ck: AŞK OTOBÜSU SincU r Leoıs SENİ SEVMEK KAOERİM • SOVYET RUSYA VE BİRLESMİS MİLLETLER Turkıje Mılli Ohmpıyat 1 Andr» Gı<)< KALPAIANLAR (1965 . M. Ali Kıslah'nın kıtabı, Ankara Gazeteciler CeKonııtesı Pearl Buck ANA miyeti'nce yajınlandı (108 s., fıyatı kayıth değıl). Yazar, ko Sılâhlı Kuvvetler P..rl Buck ŞAKAYIK nunun sınırlarını çızerken, özelhkle polıtıka üzerinde duruve Butun Spor Kulupleri. Pearl Buck: MUBAREK TOPRA* Kâmran TEKIL'ın hazırladığl yor. Bırleşmış Mılletler içmde Sovjet blokunun ve hele bu îrnparatorlufun, kurulusundan »Çağımızın En Onlü Romantart pser. Fıatı • 20 TL. grupun önderi olan Sov\etler Birliğmin davranıslannı inceyıkılışına kadar yeni yesikaK.nvo" • BİR GOLGENİN ARDINDAN Lutun kıtapcı'arda. lara göre yazılmıs en mukemlemektedır. Bunun ıçm, ılkın Sovyetler Bırliği dış politıkaKanyonl JOSEPHINE O. b l W " mel ve jegân» tarihidir. sının temeli olan Marksçı Lenınci kuramı kısaca özetlemekM. Drunwf: VALSE DAVET Türker ACAROGLU te, sonra Sovyetlerin Bırleşmij Mılletler'deki temel olaS. Mjuchamı OYUN Altı klsillk blr heyeUn eıeridtr. OZ\NLAR VE YAZARLAR rak bu gorüşe a'ayanan davranıslsnnın nedenlerini «rasM. SbuKr KUMSALDA 12. bta) Altı lüks ciltte 3.800 sayta (Ortaokul ve Lıse ders kıD. Du M»uri*r KADER YOLCULA» tırmaktadır. Yedi yıl Rusya'yla ılgili iç dıs gelişmeler izvt renkll renkslz 2.600 resim Y . r K.m.h YER DEMİ7 GOK BAKIt taDİarında yaz'.ları bulunan lendıkten sonra Rus dıs polıtıkasımn temelleri üstüne çeşitT.rlor Cldw.ll SABAH ŞARKI51 vardır 220 edebıyatçı ıle bılgının hali kaynaklardan araştırmalar yapılarak hazırlanan eser, sade Cronın SABAH YILOIZI 13. but yatları ve jserlerim resımlebır dılle kaleme almmıştır. Mumkun olduğu kadar «alısılmış» Fiaü 250 llradır. Her ay blrer Cron.n BIR AŞK UGRUNA O. buı) rıyle bırhkte tanıtır ) Crwi'n ERGUVAN AĞACI 12. bın) m ımırlan oişında kalmağa çaba gösterıyor. Batılı kaynakcilt alınabılir. Ilâvelı yeni basım. Crsn.rr BİR ACI Ş4RKI lar yanında, Sovyet kaynaklanndan da yararlanarak konuI t k T t vt G O v t n Y»ymevler| . Her t ' u p kabartmj b«t cCtB M Eğ. Bakanlığmca ö|renyu ortayt iki yanlı olarak koymaği çalışıyor. Sonuç olarak: İM« nnk o(*M cek«t Upu O U V Cagaloğlu Yokuju lıtanbul | cılere tavsıye edılmıştır. «Ruıya'nın Birlesmi» Milletler'den aynlmast mümkün d«u ' î o j ^ v m . YATIN 228 s., 6 lıra. ŞİJdlr» hükmüne •»nlıyor. Butun kitapçılarda bulunur. • ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? = • Y.\RGILAMA BAŞMYOR. = • KIZIL TEHLtKE. = Kitaplanndan sonra iki buyuk ş ş eser daha sunar. • TÜRK KAHRAMANIJK = 5İİRLERİ ANTOLOJÎSL = Hazırlıyan: Osman Atillâ. ~ • KOMÜNİZM, SOSYALtZM = VE ANAYASAM1Z. = Yazan: Prof. Dr. Ismet CHrttll. = Kitapçüardan arayıruz. ^ Genel Dağıtım: BATES. ^3 • Kitaplar AKBANK Şub« = lerınden de temın edilebilir. S S SOVYETLER BİRLİG! ÜZERINE S : 9 Mufassal 9 İSTEDİĞİNİZ YERDE İSTEDİGİNİZ ZAMAN İSTEDİĞİNİZ KADAR OSMANLI TARİHİ IPRAGAZ D n 9 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIUUIIIIUIIIIllUIUIUIIU'illlllllllllllll»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle