19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 Ekhn 1967 SAHtFE BE9 Takma ayakla araba çalıp arkadaslarıyla Boğaza gitti Y > an 13 ne 15 olan dort çoa= cuk rrcekı gece Le\ ent Ota SanaMıiıaen çaldıkları otomobtlle bogaz tjru \aptıkları s rada \ akalanmıslardır Pohs sofor ma halhnde otaran \e arabdM kul lanan 4 v^ndakı Erdal Özdınç ı sorgma çekerken sol a\a gınm takma oldagurj gormus \e sa* rmıstır Takma a\akh Erdal ın ga\et ıvı araba kullandıgırı bclırten pi ı «Saflam adaının vapama\acaeı hareketler Anadoludan gelen ka*n>on şoforleri dun sabah Sırıveci. " Karcm arasmda çalışan arabalı vapurlara «bojkot» edereK Denızcılık Bankasını protesto e*mışlerdır Harem iskelesı önünde araçlarını park eden 250 kadar *ofor arabalı vapurlara once otobuslerın alınd ğı saaılerce beıdetıldJderınden ış kaybına ugradıkl&rını one surerek taznıınat talebmde bjlunacaklarım soylemışlerdır DeEizcıiık Barık^sı ılgıi.lerı Sırkecı Harem arasında 4 arabalı vapurunun çalıştığın. ancak bunıardan «Sırkecı» ve «Kuruçeşme» nln ârızalandıgını, dolayısiile ukaıuklıga yol açtıgını büdırmışlerdır Kon dâvasından ded<& ife torunu ö/dürü/dü TBABZON Trabzon Seoze Hall onunde kan da\ası \uzunden ışlenen cına ette Arsın ılçetırnn Yesılce mahallesındcn 60 jaşındakı Yakup Ozer ıle 19 >a(indakı torunu Ayhan özer, 20 yaslarındakı llvas Gursoy tarafından oldurulmuştur. Bitli buğdaylar konusunda unsanların haşere artıklarıyla* beslendiği belirtildi İZMİR MeksiKadan lthal •dılen tohumluk buğdavların bıtlenmesi uzenne Izmır e gelen Tanm Bakanhğı Genel Mudür Muavını Ekrera Gunay dun gazetecüerle vantığı gonlşmede, «In«anların haşere artıklan Oe yaşadıklarını» soylemış, «Basında konu edılen haşere esasen mem leketımızde ve bütun dünyada jraygındır Tohumluk olarak getlrilen bu buğdaylar yenmlyecegl lçın lr^an saglığına zararlı A&ğıld^r» demıştır Gunay, Meksıka dan lthal e d t len tohurrüult buğdayların «Lermarejo54» tlpınde bıt gorüldügünu ve dıger beş çeşit tohumlugun bıtlenmediğını büdırmiştir. ERD \L ÖZDÎNÇ yapan Erdal'a havret ettlk» demı$tır Erdal ıle bırlıkte aynı otomobılde jakalanan Kemal Atık, Ibrahıra Ba^kal ve Zeki Hallaç ıçın «oruşturma «çılmı» tır m Klinik Anatomisi l^tanbul Tıp Faku'teu Profefcorler Kurulu bu \ıl 78 incı some^tre proğramına Tıp tarıhınc.e ılk defa olarak (Klınık Anatomm) &a\ l'e aj rı bır dersın konulmasına karar vermıştır •Klınık Anatomisi der^ı dun ı l i defa Ord Prof. D ' Zekı Zeren ta'afından N. Berkol anfısınde verılmıştır Dunja Tıp Fakulte er nde klltıık •ımılarında okutulan bu ders »vn olarak bu j ı KI proğrama ılk defa alınm ş bulunmaktaaır Bu gece «Regaip Kandili» 5 Ekım Recep 1 17 146 12 111 6 151 9 30 12 00 4 22 1 30 10 33 Istanbul Muftulugu bu akşamı Curoa gunune bağla%an gecenn rrubarek «Refaıp Kandıli» oldusunu bıldırrnıştır Bu munaseDe'le Haf z ve Mevlıdhanlar Cemnetı tarafmdan bu gece saat 20 Oc'a Şehzadebası Camııııde bı mevht okunacaktır Mevlıt, Turki" e Radjolarında aa \a•Mnlanackt r. Sıreer Satış Magazalannda Sl Temmuzda başla an grev, 65 gunaenben de\am etmektedir A\rıca Yenı Tez Buroîs Sendika«ı şırke'e aıt yurdun muhtelıf 32 ıs ^erınde daha grev uyg\ı amaktadır Öte ^andan İstanbul Iş Mahkeraesının l«tanbulda 67 ısçımn kat dığı 16 ış lerındekı grevın «kinunsoz» olduğu \olunaakı karan «endıkanın ıtırazı uzenne Terrsız Mahkemesı tarafından mcelenmektedır Bu arada otorıteler ba<=lamıs gre\ın mahkeme tarafından durdurulamı•\acag1 n ancak karann TemMZ »arafndan ta^tıkı gerektıği kanmndaa'ır Singer*deki grev devam ediyor 15yıllıktitizbir çalısmaoJD.se]neresi. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden İmtihanla Mukaveleü Mütercim Alınacaklır 1 Meml^ketımızle Federal Almanja arasında aktedılmiî olan ve halen \ururlukte bulunan ve dığer A%rupa ulkelerı ıle aktedılmış o up vakın bır zamanda jururluğe gırecek olan Sosyal GuvenliK Sozleşmelerının tatbıkatını sağlamak amacı ıle 7*' terı kadar Almanca ve Fransızca mutercım alınacaktır. 2 Ücret, japılacak ımtıhan rıetıcesıne gore Barem kanunlarıjle bağlı olunmaksızın tesbıt edılecek ve ı? kapasıtesıne n ı zaran artınlacaktır 3 Yabancı tfılde ve Turkçe «en daktılo yazabılenler tercıh edileeektır. 4 Adaylann Ankara'da Sos\al Sigortalar Kurumu Genel Mudurluğune (GENEL SEKRETERLİĞE) ımtıhan içm muracaatlan gerekır (Basın 23830A12678/11771) TESEKKUR , Oğlıımuî ve torunurruı Kutlu Arıcanh nın goz •meliyatı ıçm >attığı Cerrahp*}» Tıp Fakttlteal Goz Klınığinde kaldığı «urec» her turlu yardım ve «lâkalarını Kirgemıven Klinik Direktonl u y ı n Prof Dr Altınyıldız kumaşları Avrupa ve Amerika'daki magazalarda da satılıyor! Altınyıldız, yıllardan ben ve rmıntazamanîAvrupa pıyasalanna vünlıi kumaş ihraç eden özel sektöre mensup tek TiırJv muesp^e^d'î ^ üzere yıl yenıdcn Altınyıldız kumaşları Avrupa kahtesindedir. Elinızle dokundujiunu/. zaman, kumaşm cinsme gore Avustralya yununun sıcakhk ve yumu^ıkh^ını veya Turk tiftığının canlılıgını parmaklarınızm ucunda hissedersmız. Altınyıldız çeşıtlerını görmeden kışlık kumaşlarınızı seçme^ınız. NECDET SEZEiBe * «rr.elıJsTinı başarı\l» j4p*n «aTUVi Prof Dr Narknzıtor Dr Myın Ncsrtn Hanımefendıje ve amelnata katılan asıstan doktor ve hemşıreleıe başhemşıre amelı>athane hcmşıresı \e servıs hemsirelertne, lümıg n nazık ve temtz yardımcı elenarüarına, gosterdıklerl llgı jçfkat ve nezaket dolavısiyle en d«rın muhabbet \e sukranlarımızı funarız Dr Saat Seren Kanık Arıcanh atleleri Curnhurlyet 11788 NEJAT AYBERKe Avrupa'da aranarijyerh kumaşlar^ Manajans 3164/1179» ŞAN SİNEMASINDA 105 KlŞtÜK KADROSU ÎLE B ü AKŞAM VE YAR1N AKŞAM SAAT 19.15 TE DENİZ Kl'VVETLERİ K0MUTANL1G1 Seyir ve Hidrografi Daıre^ı Başkanbğırdan bıMinlmıstır DENIZCILERE VE HAVACILARA 187 SAY1L1 BnJ)IRl 9 v« 10 E3cım 1967 Unhlerlnds 09 00 ile 17 00 saaUeri arasında »îağıdaki noktalan bırleştlren seha içuıde seyretme, demirleme, avlanma ve bu saharun 3100 metreye kadar olan yüksekhgı can ve mal emnıyeti bakımından tehlıkelıdır DOĞÜ AKDENtZ tSKENDERUN KORFEZİ AÇnO,ARI A. 71 SAHAS! 1 Incınokta : E 5916 No lu Akıncı fenertnden 269 r!erec« ve 11,5 mil mesafedekl enlemt 36 derece 19 dakıka Kuzey, Boylamı 35 derece 32 dakıka Doğu olan nokta. 8 n d nokta : Enleml 36 dtrece 04 dakıka Kuzey Boylamı 35 derece 32 dakıka Doğu Suncu nokta : Enleml 36 derece 04 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakıka Doğu 4UncBnokta : Enleml 36 dereeo 19 dakıka Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakıka Doğu. DENHCİLERE VE RAVACILABA ÖVEMLE DUYUlîULÜB. İ L  N BÜKRE8 DEVLET mONİ ORKESTRASI 9F.FLER1 MİRCEA BASARAB MİRCEA CBISTESCU •OttSTLER • HADt /VLDriFSCO I VERDA CR.VA.N • İstanbul Kondilli Rasothanesi Müdürlüğünden l istanbul Kandıllı Rasathanesı Mudurluğunun 43^47 88 hra keşıf bedelli Selostat Kule bması ınşaatı ışın« 26 Ejlul 1967 tarıhınde japılan kapalı zarf eksıHme«ıne talıp çıkmadığından avnı ı§ 24''0 sayılı k?nunun 40 ıncı maddesi uyarınca pazarl'k yaptınlacaktır î Pazarlık, istanbul Vanıko' und» Ksndıllı Rasathanesı Mudıırluğu bınasında 10 Ekım 19C7 salı gunu s»at 15 30 da toplanacak Komısjonda vapıl^caktur 3 Eksıltme sartnamelerı ı e dıger c rak her gun mesat faatlen dahılınde Rasatiane Muduluğunde görulebılır. 4 Eksıltmeje gırebılmek ıcm ıstek)ılerınA (3 24359) liralık te ınnatlarmı B 1967 yılına aıt Tıcaret Odası belgelennı C Muracaat dılekçeleri ıle bıriıkte vereceklen (Eksıltme şartnamesınde belırülen ve usullenne göre hazırlanmış olan) eksıltmeye çıkanlmıs olan ış tutarının >ansı karlar bır ışı yapmiş ve kabul etürmış olduğuna daır belge ıle Vllâyet belge komısvonundan alacakları yeterlık belgesını komısyona ıbraz, etmelen 5 Yeterlık belgesi ahnması ıçm taül gunlen harıç 3 gun evvel muracaat edileeektır Telgrafla muracaatlar ve postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez Keyfıyet ılân olunur. (Basın 23723/11765) VlYOinjCSEL Pİ1AMO 2 DEĞİŞÎK PROGRAMLA 5 BILETLER : ^ Ş A N SİNEMASI GİŞELERİNDEVŞ Reklâmcüık 3501'11803 1 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesl Dekanlığından. Fakulterruz İşletme Iktısadı Kursusurdekı açık aslstaalıklar ıçın 20 Ekım 1967 cuma gunü ««at 10 da lmtıh«n yapüacaktır Isteklılerm lmtıhanma gıreeekleri vabana dlli dllekçelennde belırterek muracaatlan bıldınlır. (Basın 23931 11777) Ambarlarımızda mevcut 61258600 kılogram hurda derüı kablosu kapalı teklıl alma usulü ile satılacaktır 1 Geçıci termnat 13 501 71 liradır 2 Bu işe ait şartname Malzeme Servisimizde gbrülebilir 3 Istekli olanların kapalı teklıf mektuplannı 12/10/967 fttnü saat 15 « kadar Maizeme Ser\ısimiz» tevdl etmelerl llftn olunur (Basın 23323 11770) İslanbul Telefon Başmüdörlüğünden: Hurda Deniz Kablosu Salılacaktır (Basın 23246'11760) t L  IV 1 T B.M Meclisl Bmasına monte edılmek Ozere 80 harict b O dahılî 60 konuşma aevreli tam otomatık telefon santralı lşı O 2490 sayılı Kanunun 31 mci maddesi gereğınce kapah zarf usulu ıle ıhale>e konulmuştur 2 Eksıltme T B M Meclısi Satınalma ve Eksıltme Komııyonunda 13/10/1967 ve Cuma gunü saat 15 00 te yapılacaktır 3 Işın keşıf bedelı 1^00 000 00 Turk lıradır 4 Eksıltme dosvası îstanbul Dolmabahçe Millt Saraylar Müdurluğü ıle T B^I M Teknık îşler Mudurluğünde görulebılır 5 Ek'iHmeve gırebılmek içın lsteklılenn ?u »artları aranır: A) Kanun! konutu bulunması; B) (52 750 00) liralık geçıci temmatı vermesi, C) Bayıntfırlık Bakanhğı Yapı ve Imar l?leri ReısllSi lçtlrak belgesi Komısyonundan alacaklan ıştırak belgesını ıbraz etmesi, bu 1$ Içın eksıltme ılanında yazıh gunde usulune gore hazırlıyacaklan : a) Plân ve teçhlzat ve beyannameıt b) Teknık Personel beyannameıl, c) Taahhut beyannamesl d) Bavındırlık Bakanlığından almış olduklan (H) grupundan en az bu işın keslf bedell kadar işın eksıltmesıne gırebıleceklenni gostenr (Muteahhıthk karnesl) nl dılekçelerıne ekltyerek Bavındırlık Bakanhğı Yapı ve Imar tslerl Relshğıne tatıl günlen hanç mesal «aatlerı dahılınde 3 gun evvel muracaatla istırak Komısvonundan alacakları Iştırak belgesmi almaları D) 1967 yılı vızesıni havı Tıcaret Odası vesıkasını ıbraz etmesi b ts'eklılenn teklıf mektubunu 13/10/1967 tarih Cuma günü ıhale saatınden evvelıne kaoar makbuz mukabılinde T B M Meclıiı batınalma \e Eksıltme Komısyonuna verecektır 7 Kejfıjet ılân olunur. (Buın 23346 A. 121S2,'U758) İ L A IV ' Karadeniz Teknlk Üniversitesi Rektörlüğünden'. T>67 1068 cğretım vıh o*rencı kavıt'ar na 9 Ekım 1967 günunden ıtıbaren lısteler a«ılmak suretıvle baçlanacaktır LtSTE I. Faktiltenln Adı Alınacah Pnanlar: Inşaat Mımarhk Fakultesı In^aat Bolumu 448 3238113 Inşaat • Mımarhk Fakultesı Mımarhk Bnlumu 435 2837138 Temel Bıhmler Fakultesı Jeolojı Bolumu 412 26352 58 Lıste I ıncı kavıtları 9 Ekim 1967 gunu başlayıp 28 Ekım gunu sona erecektır LİSTE n . Kavıtlara 31 Ekım gunu başlanıp, 14 Kasım gunu son verılecektır. LİSTE m . Kayıtlara 15 Kasım 1967 gunu baş'amp 24 Kasım gunü son verılecektır llin olunur. Tlf: J 5 « (Basın 23841/11764) İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle