24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Konseyi kararma göre bu güreşçi bımdan böyle Olimpik müsabakalarda Türkiyeyi temsil edemiyecek Meksiko Olimpiyatlarında fakım oyunlanna kafılrnyoruz. Türkiys güreş, boks, maralon ve barajı aşan atletlerle lemsi! ediiecek Uskan'ın yeterli olmadığı Genel Müdürltiğe bildirildi Sırrı Acor ebedi Olimpik boykot aldı Türkiye'nin en büyük Amatör Spor K u r u l u ; Türkiye MilII Olimpiyat Komitesi Konseyi pazartesi akşamı Istanbulda bölge bir.asında toplanmış, Tunus Akdeniz O y u n l a n n d a görevli 4 müşahidin raporunu incelemiş ve 3 saat süren müzakereler sonunda önemli k a r a r l a r almıstır. GÜREŞ KARARLARI: miyecek, a y n c a Cez» kuruluna 0) Tunus Akdeniz O y u n l a n n sevkeallecektir. da yaptığı müsabakalarda spor• 1968 de Meksiko'da yapılaculukla kabili telif olmayan hacak olan Yaz Olimpiyatına Türreketlerde bulunan CJüriye salkiyenin hiç b i r ekip müsabakadırı, rakibine kafa vuran, orta sma ve eleminasyon t u r u n a kahakeme hakaret eden) Güreşçi tılmamasına, S:rrı Acar'ın bundan böyle Tür• Türkiyenin Meksika Olimkiyeyi bölgesel v e Olimpik hiç piyatına Güreş (İki stil), Boks, bir oyunda temsil etmemesine Maraton ve Olimpiyat Barajını ve b u sporcunun bundan böyle asan atletler bulunursa Atletizm yarışmalar için ad'ımn komiteye de iştirakine. bildirilmemesi için Genel MüBu karara göre Türkiye (Futdürlüğe yazılmasma, bol, Voleybol, Basketbol) da e0) Tunus Akdeniz Oyunlarmleme t u r l a n n a da girmeyecek do r.3 ufak da olsa sportmenlik dışı layısıyla futbol ekibimiz Bulgahareketlerde bulunan Güreşçi ristan i l e karşılaşmayacaktır. 1KATILAMIYORLAR Meksiko Olimp ; /?dına :aülamıyacak olan Amatör Millî Futbol T a k ı m ı m a Vahab Pehlivan'm bu davranışıtalyadan sonra Türkiye Oyuno y u n c u l a n Tunus'taki b i r maçın devre arasında Federasyon Başkanı Apak'ı dinliyorlar nın t e k r a n halinde (Ebedi Olimlardan çekilen ikinci ülkedir. pik Boykot) verileceğinin ihtau r:na, 0) Tunus O y u n l a n n d a Güres Federasyonu Başkanı Cihat Uskan'ın yetersiz olduğunun, sporc u l a n n üzerinde disiplin kuramadığınm v e b i r Federasyon Başkanından beklenen dirayeti göstermeo"iğinin Genel Müdür lüğe bildirilmesine. • Oyunlarla ilgili olarak Olimpiyat Komitesi müşahitleri (2 nci Başkan Dr. Raşit Serdengeçti, Genel Sekreter Suat Erler, Genel Sekreter yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Murahhas âza Samim Var'ın) r a p o r l a n n ı n Genel Müdürlüğe yollanmasına, ayrıca bir Millî Olimpiyat Komitesi r a eden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal, dün Türkiye Spor Yazarlan porunun verilmesine. Derneğinde bir basın toplantısı yaparak Yeni Türk Spor Teşkilâtı KaBu k a r a r l a r a göre Sırrı Acar nun tasarısının Devlet Bakanı Kâmtl Ocak'a verildiğiıü açıklamıştır. bundan böyle hiç bir Olimpiyat2 saate yakm süren basın ve sohbet toplantısında Yenal, konuşmasmı ta, Bölgesel oyunda, Akdeniz O3 noktada toplam.ş, Teşkilât Kanununun ruhunda, yapılan tesislerden ve yunda Türkiyeyi temsil ede Bütün sporculara ders olacak bir karar T .25, fMADAlYONUN TERS YÜZÜ GÜREŞÇtLERtMtZ Bazı olaylar başanlan gölgeledi.. Güreşte sevinecek yerde utançtan yüzümüz kızardı Erdoğan ARIPINAR lyıl v a r ki, dıştaki uluslar I arası güreş temaslarına çoğunlukla b u dalla ilgili arkadas yolladığımızdan gidememiştim. Tunusta b ü t ü n hakikatı çıplaklığı ile gördüm. Bir defa takımın başmda oraya buraya koşan, dikkat çekecek kadar bağıran, h e r şeye itiraz eden, kamp müdürlüğünden bile geri gitmiş b i r Cihat TJskan vardı. Uskan b u yaptıkl a n azmış gibi b i r de F.l.L.A. gibi dünyanın en büyük kuruluşunda as başkanlığı bir T ü r k olarak yapan Vehbi Emre'yi çok kötü ve zor d u r u m l a r a düşürecek sekilde hareket etti. Her ıki a n t r e n ö r de, frenleyici ve ağır başlı h a r e k e t etmediler. Güreşçıleri centilmenliğe, sportmenliğe dâvet edeceklerine, sanki teşvik ettiler. Karşımızda rakip olarak n e Rusya, ne Bulgaristan, n e Iran, ne Ma Yenal: Demokratik seçim shtemi esas olacak,, dedi 6 caristan v e ne de Romanya vardı. Buna rağmen gittikçe iyileşen Yunanhlar, Fransızlar, Italyan önünden her iki stilde de zorlandık. H a t t â şampiyonluk için b i r siklette derece hakkını kaybeden Italyan güresçist i l e anlaşıp şike bile yaptık... Bütün b u n l a n n dışında Türkün şerefine gölge düşüren hareketler de oldu. Bir zamanlar Avrupa şampiyonu olan Sırrı Acar adındaki güreşçi Hâlâ Türkiyeyi b i r Osmanlı împaratorluğu olarak gören v e sayan Tunuslular ö n ü n d e yenildiği bir maçta puvan hakemine hakaret etti. J ü r i masasına saldırdı. Sonraki güreşte rakibine kafa v u r d u . Hakemin elini itti... Ne ise ki, onu ( p e k az) taklit eden b i r Vahab Pehlivan çıktı da bu kadarla kaldı. Kafile başkanı, Güre$ Federasyonu Ba$kanı ve hâdiseyi kızararak seyreden Büyükelçimiz orada idi... Bu sporcunun derhal Türkiye'ye iadesi gerekirdi. Hiçbir şey olmadı. Hattâ kendisini disipline dâvet eden idarecilere b u güreşçi karşı bile koydu v e sonraki güreşlerde sıkümadan fotoğrafçılara gülerek poz verdi. Dığer minderde Dünya Şampiyonu v e (Fair Play Centilmenlik mükâfatı) sahibi Yugoslav Horvat'da haksız b i r puvanla » yenilmişti. Horvat, idarecilerine ÎJ söyledi. Efendice yazılı itiraz §j yapıldı v e hakkı iade edilerek î sampiyon oldu... Işte farkımızın * misâli. r' Türk Spor Kurumunun feşkili iie ilgili konun losonsı hozır I Cenevrede yapacağı toplantıdan bahsetmiştir. TEŞKİLÂT KANUNU Yenal, Teşkilât Kanunu hakkvnda şöyle konuşmuştur: .Demokratik bir seçim sistemi kurulmaktadır. JModern spor anîayışını benim seyciı herkesin aradıkları t n fcanunda vardır. Kanun bir Spor Tes kilâtı Yönetim Kurulu getirmektedir. Burada bütün zinde spor kuv vetlerinin temsilciieri olacaktır. Federasyonları o sporlan yapan ku lüplerin temsilcileri seçeceklerdir. Her federasyonda değişmeı profes yonel bir genel sekreterimiz bnlu nacak, kalifıye elemanlar olan bu sekreterler dağınıkhğı önleyeceklerdir. Bakanın onayından sonra Bakanlar Kuruluna gidecek tasarımn çok kısa zamanda sayın Meclisten çıka cağını umayoruz. Kanun çıkana kadar hazırlıklan yürüteceğiz. Ay. rica basına bu konuda açıklama ya pacağun.» TESİSLER Yenal bundan sonra gelecek için îstanbulda ve Izmirde yapılacak tesislere değinmiş, 100.000 kişilik stadın hazırlığının yapıldığuıı, Yenikapı spor sitesinin hazır oldu Cumhuriyet Lrv Demirspor, Alıbeyköy'ü 50, çapa. Vantar'ı 60 yendi A :<matÖT Birinci lig. b u hafta ikinci maçlarını da oynadılar. Beş sahada oynanan 24 raaçtan yalnız Anadoluhisarda sabah oynanması gereken iki maç hakemlerin gelmemesinden. oynanmamıştır. Hakemlerimizin bilhassa büyük fedakârlıklarla erken saatlerde çok uzak semtlerden gelen kendileri gibi araatör olan kulüplerimizi düsünmeleıi ve onların spor yapmak zevklerine engel olmamaları gerekir. Gelelim haftanın olaylarına, bu hafta oynanan 22 maçta Ortaköy, Haliç, Nişantaşı. Elektrik, Muradiye, Defterdar takımlarına mensup oyuncular, rakiplsri ile tekmeleştiklerinden oyundan çıkanldılar, Aksaray ve Ok rroydir.ı kuiüplerine mensup oyuncular da hakeme küfür ettiklerinden Ceza Heyetine gidecek ve gerekli şekilde cezalanacaklardır. Hakem kararı na mutlak itaat etmek, hele takım kaptanınm yardımcı olması şarttır ve kendi kulübünün menfaatinedir. Bu şartt yerine getirmede evvelâ idareci ol'.n arkadaşlarımızın sinirli, hırçm oyuncularına titizlikle dikkat etmeleri gerekir. Hakemler de insandır, insanlar hata eder, futbolculannız penaltı kaçırmaz mı, en rahat ve serbest bir vuruşu gole çevirmedi diye o futbolcuya arkadaşları küfür eder mi, yoksa üzüntüsünü teskine mi çahşır. Bizden yazmak, idarecilerden de tatbik etmesi. Bakalım üçüncü haita TAÇ ce olacak?., 1967 1968 1. Cİ AMATÖR LİG GRUP (A) Sakarya • Gedikpaşa P. Bahçe • Çamlıca Altınay Büyükdere Sultantepe E. T. T. Sakarya Sultantepe Paşabahçe Altmay E. T. T. Büyükdere Gedikpaşa Çamlıca GRUP (B) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 02 0 02 10 20 00 11 40 41 31 10 22 03 02 05 4 3 3 3 2 1 GRUP (D) Top. Tayfun • Topkapı Kalespor Maltepe Dz. Gücü Y.S. Selim Ortaköy Haliç Kalespor Top. Tayfun Denizgücü * Ortaköy Y. S. Selim Maltepe Topkapı Haliç GRUP ( E ) A. Hisar • Okmeydanı 2 1 Kadırga Bakırköy 1 0 Bağlarbaşı Nişantaşı 1 1 M. Köy • Rami (tehir) Kadırga Nişantaşı A. Hisar Bakırköy Mecidiyeköy Rami Okmeydanı Bağlarbaşı GRUP (F) Taçspor Cihangtr 5• 1 Cankurtaran • KJH.Paşa 1 • 1 Hürriyet Yenişehir 11 K. Pazar Şafakspor (tehir) Taçspor Hürriyet Şafakspor Küçukpazar K. M. Paşa Yenişehir Cankurtaran Cifcangir 2 2 0 0 61 2 1 1 0 54 1 1 0 0 41 1 1 0 0 32 2 0 45 2 0 34 2 0 12 2 0 0 29 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 10 21 22 22 10 41 31 10 GOZ TAŞARTAN | BtR SAHNE | SporToto'dan h e r ay ihtiyaç | , Iar bordro ile karşılanan güreş | ; te böyle olaylar olurken, hiç :Ş kimsenin bakmadığı b i r branş ;.* Halterde dört Türk birbirlerine % antrenörlük yaparak başarıya koşuyor. Küçük, rekor kırıyor, J Çevir bronz madalya kazanıyor | du. Tenisçiler genç yaşları ile | t u r l a n fazlasıyla geçiyor. Hiç Ş bir şeyi olmayan jimnastikçiler | ; alkışlanıyor. Voleybol gerekeni jj yapıyor. Basketbol Bir ufak % münakaşa olayı hariç son yıl | l a r m en b a ş a n l ı neticelerini ah | Yarın Antalyada başlayacak yor. Veliahtınm önünde tspanolan 4. Balkan Masa Tenisi yayı v e ttalj r ayı yeniyorlar, haŞampiyonasına katılacak yabar.vuzsuz Türkiyenin yüzücüleri cı Millî takımlar dün Istanbul'a rekorlar kırıyorlardı. Eskrimcigelmişlerdir. ler guçlü rakipleri önünde vaYunanistan. Bulgaristan, Yusattı. Futbol ekibi klâsına göre goslavya ve Romanya takımları netice alamamıştı. Bisikletçiler bu sabah saat 90 da kalkacak tek kelıme ile şanssız idiler. bir uçakla Antalyaya hareket Pistsiz, imkânsız, hattâ çeşitedeceklerdir. n baltalama hareketleri i l e b i r Hlen Antalyada kampta olup şeyler yapmak isteyen T ü r k atYugoslav antrenör Hırbut'un ne letizmi Balkan Oyunları mülâzaretinde ç a h s m a l a n n a devam hazası t a m ekiple gelmedisi Tunusta ummadığımız iki gü etmekte olan Masa Tenisçilerimiz, bu şampiyonada Yunanismüş madalya alırken vazifesini yaptı. Belki daha güçlü b i r fe tan'ı mağlup ederek sonunculuk sÖ3'lemişderasyon kurulsa, daha güçlü , , tan kurtulacaklarını Balkan Masa Tenisi Şampiyonası yarm başlıyor ULVI Î E N A L DUNKÜ BASIN TOPLANTISINDA G. SARAY MAÇINA 5 GUN KALA.,. ğunu, Dolmabahçe Stadı arkasma yapılacak tesislere değinmiş ve semt sahalarmın hazırhklarını anlatmış, yeni kanunla birlikte (Spor Akademisiriin yabancı öğretmenle rin yönetimmde açılacağını), saha, stad, salon bakımcı ve işleticiierinin yetiştirileceğini, Millî Eğitimle tam bir işbirliği yapılacağını belirtmiştir. AVRUPA LİGİ Bugün Avrupa Ligi komitesinde çahşmak üzere Cenevreye gidecek olan Yenal, ligin çarşamba günü oynanan bölgese! ligler olmasının Türkiyeye (İtalya, Yugoslavya, Rumanya, Bulgaristan) grupunda bulunacağını teklif edeceğini söylemiştir. Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu bugün belli oluyor azar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasmda oynanacak olan I. Türkiye Liginin i l k dev maçı için yapılan hazırlıklar hızlanmıştır. F. BAHÇE ÇİFT KALE I A P T I SarıLâcivertliler pazar günkü maç için ikinci çalışmalannı d ü n yapmışlar ve çift kale oynamışlardır. Bütün futbolculann iştirak ettiği bu çalışmadan sonra gazetecilerle konuşan antrenör Basri Dirimlili, sakat futbolculann ö u r u m u n u n bugün belli olacağını söylemiş ve doktordan alınacak rapordan sonra kadro hakkında bilgi verebileceğini ifade etmiştir. Fenerbahçe a n t r e n ö r ü Galatasaray m a çı ile ilgili olarak şu şekilde k o n u ş m u ş t u r : « Böyle maçlar için önceden konusmak doğra olmaz. Fenerbahçe Galatasaray karşılasmaları kolay kolay tahmine sı^maz. Kazanmak için elinvzden geldifi kadar mücadele edeceğiz. Maçın sonncunda futholculanmızın gösterecekleri gayret büyük rol oynayacaktır.» F. BAHÇE ATTNA'TA G Î D İ Î O R Fenerbahçe futbol takımı pazar günü Galatasaray ile karşılaşt.ktan sonra Balkan Kupasındaki ilk finâl maçı için 9 Ekimde Atina'ya giderek 11 Ekimde AEK ile oynıyacaktır. SanLâcivertliler 15 Ekimde tzmirde Altay ile yapacakları lig maçı için Yunanistandan Izmir'e geçeceklerdir. AEK ile tstanbuloa yapılacak ikinci karşılaşma da muhtemelen 18 Ekimde oynanacaktır. GALATASARAT ÇALIŞTI Fenerbahçe ile ügin ilk dev maçını oynayacak olan Galatasaray dün de hafif bir çalışma yapmıştır. Antrenör Reha Eken maç gününe kadar her gün çalışma yapılacağını belirterek «Fenerbahçeye karşı son haftalarda mnvaffak olan t e r t i b i m i ı ile sahaya çıkacağiz. Gayemiz maçı kazanmaktır» şeklinde konuşmuştur. Radyo maçları verecek TRT Yönetim Kuruiu Başkanı Prof. Ismet Giritli, bu hafta oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı dahil bütün maçların eskiden olduğu gibi radyolarda naklen ya yınlanacağmı açıklamıştır. ekip gelseydi, kızlarda bile yur S I e r d l r katıldığı bu şamda altın madalyalarla dönerdi. | 1 5 u ' k e n l n Buna rağmen yeni gençler ümit Şji piyonada müsabaaklar tek erkekler. çift erkekler, tek bayanverici idiler. (BOKS VE NETÎCE) 0 0 51 0 0 31 1 0 31 0 1 22 0 1 34 1 1 14 0 2 13 02 0 0 2 1. KOŞU: Favori: Yekta, Plâse: Yardley, Sürpriz: Cicikız. 2. KOŞU: Favori: Seheryıldızı, Plâse: Hayalim, Sürpriz: Mebruk. 3. KOŞU: Favori: Fenerbahçe, Plâse: Eflâtun Pearl, Sürpriz: Avanger. 4. KOŞU: Favori: Cihandar, Plâ se: Mahan, Sürpriz: Başol. 5. KOŞU: Favori: Selmin, Plâse: Mambo Kamer 15, Sürpriz: Incali. 6. KOŞC: Favori: Cevherhan, Plâse: Azade, Sürpriz: Gülümser. 7. KOŞU: Favori: Karsavuran, Plâse: Adanagüzeli Mulüh, Sürpriz: Tokuçlu. Y. ERÜÇ lar, çift bayanlar, karma ve takım maçları olmak üzere altı blöümde yapılacaktır. Antalva kapalı spor salnnunda başlayacak olan şampiyonanın föreni yarın sabah 8.30 da yapılacaktır. Balkan Masa Tenisi şampiyo nası cumartesi günü sona erecektir. P Malatya'da kadınlar maçlan bedava izleyecek MALATTA Malatyasp.ır Yönetim Kurulu, Beden Terbiyesi Müdürlügünde yapti'îı toplantıda, kadınlarm Şehir sîadında yapılacak karşılaşmaları ücretsiz olarak izlemeleri kararını almıstır. Kurul a y n c a . ceçtiğimiz pazar günü Taksim'e karşı gösterdiği başarıdan dolayı Malatyaspor oyuncularma da yüzer lira prim vermeyi kararlaştırmıştır. Fotoğraf: Selçuk AYBATAR RİFAT ÇALIŞKAN İYİLEŞTİ Dünya Bisiklet şampıyonasıno'a kaza geçiren ve uzun b i r müddet hastahanede yatan sampiyon Bisikletçimiz Rifat Çalışkan iyileşerek taburcu edilmiştir. HoIIandadaki işçilere Ş ü k r a n Borcu olarak hatıra alan Çalışkan yukarıda Spor tabetinde otorile olan Dr. Raşit Serdengençtinin tavsiyelerini dinlerken görülüyor. ııuınıııı Herelerde ne yaptılar Maçlan S incl hafta maçları 10 Feriköy Hacettepe 8 4 Vefa Altay 8 2 Gençlerbirligi Ankaragücü 6 7 PTT Göztepe 9 Karagiimrük Ordnspor $ 2 Petrol Ofis Manisaspor 8 G. Saray F. Bahçe 10 10 Şekerspor • Beşiktaj 1 Altmordu Bursaspor 9 Eskişehir M. Id. Yurdu 9 2 tzmirspor . Trabzonspor 8 Karşıyaka Edirnespor 1 Sivasspor • Galata İPTÂL EDİLMİŞTİR Taksim Kayseri Beylerbeji Malatya Sanyer Sakarya 6 9 8 7 2 6 */• 100 43 50 41 81 53 38 77 75 81 61 50 41 Sl 50 Demirspor • Alibeyköy K. Ayasofya • Dikilitaş G. Hisar Havagücü Defterdar • Muradiye Demirspor Muradiye G. Hisar K. Ayasofya Alibeyköy Defterdar Dikilitaş Havagücü GRUP (C) Çapa Vardar Pendik • Camialtı Sümerspor • Aksaray Kanlıca Altınyıldız Çapa Pendik Kanlıca Sümerspor Altınyıldız Camialtı Aksaray Vajdar 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 50 21 10 OO 4 3 3 3 2 1 Kendi Sahasında Raklp Sahada Gollez Puv. Kp. 4 1 6 4 3 3 6 4 4 2 10 5 4 3 10 8 4 7 2 4 9 9 2 4 4 2 2 7 "6 Takıralar O Hacettepe »Altay O Ankaragücü d Goztepe 0 Orduspor O Manisa O Fenerbahçe ® Beslktaş O Bursaspor ® M. L Yardu (D Trabzon O Edirnespor 43 Galata Kayserispot Malatya Sakaryaspor Maçlan O G B M 4 4 4 3 6 6 4 3 2 4 6 6 6 Kendi Sahasında Raklp Sahada GoIIer Puv. Kp. 1 3 4 5 7 7 5 6 0 2 7 7 2 3 7 S 9 5 Tah. C l a h . 1 10 1 20 1 1 102 2 1 1 1 10 Takımlar Feriköy Vefa Gcnclerbirliği Q Q O O O © (A (5) O K. Gfimnik Petrol Ofls Galatasaray Şekerspor Altınordu Eski$ehir İzmirspor K. Yaka Sivasspor Taksim Bcylerbeyi Sanyer O G B M 4 2 0 4 0 1 4 3 0 4 1 2 61 1 6 3 4 3 0 41 2 4 2 0 21 0 6 5 * 6 1 3 2 5 1 2 2 61 1 4 6 4 2 6 32 1 G B M G B M AL Ye. 2 0 2 01 3 2 0 1 10 0 12 1 1 1 1 3 1 1 2 2 10 1 2 0 0 1 2 1 2 0 2 10 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 . 9 1 2 1 3 4 • 2 1 4 7 1 4 94 3 2 4 12 0 6 5 4 3 4 5 5 4 4 12 5 6 6 4 8 G B M G B M At. Ve, 01 3 1 1 1 2 0 1 21 0 22 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 31 4 10 4 3 3 3 4 2 8 7 8 6 5 4 5 0 1 3 3 5 8 8 6 4 3 4 3 7 5 11 8 6 2 2 0 0 60 0 31 0 21 0 32 1 26 1 12 0 0 2 25 0 0 2 02 0 00 0 00 1 12 1 23 60 10 10 21 81 10 21 32 42 23 13 09 0 1 3 1 1 2 2 0 2 2 1 0 2 3 1 2 3 1 2 1 1 30 0 0 0 2 1 03 3 1 2 1 5 1 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3 1 1 2 1 1 3 13 2 10 2 1 2 8 3 5 1 4 61 1 4 6 3 1 2 AÇIKLAMA 0 Yukandaki ortalama, Istanbulda yayınlanan 10 sabah gazetesinin Toto tahminı ortalamasıdıı A\nca. Cumhuriyeün tahmini konulmuştur SPORTOTO ODÜLLER Spor Totonun bu haftakl aeğerlendirmesi şu şekildedir: 13 bilen bir kişi 437.844 lira, 12 biien 32 kişi 13 682.50 lira, 11 bilen 340 kişi 8111.5') lira, 10 bilen 4.985 kişi 87.50 lira alacaklardır. nıuııunııılıııuısuraiaıiHiraııaKiııııınıı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle