25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtFE ALTI 4 Ekim 1967 CUMHURtYET Mi'.cap Ofluoğlu Tiyatrosunda: HABERLER • 23 Eylüldenberi memleketiraizde bulunan S.A.T.VV. Amerikan Tnrizm Yazarları Birliği üyeleri tstanbuldan sonra lzmire gitmişlerdir. Gü neybatı ve Günev Anadoluda Knşadası, Bodrura. Marmaris. Fethiye, Antalya'yı emirlerine verilen Ankara gemisi ile gezdikten sonra bngün tzmir yolu ile uçakla Ankaraya gideceklerdir. Tazarlar, Turizm Bakanlığının perşembe gecesi şereflerine tertiplediği vedâ balosundan sonra 6 Ekimde Amerikaya döneceklerdir. Bn baloda; Türkiye Turizm Tazarları Derneğinin Amerikalı yazarlar arasında açtığı «en iyi ve kısa sckilde Türkiyeyi anlatan yazı» yanşmasının ödülleri dağıtılacaktır. Yabancı gözüyle SUDAN UCUZ! TÜRK TAKSİLERİ "Pepsi,, komedisi önce 300 ruh doktoruna oynandı Röportaj: Selmi ANDAK 4 Ekim 1928 tarihli Cumhuriyet'ten 0 # # # O # Fransızca Bilir Bayan Memur Alınacaktır Amerika'nın Cleveland şehrmde çıkan «The Cleveland Press» gazetesinde Julian Krawcheck ımzah yazı taksilerimizı konu yapmış! Yazar makalesine EÖVİe başlamaktadır : «1940 yıllarıyla 1950 başlarına aıt Araerikan arabalarınm büyük bir KISmı Istanbuldaki otomobil mezarhklanndadır. Geriye kalanlar ise; gene Istanbulda taksi olarak çalışıyorlar: Daha eskilerinin de mevcut olduğunu söyledilerse de ben görmedim.. Sadece şişman 1949 Hudsonlar. arkalan meyilli 1950 Nash'lar, 1948 Kaiserler... lstanbul şoförUzun zamandanberi şikâyet leri bunları kullanıyorîar. Hera konusu olan Sirkeci gümrüde nasıl? Sayın lstanbul şoförğündeki muayene bir sisteleri birbirlerini çekemedikleri me bağlanmıştır. Bu yenilik veya birbirlerini itmedıklerı zaizdihamı önlemiştir. Avrupa man kullanıyorîar!.. Türk şoför yolcuları iki ayrı kapıdan leri yardımı çok severler.. Bir dörderlik guruplar halinde taksinin diğerini itmesi veya salona ahnmaktadır. çekmesine içlerinde canı sıkılSirkeci tren istasyonu önünmış bir halde oturan yolcularıyde bulunan taksiler Avrupala birlikte şahit olmak günlük dan gelen yolculardan 7,5 lialelâde olaylardandır. stanbul, minare silüetleri, Ankara Ulus ra bava parası istemektedirDüşündüm, hayret ettim bu ler. Tapılan şikâyetler üzerimeydanındaki Atatürk heykeli ve niha yolcular gidebilecek vaziyette ne Trafik Müdürlüğü bn bölolan bir başka taksiye neden ak yet Pamukkalede kireçli sulann meydana gegede kontrolu arttırmıştır. tirdiği bembeyaz travertenler Türkiyeyi tanıt tarma olmazlar? diye... Fakat zaman bu meseleyi çözecek aA?man Havayollan «Luftmak icin dış dünyada kullanılan fotograflar raştırmama mâni oldu. lstanhansa» Basın Münasebetleri dır! bul taksileri hakkında diğer bir Umum Müdürü Mr. Hauser gerçek de para meselesiyle ilgikısa bir süre içın îstanbuia Ekim ve Kasımın sonuna ka tünde Milâttan önce II. yüzyıllidir. Bu taksilerden hiçbirine gelmiştir. Mr. Uauser Ameridar hava sıcakhğını kaybetme da kurulmuş olan. mukaddes şe daha önceden liatı hakkında kakalı Turizm Yazarian ile ilyen Pamukkalede yılhk ısı or hir anlamına gelen «Hierapolis» rara varmadan sakın girmeyin!. gili bir gezi yapmaktadir. talaması bu aylarda 1712 dere tarihi harabelerile rneşhur olŞoför asla tekrar «diyorum Japon Havayollan «JAL» ce arasındadır. Guneybatı Ana duğu kadar Kaphcaları ile ün asla laksimetreyi açmaz! ÜcAsya ve Avrupanın mnbtelif doluda, büyük Menderes vadi yapmıştır. Bunu bugün orada ha rette önceden anla^maya var* şehirlerinde oteller inşa etsinde yüksek dağlara dayanan rabe halinde mevcut Romadan mamıssanız netice astronnmik tirrnektedir. İlgililer, bilhasbir ovanın güney kenarında ku kalma «Büyük Hamam ve «Gimbir ölçüye ulasabilir! Ayrıca, sa Avrupa şehirlerinde yolrulmuş Denizli şöhretini 22 km. nazvnm» kalıntıları göstermekIstanbul'un taksi şoförlerinin culara otcl bulmanın bir mekuzeyinde bulunan Hierapolis tedir. büyük çogunlugu sadece bırkaç sele haline geldi£inden bn harabelerinın hemen yakınında kelime ingilizce bildikleri için tedbire başvarduklarını söyPratik tecrübeler; Pamukkale ki Pamukkale'de oulur. Yabanekserıyetle onlara nereye gidelemişlerdir. tlk oteller Honocılar Pamukkaleyi de «Hiera de ki su kaynaklarının romatiz ceğinizi anlatmakta çüçlük velulu, Singapur ve Amster ) polis» ismiyle tanırlar. Pamuk ma, nevralji. kalb ve damar has kersiniz. Ama bu pek önemli damda yapılmaktadır. kalede kireçli suların usta bir talıklan için tedavi hassası tabir mesele değildir. llk taksi şo san'atkâr elile ışlenmış hissıni şıdığını ispatlamaktadır. förii ingilizceyi daha iyi konuYugoslavyada 1968 yıh içerişan bir başka şoförü çağırır. o Bu özellik, Pamukkalej'l şâha sinde otel fiatlarında tenzi , veren muntazam teraslar halin da tercümanlık yapar. Ondan lât yapılacaktır. Buna sebep ) de meydana getirdiği traverten ne manzarası vanısıra ilerde bü ler dünyada eşi olmayan bir ta yük bir sağlık turizmi merkezi sonra arkadası tercümanlık yaAvrupada gıttikçe kızışan. biat harikasıdır. Buradakı tra yapmaya da itecektir. pana bahşiş verir. Taksi şoförmemleketlerarası turist sağvertenlerin üsîündekı düzlükte leri arasmdaki bu bahsiş nıiklsma kampan/asıdır. Denizli v e Pamukkaleye git35 derece sıcaklıkta bir su kay mek için: Ankara, lstanbul ve tarının ne kadar olduğunu hiç Belgrad civarında, Avala nağı vardır. Karbondıoksıt ve Izmirden mototren, yolcu treni bir zaman anlayamadım. yalnız dağının üzerine inşa edilmiş kireç bakımmdan çok zengin o ve otobüs vardır. Izmirden saat Cleveland'a cebimde kalan iki olan 220 metre yüksekliğinlan bu sıcak su kaynağından çı başı kalkan otobüsler 10 TL. ya Türk kâğıt parasıyla bir miktar deki televizyon knlesi ve kn karak derin bir hendek ıçerisin yolcu taşırlar. nikel para ile dönebildim.» le içerisindeki lokanta turist den akarken hararetini kaybelerin ilgisi çekmektedir. Ye der ve süt reneini alır. Nıhayet Denizli Pamukkale arası 22 ni inşası biten bn knledeki şelâleler dik yamaçlardan akar kilometredir. Düz ve bakımlı her tarafı cam kaplı lokanMuayenehane Nakli ken teressübat yapmaya başlar bir yol oldugu için çidiş geliş ra tanın C3mları sünes şınların Doğum ve Kaıtın llastalıkları v e böylece Pamukkalenin insa hattır. Pamukkale'de biri Tudaki bazı vakıcı renklere Mütehassısı nı şaşırtan o muhteşem manza san'ın olmak üzere 2 motel var karşı vapılmıstır. Bu kulede dır. Diğer motelin ısmı Koru'rası meydana gelmiştir! 35.000 ton demir kullanıhmşdur. Fiatları tek 2435 çift 5080 tır. Besiktaçtaki muayonehanesini Pamukkale travertenlerinin üs TL. dır. Denizlinin ıl merkezın Teşvikiye Cad. No. 95 e (Teşvideki modern KORU Oteli ıse kiye camii karşısı' nakletmiçtir. 116 yatakhdır oda fıatları tek Tclcfon: 48 65 28 30, çift 50 TL. dır. Odalar banyoludur. Kahvaltı 5, yemekler Cumhuriyet 11716 13 TL. dır. Başmüdürlüğümüz Milletlerarası servisinde galıştınlKoskoca bir yaz esnasında şu mak üzeıe Fransızca bilir sdzleşmeh memur alınacakür. veya bu sebeble tatil yapamaAşağıdaki nitelikleri taşıyan isteklilerin 24/10/1967 salı mış olanlann 29 Ekim tatilinden günü saat 14.30 da yapılacak SJnava katılmak üzere en geç faydalanarak Denizliye kadar gi Eşim, Milll Eğitim Bakanlığı 23/10/1967 pazartesi günü akşamına kadar Personel Âmirljdip dinlenmelerini tavsıye edeMufettişi A. Raşit Tunca'yı dün rim. îstanbul Denizli arası moğimize müracaatlan ilân olunur. Bursa'da toprağa verdik. Hastatotren 34.45 TL. dır. Buna göre lığı sırasında ve cenaze töreninİSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 2 günlüğüne Denizliye bir çıftin de en yakın Ugllerini esirgeme 1 Fn az ortaokul mezunu olmak, yen, üzüntümüzü ve acımızı paymasrafım hesaplayahm: 137.80 2 18 yaşından küçük 30 yaşmdan büyük olmamak, laşan hısım, akraba. dost ve yatren. 2 gece otel 100 TL. (yemekkınlarımıza.aziz r.a'şını eller ü3 Sınavı kazananlara 800 ilâ 1100 Hra arasında brüt li) ve 60 TL. da müteferrik 300 zerinde okullarına bağırlarına ücret verilecektir. (Basın 2387Ö/11731) TL. civarındadır basarcasına götüren kadirbilir müdür, öğretmen ve öğrencüerine, cenaze törenine eelen bilu rnum zevata tesekkür, minnet, saygı ve sevgilerimizi gözyaşlarımızla iletiriz. Eşi: Macide Tunca H Sonbahar Turizmi Denizli Pamukkale S iç üçyüz sınir ve rvıh doktoru ile birlikte piyes seyrettiniz mi? Geçen gece Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu'nda seyrettim!.. Sahnedeki artistierın bir taraftan rollerini oynarken, diğer taraftan sanki kendileri nıü şahade altında imişler gibi ne duyduklannı bilemiyeceğim.. Amma, sahnedeki oyunculann, bu üçyüz doktor karşısında âdetâ sandalyeye oturmuş sinır hastası gibi dizlerinde «kontrol çekici» nin darbesını duyarak sarsıldıklarını sanırım!.. Neyse ki bu seferki seyircilerin tümü rioktor. Hem de memleketimizın en ünlü ruh doktorları... Oysa, arada bir hastahaneler e gideıek «akıl hastaları» na temsil veren sanatçılann halini de ılüşünürsek?! MÜCAP OFLUOĞLU Tiyatrosunda şimdiye kadar şehrimiz de eşine az rastlanmış bir gece yaşıyoruz. «PEPSİ» komedisinin açılışı Şu farkla ki, sdonundan. fuayesine. kulisinden kapı sına kadar tiyatro değişik ve orijinâl bir atmosfer içinde.. Sehrimizde yapılan Türk Nörolojı ve Psikıyatrı Kongresıne katılan üçyüz'den fazla dnktor. kongrenın bilimsel havasını hır parça dağıtmak ve çetin çalışma ıarının yorgunluğunu gidermek üzere bu gece hep birden Mücap Ofluoğlu Tiyatrosuna gelmi?lfr. «PEPSİ» komedisiyle neşelenıyorlar, unutulmaz hoş dakıkalar geçiriyorlar. Aralarındaki tatlı sohbetler şimdi «ruh bilimi» nin tartısmalarını aşarak yerini kahkahalara bırakıyor. «ruh doktorları!.» Ruh bilimi ile Sanatın ve Sanatçı'nın ilişküe ri... Perde tükenmez alkışlarla ka panıyor. Soluğu Mücap Ofluoğlu'nun ve sanatçılann odasm da alıyorum. Yöneticiaktör'ün eşi Filiz Ofluoğlu bu tiyatronun yönetimine güç katan herzamanki nezaket ve gayretiyle Prof. Ihsan Şükrü Aksel'l. Prof. Ahmet Şükrü Emed'i ve diğerle rıni karşılıyor. Bırbınni kovalı yan tebrikler arasında fırsat bu iup Prof. Ihsan Sükrü Aksel'e şu sorunu yöneltiyorum: «Psikiyatri çözüyle, bn oyun daki Jean François (Mücap Ofluoğlu) ki ideaiist, yenilik arayan yaratıcı, takat bak yoluyla başarı ve ün kazanamıyao ve ay ni zamanda sevgi dolu (Pepsi için) bir tiptir; işte böyle bir insan meselâ kendisin c yardımcı olan ve onn başanya kavnşturan bir insana (bn oynnda Pepsi) rastlaraazsa, hayatta sonu ne olur ve sizlerin kliniğ.ue düşer mi?» Prof. Ihsan Şükrü Aksel: «Elbette.. böyle tipler muhite uyamıyorlar. Destek bulamazlaı sa. rate olurlar. meslekten uzak laşırlar. maceraya atılırlar; psıkoza girerek bize gelebilirler» diyor. Prof. Ahmet Şükrü Emed' de ayni fikre katılarak: «Bu gibiler depresyona düşebilirler» cevabını veriyor. «Pepsi» için ne düsünür günüz? Prof. thsan Şükrü Aksel; «PEPSİ» oyununda geçen öyle Orta Avrupa kadını olarak» nıte Aldığımız malumata göre Başvekil Ismet Paşa, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle Londradan Parise dönmüş olan Yunan Başvekili M. Venizelos arasında bazı yazışmalar olmuştur. M. Venizelos tarafından Ismet Paşa ve Tevfik Rüştü Beye gön derilen mektuba cevaben, Atina Sefirimiz Cevdet Bey vasıtısı ile verilen cevaptan sonra tsmet Paşa v e Tevfik Rüştü Bey bundan üç gün önce Yunanistanın Ankara Sefiri M. Papa vasıtası ile M. Venizelos'a ikinci bir mektup göndermişleroir. M. Venizelos Parısten Isviçreye uğrayarak Belgrad'a gideceğinden M. Papa bu mektupları Venizelos'a verilmek üzere doğrudan doğruya Belgrada gönder miştir. Venizelosa mektup a'ün yedıyi beş geçe havalanan Kont Zeplin kabili sevk balonu Ingiltereye kadar uzanıp 29 saat havada dolaştıktan sonra tekrar Berline dönmüş, Cumhurbaşkanı Hindenburg'un ikamet ettiği sarayın üzerine geldıği zaman kırmızı güllerden mürekkep bir buketi aşağıya bırakmış ve halkın şiddetli gösterileri karşısında şehir üzerinc'e daireler çizerek yere inmiştir. İtalyan Donanması • Sehrimizde çıkan Rumca gazetelerin oTün akşamki sayılarında yayınlanan bir telgrafa göre M. Venizelos tsmet Paşa ile yapacağı görüşmede, deniz silâhlarının kısaltılması f'krini ileri sürecektir. M. Venizelos, Ankarada hâkim olan sulh fikirleri sayesinde bu teklifin kabul edileceğinden emin bulunmaktadır. Paristen gelen bir habere gö' re M. Mussolini, Amiral Sursanni'ye Italyanın Akdenizde herhangi bir devletin donanmasma karşı koyabilecek donanma ya malik olmasını temin etrnek üzere deniz inşaatı hakkında ge niş bir proğram hazırlaması için talimat vermiştir. Yeni bir vapur alınıyor Seyrisefain Idaresinin 8 00t> tonluk, altı katlı ve çift uskurlu bir vapur almağa karar verdiği ögrenilmiştir. 18 mil sür'atinde olan bu vapur 1909 senesina'e inşa edilmiş, 250 kamara yolcusu taşıyabilecek kudrettedir. Dünyanın en büyük balonu Berlinden bildirildiğine göre %>••••A N K A R A >•••••••••• T E M S I L L E R I SELİM SIRRI TARCAN SPOR SALONUNDA • • YURDUMUZDA İLK DEFA Dr. JALE DEĞER TEŞEKKÜR Prof. İhsan Şükrü Aksel (ortada). «PEPSİ» oyununun sonunda yönetici aktör Müeap Ofluoğlu'nu tebrik cttikten sonra, oyunun kahramanlannı nıhsal açidan arkadaşuniz Selmi Andak'a anlatıyor. (Fotoğraf: Selçuk Aybatar) Kulağımıza, doktorlara has tıblerken; Prof. Ahmet Şükrü Ebi terimler yerine «Pepsi!, Jemed: «Profesyonel bir kadın an François.. Suzan Uztan ne h» bıle olsa. her kadın muayyeiı ve rikulâde... Mücap'a bayılıyorum» tek bir sevgılı, bızdekı tâbirie «Mari e Louise» Semra Savaş.. bir dost arar. Pepsi oe iyilik seHatch... Turgnt Savaş... Ne »e ven ve dost arayan bir kadınvimli uşak .. Baha P;r... Konere dır» diyor. mizin en güzel ânlan bn Bece ..» «PEPSİ» oyunda geçen öyle gibi sözler çalımyor. sözler var ki ruh dok'ürlarını Türk NöroPsikiyatri Cemiyeozeılikle etkıledı ve oeşelenti ve Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası dirdı. Örneğın: «SinirlenmeCemiyetinın düzenledikleri Kon memeğe sinirleniyorum!» v e : greye katılan doktorlara böyle «Boğalar Şaır ruhlu olurlar!» bir tiyatro gecesi yaşatmayı gibi... Sonra «tş adamı ile Şair«Roche Müstahzarları Sanayi» lik duygusunu birarada tasıyan birlikte düşünerek, Ofluoğlu Ti Napolcon!» vesaire™ yatrosu'nun bütün yerlerini çok Herkes gittikten sonra sessızönceden kapatmış. ce Mücap Ofluoğlu'na sözle taTiyatroyu dolduran «Ruh ve kılıyorum: Sinir hastahklan» doktorlan Sahnede seni bn akşam mızdan gözümüze ilişenler arabiraz tuhaf. âdeta hareket ve sında: Prof. İhsan Şükrü Aksel, sözlerinde birscvden kaçınır Prof. Ahmet Şükrü Emed. Prof. gibi tedirgin gördüm Acaba, Ayhan Songar. Prof. Rahmi Dune dersin? man. Prof. Burhan Noyan, Prof. Herzamanki gibi şakayı kalNâzım Şakir, Doç. Dr. Özcan dırır halıyle gülerek: Köknar, Dr. Kayhan Aydoğmuş «Müşahede altındaydım san ve daha pekçok ünlü isimler ki. Ileyeti Sıhhiye'ye çıkmıs bir yer alıyor. insan gibi. ne diyecekler diye Bu oyunu tiyatro açısından eheyecanlandım!» dedi. leştirmeyi başka bir güne bıraHakkı da yok değildi... Gazekarak, acaba; «psikiyatr ve nö'ro temizde arkadaşımız Elif Naci' log'larm gözüyle PEPSİ komenin sırası gelince soylediği gibi: disinin kabramanlan rnhsal yön Ruh ve Sinir doktorlarının hiç den nasıl görüyorlar?» merakı şakası yoktur. Yakaladılar mı, içinde sahneyi ve salonu ızliyo adama gömleği başında aşağı rum... Bu gecenin eleştiricileri geçiriverirlerl Cumhuriyet 11745 VEFAT Emekli valilerden, eski Ordu nıilletvektli, Milll Müca • delenin tanuunış simalarından merhum Faik Günday'm çok kjymetli eşi, HALK OYUNLARI • KAFKASDAĞ/STAN 11 22 EKİM 1967 SALI HARÎÇ HERGÜN SAAT 21.30 da, Cnmartesi ve Pazar Saat 18 21.30 da, Perşembe Tenzilâth Halk Günüdür. Bıletler: Yenisehir Mllli Piyango, S. S ı m Tarcan Spor Salonu gişelerinde ve Sabnncakis Çiçek magazasında satılmaktadır. LEZGİNKÂ"* MELİHA GÜNDAY müptelâ olduğu menhus hastalıktan kurtulamıyaraK Tanrınm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazıru müteakıp Göztepe camiinden kaldınlarak Içerenköy mezarlığında çok sevgili eşinin yanında toprağa verilecektir. Çelenk gönderilmemesi rica olunur. Cumhuriyet 11752 ^•••••••^»••••••••••••••••••••••^ l l â n c ı h k : (3468) 11740 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarihî Anıtları Değerlendirme Derneğinden Siz de acaba büronuzda en uygun aleileri kuîlanıyor musunuz? Faaf makineleriyle işinizi çok daha çabuk, daha kolay ve daha dakik bir şekilde görebileceğinizi bir an düşündünüz mü ?... Türkiye Tarihi Anıtları Değerlendirme Derneği 1967 yıh Genel Kurul toplantısı 9 ekim 1967 pazartesi günü saat 17 de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlük toplantı salonunda yapılacaktır. O gün çogunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 24 ekim 1967 salı günü yine aynı saatte ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlük toplantı salonunda yapılacaktır. Demek üyelerine duyurulur. Cumhuriyet 11749 TELEFON İNTİFA HAKKI SATIŞ İLÂN1 İSTANBUL 3. ÎCRA MEMURLUGUNDAN: 965/2191 Borç için satılmasına karar verilmiş olan 3500 lira tahminı değerde 44 68 63 nolu telefon intifa hakkı 5/10/1967 perşembe günü saat 1 ilâ 0 10.30 arasında îstanbul 3. lcra Memurluğunda satılacaktır. Satış tutarı tahmin olunan değerin °o 75 ini asma/ dığı takdirde ikinci artırmaya bırakılarak 6/10/1967 cuma günü ayni saat ve ayni yerde ençok artırana satılacaktır. Şartname açıktır. Istekli müşteri bir buçuk liralık posta pulu gönderdiğinde adresine postalanacağı alân olunur. (Basın : 5798/11727) nöbetçi eczaneler sinemalor beyoğlu AS: (41 63 15) Kızlar Arasında (EPresley) ATLAS: (44 08 35) Neseli Kız (Müzikal) DÜNYA: (44 93 61) Clnayet Yolu EMEK: (44 84 39) Kızlar Arasında ERKOÇ: (47 07 82) Komançolar Savajı FİTAÇ: (40 01 66) Vikingler Gelıyor KERVAN: (48 0i 23) Kara Davut KONAK: (48 26 06) Öldüren Kimî (G.Peck) LEVENT: (63 55 39) thanetin Sonu LÜKS: (44 03 80) Ringo Kâzım RÖYA: (44 90 07) Kara Davut (T.r.) SARAY: (44 16 56) Sessiz Vurujanlar SİTE: (47 77 62) Cinayet Yolu SAN: (48 67 92) Kelepçell Melek YENt MELEK: (44 43 89) Çaskın Canif FACIT ne kadar TOPLAMA MAKİNELERİ HESAP MAKİNESI ı PORTATİF YAZI MAKİNESI GÜNES: (21 61 40) 1 lyi Saıular Gringo, 2 Soyguncular İPEK: (22 25 13) Kızlar Arasında KULÜP: (22 72 77) 1 Krallaı Ölmez. 2 N a mus Borcu MARMAHA: (22 28 60) Muhabbet Kuşlan MELEK: (Eyüp) (21 58 76) Kara Davut (K.Tibet) RENK: (21 15 25) 1 Lizbon Kanunsuzlar Diyarı, TTNAZTEPK: (71 «9 18) Ölum Kampı SAFAK: (22 25 13) Vikingler Gellyor YENİ (Bakırköy) (71 68 26) Kara Davut (K.Tibet) YEN"İ: (Şeh.) (22 58 92) Altın Cehenneml Tiyatrolar TEPEBAŞl TİYATROSU: (44 21 57) cEVVEL ZAMAN İÇİNDE» Pazarteıi. Çarsamba. Cuma, 21 de. Pazartesi 15.30 da CSKÜDAR TİYABOSU: (36 5S 11) tOTHELLO» Her gün 21.00 de» Pazartesi 15.30 da Cuma günleri temsil yoktur. JATİH TİYATEOSTJ: (22 01 71) tDAYAN B A H RtYELl» Her gün 214» de; Pazaı 15.30 da Pazartesl günJerl temsü yoktur AKSARAY KÜÇÜK OPERA: (23 57 22) cMASALARj, komedi. H « gttn 18.15 ve 21.15 t* AZAK TİYATROSTJ: (22 62 46) Gönül Üllru Gazanfer Özcan topluluğu rATRILMAKSA MAKSADIN» Çrs., C.tesl, Pz. 16.15 te. Her fOn 21.15 te. P.tesJ temsü yoktur. İSTANBUL TİYATROSÜ: (44 23 M) rATTPTTR SÖYLEMESİ» Cumartesl, Pazar 15.00, Her gün 21.15 te. Pazartesi temsil yofctur. KÜÇÜK SAHNE: (49 5fl 52 ı Mr)cap ODuoglu Tlyatsu. tPEPSİ» Her gOn 21.15 de. Çarşamba. Cumartesl. Pszar 17.00 de VAHt ÖZ TİYATROSU: (21 48 92) cÇANTADA KEKLİK» P.tesl hariç, her gün 211.5. Çars. C.tesi, Pz. 16.15 te. kadıköv ATLANTIK: (55 43 70) Ikl Kafadar Casuslara K?rşı BELEDİYE: (Kartal) (53 33 14) Sonsuz Takip ÇELİKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Teksas Kurtları CEP: (36 09 82) Beyrut Batekhanelerinde KAD1KÖY: (36 49 24) Öldüren klm? (G.Peck) LÂLE: (36 51 86) Ringo Kâzım OPERA: (36 08 21) Kara Davut ÖZEN: (36 99 941 Kelepcel! Melek REKS (36 01 12) tkt Saşkın SİNEMA 63 (55 10 S4ı Yanke* Mevdsn Okuyor SÜHEYYA: (36 06 82) üçan Hırsız (İng.) SITNAR: (3f 03 69) Büyük Zahmet.ı hesap saatlerml dakikalara Indirir 3 ameliyeyi kolaylıkla yapar Kollu: TL. 130O.Elektrikli: TL. 2300.. Sadece 10 tuşla tekmil toplama. çıkarma, çarpma ve bölme işlerinl görür Bir büro yazı makinesl kadar sağlam ve elverişlidi r TL.1175. BAKIRKÖY: Zafer, Aytaç, Küçükçeknıece , BEŞİKTAS: Taslık. GüL P«rlak, Yeni (Levent) BEYOÛLU: Çiğdem. Sifa, Kutlay ElrtNÖNÜ: Büyük. tstikamet, Altın, Şifa, Lâlell Feray EYÜP: Güven, Büyük. Yenl (Raml) Silâhtar FATİH: Bingıil, Özen, Güven, Nümune. Kocamustafapasa. Fazilet GAZİOSMANPASA: Emler . $lıa (Küçükköy) KADIKÖY: Gdgüs. Moda Cevizllk. Pelin, Çiğdem, Çlftehavuzlar Tanyer KARAKÖY: Karaköy Nur KASIMPAÇA: Karadenlz, HukSy SABrYER: Alâettln, Emirgtn ŞİŞLİ: Sevim. Hiltsn, ülukan, Gülgün, Meral ÜSKÜDAH: Tunusbagı, Omtt. Beylerbeyi ZEYTİNBÜRITO: Sümer Sıhhat TL. 2200. TEKNOSAN BiiroMakine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş. Voyvoda Cad 52 Karaköy. istanbul 491766 İlâncılık: 2498/11720 istanbul ALEMDAR: (22 38 83) Karı Davut (K.Tibet) BULVAR: (21 35 78) Kelepçell Melek Sıbhi lmdat: Beyoglu 44 49 tstanbul 21 15 OskOdar ss 15 tlkyartıno Hastaiıane») 49 30 Cerrahpaaa Hastahaoeal 31 N Gurat» Haitahanes) 31 M Hasefc) Hastanesi 21 28 80 31 a N'ümune Hostaiıaneal M M Kuduz Rastahased 33 M Zeyaep KâmD S8 20 I gereklı teiefonlar I 98 95 38 00 5) 00 81 M 33 50
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle