24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cum'huffyef ** BASIN AHLAK YASASINA UYMAYi TAAHHÖT EDEB Sâhîbl t NAZİME TTADÎ # Genel Yaym MadflrO: ECVET Sorunüu Yau İjleri Muauru: ERGL n.MT.T Btnn v» Yayan CUMHUBIYET MATBAACILIK ve Gazetecüik T. A. 5. CagaUglu Halkevi lokak No. 3941 İLLERÎ: KflçflVlMt Mevdanı Edirne Hanı ADANA Tclefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvan Yener Ap. Yenijehir Teleıon: 13 09 29 12 09 66 13 95 44 17 S7 39 9 İZMİR: Fevzipaja Buivarı, Afsaro|lu tşhanı, 104105. Tel: S1230 ROLAR ABONE Senelik < >ylık S aylık ve İLÂN Türkiy» 75.00 4000 22.00 Harid 198.00 9900 49.50 Baalık (Maktu) 1 3 4 5 tncJ nhtfelvd* (nırttal) I t o d sahlfeleı Ntıan. Nikâh, Cvlenma, Dofum (Maktu) Ölüra. Mevlit, Teşeklcür »• kayıp »nuna S Ölüm Mevlit. Teşekküı (23 eü) i an «00 U n 45 » 40 > «5 > ıoo > 150 > SAYISl 25 KURUŞ ilkokul (Bajtarafı 1 inol sabıfede) Müli Egitim Bakanhğınm bu yıl Ukokul, ortaokul ve lisclerde okutulabileceğini kabul ettiği ders kit«bı sayıa (yardımcı kitaplar hftriç) 477 dir. Ömeğin ilkokul beşinci smıflarda 8 derse karşılık. okutu lan kitap adedi 39. ortaokul son sınıflarda 14 derse karşılık, kitap adedi 74 ve lise son sınıflarda okutulan 18 derse karjılık kitap adedi 63 tür. Yönetmenüğe göre her okulda hangi yazarın kitabımn okutulacağı, öğretmenlerin birîikte verecekleri kararla tesbit ediletek ve her öğretmen bu kar^ra uymak zorunda kalacaktır. Öğretmenlerin her ders için bir kitap seçmesi gerekir ken bazan aynı sınıf ve aynı ders için 89 ayn yazarın çok farklı fiatlardaki kitapları bulunmaktadır. Örneğin lise birinci sınıflar için 8 çeşit Milli Güvenlik Bilgileri kltabı bulunmakta, bunlardan birinin fiatı 200 kuruş iken, diğerlerinin üzerinde 470 kuruş olduğu yazmaktadır. Lise son sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarından biri 800 kuruş iken, diğeri 1190 kuruştur. Orta son sınıflar için bir yazara ait fizik kitabı 195 kuru sa satıhrken, diğeri 370 kuruja satılmaktadır. OKtT, MALZEMESt FİATLARINDA •. 152» ARTIŞ VAR / Diğer taraftan çeş.itli okul malzemesi ve özellikle en fazla kulla nılan defterlerin fiatları bu yıl da bir hayli artmıştır. Bu konuda ken dileri ile görüştüğümüz satıcılar hemen hemen her defterin, geçen yıla oranla 3035 kuruş daha pahalıya sarıldığını söylemişlerdir. Okul malzemesi içinde, defterden sonra en fazla suluboya ve kuru boya takımları zam görmüs,tür. Bu tip okul malzemesine yapılan zamlarda 0,o 15 ile °b 20 ara, sında değişmektedir. Yargıtay (Bastarah l'incl Baytada) diği, yanl bir av içinde DUligU A.P. den hraç edilmediği takdirde, Cnmhuriyet Raşsavcılı£ı A.P. nin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde dâva açabilecektir. Tann yapılacak genel idare kurulu toplantısında DiUicüin Uıracma karar verilebüeceği belirtilmektedir. DiMgil'in AP Başkanlık Divanı Öte yandan dün AJ". Başkarılık Dıvaru, Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demlrel başkanhğında uzun bir toplantı yapmış, parti ile ügili çeşitli hususlar ko nuşulmuşturr. Toplantıdan ajnlır ken Demirel, »Partl iç meselelerine ait hususlar konuçulmnştur.» demek'.e vetinmiştir. I G be ile saclarmın \ ür çıkmasını sağladı BRÜKSEL, (»A) Hollan. dalı Len Hoten adında 73 yasın l da bir çiftçi, doraateslerini tur : fanda jetiştirebilmek için, gaze ' telerde ilânını görduğü yeni çı | kan bir gübre almış ve bahçesicde kullanmaya başlamıştır. îhtiyar çiftçi bu arada gübreli el leriie başının terir.i de silmiştir. ı Bir müddet sonra dazlak ba ' f nds saçların bitmeye başladı : ğını gören Len Hoten gübreli [ ellerile terini silmesinden ileri geldiğini farketmiş ve buluşunu geliştirmek amacıyla gübrenin pia kokusunu giderrr.ek için kolonya ılâve ederek herkesi hayretler içmde bırakan bir daz laklık ilâcı bulmuçtur. Adı geçen sun'i gübre potasla tavuk pisliği karışımıdır. Derin Iz (Bastarafı 1 saTfada) . Derin tz tatbikatma katılmak üzere 15 gün önce Inoirlik hava üssünde topianan 5 bin kişilik Amerikan tugayından 1000 kişiliîc bir tabur bu sabah Merzifon ile Ha^^a arasındaki bölgeye indirme yapacaktır. Amerikan birliklerinin bu tatbikat sırastnda havadan sllâh ve motörlü araç da indireceği belirtilmiştır. Tatbikatı meyi kabul etmemişler, dolar bozdurulmak üzere getiıilen ban ka memuTlan bu sebeple gerı çevrilmiş. Amerikalılar h&tıra eşyalannı TÜTB: parasiyls satrn almışlardır. Hâdiseler arasında PELE K (Bastarafı 3 üncü Savfada) de tutan milletler olmaktadır. MUslümanlar! Gerek yurt ici. gerekse yurt dışı ticaret mallannın alım satım larında, düzenlenmesinde hile ve hud'a, maddl yönden çok zararlı sonuçlar doğuracaŞı gibi mânevi yönden de çok kötü re aynı zamanda agır günahı mucip bir hareket olur. Bizde bu gibl Hcaret ahlâkma aykırı olayların vttkuu ise maalesef çok kez duyulan seyler olmaktadır. Nitekim 11 Agustos 1967 tarihli bir tstanbul gazeteslnde meşhur bir yazann bu konuda okudugum bir yazısınm bazı kısımlannı önemine binaen sizlere nakletmeyi hepimizin intibahı 1 çln faydalı buluyomm. O yazar diyor ki: 1953 yılında on (razetecl arkadasla Şimall Fransaya gitmijtik. Turne sırasmda bizi Rouen adında bir şehre Rötürdüler. Bu şehlrde keten ve yelken bezı dokumaya mahsus kaba lplik eSİTen bir fabrikayı gezerken müdür olan zat, bizl pamuk balyalannın bulundugu hangara RötürdU ve: tste jizin satttıgınız pamuklar. pörünüz. Bir de öteki memleketlerden aldıklanmızı görünü». dedi. Ben utancımdan yerlere geetlm. Pılı pirtı, delik desik çuvallara Kayri muntazam tılalmıj ve yangından kurtanlmış döyek gibi perişan bir takım balyalar Eördiik. Bunlar biztm p*mukl«rmı». ötede M'.sır, Cezayir, Hind gibl yerlerden gelmiş. birbirinin aynı çnk püzell ambalâjlı pamuklar da gördük. Bunlan «örünüz ve gittiâinız zaman gazetelerde vazınız. Bövle tiraret olmaz. Biz bir daha sizden mal alamayız. Çünkü böyle perişan ve gayri muntazam halinden başka, pamuklarınızın ıçinden nal parçaları, taslar ve hayvan kemikleri gibl seyler çıkıyor. Bunlar makinelerimizi kırıyor. dedi.» MUs'ilmanlar! Su sözleri can kulagiy'.e duyuyor ve dinliyor muyuz? tşte bu bir vakıadır Halbuki biz Müslümsnız deSil mi? tslam din) ise bu pibl hileli işlertn karşısında muksddes bir dindir. Din, bizden her işlmızde dogruluk. dürüstlüJc istemektedir. Helâl kazanç istemektedir. ( ) Biz ise doğrulngun hilâfına hareket edersek, yabancılara satılan pamuk gibi, kuru Uzüm ve uıcir gibl, zeytin}ağı gibi mallarımıza yabancı maddeler kanştınrsak bizim Müslümanlığımız nerede kalır? tnsanhgımız nerede kalır, UcarJ ahlâk nerede kalır? Artık sözü uzatmıyarai bu hitabemizin sonunda dahi Allahtan bizlere her işimizde Insal vermesini ve bizlerı doğruluktaB ayrılmıyan kullarından eylemesini dilerim...» Bu hutbcye bir tek »6z UlveRİne liizum görmüyorum.. Iste din yoluyla Insanlar böyle düzeltilir. VP bu her verde her zaman yapılabUen, vapılması lizım eelen bir vazifedir. B. PELEK Harb Iş (Baştarafi 1 tnei sabifede) Enerji ve Tabii Kaynakiar Bakanı Refet Sezgin'in başkanhğında dün topianan ve ilgili Danıştay Daire Başkanları, Federasyon yetkilileri, Tumpane Şirketi ilgilileri ve Türkts Genel Sekreteri Halil Tunç'un katıldıgı Yüksek Uzlaştırma Kurulunda «Lzlaştırma Knrninnnn» kararı ışığı altında toplu sözleşme müzakerelerinde ihtilâfa konu olan meseleler görüsmüştür. Saat 22'de ara verilen toplantıya, muhtemelen bugün de devam edüecektir. Bildirildi^me göre A.P. Merkez Haysiyet Divanı, A.D. Genel îdan» Kurulunun A.P Beyoğlu ilçesinl işten el çektirme kararını usulden bozmuştur. Yüksek Haysiyet Divanı, Beyoğlu ilçe tdare kunılu üyelerinin savunmalannın alınmadığını öne sürerek bu kara. n almıştır. Bu konunun da Başkanlık Divanı toplantısında k o nuşulduğu bellrtilmektedir. Beyoğlu ilçesinin durutnu îlgüüerin belirttiğine göre iki safhalı Derin • İz tatbikatma GUney Avrupa Kara Kuvvetlerl karargâhmca sadece NATO devletlerinin müşahit ve ataşeleri dftvet olunmuştur. Anc k Yunanlılar NATO'ya dahil bulunmaianna rağmen tatbikata çağınlmamıslar dır. Yunanlı müşahit çağrılmaâı ATİNA'DA l ınrl sablfede) TEVKİFLER öte yandan iyj haber alan kaynaklardan öğreniîdiğine göre, A tinadaki son patlamalardarı sonra 50 kadar «komünist» tevkif odilmiştir. İçişleri Bakanı General Stillianos Patakos"un bomba olaylannın suçunu «yabancı devlet lerin ajanları ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren komünistlere» yüklemesinden sonra basına bilgi veren bir polis kaynağı, aral»nnda kadınların da bulundugu 50 kadar <müs«ccel komünistin» nezaret altına alındığını açıklamıştır. 'Yunanistan'la ilgili hir yan, 3'iincü sayfamızdadır.) Isveç'e Coca Cola S konsantresi ihraç edildi î , ı i , ; Ankara ve Adana'da grev tekrar başladı Öte yandan Harp îş yetkilileri, Danıştay'ın tehiri icra karannı tebelluğ etmişlerdir. Danıştay'ın kararı Başbakanlığa da geldikten sonra Türk Harb Iş Federasyonu, dün saat 17'den itibaren Adana ve Ankara'da greve tekrar baş lamıştır. Grevin âni olarak başlaması üzerine, özellikle Ankara'da Balgat'ta okullarmdan çıkan Ame rikalı çocuklar ile Balgat'ta göre vli Amerikalılar, evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalmışlardır. j i AGIR ALTINDA Her türlü Dızel motorlan i'çin Ostün Katîkh r Shell Sevdiği kızın ana ve babasım öldürdü Malcolm Sargent öldii Tatbikatm oirinci gününde, 1. gözetleme mahallirıdeki direğe çekilmesi tartışma konusu olan 3 metre boyundaki Amerikan bayrağının yerine dün sabah Genel Kurmay Başkanının forsu çekilmiştir. llgi'.iler direğe çekilen Dün Sirkeci'den, bir frigoriflk Türk bavraklariyle NATO bayravagon dolusu Türk Malı Coca • j ğının 2.25 metre olmasına, ragCola konsantresi, îsveç'in başşeh j men direğe çekilmesi lstenen A ri Stockholm'a fhraç edilmiştir. merikan bayrağının 3 metre olduBöj'lece, pek yakında milyonğunu, bu sebeple çektirilrnedlğtni larca îsveçli, Türkiye'de lmâl \ söylemişlerdir. edilmiş konsantreden yapılacaK Amerikan kampı Coc» Cola'yı içecektlr. i Merzifondaki 5. hava üssünün boş bir yerinde konakhyan A merikan birliğinin erat ve subaylan için kantinler kurulmuştur. Bu arada hâtıra eşyası satılmatc üzere Türk per"=onel tarafından Dort gün rvnce tnrenle açılan bir de kantin tesis edilmtştir. A tarihi «Galata Kultsi», sessizce merikalılar, Türk personelinln kapatılmıstır. Buna sebep olakantininden dolarla alışveri» e^ rak, içindeki lokanta ile gece kulübünun henuz ihale eoilememiş olması gösterilmektedlr. Onbeş gün kadar kapah ka!a(Bastarafı I tncl sahıfede) eagı an!a«ılan Galata Kulesi Siyasî makMtlarına miiteveciçin Beledive ilei'üeri, «Onanmı cih ttdhirler, nsrmalizaıyona bitirip halka açmak, bizim eoreyardım etmekten tiyade, itivimlzdi. Bandan sonra knle, işmatsızlıgi artırmak tehliketini letraecilerindir» demiçlerdir. doturacaktır.» (,'ağlayangü, Kıbrıs kcnusu dı şında, Balkanlar için •Tam isbirliği hususunda tcminat> verm:ş, B.M. ın «legâne ümit olduguno» belırtmış, Jsraıl • AANTALYA Serık İlçesuıde rap savaşları ile ilgili olarak, sabıkah kaatıl Haar. Yıld.z. kız «Bu yaz yapılan icil olağanüstü larını vermiyen amcası Muhardönpm toplantıları sırasında bu rem Yıldız'la eşi Ayşe'yi, tabankonuda bir karar kabul edemeca ile öldürmÜFtur. mis olması şayanı teessüftür» Kızı çok ı«evdıği bildirilen kademış ve Israil'in ışgal etti|ı ül atil. kaçmı^tır. kelerden çekilmesının saglanma sını isteyerek şöyle konusmustur : «Ba konuda sert bir tutum ta LONDRA, (AP) Ünlü tngikmmakta devam eden Israil, liz Orkestra çefi Sir Malcolm kuvvft kullanmak yolayla rlSargent, dün uzun bir hastalıkde ettigi avantajları idame ettan »onra, 71 yaşına'a olmüstür. tirmek i'teyen bir memleket Bir yakını, «anatçının, evınde ızdırap çekmeden hayata gbzle I dnrumunda kalacaktır.» ÇaŞIayangıl bu araria, «Vietrini kapadığını söylemiştir. nam savaşı, diinya bans ve istikrarı iiîcrinde a?ır bir tebdit olarak çBkme$e devara rtmrktedir. Unntmamalıyız ki «avas. me selefıTn hallini kolaylastırmaktan Bzaktır» demiştır. Bayrak meselesi İŞYERİNİZDE ORGANİZASYON ELZEMDİR Modern her iş yerindo organizasyon ilim ve tekniğm kabul ettiği bir şarttır. Bir organizasyonun başlangıç noktası rahat, modern hatlı ve konforlu büro eşyasıdır. NURMETAL hor ihtiyaca cevap veren, en modern bir anlayışla imâl ettiği mobilyaları ile hizmetinizdedir Bizi ziyaret ediniz ve sizi ne (^«race memnun edebileceğimizi görünüz. "Galata Kulesi,. sessizce kapatıldı Çağlayangil NURMETAL SANAYj V E TİCARET A . Ş. Istanbul Sılâhtaraga Eyüp P. K. 7 Telefon: 21 61 81 .Kısaca İ Li I V İSTANBUL tçişleri Bakanbğl. ] ahlâk bozan beatniklerin derhsl ile hir saat görüştü •ınır dışı edileceğini, btr genelgey • öte yandan, Başbakan Demlrel le pollse büdirmiştir. Genelgede, Rauf Denktaş'ın başkanlığındaki yüpheli bu tip turistlerin kontrol i 4 kişilik bir Kıbrıs Hey'etini dün altına alınraası istenmiştir. geç vakit kabul etmlş ve kendile• Robert Kolej Müdürü Shelrine. Keşan Dedeağaç görüşmedon Wise'in evini soyan Faik Ululeri hakkında bilgi vererek, «ENOyaman, Tarlabaşı'nda bir dansöSİS'e asla razı olmıyacagız» dezün evine girerken yakalanrnışur. miştir. «Açt:m. hırsızlık yaptım» diyerek; Rauf Denktaş. Orhan Müdeırisr a|la> an Palk, lise 2. sıruftan ajTiloğiu, Deıriş Manizade ve Ali Bımadır. >nkoğlu; Demirel'le bir saat kadar • Libya Kıralı Idris El Sunusi' : konuşmuştur. nin «Türk Kanser Demeği»ne ba t ğısladıjı 253 bin lira, dün dernek yöneticilerine teslim edilmiştir. j • Kandilli'de çıkan ve rüzgâr ı (Bastarafı 1. savrada) yüzünden güç söndürülen yangın ı Yüksel Menderes sözlerine de da 5 gecekondu yanmıştır. Beş sa ı vamla, Aydınlılann naaşın Adat süren yangın, elektrik konta | nan Menderesın kenai memlekegından çıkmıştır. tine getırilmesıni utediklerını, Merhum Serif Serel Bey ve • Beyoğla'nda eftlenen Ingillı ancak ailenın kararını büyük $€rife tsmet Hanımın oğlu, Şeruristi Keit Herry ile Roy, önceki bir hürmetie karşıladıklarını, rife Ratibe'nln kardejl. Şerife Vicdan'ın babası, Dr. tmran Sabundan dolayı Aydınhlara mügece Sultansuyu'nda, arkadaş olyan'ın teyzezadesl, Suat ve Gesteşekkır olduklarını belırterek, dukları kinüiği bellrsiz 2 erkekle san'ın dayısı,. roerhum Kemal naaşlann nakıl günü hakkında bir kadın tarafından, silâh tehdiErkman. Hasan Berkman ve kesın tarih vermemıştır diyle, çamaşırlanna kadar, soyulKubra Kaban ile Emine Arean, muşlardır. Turistler, çırılçıplak Fatma Kavala'nın ve HÜMyin bir halde, titreyerek karakola sıTanyun'un halazadesi finmıştır. ŞERİF FEVVAZ • Bakırköy sahil yolunda 10 yaCumhuriyet 100.50 100.60 MUHANNA pndaki Murat Tosun, karşıya Rcşat 177.00 178. geçmek isterken, 34 AE 065 plâkalı S0 Eylul 1967 de Ammanda veîat Hamit 132.00 133. Necdet Otlakçı'nın taksisi altmda etmiştir. Tanrı rahmet eylfye. Aziz 114.00 115. kalarak ölmüştür. Reklâmcıhk 346711737 N'apolyon 114.00 115. 24 ajar kulçe 14.92 14.95 ANKARA Plân'ın tanıtılması için düzenlenen dünkü toplantıda konnşan Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı, Envrr Errün, kredi ve verçi kolaylıkları tanınarak 5 yıl İçinde şehirlerde 900 bin konut yapılacafının hesaplandığını söylemiştir. 9 Turizm Bakanı Kürşad, Tepebaşı Bristol Oteli sahibi Ömer Lütfü Bengü ve merMoran: 2293/11743 ' noter aracılığiyle bir ihtarnahııme Safiye Bengü'nün kızı, merhum Emin Bengü ve Enver me gönderdiği Samsun MilletBengü'nün htmşireleri; Dr. Halil Günel'in refikası; Y. Mühenvekıli ve cTJlus» yazarı K. Evlidis Mimar Erdoğan Günel ve Asistan Dr. Ahmet Günel'in yaoğlu'na, Başbakan Demirel'in anneleri; Anna Bengü'nün görümcesi; Vshide Günel'in kayinkardeşlerine usulsüz kredi veril validesi; Füsun ve Ferit'in büyükanneleri; Ziya Bengü ve Buraiği yolundaki iddiasını ispatlaEge Ünıversitesine 1967 196« d e n yıh için alınacak öğrencilerin kayıt süreleri, ajağıdaki maya çağırmıştır. han Bengü'nün amcazadeleri; esaslar dahılir.de, 14 Ekım 1967 Cumartesı günü saat 13.00 e kadar uzatılmıştır • CHP Genel Sekreteri Ece1 10 Ekım 1967 Salı günü akşamına kadar, aşağıdaki listerfe gösterilen puvan gruplanna givit, 10 Ekimde Doğn Anadolnrenlerin esas v e ön kayıtlan yapılacaktır. da bir geziye çıkacaktır. Kod: Fakülte, î ü k s e k Oknl 10 Ekim 1961 Salı Akşamına kadar ÎZMİR Selçuk îzmir yolunda, fazla sürat yüzünden bir No: veya Bölümün adı Aslî kayıtlan yapılacakların ö n kayıtlan yapılacakların otobüsle kamyon çarpışmış; 4 Puvanları ve sayıları Pnvanları ve sayılan kisi ölmüş. 9'u aŞır 18 kişi ya(Liste I) (Liste II) ralanmıştır. Ölenlerden Aynur in cenazesi 4/10/1967 bugünkü çarşamba günü Çemberlitaş'da 483.90 380.19 379.89 365.00 Süer ile 4 yaşmdaki kızının 51 Fcn Fakültesi FızıkPeykhane sokağı 8 numaralı evinden ahnarak öğle namazu mükimlikleri belli olmuştur. (30 kişi) Matematik Bölümü (20 kisi) taakıp î'atih Camiinden kaldınlarak Eyttp Sultandaki aile kab487.40 388.60 52 » » Kımya Fizik 387.24 372.15 rıne defnedilecektir. AİLESİ Bolümü (30 kişi) (20 kişi) 53 > » Matemaük 476.58 348.07 348.00 329.09 NOT: Vasiyeti üzerine çelenk gönderilmemesi rica olunur. <9U kışı) (60 kişi) Astronomı Bölümü MirA!em Topuzizade Ziya Pa423.46 34850 348.57 330.92 54 , » Tabıi tlimler şa ve Şirvanizade Mustafa Beyin Bölümü (42 kişi) (28 kişi) Hâncılık: 2607/U751 torunu, esM hariciyecilerden Ne472.98 347.17 347.05 33150 55 Tıp Fakültesi bil Beyta ve Atiye Hanımın (180 kişi) (120 kişi) raahdumu, tffet Topuzlunun esl, 344.77 208.88 Nebil Topuzlunun babası, Kılıç56 Yüksek Hemşire ve Sağ207.69 146.16 el, Olsel. Kurtul, Saner, Tugay, (48 k i ş i ) :ık Teknısyenı Okulu (23 kişi) Hltit, KolgU. Tansug, Gür, Gelen476.58 360.37 57 Z:raat Fakültesi 360.28 34753 Carumız Oflumuz, bevi, Cemal, Serdaroğlu ailelerl(162 kişi) (108 kişi) nln yakın akrabası, İ.E.T.T. İdaresl eraekll müdürlerinden 2 Kontenjanlar dolmad:ğı takdirde, 11 Ekim 1967 Çarşamba sabahından 12 Ekim 1967 PerşemYüksek Mimar be Eünu asşamma kadaı, (Liste I) ve (Liste II) de ıs:mleri mevcut bulundugu halae, daha önce kayıtlannı yaptırmamış buhınanlarla bu ikı gün ıçın Fakülte Talebe Bürolan kapılarmda ilân ediÎSMAİL KEMALÎ hayata veda etmesi üzerine çok yakjı ilgilerini esirgemeyen, lecek yer.ı lısteierde ısımlerı bulunanların kayıtlan yapılacaktır. TOPUZLÜ 3 Yıne Konten]an riolmazsa, 1 Kkım 1967 Cuma sabahından 14 Ekim 1967 Cumartesi saat 3 cenaze merasimine kaülarak, çelenk göndererek, evimize geleHakkın rahmetlne kavuşmuşrur. 3 Lio e kadar bundan oncekı bütün listelerde isımieri mevcut olup oa her nasılsa kayıtlannı yaprek, telgraf, telefonla acrmızı paylaşan akraba, dost ve arkaCenazesl 4 Ekim 1967 Çarsambs tıramıyanlarla bu defa son bir ön kayıt listesinde isimleri bulunanların kayıt için müracaatları günü, öğle namaıraı müteakıp daşlanmıza, oğlumuzun arkadaş v« meslekdaşlarına ayn ayn Şlslı camnnden kaldınlarak Ekabul olunacaktır. teşeklrüre imkân olmadığmdan şükranlanmızm duyurulmaaaıa dirnekapı ÇehltllSlne delnedue» 4 Kavıtlar 14 Ekim 1967 Cumartesi günü saat 13.00 te kapanaeak ve bu sflre içinde müracaat muhterem e?.zetenizin tavassutunu rica ederiz. AtLESİ cekttr. Mevll rahm*t eyl»ye. Demlrel, Kıbns Heyeti Rimula yağları Dışişleri Bakanlığından 3312 sayıh Dışişleri Bakanlığı Kunıluş Kanunu'nun 8. maddesi hükümlerine uygun olarak DIŞİŞLERİ BAKANOĞI'na yansma sınavı ile Meslek Memur Adayı alınacakür. 1 YARIŞMA SINAVINA KATILACAK ADATDA ARANAN ŞARTLAR: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddeaindekl genel şartlare haiz bulunmak, b) Sınavın açüdığı Urihte 30 yaftnı doldurmami| olmak, c) Ysbancı memleketlerde görevle.idirilmenin gerektirdigi her türlü iklim şartlanna dayanıkh olduğunu tam kuruluflu Devlet Haıtanesinden alacagı bir raporla belgelendirmek. d) Siyasal Bilgiler. Hukuk. tktisat Fakülteleri veya bunlar derecesindeki Yüksek Tiearet O'>u11an ve Dıjiîleri mesleği ile ilgili olan Fakülte ve Yüisek Okullardan veya bunlara denkliği Mill! Eğitiru Bakanltgmca onaylanan y«bancı fakülte veya Yüksek Okullardan mezun bulunmak. 3 20 Kasım 1967 pazartesi giLıü saat 10.00 da DışUleri Bakanlıeında yapılacak yanjmn iinavı konulan asağıdadır: BİRİNCİ GRUP (yazılı eleme sınavı) : a) Türkçe kompozisyon. b) Fransızca veya Ingilizce kompozigyon. c) Fransızca veya İngilicceden Turkçeye çeviri. d) Türkçeden Fransızca veya İngilizceye çeviri. Düeyen aday, eleme sinavuıa biri esas biri yedek dil olmak üzere her iki dil den de katılabilir. KİNCİ GRUP (sözlü yarısraa sınavı): a) Siyasl Tarih (Osmanlı siyast tarihi ve 1789 dan r«manımıza kadsr dünya siyasl tarihi), b İktisat Milletlerarası İktisat Maliye, c) Devletler Genel Hukuku Milletlerarası Politika, d) Devletler Özel Hukuku, •) Medenl Hukuk ve Borçlar Hukuku, f) G«rel Kültür Sorulan. Sınavı karananiann tâyinleri, kadro imkânlan ve Bakanlık üıtiyaçlan gözönunde tutularak başan sırasına göre yapılır. 3 İıteklilenn en geç 6 Kasım 1967 pazarteâ günü •aat 17.00 ye kadar DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİNE dilekçe ve ajağıda gösterilen belgelerle müracaat etmeleri gerekir : a) Nfîfus kimlik cuzdamnın aslı; b) Li«e diplomasmm aslı veya onayh sureti, c) Fakülte veya Yüksek Okul diploması veya onayh örneği, d) (4x6) boyutunda 8 adet fotoğraf, •) Aakerlik tecil veya terhis belpesi. (Basın 23741 A. 12537/11709) Y. Menderes VEFAT ALTIN VEFAT £ge Üniversitesi Rektörlüğünden Fatma Zehra Günel TEŞEKKÜR VEFAT DENIZ KUVVETLERİ KOMUTAHUGI Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanhğmdan bildirilmiştir. Denizcilere ve Havacılara 116 Sayılı Bildiri 11 II» 13 •kiro 1967 tarihlerinde 08.00 l!e 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 1000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. MARMARA OENtZl TEKtRDAG BAT1 SAHİLİ 1 lnci nokta: E. 4896 No. lu Tekirdag iskele fenerinden 211 derece ve 4 mil mesafede eniemi 40 derece 55 dakika Kuzey. boylamı 27 derece 29 dakika Doğu olan nokta. 2 nd nokta: Eniemi 40 derece 56 dakika Kuzey, Boylamı 27 derece 37 dakika Doğu. S üncü nokta: Eniemi 40 derece 51 dakika Kuzey, Boylamı 27 derece 37 dakika Doğu. 4 üneu nolrta: Enlemi 40 derece 53 dakika Kuzey, Boylamı 27 derece 28 dakika Doğu. Denizcilere ve havacılara önerale duyurulur. SALİH CAN İREN'in ,.ı,^i',»Pir.rır. rra7prp'|pn kabul eriilmevecektir (Basın: 1 4769 • 23867) 11728) Cumhuriyet 11743 Manajans: S15VU750 (Basm: 23766/11703)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle