25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAH1FE IKZ 4 Ekim 1967 CUMHURİYET Hacettepe UniversHesi oioyı Prof. Fehmi YAVUZ •dı «Hacettepe Ünıversıtesi Kunılması Hakkında kanun» ve numaran 892 dir. T»m bir h»ft« sonra çıkan gunluk gazetelerin hemen hepsinde büyük harflerle şöyle başlıklar gorülüyordu: «Üniversıt* Senatosunun gönderdığı taslak habersızce değıştlnlmış», «Unıversıte skand&lı Senatoya aksetti», «Yururluğe gıren kanunla tlgı'ı araştırma yapıla cak». «Sahte metlnli tasarı kanunlaştı.» Aradan geçcn bir hafta Içinde frofesdr İhsan Doğramacı, söz konusu kanunun ddrdüncü madde8İ gereğince Rektörluğe seçilmiş bulunuyordu. Prof. Dojrramacı'nın ithamlara verdigi eevap İS Temmuz tarıhli gazetelerde yer aldı. Ona göre: «Evrak değıştırümesi ve sahtekarlık diye bır şey bahıs konusu değlldiı», ve tasan «Yeni kurulan bır unlversıtenın reahtelerl dıkkate alınarak» hazırlanmıştır. Doğramacı "ya Ege t'niversltesl Rektöru Prof. Vehbi Goksel wrt bir dille su cevabı verdi: «Gayeye rarmak ıçın her şev meşrudur prensıpınl benımsemek ve harfı harfıne uygulamaktan başka marıfeti olmıyan t Doğramacı adındaki kımsenın gerçek hüvıyeti bütün açıltogı Ue ortaya çıkmıs bulunuvor Makyavel't bir peygsmber olarak seçmış bulunan Bay t Doğramacı'nın uvdurma evrak hazırlaması ve onu esas evrakla değıştırerek hıikumete sunması bardağı tasıran en son. fakat saglam delülere dayanan en korkunç bır davranış olmuştur Bay î Doğramacı kamu oyuna duyunılmuş o'an bu marifetlerınm hesabını. hiç şüphesj mahkemeler huzurunda verecektır.» Resmi Guetede bir ka8 Temmus 1967 tarühimadde olan ba kamınun nan yayınlandı. 14 Şimdi Hacettepe Oniversitesl vaptıgı büyük is timlâklerle kuzey yönünde ve Samanpazanna do(! ru geHşmektedir. Hangl yönde olursa olsun şehlt içindeld kuruluş yeri, şehircilifc prensiplerine a; kın ve olup bitilerin bir sonucudur. Yenl knrulan üniversiteler, tren yoUanndan, sıkışık semtlerden uzaklaşmaya, sehirlerin dışına çıkmaya çahşırlar Bunun Turkiyede en güzel örneği Orta Doğu Teknik t'niversitesidir. Bu acıdan bakıhnca Orta Doğu Teknik Cniversitesl plânlı gelişmenin çok ba şarıh bir drnegi olmus, Hacettepe Üniver^itesl ise el vordamı Ue ve olup bittilerin süruklediği yönde gelismiştir, divebilırız. •••• İİİ •••1 ••• İİİ ::: «••I ••*ı •>•! •• « I •• « I Gördüğüm sosyalist ülke şehirlerinden bir hayli farklı „ B Bugün bu uçakla geleceğıml onceden telgrafla bildırdığım için, ?»şkın saskın etrafa bakır.ıyorum. Beni bulamazlarsa ne vaparım burada? Yann sabah saat 10 da Yuvarlak Masa Konferansı açıhyor. Nereye gıdeceğım, hangı otelde kalacağım, haberım >ok Belki yaslanmanın da kamçılaa.'ığı bır karamsarhk du> gusu btrden icımı dolduruvenyor E^kıden boyle degıldım ben Harb demez, ıhtıîâl deme7, ınsanlara meramımı kımı zaman goz ve el ışaretıjle de anlatarak orası senin, bura«ı benım, dıyar aivar neşe içinde dolaşırdım Nıtekım 1939 yılı ağustot »onlarında Ikmcı Cıhan Savajmı açan bu\uk knz patlak verdığı zaman, ben işın nereye varacagının bılınci lçınde, ama iizuntüıuz, kaygısız, gene buradavdım Şımdi u e pek yatfırgadığım bu «nlamsız ve çocuksu karamsarlık duygusu altında, soylemeve utanıvorum, hani belim bukulecek gıbı. Boylece, bır jandan ımdat ara^ an bakışlarla etrafı kolla.arak ağır ağır pasaport kontrol gışesıne doğru kuyruğa gırmek uzere ıdım kı, kısaca bojlu toparlak yuzlu, gençten bır adam yanırr.a sokuldu : Siı Konferansa geldiniı de| i l mi? KaramBarhgımı pek de yıtırmemış olmakla beraber kurtulmuştum. Bır buvuk Varjova gs.zetesının ekonomi yazan ımıs. Benımle beraber kuyruğa gırdı Kolayca ijımızı bıtırdık. Hava alsnından ayrılırken >»şhca bır zat yanımı?a vaklaştı O da Yuvarlak Ma<a Toplantılarına çagnlı ımış Bır Vıyana ga7etesınm başvazarı. Arabava bmdık, hep beraber sehre yollnndık, danalı duvarlar çırılçıplak ve ışık oldukça zaMÎ Fransızlarm «tout confort» dedıklen butun meaeni ıhtiyaç'.arı karşılavan bu odanın telt eksıği lnsam kendine ısındıracak hıçbir özelhği olmaması Ne duvarda ucuz tarafmdan da olsa bır gravur, ne metal koltuğun üzerinde işlemelı bır \ astık, ne verdekı moketı sü>1e\en bır kuçuk halı. Fabrıka kafası ıle serı halınde orta>a konmuş bır jolcu barmağı burası Otelı \apanlar luzumlu olan her şeM o'uşunmuçler de ınsanın çoğu zaman luzumlu olanın otes'nde de bır şeylere, kuçucuk bir şe^'.ere luzum du> abılecegıni hesaba katmamışlar Dallanıp budaklanma KWM LESSESENIN DALLAVIP BUDAKLANAR\K t N m : R S l T E OLM\SI: Bu işin de yetkili organlarnı bilçisi ve işbirliği Ue haıırlanan bir ana plâna pöre vürütriidüçu soylenemeı. Çocuk Sağlığı Enstitüsii önce yuksek okul, sonra da Ankara üniversitesine baçlı ikinci tıp fakultesl haline geldi. Yüksek okul ve (akültelerin sayısı dur•••• >«•• madan artıvor ve saçlıçın yanında sosyal bllirnlerle, fen Ue ilpüi veni derslere ver veriliyordu. Ankara lnhersitesi 1965 1966 yılı rehberine göre Beşeri ve Sosjal Bilimler bölümünde psikoloji, so»nıî • •*• yoloji. Türk filolojisi, tngiliz filolojisi. Abnan filolojisi, Fransiz filolojisi, klâ«ik filoloji: Fen Btlimlcri bölümünde ise matematik, istatistik okutulmaktadır Muessesenin adım adım ünıversite olma yolunda ilcrlemesini. bazı kimscler için çok basarüı bir • «•• «onuç olarak değerlendirmek ıterekir. Belki bun•$•• «r>fT> Temmuzda tstanbulda bir arava gelen •••* •• •« lar da baslangıçta bn kadar hızh bir gelişmeyl "*"^( \nkara, Ege. tstanbul ve tstannul Tek:!:: beklemiv orlardı. nik Lniversitesi Rektörleri yaptıklan basın toplanBu arada. Haziran 1963 te Tıp Fakultes) statü İF tısında Hacettepe Cniversitesi Kurulus Kanunun:::: •üne yükselmesi sırasmda, basında yapılan tartışda: «Üniversıtelerln an» prensip ve ruhuna ağır malar, radyoda düzenlenen açık otunım... üzerine :::: bır aykırılık getiren hükümler» bulundufunn Ueri sürerek, «asıret ldaresi zihnlyeti Unıversitelerin 1 Erzurumda kurulacak olan tıp fakultesinin uye?»• çıne sokulmaktadır» dediler ve gSruslertnt bir bil lerinl vetistirmek gorevini de Hacettepe üzerine 1 aldı. Hacettepe Unhersitesi Kuruluş Kanununıın diri Ue vavinladılar. birlnci maddesi: «Merke?ı Ankaıada olmak uzeErtesi gün MiUl EğHlın Bakanı tlhaml Ertem re » sdzleriyle baslamaktadır. Bundan, ünhersltngUterede açılacak olan Türk Sanatları Kongresi tenin yurdun başka koşelerinde açılacak universine katılmak uzere yurdumuzdan avnlmıdan gaze telere teknik vardımda btılunacağı anlamı çıkarıtecilere, rektorler arasına girmeyi doğru bulma labilir. Kanunun otekj raaddelerınde bu yardımtn dıgmı sövliverek: tBu unıversiteler arası bir m» nasıl yapılacağı hakkında herhangi bir işaret bu • •••«• • • «••• se'edır Her bıri bınlerce genci toplavıp onlara lunmamaktadır. İUm, araştırma ve karakter aşılayan. veren, her :::: •••• •••• birı Turkıyenln ayrı umıdı ve guvenl olan üniver:::: sitelerımizın her ne sebeple olursa olsun birbirlertÂL nayasamızda, birlnci ve tkinci 5 Yılbk Kalnt ıtham edıci ve vnpratıcı bır tutum içme girme«••• • •>• >*•• ' • " kınma Plânlannda sosyal adalet, fırgat esitlerınde hıç bir mılll menfaat görmüyorum... Ya• ••• «••• Ugi, yurt olçüsündekl dengesizllklerin gideTUmeal • ••• nşın, daha iyi gençler yetiştırmek alanında cerayanını dılıvorum» dedi. Bakana göre her flnlversi ana pren^ipler olarak kabul edümiştir. Bunun kuru bir söz ve metin olmadıgım davranıslanmızla tenin kendine göre bir kuruluş düzenl olabllir. • ••• Nitekim Ankarada bulnnan «Orta Dogu Teknik Ü ispatlamak zorundayu. Ankarada üçuncu bir ünl : : : : • ••• nıversıtesi mutevelli heyetle idare edılmekte, bu versitenin kurulması Dogu Ue Batı ıllerüniz ara:::: • »•• «inda uzun yillar boyunca suriıp gelen uçurumu nun da faydalı sonuçlar sagladıgı iddıa edilmekte• ••• •••• •••• ve dengesizliğl bır kat daha arttıracaktır. Doguda dır » •••• :;:: yarı feodal bir vnsyal düzen hâkimdır. Parça par:::: • ••• ça, arızi, tcsadüfî ve birbirini tamamlamıyan ted•••• birleri bırakarak, Doguda hukuk devleti için ge • • • • C > \t söz konnsu kanıında yer alan bazı hükümrekli olumlu adımları atmak, seçilecek bir kaç lerin 4936 savılı üniversiteler Kannnnnun büyuk sehri, Istanbul ve Ankaranın küçük birer prenMplerine avkin olmasını o kadar önemli buldrneği olarak gelistirmek zorunluğu vardır ( l ) . muyoruz. Bakanuı da işaret ettigi gibi türlü si* Bu sehirlerin en önemlî müessesesi üni\ersitelrr temleri denemek favdalı olabilir. Her şevden önce olacaktır. Atatflrk ve Karadetıiz t'nlversltelertnla Ankarada ÜÇÜDCU bir iiniveTsite kunılmalı mı idi? İçinde bulundugu güçlükler ortadadır. snrusuns cevap vermek zorundayır. Bu soruya ve»vcut şartlardan favdalanarak doktor, (tarilecek cevap Türk üniversitderinin kuruln; *ebip) ihtiyacını karsılamak, lise mezunlanna rinl eeçmekte doğru yolu izlevip Izlemedigimlzi teı elden yüksek tahsil imkânı saglamak gtbi negösterecekti.. Tilrk toplumu önümüıdeki 10 yılda belki 10 ünirersitenin daha temollcrini atacaktır. denlerle Batıda yeni üniversiteler kurmaya devam iiii Bunlann birer fakulte Ue çaliîmava baslıyarak a. etmek, dengesizliği tehlikeli bir ölçüye çıkarmaktadır. Hacettepe üniversitesi olayı Batıda baska man içinde ırcliştirilmesi volnna gidilebilir. Ancak kurulabileceginl hiri her şeyden çok bn bniversitelerin verlni seç yeni üniversitelerin, fakültelerin mekte kabul edilecek prensip ve öncelikler diişün ve Doğunun daha uzun yıUar kendi kaderiyle ve imkansızlıklan Ue bafbaşa bırakılacağını gbsteren dürmelidir. tşte bunun için olup bittl kapılannı uyarıcı bir işaret olarak kabul edUmelidir. Gaze«ıkıca kapatarak toplumun (terçek ihtiracuıa cevap teler Cerrahpşa Hastabanesinin Belediyeden aynverecek bir tutum takınmabvu. larak tstanbul Üniversitesine bağlanacağını yazıyor Hacettepe t'nivrrsitpsl ne Ankara tniversitesi ve bu adla veni bir tıp fakültetlnin kurulmasından içinde, ne de Babanhkta hiç bir gelişme, plân \e soz ediyorlar. Bursada ve Eskişehirde universite proeramtna sahip olmadan bu hale gelnıiştir. Ba kurulmnsı için çaba gü^terUmektedir. Edırnede B konudakl olup bittüeri 2 grupta toplamak istiyo niversıte kurulması için 81 Parlâmento uyesinin İİİ rui' O Maddî alan ve vapı işlfri, 4 | Muessesenin Meclis Başkanlıgına sundugu 9 maddelik bir kadallanıp budaklanarak universite olması. nun tasansı vardır. Zekâsını kuUanmak, mevcut şartlardan taydalanmak herkesin hakkıdır. Ancak, sartlann hep !••• !••• beUi yerlerde gelişmcsi, kültür, sağlık, egitim miı'••• "\M ADDt ALAN VE TAPI tŞLERİ: tnirerslte, esseselerinin, ötekl kamu hizmetlerinln buralarda * admı Hacettepe parkından almaktadır. Partoplanmasına karsılık, geri bölgeler halinnın aklıkın bir kmsında knrulan Çocuk Sağhği Enstitüsii zamanla parkm en az yansını 1?cal etmiştir. Bü nı, sosyal ve siyasl haklannı, a|a, şeyh ve asiret tün bu işgallerin bir nevi fiilî işgal biciminde o( reisi aracılıgı ile kuUanmaya devam etmesi yalnız ::: ritıçu, gerekll kararlann sonradan alındıgi. forma derebeylik duzeninde çıkarı olanlarin islne gelir. ••• litclerin çoçunlukla sonradan tamamlandıgı bilin Ve bunlann sınırlarunızin içinde oldugu kadar dısında da tehlikeli durumlar yaratabUeceğini kabul mektedir. Parkin feri kalan yansı Ise bugün blr etmek gerekir. cönluk ve harabe halindedir. \nkaranın en güifl dinlenme verlerinden biri savılan Hacettepe parkı r » eUi temcl muesseselerin, kamu hizmetlerinın, 10 vıl hncesine kadar o semtin akciğeri görevinl ^ ^ bu arada üniversitelerin yurt olçusünde deııvapnordu. Samanpazarı. Hamamönü. Atpazarı \e geli dağılışını sağlamak görevi başta Parlâmento 1 lucanlara kadar o çevrenin çok kdtiı konnt »art olmak uzere hükümete ve sorumlu makamlara dıi^ları içinde vaşıyan aileleri için tek ve rahat hava mektedir. Bu alandaki başan ölçuşünde sosyal aalma \eri Hacettepe parkı idi. Bu thtivacı pek "yi dalet ve fırsat eşitlitü gerçekleşecek, bunun sonuhisseden. Ankaranın ünlü Vali ve Bclediye ReNi ru olarak sağlam ternellere dayanan bir hukuk Ne\zat Tandoğan. kuruluş zamanında sık sık bu devleti diızenine doğru güvenle Uerliyebilecegiı. parka pelır ve hasır, kilim, halı.. üzerinde piknık vapan aialeleri, oraya buraya koşuşan çocuklan • •• (1) Fehmi Yavuz, Doğu Klkınması, Cumhunyet '••a • •• seyreder, onlarla konusurdn. • •• Gszetesı 2021 Temmuz 1967. • •• • •• \/W ulunduğumuz memleketin dilini bilmemek kbtü şey. Akşam karanhğında uçaktan inip de, elimde valiz, Varşova hava limanı gümrük ve polis kontrol dairesine girdiğim zaraan ne yapacağımı bilemez bir halde idim. Az ışıklı, kasvetli bir yer. Duvarlarda birçok sessİ7. harflerin bileşiminden kurulu yazüar. Hiçbirinin anlamını sokemiyonun. Çoğunlukla Amenkalı yaşlı kadın ların doldurduğu bu otobuslere gunun bellı saatlermcle adım ba şında rastlıyor ve ister Vıvanah, l»ter Atinalı, lster tstanbullu olunuz, kendinizi sanki evınızde hlssediyorsunuz. Savin üullar Varşova Katedralini de, Vıyana operasmı da, Akropohı ve Ayasof ayı da aynı kayıtsız ılpi Ile sevredıyor sonra da yurtlarına donunce çok kez hepsım bırtrrıne karıştırıyorlar gıbı gelivor bana Bununla be raber, gerçeKten savgı duvujoruiı Amerlkalı \aşlı dullara. öyle ya kocalannın vaktıyle kazandığı do larları, şimdı lş işten geçtıkten sonra nasıl harcıyabileceklerınin sıkıntısı içinde, gıttıkleri yerlers comertçe ve karşılıksız faızsı7. serpmekle bunlar bır bakıma otekı mılletlere, dolayısıyle de ınsanhğa yararlı olmuyorlar mı' Amarıkalı j'aşlı turıst kadınlarla doîu otobüsler Parıs, Vlyana, Peşta Varşova, Atına, Istanbul gibı kentler arasında bır nevi kader bırlıgl kuran hır sembol halıne gelmış denebılır. Kavyarnia Türkivede işçı, köylu. asker, memur, doktor, »tretmen, esnat, . bankacı, universite öğrencısı, genç, üıtiyar, berkesin kerrat cetreU . gibi bilmesi gereken bir Rerçek vardır. O da şudur: İçinde yaşadıgı . mız toplum sınıfıdır. Vretun araclarını eUerinde bulunduranlar var • d», bunlann vamnda çalışanlar vardır. tngiltere. Fransa, Amerika ; da böyledir. Ne var ki oralarda kapitalizmi gerçeklestiren, yurüten ; ve üretım araçlarına hâkim olan burjuva smıfj millîdir. OraUrda burjuvanın devlet lehine bir sömürüyu işlettiği, Tüıkıye, Iran gibi . nice voksul ülkeden somürülen değerleri kendi vatamna tasıdıgı bir . gerçektir. Turkiyede İse komprador burjnvazlsi yabancı kapıtalistln . yararına bir isiemin içinde yer almıştır. Yani yabancı burjuvanın . TurHyevı somürmesine hizmet etmektedlr blziın komprador. busö . murünun ortaklığında payını almaktadır; ve Türk devletinln, Turk . mflletinin alevhine bir davrarusm faUidir. i Kendi devleti lehine çahşan Batı burjuvasryU bizim gatümıs kom ; prador burjuvası arasmdaki fark Türkiye sosyaliat macadelesine kendüiğinden mUll bir nitellk kasandınnaktadır. Buıron lçindlr ld . vatandaslara: , .. i BuTJvadan yana rnısın, proleteryadan yana mısın? diye io « nüamas. Vatandaş, bir tercih karsısmda değildir. Bir Fransız, bur . juvadan vana olabUir, olduğu zaman da kimse kendisini vatan »a . netiyle itham edemez. 4ma bir Turk, burjuvadan yana olamaı. çun . kü komprador burjuvası raemlekete Uıanetin satılmışhgı içındedlr. . Bugün Turkıvede sorulacak olan: S Mıl i güçlerden vana mısın, kompradordan yana nusın' aorn • sudur. sorunun Turkıve gerçeklerine bbylece oturması. kimseye< tn ; kuçük hır tercih ünkânı bırakmamaktadu. Elbette sosyal kanunlar ; uzun surede, aosyaUzm kapıtalizm, burjuva proleterya arasındakı; kisisel tercihleri stlecek kadar bUimsel ve sağlam kanunlardır. Ne var kı bu kanunu ınsar. ıradesıvle pekleştırmek ve suresıni etküemek devnmın ve devrımcılı&ın bırırcı koşuludur Bir sosvaUst b « » a S tu . rı kuUanmıvorsa ve bu sorevi ertelivorsa. devrimi değd, sta »ko tuyor ve halmden memnun gorunuyor demektir. Şu halüe vede vatandasın birınci sorusu şudur: ,, • ' M'lli güçlerden vana mısın, satılık kompr&dordan yana mı . ^Toplumlar nasıl tarıh ıcinde asamalardan geçip bugunlerine var • mışlars.1 toplum ıcmdeki devrimci mucadele de asamalardan geçe ; rek hedefınc ılerlıvecektır. Scsvalist mantıeın vasasıdır bu! Mıllet ; ile «komprador vabancı kapitalıst» arasındaki buyuk zıtlık ustune ; otıırmnan btr mucadele, çerceklere oturmuş sajılamaz. Gerçı mıllı . cuçler arasmcU da daha kuçuk çelişmeler vardır, ve elbette sıra onlara da geleceU.r. Ama bujuk çel.smeyi ve buyuk davay, eolgeye . itip daha kumk ve daha eeririekı çelismeleri öne çıkarmak mucadele . kanunlarma trmelden avkırıdır. Proleterva • burjuva avınmı Tur . kiyedek! mutadele için çecerlı bir iticl R ç değUdlr. Sadece »osya . Ü lizmin ozünu bazı çrvrelere anlatmak bakımından yararı vardır. Ba . tıd.ın Doguva ortakcılan, varıcıları, aşiret halkı, gbçebeleri, esnalı, ; kovlu<«ü. rençberi ve Turkıvenm buvuk çoğunluğunu k»PS» mın » * î lan hir kclınıe deçüdır proleterja.. DevTİmcı mucadele ise tek yonlü ; Kesin ve açık Sonuç Olup bittiler zinciri M Acele yok, bekleyin! V Maddî alan ve yapı işleri • • •• •• •• « • • • • • • • • • • • «• •• •• • « • « • » • • • • • * ' •• •• a !••• P«aa>BB«aaa•»•>•>•** • • • • * • • • • • • • * • • ( • • • •• • • « • • • *• « « •••••••••«••••*••••>••*••*•••*•<••••••••••••••••••••>•••••••••«•««••••••#•••»«•» aı « • • ı i | M i ! H M H M * * ı * * * t ı > ı > ı t* •••••P • • • « • • a ••••»«•••••••avıiaaa •• t ı t ı ı m k • • •• • • • • • • • » • • • • • •«•••>•••••••>••« •••••••••«»••••••••••••••••«»•••R • •• • • • • • •• • « » • a •••« arşova, şımdıye dek göraMğum soıyalist ulke çenırlennden bır haylı farklı. Caddeler sokaklar daha aydınlık, daha kalabahk. Şehnn merkezine yaklaştıkça aydınlık ve kalabalk aaha da 5'oğunlaşıvor. Duvarlarda, buvuk yapıların damlarında bol ışıklı renklâmlar var. Bu hah ıle burasını herhangi bır Batı başkentinden ayırdetmek suç Bız Grand Hoteî'e indık. Hangarımsı bır hol Vıcır vıcır m«an kaynıyor. Hintlisı, Çinlısı, Arabı çorabı ıle tam bır mılletler salatası. Gelen valızler, gıden vahzler, oda arajanlar, para bozduranlar, bır telâş, bir koçmaca kı, ba?Q'ondurücu, asap bozucu. Otel personelı durumu kanıksamış gorunuyor. Çoğunda bır memur edası • Acele jok, bekleyin! dıyorlar Şn kâgıdı doldur, «a belgeyi imzala! Sonra ııraya gir, gene bana uğra! Nerede ı*e, «Bagün git, yann gel» dıyecekler Yukarı çıktığım zaman, bana aMraıkları oaayı beğenmedım. O\sa, sanırım hepsı eş olmah Daracık bır antre. Sağda banyo \e tuvalet, solda du\ ara gomulu bır elbıse dolabı. Kar?ıda tek kanatlı kapı ıle gırılen, yataklı vagon kabınınden bıraz daha genışce bır oda Odaaa krome metalden temız bir karvola, bır masa, bır ı«kemle, bir de koltuk (hepsı aı.nı metalden). Be\az ba Şan Smemostnda 9 Ekim Pazartesi Saat 19.15 Çağımızın En Bü\ük Pivanistlerinden ! Bnanda» nıillivctçi cuc'crı uvarma c>lemi, bir vanda emekçllerı ; uzumu gozumu Mkadıktan or uılmip cvlcını. vo bu ikısmın davanışması or uılmip cvlcını. vo bu ikısmın davanışmasını ve vakınlaşmasını sag . sonra aşağıya ındım. Burası i cvlcmı bır arada ve aMiı ramanda yüruvecektır. Butun bu işlerin ; k B t b ilin laıi.a her buyuk otelın van ijletmevurunıpi için fikrin Kcr(oklcre oturması ve gerçeklerın flkre biçıınlnt ; lerini içmde topla\an gurultulu vcını^ı b.ıvnnın saıtıdıı • hır âlem. Bır Amerıkan ban, ıkı \oksiıl ulkelerde burjuva prolaterva e>leml üstune oturmuş blr • lokantası, bır gece klubu var. akını. nullı>etci nıtelıği ıkınci plana ıttıği ıcın gıderck millî guçlerl de • Bann aynalı rafında vıskıydı, k.ı t n ıf ı 'tmekto vc komor.dorl ıı m bu KUÇİc" ele geçlrerek darbevı . Bır zamanlar Pamte tanıştığım cındı, konvaktı, çeşıt çeşıt hemen hazırlamalarına yol açmaktadır. O zaman Anavasa Babayasa ve de Ş boyle yaşlı bır Amenkalı hâtuna butun Avrupa ıçkılen \anyar.a ı.,,,,.,.lM luk.ıvesı raf.ı k.ılkmrfkta Amerıkavı da ardına alan bir kaba . •Fransa'da nrrelerinı gordunuz''» dızılmış. Çogunun Varşovah olku\v<». memleketin haşıııa çorpklencrek dcvrımci akımı kokıuıden ka . diye sordugumda Once Roma'^a ougunu tahmın ettığım bırtakım zıııid^tafiır. \ c o zaman sosyali'tler hapı«hanclerde sosyalist teorinln . gcldim, oradan Vıvana'ya, sonra genç kız ve erkekler, onlerınde tart.îmalanna gitişmck ınn zaman bulurlarsa kendllerl için büyük • kadeh, sohbet edı>orlar. Lokan Cenevre'ye gcctim. daha sonra Komutlnluk olmaktadır: mııku havatta bulunmaktadırlar. • taların bırınde masalar yarı \a penhag'a çıktım, uç gundur de buTıırkıvcde konıpıador kapıtalızminın hızlı cokuşü (inşaUah oyledİT) • radavını cevabını vermek sureüy m a dolu ötekı daha geç açılır ıle cmekçı bıllnclcıımc>ınııı vavaşliRi arasındakı fark kafalarda ka>ın • \e muzıkll atraksıyon numsrala le Amerıka dışınd? her verı bır lar >*ratmaktadır. Ama b\r dcvrımcının gorevi komprador kapıtalizmı • savdıgını gostermıştı Korkarım rı gosterıhrmış nıı. ıokıı« sıııcsinı munıkun olduğu kadar kısaltmaktır. Tersıne dusun • aynı goruşu çok daha bencıl bır Koridorun obur ucunda «Kav açıdan kımı Amerıkan polıtıka mck komprador kapılalızmıne destek olmaya kadar jotureblllr İn • yarnia» yazılı bır kapı go?ume >>a.ıiarı.. J çevreleri de paylaşma eğılımınde7 ılıştı. Bu da nesı ıdı Buraaa Orı,ektp komprartor kapıtalızmi Turkıyede solculan harcamak içln • dır. havyar mı venıjordu'' Kapıyı ıtplânl.ır ıı.ıııdcdıı: vapacaçını v d pmak ve kaba doğu faşizmlnin siyahlı • tım, ıçerı gırdım. Meğer otelın ğıııa ınemleketı daha da surukleınek ıçın ihanet programuıı gerçeklej • kahve^ı ımıs burası. Polonez dıtınrc.ve rahşmaktadır Dıınvamn her >anında bu tuzakların omekleri • lınde Kavjarnıa sozu bızım kahclle ti.tulmaktadıı. So^valı^t nıantık. kağıt ustundeki hukuk kanunla • rı ıdan cok bu kanuıılan a>akta tııtan maddî guçleri değerlendirmek • \ehane anlamına gehrmış. Ama arşova'da ioplandığımız Kultur zoruııda oldugundaıı bııı;uM Turknedc Anavasanın ve sosyalistlerin te J pek jırın bır yerdı bu Kav\arn»a. ve Bılım Sarayı, Sovyet er Bırmmatı oerededır. bır duşunmck gcrckjr. J Hemen butun masalar tutulmuş„ lığının, daha doğrusu Stalın'ın B.:%un mcmJekctimizde snlcuların teminatı, aydm, uyanık ve mll J tu Kadınh erkeklı temız bır ka Polonya'lılara bır hediyesi. SavaşIi>em kuvvotlprdif, Şıı temi|ijt sav csindedır ki orgutlcnmek ve halka J lobalık, ç«y v« kahv« fıncanları ian. sonra by ıklı dıkta.toı. vaktıy^ gcrccklcri so.vlomek mumkun olmaktadır. Ve yakında blr gun kompra J n.n, pasta, dondurma tabakları le onca hırpaladığı Batılı komşudor ıkiidarı sol crphevi tasfıve çatışmasma girdiğl zaman bu Uıanetin S n'n onunoe oturmuş, gurultu et larının gonlunu almak ıstemış ve karşi'ina aocak mıllı cephe çıkacaktır. 5 anlaşılmaz bır Amerıkan komplekmeksızın ovle sessız, uslu uslu Turkıvede devrimci gelışmcnııı neresindcn tntarsanız tutunuz mll i oturuyordu. Duvar yanında, yuk sı ıle Moskova'ya dıktırdığı muazzam gokdelenlerın bır tıpkısını da livctrilıcın saşmaz rota^ında bulursunuz kendinizi... Bu rotadan çıkmak S sekçe bır sette dort kışılık bır içın topluınculukta hıç hir gcrckce yoktur. Emekcileri ujarmak ve S muzık takımı yer almıştr Bır Varşova'ya kondurmuş Saymadım orjutlempk evlemı milliyetçilığın icaplarına u'gundur, Yeter ki bu S pıvano, bır keman, bır vıvolon ama. her halde ellı altmış katitabı rcddetmivelim... ; sel, bir de se? sanatçısı. Yaptık tan aşağı değıl. Kapladığı yer bır mahalle kadar genış îçınde tıvatlan muzık hangı turdendi acaba1 rolar, konser, konferans ve sergi Hafıf mi, cıddi mı? Kavyarnıa'da cıdaî muzık olabıleceğıne pek a salonları, bılım araştırma merkezle kıl erdırememekle beraber, hu rı, laboratuarlar, lokantalar, #Kavşu ıçmde orada bekleşen kalaba yarnıa»lar, daha neler, neler var. ••»••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••«•••••a ••••••M hk merakımı gıdıklamıştı Altı Yapının rrımarısı de Moskova'da ma bır ıskemle çektım, ben de gorduğumuz veni unıversıte, Dışış lerı Bakanhğı. L'krayna Otelı gıbı bekleyenlere katıldım Çok bekbenzerlermden farksız. Şehnn helemeden, muzısyenlerden genç ve men her noktasından gorulen bu guzel bır kız pıvanonun başına dev anıtı Varşova'lılar sevmıyorgeçtı. Aman yarabbım! Scarlatlar. Yapı tamamlandıgı zaman ceptı nın bır sonatını çalıjor. Idaıahesıne kazılan ve Stalın'ın adım ta Beyoğlu istiklâl Caddesi No. 300/7 «ız ama zarıf. kulturlu, anlaMşlı, şuan sunus vazısını Stalın gozoeı vapmacıksız bır çalı? bu. Tam duşer duşmez sokup atmışlar benım beğenıme uygun bır uslüp. Ama vapıvı ne yapsınlar, Hem jı Içım bır hos oldu, oturduğum kılacak cınsınden degıl, hem ışe >erde kendımden geçmış, dalgın, yarıyor Onlar da estetığı bozduğu İNGİLİZCE o\le kala kalmışım. Alkış, alkış, ıçm begenmedıklerı Kultur SaraFRANSIZCA KURSLARINA alkıs.. Guzel kız gozume daha bır Mnı, nukte ıle avunarak, ıstemiye guzel, bır başka dunyanın, duş ıstemıve kullanıyorlar öğrenci kaydına ALMANCA ler aunyasının guzeh gıbı gorunuior. Bıze bır Scarlattı daha En i.visi Sarayın İçinde otnrbaşlanmıştır. MUHASEBE çaluor. Gene alkış, alkış, alkış. mak dijorlar. Çünkü ancak Içlne ve DAKTİLO J Bu sefer arkadaşları da sazlarını girdiÇimiz zaman onu seyalnor. Vıvaldı'den bır uçlu dınretmek Işkenceslnden kurtuluyolıvoruz. Arkasından, gene bır 18. nız. JUZMI bestecısının bır arıaşı. Yarın: üâr.chk 2609 11743 Takım olarak da, teker teker Burada insanlar de mukemmel bırer muzısyen bu gençler. Onlan ninlerken ıçi açınasıl yaşarlar? lıyor insanın. Yatmaya çıktığım zaman çıplak odamı pek o kadar yadırgaİzrnıt cıvarında kuıulan fabrıkamuda (Malıyet ve Işletmei mıj ordum artık. SEMRA AKK4NAT muhasebesını ıdaıe edebılecek 5 yıll k tecrubesı olan ve kâfı lle deıecede Ingıhzce bılen bır muhasebecve ıhtıyaç vardır HAHL KURKLT Talıplerın gereklı bılgüe le ıstedıklerı burut ucretı belırtır mektuplannm 10 10 1967 taıhıne kad^r Karakoy PJC. No. 697 muhasebeci işaretı gonderrrelen r.ca oiunuı Y Stalin'in hediyesi V BERLİTZ DERSANESİ 10 EKİMDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK MUHASEBECi ARANIYOR Hayat heryerde olduğu glbi... AYŞE LALE crRrrLl lle ALI ÇINAB A. AKKOTUNLU Evlendiler İttanbul Cumhurljet 11715 CLAUDIO ARRAU TEK RESITALİ ! I BÜLBÜLÜN BEKDOĞAN (D ERI N) /, Eczacı ş^, ( w MUAMMER BEKDOĞAN •&! Evlendiler 2 10 1967 Irtanbul BEETHOVEN Mı bemol major Sonat, Op 27, No. 1 | Do dıyez mınor Sonat, Op 27 No. 2 (sAY 1ŞIĞI») • Do mınor Sonat, Op III Mı bemol major Sonat Op 81 s («LES ADtEUX») Fa mınor Sonat Op 57 («APPASSIONATA») Bıletler: ŞAN Sıneması gışelennde Reklâmclık 3469 11741 Cumhuriyet 11731 Gıda maddeleri Muttak eşyası Parfümeri ISTTHLÂK MADDESI VE EV BHTİYAÇLABIYLE ALÂKALI SAJR EŞYA TEŞEKKÜR Uzun zarnandır de\am eden rahatsızlıgımı kat i teşh^s ederek tedav ısıne ftlan ve benı sıhhatime kavuşturan Gureba Hastanesl Noropsıkıvatrl khnığinln kıymetll elemanlarmdan İMALÂTÇILARININ DİKKATİNE İstanbul'da Şifch meydarunda memleketımızin en bujuk ve en modern gıda pazarlarından bırı açılmak uzeredır. Avrupadakı emsallen gıbi Self Servıs usulu ıle çalışacak olan bu mağazanın muhtelıf reyonlarında her çeşıt gıda maddesi paıfurnerı, kuçuk tuhafiye, mutfak eşyası ve gıda maddeleri ıle irtibatlı y» da ev kadırunı yakından ilgılendıren dığer meta'ın satısı yapılacaktır. Hgılılerın gbrıiîmek uzere Şıjlı Meydaru 368 No. ya müracaatları rica olunur Tel 48 79 47 Dr. Kayhan Aydoğmuşa aonsuz mınnet anederlm v« fukranlarımı ŞEKMtN POLAT Cumbuıiyet 117H arşova'yı kapıtahst başkentlerden avıd eden ba^lıca ozellık nedır dersenız verılecek cevap doğnısu oldukça güç Her halde ben kendı hesabıma dort beş gun içinde bu cevsbı bulamadığjmı itiraf etmehyım. Vıtrınlerdeki tüketım mallarının azlığı bır yana havat burada da her yerde olduğu gıbi akıp gıdıyor Lokantalar «Kav yarnia» lar, tıyatrolar, sinemalar hemen her zaman dolu. Renkıi trafık işaretlerı (Turkıye mustesna) her yerde olduğı. uzere taşıtlara yol gostenvor Paydos saatlerlnde bu\uk caddelerden akan insan seli arasında mıni etekll genç ve guzel kızların goz kamaşöncı manzaraslyle karşılaşıyorsunuz. Oyumlu vücut yapılan ldŞTİıği olan bakışlan ve bavağılığa kaçmıyan makyajlan lle mini etekli (kımısl mını mını eteklı) Var^ova kızlan gerçekten guzel şeyler. Çogu, esaslı bir öğrenim gormuş, kül urİU ve yabancı dıl bılıyor. Burüar, varlıklan lle çevreve ayrıca ve ışık katıvorlar Ortalıkta baskısı diye bır şe e de ben rastlamadım. O kadar kl, borcumun ne oldugunu sord gum kımi taksi şoforlermden, buuık bır futursuzluk ıçıade «ne münasip görürsenlz!» cevabını aldığım oldu Kılıse kapılannda şapka açarak, ya da en islek caddelerde nefesll sazlarla çaigı çalarak dllenen faklr fukara takmı ria var Bu.ı'ik ot'llerln önünden sık sık konforlu, koc&maa turlst otobüslerl kaliuyor, I V Cumhunyet 11733 Cumhurıvet 117 J 4 TÜRKİYE Öğretmenler Bankası Uzunçarşı Bursa Şubesi 50.000 liralılc Özei Ikramiye Çekilişiyle BUGÜN SAYIN BURSALILARIN HİZıVIETİNE GİRMİŞTİR TÜRKİYE ÖCRETMENLER BANKASI Cumhunjet 11712
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle