23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i Şaheser Romanlar v> En BüyOk YaurUrm E» Ofari S n r i v i KÎTAPLIÖINBA YfSI 6lfe «> UTEflhzs VIRUI. mm V. GÜLTKİM Her kıtap kabartma bez cfltli beş renk ofset ceket kaplı umhuriyet KURUCÜSÜ: TUNUS NADÎ 44. yıl scryı T55TT Telgraf r « m e k t a p •drerf: Cumhariy«t tstanbu] Posta Kutusu: tstantral No 24fl T e l e f o a k r : 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 6 9 Ünlü İngillz pedagoğu*3(^îter Smith'tenj Nurettin Özyörek'in dılimi» çevi l eaer fünümüzün eğitim sonmlanna fK\ ^ tutan niteliktedır. Varlık Y a y n 9 | ^ | p R ^ 7 smda çıkan kitabın fiyatı 5 liradır? Üâncılık: 2532/U7Î! GDAŞ EĞtTİM COVEN Y A T I N E VI Çarşamba 4 Ffc/m 1967 Karamürsel, Çiğli ve Incirlik'e 70 milyon liralık yatırım yapılacak Bmerika, Tiirkiy e'deki tesislerini genişletiyor (Dış Haberler Servisi) Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'daki üslerindekl tesislerini genişletme plânı dahilinde, Türkiye'de bulunan üslerine de 71 milyon liralık ilâvede bulunmaya karar vermiştir. Amenka'dakı Wıesbaden Amerıkan hava kuvvetleri merkezın den açıklandığına gore, Adanaoaki Incırlık ussüne, 23 mılyon lırahk (2 3 mılyon dolar) bir insaatla ılâveler yapılacaktır. Genısletılecek dığer ıkı us, Karamürsel 42 milyon liralık ilâve) ve Çığli'de (6,5 milyon liralık ilâve) bulunmaktadır. Amerıka'nm >enı ınşaatla genışletmeyı karar altına aldığı A\ rupa ve Ortadoğu uslerının toplamı 20'dir ve gorulduğu gıbı bunlardan uçu Turkıye'de bulunmaktadır YARGITAY; DİLLİGIL'IN APden IHRACINA KARAR VERDI ESKÎ Ynnan Bsşbtkanı Kannelopnloı... Kannelopulos evînde göz hapsine almdı Karar, 1 ay içinde tatbik edilmezse Partinin kapatılması istenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Üsler Ancak, Turkıve'de bulunan Amerıkan üslennin savısı, daha fazladır ve ana birımler olarak onıkıdır. Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanhgı tarafından yayınlanan «U.S.A.F. înstallations Directory (VVorld VVide)» rehbenne göre, Turkiye'dekl Amerıkan usleri su üîerde bulunmaktadır: İ7mıt (Karamürsel). îzmir (CiÇili): Adana (tncirlik); Manısa, Afyon, Konya; îskenderun: Samsun; Trabzon; Diyarbakır: Erzurum, Ankara .. Çesitli sivil ve askerî tesislerden mevdana çelen bn nna üslerde, okul, hastane, yemekhane, ikmal merkezi, petrol depoları, snbay lojmanlan, radyo ist.iMonlan ve bnnlar tamamıvle a ^ ı bir statüye tabi bulunmaktadırlar. Amerıkan Savunma Bakanlığının son genışletme kararına gore, Avrupa ve Ortadogudakı u^lere toplam olarak 35.3 mılyon dolarlık ılâve yapılacaktır. Bu paranın 21,4 mılvon doları askeri ınşaatlara, 13,9 mılyon doları da uslerdekı meskenlerın tevsııne harcanacaktır. Derin İz tatbikatına Türk ve Amerikan Hava Kuvvetleri kâtıldı S. Arif TERZİOĞLU bildiriyor MERZİFON Ikinei Ordu Kumandanlığının NATO Güney dogu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak düzenledıği Derin Iz tatbikatunn 1 kınci gününde bir Türk pıyade tümeni dürmanı teşkil eden turuncu kuvvetleri (koman do tugayını) önceki gün işgal ettiğı yerlerden kısa bir süre içinde geri Tüskürtmüştür. Merzıfonun güneyinde yapılan dünkü tatbikata Türk hava kuvvetlenne baglı F84, F100 ve Amerıkan hava kuvvetlertne bağlı uçaklar katümışlardır. Uçak harekâü sırasmda 1 numaralı gozetleme yerüıe gelen bir haber, havacı general ve subaylar arasında telâş ve üzüntu yaratmıştır. Haberae bir Jet uçağınm Zıle yakınlarına düştüp beIırtılmi5tır. Zıle yakınlannda araştırma yapan helıkopterler bir uçak enkazına rastlaıııamış ve ha berin aslı olmadığı anlaşılmışto. Atina'da 50 kişi daha tutuklandı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ATİNA Eski Tunan Başbakanı Kannelopulos'un dün e\inden çıkraası yasaklanmıs \ e göz bapsine alınmıstır. Bu arada, komünist oldukları ıddiasiyle 50 Yunanlı daha tutuklanmıstır. Amerikan Dısbakanhğı, Kannelopulos'un göz hapsine alınmasını yermis, Tunanistan'da yakında bir Anayasa yönetiminin kurulraası umudunu belirtmistir. öte yandan Amerika'nın, bir denizaltı ve iki mubribin Yunanistana «odunç> olarak verilmesini öngören kanunun ömrünü beş yıl daha nzattığı açıklanmıştır. Gozhapsıne alınan 64 yaşındakı Kannelepulos'un evinm telefonu kesilmiş, özel ızin kartı bulunmayan kimseler. içeri alınmamı«tır Kannelepulos, sıkı yönetim kararuıa rağmen, geçen Cumartesi günü Cunta'yı yeniden tenkid etmiş, «Yapacaklan en iyl şey, Yunanistan'ı mevcudlyetlerinden kur tarmaktır» demıştı. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) argıtay Ceza Daîreleri Başka nlarından kurulu «Parti Yasaklamaları İnceleme Kurumu» Adana milletvekili Turhan Dilligil'in AP den ihracına karar vermiştir. Bu husustaki yazı dün AP Genel Merkezine gelmiş ve Başbakan başkanlığında toplanan başkanlık divanı toplantısında konu görüşülmüştür. Y Bilindiği gıbi bundan bır süra önce «Sokaktaki adam başlıklı yazılanndan dolayı Cumhunyet Başsavcılı*ı. Dillıgıl'in AP den ıhracını tstemiştı A.P nin bu isteğe itirazı üzerine konu Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlanndan kurulu «Parti yasaklamalan inceleme fcurulnna gitmiştir. Partl yasaklamaları inceleme kurulu 4. P. nin itirazını incelemiş. Itirazm reddine ve Cumhuriyet Başsavcıhjhnın isteğinin verinde olduğuna karar vermiştir. Mesele A P. Genel tdare Kurulunun yarın yapacağı toplantıda gdrüşülecektir Siyasî partıler kanununa göre «Parti yasaklamalan taceleme kurulu» nnn verdiçi karar bir av içinde yerine petirilme(Arkası Sa. 7. Sü. z de) llkoku! S. smıfın 8 dersi için tam 39 kitap var! Yeni ders yıh ile birlikte âet ter, kalem, boya. diğer okul malzemelerinde ortalama % 1520 civarında bir zam olurken, öğretmenlerin aynı ders için ay n ayn yazarlardan birkaç kitap birden istemeleri ve bu kitaplarm yeni baskı olması konusunda ısrar etmelerı dar gelirli öğrenci velılerini çok güç durumda bırakmaktadır. öğretmenlerin, öğrencilerine sadece bir tek kitap okutmaları ve öğrencinin elinde bulunan eski bas kı kitaplan kabul etmeleri, bir genelge ile bildirilmiş olduğu ve bu genelge Millî Eğitim Bakanlığı Teb liğler dergisinde yaymlandığı halde, birçok öğretmen bu konuda öğ renciye baskı yapmakta devam et mektedir. (Arkası Sa 7 Sü. 1 de) ÇAĞLAYANGİL, B. MİLLETLER'DE KONUŞTU: BAKANLAR KURULU'NUN KARARI: « Kıbns'taki durumda hiç bir düze/me kaydedilmedi » ANKARA (Cumhurıjet Burosu) Dışisleri Bakanı Çağlayangıl, B..M. Genel Kurulunda, Kıbrıs'a değinmis ve «Taraflardan hıçbırı bellı ve sabıt bır hal tarzı uzennde ısrar etmedığı takdırde, umumı prensıpler çerçevesı ıçerısınde bır çozum yolunun suratle bulunabıleceğı duşuncesındeyız» demistir. Çağlayangıl'e gore, «Kıbnstaki durumda geçen yıldan beri hiç bir düzelme kaydedilmemistir. B.M. in sarfettifi gayretlere rağ men Adadaki dnrum tatminkâr olmaktan uzaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) )ir ögrenci Üniversite dışmda kalmayacak» AVK.\RA (Cumhurivei Burosu) Onceki ?ece toplanan \e unıversıtelere gıremı>en oğrenciler konusunda gorusen Bakanlar Kuru'u «Hiç bir öğrencinin üniversite dısınria bırakıîmaması yolunda gerekli tedbirleri alması» ıçın Mılli E»ıtim Bakanına direktıf vermiştır. KoriKİa ılgıli olarak Mılli Eğıt m Bakanı llhamı Ertem şunla * ı cö\ lemışıır" «Bİ7İm laptığımız hesaplara pore bu vıl ve geçen vıl mezun olanlarm sayısı ile Üniversitelerimızın alacakları öğrenei kapasıtesi birbinnı karsılamaktadır Hesaplarımıza göre hiç bir öirencı dısarda kalmıyacaktır. Bakanlar Kurulunda, hiçbir SJrencinin dısarıda kalmamasını temin ıçin gerekli tedbirleri almak direktıfini aldım. Gerekırse Fakültelerin kapasitelerini arttırmak çarelerini anvacağız.» Derinİz tatbıkatının ikıncl günunde Genel Kurmay Başkanı Tu ral tatbikatı ön saHara gıderek iz lemıştır. Kuvvet komutvılan ise bir numaralı gözetleme yennde kalmışlar ve tatbikatın traemli bir kısmını fotofilim merkezınin çefctığı resimlerden incelemislerdır. Genel Kurmay Başkanı Tural'rn ve kuvvet korrjutanlaruıın tatbikatı ayrı yerleraen izlemeleri ve beraber olmamalan dıkkati çekmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Tural ve Kuvvet Komutanlan Varşova'dan çizgiler.. Yazan: Nadir NADl Bugiin 2. sayfamızda Casusluk yapan bir Amerikalı sınırdışı edildi tZMİR Amenkalılara Turkıye aleyhınde casusluk yapan ve bazı askerî sırlan Çiğlıdeki Amerıkan subaylara verdığı bil dırılen Zıaı Jalal Jay adlı Iran asıllı ve Amerıkan uyruklu bir sigortacı. tçışlen Bakanlıgından gelen bir vazı üzerıne yurt dışına çıkanlmıstır. DERİNİZ TATBIKATINDA PARAŞUTÇU BİRLİKLERİ İNDİRİM^OB Harbİş, Ankara ve Adana'da grevleri dün tekrar başlattı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Datuştay'ın; Hükumetin ertelemesi üzerine aldığı dnrdnnna karanndan sonra Yüksek Uzlaştırma Knrulu, Harb ts grevi için dün toplanmıs, bn arada Harb Iş " Federasyonn, Ankara ve Adana'daki grevieri yeniden başlatmıstır. AMERİKALI "ÇOCUK TÂCİRİ., 1EKRAR İSTANBUL'A GELDİ Kendısınm mılyoner olduğunu so\leyen Amerikalı Panfu^ Pedlesberger, Turk çocuklarını evlat edınmek uzere, Istanbul'a gelmıstır. Amerikalı, geçen yıl da sehnmıze gelmıs ve 2 çocuğu evlât edınmıstı. Altı ve 18 j asındakı çocuklan,, nufusuna geçırmek kaydnle goturmesıne rağmen, bunlardan bırısını Afrıka'da gorevlı bır Amerikalı ate^eye veren Peddlesberger, bu konudakı bır soru uzenne, «Çocuğu çok beğendiler, ben de \erdim» demıştır. Bu arada, Amerikalı veya Habe=ı=;tanlı olup olmadığı pek anlasılamıvan «Çocuk Tacırı», «Simdi 67 çocuk çötürmek niyetinde olduğunu, Türk çocuklarını pek uslu bulduğunu» sovlemıstır Yedi Bundan birkaç yıl önce Londta'nuı büyük meydanlarından birinde toplanan tngiliz kadınlan hükumeti kızgınlıkla protesto ediyorlardı. Sebep ne kadın hakları idi, ne Anayasaya aykırı davranışlar. Sadece sebze fiatlan birkaç peni yükselmişti. Hele lâhana fiatlarmuı artışı. bardağı taşıran son damla olmuştu. Bunu bir komik olay anlatmak için değil, aksine oturmuş bir toplumda meselelerin nerelere indiğini ve kamu oyunun nasıl tep ki gösterdiğini ortaya koyabilmek için naklcdiyoruz. Bir ülkede halk kendi meselelerine sahip çıkarsa, bir ülkede sınıflar, tabakalar kendi meselelerini savunmaya alışırlarsa problemler de o kadar çabuk hâl yoluna girer. Zira balk baskısının karşısında dayanmak. bildiğini okumak murakün değildir. Oysa bizde tepkiye alışılmamıştır. Kendi meselelerimizi canla başla savunmaja, gerekirse baskı yaparak, diıenerck haklarımın elde etmeye alışmamışızdır. Hemen söyleyelim ki direnerek, baskı yaparak hak elde etmek, bir ihkakı bak değildir. Oemokratik düzenin içinde Anayasalarm, kanunlarm yapılmasına izin verdiği bir eylemdir. Buyük dâvalardan söz edecek değiliz. Sadece şu İstanbulnn meselelerine bakınız; günde birkaç defa elektriğiniz kesilir, ya da ışığınızuı voltajı iner çıkar. genellikle düşüktür ve hlr medeni sehirde miıte^ekkilâne bu kepazeliğe katlanırız. Verim duşer, zamanınız boza harcanmış olur. Gerekçeyi ses çıkarmamak için kendimiz yaratınz. Sabah ve akşam su bulamaytz musluklarda temizlenecck, ama kir pas içinde şükrederiz Tannya daha beterini vermesin diye. Oysa ışık ve su, medenilik iddiasuida bulunan bir şehrin belirli niteliğidir ve bir belediye, o yapamazsa devlet, vergi ödeyen, Rorevlerini yerine getiren vatandaşın bu en tabiî ve en mübrem ihtiyaclannı ilk elde karşılamak zornndadır. Karşılamazsa ona karşılattnak lâzımdır. Su \e ışık bojle. Ya lâğım raese lesi?.. Şehrin çoğu yerinde kanalizasyon yoktur. Çukurlar kullanılır. Bu fennî olmayan çukurlarda toplanan pisliklcr dışarıya sızar, mikroplarla sannaş dolaş yaşanz. koku içinde yaşanz, yine de sesimiz çıkmaz. Denizlere guriil giıriil lâğım akar, yanında denize gireriz aldırmayız. Hattâ ihtar edenlere kızanz da. Bu acaip kızgnlığın bir örnegini verelim; Geçen yıl Cumhuriyet» piyasada satılan içme sularını tahlil ettirdi. Gonildü ki bunlardan sa dece ikisi mikropsuzdur, gerisi içilmeyecek kadar pistir, kolilidir. Bizün yayınımıza, önce Sağlık Bakanlığı sinirlendi. henüz o anlayışa varılmadığını bildiğimiz için hoş gördük. Ama ne gariptir ki vatandaşlardan da sinlrlenenler oldu. Gerekçe şoyle idi: «Biz bu suları rahat rahat içi 0LAYLAR1N ARDINDAKİ Yiiksek Uzlaştırma Kurulu toplantısı Turk Harblş Federasvonunun Amerıkan ışyerlennde uyguladığı grevm «Millî şflvenliği sarsıcı» nıtehkte görülduğu gerekçesıyle Bakdnlar Kurulunca 30 gun sureyle ertelenmesı kararına karşı Danıstay'ın «Tchiri icra» kararı vermesı üzerıne konu yuksek uzlaştırma kuruluna ıntıkal etmıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bakanlar Kurulunun Amerıkan Iş >erlerindeki grevi erteleme kararını Danıştay durdurdu. Gazeteler Y. Menderes: 'Naaşın E/üp'e gömülmesine karar verdik5> dedi AYDIN (Nuri SEVtNCEK Bildiriyor) Şehrımızdeki köylerde oır ınteleme gp?!Mne çıkmış bulunan Adnan Menderes'ın oğlu, M lelvekıh YuRtl Menderes naaşların ndklı ile ılgıli olarak «Biz ailrce naaşın byup Sultan a gömülmesine karar verdık» riemiMır lArkası Sa T, Su. 5 de) yoruz, bir sey de olmuyor. Neden durup dururken rahatnnızı bozuyor. bizi snsnı bırakıyorsunuz?.» Bugiin efrahmıza bakabm. Su, ışık, kanalizasyon, içme suyu pis liği. yollarm pisliğinden başka daha neler neler var fizerinde duracak. Mcselâ en baslti şu: Sigarayı Tekel tdaresl yapar ve Tekel halka, ihtiyaca cevap verecek ölçüde, rgara imâl etmeye mecburdnr. Oysa kalitesizliği, zevksizliği bir yana halk, bugiin istediği sigarayı bulamamaktadnr. Simdi biliyornz. çeşitli sebep Ier ileri sürülecek ve yokluk bn sebeplere bağlanarak mâzur gösterilmek istenecek. Ne var Id devlet ydnetiminden mâzeret değil. gorevin yerine getirilmesi bek lenir, hele halkm ihtiyaçlarmm karşılanması gereken alanlarda böyle sebepler hiç m! hiç, geçerli değildir. Saydıklarunız sadece birkaç Örnekten ibaret Ama bu ornekleri yurt çapında geliştirdlğimiz, kücükten büyüğe gıttiğimiz zaman Türkiyenin dramı | meydana çıkmaktadır ve gariptlr " ki biz bu dramı boş gözlerle seyretmekteyizdir. Şu Türkivede rlpmokratik müesseseler olmasa demokrasi çok güzel yürüyscek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle