25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 4 Ekim 1967 SAHİFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR İşçi Partisi Kurnltayının hükumeti takbih etmesi bekleniyoı SovyetÜrdün DIŞ BASINDA j Yunanistan iç | savaşa hazırlanıyor hadiseler arâsında VVilson soğuk (Dış Haberler Servisi) I iliskileri MOSKOVA Güzel bir hutbe Hahın bir lutfuna hamdetmek ve lutfa vasıU olan bir zata da alenen 1 teşekkür etmek isterim. 45 senedir bu sürnnlarda y a a yazan bir muharrir ne bekler? Antalyadan Osman Toğuç a d ı * da bir okuyucumuz 23 Eylül cuma günü Ântalyada Tekeli Mehmet Paşa camiine cuma namazı kümaya gitmiş. Namazdan sonra hutbeyi dinlemiş. Pek hoşuna git miş. Emsaline benzemiyen ba uyarıcı hutbeyi kimin hazjrladiîinı sormuş. Antalyanın sabık Müttüsü Osman Çandır ismindeki zatm hazırladıeını öğrenmiş. Kalkmış Müftü Efendiyi ziyarete gitmiş. Hutbede « . Bir Îstanbul gazetesinde meşhnr bir yazarın bu konuda okudnğum bir yazısının hazı kısımlannı önemine binaen size nakletmeyi .» diye bahsedilen gazetenin hangi çazete ve muharririn kim o'duğunu sormuş.. Gazetenin Cumhuriyet, muharririn de ben olduğumu öğrenmiş. Hutbenin de bir suretini istemıj ve Blüftü Efendinin müsaadesiyle bana göndermiş. Cenabıhakka, bir yazımızın halkı ikaz için bir hutbeye mevza teşkil etmesinden dolayı hamdederim. Buna vasita olan Müftü Efendlye de teşekkür ederim. Dediğim gibi 45 senedir yazı yazan bir gazeteci için bundan büyük tnükâfat olamaz. Şükranından âcizim. Din yoluyla insanların nasıl lslâh edileceçini, dinin tamamen insanlann ahlâkım düzeltmek gayesiyle tesis edilmiş olduğunu ve din adamlarımızın elinde her zaman bu imkânların bulunduğunu göstermek ve örnek vermek için Ântalyada Tekeli Mehmet Paşa camiinde 32 Eylül cuma günü okunan hutbenin mühim kısımlarını naklediyonım: «Müs'.ümanlarBir milletin sosyal hayatında toplum ruhu, yurt yükseliş ve kalkınmasmın, iç \e dış ticarî hayatının ileri hamleleriyle, 1leri ge lişmeleriyle mıimkün olacağı bir gerçektir. Bir ülkenin, ticarî hayat seviyesi, o ülkenin hal ve istikbalıne ait ilerilik ve gerilik hususiyetlerıni gosteren barometresidir. Tıcarette geri olmak demek, kalkmmada geri olmak demek olacağı gibi ileri olmak da hem refah, hem de yukselişte ileri olmak demekür. Fakat ticarî hayat alanında yuksek gelişmenin esası, yurt ürünlerinin kaliteli, İç va dış piyasalarda önemli bir şekılde tutunmalan, bir de sanayun verimli olmasıdır. Bunlardan baska ticarî hayatı dimdık ayakta tutacak şartlar da vardır. Bu şartlara riayet eden, gözonünde bulua durarak çalışan milletler, bu alanda dünya piyasalannı ellerinr. v ». B. FELEK '^İ Sa. 7. Sö. 6 da) Hindistan ve Kıbrıs eçtiğimiz hafta, yurdnmnza iki ay önce gelen Hindistanın Ankara yeni Büyükelçisi Ranıçanflur GOBVRDHAN ile Istanbulda görüstüm. Uzun boylu tartıştık. Seçkin, kıdemli ve dinamik bir diplomat. Türkiye hakkında iyi niyetlerle doluydn. Her yeni Büvükelçi gibı, göreve basladığı ülke ile memleketi arasındaki iliskileri geliştirmeğe azimli ve kararlı görünüyordu. Ama hareket sahasının geniş olmadığını da müdrikti. N'ihayet erair kulnydu ve Yeni Delhinin çizdiği sınırlan belki lorlayabilir, fakat asamazdı. Konu dönüp dolasıp Kıbrısa geldi. Büyükelçiye, Hindistanın 1964 aralıçında B.M. Genel Kurulunda 32'ler tasansının öncülüğünü •vapmakla Türk ulusunu en nazik noktasından vurduğunu hatırlattım. Gerçekten de Hindistan, Türk tarihinin en •cı diplomatik hezimetleriııden birınin mimarıydı. Hindistan Kıbrıs sijasetini deçistirmedikçe, ivi olmayan iliskilerimizin düzelmesini pek mümkün çöremedigimi sdyledim. Çünkii biraz hatalı da olsa, Kıbns sornnn, Türk dıs politikasının barometresi. mibenk taşı hüviyetine bürünmüstii. GOBURDHAN, Hindistan'ın yanlış anladıfını belirttiği Kıbrıs tezini özetledi. Ingilizce konuşuyorduk. Kritik bir meselede tatsız bir hataya düsmemek kaygısıyla özeti türkçeye tam olarak nasıl çevirebileceğini düşünürkcn, Büvükelçiyle iki gün sonra yeni bir görüşme fjrsatı daha çıktı. DEMİREL KOSİGİN ortak bildirisi benüz yayınlanmıştı. cGördunuz mu?» dedi, «Ortak bıldınmn Kıbrıs paragrafı Hint tezinın aynı » Hemen aşır bir sorumluluktan knrtulmanın rahatlıçını duydum. Hindistanın Kıbrıs tpzini ortak bildiriden aktarıvorum: «... Hukumet Başkanları, Kıbrıs meselesınin, Kıbri5 devletinın bağımsızhğı ve toprak butünlüğünün muhafazası esasına istinaden Turk ve Rurn milli cemaatlerinın kanuni haklannı ve menfaatlerini ve güvenlik ve karsıhklı itimat içinde yaşamasını sağlayacak şekılde bansçı yollarla halledilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir...» Halbuki sadece beş mnhalife karşı kararlaşan 32'ler tssansı, «mutlak bağımsızhk» ve «Selfdetermınasyon> n öngörüyordu ki, düpedüz kapıyı Enosi.se ardına kadar açıyor demekti. Nitekim Yeni Delhinin siradi aynı tezi paylaştıgı Sovyetler Birlifi ve müttefikleri, 32'ler tasarısına çekimser kalmışlardı. Demek ki, Hindistan ya 1964 aralıgında aldatılmıştı, ya da nluslararası konjonktürdeki son dalgalanmalardan etkilenerek tuturaunu değistirmişti. Dolayısıyla Türk Hint iliskilerinin düzelmesi önüııdeki baslıca engellerden biri kalkmıstır. Zaten dış politikada «Dostumun dostu, mutlaka benim de dostum. Dostumun düşmanı, mutlaka benim de duşmanım» biçiminde bir mantık geçerli olamaz. Dıs politikaya yön \eren etkenler ilkeler ve çıkarlardır. 500.000,000 Ink Hindistanı karşımıza koymaktansa yanımıza almaktaki çıkarlarımız da açıktır. LONDRA lngiliz İşçi Partisinin 66 mcı yıllık kongresinde, Başbakan Harold Wilson, partı ile, kurullan ile İşçi Sendikalanm temsil eden 1200 üye tarafından soğuk bir şekilde karşılanmıştır. Çeşitli iç ve dış politıka sorunlarınafa parti saflarındakı «Âsilerin» çetin bır yaylım ateşıyle karşılaşması beklenen Başbakan, kpngrenin bırınci ve ikinci gunünde sadece konuşanları dinlemiş ve bugün yapacağı konuşması için notlar almıştır. Partinin sol kanadını temsil eden «Âsiler» beklenen taarruza dün başlamışlardır. Bütün belirtıler, Âsilerin. hukumetı takbih ıçın yeterli sayıda oy toplayabıleceğıni gdstermektealr. üç önemli nokta Nufuzlu Sendıkaların hderlerı başlıca üç konuda WıİEon'u mağlup etmek içın geniş çapta kulis faalıyetîerine gırmislerdır: O Hükumetin kendisini Amerikanın Vietnam politikasından tamamen ayırması ve Amerikan bombardımanlarının «derhal ve kayıtsız şartsız» durdurnlmasını istemesi. O De Gaulle'ün, Inçiltere'nin Avnıpa Ortak Pazarına çirmesini engellemesini kolaylaştıran şartlan YVilson Hükumctinin yaratraış olması. O tngilterenin içinde bulnndnğa iktisadi bnhran. 600 bin işçinin islerine dönmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması, bükumetin özel teşebbüs üzerindeki kontrolnnun arttırılması ve savnnma masraflannın kısılması. IngiltereOrtak Pazar « LÜKSEMBURG, (a.a.) Ortak Pazar Bakanlar Konseyi, lngilterenin topluluğa ahnmasmı tavsiye eden komisyon raporunu müzakere etınek uzere dun Lüksemburg'da toplanmıştır. An cak toplantıya sadece iki bakanın katılması sebebiyle, rapoSAYGON (a.a. run ciddî bır şekilde müzakere imdîki Devlet Başkanı Gesine imkân kalmamıştır. Anlaneral Nguyen Van Tiyö'nun çıldığına göre, rapor 23 Ekimde Cumhurbaşkanlığının uluyapılacak bakanlar konseyi top sal Meclısı tarafından taso'ikınlantısında yeniden ve ciddiyetden bir kaç saat sonra genç bir le ele alınacaktır. Budıst rahibe, hükumetın Budistlere karşı izledıği politikayı Toplantıda, Batı Almanya Ikprotesto için kendisini ateşe vetisadî Işler Bakanı Karl Schelrerek ıntıhar etmiştir. ler ile Luksemburg Dışışleri Meclisın 43 e karşı 58 oyla, 3 Bakanı Pıerre Gregorie hazır evlulde vapılan Cumhurbaşkanbulunmuş. Fransa ve Belçıkayı lığı seçımlerinin muteber olduguna karar vermesı, Guney ViBüyükelçileri, Hollandayı da etnam'ı yeniden siyasi bir buhDışişleriyle görevlı Devlet Baranın eşiğine getirmiştir. Seçımkanı Leo de Block temsil etlere hıle karıştınldığını ilerı sü rniştir. ren grupların, protesto gösteri Harold Wilson dikkat e(. Yoksa sana muhalefetimin etkilerinden zarar görmeğe başlarsın.» Vietnamlı bir rahibe, kendini ateşe vererek intihar etti AP Radyolar) yıhnda da, Ngo Dm Diem rejımini devırebilmek için bu gıbi «atesle intihar vak'alarını» koz olarak kullanmaya çalışmıştı. Öte yandan Quang dun, hukumetı protesti için Istiklâl Sarayı karşısındakı parkta oturma grevinin altıncı gününe başlamıştır. 43 yasmdaki rahip, mutedil Budıst kanadın Vıetnam'ın resrr.i Buoist teşkilâtı olduğunu ılân eden bır hukumet kararname;inın geri ahnmasını istemektedır. Istıklâl Sarayı askeri hukumetin çalıştığı binadır. Rahıp karar değışinceye kadar oturma grevine devam ea'eceğıni bıldırmıstır. Baskan Tiyö'nun hukumeti ıse Quang'ın isteğıni kabul etmıyeceğinı belirtmıştir. S % BARSELONA 9. Akdeniz Şarkılan Festivalinin büyük ödülünü. Guy Mardel'in «La Chanson du Bonneur >Jutluluğun Şarkısı» kazanmıştır. lerine d'aha buyük bir şiddetle devam edecekleri anlaşılmaktadır. Genç rahibe, ateşli Budist lideri Tış Tri Quang'ın izınde yuruyenlera'en biridır. Quang, 1963 (a.a.AP) • lmanyanın fikir gazetesi olarak tamrnlanan haftalık «Die Zeit» A gazetesi «Yunanistan nereye gidiyor?» başlığı altında yayımlaâığı rdun Kralı Huseyin dun saW seri yazısında Yunanistanda karşı bir darbe veya iç savaş ihtibah Kremlinde Sovyet limallerinden bahsetmektedir. Theo Sommer'ın kaleme aldığı makalederleri ile masa başına otude şöyle denilmektedir: rarak Rusyanın fakir çöl Krallığına askeri ve iktisadi yardım «Beş aydanberi Yunanistanda askeri dikta hüküm surüyor ve yükımkânlarını görüşmeğe başlasek rütbeli subaylar hâkimiyeti gün geçtikçe artıyor. Hükümet darmıştır. besüıden sonra, liberalizme geçiş diye ikinci bir devreden bahsetmek Huseyin, Sovyet Cumhurbaşimkânsız hale gelmiştir. Büâkis, ihtilâlci çevreler daha sıkı tedbirler kanı Podgorni, Başbakan Kosialma yolundadır. Yunanistanın ıstikbali parlak görunmüyor.» gin ve Başbakan Binnci YarSaray tarafından düzenlenecek bugün Yunanistanda halkın çodımcısı Bimıtri Polyanski ile gö ve Kıralın desteğıyle girişilecek ğunun Kıraldan medet umduklarüşmektedir. İkinci bir askeri darbe ihtimalırını, insiyatifı ele alarak «taçlı Sovyetler tarafından devamlı nl ele alan yazar şöyle devam demokraslyi» yeniden iktidara ge hücumlara uğramış bulunan etmektedir: «Askerî cunta, bütün tirmek için gayret göstermesı geHuseyin. Rusyaya ilk zıyareti Yunan ordusunu kapsayan ideal rektiğini belirterek devam etmek ıçın önceki gün buraya geldiği olrnamıştır. Yunan ordusnnda 9 te, ancak Kıralın devlet idaresi zaman, Sovyet . Ürdün münabin subaydan ancak 300 ü darbe niteliğinden yoksun olduğunu, nisebetlerinin iktisadî, külturel hareketine katünuştır. Albay Patekım ıhülâlin ılk günlerinde ne sahalarda ve dığer konularda takos'un iddiasının aksine» ibtilâii comert neticeler doğuracağım \rapacağını bilemez hale geldiğıni bütün Yunan askerî birlikleri yap umduğunu söylemiştir. yazmaktadır. Soyu bir Yunanlı mamıştır. «Sadece bir bölük asolan beyaz perde sanatçısı MelıPodgorni de dun gece Kremker ve bir avuç subay değil» söna Mercouri'nın Kıral için dıllirMe Huseyin şerefine verdiği zü hakikatten ,ok uzaktır. Bu şüncelermi belirten satırlar da zıyafette «Sovyetler Birliği sosiddia şayet doğru olsa idi, ihtilâmakalede «Zavallı genç Kıral, bu yal nizamlan ne olnrsa olsnn lin hemen akabinde yüzlerce suhükümet darbesi onun hayatında devletlere her türlü yardımı ya | | bay ordudan uzaklaştınlmazdı. en büyük şansıydı. Yapacağı şey pacaktır» demiştır. j ; Yunanistanda takriben 158.000 derhal sürgüne gitmek ohualıydı. ArabIsrail harbindenberi Sov | | kişi silâh altında bulundunılmakAma böyle bir karar vermek için yetler Birliği Ürdünü ve diğer §| tadır. Deniz &ücü, ötedenberi licesur olmak lâzım. Veya zeki.» yenilmiş Arab memleketlerini ?? beral cumhuriyetçi olarak tanındesteklemektedir. Sovyetlerin g mıştır. Hava kuvvetleri, uzun tarİKİNCİ BİR VTETNAM Ürdüne silâh teklif ettikleri söy î". tışmalardan sonra askeri darbeTheo Sommer «Die Zeit» gazetelenmektedir. P yi desteklediğini açıklamıştır. Kasindeki makalesine şöyle devam Huseyin Sovyet liderleriyle gö Ş, ra ordusunun büyük kısmı bugün etmektedir: «Son flıtimal, Yunaruşmelere basladığı sırada, Rus yi yaptıklanna pişman durumdadır. nistam kana boyayacak olan iç yanın Yemene savaş uçakları ver Sadece Atina civanndaki tank ve savaştır. Muhalefet hummalı bir meyı teklıf ettiği öğrenilmiştir. topçu birlikleri cuntanm itimat faaliyet içindedir. Atinada kuruBu arada bir Sudan askeri he edebileceği kuvvetlerdir. Yunanislan yeraltı teşkilâtlan gizli yayuyetımn de süâh satın almak için tanın kuzey kesimindeki bir ku ları ile taraftar toplamağa başlaMoskova yolunda olduğu bildi l mandamn ifade vermek üzere mışlardır. Komflnist ve antikonlmıştır. merkeze çağırıldığında «Evet gelimünist ıDıniyetlerin çarpıştığı orOrtadoğu harbinden önce Rusrim ama, tank birliklerım de betam haline gelen Yunanistanda ya Ürdun. Yemen ve Sudana siraberimde olarak» cevabı, bugün «Demokratlar Cephesı» «Pan lâh vermemıştir. Atinada hâlâ nakledilen bir olayHelen Cephesi» teşkilâtlan haredır. kete geçmistir. îhtiyat subaylar Kırala sadık çevreler, polls ve grupunda açılan kampanyaya işJandarma kuvvetlerinin cuntayı tirak gün geçtikçe artmaktadır. tutmadıklannı söylemektedirler. Toplanan milyonlarca lira ile Nitekım, ihtilâlden hemen sonra silâh ve cephane teminine baş118 komiserin işine son verilmesi • NEW TORK Başkan lanmıştır. Berhava ediîecek beve bilâhare 374 polisin görevden Kennedy'nin kaatili oldnğn sadefler, düzenlenecek suikastler ialınması olayları bu gerçeğin bır nılan Lee Harvey Oswald'ın 33 çin plânlar hazırlanmıştır. ifadesidir. Şu halde Yunanistanyasmdaki kardeşi Robert, «Ağa«Yunanistan ikinci bir Vietnam daki bugünkü rejim, 23.000 kişilik beyimin tek başına hareket ethaline gelecek, komünistlere şimtiğine ve H'arren raporunun jandarma gücünü de karşı bir dar do£nı oldağuna inanıvorum» dedilik ihtiyacımız var. önce askeri be vukuunda yanında göremiyemistir. diktaya son vereceğiz, sonra da cektir. komünistlerden nasıl kurtulacağıAlbay Papadopulos bu tehlikeyi • TOLEDO îspanyol promızı tâyin edeceğiz, Bu hal uzun sezmektedir ve Kıral Konstantin, fesorü Martın Aguado'ya göre, zaman devam edemez. Ekimde, Amerika gezisine çıkmadan on ilkel insan, sol elıni de, sağ elin en geç Kasımda : âdiseler patlak den farksız bır rahatlıkla kulgün önce 400 toraliyet subayının verecek» şeklinde konuşmalar Atl lanmaktaydı. ordudan aynlması için hazırlanan nada her yerde işitilmektedir.» 0 MOSKOVA Moskovada bir teklifi tasdik için Kırala sunyeni fabrika kurulması yasakmuş, bu teklife bugiine kadar eYazı şöyle sona ermektedir: lanmıstır. Şehirdeki fabrikalara vet denmiştir. «Yunanistan da bir nesil yaşaycrlestirilen 3,000 kadar hava Zira 400 subayın daha ordudan dığı üç hâdisenin etkisinden kurtemizlerne tesisi sayesinde, Mosayrılması, Papadopulos kanadını tnlamamıştır: «General Metaksas kovanın havası eskisinin 5 6 güçlendirecek ve cuntanın öngördiktatörlüğü, üç buçuk yıl sümisli temizlenmiştir. dilgü «Yunanistanda Kıraliyete reyle Alman • Italyan Işgali ve son • HONG KONG «Daily sonverilmesi» artık kolaylıkla uyolarak beş yıl devam eden iç saKew> gazetesine gore, geçen ay gulanacak bir zemin bulacaktır. vaş.. Yunan halkı artık suth ve Nanning'de, Mao tarafhsı 3,000 i Zavalh Kıral sUkun lstiyor. Yunan miUetl yokızıl ihtilâlci, muhalıf unsurlar J rulmuştur.» (a.a.) Yazar daha sonra makalestne, ca kısjy;ıldı|4a/i. i i r ormand»,.] alevler'îhındV pafı^Vermiştir. "j gelişiyor Ü Kısaca.. Hoechst ün amblemikule ve köprü T. C SANAYİ BAKANLIĞI 9 Kute ve köprö 1924yrtmda mimar Peter Behrens' la plânlarına göre Inşa edilen Hoechst'ün teknik idare binasının bariz hatlarıdır. Kule ve köprü şirketin amblemi olarak seçilmiştir. Kule ve köprü Alman şirketi ile dünyanın her tarafındaki dostlan arasındaki yakın bağların sembolüdür. IHTİRA No. BERATI «oftutt» bılkUl 13166 Bu l h t i r * b»r«tı 10 tUrt l?9fe ( 23 kart 1379 ) t a r i h l i Ihtira beratı Ktnuausua 11 lncl aad««ıl «uclbince " J t t l s e t l i beton t » l l i l l l c otel s t t l l aüş beton ç e l i J l (torçelik) l u l i t ı n d a l s l a h a f hakkında l a t u b u l ' d a , lUraköy Teraana Caddeal, Çellk Han Kat ?, I.o. 17 de, Turktyc Cuahurlyctl t i b ı i y t t l n d a t TORTAS TORÇELÎK re rEKlR SAi.AYt LİVITD » I ^ t T I naoana 2 i Kaaıa 1965 tarihlnden '• "•n onb«ş s»n» aüddetle T a r l l n l ş t ı r . HUdaT«n<)lgfir "rıkal Kayhan SAĞLAMER Gınaî Saaıyi B»itanı Kol, bacak, parmak yetişfiriiecek WASHİNGTON, (AP) llimde gerçekleştınlen ılerlemelenn yakında ınsanlara yeni parmaklar. ayaklar veya bacaklar buyütmelerıne ımkân vereceği bir Mıchıgan Ünıversıtesı bıyoloji bılgını tarafından açıklanmıstır. Unıversıtenın Akıl Sağlığı Araştırma Enstıtüsu Müduru John R. Platt, «Gelecek 50 yıl içinde kazalarda uzuvlarını kaybeden kimsclerin yeniden kaybet tikleri azuvları tırnak gibi vücntlarında biivütraeleri mümkün olacaktır» demıştır. Platt. vapılan aenemelenn. bır hayvan hücresınm aşılanmış bır yumurtaya «dikıldiği» zaman hucrenın alındığı hayva nın bir eşının dunyaya geldığını gösterdıklerını söylemıştır. Platt. kıskaçlarını kaybeden ıstakozlann zamanla bunlan ye rine koyduklarının bılındığını, ınsanlarda da bu hassanın gelıştırılmesmın mumkun olacağını sozlerıne ılâve etmıştır. Platt, ılerde. hamılehgı önleyi ci ilâçlar verıne. dukkâniarda satılan gıda maddelerının hâmı leliğı önleyıcı hale getınlerek sa tılabileceğını de soylemiştır. DEMiR ÇELİK HADDE FABRiKALARININ VE DiĞER ıLGiü MüTEŞEBBiSLERiN DiKKATiNE Yuksek mukavemetı ve betona daha ko ] a y kajnaşması dola^ ısıyle yuvarlak ınşaat c demınne nazaran ,c3540 nıspetınde daha az m ıktarda kullanılarak beher ton başma sagiad.ğı Ö00 600 lıralık buyuk tasarrufu sebe bıyle Kalkınma Plan ve lcra Proğramların.n ongoıauçu ve Ba%ındırlık Bakanlığınca da teknık şartnamesı tesbıt edılen (TORSİVONSüZ OZEL SETLİ «NERVÜRLÜ» Deml r ÇELÎKLER) ile yuksek mukavemeth (OZıSL SETLİ «NERVURLU» TORÇELİK Beton çehğı III b) hakkında sahıp olduğumuz PATENTİMİZ mamüllerının görduğü r a ğbet ve artan taleplen karşılıyabılmek ve dolayısıyle patentımız mevzuunu en makul sekıl ve surette âmme hızmetine arza rievam etmek amacıyla, hâlen çalışmakta olan Kcrtal'dakı Fabnkamızdan a y n olarak, büyok mado'i tedakârhklarla temın etmıs oldu ğumuz şımdılık senede 125.000 YUZYİRMtBEŞBÎN Ton kapasıteh torsıvon makınaları m ız, ıhtira beratımız. vesaır teknik ve mali ımkEnlarımızla ıstırak ederek, bır veya ıkı hddde fabnkası ile tesrıkı mesai edilecektır. Mezkür makınalanmız ve teknık ımkânla rımız 15 gun zarfında herhangi bır hadde fabnkasınaa TORÇELİK ımâl etmeye baslıyacak durumdadır. Bu teşnkı mesaı ıçın hadde fabrıkaların m yeni bır ilâve yatırım japmasma ihtiyaç yoktur Tamamen Turk emek ve eerı bu'unan. yıiksek mukavemet ve aderansa sahip beton ç°lık!erıne daır en mutekâmıl patentımız ıçın hıçbir dbviz öcıemesi mevzuu bahis değüdır. Olrrez bir sanayı ve mpmleketımız ıcın de büyük çapta bır doviz tasarruf kaynağı ol^n bu ıile ılsıİPnenlerın bılgılerıne arz olunur. KAS02TR TORÇİLIK iHfiYAÇ SAHİPIERİNİN DİKKATİKE FABRÎKAMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERÎ ALMIŞ OLUP, VERİLEN SİPARİŞLERİN TESLİMATINI MÎKTAR VE EVSAF BAKIMINDAN TAAHHÜT VE GARANTÎ ETMEKTEDÎR. EN ÎTİ EVSAF EN MÜSAÎT FlAT TORTAŞ TORÇE LİKLERİNDEDÎR. TORTAŞ TORÇELİK VE DEMİR SANAYİJ LTD. ŞTt. (Ismail H. Erdoğru DemırÇelik Hadde ve Cıvata Fabrikaları Isletmesi). Merkez : Karakdy Tersane Cact. Çelik Han Kat 2 îstanbul Tel. 44 56 6849 33 48 Fabrıka : Kartal, Yakacık Caddetı Îstanbul » 53 45 8653 42 52 Ankara Şb. : Yenişehır, Tuna Çad. Dıslıoglu Han 4 4 Ankara » 12 46 12 Telgraf; ÖZSETIOR İSTANBLL Türkiye mumessiinğJ: TÜRKHOECHSTA.Ş. IstiKlâ) Caddesi No. 394'396 P.K.527Beyoğlu Tel.: 44 75 20 Îstanbul TEŞEKKÜR Çok kıymetlî propsganda mü dürümüz, faziletlı, iyi insan kimyevT teslslerin pian »• Infası gibi hizmetter arz edw. Hoechst: Boyalar, oroanlk pigmentler, tansiyoaktlf maddeler, tekstil yardrmcılan, selüloz eterlerl, ara ürünler, tıbb! müstahzarlar, llâç hammaddeleri, serumlar, aşılar, yağlı boya için hammaddeler, çözücüler, organikve inorganik klmyevî maddeler, suni mutnlar, glikol müstahzarları, elyaf, plâstikler, kimyevî gübreler, zirai mücadele ilâçlan, filmier, reproduksiyon tekniğl İçin cihazlar, kaynak ve kesme clhazları, soğutma tesisleri, sınat gazlar, VECDET FALAY'ın kısa bir hastahğı muteakıp genç yaşta ebediyete Intıkali dolayı siyle buyuk acımızı paylaşan butün dost ve arkadaşlara teşek kürlerımizi arzederiz. ADEKA İLÂÇ SANAYİİ SAMSUN Cumhunyet 11747 HOECHST FABBWERKE HOECHST A6 • FRANKFURT (U) «0 • FfiUfiRAL ALMANYA Jteklâmcılık: 3464/11738
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle