25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE DÖRT Yazan 4 Ekim 1967 CTTMHHKJYKT STALIN'in zulmüne ugrayan »undjuı kalkıp pencer«y» dofru koftu. O da plgmlar fftji b»gınjrordu. Bu «nna mA Bu Wwnm •esl.. Bu vmzlyctte r i K r r a * » Buna dayananuon Banl d* «ldür•ünler» Diger kadmlar oou t111 etm«y», yanılnuf olduguna, galen •oin kocastna ait olmadıgına inandırmaya çalıjtılar. Fakat bütüa 9«balar bojuna Idi. Kadm btr türltt iükunet bulmuyordu. Hucrenın kapın »çüdL Kat amlya alışkın oldukları İÇIB mışü mıri ıle beraber baj gardiyan yanlajıl uyudular. Bır kısnu isa canhı nnda blr tutuklu olduğu hald* iç« « Hem de nasıi Aksam olunem raj çığhklan duymamak lçln bo rıye gırdiler. Kat amiri «llndeki 1{ tır. hattâ gorursun. ğucu sıcağa rağmen başlarını ya»bardağı zavallı kadınm ı j m a daGecenın saat 11 ınden (abahın tıklarının aıtına gomduler. yami] bağınyordu. fiçun* kadar dışarıdau gelen hıçkı Bır aralıic «Ahhh'> dıy« nzun « lç. Içiiıd» «adaea Yıbriaa nklan, bağırmalan dınledım. Huc bır çığlık duyduk. Hucre arkadas*f n n i TaT.* re arkadaşlarımın bazılan bu o a larımızdan bır genç kadın bankoK»Hmj, n« oldu&uan bfbn*(îljim ııvıyı rorla lçirdller, aonnt bmkıp gıttıler. Zavalltya lçirdlkleri f»y aVkrian olamazdı. Niteklm yatagma nranmasıyla kendinden n»yııı««l blr oldu. Sabaha kadar uyuyamadm. Kahvaltılanmın yedikten aonım içeriyt baf gardlyanla berab«r blr subay girdl « Evgeuia Ginzburf buraya fel. Bu emlr, rubaydan gelmlstL Yarimden kalktun, yanlanna gıttim. • Buyurun1» « Savcının hakkınızdaki lddianames ni ge'ırdım. Ahn okuyun » Elıme tutuşturduğu kâğıda baktun Vışmskı tarafından ımzalanmıştı (Moskova mahkemelerında Başsavcı olan bu adam, sonralan Molotov'un verıne Hancıve Vekılı \e Bırleşmış Mılletlerde delege ol.musturl Kendısını m tanırdım Hastahkh karısı ve Zına adındakı kızı ıle beraber sık sık plâjlara gıder den ze gırerdık. «Kağıdı ımzaStalin çok sevdiği kızı Svetlana iie Bütün duruşma sadece 7 dakika sürmuştü larken benım adımı gorup acaba hatırladı n»r» dıve duşunmekten kend mı alamadım. îddıanamede mâlum jeyler yazıh ıdı Trotskıst oldjgum, meşru hukumete karsı komplo hazı^avaniar la ışbırîığı >aptığım ıçın 1 aralık 1934 de merıvete gırmı? kanunun 58 ıncı maddesmın 8 ve 11 ncı bentlennde yazılı suçu ışLedıgımden \uk»ek asken mahkerne huzjrunda vargılanmamın gerekLgı ve daha bır suru şevler Sısler aıkasındavmıs gıbı gorunen daktılo yazılarım okurr.a>a ça Çeviren: AZIZ KAYLAN Yargıcın sözleri çok uziiktan geliyordu lışırken subayın seslnı duvdum #> « Okudunuz mu Yazılanlan 9 anladınız mı » « A.nlamad'rn Bır aralık 1934 3 r » mer \c'e g rm ş olan kanunun m?hı\etmı bı mıjorum » Yuzume ja'irmış gıbi bir tuhaf bakh \e' • Kanunun 0 maddesi, hukmun, karardan 24 <=aat sonra ın faz edılecegıne daırdır. dedı Sonra \uzune ya>ılan pıs gulumseme ıle cıktı gıtti Bankoma oturduçum zaman huc re arkadaşlarım benı tesellı etmek ıçın ellemden gelen her şeyı vaptılar Kımısı sukunet bulurum umı dıyle ılâç verdı Kımısı çocuklanmın ismını ve adresım aıdı Stalinm ehnden sağ kurtulabıli'lerse onlara yardım edeceklerıni vaadet tıler H ç bır şev duşunmemeve gayret ettığım halde o gecevı de u\ku suz geçırdım 1 Agustos 1937 gunu Lefort hap.shanesıne nakledıldım. Burası cezse\ ınden zıjade bir hastahaneye benznordu Her taraf temızdi VP gardıyanlar hemşıreler gıbı gıyınnrşlerdı Bız^re Rayet ıyı muamele ed>orlaıdı Ba aşırı tenıızhk \e ı\ı rruamele her an olume jak nlaşmakıa oldugumu bana ha frlatı>ordu Her şeye ragmen ken dıme ve sınır.erıme hâkım olmak azmındejdım Torbamdan en yenı elbısemı ç kardım Buruşrru? yerkararuu Hepsinin yiızunde sankı avnı maske vardı. Soğuk ifadelerle hana bakijorlard .. tdam verecekler dıye beklij ordum. lerının yer almış olacagmı duşün€ îthamnsnevı okudum Suçlerını mumkun 0 dugu kadar düdugum an gozlerım kai3rdı Kenlu degılım Iddıalan reddedı\ozelttmı Saçlarımı taraj.p guzel şe rum Ben ne hukumet, ne de re dımı kavoetmek uzerevdın Başvar kıllendırdım. Makvajunı >apmak gıcın sozlerı çok uzakıardan gelı] m alevhınde suç ışlemedra Hıç ıçın de bır haylı zaman sarfettım. yor gıbıydı Okunandan hıç bırşey Butun bunları mıhanıki bır şe bır yeraltı teşkılatına katılmadım an.amıyordum ve hıç kımsenın hayatına kıymava kılds yaparken Charlotte Corday'ı, < Âzamı on sene ağır hansiteşebbus etmedım » Madame Camılle Desmoulıns'ı ve 1 ne, beş sene mudd"t e k»nu n^zMary Stuart'ı duşunujordum On « Kamarad Kırovun Lenmgradmetlerınclen rren ıne ve butun lar da olume aynı fekılde gıtmeda oldurulduğunden haberm yok mollarına devıe'çe eı konJİmasına mışler mıjdı? mu?» oy bırlıgıvle k d ' i r verılm =t r » Yuksek Askerl Mahkeme Heye« Haberım var Nıkolavev 61Sozlerını dujunca kendıme geltının huzuruna çıktığun zaman mo durmuş onu Bunun benırrle ne il dım Fakat e an kulanıarıma ınara ım vuksektı ve karşımdakılerın gısı var Ben hayatımda Lenıng'anamıvordum On scne uzundu ama vuzlerıne dımdık bakabılıyordum. da gıtmedım bıle. Bunu ısbat edeotum degıldı. «Hırsız henfler varHer ıkı yanıırda sılâhh bırer asker bılırım sın mallar'mı aUmlar» dıje duşun \ardı « Sen avukat mısıı'» dum Zaten faz'i bır şe>ım voktu Yargıçlanm bırer mumyava ben « Havır oğretmenım » kı Yenıden havata k?\uşrruş olzıvordu Olu ba ık gozlerım andı« Oyle\se b ze akıl oâıetmeje manın sevıncı ıç^ıısınde mora ım ran gozlcnvle bır muddet benı suz ka kma Senın Lenıngrada gıtmevuKselmıştı Butun auruşn^am >eduler Koca odada sınek «esı bıle dığıne ınan^ak bıle, Kırov'un sedı dakika sumı stu dujulmuvordu nınle avnı fiMrlerı pavlaşan adam Benı Butrıki'dckı hapı c haneve tarafından olduruldugunu bılı>oYedi dakikahk gondermeden bır ıkı «aat hataharuz Bu yuzden sen de suç oıtağı neve benzeven Lefort hapıshanesavıhrsın. Şımdı bız hakkında \eduruşma sınde alakoydu ar. Ka'ardan sonreceğımız karan muzakere ıçın çeDuruşma jerı olarak seçı'en oda ra bır odava almdığımda van ma kıhvoruz > gajet luks duşenmıştı. Duvarda hemsıre kılıkh bır gardıvan gelKalktuar, yandakı kapıdan çıkSta ının kocaman bır portresı asımış'ı tılar Aradan ıkı aakıka geçme"nı} l.\dı tı kı tekrar gelıp >erlerını aldılar. Yarın Halk Komıserı olan baş>argıç Di mıtrıev kalm sesıyle tek tek ko Başyargıcm elınde daktılo ıle vazılmış uç do=>a kâğıdı vardı Önnuştu Hapisaneye alışmıştım ceden hazır'anmış oldugu Ik ba« Savcının ıddıanamesını okukışta anicşılan karamamede dunuz mu' Suçunuzu kabul edl• . Idamına karar verılmıştır » Soz vor musunuz? 1 . Dişi Bond MODESTV BLAISE Ofi 06 06 06 07 0" 0" 0" 0" 0S 08 08 İ STA N B ü L 2"> "0 ,5 50 00 iî 30 '5 î0 00 20 40 Acılıs Tıırku'er E e ı t n ı «ohhetı Ovun t r u a l a r ı Kove haberlcSabah melodlcrl Haberlcr ve hava durumu I^tanbulda buejn Hafıf muzık Bu sabah sızinle Kucıık orkestra Muzık bahceai ^3456789 01 10 0" 30 L \alsler Seha Oku^tan t .r 0 ° T> \ıvolonsc' so olar .0 00 Muzık kutusu . 10 15 S e ı de e ıcl bulur=un. eez1P25 10 40 11 00 11 05 1155 1" 5 12 10 13 00 n 21 13 "1 14 00 14 20 1415 I 4 50 15 40 1T"5 1B00 17 00 17 15 17 20 1" 50 1<* 0 0 1^45 2100 20 l î G Kasacıdar *arkılar ArkaM \ a r ı n Kısa h a b e n e r Sabah konseı. Doiva' ve aıkada*Hrı C Cevhercıck'en t u r k ı l e r U'kudar \lu< kı Cemıvetl H^berler R G de bu<run Hafıf muzık Rek'am orosran larl Sarkıl^r Dın1' orkest'alar'nian E^en Aitardnn sarkılar Kucuk konser Fahrıve C ? r e r d e n «arKllar Kı^a habprler Mıvofonoa e c c l ı k f n c u l ' bahceii Kısa haberler Ca? a u r v a ^ ı n d a n Reklam oroeramları Haberler \ c hava d u n ı m u SeİTia Er^ozden «arkılar T a v ı h t e ız b ı r a k T i s k a d m l a r Yurdı r se«l nl Işleten kışi 2 Ayakta dur la anı'an amelıjeıım eski adı idl, manın aksi olan lşi yapmamak. kuçuk çocuklann kajdırak oynarken kul andiK.arı terımlerden 3 Gozunü me\ki ve servet bü8 Eskı ve anınmış bır Dritesrürnü? kımselere esKiden bojla tra şetıra ZJI soy dcrlerdi (tersi okunmalı), orta O3456789 adı (otekı ısmi yerdekı açık kısım. 4 Gırgın Ferıttır'ı uzc.ne ve yumuşak başlı kışi, hepımjzın eş>a koymak 1 çın du\arda kukımlık cuzdamnda yazılı olanlarrulrr.uş tertıbatdan. 5 Herhangi bir kurul ütan 9 Bu>aii yesi, katı halden su halıne geçme e korkunç bır işi 6 Nefret ettigl kişıyi melb çagm aortte ( • unlukla suçlayış ve ondan yaka KISI, «peK fazla sılkış (ıkl soz) 7 Teısi antoonro naimacamo bu>~ukçe çap'a» metıkteki buprun «çıkarma» adıyUJ karşılıgı ıkı soz. 20 Jî 2100 21 05 Heredot tarını 2' saatm olavları Piaklar arasında 21 22 22 27 2" 24 U '7 17 1« 18 II 11 20 21 21 '2 22 23 ^3 2! 5 oo 45 <0 5 00 iioo Pıcsıam \e kaoanu KlaaiK Turtc M knrosu Reklam Droeranıları Haberler ve hava d u r u m u Radvo nda o r k e ^ t r a s ı O d a muzıgl Ka)Pnl« I S T 4 N B L L IL R % D \ O S U ^5 Acılı ve D^oeram 00 Sızm t m ^0 Kt e u k k o n s e r TO I M a k = a m l a r 10 S e i f o n ı k m u z ı k 00 Tu"kıvev p hns eeldlnll 30 Aksam kon«en 15 Gtneleı'e betaber 00 Onera udan secmeler 45 Hafıf muzık 00 Gece konserı 45 Laîin Amerıka melodıleri 00 Caz mıız eı 30 B r sarkıcı nn Gece varısı lcln SOLDAN SAGA: • 1 Toplumlarda kış:lerın sahip rj olmalan gereken esaslardan (ikl soz) 2 «Kopeğı pavla1» anlaını na ikı sozlü bır emlr 3 Işık alarak parlıjan 4 Tersi yabanl ve vırtıcı hayvanlardandır «basarnak» mânasına bazı yazarların kullandıklan söz 5 «Yok olmuş hale getır1» karşıhğı ikı sozlü bır errur, nota. fi Bır rengın tersi, hanımlann tuvalet ıçın kullandıkları maddelerden 7 Bırlne iâstıkli ve dokunaıdı lâl soyleme şekıllerınden hukumetın her hangı bır yonetım ışıyle llgüi (eski tenm) 8 «Çok esmer tenli ınşaat uzmanı» mânasına ıkı soz 9 Denızyollan Idaresının eskl vapurlarmdan birının adı, bir ma lın satış değerımn yarısı YUK1RIDAN AŞAĞIYA: 1 Fılım gosterme müessesesi DUNKI) BtTLMACANrN HALLEDILMIS jEKLI NASCL HAIXEDILECEK YukaridaH rakamlı bulmacada sddece 4 tane anahtar (ipucu) ve 8 tane lonuç vardu 8 o s kalao 12 karenın ıçine 1 den 9 a kadar aygun birer rakam koyarak vt toplama çarpma. çıkartma, bobne işaretlenne dikkat ederek »olddu sağa ve yukandan aşağıya buimacada gosterilen sonuçlan bulunnz Bira» rakttnizi alır ama, bos raktinizj hoşça geçirmıj olursuouz ALEV •*• F. W. KEN Çevıren: [•Jwı Vahdet GULTEKIN 18 Dedeleri Byron'lan konuşurlarken George'un tıtangaçlığı falan ka!mad: tkıdebır, ct\uçusta şımdı benım topallığımdan soz açacak» dı\e beklıyordu ama kızın bunun farkında bıle degılmış gıbi davrandığını ^ördukçe de sevınıvordu Bu ana avn ablasmda ovle b'r şey vardı ki ona o fune kadar hıç duymadığı bır guven verıyordu Daha pçk yenı tanışmıslarken, George başladı ona kendılıgınden ıçını dokmeve Ona her şevmi değllse bıle, aşağı \11kan her şevıni anlatmaya hazırdı Lord Grav'ın o vakışık almaz davranışı onun hıç kımseye anlafnak ıs'emheceji sev'erden bınvdi Yalnız Man' Chaworth'u sevdığını ondan karşılık çoremedıfıni saklamadı açıkça anlattı, hattâ pek saf bir sekılde hiç boburlenmeden falan, Mülıcenf le o'an macerasını da anlattı «O kız evli Georse 4yıp değil mi sana?» «Hıç aklraa gelmedıvdı » «Tam Bvron'Iardansın, annen olsa byla sojlerdi » George goruyordu kı Augusta onu hem taüı hkla ayıplıjc hem de annesuu de pek beğenme dığıni be!ırt*nek ıstıyordu Bırdenbıre farkma var dı: Bu kız onu o kadar iyi anlıyordu ki kendisi bile kendini bu kadar anlıyamıyordu Gen dönerlerken KGitmesen olmaz mı?» di \e sordu «Bunu duşunmeye bıle tahammül edemıyorum')» «Gıtmek zorundayım, George Ama, mektuplaşabilira, bır daha göruşeceğımiz günü bek lerız Simdi ben » «Şimdi sen benden benlm hiç de yapmai ıstem'dıfım blr şey istiyeceksın» Augusta şer bır kahkaha attı «Kararmı sen ver yavrum Ben senin gene Harrow'va donmeni sıkı çalışıp öğreniminl ister Osford'da ıster Cambndge'de bıtırmek uzere nazırlannaaı ıstıvorum » «Lady Hazrefleri kovdu buru senın akiına'» 'ı^adv Hazretleri mı' Ha annen demek ısUyorsun' övle bıle olrnasavdı ^»n bunu senden gere 1*tivpcektım Söz veriyor musun'» «Se.ı ne is*#rsen söı veririm Ausrusta ne lgter«en » Augusta nın ara.buuun tapıya gelmesını Det U'KARA Bir mümessiUik ve ithalât firma» Için tecrttbeli erkek ELEMAN ARANIYOR Yaş 3045, yuksek tahsıllı; çok iyi Turkçe ve Fransızca b:len. fcteklılerın tahsıl dunununu; çalışma hayatlanni; referanslarıru ve ıstedıkleri ücretı bıldıren fotoğrailı dilekçelenrı' P K 332 Şışlı Istanbul adresme göndermelerl. Eiektrık branşında teknık bılgısi olanlar tercih olunur. Moran: 2307 '11733 TASINIR MAL SATIŞ İLÂNIDIR: (Sarıkamış Malmüdürlüğünden) Beher kilosu 11 lira 50 kuruştan 25817 lira 50 kuruj muhamraen bedellı 2245 kılo kohne bakır 2490 savılı kanunun 31 incı maddesi gereğınce kapalı zarf usulü artırma ıle 20'10'1967 cuma gunü saat 16 da Malmudurlüğunde teşekkul edecek komisvonca satılacaktır. Geçıcı teminatı 1957 hra olup Isteklılerın teminatlannı havı teklıf zarflarını angeç ihaie saatmden bır saat evvel Komisvon Başkanlığına verrnelpri mecbun olup, postadakı gecıkmeler kabul ed'lmez bu ışe ait şartname mesat gunlennde Malmudurlüğunde gorulebılır. 3 10 1967 (Basın 23463'11725) 06 25 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 03 10 OS40 0<)00 M2I) 0" 35 09 40 İOOO 10 20 10 "5 10 55 1 1) 1 'o 14 35 14 55 15 00 1 1". 1T «5 15 55 16 55 17 00 1 n 1 ı0 19 00 19 45 20 00 20 15 20 1D 20 o5 2100 2105 2' 25 2 50 22 05 22 25 22 23 23 24 45 00 45 00 sarkılar Acı ı^ Droeram Kove baberler M Saevasar \e C Akından Habeıler \e hava durumu Sabih muzı§i Ankaada bueün Her telden M Gecevatmazdan turkuler B T ba=ka eojle Sftbah korserı Kı^a habeıler Arkası "varın Ce ıîlı nuzı< S Iveundan turküler S Obav ve M Dervadan \felodiden melodıv» Cncı K bahcesı N Dfmudoviden sarkılar B lean icm sectıklerimlı Kısa haberler Nıyazı Yılmaıdan PVklar aras nda Mıkrofonda cencllk Kısa haberler Y ır tan sesler Ko* odası Reklam Drosramlan Haberler ve hava durumu \ Tjfekcıden tı rkuler ç ılaNı Kuvvetier saatl \ Melıkten ";arkılar Italvadan truzık Uvkudan once turkuler Jerlerken, salonda bir aynanın önünde durmuşlar, aynada birbırlertne dıkkatle bakıvorlardı Ikısi de gortıyordu ki aralarmda sıkı bır aıle benzerhğl vardı. Catherine, düşünceli duşuncelı: «Byron benzerIığı» dedl. «Bır tek Byron bıie u»ursu7İuk get^rmeie yeter, üusi bır ara>a gelınce kımbılır neler olur1» Augusta gıttık'en sonra George hıç çekırmeden ağladı. Yahrz, bu yenı uzgunlugun ardmda tuhai bır yeni sevmç de vardı. Baba bır, ana ayrı bır abla tam bır kardeş sayılmazdı ama Şımdı, ITÇ bek en mezken, mucıze kabılınden ona candan b.rı çıkagelmıştı, şu geçmsız annesınden daha yakm bırı. Hajaüna yepvenı, manen de, madde*en de tertemız bır sevgı grmıştı. Augusta ona Mıl ıcent ten daha buvük bır rahatlık verrıış, avrıca onu, tuhaf heve can verıci bır şekılde, Mıllıcer.t len de kurtpınvştı. Ah Augusta 'le hep bır arada o.ab.lsevdı Bunu dusundukçe bavgınhklar geçırıjor, «Yeıjuzunae cennet olurdu bu'» dvordu. VTI Harrow'da Soy'ev Gunu'vdu Gcir;e jakmda okuldan aynlacağma gore Augusta B ıon" da bu gunun şerefıne tâ Londrp'aan kaUıp gelmıstı Şımdı çocuklann hısım akrab=ısı, es do^tu arasında oturmus, üvey kardeş nın King Lear'd"i bır parça okumak üzere, ortaya ç.kma^ını bekl voıdu Augusta onu gormeyeh bırbuçuk >ı 1 geçıjorduSouthwell'dekı unutulmaz karşılasmalarmdan b . rı bır daha goruşmemışlerdı ama, bojmna mektuplaşmışlardı. Kendı kendme gulumsedı Muhakkak kı «ıtgıde pek zaaf gostermış p e x has^laşrnıştı. George onun lorunde, kardeşten çok, sevg'U bır arkadastı. Derken, George gorurdu Sıırı sankı unutmaktan korkuyormuj gıbı, bıaz çabukça okucu ama, ıyı okudu, selâm verıp nezaket gereŞ nce tutu'an alkışlar arasında, çekıldı Sonradan, Augus'a'jla buljşunca .Rezıl oldum'ı dıyordu. • A, ne munasobe*'» « Gozum hep Ladv Hazre'ler nı anvordu Hıc beklemezken <? 0 J th« e'l d P n ka'kar gelırse d,ve duşunuyordum . Onun Kjrada buıann.du ko ' ıtu /),,vdu sen.' w e tuh«f » ı tar) 1 L AN Sungurlu C. Savcıhğından: 1 17283 l"a keşıf bedellı Sungurlu Ceza ve Tevkifednin onarımı ışı 2410 sa^lı kanunun 41 ıncı maddesi gereğtnc* açık eksıltme%e çıkarılmıştır 2 Ihale 23 10 1967 tarıhıne rastla\an pazartesi günü «aat 15 de C Savcbğ'nda teşekkul edecek Komısyon huzurunda yapılacaktır 3 Aluvakkpt teminatı 1297 hra olup buna aıt şartname ve keşıf ozetı 'e dıeer evraklar meEaî saatlerınde C Savcılığında gorülebılır 4 Talıplerm Çorum Bavındırlık Mudürluğunden alacaklan yeterh' belgp=ı ile Tıcaret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesıka ıHrsz1 şarttır Talıp'erın mezkur gun \f <==s"e BPÇTI tpmnat ve dıaer vesıkaları U« bırlikte Komiıyona bafvurmalan illn olunur (Basın 23846/11730) Hv. Er, Eğf. Tuğ. K. Askerî Savcıhğından: Fırar suçundan sanık Ahmet oğlu 1943 Doğ lu Mara} Duraklı mahal'esmde kajıth terhıslı er Sıddık Taze hakkında Hv Er. Eğl Tuğ K Aikerî Mshkemesmde yapılan duruşma sonunda, suç 780 sayılı Af Kanunu şumulune gırdığınden dâvanın ortadan kaldırılm£sma, 22 9 1966 günu 1966 90 Esas, 1966'110 Karar savılı ile gıvaben karar venlmıj olup lanığın adresı meçhul bulunduğundan teblığ edılmemekle, TebLpat Kanununun 29 uncu maddesıne tevfıkan karann ılânen tebhğıne mahkemece karar venlmijtir. tlftnen teblığ olunur. ASKERİ SAVCT (Basın 23847/11729) 24 saatm olavian B de teknık oiretlra Erkekler tODİtıIıııaı Kti'' iı\ konse'' °laklar ariimrla Yıldız Avhandan turküler Haberler ve hava durumu Gecen mevslmin knnserleri G<>ce varısın* dogru
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle