23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTJMHTTRlrfiT İ ERîttl S AHtFE BEŞ Eczacıbaşı ve Koç'un Amerikan Turizm yazarları /,„/„„• Doîmabahçe Sarayında Talât Halman, yıllardarıben Amerikada çaılşmasına rağmen başanlariyle isnıini mem leketinde sık sık, duyuran bir lnsandır. Orada çahşüğı bir p".âk şirketi, Talât Halman'm sayesinde Türkiyeye ait bir çok şarkıları piyasajra sürmüş ve müziğimiz büyük ilgi kazan mışıtır. Bu arada üniversitede doktora6inı tamam'.arken aynı yerde Türkçe öğreterek hayatım da kazanımst'.r. Türk şairlerinin şlirlerini Ingilizceye çevirisindeki başansı Amerikan gazetelerinde övülmüşrür. Eşi Seniha Halman da Amerikanın Sesi radyosunda yıllardan t e r i çalışmakta ve oraya giden Türklere çok yakın ilgi göstermek tedir. Talât Halman bir amiralin oğludur: vatanına çok bağlı olduğundan hep buraya dönmek ister, fakat her defasmda oradaki arkadaşları zorla onu tutarlar. Her yaz bır haîta için bile olsa İstanbula gelsn Halmanlar bu yaz da Büvükadada kısa bir tatil geçirerek Ne\v York'a bir kaç gün önce döndüler. Ama bu arada Talât Halman nereye gitse, «Tebrik3er, Devlet Tiyatrosu Umum Müdürlüğüne tâyin olunmuşsun:> sözüy le karşılaştı ve kısa bir araştırmadan sonra bu haberin Devlet Tiyatrosunun şimdjki durumundan hlç memnun o'.mıyan bazı alc törler tarafından tanıamen uydurulduğunu bğrendi. İş o kadar ciddiye aîmrr.ıştı ki herkes Talât Halraan'ın böyle bir teklifi kabul etmiyeceğini düşünemiyor ve buTaya yerleşeceği tarihi soruyordu. «Türkiyeye dönsem dahi hiç bilmedig:m bir sahada çalışmak; aklımdan bile seçmez» diyen Halman özgürlüğünü her türlü câ iip mevkiinin üstünde tutan bir lnsan oldufundan onu yakından tamyanlar zaten böyle bir ödevl «tekiiî edilse buea kabul etmiyeceğini biliyorlardj. 1 yılda defiil 1 çekîiişde 5 Bagdat Caddesi üzerinde İstanbul'un en mutena semtlehnden ŞAŞKINBAKKALda ve ÇİFTEHAVUZLARda Her türlü konforu haiı kalorilerli y/e aynca 100 ,000 50 ,000 5 adet 2 5 , 0 0 0 10 adet 1 0 , 0 0 0 2 5 adet 5,000 5 adet 5 adet lira, lira lira' lira lira APARTMAN DAiRESi ile birlikte İstanhul'un tanınmış terzilerinden Lütfiye Arıbal Paris moda evlerini liyaret etmek için raemJeketten aynldı. Gitmeden üç pün önce Hilton'da eski jneslektaşlarına bir çay veren Lütfiye Anbal'i (solda, oturan) Ankara Oljruniaştna Enstitüsünün öğretmenleriyle birlikte grörtıyorsunuz. düm koptugundan her dâvette Dolmabahçeyi evimden daha büyük bir titizlikle korumaya çalışınm» diyor ve bir dakika durmadan yerleri teftiş ediyordu. Turizm Bakanı Nihat Kürşat'ın eşiyle birlikte Dolmabahçede verdikleri balo kıyafet bakımından da çok değişikti. Spor, ekose göm lekleriyle gelen Amerikalı yazarlaruı yanında smokinleriyle o dekora yakışan Türk gazetecileri tezat halindeydiler. Ertesi akşam Vali Vefa Poyraz'm Şale köşkiinde verdiği kokteyl de hiç bir değişiklik arzetmiyordu. Oradan Kervansaraya giden yazarlar ken di tâbirleriyle «çı'.gınca» eğlenerek dansözlerle göbek attılar ve son geceyi Çınar otelinde «Türkiye Turizm Yazarlar Derneği'nin Ba.kanı Kemal Zeki Gençosman ve eşinin verdigi akşam yemeğinde geçirdiler. Modar.ın turizm yazar larını ^tki'.eyeceğini büen Genç? osman Aylâ Eryüksel'e bir defile yapmasıriı ve Türk rrfodasını gö# tern:esini rica etti. Genç terzi iki üç kıyaîetini teşhir etmeden yazarlar. fazla içtiklerinden defilej1! seyTedeceklerine yerlere. oturup birbirlerıyle >iiksek sesle sohbeti tercth ettiler. Halen Anadoluyu gezmekte olan turistik yazarlar, altı Ekimde memleketten ayrılacaklar ve şereflerine verilecek baloda Türkiyeye ait yüz kelimelik bir yazı yanşmasında kazananlara armaganları dağıtılacak. Günlerdenberi Hiltonun antresinde teşhir edilen kıymetli halılar ve örtüleri çocukların oyuncak seyretmesi gibi hayranlıkla gözetliyen yazarlar bakalım Türkiye hakkuıda ne cerherler yvımurtlıyacaklar? *** Yoksulları Koruma Demeği Baş kanı Leman Arbatlı fakir çocuklar için yaptıracağı sitenin çabuk bitmesl için faaliyetlerini hızlandırdı. Para toplamak için rozet satmak gibi bayathyan bir usulden hoşlanmıyan Yoksuiları Koruma Dernegi, bu yıl Gülriz Süruri ile Engin Cezzar'ın Patlhte açacakları yenı tiyatronun galasında bir şampanya gecesi tertipliyorlar. Erkeklerin smokin giyeceği, harumların şıklıklarını bol bl teşhir edebileceği bu şampan5^ partisinin büfesinj Liman Lokantası hazırlıyor. Komitenin sos >al kısmı başkanı Süheylâ Yanc» ıse beheri )rüz lira olan biletieri harıl harıl satıyor. Istanbul Teknik Üniversitesiain eski Dekanı ve halen Türk • Hind Cemiyeti Başkanı Prof. Fikret Narter ve eşi yeni Hind Büyükelçisi şerefine Ortaköy sırüarındaki evlerinde bir akşam yemeği verdiler. Hind ve Türk yemeklerinin ikram tdildiği bu dâvette Hindistanın dosüarı vardı. îş adamlarımızdan Ernrullah Aksu ile Handan Aksu Bebektekı evlerinde bir dâvet verdiler. Yakın dostlan IVIünir Nurettin Selçuğnn hayranları, üstadın ancak bu evde coşyp tahminlerin fevkinde uzun bir konser verdiğini bildiklerinden her ne pahasma olursa olsun dâveti kaçırmadılar. Ingiliz Sefaretinin perşembe gü nü yanmdan geçenler garip müzik sesleri du>iıp da içeri bir göz attıklarında daha garip bir manzarayla karşılaştılar. Mini etek modasına uymuş erkeklerin ellerindeki âletlerle duymaya alışık olmadıklan garip bir müzik sesi çıkardıkiarıru gördüler. Kapıdaki kavaslar beş lira vererek içeri girebileceklerini söyleyince meraklarım yenemeyip bu neîis baiıçeye girenler Ingiliz üniversite ta lebelerinin verdikleri konseri ve folk danslarını seyrettiler. Top lanan beş liralar bir Türk hayır derneğine verildi ve çogunu çocuklann teşkil ettiği seyirciler Britanya adasımn müzik ve dansı hakkında bir fikre sahip oldular. Ancak İngiliz gençlerinin başarılı ve faydalı ;österilerini ilgiyle izliyenîeri. a>Tiı haftanın sonunda acı bir haber bekliyordu.. Yugoslavyanın Zagrep yolunda bir trafik kazası gençlerin 14 ünün ölümüne sebep olmuştu. 5}C îjC îfî duklaon ilgiyi buluyorlar. Bilhasea Güneydeki zengınlerimizin bu kampanyayı desteklemelerini temenni ederiz. *** Amerikan Seyahat Yazarları Kongresi Ankara ve tstanbulda bazı saraylann açılması ve dâvetlerin verilmesine sebep oidu. Turizm Bakanhğı yüz binlerce lira harcıyarak bu yazarları on beş gün müddetle memlekete dâvet etmekJe akıllılık etti ama in' Bundan beş ay kadar önce Veh şallah umduklan faydayı görürbi Koç, yakm iş ve fikir arkadaşı ler. Zixa geleln gazetecilerin çoğuNejat Eczacıbaşı'ya, «Sen beş mil nun dünya, bilhassa Türkiye hak yon. ben de beş milyon koyalım, kında en ufak bir bilgisi yoktu. güzel bir talebe yurdu kuralım. Hattâ en ufak âdabı muaşeret kai Bizirn en büyük gayemiz talbeye desini bile bilmiyen bu turistik yetişme imkânı vermek olmalı. yazarlar, Doîmabahçe sarayını bir Hadı gel ikimiz Anadoluya bir park zannedip yerlere uzandılar; «kültür seferi» yapalım; halktan elleriyle tavuklan sıyırmaya ve para da toplıyarak kuracağımız kemikleri etrafa atmaya başladılar. Vilâyet Protokol Müdürleri kültür fonunun tcmellni atalım.» Bu fikre aklı yatan Nejat Ec ile Hilton personelinin izmarit zacıbaşı, Vehbi Koçla birlikte toplamaktan halleri kalmadı. Vageçen hafta Anadoluya gitti. Pa linin Özel Kalem Müdürü Kunt rolalan: «Herkesten ne alabüirsek Korur, «Bu saray dünyadaki büonu kabul edelim.» Halkın kül tün sigorta şirketleri tarafından türe kavuşmasiyle memleketin ısrarlarımıza rağmen sigorta edikalkınabileceğine inandığını söy lemiyecek kadar değerli bulunuliyen bu ikl sanaylci şimdilik. um yor. Bir yangın çıkacak diye ö APARTMAN DAİRESİ Size de ea guzel Size de servet 42 ceman ve gene ayrıca 7 9 5 0 kişiye 1000 liraya kadar çeşitli para ikramiyeleri Siz'de talihliler'arasına girebılmek için bankarmzlda İkramiyeli Aile Cuzdanı hesabı açtırınız. Hesabınızdakı para çoğaldıkça kazanma şansmız.da.artar. / I L C A N '' aluminium YAPI ve KREDİ BANKASI Daima en iyi hizmet Moran: 2205/11744 T. G. Bayındırlık Bakanhğı Yapı ve Imar Sşleri Reisligi Yapı İşlerf 5. Bölge Müdürliiğiinden: 1 Zho^t îşieri Genel Müdürlüğü Bölge Çeşit Deneme îstasycnu idarc binası ve lâboratuvar inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükürnlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilüneye konulrnuştur. 2 Um keşif bedeli «657.444.11) liradır. 3 Eksılhne Ar.kara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Ko»niçyonunda 23.10.1967 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 4 E'r.siltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkur müdürlük:e gorülçfcilir. 5 lîksiltmeye girebılmek için; A'ı (S0.fl30.00) liralık geçici teminatını, Bı 1967 yıluıa ait Ticaret Odası Belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnanesir.de belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkâniannı bildıren malî durum bildirisini. Teknik Personel beyannamesi, taahhiit beyannamesi, Baymdırhk Bakanlığından almış oldukiarı <C) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltraesine girebüeceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapt İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan aiacakları yeterlik belgelerini tekiif mektuplan i!e birlikte zarfa koymalart lâzımdır. I îstekliler tekiif mektuplannı 23.10.1967 pazartesi günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 18.10.1967 çarşamba günü nıesai «aatı sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmeı. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: A 12623 23800) 11723 Ankara İktisadî ve Ticarî İlimier Akademisi Reisliğmden: 1 Akademimize bağlı İstatistik Enstitüsüne öğrenci alınacaktır. 2 Öğrenim süresi bir ders yılı olap haftanın üç aününde yapılan derslere 18.30 da başlar. 3 Enstitü 1 Kasım 1967 günü öğrenime açılacaktır. 4 Enstitüye Fakülte veya Yülısek Okul mezuniarı alınır. 5 Kayıtlar için 25 Ekim 1967 tarihine kadar aşdâıdaki belgeierin Akademi Sekreterliğine verilmesi gerekir. a Enstitü Müdürlüğüne hitaben münıcaat dilekçesi, b Diploma ash veya noterden tasdıkli sureti, c Nüfus kâğıdı voya tasdikli sureti, d Dört adet vesikalık fotopraf (Basın 23737 A. 12564/11710) AScan derinoluklu levhaları Yeni Zelanda'dc bir liman için 200 m boyunda înşa edilen antrepoların tavan ve yan kaplamalarında kulianılmaktadır. Dış yüzlere gelen levhalar göz kamaştıncı ı§ık yansmıalannı önlemek cmacı ile piYüzlendiriImiş ve anodize edilmiştir. Tavan levhaları karkas borularına U civataları ve yan levhalar J civaJaları ile baglanmıştır. Satış temsilcilerimiz size ALCAN oluklu levhalar hakkında geniş malumat verebilir. BURKHARO GANTENBEIN ve ŞKİ. T.H.Y. nın tatlı sert Umum Mü dürü Afasi Şen, Turizm Bakanlıgı ile Amerikaiı yazarların iç seyahatleri için bir anlaşmaya varan satış müdürlerinin işine karışmadı. Bu mevkie geldlikten sonra her servisin mesul müdürüne tam salâhiyet veren Ağasi Şen, bu şekilde kırtasiyeciliği önlemiş ve arkadaşlarına olan sonsuz itimadını göstermişti. Fakat bu durumu tetkik etmeden Doîmabahçe sarayında Ağasi Şen'e çatmaya ve uçuş îiyatlarında istenilen indirimln yapılmadığını şikftyetleriyle belirten bir müsteşar genç umum müdür tarafından tatlısert bir şekilde sustunıldu. Müsteşar, Nihat Kürşat grupa yaklaşınca özür diledi. DENIZ RUVVETI.ER1 KOMUTANLIGİ Seyir ve Hidrografi Dairesi Bnskp.nlığir.dan bildirılmistir. DENIZCİLEKE VE IÎAVACTLARA ıll SAYILI 15İLDİRİ 17 ve 18 Ekim 1967 tarihlerinde 0S.00 ile 17.00 saatleri arasır.da aşağıdaki noktaları birleştiroıı saha içinde seyretme, demivleme. avlanma ve hu sahsmn 1000 metreve kadar olan yüksekliği can ve mal emniveti bakimmdan tehlikelidir. Doğu Akdeniz İskenderun Körfezi Açiklan A. 71 Sahası 1 tnci nokta : E. 5916 No. lu Akmci fenerinden 2P.9 derece ve 11.5 mil mesafedeki enlemi 3fi derece 19 dakika Kuzey. Bovlamı 35 derece 32 dakika Doşu olan nnkta 2 n d nokta : Enlemi 36 derece 04 d?kik o Kuzey Boylamı 35 derece 32 dakika Doğu 3üncünokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu 4 Oncü nokta : Enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILAKA ÖNFM1.F PI'Y» * M (Basın 23645.11726) İklnd) ALCAN 8022 ZurichSuisse İSTANBUL, Kabata; Mecllsl Mebusan Cad. 147 Tütün Hon 3, P. K. 176 KARAKÖY Tel: 49 28 45 V. B. ı 1Î08 ı »37 12.03 15.18 17.« 19.18 4 2: o o e.ıs 8 29 ısoo: 1.30 10.31 Yatsı ALCAN S.A. TİCARET ŞUBESİ 1S85 tarihiade mlle«»« 4 Ekim Cemaziyelahır 29 I 4 II MUBAYAA MEMURU ALINAGAK Bir yabaneı jirketin mübayaa bürosu için, inşaat raalzemesi pazarmı lyl tenrr, tecrübeli, jantiyede ikamet edecek, ysbancı dil bilir (ttalyanca terdh edilir) bir MEMTJR abnacakür. Taliplerin tercümeihallerini ve isteklerini beürterek P. K. 145 Eskişehir adresine yazmalarL Üâncılık: 2475/11719 n c
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle