24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kız Millî Takımımız Bulgaristan önünde varlık gösteremedı: 0 3 Finlundiytfyı zorlukla mağlOp edebildik: 32 K R, Meleksoy Toto'da işçi kıyımı ile itham ediliyor Sendika Başkan Adayı Kongreye 20 saat kala isien çıkanlmış ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) porToto Teşkilâtı hakkmda Maliye Başmüfettişi Muammer Yahya İsiâmcıoğlu'nun verdişi raporun yankı ve tahkikatı devam ederken. dün SporToto'da ça lışanların sendikası olan Sportis teçkiiâttaki bir olayı kamu oyuna açıklamış, SporToto Teşkilâtı Mii dürlüeü yapan Rauf Meleksoy'u sendikayı ele geçirmek için sendikahları ve bu arada kongreye bir gün kala başkan adayını işten çıkararak, işçi kıyımına gittiğini belirtmiştir. SENDtKA BtLDİRİSİ Sportis Sendikasmın bildirisinde özetle şöyle denilmektedir. «SporToto Müdürii Rauf Meleksoy, bogün yapılacak Spor Toto Işçileri Sendikası konçresini kendi taraftarlarının kazanabilmesi için işçi kıyımı'na başlamışlır. Spor Tofo iscilf'inin Sendikası ^^^> sporiıs air Diiöiri nıuBm s MtLLt TAKIMIMIZIN NETİCE VERMİYEN BİR HÜCUMU.. STAD: Selim Sırrı Tarcan TÜRK TAKIMI: Değer (4), Nural (8), Şakir (7), Erdal (7), Mehmet (4), Abdullah (4), Özcan (7). Yalçın (8). FİNLANDİYA: Pentti (6), Veikko (4), Heikki (7), Jorma (8), Olavi (4), Oiva (5). 14/10'a kadar ilerde götürdü seti, sonlarda arka arkaya verdiği sayılarla, 14/14 beraber duruma getirdi ve uzatılan seti yine Finlandiya 16/14 aldı. Beşinci set: Beşinci sete de diğer setlerde olduğu gibi takımımız iyi başladı ve hemen 11/12 galip duruma geçti. Bundan sonra yetişen Finlandiya'lılar durumu 14/10'a kadar yiikselttiler. Fakat neticede seti 15/10 alarak, Fin'andiya'yı 3 • 2 yendik. PIAN DL'RUMU O G M A.S V.S P Çekoslovakya 2 2 Turkiye 2 1 1 Italya 1 1 Finlandiya 22 Israil 1 1 Yalçın PEKŞEN Ankara'dan yazıyor rkek millî takımımız dün grabun en zayıf takımı Finlandiya ile yaptığı maçı çok zor bir çeküde 3 • 2 kazanabildi. Çekoslovakya maçının iyi oyuncuları, Değer ve Haldun'un bu maçta, son derece kötü bir oyun çıkarmaları ve israrla takımda çıkarmaları, bu neticeye sebeb oldu. Birinci ve ikinci set: llk iki set takımımız çok başarın bir oyun çıkardı. Haldun ve Değer'in formunda olmamalarına rağmen, Yalçın, Erdal ve Nural'ın isabetli inişleri ile neticeye kolayca varıldı. 15/7 ve 15/4. Müdafaada çok zayıf olan Fininer bu setlerde hiçbir varlık gösteremediler. Üçüncü set: Set başlarken takımımızın yorgun olduğu derhal göze çarpıyorfltl. Baştan sona kadar berabere devam eden set, uzatıldı ve neticede 16/14 Finlandiya'nın lehine kapandı. Dördüncü Set: Bu sete iyi başlayan takımımız E ız Milll voleybol takımımız ikinci maçmda şampiyonanın iddialı ekiplerinden Bulgaristana üç sette yenildi. 15 3, 15/5. 15/8. Millîlerimiz bu müsabakada kuvvetli rakiplerine karşı koyamadı lar. Buna rağmen ay • yıldızlı takım müdafaada başanhydı. Hü cumda Tülây ve Canelin smaçları ile neticeye gitmek istedikse de muvaffak olamadık. 46 dak. süren maçta takımımız ancak 16 sayı alabildi. Ancak millilerimiz Israil ile final için karşılaşacaklardır. Günün ikinci maçında Israil (kız), İsveç (kız)i 3 0 yendi. Setler: 15/1, 15/8, 15/2, Üçüncü müsabakada, birgün evvel Polonya karşısında yorulan Bulgaristan, Arnavutluk önünde hayli zorlandı. Ancak klâsı sayesinde rakibinden sıyrılan Bulgaristan maçı 3 1 kazandı. 7 15, 15/11, 15/9, 15/10. Gecenin son maçında ise Romanya, Federal Almanya'yı 3 0 yenerken, 48 dakika süren bu mucadelede basarılı gözüktü. 15/4, 15/0, 15/6. O G M A.S V.S P Bulgaristan 2 6 Turkiye 1 1 3 3 lsrail 1 1 3 3 İsveç 2 6 KIZ MILLI TAKIMIMIZIN 1SVEÇI YENDİCİ MAÇTAN BİR AN lürkiye Liginde bugün 6 maç var Beşiktaş, Dolmabahçe'de Demirspor ile oynuyor fürkiye Lıgı maçlarına bugun üç şehirde oynaııscak atlı karşılaşma ile devam edılecektır. İSTANBL'L'DA 1. Turkiye Lıgı maçı için saat 14.30 da Dolmabahçe stadında hder Beşiktaş. Demırspor i!e cynayacaktır. Hâlen Goztepe ile birlikte ezeli rakiplerini 'kı puan geride bırakmış bulunan SiyahBeyazlıiar kendi saha ve se yırcıleri önünde mutlak Dir galıbiyet peşınde koşacak.jrüır. Bütün mücadelesını beran<;rıii; için yapacak oian Demırspor'uıı bu arzusunu gerçekleşîirrnesi bir hayli guç olacaktır. öte yandan bugün Istanbulda ikı 2. Tür kıye ligı maçı oynanacak ve Dol mabahçe stadında saat 12.31' da Beykoz Karagümrük, Alı Sami Yen stadında saat 14.İK! de Beylerbeyi Jrabzonspor karşılasmalan yapılacaktır. ANKARA'DA 19 Mayıs stadında saat 14 4ri <!e PTT, Altınordu ile karşılişacak tır. Rakibinden daha iyi durum da olan PTT'nin galip ıjelırıesi normâldir. Altınordu'nun aıacağı bir puan başarı sayılmaııdır. Bu karşılaşmadan önce «aat 13.00 de Güneşspor, Gıresur'por iie oynayacaktır. IZMtR'DE Alsancak stadındaki gür.ün tek maçı saat 15.00 de G"/ıepe iie Şekerspor arasında vapılacaktır. Halen Türkiye'nin en iyi futbol oynayan ekıbi olarac sös terüen Sarı Kırmızıhlarn ken di saha ve seyircileri öaünde Şekerspor'u rahat mağlup etme Bulgaristan: 3 Turkiye: 0 HAKEMLER: Mesraros (Macar) 5. Zilverentant (Hol) 6. BULGARİSTAN: Radeva (7), Savova (7), Koleva (8). Nedeltcheva (7), Tatarlieva (9), Lenkova (9) • Stoitchkova (7), Stoimenova (6), Stoianova (6), Galeva (6). TtRKİYE: Alev (8), Tülây (10), Çftnel (9), Aylin (Ş), Nur (8), Gülây (6) Ayşe Koç (6), Ayşe Ateşli (5). Şeniz (6), Meral (6). İZMİR'DE S. Rusya Yugoslavya ve Macaristan rakiplerini yendiler Çetin GÜREL tzmirdcn bildirivor Günün yegane kız müsabakasmda Sovyet Rusya kuvvetsiz rakibi İsviçre'yi kolaylıkla 3 • 0 yendi 15/2, 15/3, 15/2. İkinci müsabakada Yugoslavya, Yunanistanı güzel bir oyundan sonra 3 • 0 yenerken, Yunanistan hiç bir varlık gösteremedi. 15/5, 15/6, 15/7. . . Gecenin son maçmda ise Macaristan ilk seti kaybetmesine rağmen Belçika'yı 3 1 yenmeği başardı. 7/15, 15/7. 15,12, 15/4. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da î ESKİŞEHİR GENÇ KARMASI SporToto Teskilâtını kendi keyfine çöre yönertnek hevesinde olan Raur Meleksov. bazı işfilerin toplu iş snzlesmesinin bir maddesinin isciler lehine yo rumlanması için imza toplanıaları üzerine, baskıya Haşlamıştır. İ!k olarak inıra toplama ha reketine önayak oldukları iddiası ile ve «Sendikal faalivetlerinden ötürü» iki işçi kıza, ihtar verilmiş, 6 ay süre ile kademe zamları. ikramiye ve primleri de kesilmiştir. SporToto Işçileri Sendikası (Sportis) yöneticileriniıı Uendi adamlarından olmasını isteyen ve bu sebeple müdür durumnnda oianları aday gösteren Kauf Meleksoy, teskilâtta çalısan bazı kisiler aracılığı ile deçerlendirme masaları seflerini 'ağırarak. «Mııhalif ernp seçimt Uazandıgı takdirde otomasyona ş\dileceeini ve sayıları 400ü as.in işçiierin isten atı!aca*ını» söylemrve başlamıstır. Ancak bu tehditler fayda vermcmis, muhalif çrup Anayasa'nın ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun verdişi yetkilere davanarak çalışmalanna devam etmişlerdir. SporToto Tcskilâtındaki aksaklıkları gören. bazı yapılan iltimastan şikâyetçi olan ve büyük çoÇunluğu hanım olan isciler arasında muhalif grup giic kazanmaya baslamıştır. İlk tehditlerin fayda vermedifi görülünce, «devam edece^i bildirilen işçi kıyımına» girisilmiş ve işoi erupunnn sendika başkan adavı Feriha leandor. kongreye 20 saat kala islen çıkarılmıstır. Sportis Sendikası ile Spor • Toto Teşkilâtı arasındakı toplu iş sözleşmesine eöre, teşkilâttan işçi çıkarılması sadece «Disiplin Kurulu» kararı ile yapılmaktadır. Ancak Meleksoy topln iş sözleşmesinin bu açık hükmüne dahi uymamış ve 26/10/1967 persembe fünii. saat 16.30 da Tcskilâtın hir kuryesini Feriha Vgandor'un evine göııdererek «îşine son verildiğini» tebliğ etmiştir. Meleksoy'nn kuryesi Feriha L'gandor'un evine «işe son ver Arkası Sa. 7, Sü. 6 da APAK Federasyon mu, Genel Müdürlük mü? ANKARA Türk spor tarihinde ilk defa bir Federasyon Baskanı. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kanalmdan aeçmeden diger fedsrasyonlara bir teblig yannlam'.ş ve onlara istikamet vermeye calısmıstır. Olay şudur: Futbol Fed> rasyonu Başkanı Orhan Serpf Apak. tam yetkiil Olimrjivat Knmltesi Konsevınin (Meksiko Olimpiyadma, takım oyunlanna katılmama karant ile ilgili olaraîc yannladığı vazıda federasyonlarn konsey temsilcüerinin karar !ehinde oy kullanmalarmdan dolavı sitem etmiş, takım o\T.mlarında federasyonlarm birbirlerini desteklemelerini istemiştir. Yazıya bupüne kadar hiç btr federasvon ciddiye alıp cevap vermemiştir. Apak, bütün federasyonlara bir bildiri yayınlamış Sanayi Müesseseleri Arası Futbol Turnuvası bugün başlıyor Profilo Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından tertip edilen Galeri Proteksj Nurmetal. Alarko. Goodyear. Tatko, Baronkoy, Eczacıbaşı, Türk Philips. Arçelik. ProMn takımlarının iştirak ettiği. Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un himayesindeki futbol turnuvası. bugün başlayacaktır. Haftanm programı şöyledir: Bugün 14,30 Philips Baronkoy, Yann 10.45 Profilo Galeriproteks 12.30 Goodyear Nurmetal 14.15 Arçelik Alarko Tuncer BENOKAN Genç Karmalar Birinci bugün 6 grupta başlıyor Edirnespor'da 3 o>oıncu cezalı EDİRNE Edirnespor Yönetim Kurulu, ha kem tarafından oyundan çıkarılan üç oyuncusuna para cezası vererek örnek bir hareket yapmıştır. Gürcan, Yüksel ve Oktay'a 300 TL. ceza veren Yönetim Kurulu. bu hareketlerintekrarında cezayi utbol Federasyonunun her sene milll takımm esas kadrosu nu teşkil etmek üzere tertiplediği Gruplararası Genç Karmalar Turkiye Birinciliği bugün 6 grupta oynanacak olan maçlarla başlıyacak ve ol Ekim salı günü yapılacak olan final müsabakaları ile sona erecektir. Futbol Federasyonu, grupları şu şekilde tesbit etmiştir: O Grup: Afyon, A Grup: Manısa. Q Grup: Tekirdağ, O Grup: Ordu, 0 . Grup: Diyarbakır, O . Grup: Ha1 ŞAMPİYONADAN NOTLAR Güzel kızlar Istanbulda, Rekor maç Adana'da, Keyifçiler Ankara da GÜNÜN PROGRAMI Spor Sarayı (tsUnbul) 17.30 İsveç Bulgaristan 18.30 Türkıye lsrail (Kız) 19.30 Bulgaristan Fede20.30 Polonya Arnavut F 1 (Kız) ral Almanya (Erkek) luk (Erkek) İPrİ İstanbul üçüncü ve en kuvvetli vrupa Voleybol Şampiyonadik» diyorlar. grupta bulunmaktadır. Bu grupta sını 4 bölgede de özel ekıp• Şampiyonaya katılan bügeçen senenin Turkiye Şampiyolerle izleyen CUMHURİYET tün milletlerin isimlerinin türk' • •• • • • • • • • • » • • • • • • • • • •• • • » • • • • • • • • • • •• »» • • • • » • • •• • • • • • • • • • • » •»• • • yazarlan, ilginç noktaları not çesinı kullandığımız halde Doettiler. Şampiyona boyunca bu ğu Almanya'nın ki her yerde notlardan seçmeleri okuyuculaD.D.R. diye geçiyor (Deutsche ra sunacağız. Demokratik Republik). Skor İSTANBULDAN levhalarından, basın bültenleri# tstanbul grupunda en çok ne kadar aynı ?ey haşarat ölalkışlanan takım, hepsi bir bi dürücü bir ilâç ismine benzeraerinden güzel olan Isveçlilerdi. sınden dolayı esprilere yol açıMaç boyunca alkışlanan lsvei.iiyor ve tanınmıyor. Ancak, Anler, maçtan sonra da tribünde karalı seyirciler çok iyi oyunyerlerini aldıkları zaman o sıraculara sahip kız takımını görda oynanan Arnavutluk Ho dükten sonra tanımaya başladımanya maçmdan daha çok ilgi • lar. gördü. Yalçın PEKSEN # En İlgi gören kız oyuncu ADANA'DAN Isveçli Veronika idi. Oyun boyunca alkışlanan uzun boylu • Rus voleybol takımiyle Dove kızıl saçlı voleyboicuya seROMA Polonya'nın Başkent'i Varşovada 20 yağu Almanya takımı, bu organiyirciler hemen «Kınaiı Yapmşından küçük güreşçiler arasında düzenlenen Güreş zasyonun sanki ilk maçını değil cak» adını taktılar. Turnuvasını Nuri Boytorun'un çalıştırdığı İtalyan de finalini oynuyormuşlarcasına, # Arnavutluk Homar.ya ma insanüstü bir enerji ve büyük Grekoromen takımı 36 puanla kazanmağa muvaffak çı oynanırken bir ara zemin olmuştur. İtalyanlarm Bulgaristan, Polonya ve Yubir teknıkle çarpıştılar. Karşılaşterden ıslandı. Hakem oyunu goslavya gibi güreşte iddialı ekipleri geride bırakıp ma 5 sedde bitiriltfi ve 3 saat jdurdurdu ve yerin silinmesini şampiyon oiması Türk antrenörü Nuri Boytorun'un 3 dakika devam etti. İstedi. Ancak, Ealonda bir yer BİR HAFTALARI KALDI Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Serbest Güreş Şampıyonasma katışöhretini bir kat daha arttırmıştır. Bu Turnuvada ikinSedler uzadıkça, seyirciler, bezi bulunamadı ve oyuncular ciliği 26 puanla Yugoslavya kazanmıştır. Bu şampilacak Milli Takımımız çahşmalarmı hızlandırmıştır. Kasımın ilk haftasında Hindistana hareket edecek cimriliğıyle meşhur, bunun için ijayakkabılan ile yeri siidüer. yonluk Akdeniz Oyunlarında başarı gösteren İtalyande kolayca yatırım yapmaj'an olan takım yukarıda son çalışmasında görülüyor. ların güreşteki kuvvetinin tesadüfi olmadığını göster,j 0 Gecenin en enteresan rraBeden Terbiyesi Bölge Müdürü miştir. Içı Polonya Bulgaristan'dı. OCemil Oka'ya takılıyorlardı : yun 12 dakika sürdü. 4 set ?o20 dakikada 15 bin lira aldı «Aman Cemil bey, sedler uzununda kanter içinde kalan Bulyor. Sedler uzadıkça da elekPARAMARİBO Holânda'nın JJüdo bocası, esgar Stainov, sırılsıklam olan trik masrafları artıyor» diye ki ağır sıklet Dünj'a ve Olimpiyat Şampiyonu Anton formasını çıkardı ve çamaşır • Ne güzel bir organizasyonGeesink, Holânda Antili Surinam'm başşehri Paramasıkar gibi sıktı. riu.. Adana kapalı spor salonu rıbo'da Pakistan'lı Ağır Sıklet Şampiyonu Bholu Reha ERLS Brothers ile yaptığı müsabakayı kazanınca 20 dakikailk defa bir postahane görüyor, ANKARA'DAN lık süre için Türk parası ile 15.000 lira almışür. salon Avrupalı kız ve erkekler0 Turistik bir seyahate çık• den kunılu ekiplerle cıvıl cıvıl mış gibi görünen Finlandiya erBisikletçiler sıkı dopinge tâbi kaynaşıyordu. Ne var ki, orga• kek voleybol takımı. Ankara STUTGART Bu yıl profesyoneüer arasında yanizasyonu yapanlar basını, şahgrupunun en çok eğleneni. Sipılan Fransa Turunun 13. etabmda ünlü Ingiliz Pedasi dost ve ahbaplarına'an daha garadan konyağa Kadar her lı Simpson'un dopir.gden ölmesi üzerine Avrupa'nın • çok, pek çok gerilerde düşünetürlü maddeyi kullanan Finlanher yerinde bisikletçiler arasında sıkı bir doping mubilmişler, kendîlerine en büyük diyalı sporcular, Ankara'yı da ayenesi yapılmasına başlanmıştır. Holânda ve Fransa yardımcı olanların yerlerini bir pek beğenmemişler, eğlence şampiyonlarının ün%Tanlarının geri almmasından sonköşeye sıkıştınvermişlerdi. berkeae teşekkfir r e minnetlerl yerleri yok diye. cŞansımız ol« AEK maçmdan lonra Genç ra 10 kadar bisikletçiye boykot ve para cezalan veril • mi bildiririm. Yefâne kagnrln saydı, kur'ada Jstanbula düşerÇoban YURTÇU lerbırliti ile çok xorln bir lir miştir. Bu arada geçen yıl Marmara Bisiklet Turunda hakemdir. Bo, bütün fvtbu maç maçı oynayacağız. Tskımımınn koşan İtalyan Millî takımından Mori'nin de doping larınds olabilir. Bunda biıi mi?a henüı 90 dakikalık fntbol oynsaldığı tesbit edildiği için bu bisikletçiye 6 ay boykot fir eden kulübun bir sornmluarın Ankara 19 Mayu Stadm vamaması beni düşündürrnrkte cezası verilmiştir. da Gençlerbirliği ile çuk zor dir. Ankara'd» «lacagimıı bir be lufn olsmaı. Hakemin hstslarılu bir lig maçı oynayac** oraberlik h!ç de küçümsenmeme nı Fenerbahçe vey» AEK yüklenemeı.» lan F. Bahçe futbol takımı dün lidir.» AHMET TAŞÇI ŞÖHRET TOLUNDA Millî bokögleden sonra uçakla Başkent'e AKK MAÇININ ATTNADAKİ Bu arada »por gazeteleri İle sörlerimizden Ahmet Taşçı Almanya'ya yerleştikhareket etmiştir. öteki gazetelerin spor sütunlaTEPKtLERl ten sonra spor hayatına devam etmiş ve bugüne Sarı Lâcivertlilerin kafılesin rında özellikle penaltı üzerinde ATtNA. (özel) Dün burakadar yaptığı 11 karşılaşmadan 6 sinı kazanmağa de sakat olan Selim ile Yaşar, durulmakta ve Fenerbalıçe'nm ya gelen AEK takımı ydneticı muvaffak olmuştur. Almanya'da çok sevilen ve ba • Seref ve özcanın dahil e'iilmeçok baskılı oyununa rağmen leri Fenerbabçe AEK mnçının şarılı müsabakalar çıkaran Ahmet Taşçı kendisi diklerinden yerlerine Erdınç ile hakemini tenkid etmişler ve ver AEK'in haksız bir penaltı go!ü Rasit almmıslardır. ile maçı kaybettiği iddia edildiği penaltınm çok yersiz oldu ile konuşan Alman gazetecilerine «Vatanım için, : mektedir. ğunu söylemişlerdir. Gazeteciler Hareketinden önc e kendisi ile Turkiye için dövüşüyoruın. En büyük arzum 40 le konuşan Teknik Yönetıci MaEleitero» Kozmoa <*7etesi Konuştuğumuz Teknik Dı'ektör yaşına kadar boks yapmaktır» demiştir. Resimde, ropulos İstanbul izlenimlerini AEK'li oyunculara atfen bakeMoinar. Gençlerbirliği'nin çok Ahmet Taşçı'nın bir Alman mecmuasına kapak olan IU (ekilde anlatroıştır. kuvvetli ve iyi futbol oynayan min Fenerbahçe'yl tuttııgunu fotoğrafı görülüyor. Bir ekip nidngıınu sövl?mis ve « Her ?ev her bakımdan mü yızmı;, Tovima gazeteii de bir İSVEÇLİ KIZ SPORCULAB BİR MAÇX İZLİTORLAR ;özlerine ju çekiidı devam «tkemmeldi tntanbalda. Bafta Fetstanbul gazeteıinin pvnaltıyı mıstır. nerbahçe KnlUbü olmAk «Uer« tasvip etmedıjuıi beUrtuuıUr, tay. A nu Bursa ve diğerleri Bahkesir, Çanasltale, İstanbul, Kocaeli, Sakarj'a ve ev sahibi Tekirdağ aralarında zorlu bir mücadeleye gireceklerdir. Bu en kuvvetli grupta iki sene üstüste elenen İstanbul genç karması bu sene de millî takıma eleman vermek için mücadele edecektir. A.E.K. • Fenerbahçe maçından evvel Federasyon karması iie 1 1 berabere kalan İstanbul karmasımn şans sahibi olmadığı bu grupta geçen senenin şampiyon ekipi Bursa yine iddia taşımaktadır. Bursanın şampiyonluk yolunda en büyük rakibi ise Kocaeli olacaktır. Ordu Takımı Beîçika ile final maçını oynuyor ANKARA Turkiye Belçika silâhlı kuvvetler futbol final karşılaşmalannın kesin tarihleri hakkında taraflarca mutabakata vanlmıştır. Buna göre ilk maç 22 Kasım günü Istanbulda. revanşı ise 6 Aralıkta Brükselde vapılacaktır. Dünyadan Cumhuriyef e Nuri Hocanın İtalya'daki başansı Sarı Lâcivertliler Ankara'ya 4 eksikle gitti F. Bahçe'de Selim, Şerefj Yaşar ve Özcan sakat Yunan gazeteleri AEK'nin haksız bir penaltı ile yenildiğini yazıyor Y
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle