23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhurîVeî BASIN AMLÂK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER * • Sahtbl ! NAZÖra NADÎ • Genel Yayın MOdurO; ECVET GÜREStN ' Sorumlu Yazı taleri Müduri): KBOL DALLI Baun »• Yayan CUMHURtYET MATBAAC11.IK v« GazetecUik T. A. 8 . Ca{alo{hı HaJcevl » k a k No 3941 r tLLERÎ: Kuçflkaaat Meydanı Edirne Hanı &DANA Telefon: «550 * A.NKARA: AtatOrk Bulvarı Yener Ap. Yenlsehlı Telefon: l î 09 20 12 09 M 13 95 44 17 87 33 • İZMİR: Fevripasa Bulvarı. Afsaroglu tjhanı 104105. Tel: 31334» IROLAR ABONE Scnellk • aylık 3 ayhk ve Türkly» 75.00 40.00 22.00 İLÂN Hariel 198.00 9900 «50 Ba&hk (Maktu) tOO 1 2 3 • S ınct taülIHerd» («anöml) U 8 I oc! safiUeıu «• Nişan Nlkah Evlenme Uogum (MaKtu) U S Ölura Mevüt re«ekjfut vt kajıp arama I m 100 ÖlUm Mevltt Tesekküı (23 eu> S cn> IM SAY1S1 25 KURDŞ Otobüs kamyon çarpışmasında 7 ölü, 8 yaralı var ÇORIM Samsun Çorum yolunda oncekı gece mevdana gelen otobus • kamyon çarpışmasında 7 kışi ölrauş, 8 kışi de yaralanmıştır. Kaza, Çorum'a 23 kıiometre mesafede şoforlerin dıkkatsızhğınden mevdana gelmıs ve Kemal Saltoğlu idaresindeki «Surrr.ene Bırlık» otobüsu ile 55 AL 795 plâkalı karayon çarpışmışlardır. Çarpışma sonunda otobüsün scl tarafı tamamen parcalanmıs ve bu kısımda oturan yoleulardan 7'sı hemen olmustür. ÖlenW d e n bırının adı tesbit edilememıştır. Adı tesbıt edilen 6 kisı şunlardır : Nebahat Keleş, kızı Fatma Keles, Poouz Çomar!ı, Fatma Kucuk. Katma Ak çay va Kıymet Özmen. 8 varalı arasında otobus şoförıi Kemal SaltoEJlu ıle kamyon şoforü t'olukbaşı da vardır. Eyüp (Baştarah l. sayfmds) Üzerinde durulan önemli bır ko nu da Ortadoğu buhranı olmuştur. Her ikı ülkenın bu konuda aynı şekilde düşunduğu, îsraü'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği ve anlaşmazlığın B. M. in kararları çerçevesinde çözülmesinın zorunluluğu üzerinde birleştik leri tesbit edilmiştir. Han Turkıye Radvoları da hu konuşmayı vermiştır. Aynı j anlışlık dünkü öğle yemeğı knnuşmasmda da olmuş ve Pakıstsn Buyukelçıliğı ile Dısı^lerı Bakjn'ıgının verdığı konuşmanın turkçelprmde farklılıklar görülmü=tur. Değerli bir konuk [Basmakaleden devam] dar Müslüman yasamaktadır. Teni Hindistan Cumhurbaskanı d s bir Müslümandır. Dayjfnsal direnmelerin üstüne çıkarak di\ayı objektif açıdan ele alabildikleri takdirde tarafların hakkaniyetli bir anlaşmaya varmamaları için bizce bir sebep yoktur. Gerçekci bir politikanın basarılı bir temsilcisi bildifimi» Sayın Eyflp Han'ın btt konnds iyi niyetlerini esirgemiyeceginden şüphe etmiyomz. Ankara görfismelerinde dünya durumu. özellikle Ortadoğu, Kıbrıs ve CENTO »orunlarının sözden geçirilece|i bilinmektedir. Arap tsrail çatışması yüzünden Ortadoin'nnn çittikçe kaynayan bir kazan haline gelmesi barıs hesabına her an tehlikeler dogurabilecek bir olaydır. Bölge barışı ile yakından iltili bir millet olarak biz dummn bnjrfine kadar serinkanls izlrdik ve daima hukakun üstünlügü ilkeslne bağlı kaldık. Bununla beraber kimi kıskırtıcı davranıslann, hakkın kendilerinde oldufuna inandığımıı devletleri sonunda tıaksız çıkarabilecek eelismeiere vol acabileceeini de işte aylardır girüp dnroyoruz. Kıbns konusnnda Pakistan'ı ilk cünden beri yanımızda bizi destekler görmrk, aramııdaki samılmaz dostlugnn yenl bir belgesidir. Kıbrıs dâvasına barış volu ile bir çözüm >oln bulunabilmesi icin hiz bugüne kadar jerçrkten bir Hazreti Eyüp sabrı gösterdik. Ama karsımızdakilerin ve «nları tutanlann maksatlı dlrenislerı dâ\a\ı gittikçe karıstırdı ' , ve içinden çıkılmaz bir hale soktu. CENTO'ya devıinı yasamif, anlamını yitirmis bir kurnl savdıgını bildicimiı Sayın Pâkistan Devlet Başkanı ile bn konuda Ankara'da yapılaeak törüsme | lerin na»ıl vön lılivecegini bil • memekle beraber. biz kendi hesabımıza. Kıbrıs dâvamızda slmdive kadarki telismeleri (Szönd | ne ıttirditimiz raman. CENTO ' hakkında Savın Eyüp Han'ın gö j rüsünr katılmamak için ortada | bir sebep görmfiroraı. TÖS, Kars Valisini protesto etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Türkjye öğretmen Dernekleri Sendikası Genel Merkezı dün yayınladığı bir bıldiriyle, TÖ.S Genel Yönetım Kuruîu üyesı Kemal Gülbaz'a Ankarada yapılaeak toplantı için ızln vermtyen Kars Valisini pro^^esto etmiştir. Bildlride «Kars Valisinin bu tutumu, sendikal faalıyetleri baltalamaktan başka bir anlam taşırrumaktadu. 624 sayılı yasanın vermiş olduğu sendikalaşma hakkının çiğnenmesi anlamına gelen bu tür davranışları şiddetle protesto ederiz» denilmektedir. rtnj m m Bir aşiret başkanı öldürüldü, üç kişi yaralandı Demirel, dış konular hakkında Inönü'ye bilgi verecek (Bastarafı 1 ıncı sahitede) yandan. seminerın önceki akşam yapılan 11. nturumunda Doçent Doktor Haydar Kazgan ve Dr. Cudi Tuncer, «TopU« sozleşme rcjinıinde imalât sanayiinin problemleri» konulu bildirilerıni okumuşlardır. Kaz| gan. sermaye maliyeti o'o20 yi bu'an bir sanayıin. Ortak Pa; zar memleketleri ile rekabet ı ermesinın mümkün olamıyaca| ğını belirtorek. Turk bankacıî lık sisteminin ıslâhının şart olduğunu soylemiştır. »I9S364Î ; loplu sozleşme döneminde ima Ankara'nın anahtan lât sanayiinde ücretler ".M yük sclmiştir. Buna karşılık, katma Ankara Beledıye BaşKanı Hadeğer daha fazla artmıştır. Bu lil Sezaı Erkut, yapılan bır tobakımdan endişc edecek bir şey renle konuk Cumhurbaşkanına yoktur diyen Doç. Kazgan öAnkara'nın anahtanm takdım zetle şunları soylemistir: etmiştir •Tıirkiyede çok çeşitli raal y»pılDemirel, «Haklıyız» maktadır. Bunların büyük kısmı belirli bir Relir grupu dikBaşbakan Suieyman Demirel, kate alınarak itnal edilmektedun, konuklar onuruna bır oğdir. tmalâtın "o5fl si sadece 1 MARDÎ.N, (Bedii Ml'NGAN le yemeğı vermıştır. Demırel, railyon kişiye hitap etroektedir. bildiriyor) Mazıdağı ilçesınbu yemekte yaptıgı konuşmada Oysa. ileri memleketlerden raı de 100 yıliık bir kan dâvası yüözetle şunları sovlemıstır: la olarak Turki>ede bir talep zünnen Ajdın ve Kayalar aşı«Her iki iilke de barıs ve &d»potansiyeli mc\cuttur. trctirn retlen bırbırıne gırmış, kanh ve let dâvasına ne kadar sadık olguriinü 4 misline de nkarsak, sılâhlı çatışma sonunda Aydın'dnklarını yalnız so/lrriyle deic pazarda alırı bulabilir. Bu lann aşnet başkanı Mahmut Ayjtil, fakat fiilleriyle ispat etmisönemli avaııtajdır. Ancak. Türk dm oldurülmuş, Mehmet Sanlı Ifrdir. Bngün dünyada barısın imalât .sana>iindp maliyetler ve Mustafa Avaz ağır yaralantüm olarak dün\anın \e münfeçok yükscktir. Örneğin, İtalriden her memlekrtin lararına mıMır. Bu arada jandarma eri yada meıısucat sanayiinde çaolacagını tam manasıvla idrak Mehmet Yılmaz da yaralanmışlısnn bir işci. yılda ortalama 27 etmekteyiz. Ancak, barısın adatır. hin lira. bizde ise 9 bin lira alır. letten ayrılmasına ımkân olSabahtan geç saatlere kadar I Buna rağmen fiyatlarda rekamayacağını da çayet ivi biliyodevam erien çatışmaaa bmletce bot edemejiz.» rur, Hakkımıza razıyız, fakat mermı kullanılmıştır. Durumun I haksızlık karşısınds adalrt ve Memleketimizde küçük işleünelekotuye gıttığini gbren Kayma ı seref yolunda, %'6z kırpmadan rın âdeta gizli bir şekılde teşkam. Mardın'den acele yardıra î can kaygusuna diiimfden hakkıvık edildiğini. bu himayenin istemiştır. Mardın Jandarma Komızi kornmak milletlrrimizin ta • Burjuva yaratmak» amacını ta mutanı 50 kışilik bir jandarma j rihe reçmis haslrtidir.» şıdığını bchıicn konusmacı. imüfrçzesı ıle ilçeye gelmiş, bunmalât sanayiinde yuz hralık ya İslâtn Ortak Pa/.an dan sonra olavlar yatışmıştır. tırım yapabümek içın 42 hralık 10 kısı nezaret altına alınmıştır. Konuk Cumhurbaşkanı ıse dovize ih*iyaç olduğunu. dolâOlaya sebebıyet veren asıl şacevabi konusmasında ikı ulkerın gözde fiyatınm bu sektörde hısların dağa çıktıkları bilairilnm kalkınma polıtıkaianna demaliyet artısına yolaçtığı. özel mektedir. Mardin Valisi de olay ğındıkten sonra çöyle kcnuşmuşsektöriin «fiili tekel» yüzunden yerıne hareket etmiştir. tur: büyük kazançlar sağladığını «Büyük kuıev komsunnzla sdyhyerek. ÖrneRİn: Ampul iliskilerinizi normallpstirmek sanayiinde kurulan ilk fabrika, hnsusnnda izlediğiniz politikayı 1984 yılına kadar bütün ihliyabüyük bir ilgi ile izlfnıfktfyiz. cımızı karsılayabilcccRİ halde, Biı de ikili bir esasa davalı ilifyakın zamanda. aynı alanda iki kilrrimizi telistirmekte, aynı fabrika daha kıırulmuştur. Bu yolu izlemekteyiz.» »ebepten, bu 3 fabrika. ürte İki Eyup Han, konuşmasına scn âtıl kapasite ile çalışmak duCAMtRt Bolivya (»Ji.) verırken su teklifi yapmış'.ır: rumunda kalmaktadır. Bunun Bolıvya Hukümetı, Gerılla fa«Biz, bölje ici ticaretin, sonedenl, ilk fabrlkanın fiili tealiyetlerıne katıldığı ıddıasiyle nnnda. tran, TUrkivp \e Pakiv kel dolayısıyla sağladığı yiikyargılanan Fransız Yazarı Regis , tan ile mnhternel olarak boltesek kazancın göze balmasıdır» Debray hakkında 30 yıl hapis nin dlfrr ülkrlfrini içinr aiacak demıştır. ce7a«ı istemıstır. bir ortak pazarın kurulmaiına Seminer. dün sona eiTni^tir. Savcı. «Bolivya'da isyan ve •ol açacak şekilde daha da cetedhis hareketleriııin düzenleyinisletilmesine hazırız.» cisi» olduğunu iddia ettiği Debray Eyüp Han'ın yemeği icin en ağır ceza olarak 30 yıl ha ı (Bastarafı 1 Incı sahlfede) Zyuji Han, duu jıkşam Buyuk pis, Debray^» faaliyeüerıade v * r l Ba^kentin Tahran Cadde«ınde Ankara Oteh'nde. Sunay şercfıdımcı clduğunu iddia ettiği Arbulundiı ve «tran topr.ikları» sane bir yemek vermiştır. Heı iki jant:n'h Cıro Bu^tos için ise 20 yılan Iran Buyukelcılıâine Sudevlet başkanı, yemekte >apyıl hapİ5 istemıştir. nay, Eyüp Han ve Demirel, latıkları konusmalarda, TürkPaat 19.15'de gelmiş, Büyükelçi kıstan ihskilerini nvmuslerolr. Ferevdoun Movassaghı tarafınİzmir'e gidiyor dan karşılanmışlardır. Saat 19.30"da Buyükelçiliğin Pâkistan Cumhurbaşkanı. ya1T4100 numanlı telcfonu ıle rın sabah uçakla İzmir'e gideTahrandaki «Mermer Saray» cek, yarın Ankaraya donecekara^ınoa CENTO kanallarıvla tır. ANKARA (Curahnriyet Biiroın) bağlantı sağl<ınmış Başbakan Suieyman Demirel, Dünya ajanslan yaaıldı Cumhurbaşkanı Sunav.ve önce tıan ŞeCHP Grnel Başkanı Umet tr.öhinsahı Muhammet Rı/a Pohleöte yandan, oncekı nkşam n u v e Irak, Rusya ve Romanya vi I'B konu<;r"iıctıır Çankaya Koşkünde venlen yege7i!eri hakkında özel bilgi vemekte Eyup Han'ın yaptıgı koSUNAY • ŞAH KOMSMASI recpk'ır. nusma, dünya basının=ı >anlıs Bu konuşma, aynen şöyledir: Öncekı gun Pakistan Cum'ıurintıkal etmıstır. Önceden hazırSUNAY: «Sayın ma.iestelerinin ba«kanı Evup Han'ı karsılamak uzere Esenhoğa Havaalnnında , lanan ve basın ıle dıinva aiirns48'inci doğum vıldönfimünü kutbeklerken Başbakan ile konu ı larına önceden dagıtılan konuslanm. Maj*"stelerinin taç giyme tömasını Eyup Han, Ankara'da san CHP Genel Başkanı, Irak' renlerini de kendim ve ulusum karşılanısında kendıs^ne krrşı takı durum, bzellıkle Kerkük adına tebrik ederim. Dost Iran halkın gosterdığı ılgiden etkıleve Musul hakkında bazı sorulaulusuna mutluluklar diler, iyi dinerek değıştırmiştır. Ancak, bu rı Demırel'e yöneltmistir. leklerimi bikliririm » değisıkhk basına ıntikal etmedıDemirel, ayakustu verdıği kıSAH: «Savın Majestelerine lec ğınden, dunya ajan<:ları y;.pılsa bilgıde. [rak ge?i inın «Olsekkür ederim. Iran topraklan samayan konıi'mavı vavrr>ı«lar ve dnkça enteresan eectitini» sbvyılan tran Büyükelçiliğine kadar lpmi'i ve «Pasam, bu konuda en gelerek gösterditiniz nazik jestkıva zamanda genis bilçi \rreceteıı çok mütehassıs oldum.» ğim» demıştır. Iran Buyükelçiliğ: Basm Ataşe(Bastaratı l ıncı »ahıfrde) Demırel • înönü görüşmesinin sf Muhammed Metin'in tercumank ^ ı m avının ilk haftası içınde Erkanlı ve Yıldının lık yaptıgı bu görüşmede Sunay, olması soz konusuriur. bundan sonra. «Şimdi, mikrofoCumhurıvet Halk Partısı Unu Türkiye Cumhuriyeti Başbakatanbul Milletvekılı Orhan Erkanh ile Senator Cemal Yıldını Süleyrnan Demirel'e veriyorum» rım, Cumhurb^skanı Cevdet Sudemıştir. nay'a bir telgraf cekerek AdDEMtREL'tN KONLŞMAS1 nan Menderes, Fatın Rüştu ZorDemirel ise. Sah ile ingihzce lu ve Hasan Polatkamn cenazeOlarak şu konuşmayı yapmıştır: lerının tstanbul'a nakledılıp EDEMİREL «?a>in MajestelertANK4RA (Cu.nhuriret Bürosn) yüp'e gömülme hazırlıkUrmı nin dofum gününü kutlamakla tstanbul rnilletvekili Reşit Ültenkit etmişler. durumun. «veşeref duyarım. Majestelerinin bu ker (CH.P1. kok kömürü alam'.hamet arzettifini» sdylemıslerrautlu taç çivme re saltanat kılıyan yurttastar ile odun ve linyit dir. cını kuşanma törenini tebrik eder fivatlanndaki artışlar konusunu Erkanlı ve Yıldırım'ın telgrare bunun. Iran ulusuna rnııtlu olbir soru önereesivle Mecllse gefında şöyle denılmektedır: cliıv masını dilerim.» tirmiştir. letimıze şerefle hızmet etmıs Enerji Bakanma yönelttigi soru ŞAH «Sahsıma ve ulusurna karbulunan devlet adamlarımum, hnersesinde Ülker kok kömüril şı bükumetinizin eöstermiş oldumütevazi aıle kabrıstaoUrında is*ihkakının 750 kilova lndirilmeğu ilpiye teşekkür eder. Türk uluebedi ıstırahata tevdı ediâdıklesini, ordinosıı olmıyanlara verilsuna iyi dileklerimi bödlririın.» n Türkiye Cumhurıyetınd'î. «uç mekte olan 500 kilo kok kömürü Pâkistan Cumhurbaşkanı Eyüp lulukları ve mahkumıyetlen Ahakkının kaldırılmasını tenkid et Han, bir gece önce Yabancı KDnayasa ı l e kesınleşmış buluna^miş, odun ve ünvit fiyatlarının nuklar Koşkünde telefonla Şehinlara, kanunlar ve gelenekler zor şah ile görüştüğtinden, bu akşara lanarak yapUmak ıstenen ıstiikonuşmamış, yalnız Sunay ve Denaı muamele. vehamet arzetmek mirel'in görüşmelerini izleraiştir. tedır Mılletin saadet ve refaBu konuşmalar yapılırken. îran hını tahrıp etmek ıstidadını taBü>ükelçiliğlnden, havai fişekler çıyan ve 1961 Anayasa'sını fıı'en atılmıştır. çıSnenmesı mahıyetinde olan bu duruma gerekh ilgıyi goslerme İZ>IIR Tıcaret Bakanlıfeı. mes nizı rıca ederız.» leki kuruluşlara gönderdiğı bir yazı i!e ticari fırmalann tescil O (Bastarafı t inc) sahifede) lunan Tıcaret ünvanını. ticaret tjEşkol şunları eklemıştır: «I»letmesinm gırıs kapısına, herkes rail'in elde ettiği şanlı zafer bitaralından eörülebilecek bir yere Cumhuriyet 103.00 103.50 zi yokolmak tehlikesinden knrRejat okıanaklı şekılde vazılmasının şart 17J.00 178. tarmıstır. Ancak en büyük meHamıl 130.00 131. olriugunu bildırmiş ve firmalann nelemizi halletmemiştir. Bn, iıAziz IUM 113. Türk Tıcaret Kanununun ticaret tikbal meselesidir..» Nıpolyon 116.00 117. ür.vanlan hakkvndakı hükümleri 24 ivar kül 13.30 15.3S run uygulanmasını istemistlr. Dayan'ın kızı, Kıral Gorüşmelerde. iki ülkenin çok yönlü politika izlemeleri gerektiğini behrten Eyüp Han, Pakistan'ın Amerıka, Rusya ve Komünist Çin ile ilişküerinde olumlu adımlar attığını belırtrnış ve Türkiye'nin SS.C.B. ile ihşkilerinde gelişme kaydetmesmi de sevinçle karşıladığını açıklamıştır. Bu göriişmelerden önce Eyüp Han, Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ile bırlıkte Anıtkab re giderek Atatürk'un huzurunda saygı duruşunda bulunmuştur. Öte Rusya ile ilişkimiz... Emek Sermaye Iran (Bastarafı 1 ıncı sahifede) şimdıden sağlanriı. Okullar, 10 gvin için olaâanustu tatıle girdi. Işyerleri tatıl eriilai, ısçilere ücretli izin verildi. Bu arada, aftan faj'dalanan mahkumlar, tam bir sevinç ıçinde, Sah ve Şahbânulanna sevgı gosterileri yapıyorlar. Taç giyme törenınden sonra go ce sehirde duzenlenen feneralayları sabahlara kadar sürdü. Kara, Deniz ve Hava Birliklerinin o'ünkü geçıt resmı de muhteşem oldu. Halkın eğlenmesi sırasında Iran'dan hava v e karayoluyla geçenlere hedıyeler verildi. Yemeiçmelerı, bır gecelık ote'ı ucretleri tran devletı tsraftndan karşılandı. m m m # Törende bulunmayan en küçük kardeş # # kgznunır yanşması Torenden ~onra Şah'ır. ıtara'esleri, agabeyleri tran Devletının Hükümdarı Aryamehre bağhlıklarını bıldirıp. kendisine tebrik ettıler. İlk tehrıkı en buvuk kar desi Gulam Rıza yaptı. Her nedense en kuçuk karde=;ı, tebrık ttireninde bulunmadı. Kız kara'eşlerınden Prenses Fatma. apandıst amrliyatı oldu5u içın, torene ka'ı'.mamıtı. m (Bastarafı 1 incl sahifede) Büyük ilgiyle izliyeceğiniz bu yanşmada Türkiye Bırinci Lig maçlarının birinden çekilereU yayınla nacak bir fotoğrafta topun yerini bulan.Anadol otomobil kazanacatctır. ilk yarışma fotoğrafı ve kuralları YARIN : Hurrıyet. Mılliyet. Cumhuriyet, Akşam. Tercuman, Son Havadıs gazetelermda yaymlanacaUtır JÜRI . LEFTER K. ANDONİYADİS ERDOĞAN ARIPINAR ŞEREF HAS(FB) HALİTKIVANÇ.DOĞAN KOLOĞLUNECMİ MUTLU(BJK) METİN OKTAY(GS). NAMJK SEVİK, SAMİM VAR m Erten SALİHI.1 CHP Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erten. Dombaylı kovunde yaptığı konuşmada, «Bugünkü düzenin genis halk topluluklarının aleyhinde» olduğunu one surmuş, AP ıktıdarını yermış. «CHP, butün aydınları, geniş halk toplulaklarını, rautlu Türkiyeyi yaratacak olan kutsai mücadeleye çagırır» aemı^tır Radar Reklâm: 711'12879 Debray için Scrvcı, 30 yıl hapis istedi R. Me/eksoy (BasUrafı Spor sayfasıoda) mf» teblıgatım yaparken ısçi grupu'nun baskan adayt l eandor. Teşkilâttaki görevine devam etmekte idi.» SporToto'da görevli işçilerin sosyal haklarını koruma gayesi ile kurulan SporToto îsçileri Sendikası «Sportiş>in dün yapacağı sendika kongresini, eski sendika muhasebesi raporların hazırlanmadığı gerekçesi ıle bir hafta ertelemiştır. Ayrıca dün yapılaeak toplantıda Başjian adayı olarak i'ân edilen ba yan Feriha Uğandor toplu şözlejmedefeı kaidelerin akslne'hiç bir se bep gösterümeden ve gereken disiplin kurulu kararı alınmadan kongreden bir gün önee Işterı çıka rılmıstır. Yönetim Kurutuna asli üye olarak kayıth Nârin Coşar ve Akar Aksoy'a da Spor Toto Müdürluğü tarafından S ve uçer ay ter fi durdurma ve prım kesme cezaları vermiştir. Bu iki şahsa verilen cezalara gerekçe olarak da: Bunlar Teçkılâ tın çatışma duzenini bozacak tahriklere karışmışlardır» denmektedır. SORUMLAR • Sportiş.in bugün yapacaeı toplantının bir hafta ertelenmeii, ılgi li çevrelerce çeşitli şekillerde yo rumlanmakta ve bilhassa bu bir hafta içerisinde Rauf Meleksoy'un kendi adamlarını is basına getirmek için hazır'ıklar yapacağı şeklınde yorumlanmaktadır. Gayrimenkul Satışı Istonbul 9. lcra Memurluğundan 9*7/327 Beşlktaş, Ortaköy mahallesinin Kasap sokagında 36 pafta, 29 ada, 56 parsel sayılı 81 M2 Bahçell k&rgır evuj 1/3 aıssesiıun 2/4 hlssa ıntifa haktamn Zehra Tulua'a ait olmaJı üzere yükümlü olarak süyuunun izaiesi sııretiyle sauimasına Mahkemece karar verılmistir. EVSAF1: Mecıdıyeköyde, Nimet Ablanın yaptırdıgı camiln arka tarafmdaki Kasap sokagı Uzerind» 54 kapı sajnlı bahçell kftrgTr evdir. Altında 58 kapı sayılı fcısml bir bodrumü «ardtr. Bma beden duvarlan kftrgir. dahilt lcısmı aiıçap. çatı Ozerl kiremitlo arttilü' dür. Elektrik vardır. ZEMİN RAT: Binanın sol taraftndaki zemtni çini döşeli bahçe sahanlığından çöt kanatlı ahşap kapı tle gtrilen eemınl karomozalk döşeli holde 3 oda ve zemıni karo döşeli duran kısmen fayans kaplı çatı aydınlıK pencerell, alafranga fcüvetlt hamarn mahallı ve zeminı karo döşelı fayans satrlt tezgâhlı mutfaS vardır. Bu katın tavanı tamamiyle ahşap kaplamalıdır. Bahçede bır göz kömürlüğü vardır BODRÜM RAT: Sokaktan İki kârgir basamakla tek kanatlı ahsap kapı ile girtlroekte, zemini beton taştüt, mutfak mahallı ve ysnında bir oda ve bir helâ buhınmaatadar. MUHAMMEN KIYMETİ: 45.000.00 liradır. tlk açık arttırması 5/12/1967 salı günü saat 14 den 15 e kadar Istanbul Sultanahnaette Adaltt Sarayında satış mahallınde yapılacaktır. Arttırma şartnanıesi herkestn görebılraesı lçm 20/11/196Î gunünden itıbaren Daırede açıktır tlk açık arttırmada teklU edılen bedel muhammen kıymetın ° ' 75 inı bulmadağı takdirde, en çok /» arttıranın taahhildü bakl kalmak Uzere, artt:rma 10 gün daha uzatılarak onuncu 15/12/1967 cuma gilnil saat 14 den 15 e kadar tstanbul Sultanahınette Adalet Sarayında satış mahallıode yapılacalt açıls arttırmada en çok arttırana lhale edilecektir. tpotek sahibı aJacaK lılaıla, difer tlgtlüerüı ve trtifak bakta sahiplerinln tıakiarmı, faız ve masrafa dair olan ıddialaruu, dayanagı bclgelerle oo beş gün içinde îcra Daıresine bıldirmelerı icaDeder. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış oedellnln paylaşması» dan hariç kalırlar. Talep edildlgi ve 100 kaıruşluk posta pulu göaderildlginde, şartnamenin bir örneğı gönderılebılır. Pazla bügi edinmek tstiyenlerin 1967,'327 dosya numaraslyle MerDuriyetimize mUracaaUan Uân olunur. (Basın: 6383 12JT78) NADtR NADÎ Erim TRABZON Araklı CHP ilçe kongresınrte bır konusma yapan CHP Millet Meclısı Grup Baskan Vekılı Prof. Nihat Erım, duzen bozuklugundan şıkâyet etmış, tstanbul koprusunun bır luks oldugunu bellrtmıs, banka kredılerındekı »daletsızlıjı yermıs. «Bu düzen hozuktnr. Bunu rautlaka ibtivacı olan fakir vatandaşın yararına olacak sekilde dflzeltecejiz» demıştır Yengeme (Bastarafı 1 ıncı sahifede) Viransehır Kavmakamınıu üvey kardesı olan Orhan (jiirbiıztürk dun sabah gazetecllfie de konuşmus ve Esin Gürnüztjrk'e. yeğenlerıne ıvı bakmadı gından satmak ıçın yanında bulundurdugu tabanca ile ate* ettiftini snvlemi'tir , Orhan Gürbüztürk gazetecllere ola\T şövle anlatmtştır: «Olavdan bir kaç pün önce Esin Gürhüztürk'ün oturduğu e»i öğrpndim ve orava flderek afabe\imin çocukları ile kapının önüııde konustum. Çocuklarının bakımsız olması bcni çok nrâü. Olav rünü vengemin biçki dikis oiretmenliği yaptığı Keçiörene sittim ve kendisini görmerne ragnıen konusmak mümkün olmadı. Bunun üzerine ben de bir taksiye binerek Husa geldim. Esin Gürhiiztürk'fi bnrada gördüm ve vanına vaklaşarak kendisiyle çocnklar hakkında konusmak istediğimi növledim. Ancak kendi«i buna yanaşmadı ve konusacaklan bir sevin olmadıfinı söfledi. Tekrar kendisini takip ettim ve evinin finündr tekrar konusmak tstedim. Yenrem bn sefer de terslevince satmak İçin yanrmda bulundurduğum tabanca ile ates ettim. Olay sırasında esasen içklli idim. Ne vaptıiımı hilmiyordum. Tabancamı ateşledikten »onra Kurtuluş meydanına dogru ko«mava başladim ve bnrada bir taksive binerek olay yerinden nzaklastirn. Taksidrn Kugulu park ci vannda indim ve Kavaklıderede hulunan akrabalanmın evine (1* tiprek olav sıramnda tiydltim görn lek ve kazak Ile tabancamı blr paket vaparak burava bırnktım. Bundan sonra Altındağdn blr arkadasımın çalıstıgı bakkal dükkânına gittlm.* Sunay ve Demirel Asal, CHP devrini yerdi BİNGÖL DoŞu gc7isınde bulunan AP Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal, burada vaptığı konusmaria, «CHP devirlerl halk için sefalet devirleridir» demıstır. Asal sunıarı soylemistir : «CHP halkın kurduğu, halkın eelistirdicı bir siyasi teşekkül degildir. CHP devlet tarafından kurulmus, dc\let zoru ile çeliştirilmistir.» Aybar, Sankamış'ta konuştu SAR1KAMIS DORU ıllerınde bır geziye çıkan T.Î.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve beraberınHekı'pr SarıknmK'a gelmişlerdir. Gezinin son konuşmasını yapan A\bar. «Tarihimizin bir dönüm noktasında balunoyoruz. Halkın eliyle sosyalicme geçis dönemine giriyomt» demiştir. Avrupa Şampiyonatı Eski DP'liler Kok kömürü ve yakacak hakkında önerge verildi Otobüs (Bastarafı 1 ıncı sahlfede) A Bu fıatlarla satış tatbıkatına 1 kasım 1967 tarıhınden ıtıbaren başlanacaktır» BılındiRi gıbı Magırus otobüsIeri bundan önce sadece aracılar ve komisyoncular vasıtasıyla satılmakta ve fiatlar bır otobüs için 500.000 lıraya kadar yükselmekte ıdi. Bakanlığın bu davranışı, fıat ındırimini temin için yapılmışsa da, pıvasayı bilen yetkilılerın belırttısme go re, gene de pek fayda sağlamayacaktır. Otobüsleri, eilerınde büyük para olan kımseler ımalâtçıdan pesın parayla alıp, gene buyük kârlarla baskalarır.a taksitle satabileceklerdir. Yetki. hler, ımalâtçı, kredı ıle otobus satmadıkça fiatlann düsmeyeceğını one surmüşlerdır ADANA'DA F. Almanya, Polonya ve Rusya galip geldiler Çoban YURTÇU Adana'dan yazıyor Bastarafı spor sayfasında izolutör Sotın AlınoGoktır. Elibank Genel Hiidürtügünden: 801)00 adet 25.000 » 9.000 » 5.000 » Asağıda cins ve miktarı yazılı hava hat izolâtörleri teklif ısteme suretıyle satln ahnacaktır. Malzeroenln einsl M i k t a r ı N. 80 tıpi izclitör N. 95 » » VHD15 veya HD • 15 tipi izolâtör VHD35 » HD35 » » «Allemle görüşmüyordnm » Orhan Gürbünürk, Viranşehtr Kavmakamı DoSan Gürbüztürk'îln ölümünde yengesl Esin GllrbU»türk'ün büyük rolü o'.duğunu, olay sırasında kul'ondıgı tabancasını 5 yıl önce Kaman'm Kırdolt köyundeki bir şahıstan 900 liraya aldığmı, parasız kaldığından satmak için yar.ında bulundurthığunu sövlemistir. Orhan Cürbüztürk aynca bundan bir iüre önce ailesinin kendisine bir dükkfin açtığını, encak lcuınara düşkünlügü yüzunden iflâs ettiğini, bu bakımdan ailesi ile uzun bir süredenberi görüşmediğini de sözlerfne eklemiştir. Orhan GUrbüztürk dün öğleden sonra Suçüstü Mahkemesine »?• kedilerek tevkil edilmiştir. Gürbüztürk, «adam öldürmeye teşebbüs» suçundan yargılanacaktır. Ticaret ünvanları yazılı olarak kapıya asılacak Gecenin ilk musabakasında Federal Almanya (kız) Belçika'yı (kız) 3 • 0 yendi. F. Almanya setleri 15/8, 15 8, 15/13 kazandı. tkinci musabaka'da Polonya (kız), Çekoslovakya (kız) 3 • 2 yenerken çok zorlandı. Setler 15/9, 15/10, 5'15, 10/15, 15/6. D. Almanya, Hollanda maçında ise D. Almanya, zorlanmadan bir galfbiyet a!dı. Maçm setleri 15/4, 15'7, 151 sona erdi. Son müsabakada Rusya Isveç'i 3 0 mağlup ederken başanlı hiı oyun çıkardı. Setler: 15/5, 15/1, 15 3. 1. Bu ise ait şartnameier Sıhhıye • Ankara Necatibey caddesi AkÖn Han, kat 65 No.lu odadan, Istanbul'da Alım Satım Şubesmden ve Izmır'de tzmir Şubesınden sağlanacaktır. 2. Teklifler en geç 10/11/1967 tarıhınde saat 18U0'e kadar Etibank Genel Müdürlügü Umumı Muhaberatında bulunacak sekılde postalanacak veya bızzat getırılecektir. Postada vakı gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 3. Etibank siparisi verip vermemekte kısmen veya tamamen diledıgine vermekte serbesttir. (Basın : 25073 • A 13066/12875) Israil Başbakanı Hiçbir oto imâl müracaatı reddedilmemiş ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Sanayi Bakanlığı Sanavi Dalresi Reisi Orhan Sorguç, dün bir yazılı açıklama yaparafc, Sanayi Bakanlığınrn herrtl^ Ttirkiyede otornobil imali için herhangi bir firmayı tercih etmediğini büdlrmiştir. Açıklamada. bu sebeple, reddedılmis bir müracaatın olmadıgı da behrtilmektedir. ALTIN r~<>» MİLLî PİYANGOnun BÜYÜK BAYRAM ÇEKILIŞINI Bekleyinia. Şansımz açık olsun Roketle oynıyan 8 çocuk öldii CEZATtR, (AP) Toprak al i tınaa kalmıs bir roketle ovnayan 8 çocuk roketın ınfılâki so I rıunda. olmuşlerdır. Roket'in | Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlar tarafından yerleştırilmiş bır bubi tuzağı olduğu ileri süru'müstvır. İNFtTÂK EDEN F t Z E VANDENBERG (Callfonılal Bir «AtlasF» fuzesı, »teşlenmesmden k«a hır süre 'onra, Vandenberg Ü'ssunrle infilâk etmı=*ir Kazanın sebebı anlaşılaTnamıştır, MEVUT Çok kıymelli buyu|umüz K T gili babamıı Emekli J. Kd Yarbayı Hüseyin'le selâmlaştı ••••••••••••»i (Basın: 24354/12868) MUAMMER BARAY'ın vefatının birınci senei dcvriyesıne isabet eden 29 Ekim 1967 Pazar gunu oğle namazını tnuteakıp aziz ruhuna ithaf edllm«k üzere Kadıköy Osmana t» camlinde Mevlidi Şerif v« Kur'Sr.ı Kerım kıraet edılece • ğinden akraba, dost v« arkadaılarıntn tefrifietinl rtca edetiz. F4t ve ÇocnkUn PARİS Kıral Hüseyın gece bir otelde basın toplantm yapmış ve en büyük düsmanlarından birinin kızı ile, ¥ael Dayan ile, karsılasmıstır. Kıral, kım olduğunu bılmeden bır metre önunde oturmuş, kendısını dınleyen 27 yaşındakı Yaet Dayan'a tebessüm etmış, kız oa ona karsılık vermiştır Hazıran savaşı sırasında evlendığı eşı Kara Albayı ile halen Pafis'te bır doküman filml üzerinde çahşan Yael, Kıralı merak ettiğini, onun tçin basın toplantısına gittiğinı söylemis. fakıt Kıralın kendi^ını etkilemedığmı DOĞUM Yakm akrabalarımdan Anaıtssıyadiı ailninin bir erkek gocuğu ddnyaya Vefat etml? olan çok (cvdtgbn e«im CEMS ESKİNAZİ'nin aziz hâtırasını dalmft vasatmak cavesivle bu cocu&a kendi arzumla CEMS ESKtNAZİ ANAS TAStYADİS lırainl verml» oldugumu akraba v« destlarımıza duyururus. Marika omotör sinemacıloro müjde: Kodachsome II SUPER 8 Bayflaıtİenl isteyiniz Cumhurlytt 12M1 •öılerina eklemistir, tlAnaUk: 2690/12884
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle