25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHÎFE ÎKÎ 28 Eldm 1967 CITMHURÎYET iktisadî Devlel Teşekkülleri • ••• •••• • ••• •••••••••«••••••••a ILIK ve AZ YAĞIŞLI GÜNLER vvelisine nisbetlc daha soçuk ve yağışü bir haftayı taınamlıyo • niz. Marmara ve Ege bölgeleri miz dışında kalan yurdun ıtiğer bölgelerinde hafta sonu va,^ışı ahnıyor. Kötü hava ayırımı dofıı böl* gelerimize girivor. Fendoğlu Frotokol nâhoş bir sey, Insanı zaman zaman <at«ıs tnsttn 4urnmlara düsürebilir. Birkaç gün önceki gazetelerden kestigi bir fotegrsfı bana yollayan bir oknrnm : « Resme iyi bakınız! Hamido, Kuvvet Kumandanlarına uzattığı bu elını Millî Birükçı £ . General Sıtkı Ulay'a kaldırmıstı» diye yazıyor. Hamido. bildiçiniz gibi Malatva Milletvekill Hamit Fendoğln'nun namı digeridir. Irak gezisinden dönen heyetimizin nçaŞı Ankara Hava Alanına indiiSinde Hamido da protokol geregince knmsndanlann elini ııkmıs; hükâmet üvelerine gelinee teker teker «arılıp öpmüş. Pasaportunn seran memnra : « Eskiyanın pasaportu mu olur be kardeş?» dedikten sonra tazeteeilere : « Hamido dıplomat oldu. He y a ! Hamido diplomat oldu. He vallaha Kerkük bizi karşılamak ıçın yıkıldı Heyecanlanıp dedırn ki, çekevım tabancayı d"an.. dan... Sonra çıktım ortaya bir güzel oynadım Ben Kürdüm. ama Kürt, Çerkes, Lâz diye bölücülük yapanlar hnardırlar. konusturma"îinlar Hamido'yu...» Ba davranıslara bakıp bn sözleri dinliyen. Fendoğln İçin «dangul dungul konuşuvor ama sâf Anaaolu insanı. halk çocuğu» diye hBküm vermesin. Rav Hamit Fendotln Anadnlndandır, arta vüz çesit insan var Anadolnda! Merliste ikide bir kürsüye hücum edip: Tutmavm beni.. dive gösteri vanarak avda 35M'ü aian bn politikacınm kimlitini sosval ve iktisadi çerçevesi Içine yerleftirmek rerekir. Acaba memleketin mava«ını mevdana getiren has Anadola çocntn tipi midir Rav Hamit Fendotln? Has Anadoln çorupa çok konasmaz. rürültS patırdi etmez. gevezelikten, reklimHan hoslanmaz: sapur sunur SnSsmek. atip tntmak, snlnlnk etmek Anadolu insanının ilslflbn detildir. ITtancaç, cekingen. mfiteva7i ve sövlediiHnden daha afır okka çeken adamdır Anadoln insanı. Rav Fendorlu ise bn sov invanın tam kartısında bir baska tiptir. Her kasahada her ilde hirkac Hamit Fendojln tinl vardır. Her ne kadar Fendoilu okumamıs rolüne çıkıyorsa da oknmastnr. Lisevi bitirmistir. Ben bn tini ivi tanırım: Anadolnda oknmn« herkes ITI tanır Hocanin ba«: derdidir bivlesi. Derslere çaiısmaz. ama kırık not verilditinde haksızlı£a ujradı^ını iddia ederek hır çıkanr. Ense knlak verindedir. ama «nmun nehlivanıdır. Göreşe çıkanrmn. varı«ı kadar hir adam eelir cnval gihi vere vnrnr.. Futbol saha"Jina »iirersin. ralımdan bası döniince tekmeve basvurun topnn pesinde nefes nefese kalır. Volevbnl nrnatavım der«;in. eövdesinl kaldıramaz.. Sonunda «nr idareeilitindp karar kılın kulün polltlkacıUtınd* «iöhret kazanır. Futbol takımlannı besliyen ağalann çevresinde dolaşır : Heve a t a m ! Röhregini yeyim senln!. diye kompllman yaparak. Anadoln sehirlerinin mfitersllibe so^vetesi. FendoSln clhllerinl cok efirmiUtnr. Knrna7. popüler, zaman zaman sevimil. knliste etkili. tribünde riirtiltiicü. herkesin tanıdı^ı. herkesin hildiji. zavıfın karsısında aslan knvvetlinin kamısinda elpençe dlvan. Blrisl lorsa : Yahu arkadas ne İs vaparsın sen, mesletin zenaatin nedlr? Cevap ynktur. Adana. Tarsns. Söke. Anten. Nkendemn. Kavseri. Malatva ribi 7enrini ve fabrikası bol verlerrle. 7amane nolitikasında elbette hnvle tin'ere de ihtivaç vardır. Çünkü particilik demek knlüpçülük detnektir. Aianın. dananın. mütegallihenin. aksam sofralar knranın. kafa<ii ki7dıfı zaman tuttntn partive yÜ7 binlik çek yazanın. besledifi knlfihe samnlvnn olnrsa elli bin batislıvanın: kızını everdiSinde iki yüz bin llralık viiıük takın be<! vüz bfn llralık dutün yaoanın. toprak reformn i«ıteven «romini«:t» lere kızıp »Iretmen d3vdflrenln. hnr kapatm keyfi »eldlei zaman Tev e muzlH lle göhek atanm. sehir kalfibnnde k i t i t ovnavın toronnnun altına tmpaia cekenln. knrtlannı dnkmek lcln tst?nbnla teldlHnde malvetl erkSnıvla sevahat edenin cevresinde Fendotln tOrnnden knlnpçfl noütlkarıra İhtivaç vardır. Ronlar. marifetlerine »8re. II v8netim knraliannın kademelerinde kalırlar. veva Ankarava terfi edeblHrler. Bav Hamit F m d o t l o . va da namı diter Hamido. Mecliste «tntmavın beni» dlve .tSsterilerle riin eeclrivor, aitmif yannda E. General ITIav'a hflcnm eden rfırnhtın basında marlfet föstermeve aavasıvor: bn politikacıva lise diploman veren hoca klmdir? Frndotln'vn knlatindan tutnp : Bre ojtlnm! Ben sana losvoloji. ynrttaolık. tarlh okntmadım nu7 Şlmdf 7 avda 35W'jJ. « b e atıp tiyatroda halk çoonğn rolflne çıkrriıs gibi acavlpliklerle mi milletvekillljH gSrevint yerine getfreeeksin? Hay sana not veren ellerim kopsnn!.. demelldir. Bar Fendotla cahll ve sâf Anadoln çocujfrı defil, çıkannı çok ITI bilen knrnaz profesvonel politikacıdır. Ba tipl lyi tanıyınız : Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY rektiği yolunda verilen beyanlar ve gazete bagyazıları konunun önemini bir defa daha ortaya koydu. Değeri milyarları aşan milli sermaycyl kontrol edcıı tktisadi Devlet Teşekküllerinin iyi çalışınaları iktisadî kalkınmammn hızlandınlması için zaruridir. tktisadi De\let Teşekküllerinin kendilerinden beklenent yapıp yapmadıklannın olçusu nedir. başarılı olup olmadıkları nasıl tayin edilecektir? İktisadi Derlet Teşekküllerinln faaliyetleri «Kalkmma» plânına bağlanmıs ve bu plân çerçevesi içinde çalışma alanlan ve tnetodlan belirtilmiştir. Buna rafmen bo Tesekküllerin yapılabileceğin en iyisinl yaptıklan Iddia edilemez. Bu basarısızlıgın sebeplerinl Kalkınma PlâBinuı yapısında ve tktisadi Devlet TeşekküUerinin idaresinde hakim olan rihniyette arayabiliriz. ktisadî çalışma zihniyetinin değismesi geİ şının veDevlet Teşekkullerinde is anlayılannda ve devlet bflrokrasisinin bir örnek olarak kabulünde aramak gerekir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesı yoInndaki gayretler nznn videlı ve şumullü, sistematik bir plânın prensipleri içinde yürütülmediçinden başarılı sonnçlar vermesi süpbelı dir. Teskilât kanunları ideale yakın derecede mükemmel olsalar bile, idarede bâkira zibniyeti de|istirmek için ciddi tedbirler alınmadıkça basarı sansları yine de büyük olamıya • «•• •••• • ••• • ••• E caktır. •••• •••• • ••• Tedavi çareleri ktisadî Devlet Teşekküllerinin millî ekonoraiye faydalı olabilmeleri için nznn vâdell, tıtarlı ve sistematik tedbirlerin alıntnasma ihtivaç vardır. Köklfl bir tedaviye, kalkınma plânı ile baslamak bir zarnrettir. Kalkınma plânının bel kemi|ini tktisadi Devlet Teşekkülleri teşkil etmektedir. Evvelce belirttifimiz gibl kalkınma plânı tktisadi Devlet Tesekkfillerini etranı olarak inceleyip ekonomimizin sartlanna nvan sistematik sınıflandırmava tabi tntmamıştır. Esasen belli bir modeli bnlnnmayan kalkınma plânımmn evvelâ safrlam. biiimsei blr «model»e sahip olması bnndan sonra tktisadi Devlet Teşekkullerini sınıfiandınp, hedef v e Sdevlerini tayin etmesi v e onlann ySnetimlerinde yol gösterecek olan «temel prensipleri» etraflı olarak ortaya koyması gerekir. Gerçekte kalkınma plânımız, Mo del r e metodoloji yönflnden çok az eelismis v e bilimsel kişilifinl tam olarak kazanamamıstır. îktisadi Devlet Tetekkfillerinin plânla iltileri bütçelerinl, yatınm projelerini tastik ettirip yenl kaynak dağıtımmda pay almaktan ilerl gidememektedir. • ••• I !••• )••• • •• Kalkınma plânında İktisadî Devlet Teşekkülleri ürk Plânı kanna ekonomi içinde Devlet Sektörii faaliyetlerinin plânıdır. Baska deyimle. kalkınma plânımız özel ve kamu sektörierinin plânıdır. Birinci Bes Yıllık Plânın 61 incl sahifesinde. Ana hatlan çizilen karma ekonomi felsefesi tktisadi Devlet Teşekküllerinl «ÜreticU yönlerl lle ele almıştır. Halbuki İktisadi Devlet Tesekkülleri cefitll ve her birinin hedefi farklıdır. tktisadt Devlet Teşekkülleri baslıca iki grup altına toplanabilir. (T) Piyasa ekonomisi esaslarına gore kurulmuı olanlar (Sümerbank gibl), (5) îktisadi ve sosyal hedefler» ulasmak için âlet olarak kullanılanlar. Birinci guruba dahil olan devlet tejekküllerl özel Işletmelerle eşit sartlar içinde çalısanlardır. Ikinci guruba dahil bulunanlar ise doğrudan doğnıya piyasa ekonomisi için faaliyette bulunmamaktadır. Emekli Sandığından Merkeı Bankasına ve Toprak Mahsullerl Ofisine kadar uzanan teşekkülleri bu Rurup içinde ele alabiliriz. Bu teşekküller hükumctin emeklilik Islerini, para, zirai üruıı ve fiat politikasını uygulayan ve yöneten organlardır. İkinci guruba dahil bulunan tktisad! Devlet Teşekkullerini Alt guruplar» çerçevesl içinde el« almak jrerekir. Bn gurnplama tesekküllerin Isjetrnp metndlarından ziyade onların hedefleri ile iljrilidir. Bu ceşit kamu endiistrüerl dengeli k«lkınmayi sağlayacak olan endüsirilerdir. Ham madde techizat ve yan mamul kıtlıjh yüzünden bu mallara bağlı blr çok endüstrilerin (Öxel veya kamu) çalışamadıjh veva çok diisiik kapaslte ile calışmnva mecbur kaldıği hallerde söz konusu kıt malları üreten endüstrilerin kurulması xarurct halinde ortaya eıkabilir. Anahtar mevkiinde bulunan bu çeşit endüstrilerin kâr getiren üretim kollan olmamaları da mümkündür. Bu tartlar altında kamu teşckkttllertMaralr knrulmalan 'gtmlltbilir. Söt kamısg endöstrilerin zâti kâçhjık x<lçreceierl çok düsük olabilir. Hatt» zararla çalîsmaları gerekebilir. Fakat memleket ekonotnlsine sağlayacakları kazancın cok büyük olacagı süphesizdjr. Öte yandan bölgesel kalkınmaya yol açacak Öncü» endüstrilerin tktisad! Devlet Teşekkülleri olarak kurulması gerekebilir. Zati kârlılıklan olmaması ihtimall kuvvetli bulunan blr çesjt endüstrilerin bölgeler arasi kalkınma seviyesinl denkleştirmek ve nzun vâdell kalkınma hızinı arttırmak bakımından rolleri büyüktür. Kalkınma plânımız, İktisadî Devlet Teşekküllerinin bu özelliklerini. şuraya buraya serpiştlrilmiş bilgiler halinde ortaya koymakla beraber onları sistematik bir sınıflandırmaya tabî tutmamış vc böylece karma ekonominin plânlanmasında büyük bir bosluk hırakmıştır. Plânın temelini teşki] eden bir konuda boylece bir eksiklik 1963 yılından bugüne kadar tktisadi Devlet İşletrneciliğinin gelişmeslnl önleyen âmillerin basında yer almıstır diyebili T İİİİ tktisadi Devlet Teşekküllerinin sınıflandıniraasında hâkim bnlnnacak prensip onların pivaıa ekonomisi için mi çalısacakları yoksa plânın nznn vâdell hedeflerine ulasma aleti olarak mi knllanılacaklan olmalıdır. Piyasa ekonomisi İçin çalısacakları kesin olarak tesbit edenlerin bir tüccar çibi (iktisadi ahlâk ve bilim prensiplerine sahib bir tüccar gibi) hareket etmeleri beklenebilir. Bnnnn dısında kalan tktisadi Devlet TevekküIIerinin kârlarını en yuksek seviyeve çıkarmayı hedef kıian tiiccar fibi hareket etmemeleri eerekir. Fakat bu. •öz konnsn tesekküllerin iktivadilik prensipleri dısında kalmaian demek driildir. Bn çe::: sit tesekküller belli hedeflere en dfi«ük ma*rafla n l a s m a n rave edinmelidirler. Baska hir Hevimle, plvıtsa ekonomisi i<*in calısanlar kâ>lannı en ynk«ek tn<an diterleri i«c ma«rafı en diî«fik «eviveve indir»n tntnma «nhin h'iBflvlece Mftmelerin klsllik ve herierioH katkinma nlânınca tesbit edilecek ve hu herieflere en mfisait «artlarda vanlmaıı l i e isletmelerin I «V^MgnıriscaktiT. :( 3 IİZ. Zihniyet ktisadt Oevlet Tesekkfillerinin hilimspl esas1ar ktnde Idare rdildifi tddia edilemez. Modern ç a ( n Isletme Idaresl. nzun, sistemti rütimle yrtistlrften mBterıa<ısıs elemanlara Ihtivaç eö<<termelrtrdrr. Bn bilriden mahrnm bnlunan kisiler ne kıHar M niyrtli ne kadar kahilivetl! olorlarsa olsnnlar tüc ve kansık mrcpVlerd» isabptli kararlar veremeyler. Rn »ehenle tktî«artî DpvİPt Te^ekkfillprfnin re onlara ha?lı münisp«elpr<n hn«mda hn reşit hilçi ve tecrfibeve sahin kisiVre ihtivsr vardır. Rastatan tedavive vetkili kisilcrin nastl dinlnmalı hekim nlmalan rerekivor«a Hlerme fdarpcilprinin bu hileive »ahip kisiler olrnalan rarnrî re tahiiriir. Çnçu mühenrlis olan G^nel Müifir ve Möriürler faallvrtlerin teknik yonüni) basarı ile halietmekie beraher eerek te«ekkii! ve (rerek tesekköller arası iktisadilik esasl ı n n a o m p millî ekonomi halnmından rn İyi <nnuç saflayacak karar veremezler. t *&evk ve Ictt are Balkanları v e Marmara Bolge ç~v™sını ıçıne alan ılık çekıraeklı bir yuksek basmç ile Doğu Akdenızlooo de çöreklenen yağıs yüklu bir Dünyanın en büyük, en koralçak basmç dıkkatı çekıjor. Beklediğımiz haftanın hava olayknnç ve tehlikeli hava olayına ları bu sistemlere de bağlı olaverilen isimdir. caktır. Hafta İçinde Paklstanda meydana gelen ve yüzlerce insanın ölümüne, büyük zararlara sebep olan korkunç havs olayı da bir Tayfun Idi. Tayfnn tam bir Meteorolojik olaydır. Siklonik (ırtınalar sınıfına jjiren fırtınaların en büy ü | u , en tehlikelisidir. Tayfun lar Büyük Okvanusta dofarlar ve Aıyanın güney sahillerini tehdit ederler. Zaman zaman kara yüzeyine girerek çok büyük kayıplara sebep o• MARMARA VE EGE BÖLlurlar. GELERİ : Hafta SOBU için bekTayfnnnn tjörünfisü aynen lenen yağışı almadl. Tahmınleribir topaca benzer. Bir topaç mızi bu iki bölge yanılttı. Yagış pibl fırıl fırıl döner de. Taydaha güneyaen geçmektedır. Bu fnn bulutlardan yapılıdır. Tüzgün ve yarını bulutlu, yağıssız lerce hulntun blr araya gelmeve ıhk geçirecektır Pazartesı güsinden meydana gelir. Hepiniinden itiharen bulutluluğun mizin yakından izlediü. ancak fazlalaşması ve Salı güniı vagış tanımlavamadıtı alınması beklemvor tkı gün su çoitumuznn bir nevi bulut var, adına Kürecek olan yağış ardından havamülonimbüs denir. Semada ?önın yine parçalanması ve haftayı rüniisü bile korknnçtnr. Altı. bu çekılde tamamlamamız norhattâ yedi bin metreve kadar ma! olacaktır Hafta boyu sıcakyükselen tepesı ile âdeta bir lık değışımı beklenmıyor. Yine demirci örsünü andırır. Vıldıılık ve mevsimine uygun bir hafrım, simşek. kuvvetli sağanak ta görulecek, rüzgârlar değısık yafisları, gökgürlemeleri hep ydnlü olacaktır. Marmara Bölgebn bnlnttan gelir. Bulutlardan sınde sıs olayı zaman zaman etvapılı, deniz üzerinde fırıl fınl kılı olabıhr. dönen muazzam bir topaç dü^ününüz . Yıldırımlar, simsekler çakarak vavaş yavas ilerleyen korkonç bir sey bu. Bir âfet Bıraktıtı snya vaiıs denemez. Bardaktan bogalırcaoı ) na tâbiri de az celir. Bir anda koskoca bir eöl varatabilerrk kadar su iniyor havadan. Fırtına dewmi de az celir. RÜ7fâr hızı sanivede ' 0 metrevi asıyor ve bn rüzgârla koskoca asırlık aiaçl^rj. kökünden söküyor, evleri bir yaprak gibi havada «çuruvor. • KARADENİZ BÖLGESt : Tayfun bn iste .. Bir remiyi Yagış ıçindedır ve aaha iki gun batırabiliyor .. yağış alacaktır. Pazartesı günü BSylesine korkunç bava olayagış duracak ve hafta sonuna yı olan Tayfnn kara vüzeyine |ı kadar bulutlu günler gorülecekgirer çirmez kavbolovor. eritır. Bu süre içinde sıcakhğın da yor, ölüyor. ölüvor ama, o kıhıssedıür derecede yukselmesi saeık. belkı onbes dakikavı beklenmektedır. Hafta fonunaa trçmeven süre içinde yapacabatıdan gelecek olan yağışa gitını da yapıyor. } rılecektır Geçen haftadan daha az yağışlı bir haftaya hazırlanmalıdır. TAYFUN. # DOGL BÖLGESt : Yağıs almı>or. Yuksek sevıyelı yerlerde yağış kar şekhnde dusüvor. Patartesı gününe kadar yağış devam edecektır Hafta sonuna katfar önemli bir hava olayı beklenmiyor. Sıcakhk yükıelışi hissedılecektır. Hafta sonunda yeni bir yağışa gırılmesı muhtemeldır. • AKDENIZ BÖLGESt : Yıldırım ve simşek olaylan refakatınde gelen ve yer yer sağanak yağışı bırakarak suratle geçen hava olavları eîkısındedır. Gun içinde havanın iki hattâ üç defa defiıştığı gorülüyor Bu günü oe değısık hava akımlan etkisinde geçirecektır. Yanndan itibaren havanın kararlı olması ve açması beklenmelıdir. Bu hafta gelip geçıcı de oNa yagış görulmiyecektu. Sıcakhk geçen haftadan daha yuksek olacak, hafif rüzgârh günlerle hafta tamamlanacaktır. Akdeniz sahilleri deniz banyosu ıçın hâlâ müsaittir ve bu hafta aaha güzel olacaktır. Bay Hamit Fendoiln, Hamido defil, gerçekten fendotlndur. L • Gt.NEYDOGü BÖLGESt : Yagış gorülüyor. Çoğunlukla *ağanak şeklinde devam eden yağı? Pazartesi gününe kadar de« vam edecektır. > Sıcakhk duşüşü yağışla bırlikte duracak ve hafta sonlarına kadar az bulutlu günler içinde tekrar yükselışe geçecektir. Hafta içınae ıkınci bir yağış görülmeyecektır. Geçen haftadan daha sıcak ve daha az yağışlı bir haftaya htzırlanmahdır. !•••••••••••••••••••••••••• K e m a l T a h i r HOHT BLAHC MOREKKEPLERİ DEVLET ANA DEVLET ANA ünü memleketimizin sınırlarlnı ajan büyük romancımız Kemal Tahir'in son eseridir. DEVLET ANA Osmanhların a}irettet) devlet haline geçisiDİn romanıdır. DEVLET AN'A gerek öz, gerek biçun bakımından Batı romanlanndan apayn bir özellik taşıysn gerçek bir «Türk romanı» dır. DE^XET ANA bir solukta okuyacafınız dev bir eserdir. DEVLET ANA'yı güvendiğiniz BİLGİ YAYINLAK1 güvenle aunar. DEVLET ANA 629 Sayfa 20 Liradır. BİLGİ YAYINİEVİ Yenişehir, Ankara Cumhuriyet 12865 İ ktisadî Devlet Teşekkülleri Idarecileri ile bnnlan denetleyip emir veren daha büyük otoritelerde hakim zihniyet tktisadi tsletmecilik zihniyetinden çok faydalıdır. Şnrada barada bâzı gayretli ve bil^ilı idarecilerin dıFinda, tktisadi Devlet Teşekkülleri «gelenekten» kurtulamıyan bir bava İçinde «ıkılıp kalmakta ve milyarlarca millî sermaye, ekonomiye ve kalkınmamıza nmnlandan çok azını verebilmektedir. Bnnnn sebeplerini: Tesekküllerin ilk teskilât kanunlarında, hükumetlerin bilıji ve ihtisas dıst müdahalelerinde ve tesekküllerin basında bnlnnanlann meslek mensnbu: (iktisatçı ve isletmeci) olmaktan ziyade teknik eleman (çok defa mühendis) balnnma Sonuç P lân, millî hedefleri ana hatlan ile bel:rtlr re gcrekli kavnaklan 'rshit erier. Bn cenel ema içinde iktisadî gerçeklerle diz dize bulunan orjanlar Teşekkfillerdir. Teşekküllcr genel plân seması içinde. sahip oldukları otonnm karav »etkileri ile çok seyler başarabilirler. Plânı en ekonomik bir sekilde uyguJLyıp, gcrçekle temas sonunda yaptıklan teklif ve tavsiyelerle oizzat plânın daha mükemmel bir hâle Relmesine hizme* edebilirler. Bunn basarabilmeleri için idarecilerin bilgi, basiretlerint en iyi sekilde kullanacak havanın yaratılması v e elverişli zihniyetin hazırianması zaruridir. İHTİVA ETTİĞI [ " 5UPERCLEAHER SC 18 " • İÇ ANADOLU : Yer yer vağ.ş alıyor. Yann yağışın doğu\ a çekılmesı muhtemeldır. Hafta ortasına kadar az bulutlu geçecek ve batı yönunden gelecek olan kötü hava ayırımını bekleyecektir. Hafta ortası ile sonu arasında yenı ve gelip geçıcı bir yağış aaha geçırmesi muhtemeldır. Sıcakhk dağılımında önemli b:r değısme beklenmıyor, normalleri cıvarında kalacak, mevsimine uygun olacaktır. KALEMİNİZİ KORUR :.i Gt'LKIZ KÖZ 11* AHMET TÖRE Evlendiler. İstanbul Belediye Başkanlığından 1 Dartüâceze Mıidürlüfü Muessese kesim mahallinde bir sene müddetle kesılecek kurban ve adaJtlardan çıkaoak takriben 100( adet koyun dertsi beherj 13 lira hesabiyle cern'an (13 000) lira muhammen Bede! Uzennden satılacaktır. îlk teminatj 975 liradır. (Darülâceze Mudürlüğünde) 2 Cerrahpasa Hastahaneslrıe lüzumlu 6 kalem ilâç cem'an 9141^5 liraltte tahmln bedeli dahilınde satın aJınacaktır. îlk teminatı 685.65 liradır. (Cerrahpasa Hastahanesi Başheklmliğinde). 3 Atölye ve Garajlar Müdürlügüne lüzumlu 7 kalem patinaj önciri 7055 liralık tahınin bedeli dahilınde satın alınacalttır. tlk teminatı 529.12 liradır. (Atölye ve Garaljar Müdürlüğünde). 4 Konserratuar MüdilrlüŞüne lüzumlu iki kalem malleme 6165 liralık tahmln bedeli dahilinde satın alınacaktır. îlk t«mlııatı *62^7 liradır. (Konservatuar Müdürlüğünde). 5 Beşlktas, Arnavutköy mahallesi, Arnavutköy deresl •okagında 103 ada, 59 parsel 48.77 M2 sahalı arsa 6000 lira mufcadder bedel Uzertnden satılacaktır. îlk teminatı 450 liradır. (Mesken MUdürlüğünde). 6 Karsağaç Kurumlan Müdürlüğüne lüzumlu 25 000 kg. sobahk gürgen odunu 5100 llralık tahmin bedeli dahilinde «atm alınacaktır. îlk teminatı 382 50 liradır. (Karaağaç Kurumlan Müdürlüjfünde). 7 îmar Plânlama Müdürlüğüne lUzumlu 13 kalem muh tellf clns malz«me 2991.10 liralık tahmin bedeli dahilinde sabn aluıacaktır. îlk teminatı 224.33 liradır. (Fen îşleri Malzeme tkmal Subesinde). 8 Fen îsleri r e Eyüp Şube Müdürlüğün« lüzumlu Ifcl adet bekçi kontrol gaatt cem'an 2400 liralık tahmtn bedeli dahilinde satın ahnacaktır. İlk teminatı 180 liradır. (Levazun Müdürlügünde) Tahmln bedsllerlyle flk temlnat miktarlan yulcanda y»alJ l?ler 10 Kasım 1967 cuma günii saat 11 de Belediye Saraymda toplanan Belediye Encümeninde, birtncl ls kapalı zarî arttırması, 5 lnci lş açık arttırma. diğerlerl açık eksiltme suretlyle şartnamelerl veçhile ayn ayn ihale olunacaktır. Şartnameleri hhalannda yazılı Müdürlüklerde bedelsiz olarak pörUleceJ veya alınacaktır. Açık arttnrj» ye ekslltmelere l^tlrak edeceklerta ilk temtnat makbuz reym banka temlnat mektuplannı, (5 lnol is harlç) 1907 jnlı tlcaret odası veslkası veya bağlı bulundukları demek belfelerinl hftmllen muayyen gUn ve saatte Belediye Encümeninde bulunmalan. Kap«lı n r f uttarmasina Utlrak edeceklerin İlk temlnat makbus taj» banks t»»mlnat mektuplarını h»v1 olarak bazırÜTtoklân kapatı H r f l a n » Ib&le gunU saat 9.30 daa 10 a ka dar B«l«dlj» Endlmenlne Termeleri l&zımdır. (Baain: 24H02 12873) >*•*•••••••••••••••«••*•••••"•«!!** *"•!!••.* Aylak Musa tâncdık: 3112/128S1 J7 Eklm 1967 Cumhurıyet 12866 DEVLET OPERA VE BALESİ TEMSİLLERİ 4 Kasım 1967 cumartesi gününden itibaren OPERA BİNASINDA Nimbiis TURANDOT (Operm 3 Perde) 1 Biletler 29 Ekim 1967 tarihindan i t l b a m (cuma hariç) her gün 10.00 13.00 111 16.00 19.00 r« temsıl gcc*l«ri 19.3020.30 arasmda Opera binasındaki gifed* satılır 2 4 Kaanr» 1967 cumarteei (Gala) ^mu.ül«rindo kıyaf«rt dy«h kofltttnı vtyt *B">r n (Bm: 15170 A. U7M/UM») PUCCINI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle