25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTRİYET 28 Ekim 1967 SAHİFE ÜÇ 5O NCİ YILDÖNÜMÜNDE 1917 I H T İ L Â L I N I N HİKÂYESİ 16971900 • LENİN SİBIEYSDA sâtlGLIHDe. OUNLB RİUİ OBANHi I4JTUPUAUE6İN0E GBÇİOİYCC, g P LIST EDEaİYAT/HI OKUDU... DÜŞÜNCELERİUE LM&UN BÜL. MADI&I v^ZACLÛCA SEBT UUOJMLAR YAPTI ÇO< CrEÇME. DBfsJ, MARSİST ÇALIŞMA GUGUPLAfZlNCU,. & 4Ç<AQ4Ş7 V£ l'Ş O2TAĞI KRUPSKAYA DA Sİ&İRVA'VA G f i Di, O QA SÜgOUNUl TÜM eosva. SÜOGÜSf. CEZASI BİTfHCR UEMES1 PUSS*VVÜ., POLİTIKA AUMINA. DÖHDÜ, «ALA fi/J? VILUH CBZASI CLAS/ KABJStM A BIGAkTTI 1898 pe. L£8,ÖLBhie DA BA&U &HDI. AMhJESl DAICEr O&KET KJTAIJ GÖND&SlVORbu LBNl'hl Ö&ÜB SÛBSÜNLEeıN DÜSTÜGÜ UALE RA ? LEN/hStM 5,MDl mtCl Bİ2.1K S . Vü' V/ İU TİLALE OOTÜRECEK OL£AI BlZ TE< T PARTe aJMAKABtSlSTEE UDEJ2I JOiV PLEKUANOVLA BULUŞTU. DI ABERLER SOLCULAR 15 KASIMDA YARGILANIYOR ATİN'A, (a.a.) Yunanistan kamu düzeni Bakanı Pavlos Totomis, geee, basma verdiği bir detneçte, «Yurtseverler cephesi» adlı yıkıcı tejkilâta men sup otnz kadar sanığın duruşmasına 15 kasımda Atina askerî mahkemesinde başlanacağım açıklamıstır. Üniü Yıınan bestecisl ve aşı Yunanisfan'da luluklamatar • LONDRA, (a.a.) Hanoi'ye akınlar devam ediyor SAYGON. (a.aj merikan aveı bombs r dıman nçaklan Hanoi'nin en önemli elektrik santralını bombaladıktan «onra, dün de yine şehrin merkezini bombalamaya devam etmişlerdir. Son hava çatısmasında da iki Mis'in düşüriilmesi ile dört günde tahrip edllen Miglerin sayısı 24'fl bulmnştur. Hanoi rejiminın 150 Mıgi olduğu tahmin edilmektedır. Şimdıye kadar bunların altıda bin tahrip edilmiştir. Rnzey Vietnam dünkü akında altt Amerikan nça^ının Hanoi üzerinde düsürüldüğünü bildirmektedir. Bu arada daha bir ksç uçagın yara aldıfını haber veren Knzey Vietnam Ajansına göre birçok da pilot esir edilmiştir. Â Londra, sterlin konusunda 61arla müzakereye hazır " neiliz Maliye Bakanı James Callachan, Fransızların. tnEiltere'nin Ortak Pazar Oyeliğine mnhalefetine cevap olarak sterlinin rolü üzerinde altılarla «Yapıcı müzakereler» tek lif etmiştir. Londralı bankacılara hitaben yaptıgı kanusmada Bakan, bu müzakereler, înşilterenin Ortak Pazara ıririşini geciktirmek için üye ülkelerce kullanılmadıgı takdirde tnsilterenin bu çörüsmelere katılacağım söylemiştir. Callaghan, açıkça sb'ylememekle beraber, sterlinin kıymetinin düşürülmesine yanaşmayaeağını belirtmiştir. Hatırlanneağı gibi, Fransız Dışişleri Bnkanı Maurice Couve De Murville, Ineiltere'nın Ortak Pazara girişine muhalefet ederken başlıca muhalefet sebebi olarak sterlinin kıymetinin azhgını ileri sürmüş, fne^ftere'dttı 'dünya bankerirgi 'sS'fa'tından' *'ift,'rılıp sterline «Frank gibi» bir milli para sıfatı vermesini istemi'jti. tnEİliz Maliye Bakanı altılarla yapılacak görüşmelerde şu dört nokta üzerinde durulabil'îcegini belirtmiştir: O N > tneiltere, ne de Ortak < Pazar ülkelerinin hprhanfi bır millî parayı zayıfiatmak istcmcdiklerinde anlasmaya varılması, ® tngiltere'nin sterhni rezerv parası haline getirmediei, sterlinin. diğer ülkeler öyle :stediği için bu duruma Eelciiği, O Sterlin bu rolünden \az peçiîgi takdirde kimin bn rolü üzerine alacağı, O Sterlin rezervleri olanların menfaatlerinin ve haklarının korunma.'i. rı solcu «E.D.A.» Partisinin eski teşkilâtın Miki bu milletvekiü başkanıTeodorakis, sayılmaktadır. Bakan Totomis, bununla birlikte Miki Teodorakis ile öYunanistan Kamu Liizeni Bakanı Totomis, dört önemli tutuklamanın daha yapıldığım 8 çıklamıştır. Bunlar Paris Sıvasal Bilimler Okulu Profesorü Jean Meynaud'nun yardınıcsı olan Gerassimos Notaras, Ikinci Sosyalist Enternasyonali'nin Yunanistan kolu başkanı Hars lambos Protopappas, eski Bsşbakanın yeğeni Temistokles Scfulis'dir. Sofulis, Papandreu hükumeli zamanında Deniz Tıcaret Rakanlıgı Müsteşarı ve tH Paris'de yapılan bira içme müsabakasında şampiyonluğu 10 dakika Mayıs seçimlerinde Merkez Biriçinde 12 duble bira içen 21 yajındaki Claııde Camard almıştır. ligi Partisi adayıydı. Bakan tutuklanan dördüncü kişinın adını açıklamamış, fakat bunların •devrimci» nitelikte bültenleri yabancı ülkelerde basıp yaymak tan sanık olduklarını belirtmışNEW YORK, (a.a. Radyolar) tir. atı yarım küresinde nükleer silâhların yayılmasını yaBakan, Leros Adası tutulclan saklayan anlaşma ile alay konusunda da bunlara ayda üri eden Küba, kendi savunması mektup göndermek ve almdk iziçin gerekli ber silâhlı kullanani verildiğini, Kartpostal sayısıcaktır. nın ise sınırlandınlmadığını söy Genel Kurul Siyasi Komisyolemis ve demiştir ki: nunda, bu yıl başlarında Lâtin Amerika ülkelerinin sunduklan «Bnnlarin açlık' grevi yaptık» ları haberi yanlıştır. Kaldı kl nükleer silâhlardan arınma anlaşması üzerindeki trıüzakere böyle bir davranış, barış ve düsırasında, Küba rejiminin Birzeni bozucn nitelikte sayılır. leşmiş Milletlerdeki temsilcisi Ve yargılanmalarına yol açarBüyükelçi Ricardo Alaracon De dı.» Quesada bu hususu belirtmişAtina yakınlarındaki Marussi' tir. de tutuklanan ya da FolegandBüyükelçi. konuşmasında, «Kü ros adasında ikamete zorlanan ba kendi barışçı niyetlerini ve Merkez Birliği Partisınin 22 eski mılletvekili ve mensubunun Lâtin Amerika ülkelerinin niyetlerine saygısını ifade etmek durumları konusunda da Bakan ister. Fakat Vietnamda da cöTotomis «Güvenlik komisyonrüldüjü çibi. kıt'adaki tek nükları» nın birkaç haftaya kadar leer ülke olan Amerika Birleşik bunlar hakkında kararını bildiDevletleri, saldır^an niyetleri receğini söylemiştir. ile tanınmaktadır. Küha bn anBakan Totomis, evinde göz lasmaya katılmayacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletlerinin hapsine alınan gazeteei bayan birçok Lâtin Amerika ClkesinEleni Vlahu'yla fazetecilerin de ve bu arada Küba'daki Gugörüşmelerine yakında izin veantanamo'da nükleer ü<ilpri var» reeeçini vaadetmistir. HAVAMA, (AP) yar I Küba, nükleer silâhları da savunmada B kullanacak Şilî Meclis Başkanı «Guevara'yı Amerikalılar öldürdii dedi öte yandan, Saygon hükumti nin bır sözcüsüne göre, v:etkong çetecileri ile hükumel kuv ve'lerı arasında Kamboç sınırı yakınında bugunku bir çatısr^a da 100den fazla çeteci ölr.iüştür. Çeteciler bu sabah erkeıı saatlerde Saygon'un 112 kılumetre Kuzeybatısındaki bir kanıpa önce havan topları ile aie$ ctmişler. ondan sonra da saldırnııs lardır. Çeteciler bu arada yakır/daki Fuok Long kasabasına da havan saldırısında bulunımı?lardır. Dijrr bir çeteci grupu da yıne dün sabah Saygon'un 48 kilomet re Kuzeyindeki bir Amerikan pi yade tümenı karargâhını atese tutmuş, bir Amerikan askerini öldürmüş, 15'ini yaralamıstır. B52 dev bombardıman uı;3İfları da Bu Gia geçidindekı depo lama bölgelerıne tonlarla homba bırakmışlardır. Vietkong çetecileri dığer ol .y larda bir Amerikan helikopterini düşürmüşler, mürettebattan üç kişi ölmüş, dört kişi yaraianmıçtır. Fu Lam'dakı dev radar üssüne atılan on havan mermisi ise hedefe isabet etmemı, bır garajın üzerine düşerek dört Vi etnamlıyı yaralamıstır. Kara harekâtı Kısaca • MOSKOVA Sovyetler Bir liği dün sabah «Cosmos» seri • sinden bir uydu daha fırlatmış I ttr. Yeni uydu «Cosmos 1S5» ın , dünya çevresindeki bir turu 898,7 | dakikada tamamlanmaktadır. • OHİO Oberlin'de, Vietnam savaşı aleyhinde gösteri yapan 200 nümayişçiyi dağıtmak için polis gözyaşartıcı bombalar kullanmış, itfaiyeciler, göstericilerin üzerine su sıkmıştır. Göste riciler deniz kuvvetleri içtn asker toplayan bir memuru arabasının tçinde dört saat hapsetmişlerdir. • BONN Almanyada savaş öncesi Nazi zihniyetini tekrar can landırmak gayesi ile kurulduğu iddia edilen Millî Drmokrat Partisi (N.P.D.) üçüncü eenel bonirresini 10 • 12 Kasım tarihleri arrısında Hannover'de yapacaktır. • LUCCA Aktör William Holden 1966 da bir trafik kazasında bir îtalyanın ölürnüne sebebiyet verdiği için sekiz ay hapse mahkum olmuş, fakat cezası tecil edilmiştir. • MOSKOVA Omiyet içiu zararlı telâkki edilmiyen ve halen Sovyet hapishanelerinde cezalarını çekmekte olan bir kısım hafif suçlulann affedilmesini Sovyet Yüksek Mahkemesi, Sovyet Yüksek Şurasına tavsiye etmiştir. • SAYGON Saygon'daki Amerikan komutanlığınm bu sabalı açıkladığına göre, çarşaraba akşamı Kuz«y Vietnarn açıklannda duran «Carol Sea» adlı uçak gemistnin alt katlarından birinde bir füze ateş ^Imış, çıkan yangın dokuz denizcinin ölümüne sebep olmuştur. • CALİFORNİA Oakland'da balk şarkıcısı Joan Baaz ve onunla birlikte tutuklu bulunan I 6 U kişi 10 günlük mahkumivettcıı soıı ra serbest hırakılmışıtır. S EBZEIi UFA ile yapıldığı takdirde harika olur UFA, Türk yemeklerine ve tathlarına en uygun margarindir. UFA'nın tadını alanlar bir daha başka ınargarin kullanmazlar. ili Senatosuna başkanlık eden sosyalist politikacı Salvador Allende, ihtilâlci Ernesto «Che» Gucvara'nın Amerikalı «Yeşil Bereliler» <özel Kuvvetler) tarsfından öldürüldügünü söylemiştir. Allende, Kübah Komünist Gençlik Teşkilâtının gazetesi «Juventud Rebelde» ye verdiği demeçte şunları söylemiştir : «Binbaşı Ernesto Guevara'nın katli ulnslararası bir komplonun mahsulüdür. Bu fesat hareketine Binbaşı Ralph John Shrlton'nn komutasındaki Kuıey Amerikalı Yeşil Berelilerle Arjantin, Brezilya, Parajrnay ve Bolivya silâhlı knvvetlerine mensnp snbaylar katılmışlardır». Allende, Shelton'un kimliği üzerinde daha fazla durmamıştır. Şili Senatosn Başkanı, Sovyet | Jhtilâlinin 50 nci yıldönümü tö | renlerinde partisini temsil etmek ! üzere Moskova'ya giderken Ha ı vana'va uğramıştır. m yeryüzünde bakımından birbirinden farklı milyonlarca insan yaşamaktadır. S kıfayt dolduran bunca insanın ZEVK bakımından müşte. rek tek taraf ları, giydikleri çift geyik IRK, DİNve DİL Sigaranın içilmesi değil içiliş şekli kanser yapıyor merikan Halk Sağlıği Deroeğinin topiantısında konuşan Dr. Saxon Graham. sigaranın ne kadar icildiği değil. nasıl içildiğinin akciğer kanseri ile ilişkisi olduğunu söylemiştir. Doktora göre, «nefes çekme şekli» "bazı kimselerin çok sigara içmelerine rağmen hastalanmamalarına sebep olabilir. Sigarayı yakar yakmaz sık nefes çekenler, sigaranın sonuna doğru sık nefes çekenlerden daha az akciger kanserine yakalanmaktadırlar. Sigarayı başından sonuna kadar muntazam bir şekilde nefes çe kerek içinler de daha çok hasta ola bilirler. Özel bir sigara içme makinası ile yapılan deneylerde, sonuna doğru nefes çekmenin en zararh şekil olduğu orta3fa çıkmıştır. Sonunda ne fes çekilince baştakine oranla vücuda giren zifir iki misli olmaktadır. Bu sebep de siçaranm sonuna doğru nefes çekîldiğindp dıımanm süzülmesi için az mesaie kalması olabilir. kolartdır. « MtAMİ BEACH (a.a.) Kalitell mal yapmakia 0n kazanan, 50 senelık îecrubeye sahip firmamız, bugün Dunyada 400Cın üstünde aiıcı firmaya hitap etmekledir Türkiyemizln dışında 22 ülkede pazarianan çift • geyik KARACA mamullerl beyneimıiel slandartiara uygun ilk Türk trıkosudur. HAYRETTİN KARACA v e KARDEŞLERİ KOLL.ŞTİ S 1 GÜLDEM ÖZAR (ZORLU) ÖNDER ÖZAR * • nikâhlandılar. lstanbul 27X1967 Cumhuriyet 12S90 ÜFAüstün lezzetli margarin JVLanajans: 3ö74/12ö6< MESADET VILDIBIM ile Truva gemisi kâtibl KERİM VILDIRl.M'ın kızları dünyaya gelmişîir. tsîanbul Kliniği 23.10 1967 DOGUM Cumhuriyet 12883 MENKUL .MAL SATIŞ İLÂM İstanbul 13 üncti İcra Memurluğundan: 967/5319 Bir borçtan dclayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 25.000 lira değerlnde 958 model Şevrole marka 34 AK 517 p'.âValı taksi arabasınm borçluya ait yan hissesinin birinci açık artirması 2/11/1967 giinü saat 16.3017.00 arasında mahcuzuı bulunduğu. Çemberlitaş Piyerloti Caddesi, Piyerloti garajında yapıîacEktır. O gün mahcuza verilen tnuhammen kiymetin <*? 75 i n ; bulmadığı takdirde, ikinci açık artırmaaı 3/11 1967 günü aynı saatte ve aynı yerde yapıiarak en çok artırana peşin para ile satılacaktır. İhale karar pulıs ue tel'âliyc resmî ahciya ait;ir İhs'c.e iştirak etmek isteyenlerin belli gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. 26/10/1967 (Basın 6398/12889)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle