24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtFE DÖRT enl... dedim M yiİTbagıya w a l de vnrirum, degil ki javnrlanO atayi de karavana vnriyi Çimdi silâh kullanabiliyor aradenizli sakahnın musun? ağarmasını beldesi Bin gavnr eebertirim Allanin sahilde olmasına hnn izniyle. . Ooooovv! Süâhın var mı jimdiT bağlarken, silâh atraa Yok. yı da gelecekte bir diiş Nıye yok? man saldınsına karşı Toktur. Istemeyrum, taşıhazırlıklı bulunmaya yamıyrum... Evvelce vard: ama. bağlar ve beş liraya sat Tabii vaarr. Hem tabanca, tığı bir kilo fmdığın bem tüfek... karşıhğında bir mermi Tüfek ne tüfegi* Tüfek maddel tüfpgi... Elalıp yaktığım jjözünü malı tüfegi. Mavzer. kırpmadan iftiharla Besli mi? söyler. Beşli ya... Araklı ilçesinin pazar yerinrie Onunia nasıl vurursun? bınlerce kişi içinde Konujmaya Hani şövlc omnzuma alıen müsait olduğunu sandığım nm. Çaat. Gavnr olnraa vurubir sakalh Karadenizlinin yanırum. na yaklaştım. Aramızda çu il Adın neydi senin? ginç konuşmalar geçti. Konuş Hacı Said derler baaa... mamızı 5060 kadar Arakhh da Benim de adim Said. Sen ilgi ile izlediği, silâh kacakçılıbenim adaşımsın. Senin köyünğının (vüs'ati) konusunda dede kaç kişide silâh var? rınliğine bir bilgi sahibi oimak Vallahi temin edemem. Gaiçın teype aldığım sözleri aşaliba, iiçte ikisinde silâh varrîır. ğı yukarı lehçesini dahi bozma N> tip silâhlan var? dan asağıya aynen alıyorum: Onu temin edemem. Nereİisin? Tabanca var mı? Trabzonluyum. Tabanca da var. Maddel de Neresinden? her şey vardır olara... Arâkli kazasından, Yenido N> var ötekini anhyamıyoğan köyündenim. rum? Tabancadan sonrakini an Kaç yaşındasın? lamıyorum. Ben 65 yaşındayım. Maddel. maddel. maddel Niye bn sakalın çabnk a | a r dedik «... Mavzer'dir daaa Bi dı senin? (im bnralarda mavıere maddel Muhatabım son derece dir.ç derler. görünmesine rağmen göbeğine Peki. Ne zaman onlarla akadar uzanan beyaz bir sakah tes ederler? vardı. Her sözün sonunda onu îcabedende... îivazlamaktan geri kalmıyordu. Meselâ' Memleketlmir biraı' sahil Hırsız miilkOmüze ıreldiei dir. Rütubet v»r. Hastalık olnr. veyahntta hir vahsi hayvan tarBundandır. Teı ıgardn sakalalara eirHigj zamanda hnnl«n lum. knvmak icin atarnk. Bnzı dii Askerlik yaptın m ı î jrilnlere rlc lidernk. SİTİn ırihi Taptnm... efendileri evlendirdidmiz za Nprede yaptın? man ıriirel hir karı Mındun za 937 de dabol ettfra. 1938 de man onn kornmak için taktuk terhis oldum. Sarıkamısta Devatamk. )et Demiryollarında askerlik et Ksc mermi atarsın'z bir tim. dügünde? Sen Bilâh kullanır mısın? Belli olmaz. Bir. iki hin de Silâb tni? Oy... Oyle nişanataruk. bes yüz de atılır. vurirum, dyle nişan vnrirnm Kaç liradır bir mermi? ki... Anlatayım: Alimallah... Hu Be« liradır. Mermisine g8duda endahta gittim. Tüıbısı re de<rusir. dediki bafca «Sen vuramazsın!» Bin mprmi atars.in'z bcs Ovyy dedim aga... Seni böyle bin lira eder. çnk para değil arkadan vurnrum. Atalara bir mi? defa... Bir mermi atara|am. ^ Azdır bfle... Bir şey çıkden vnracagnm, ya afaıtırian, ya maz. vukarıdan nereden vnracagım Cok para rleğil mi? belli olmaz ama ikinciyi 12 den Derjl. Bnsün findu',un kiattum, ikinciyi 12 den vnrdnm losn bes liradır. atarnk. Kızarsanız? Kızdın mı başka ÇPT ?eytan gelir. Şeytan relince şeriat bacadan çıkar.. Kim nereden çıkar? Seriat bacadan çıkar. Şeytan geldi mi demek ?eriat bacan çıkar. O zaman nereye olsa ataruk. Peki adam ölürse günah değil mi? Ama dedik ya: Şeytan geldi ya... İki zıt bir yere cem olmaz. Spvtan jreldi mi akıl gider... Adam da vurulur. Kardeşini blle rurur. Demek kardeşini de vurabilir. Tabii... Akıl *itti ya... Demek akıl gitti. Şeriat bacadan çıktı. Her şey yapılır. Anasını da vurur mu? • Vurur. Babasını da vurur mu? Vurur. ya 28 Ekim 1967 Cl"VÎHURtVET lup sorulanlara gerekü cevapları verın .. Kaçakçınm nasıl çaiıştığını, tabanca ve mermılerîn nasıl imal edıldiğinı size bütün açıkhğı ile değılse bile kendi kendinize yargıoa bulunabılecek kadar açîklariar. Tabancava bu derece âşık olanlar, kadına hiç ama hiç önem vermezler. Dört kadın almayı farz sayar. kadın alıp boşamayı Mecelle hükurr.lerine göre ayarlarlar. Bu konuda da ılginç konuçmalar yaptıjım Hacı Said'Ie aramızda şu konuşmalar geÇ" mişti : « Sen hansi kövdendin?» € Asasın Zanikin köyünden...» Bir başkPFi : « Bir isim defişikliği vapıldı vilâyet çapında. Rum isimlfri değistirildi» dedı. Ben yeniden sordum : • Burao'a Lazcayı iyi bilen var mı?» Hacı Said devam etti : « Of'ta da iyi hilen voktnr. Of'ta daha çok Rumca bilirler. Ancak Hopa'ya ıritmelisin ki Lazcavj bilsinler. Hizede bilirler. Bu ralarda yoktur.» « Kaç çocnğnn var?» • Benırr, var riört tane erkek oilum. Dört tane de kızım var. Bir de karım var, bir de ben varım.» « Kac torunnn var?» « Vallaha torancağızlarımı, ağabeylerimin oğullarını ria sayarsam 89 toruna emiceyim. 47 rlane torunum var ki dayıyım. Hepsi bana baSlıdır.» « Ne soravım sana başka H«cı Said?» « Ne sorarsan gor. Bildigimi derim.» Ben sormadan anlatmaya koyuldu r « Bir dffasında Osman Köksal geldi buraya Mılli Birlik Komitesi üyesi surada îiirüştüm. onunla da. Dedi ki bana : (Cemal Gür?e! senden yaşlıdır!) Dedim ki oea, hir şey çıkmaz. Benden iinde doçmustnr. Biri dedi ki baca niye demedin oea 87 yaKindayım diye... Niye diyecekmisim. Talan mı söyliyecefim. Ben dosdnfru sövlerim..» « Hacı Said. «imdiye kadar kaç tane şilâh kullandın?» Adedi belli degtl. Ona biletnem. Omzuma almıs atmıçsım. Onn nasıl bilebilirim.. En beSendigin silâh hangisidir' En beienditim silâh Maddel, mavzeridir. Madddel Elmalı derler ona.. « Senin evinde kaç tane var onlaroan?» « Şimdi mi? Şimdi yok dedik onlardan va,.» « Sattm mı on!ar.?ı < Sattum. Şimdi bir tane yok.» « Tabancalardan hangisini sever beğenırsin?» « Her şevden üstündür Parabellum. Tabancaların babası Parabellumdur. Silâh olarak «imdi ben sunu taşıvrum..» Sol cebınden küçük bır çakı çıkarmıstı. Sordurn : « N'edir o?. • * Çakı; çakı!.» « Ne işe yarar oV» « Meyva sovarım. kâŞıt keserim. ben arada bir de muska yazarım..» • Buralarda çok rnuEka yazan olur mu?« « Ooooo... Biri de benim. Ta K YAZI ve rOTOGRAFLAR :| SAİT A. TERZİOĞLU Bir kilo f ındıkla bir tek mermi aynı değerde Bir kilo fındık verir hir mermı ahrsınız oyle mi? Ataruk, bir şey çıkmaz. Çünki dügiinde atarum ki, yarın bu ihtiyar halımde düşmana karşı git tim miy li acemilik çekmemek. doğrudan doğnıya düsmanı vurmak için DAİMA atmak lâzımdır. Peki silâhı nerede buluyorsunuz? Satılır. Herkes satar mı bu silâhı buralarda? İnsanlar saUr... Gizli, aşikârc yere satıbr. Onu bilmem nereden geldigini. Sormadım da oni. Niye sormazsınız nereden getirildigini? Sormam dedik aaa.. Oeey! Merak etmez misiniz? Meşhur bir lâf vardır haniya. (Bostanı ye de bağını sorma) diye... Sormak ıyi değil midir? Hayır! Çünki bu öyle bir şey kj yasak, hükümet malıdır. Dfvlet malini kaçırmış, bunu niye sorajım?! Yanl hiikümet malı olursa so rarsın. öyle mi? Hayır sormam oni! Çünki derim ki almış sendcn. Ağzımdan çıkar bir yerde tutar hükümet oni asar. Yazık olur ona. Peki, sen bu silâhı atmanm silâh kullanmanın karşısmda değil misin? Hem de hacısın artık. Herkes, böyle, silâh kullamp atmalı mı? Atmalı, herkes kullanmah? Inutmıyalım, daimi devanı erielim. Bakarsin ecnebi hiikümetler ansızın bindirir memleketimize tajyare ile beraber geLr paraşfitlerini töker buraya. Bilmem olur mıı. ONLN IÇİN DAİMA süâh kullanmah o gârura çakmalı. Kendi aranızda bullanırken birbirinize atmıyor musunuz ona hiç.. Hayır. Düşmanlığımıı yok ki atalım oni birbirlerimize... Hava zarım!» Silâh ahbaphğı S uzun süreii yarenllk ilâh sevdalılarından birinin yanına yaklaşıp sılâha n e raklı, iyı atıcı oicıuğunuzu söylediniz mı, kimliginizin açıklanmasma luzum kaimadan ahbap olmamanıza. silâh üstüne nıza ımkân yoktur. Yeter kı siz. silâha tutkun ol kurmama • \eden bu kadmlara sırtında küfe tasıtırsmız?..» Konuşmamız sırasmd'a etrafımi7i bütün knvün halkı sarmıstı. Cıvarımızdan sırtlarındaki küfelerm altında ir.ildeyerek yürüyen kadınlar gççiyordu. sordum: Mecellerien birkaç söz söylerii. Anlasılma.«ına imkân yoktu bu snrlcnn. An!smadeım'. sriyleyip arıkiama^ını istealm : « On'ar ceza çekecekler..» « Neden?» « Erkeklerin dediSini tiıtmadıtından. ceıa çekeceklerdir.» « Ne yapmıslar ki onlar?» « Taptıkları ş n : Çarsıva eelin »teberl satın almak. erkpfini masrafa sokmak.. Onıın irin ver o t a hir kiife dönsiin eeri. Aklı rel*in basma ..» • Peki. çok aftır degil mi bu küfeler'..» « Afır olarak kl bir daha jelme^in çarsıya. .» • Sİ7 npve taçımıynr!:i!n\ız bu Yino MerPİIeö'en hir hüküm okudııktan sonra şnyle açıkl^masını yaptı : « Frkckler kadmlara hâkirndirler dc ondan.. Onlar essek gibi ta«ıvacak. bir de yivpcuuk..» « Ama bak saHpc? Trabznnla FizpHe kadırlar bny> küfe ta'ivorlar..» « Erkekler kadmlara hâkimdir. Raska yerde hizim okudııtn"n7 kannnlan okuvan vok da ondan...» Okndııî'i P = ki MprplİpHon bs7i hükümlerrli... Anla«!İrr.»z bir dille kon'i'tuSu için Mprpllenin o hiikmü'nü yazmak mümkün olrr.uvorriu. Silah imalâtrıları silâhlarını hep böyle elle yapmaktadırlar dufiunuzu söyleyin ve geçerli silâhlardan bazıiarının hususiyetleri hakkında biigi sahibi o Yarın Kadını yıkar Ham toprağa korum MODESTV BLAISE TSTANBUL 06.25 Acılı1. DroCTam 06.30 Türküler 06 45 Kovdcn RöDorUI 07 00 Köve haberler 07.05 I s t e d i i i n l z türküler 07 30 Haberler ve Hava durumu 07.45 İ'tanbul'da B u e ü n 70.50 Hafif müzik 0S 00 Bu sabah sizinl* 08 20 Passdobleler 08.40 Sabah s a r k ı l a n 09 00 Doktorunuz Divor kl 09.10 P i v a n o Soloları 09 "0 Türküler v e Ovun havalarl 09 45 Melodiler BeslUİ 10 00 Müzik kutusu 10.15 Eserler Armaianlar 1025 A. Y a v a s c a d a n n r k ı l i r 10.40 Arkası Yarın ll.O.î Sabah konserl 1145 V. Dn»ıı v e Arkadajları 12.00 Bu Hafta Dinleveceklerinlz 12.15 N . r a m h d a i ' d a n * tlirkıiler 1230 Boraber ve Solo sarkılar 13.00 Vab^rler. Resmi Gazetede Bııeün 13.20 ?.Iaı5lar 13S0 Reklâm r»rnjramları 15.00 Cumartesi konserl 15 30 Genclik Saati 1540 Radvo Armonl M ı z ı k a s ı 15.55 Esen Altan'dan sarkılar 16 15 GcncliSe D o i r u 17.20 Yurdun Sesi 17.50 Beklâm Droeramları 19.00 Haberler v e Hava Hurumu 1^45 Ezffüerimizin GetirdiK 20.ro Levlecin ö m n l 20.55 Hafif müzik 21.00 24 Saatin Olavları 21.05 A. Büvükatamnn'dan sarkılar 21.20 Slztn Sectlkleriniz 22 00 Reklâm o r o e r a m l a n 22.45 Haberler ve Hava durumu 23.00 Hafif m ü ı i k 23 10 Genelerle Basbasa 23.55 Güntin haberlerl 24.00 Kaı»n,«, İSTANBUL tL RADTOSU 11.55 A c ı l ı s ve oroaTam 12.00 Sizin icin 12.30 Minvatür rnüzik 1300 Ceçjtli Melodller H.Ü0 Tatil Melodileri 14.30 Koncerto Saatl 15.00 Caz müzfcii 15 30 Gencler icin 16.00 Cumartesi konaerl 17.0O Cav Saati 13.00 Iv Aksamlar l«.3O Senfonik müzlll 19.00 Hafif müzik 19.30 Aksam konserl 20 15 Genclerin sevdlklert 2100 Fıkralar v e müzik 21.30 Ses m ü z i i i 22.00 Gece korurel 22.30 Bu hafta Neler dlnleyeceksiniz? 23.00 GdkkusaSı 23.30 Hafif sarkılar 24.00 Gece Yarısı ic!n 0100 Prosram ve kanams 1 23456789 nın bağırtısı. 7 «Onun kol ucu edümiş» analmına bir tıp teriml (esası yabancı Jilden alınmışıtır). ile senin kol ucunun temas etmesini sağla!» mânasına üç sozlü YUKÂRIDAN AŞAGlYA: •ir emir S 1 En sert madenin kızdırılıp Eskiden paramn işlendifi atölye yeri (eski terim getirdijı faize bir karma söz). 2 tçine çekici böyle denıhrdi, durumda yaratılmış özellığe satıp âleminde knl hip, davulun çıkardığı seslerden. 'anılan kimya , 3 Otlak yerleri (çoğul). 4 sal maddeler«Düa ve geniş toprak alanda »eden. 9 Sfiyleyahat ve dolaşrna» anlamına tki me hareketi, söz. 5 Ekim aytnda her sabah «tarlaya toiıum îstanbul göklenni kaplayan, tersi para dolabıdır. B Eskilikla Dünkü bulmacanııı at!» anlamına hiç ilgisi bulunmıyan, bir nayva halledilmij jekll bir err.ır. SOLDAN SAGA: 1 tlk çağdanteri en kudretli söz ebesi olarak tanınmış adam. 2 Dört büyüklenn ölümiinden sonra ha'ifelik mevkiine sıra ile geçmiş olan zatlann mensup oldukları hanedanın adı, tersi bır emirdir. 3 Çok zengin anasından babasından veya akrabasından öldükleri için kendisine mal kalma işi (iki öz). 4 Hiç yoktan ortaya veni bir sey çıkarma marifeti, eski Türk imparatorluıclarından biri 5 Yugoslavyada bir dağ, bir sonı edaiı. 6 «Vaktiyie zengin köy eşrafından sayılırdı» karşılıSı bır söz ve bir çekim. 7 O dofru yazılmazsa nıektup yerine varamaz. büyük törpü. 8 Bir zaman parçasının tersi, «pahalılık varatacak fiyat yükseltme mevcut değil» mânasına iki söz. 9 «Belirtümiş işaret Tiffany Jones BULMACANiN HALLEDİLMIS ŞEK1.I NASTL HALLEDtLECEK Tukandaki rük.ımlı hulmacada »adece 4 tane anahtar (ipucu) ve 8 Une snuuç vardır Boş kalan 12 karenin icme 1 den 9 a kadar uyeuo birer rakam koyarak ve loulama çarpma. cıkartma. bölme Uaretlcnne dikkat ederek soldHn t>ağa ve yukarıdun aşağıya bulraacada gösterilen snnuçian bulunuz Biraz vaktinizi aür ama. bo^ raktinizi hoşça geçirmis »lıırsunuz Çevtren: Vabdet GÜITEKIN celmesl, selâmete ermesı ıçm bır Incil acıyormuj gibi bir s&flık, temizlik içinde» Byron etllümsememeye çalıştı: «Size âsık olmam kadar ona âşık oîmam ihtimali de pek uzak.» «Ne kadar zalimsiniz! Ama, lnanmiyorum elbet.» Byron. çekine çekine: «Ahall bize bakmaya basladıa dedi. «Baksınlar! Elâlemin önünde kavga etmeye bayılınm ben!» "?yror> döndü grîttl. kitaplığa Kapağı attı. Oda karanlıktı. valnız ocakta vanan kütüklerin dalgalanan alevleriyle ufak bir avralı masanın üzenndeki samdanın titrek ışı^ırdar aydın'ık gelivordu. Masanın vanıbaşında meşin bir knltuk vardı Bvron a*ır oerdelerle kaplı bir Dencerenin Önüna Eiderek Derdevi aralayıp dısanmn karanlıŞ'na baktı. Az sonra. bir ptek hışırtısı duydu. dönüp baktı: Ladv MplbnuTne «Demek daha şimdiden kavga ettiniz Caroline'le? Aman ne eüzel!» «Kavjayı ben çıkarmadım, Lady Mclbourne.» «Ne öneml var? Bu size ders olduysa ne mutlu bana!» Bu sırada William Lamb kitaplıktan Içeri glrrti, annesini de. Byron'u da görmeden. yorgun yorsun bir ic çekerek, koltuğa çöktü. Arkasından da Carolin seldi. «Ba^ıa gülüyordun. Willie!» diye bir sürledl. Wi'liam: «Gülüyor muydum? Sana?» diye mırıldandı. «Alay edivordun. diyelim öyleyse Sana hep alay etmek piilmpkten daha kolay gelir.» William esnedi: «Gürüme yazık değil mi ya! Yüzümtl boş yere yormam.» Lady Melbourne Bvron'u çekip zene perdelfirin göigeji arasına götürdii Eliyle onun kolunu sıkarken açıkça «Gel dinle!» der sibiydi Garolin»: «Kabul ediyorsun aemek'» diyordu. Byron yüzünden Annabella'yı sıskandım dıya »lay ediyorsun bonımle!» •Arkası rari ANKARA 0«25 07.00 07.05 Acılıs. Droeram Köve haberler F. KozinoSlu vt A. 8«nozan'dan sarkılar Haberler ve Hava dunmıu Sabah müzifl Ankara'da Bufün Her Telden Nevin Akol'dan türküler Hafif müzik Sabah konserî Kısa haberler Arkası Yarın N. Güver'den sarkıUr A. Ekber Cicek'ten türküler Melodiden Me'.odiye Gönül Akın'dan »«rkılır Cocuk Bahcesi Konser Saatl M. Türüneden türküler Kıbrıs Saati G. Sövler ve V. GOrsel'den sarkılar Haberler. ReımJ Gızcted* Btıslin Mars'ar Kavıo MektuDUrı K. ToDluluSundjn sarkılar Cocuk Bahcesi Reklâm Drofframl&n Haftanın Droeramı Genclik Saati Haftanın türMUer! Dilek kutusu Cocuk Saati Reklâm Dro«r*ml»n Haberler ve Hava durumu N. DadaloKu'dan ttlrküler V Dogu'dan CiMn m ü z i a M. Güver'den ««rkılar Müzik oaletl Uvkudan önce 24 Saatin Olavlan Turizm Türk M. özel oroerajnı Cesitl! müzlk Saz Eserleri K. KarasüleTmanofiu'dın türküler Haberler ve H » T I durumu Slzln sectlklerlnis Gece Yarıaına Dotru Günün öntmll Haberlerl Kiütnıı. Çifteler Harası Müdürlüğünden (Safkan Arap (17) Baç Koşu Tayı Satılacaktır) 1 Haramız yetiştirmesi Angajmanlı koçulara kayıth 1965 doğumlu (17) baş Safkan Arap Tay 6 Kasım 1967 Pazartesi günii saat (10.00) da Ankara Hipodromunda teker teker açık arttırma ve pazarlık suretiyle satılacaktır. 2 Satışa ait şartname Ankara, Istanbul, Izmir ve Adana Hipodrom Müdürlükleri ile Hara Müdürlüğünde görülebilir. (Basm: 24626 E. 675/12863) S/S Ardahan Şilebinin 3/1967 Numaralı Dönüş Seferi ile İlgili Müşterek Avarya Hakem Dispeççi Heyelinden: D.B Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 3/1967 dönü? seferli ARDAHAN şilebinin Venedik vc Trieste'den yüklediği kanşık hamule ile Türkiyeye ^eürken 7/4/1967 günü makinelerinde vâki ârıza sebebiyle tekrar Trieste lirranma tamir için dönüşü seb«biyle Müşterek Avana zararlarına maruz kadığî idd'a edilmiştir. Konşimentonun 21 i n d maddesine istinaden armatör namına Av. Sırrı Turenlı ve jiikle npililer namına Prof. Hıfzı Timur HakemDi?peççi tâyin edilmiş ve HakemDispeççiler tetkikatlannı 21/10/1967 tarihinden itibaren Fmdıklı Meclisi Meb"., rrî 9^.95<)7 No. hı binada Bas Hukuk Müşavirliği odasında yapmaga baslamışîardır. Bi' sefer'p üeili yök sahipleri ve Sigorta ŞirketİPririn olayla ilgili müsbit evraklarıjla birlikte 23 Kasım 1967 jrününe kadar HakemDispeççilere müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 07.30 07.45 98.00 08.10 08.40 09.00 09.20 09.35 09.40 10.00 10.20 10.35 1055 11.15 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 13.20 13.30 13.35 14.00 14.15 15.20 15.35 15.50 16.10 17.00 17.50 19.00 19.45 20.00 20.15 20.35 20.55 21.00 21.05 21.25 21.55 22.05 22,25 Î2.45 23.00 23.45 33.55 24.00 Izmir Belediye Başkanhğından: Şehir yollarının yapıl.Tiasında kuUan'mak fizere (5000 M3 kumcakıl karısımı (A " " a ) satın ai'nması kapalı zarf usulü ile eksilrmeye konuimııstur İsteklilerin ihale tarihin den üç gün önce Fen îşleri fîudürlüğüne müracaatla belge almaları şarttır. Keşif bedeli (120.000) lira ve geçici teminatı (7250., lira olup, ihalesi 6/11/1967 tesi günü saat (15.00) rl^ir. Keşif ve şartnameltri mesa! günleri «saat (912) aras:>ıda Encümen Kaleminde görülebi'Jr. Isteklilerin f2490) «ayı! kanunun tarifab daîresinde haznlıyacaklan teklil mektuplanm ihale günfl engeç saat (1400) e kadar Encümen Baekanlığma vermeleri ılftn olunur. (Basm: 1. 5077 24917/1285!») (Basın: 25133/12858) DENİZGİLİK BANKASI T.A.O. DAN: Liman İşletmesinin 42 No. lı Romorköni kapatılmış zarfla tekllf ^Jmak guretiyle satılacaktır. Son teklif verme tarihl 13 Ka&ım 1967 günü saat 17, ye kadar olup jartnamesi Malzem» Müdürlüğü vemesinden temin edilebilir. «Lord Byron» diye başladı, bütün bunları ona ağırbaşlılığım kaybetmeksiztn nasıl söyliyebüeceŞini büemiyordu, «ben... yani...» Kekelemeye başlamıştı. Caroline'in sesini işitince sevinerek arkasına döndü. :Demek bizim taşralı dayı kızıyla tanıştınız, Byron. Matematiğe karşı duyduğu büyük ilgiyi mi anlatıyordu size?» BjTon birdenbire yükselüerden yere inivermtştl. Gözlerini şa$tan şaşkm Caroline'e dlkti: «Matematik mi?» «Çol işe yarar bir şey, değil mi? Ama, hesap öŞrenecegiz de n'olacak! Annabella bilimle de ilgilenir Dünya vuvarlak mı? Ona sorarsamz öyleymiş ama. Ay'a eidip de oradan bakmadıgına göre, nereden biliyor? Dünya a£ır mı? Annabella size bunu da söyliyebilir, çünkü dünyanın yogunluju üzerine derin bir incelemeye girişmiş bulunuyor. Felseîe mi? Bu da onun en sevdigi konulardan bfri. Tanrı var mı, yok mu? Siz yok diyorsunuz ama. bir de AnnabeHa'ya sorun bakalım!» George Byron öfkeyle: «Ben insan eliyle yaratılmış bir Tanrıyı inkâr ediyorum» dedi. Annabella, içinden: «Hiç de kâfir degil» diyordu. (tOnun lnandığı bir din var, ta iat dlni.» Çaroline orada olduğunu unutmuş gribi, bu 11gi verici konuşmalanndan dolayı Byrona" teşekkür ederek çeküdi. O gittikten sonra Carollne: «tlgi vericiymiş!» diye alay ettl. Byron soğuk bir tavırla: (tDayınızın kızına karşı pek sert davrandınız, Lady Caroline» dedi. «Sizin başka bir kadınla konuşmanıza gelemiyonım, bu kadın taşra kızn Annabella bile olsa.» «Ben onu pek hoş buluyorum.» Çaroline gttzlerl ateş saçaraktan Byron'a bak tı: (Buın 26212/12874) na?» Soııra. alaylı alaylı bir kahkaha attı: «Onu elde edebllpceginizi saniyorsaı.ız aldanıvorsunuz, bunu bilin Annabella varlıgmı ancak evlendijH nd&ma verecektir, o E&maa blle sankl adamın yü «Amansllah! Tokaaftş*ro>oluyorsunuz »
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle