25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUHİSET 28 Ekün 1967 SAHÎFE BEŞ Ordu Yardımlaşma'nın 2. grup meskenlerinin temeli törenle atıldı Ordu Tardımlasm» Kurumunun, iiyelerl için yaptırmakta olduğu blok apartmanlann 150 daireli ikinci çrup inşaatının temeli, dtin I. Ordu Komutanı Orgeneral Memduh Tağmaç tarafından, törenle 8tılmıştır. Torene; yuksek rütbeli subaylar da katılmış, bu srada konuşan Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürü Tümgeneral Elbızim, konut yatırım'arı hakkında bilgi vermiştir. 1968'in Mart ayında ihalesi yapılacak olan 150 daire'.ik üçüncü grupla birhkte 452 daireye tamamlanacak olan inşaat vatırımiarmın tümü, 45 milyon lira olacaktır. Yedek Subay Adaylan, dün and ıçtf/er 89. dönem Piyade Yedek Subay adaylan, dün Tuzla'daki piyade okulunda törenle and içmislerdir. Okulun eğitim alanında yapılan ve İstiklâl Marşı ile başlayan törende, Okul Komutanı Tuğgeneral Ari£ Koçak bir konuşma yapmış, daha sonra 1100 yedek subay adayı, hep bir agızdan, silâh üzertne and içmişlerdir. Tören, geçit resmi ile sona ermiştir. Öte yandan, dün Gölcük'te yapılan törendc 29. donem 105 Deniı Yedek Subay Adayı, and içmişlerdir. MACAR UYRUKLU PİYANİST SINIR DIŞI EDİÜYOR Yıldönümü MİRAÇ KANDİLİ tstanbula eeldikten sonra bazı karanlık işlere kanştığı tesbit edilen Macar uyruklu ve Türk ismi taşıyan Atülâ Garay'ın sınır dışı edilmesine karar verilmiştir. Macaristanda doğan ve çeşitli ülkelerdeki gece kulüplerinde piyanist olarak çalıstığı tesbit edilen Atillâ. îstanbulda da bir kulüpbnlmuş ve eşi Vaisanen Kaija ile birtikte çalışmaya başlamıştır. Pasaport Şubesi ekiplerinin devamlı izlemesi sonunda Sıraselvi'erdeki Onay kulüpte yakalanan Atillâ, gerçek ismini saklamıştır. Polis. pasaporttaki ismine göre fiş tanzim etmiş ve derhal nezaret aluna aimıştır. Türkiyede kalması Siyasi Polis tarafmdan da zararlı olduğu belirtilen piyanist ile eşi hakkmda yapılan soruştur ma bittikten sonra bir daha Türkıyeye Eirmemek üzere sınır djşı edileceklerdir. m 30 Ekim Pazartesi gününü 31 Ekim Salı şrününe baglayan gece, mübarek «Miraç Kandili» dir. Dıyanet Işleri Başkanı Ali Rıza Hakses. Miraç Kandili dolayısiyle dün bir mesaj yaymlamış, «Bu müstesna pecenin dinimizin istedigi mânada ihya edilmesini ve değerlendirilmesini» istemiştir. Kalorifer, sanayi ve gcmi kazanlannda memleket çapında isim yapmış olan SUNGURLAR kaznn e teshin cihazları fabrikası tesislerini daha büyütebilmek ve memleket ssnayiine daha faydah olabilmek için 19.10.1967 ds İDEALSTANDARD ISI SANAYİİ A.Ş. olarak faaliyete başlamıştı. Şirketin 1. senei devriyesinde fabrikada bir kokteyl verilmiş ve fabrikada 10 sene çahşmış olan personele birer alttn saat hediyc edilmiştir. Deri İş Sendikaaı:% «Sağlığımızla alay ediliyor» Deri İş Sendikası Yönetim Kurulu. çeşitli konulan kapsayan bir bildiri yayınlamıştır. At ve eşck etinin gıda maddelerine karıştmlıjı ve zeytinyağı f\ hileleri vanıııda at kesiminin kon | i trol edilemiyeceğine dair Sağlık |f Bakanmın demcri. sağlığımızla alay ctmokten haşka anlam tasımaz denilen bildiride, daha sonra 274 ve 275 sayılı kanunların işverenîer lehine değişürilmek istenmesinde bahsedilmektedir. Bildiri, şöyle oevam etmektedir: •931 sayılı İş Kanunu, 1936 yılının kısır sosyal anlavışıvle çıkan 300S sayılı kanuna rahmet okutmaktadır. Bu. sosyal adalet anlayışı ile alay etmekten başka bir jey değildir.» Bildiride. son olarak, vergi muafiyetinin işçilere uygulanmasmın ertelenmesi, vergi adaletsizliği olarak gösterilmektedir. IstanbuFda yabancı bir orkestra ve bir sef Kerim Han5 Yeşilköy'de gazetecilerle tartıştı Yeşilköye özel uçağ] ile gelen ve Iran Şahı Rıza Pehlevinin taç giyme töreninden dönen Kerim Han, resimlerini çekmek isteyen basın mensupları ile münakaşa etmis ve bir iüre hava alanında dinlendikten lonra, aynı uçakla Pıris'e hıreket etmiştir. 2S Ekim Recep 24 îsmailiye mezhebinin genç lideri Kerim Han, dün kimseye göstermek istemediği sanşın sevgüisi yanında olduğu halde, Tahran'dan Paris'e giderken, bir süre Yeşilköy'de kalmıştır. v. E. ı 6.24 11.58 14.51117.11 : s . 4 1 4.47 1.11 6 45 9.38 12.00 1.32)11.33 ömer Seyfettin için anıt diktirilecek ömer Seyfettin'in doğduğu yer olan Balıkesir ilinin Gönen ilçesi halkı, bir meydana ve bir ilkokula Unlü hikftyecinin adını verdikten sonra, şimdl de «ömer Sey fettln halk ve çocuk kütüphane•I» ile ömer Seyiettin'in bir büst Yey» heykelini dikmek İçin teşebbü«e geçmiştir. Bu münasebetle kurulan «Gon«n ömer SeTfettin Halk Te Çocuk Kütüphanesi Yaptırma ve Ya satma Derneti» 6000 nüfuslu Gonen ilçesi için bir kültür merkect olacak kütüphanenin yapımına gerekli vardımı toplamaya başlamışlardır. Yapımı için ger.kli arsa ve plânı sağlanmış bulunan «ömer Sey fettin Halk ve Çocuk Kütüphane•ine» yardım "tmek istiyenler, kü tilphaneyi Yaptırma Derneğinin, Türkiye îş Bankası 71 F sayılı, Zıraat Bankasının 7459 sayılı ve Halk Bankasının 7012 sayılı Gönen Şubesi nezdindeki hesaplara havale verebilecelclerdir. TEŞEK&ÜR Kıymetli anne ve büyükanne miz vef»tı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden, evimize kadar gelerek, çelenk, telgraî, mektup göndermek, telcfon etmek Burçtiyle büyük aıhmızı paylasan akraba. aile dostları ve komsularımızla bilcümle zevata ayrı ayrı tesekküre imkân bulamadığımızdan burada arzettiğimiz minnet ve sükrammızın kabulunü rica ederiz. Suat, F.min Draman ve evlatları Cumhuriyet 12887 Türk Dnnsnma Cemiyetinin düzenlediği eşya piyaneosu yarın noter huzurunda çekilecektir. Cemiyet yetkilileri piyango çekilişinin saat 10 da Galatasaray Lisesinde yapılacajını söylemişlerdir. KAYİP Pasomu kaybettim. Hü' kümsüzdür. Oğuz ARKrN I Cumhurlyet 12894 Türk Donanma Cemiyetinin piyangosu EMİNE TEKELt'nin Rektör aeçimi bugün yapılıyor tstanbul Üniversitesl Rektör s«çimi. bugün saat 10'da, Pen Fakültesi Konierans salonunda yapılacaktır. Seçime; Istanbul Üniversitesine bağlı 9 fakültenin profesörler kurulu üyelerinden 338 profesör, 133 doçent olmak üzere, 471 ögretim üyesi katılacaktır. / LAN t LÂ N Ankara Defterdarlığından Doı. No. Clnsl An» Mevkll S»rı*kıjla Danismend t m sr Ada No. Parsel No. Tüzölçüma mz. Muhammen Bedri Lira K. M«vakkat Teminat Lira K. 511 7727 511 7733 5117737 511 7738 511 7741 511 7744 511 7749 511 7751 511 7755 5117761 » » » » » » » » » > s 9494 9495 » » » > 94S6 » 9 10 13 16 3 5 9 15 17 1000.00 701.00 785.00 775.00 778.00 790.00 829.00 828.00 825.00 826.00 4İ.W0.00 36.452,00 43.175.00 40.300.00 40.456.00 41.080.00 45.595.00 45.540.00 45.375.00 45.430.00 3239.00 3025,00 3035,00 3082,00 3420.00 3416,00 3404,00 3408,00 TEŞEKKÜft Kıymetli büyüğümür.. eş^iz insan. Gerek ameliyatı ve gerekfe tedavisl esnasında büyük alika ve vardımlarını bİ7ddn esirgemeyen. başta Op. Sayın Selçuk Kanatlı ve Duhiliye Mütehassısı Sayın tsat bey olmak üzere, Koasültas yonuna teşrif nezaketını pösteren, Sayın Prof. Rejat Garan, Sayın Dr. Gürbü'. B<trlas ve Sayın Dr. Faruk furnaoğiu ile, vefatına kaaar büyük bir şefkat ve i^aınam ile bakım ve alâkalanııı »v.rgemeyen Amırâl Bristol Hastahanesi Hemsire ve P« Foneline. ve vefatını mütaakip cerek, cenazesıne gelerek ve gerekse Telefon ve Te'crafla acımızı paylaşan, Robert Kolej, Çapa Eğitim Eııstıtüsü Isık Lısesı. Şişli l e akki Lısesı, Müdür. öğretmen ve ögrencilerine v e diğe> bütün Dostlarımıza sonsu». telekkürler ederiz. AİLVSİ Cumhuriyet 12892 DOKTÜR BİLİM VE TERHlK ÇIKII En yeni buluşlaria Geli^meıerı basıt dılle anlatan herkesın dergisını almuyı unut^ mayınu Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun balka bizmetıdır. Fıatı 1 liıa Los Angeles Fılârmoni Orkestraiinın tstanbul» getirilmesinm yerinde bir karar oldugnnu o gece İs tanbullulann coşkun tezahüratını göriince daha iy) anladılar. Yalnız Şan Sineması da biraz kesesınır ağzını açıp son derece çirkin duran sahne içi per desini degiştirse ne iyi olurdu. Yüz beş kişinin mü zik aJetlerinin kutulannı koyacak yer bulamaması ve konser bittikten sonra soyunacak oda olmaması, müzikseverleri üzdü. Halkın içlnde yorgun argın ku tularını arayan müzisyenler, soyunurken sahne arkasına gelenlere pantalonsuz çıkan kemancılar ve soğuktan titreyen ince elbiseli kadın müzisyenlerin hali içler acısıydı. Bütün bunlar konforlu bir salonun şiddetle lüzumunu bir kere daha ortaya koydu. Türkiyenin en ciddi emprezaryosu Ömer Umar'ın getirdiği yüz beş kişilik Los Angeles Filârmoni Orkestrasınm şefi, otuz bir yaşında Hintli bir adam. On a!tı yastndanberi orkestra şefliği yapan Zubin Mphta. şüphesiz bütün enerjisini orkestraya aşılıyor. Zira yaş ortalaması altmış civarında olan müzisyenler, genç şefin eli havaya kalkar kalkmaz ateş kes> Hintli şef Zubin MehJa sanki dans ediyordu orkesliyorlar. Zenci piyanist Andre Watts ise sanşın Macar trayı idare ederken. Konseri takip eden günlerde bir anne ile zenci bir askerin oğlu. Konserlerini veHilton"daki dairesinde hannnlar tarafından sık sık rirken annesi sahne arkasından gitmeyip oğlunun aranan Mehta hemen hiç kirnseyle görüşmedL piyanosunu dinledi ve onu bu hale getirinceye kadar ne emekler harcadığmı anlattı. Timahkemeye verilirdi; hâkimler 19 pik bir Amtrikan anne • oğul mü mir etmedüer de tam yağmurlar halkın namına muazzam tazmlnat başlayınca delik deşık hale geıinasebetinin örneâini veren yirml lar ödetirdi bu mesullere.» rüdi. Vallahi haitalarımdan utabir yssındaki piyanist ile Macar nıyorum da bu berbat iş için dur kadmı kaldıklan Hilton otelinde madan özür diliyorum. Avrupadi de bir dakika olsun birbirlerinFransa Kültür Bakanı Andre halka böyle bir zulüm yapılsa çok den ayrılmadılır. Sonra Andre Malrauı geçen'erde Pariste bir satan ajaklanma olur, mesuller Watts annesine Hiltondaki şık nat sergisi açtı. Bu sergide bir halı mağazasında çok beğendiği çok eseri teşhir edilen Türk kökıymetli bir halıyı hediye etti şesinde uzun uzun kalan Bakan, Hintli $ef Mehta ise çok çekinTürk sanatçılarını melheden kogen bir insan olduğu için kimsey nuşmalar yaptı. le pek görüşmedi. Kanadalı kaıısmdan boşandıktn sonra başka bir Kanadalı Kizla nişanlanan Zu Parise gidip de oranın modasıbin Mehta'nın etrafiyle pek dost nı buraya getiren terzilerimiz çoolmamasına içerliyenler onu kiğalıyor. Önce Necmi Vardar Pabirlilikle itham ettiler ama Ömer ris havasını getirdi sonra apartıUmar müdajaasur yaptı. Bütün nan komsusu Tomris döndü. Tommüzisyenler aldıklan bol bol alris pazartesi günü yeniden dekokışla mânen doyduktan sonra kare ettiği terzihanesinde bir kokrm'annı doyurmaya da Orvental teyl vererek Paris dönüşü hazırlokantasına giderek Atıl Kibar'ın ladıgı kıyafetleri müşterilerine ve kendilerıne hazırladıgı yemekler basına takdim etti. den pek memnun kaldılar. Bakandan methiye lstanbul'da Paris RAUF MİR'AL'in Hak8iz mı? Dr. Saip Tezel'e hastaları, «Halk doktoru» sıfatını boşuna takmamışlardj|. Bu sevimli doktor ken ^S her fakir hastaya beyetişmeîatırs gftrt "onların ameliyatlanndan da para almaz: üstelik ilâcını da ceplerine koyar. Her hafta Uludağa çıkıp kayak yapmaktan da vazgeçmiyen Saip Tezel çok sevdiği eşi ve hiç ayrılmadığı yakm arkadaşı Dr. Faruk Ayanoğlu ve eşiyle birlikte her yıl bir Avrupa seyahatine çıkar. Son seyahatinden bir kaç gün önce dönen Tezel'in ilk sözleri şu oldu: «Avrupada herkes, kadmı, erkeği ;ok çalışıyor. Üstelik adamlar bozuk yoüarını yazın tamir etmişler. Bcıüm oturduğum Osmanbeyin önunü bütün yaz ta Muhsin hocaya ithai TEŞEKKÜR Geçirmij o'.dujumut mühim trafik kazası dolayısiyle gerek bizzat gelmck, gerekse teleion. telgraf göndermek suretiyle iztirabımızı paylaşan ve yakın alâkalarını esirgemiyen S. İÇIŞLERİ BAKANI FARUK SCKAM. S. ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI REFET SEZGİN. S. İÇİSLERİ MÜSTESAR1 OSMAN MERÎÇ ve S. İSTANBUL VALİSİ VEFA POYRAZ. Vali arkadaşlarımıza. İstanbul Emniyet Müdü rü mensupları ile, bütün ej, dost. akraba ve tanıdıklara. Çanakkale, Giresun, Van ve Gö ncnll dost ve hemşehrilere v» blran e\rvel sifa bulmamız İçin gosfcrmiş oldukları candan alâkadan dolayı S. Prof. doktor ALt URAS. S. doçent doktor NECDPTT KOÇAK ve Guraba Hastahanesi mensi'plarına bugunkü durumumuz âcilen. teker, tcker şükran hislerimizi ifade etmeğe müsait olmadıgından bu teşekkür» S. gazete:ıizin tavassurunu rica e deriz. (.arıakkale Vallal Celâiettin Tüfekçi ve e«l Rcklâmcıhk (3S80/12S86) Snna Kan LoV'Ahgeles Filârrmoni Orkestrasına eşlik ederken çok sakin ve rahattı. Beyaı lâme bir tnvaletle sahnede bir manken kadar zarif olan genç kadın için O m a l Reşit Rey konserden sonra, «Bu bir kahramandır» dıye ba^ırdı ve sahne arkasına kosmak istedi. Ancak müzik âletlerinin kutularını havaya di* kip kapı yapan sinema idarecile ri üstadı hile içeri bırakmadılar. Suna Kan'ı en fazla alkısla yanlardan biri de esi müzik kri tigi Faruk Güvencti. Bankacılanmızdan Halis Kaynar ile geçen yıl açtıgı emay sergisi ile sanat çevrelerinde kendisinden çok bahsettiren Piraye kızı Oyj^JKajnar tiyatrp dersleri Koletöetf aftı aylık zin alarak Amerikaya doktora tezini hazırlamaya gitti. Altı ay da yeni nişanlandığı gençten lzin alan Oya Kaynar'm bavulunda sadece Ertuğrul Muhsin'in resimleri vardı. Hocası hakkında doktnra hazırlamak üzere Amerikaya giüen Oya Kaynar bütün tiyatrocu dostlarına tekcr teker su ricada bulundu: «Ertuğrul Muhsin1^ ait ne kadar bilginiz varsa derhal bana Amerikaya göndermenizi rl ca ederim.» Ova'yı sevenler şimdiden hocasına ait doküman topluyorlar. 1 Yukarıda dosya numaralan, cins, mevkij, imar ada ve parsel numaralan ile yüzölçümlert yazıh taşınmaz mallar hizalannöa gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2490 sayıll Kanunun 31 incı maddesine müsteniden kapah zarf usulü ile a y n ayrı satılacaktır. 2 İhalesi 16/11/1967 tarihine raslayan Per sembe günü saat 15 te Defterdarhk müzayed» «»lonunda teskil olunacak komisyon huzurunda yap ılacpktır. 3 Bu taçmmaz mallara aıt ihale dosyalarmı görmek ve fa?la malumat almak isteyenler her gün mesaı saatleri aahihnde Defterdarlık Milli Emlâk Müdürlüğü Satış Servisine müracaat edebi'4 Taüpler satın almak istedikleri parsel îere ait yatıracakları teminata karşıhk aljcakları teminat makbuzları ile birlikte hazırlıyacaklan teklif mektuplanm ihale saatinden bir taat evveline kadar komisyona vermeleri (postada vaki gecikme kabul edilmez) ilân olunur. (Basın: 23920 A • 12729/12871) Taçlarm şerefine için... «Farah Pehlevi şerefine içelim... Baylar bir kadeh daha alın... Taçla ların çerefine için Sanat eserleri sergimizi de göriin!..> Bir büyük salonu boydan boya kaplayan değerli hahlar üzerinde, İran konsolosluğunun seçkin dâvet lileri, önceki gece taçların şerefin» içtiler.. Beyaz kolalı ceketleri ila içki do!u tepsileri dâvetliler arasında dolaştıran garsonlar, Şah ile Şahbanu'nun sağlığına içilmesi 1çin, dâvetlilerden çok hevesli idi, bir yandan da dâvetlileri ait kattaki sergiyi görmeye teşvik ediyorlardı. Kadehler kaldınldı, «Şerefe» dendi, çin. çın,... tekrar kaldı rıldı. tekrar şerefe içildi... îran Konsolosu ve eşinin düzenie diği kokteylde İstanbul protokolunun bütün önemli kişileri bir arada idi. Vali Vefa Poyraz ve eşi Mahinur Poyraz, Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar, İstanbul Başsaveısı Kedim Demirel, konsolosluğun bü yük salonunda. şöminenin yanında bir köşeyi doldurmuşlar, ciddi konularda münakaşa ediyorlardı. Biraz ileride İstanbu'.un yeni Amerikan Konsolos yardımcısı Mr. Brown ve sempatik eşi Mrs. Brown, yeni oldukları halde kısa zamanda öğrendikleri Türkçeîeri ile etrafı şa şırttılar. Bu arada, dâvetlilerin çoğunu. sa lonu bir baştan bir başa kaplayan hahlar üzerine atılrp söndürüîen si garalar pek üzdü.. Değerü İran hahlarına acıyanlar arasında konu döndü dolaştı, Şah'ın taç giydiği sa raydaki halılara geldi.. Sonunda, İran'daki dâvetlilerın, hahlar üzerine sigara atmayacaklarına karar verildi de, halı severlerin gönüüeri rahat etti!... İran Konsolosu ve eşi, dâvet boyunca çok yoruldular.. Saat 18.00 de başlayan ve 20.00 ye kadar devam eden dâvet süresince, gelen gi den hiç biünediği için devamlı ola rak kapıda konuklanna «Hoş geldiniz», «Güle güle» demek İran'ın nâzik temsilcileri için çok yorucu oldu.. Fakat kokteylde bulunanlarm n emnun olarak ayrılmaları yor gunluğu biraz olsun gidermiş olacak... Şahbanu Farah Pehlevi, îran tarihinde 2500 yıldan beri ilk defa împaratoriçe ünvanını kazanır. Şah Rıza Pehlevi de tâcuıı giyerken, İs tanbuldaki İran kolonisi de sevine lerini Istanbullu dosüan ile böylec« D»' İMülar.. . T. Ziya Kırbakan Oerl, Saç ve Zübrevi Hastalıklan Mütehassısı Istiklâl Cad. Parmakkapı No. 5« • Tel : 44 10 73 MİLLÎ * 4rs3İar . • « 0 « n.n en mufena ve merkez! ycrindc;€Uîk, RitiK vc İ6lti^« p CKon^aSamsua Saha.ı) iiolu) cadd eler'ınin çerçeveledigi Saha İrnar ptânı moaie rn Şehirc'ı H k noronlanna Elekt rik, &u, havagazı, ^clefon ana şebekeler.ne , 8u parsellef emsaU.erine nazaran daha ucu2 vc «« n ı Arsalar irna'' durufrıuna gisre te&ç'ılı'ıeii'". nı Al n u I M 4 4föAU>l?IN İMAR n fİATU ÇII^ARILANJ Zİ6TUN \)Aö|fU MAZIIOE 5AVUMMA,, BAKANLlSlNCA ustun Hr. I$can, eşi ve diğer dâvellilerden bir grup AP5ALAI?lNANI<AeA $£UİR PLÂNlNPAkİ \co\ KROKİ Plârt No;4?70C? Türkiye Kızılay Derneğl Genel Merkezinden: Etimesğut depolartmızda bulunan çeşitli oto malzemeleri, fise kırığı; bez Jarpıntıları; köhne çadır ve çeşitli hurda malzeme Mhlacaktır. Buna ait şartnameler Ankara'da Genel Merkezden, İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. Satışa arzedilen malzemeler Etimesğut Kızılay depolarında mesa! laatleri dahilinde görülebilir. Teklifler kapalı olarak engeç 9/11/1967 günü saat 16.00 ya kadar Genel Merkeze verilmesi şartür. Postada vâki gecikmeler nazarı dikkate ahnmıyacaktu. Cumhuriyet 12864 T. C. Sağmalcılar Belediye Başkanlığmdan: BelediyemİB hudutlan dahilinde bu'unan 8 pafta 3583 parsel mımaralı gayrimenkulün Ramazan Kalkandelen'e ait 1/3 hisseri imme ihtiyacı için 14/9/19R7 tarih ve 384 sayılı Encümen kararı ile istimlâk erlilecektir. Takdiri kıymet komis\onu yerin metrekaresine yetmiş beş TL. kıymet takdir etmiştir. Gayrimenkulün 1/3 hissesi konan k'ymet üzerinden istimlâk edilecektir. BTI istimlâk muamelesine itirazı olan alâkalılann 15 gün zarfmda ellerinde mevcut olan evrakımüsbite ile gayrimenkulün bağlı bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine, Husumet Sağmalcılar Belediyesine tevcih olunmak fizere müracaat etmeri tebliğ mahiyetinde olmak üzere \\kn olunur. (Basın 25182/12877) l ; n , iitz6,3it 10
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle