24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"f « SAHİFE ALTI 28 Eldm 1967 CinrrTÜRİYET HAFTANIN FlLMLERÎ Nereye gidiyorsun lr gun errelden kararlaştırmışlardı. Cumhuriyet Bayramında Taksime gidip do nanrnalan seyredeceklerdi. Konsolos Beyl de kandırdüar.. Monşer gece rahatsır olnrum. ROtubetli havada dolaşmak istemem, dediyse de Rahmi: Konsolos Bey! Bişeyeik olmazsınız. Bir dolmuşa bineriz. Doğru Taksim. Hava güezl şimdi.. gece donanmalan förürüz. Fisekler atıyorlar.. ne güzel ohır. Ahmet de: Hava güzel Konsolos Bey! Gidelim, vakit geçirirslniz.. deyince adamcağız razı oldu. Saat dokuza dogru Aksaraya tndiler.. Konsolos, Ahmet, Rahmi ve Nuri. Dört kişi.. blr dolmuşa yak Isstüar. Ahmet: Bej kişl parası Tereceçta.. bizi Taksime atar mısın?. dedl. Olur agabey.. neden atmıyayım?. Nereden götürürsün?.. Nereden Istersen! Bnradan doğra Unkapanı... Istersen Perşem bepazarından, istersen Tünelden. Sen bizi Tünelden çıkar Orada kalacak mısınız? Kalacajhz.. Hani dönecekseniz.. ben slzl beş dakikada dolaştınrım. Rahmi: Dönmlyelim agabey! Biraz dolaşınz.. Deyince Ahmet: Dönmiyeceğiz.. yalnız gidis.. dedi.. Binriiler.. Rahmi sordn: Ne verecefiz?.. Ne verirseniz verin! Ahmet: Yok, simdiden keselim de.. sonra para içjn maraza çıkmasın? Paranın lâfı *nı olur ağabey! Biz insandan anlanz.. on kâğit verirsiniz» Rahmi: Az istedin!. Az istedim ya ne sandın? Se nin altındaki araba 65 bin lira.. bu memlekete kağnı lâzım valla!. Bu araba pünde ne yer biliyor mıısun sen! Ben arabayı satın almıyacafcım ktızum.. Taksime kadar pideceğinı.. Anladık.. araba var, araba var. Bu araba sekiz silindirll.. inek cibi benzin içiyor.. tnefci biz mi be«;liyecejnz? Ya kim hesliyecek.. beleşten arahaya mı bineceksin? Ahmet: Kıızum. dur da inelim!.. \ e nldu? Bir şey mi battı? Doğru knnuşsana! Biz on kâjht vermeyiz Kaç kişisiniz?.. . Seninle bes kişiU' Sen beni savma! Dört 'kisisiniz.. brş yrrine biniyorsunuz.. bir de ben altı.. altı kişi Aksaray neresi, Taksim neresi?.. Sen bizi dolmuş parasma götürsen ne alacaktın? Ben mi? ^en dolmuş yapmıyorum.. Ama ben 3ana binerken söyledim.. Ben söylemedim ya!.. Izatma, dur da inelim diyorum.. Bu kadar yol aldık.. o ne olacak? O sırada su kemerlerinin altına gelmişlerdi.. Ne olacak, bir. Yağma mı var.. alan da kaçan mı? var. Giinde en azudan. en »zından 50 kâğıt benzini rar.. ne eder 1500 de o.. anladın mı.. ben ne yiyip içecefim.. evde bir çocuk bir de karı var. Ev kirası da var.. anladın mı?.. Yağlama var, vergi var.. şnsu busu bana ayda en aşağı 5000 kâjnt lâzım.. giinde ne eder? 300 kâğıt.. ben kimden alacağım bunu.. Nuri: Bizden alma da kardaşım.. kimden alırsan al.. gelin götür.. turist taşı.. Onlara kaldıksa haiimiz duman olur hemşerim.. sen nerelisin? teld arabanın yolculan da geldiler.. vaziyet bizimkiler için agırlaştı.. Rahmi fena bir yumruk yedi.. Ahmet şoförü aldı.. kenarm fırlattı.. bu sefer yolcular ise kanştılar... BizimkUerin > fört hlç istiHnl bozmadan arabada darnyordu: Nuri: Hemserim!. Sen ne dnriisun? Naapalım? Görmimusun! Ha sani M nin yolculan patakliler. Sen neden yardun etmiyor§un? Benum kasığım çatlaktur. Kavgaya giremem.. Dişi Ceyms Bond Atilla DORSAY Sinemamn clânetlenmi} çocuğu» Joseph Losey, Mac Carthysme'ın cadı kazanı devnnde A merıkadan suruldukten, yıllar yılı ttalya ve îngıltere'de ımza sını atmadığı kötıi fılmler .\apmak zorunda kaldıktan fonra, son yıllarda smemada hakkı olan yere yerleştı.. Losey'ın «Kanlı çingene The gentlemen and the gıypsy», «Hapishanede isyanConcrete Jungle». «Aldatan kadın Eva» gıbi fılmlerinın gosterilmesıne karşılık, «Insafsıı xaman Tıme wıthout pıty», «Uşak The servant», «Kaza Accıdent» gıbı başeserleri Turkıyede gosterılmedi. Bu hafta, Losey'ın t3rtışılmış ve beklenen fılmı «Modesty Blaise» ı seyrediyoruz. Peter O'Donnell'ın gaze temızde de yaymlanan, dısı hafıye Modesty Blaıse'ın seruvenlerini anlatan resımh roman serisinden esmlenmış Losey... Modesty Blaise, aslında bir «dişl Bond» fılân değıl tabn. Tara tersıne. Bor.d efsânesıne karşı bir tepkı olarak ortaya çıkan Harry Palmer tıpı «anti Bond» hafnelerrien Lo'=e\. Blaı^e ın serüvenlerıni sıneraalaştınrken cıdaı bir fılm vapmak ıddıaainda değı!.. Bu yuzden film, olay olarak hıçbırşey anlatmıyor, an latılanları anlamağa çalışmak, olaylar üzerınde kafa yormağa çalışmak da boşuna.. Losey. Bond taşlamasında butun çabasını «biçim» e yoneltmış.. Son yıllarda az görduğumuz bir bıçımcıhk kaygısıyla goruntu, ou zen, renk yonunden nefıs bır ça lışma koyuyor ortaya... Ozellıkle mimari elemanları (çıplaü bır odanın ortasındakı dor.cr merdıven. feza boşluğundaj rnıç gıbı duran yatak odası, ve şımdı hatırlayamadığım bır suru şeyler), dekoratif oğelerı. başarıyla kullanmış.. Sahne duzenlemeierı, renkler, herşey, fılme ınce bır zevkin urünu olan plâstiıî b:r guzellık sağlıyor. Ne var kı. bu tun bu plâstik olgunluk. fılmın ıçerık (muhteva) olarak boşluğu yuzunden bır yerden sonra yorucu oluyor, en azından etkıhlığını yıtırıyor. Bıçımcı bır çalışma, ancak bellı. anlamlı, ağırlığı olan bır şey anlattığı zaman. bır ıçerıgm hızmetınde oıduğu zaman gerçekten etkıleyıcl oluyor.. Geçen yıl görduğumuz Stanley Donen'ın «Casuslar Arabesque» ve Elio Petri'nın «Onuncu kurban» gıbı fı.mlerı DU nedenle ddha olumlu çalısmalar dı bızce.. Herseye rağmen, hıç olmazsa bıçırasel nıtelıklen ıçın gorulebılecek bır fılm.. Arapiarın (Normandıya çıkarmasıvan) karaya çıkısiarı, Dırk Bogarde'a transibtcirlu radyoyla ı«ken ce edılmesı gıbı ınce esprılı bazı salıneler. bu entellektuel Bond taşlama^ının ılgınç bolumlerı.. Yıne de, biz. taşlaması haşlamasi bır vana. gerçek bır Bond fılmı seyretmeyı tercıh edenlerın çok daha fazla olacağını sanıyoruz.. 28 Ekim 1928 tarihli Cumhuriyet'ten (Modesty Blaise) ^ Yönetmen: Joseph LOSEY Oyuncular: Monica Vitti Terence Stamp Dirk Bogarde Michael Craig Harry Andrews Ro • sella Falk Renkli bir Fox filmi (Yeni Melek, Sitede) Tatil günü meselesi # Peşte'den aldığımız bi» Okurlarımızın hatırlayacaklan gibi, hafta tatil gunünun Cu haberde Macarlarm da bu yılmunasebetıyle, Turan ma'dan Pazar'a değiştirilmesi donumu için Ticaret Odasına, bir oner Cemiyetinde büyuk bir kabul büdırılmelcge verılmışti. Bu onerge tktı resmi yapacakları sat Vekâletine gonderılmısse tedır. de, aradan bu kadar zaman geç Afganistan'da tiği halde bugune kadar lıiçbır Katıl'den bıldırıldığıne göre, sonuç alınamamıştır. Ticaretle Han, Mahva geçinenlerimızın pek çoâu Cu Kıral Emanullah ma tatillerının Pazar olmasını Nezaretıne ecnebı bır mu^avır ısrarla ıstemekte ve yabancı teyın erierek dahılı bır ı='.phat memleketlerdeki borsalarla ti vapmayı duçunmektedır. Afsan carethanelenn Pazar gunleri Maarif Nezare'i, t=t<ir.buldaki Akarienusirıe katatil yaptıkları halde, bı/.de Cu Turk A^keri ma günleri kapah bulunması bul edılebılecek tarzda i. Jrenci yu7Ünden haftanın üç gunü ti yetıstırm°k ıcın bır okul açmak caret falivetinin aksamasına hususunda bır taliTiat almıştır. sebep olduğunu ileri surmekteKayser'in annesi dirler. Eski Alman tmparatoru WilHaber aldığımıza gore, bu tatil günü meselesi bu sene B M. helm'm snnesınm. eskı Kralıca ar.nesı înef.tpre Meclisıne gonderilecek ve kara Frederik'in Kraliçe^i Victona'va gonderiıgi ra bağlanacaktır. mektuplar yavınlanmıştır. Bu Cumhuriyet Bayramı mektuplarda annesi oglu KPVser Wılhelm hakkında bazı mubulunmakta, l'a0 Yann memleketın her ta him ıfsaatta rafında kutlanacak olan Cum dınları birer aptal kukla sdrlehuriyet Bayramı hazırlıkları ta tıgıni ve kendısir.i cıvcıv >rrimamlanmış ve ıkıyuz kisılık o ne ordek yavrusu doguran bir kul izcilerı, eklenen hu=;u?î va tavuk zannettijıni ve cg'.unun gonlarla Ankara'ya varmi'lar bütun hareketlerinde bir bebekdır. Şehrimizde geceleyin ejlen ten farksız oldujunu sovlemek» tedir. BunHan başka bu ırpkce ve şenlıkler vapılaoaktır. tamamıyla 0 Berlin'den bildirildıcıne gö tuplarda Kavser'in dolu, re, Almanlar da inkı'âbımızın cahil, cahr.i hurafelprle yıldonumunü kutlamaya hazır valnız askerî rreselelerle uğralanmışlar, Alman ve yabancı şan bir adam oMusu ve dıs ıın Akademiler Kulubünde bir tö selelerle hiç ilgısi bulunmaiığl biHirilmektPdir. ren tertiplemişlerdir. Benim de yfireğim dayanamaz agabey!. Agabey lenin başlu kardeşin var mı? Var.. neden sordunî En akıllısı sensin de.. Alay mı edisun? Yok valla!. Gerçekten s»ylflyorum. Hani, sen kenarda mihman.. biz kavgaya girip dayak yiyelim ha! Çok gözii sçıksın yahu! Deli misin be! Bir kavga ya> n m giindelik .^ybettirir. Biz para vermiyecek mlylı?. Uzatma ağabey! Ben kıpudamam buradan... O sırada Unkapanını geçmiş. AO sırada Rahmi kurtuldu. zapkapıya varmıştılar... Karşıdan, Ulan Nuri.. ne oturuyorsun! aksi istikametten karşılanna hı/ Konsolosu dövüyorlar.. la bir araba peliverdi. BizimkileKonsolos: rin şoförü solladı. ve çarpışma Ne münasebet? Ben kavgaya ya mâni oldu: ama bizimkilerin karışmadım.. yüreği oynadı.. şoförün yanında Ahmet de iki kişi ile uğraşıyoroturan Rahmj bapırdı: du... Nihavet iş mayna oldu... Ratı Nereye gidiyorsun be? minin ceketi yırtılmıştı.. Ahmeöteki şoför le: din düğmesi kopmuş.. Konsolosun Valdeye sadece şapkası yere düşerek kirDediğini işitti.. Rahminin beynl lenmişti.. attı.. Birisi bu arada Rahminin ya Ulan anamı ne karıştınyor kasma yapışmış: sun! diyerek durmuş olan araba Sen bana ne diye vurdun? nın kapısını açıp aşağı atladı.. Rahmi de: Yanınriaki Ahmet de beraber.. Ne diye anama küfrettin? Rahmi, karşıdaki arabanın pen Ben kimsenin anasına küfceresinden şoförün yakasma ya retmedim. Ben sizi ayırmaya gelpıştı.. dim.. şurada dükkânım var.. in Ulan hem ters yoldan gelir saniyet bu mudur? sin! Hem âlemin anasına söverAhmet etrafa baktı: sin! . , . ,•..< . . | Kusura oakma arkadaş. tn?uıur aşağıdan aldı: . •uzınai g a n l n g ö z ü n e r e y e vur Ben kimsenin anaslna sövme a ^ ^ bilmiyor. Affedersüı!.. Ha dim.. di Rahmi vürü!.. Valdene demedin mi?.. Konsolos.. Ben Atik Valdeye dedim.. Harb bitti mi Ahmet Beyefen Şimdi de inkârdan gelme!. di! Erkek olan... derken şoför parla Bitti Konsolos bey.. dı: Kim kazandı? ülan ne söyleniyorsun! Ak Şimdilik ateş kes hattında şam üstü pelânı mı arıyorsun! biz olduğumuza eöre karsı taraf Bu sırada bizitukiler de araba kaçmış.. dan indiler.. Ctraltan da adamlar Ve tekrar arabaya bindilertoplandı.. Rahmi habire renesini tutuyordu. Ne olmuş? Ne olmuş?.. Konsolos sordu: Rahmi: Kroşe mi yediniz? Hem ters yoldan geliyor, hem Yok Konsolos bey, kafa yede anama küfrediyor. dim çeneme.. Şoför: Ahmet: Yahu! Ben 4tik Valde dedim. Aslına bakarsan Konsolos Şimdi de inkâr ediyor.. erkek bey! Rahmi dayağı hak etti. Çün olan.. küm. adam Atik Valde dedi. Bu da valde anladı.. maraz? çıkardı.. Rahmi: Ahmet ağabey.. sen de hep kabahati bana "lulursun! Herif anama.. Ahmet hiddetle: Sus be! Ne küfür etti, ne bir şey! Sen kabadayılık tasladın! Dayağı da yedin.. Konsolos: Hilmi beyefendi fena döğüsmedi. yalnız kollan kisa olduğun dan kendileri vutnruk yerken ba vavı döğüyorlardı.. Nuri: Hay babana rahmet Konso Bırak vakanu yahu! Git işi los bey. Ha pu Rehmi böyledur. Konsolos: Monşer! Ben rahatsız oluyo ne.. diye Rahmiyj itti.. Rahmi: Rahmi, şoförün aşağıdan almanım. Eğlenceye mi gidiyoruz, kav Sen sus ödlek adam.. biı sına bakarak daha da kabardı: döğüsürken sen takside. gaya mı?.. İtme ulan! Affedersin! Ayıp Şoför: Ahmet: Arabayı bekledi ağabey! Ka Biz sana yedi buçuk kâğıt ettim. de de oırakayım.. Şoförün bevni attı. içeridekiler sıği çatlakmıs \m... Haydi buraya vereceğiz. İsine eelirse pötür. kadar.. deyince birer birer indlgelmezse bırak biziı . yakanmı.. de haçırıştılar.. Ne kesivorsun volumuzu.. bix ler.. Taksim meydanına doğru TÜ Ne ise: buraya kadar çeldik.. rüdüler. götürelim.. ben orta verde volcu Atik Valdeve pıdivordukAhmet .isın içındekı yanhşlığı İVIeydan gırland halinde renkli indirmesini bap tutmam. ınsanın ampullerle ışıklanmıştı.. kısmeti kesilir.. vnksa on kâğıttan anlamıstı. lâkin öteki şoför: Eyvr uzat.na be! Dedim işAhmet Rahmiye: bir para aşaçı eitmem Taksimo! Rahmi! Unutma! Cumhuriyet Sen gene gitme!.. Bizi götür te.. ne olacak! Canımı mı alacaksin! dive arabadan atladı.. ve Ratı bavrammda Azapkapıda dayak ye de.. Ağabev. kızıvorsun ama, bu minin iistüne v'irüdü.. Ahmet diğini! dive alav ederken Rahmi arabanın ayda 2000 kâğıt bonosu müdahale edecek oldu.. lâkin ö çenesini oğuyordu. Karadenizlmm.. Arabadan anlaraazsın sen! Senuı işin denizde.. bizim isimıı kararia.. Öyle miT öyle... Ahmet lâfa kanştı: Sen masraflı araba slmışsın? Oldu bir kere ağabey!. Gösterişli araba diye aldık.. sekiz silindiri hesaplamadık.. Allah seni inandırsın.. 80 yapamıyorum dört şişe ile.. beni yiyor namassuz, yiyor vallaha!.. DENİZ KU\TETLERİ K0MUTANL1GI Monica Vitti ve Terence Stamp: Modestj Blaise ve arkadaşı Willy Garvin'i canlandırıyorlar... da, Bram Stoker adlı bır ya/arın muhayyilesmden doğan. Kar pat dağlarındakı şatosunda yj(As^ault on a queen) şajan kan emen canavar barof, Tönetmen: Jack DONOHUE, Drakula'nın seruvenlerı de. ıık Ovuncular: Frank Sinatra kez 1930'da fılme alınmıştı; bas Virna Lisi Tonv Francirolu de sonrarian korku fılrrnposa Richard Conte. Renkli rınde buyuk ısım yapan Beîa bir Paramount filmi (DüuLugosi oynuyordu. Bu turur va'da). kaynakları, ne yazık kı kısa zdDenız altında defıne arark'.n manda kurudu, tukendı. Yılîor bstnıış bır Alman denizaltısı bu sonra, korku fılmlerinın gcdıkli lan bırtakım seruvencıler. omyonetmenı Terenee Fisber tararıp yuzdurdüklerı bu denizal'ıy fından yeniden ortaya çıkarılnıı la korsanlığa başlar, unlu Q '«Drakula» da. yıne eskı hıkâyeeen Marv transatlantığınl sovler tekrarlanıyor . Insanların u>"mağa kalkarlar. Çocukları beiki permekten hoslanmaları gerçcgı kandırabilecek olan bu hikâjtdeğışmemış olabilir.. Ama, bu yi, yenılerden Jack Donohue. nun ıçın biraz yenı nuraaralr kahplasmış. monoton bir bıçın.bulunması gerekıyor herhalde.. de anlatıyor. Okuyuculann'hepBu türun iflâh olmaz meraklısi, ıçler acısı bıçımde rol kesiları gorebılır. yorlar.. Kötü bir fılm.. Seylr ve Hidrografl Dairesi BaskanlıÇından bildirilmistir. DENlZCtLERE VE HAVACILAKA 124 SAT1I.1 BtLDtRİ 1 ilâ 3 Kasım 1967 ve 6 ilâ 9 Kasım 1P67 tarıhlermde 09 45 ile 16 00 saatlerı arasında aşağıdakı noktalan bırleştıren saha ıçınde seyretme. demirleme, avlanma ve bu sahanın 5 000 metreye kadar olan yüksekhği can ve mal emniyeti bakımından tehlıkelialr. KARADENtZ RUMELİ KARABURCN AÇ1KLARI 1 nei nokta: E. 4954 No. lu Karaburun fenerinden 323 derece ve 4 mil mesafede enlemi 41 derece 24 dakıka Kuzey. Boylamı 28 derece 38 dakıka Doğu olan nokta. 2 ncl nokta: Enletnı 41 derece 29 dakika Kuzey, Boylamı 28 derece 41 dakıka Doğu S ncB nokta: Enlemi 41 derece 34 dakika Kuzey, Boylamı 28 derece 28 dakıka Doğu 4 ncü nokta: Enlemi 41 derece 29 dakıka Kuzey, Boylamı 28 derece 25 dakıka Doğu DENlZCtLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUÎURULTJR. (Basın: 25024/12860) Denizde Soy^un Karayolları Genel Müdürllizü 15. Bölge Müdürlüğündeır. KASTAMONU 1 C4§ no 40) lira tahmini bedelli (3.608.28) lira geçici teminath Bölgemiz ışçilen için kumaşı daire tarafmdan verilerek dığer malzemesi ile 1064 takım kışlık elbıse ile 576 adet Kep"ın diktırilme ışı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ek"=ı]tmeye çıkarılmıştır 2 Sartname her gun mesaı saatları dahilinde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Sube Müdurlüğünde, İstanbul'da Karayolları 1. Bölge Müdurlüğünde ve Kastamonu'da Karayolları 15 Bölge Müdürlüğünde göriilebihr. 3 Eksiltme 4. Kasım. 1967 cumartesı gunu saat 11 de Kastamonu'da Karayollan 15. Bölge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 4 Tâliplerin eksiltme günü saat 10 a kadar 1967 yılı vızeli Ticaret ve Sanayi Odası belgelerı ile 2490 sayılı kanun hukumlen gereğmce tanzım edecekleri zarflarını Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak Komısyon Başkanlığma makbuz mukabilinde vermelerı ılân olunur. Postada olacak gecikmeler kabul edîlmez (Basın: 24362 12862) 222 Ton Gıda Maddesi fha!e Edilecektir Gerailerimizin 6 aylık gıda maddesi ikmâli işi ihale olunacaktır. Bu ise ait sartname teşekkülümüz İlcmâl Müdurlüğünden bedeli mukabilinde temın edılir. Kapah teklif mektuplarınm 9/11/1967 perşembe gunü saat 14.00 e kadar teşekkulürcüz Ikmâl Müdıirlıiğüne tevdii ilân olunur. D. B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DrakulaKaranhkSar Prensi (Dracula, prince of darkness) Yönetmen : Terence FİSHER Oyuncular : Christotopher Lee Barbara Shelley Renkli bir Fox filrai (Fitaş, Yeni'de) Korku fılmlerı sınemada oldum olası rağbet goregelmiştır. Bunda, perdede. esrarengız şatolann karanlık korıdorlarında vampırler, hortlaklarla boğusan kahramanları sevrederken, koltuğunda emnıvette olmanın seyircıye verdığı rahathk duygusu nun, ruhbılim«el yönden. ınsanın duymayı sevdisı. aradıgı bir hıs olmasımn rolü büvÜKtiir. 1910'larda Louis Feuillade" ın «Vampirler» sensmden sonra Alman dışavurumculuğuoun (ex pressıonisme) son etkılerinl taşıyan Jame» Whale'ın «Frankenstein» ları, 1930'lardan basU yarak bu tür filmlere yenıdcj' büyuk ılgi doğurmuştur. Bu ara nöbet^i eczaneler istanbui sinemalar ALEMDAB: (22 36 83) Dokuzuncu Harıciye Ko5u«u AYSU (Karagurnruk) Kiralık Kadın, Ekrem Bor« Fatma Gırik BULVAR: (21 35 78) Dofcuzuncu Hariclye Koğuşu CL'NEŞ: (21 61 40) 1 Bank» Soyguncuları, 3 Haydutlar Kralı D?EK (22 25 13) Dişl Jame» Bond KULÜP. (22 72 77) Bır Sofonln Glzll Defterl MARMARA (22 38 60ı Belâlı Dortler MELEK: (Eyupt (21 58 76) 1 Dokuzuncu Harlcıye Koğuşu, 2 Bır Şoförün Gizli Defteri RENK (21 15 25) Profesömn Aslanı SAFAK (22 25 13) Denizde Soygun TIVAZTEPE: (71 65 18) Kumarbaz ve Karısı YENİ (Bakırköy (71 68 28) 1 Karaoglan, 2 Blr Şoforun Glzll Defter) tiyatrolar ARENA TIYATROSU: (49 49 84) ıSASAFRA DALLAR1NDAKI RÜZGAfl». Her gece 21.15, C r s , C.tesl, Pz 18.00 do AZAİ4 TIYATROSU. (22 83 48) GönUI Ülktl U a zantet Özcan toplulugu I A Y R I L M A K S A MAKSADIN. Çrş.. C.tesl, P ı 18.1S te Heı gun 21.1S te. P.tes! tetnsıl yofctur. BAKIRKÖY TIYATROSU: (71 59 49) «BAZILARI KIZ SE\'ERn Ker gun 21.15 Pz. 15 00 TKaragoz Hacıvat Gizll Ajan> çocuk oyunları. C tesı, Çrs. 15 00 de BUYÜK TİYATRO (Nejat Uygur) (27 71 86) «AYYAR HAMZA» Salı hariç her gun 21 15 te Çrs. C.tesl, Pz. 1615 t« ıREDKİT» Çocuk Temsilleri. C tcsı, Pz. 14 00 te DORMEN TİYATROSD: rŞAHANE DUL» P. tesl han c bet gece 21.15. Cr». 18.00. C tesl. Pz. 15 00 de .FATIH rtYATROSD (22 01 71) «DAYAN BAH RIYELİ» P tesi hariç het pân 21.00, Pz. 15 30 da. tYAKUT BALIKı çocuk temsilleri Çrş. 14.30, Pz. 11. de GEN AH TtYATROSü: (49 31 09) ıFOLİSLER» P tesi harie her gece 21.15 C test. Pz. 15.00 de. GÜLRİZ SÜRURİ ENGtN CEZZAR FATIH TTYATROSÜ: tAYKIRI» Salı, Çrş. 18 00 ve 2: 15 te, C tesl. Pz. 18.00 de. «KELEPÇE» Prş. Cuma Ctesl, Pz. 21.13 te. Çrş., C.tesl. Pz. 15 00 te. KABAKE TİYATROSU: .VATAN KURTARAN SABAN» Her gece 21.00 de KENTERLER: (44 36 73) ıBÎR GAHjP ÇİFT». Prj. Cuma, P.tesl 18.00 tMÎKADONTJN ÇÖPLERİ» C tesl. Paz., Salı 18.00. P.test 21.13 te KÜÇÜK SAHNE: (49 58 52) MOcap Ofluoglu Tlyatsu. tPEPSİ» Her gün 2143 da. Çarsamba. Cum&rtesl Pazaı 17.00 de KUÇÜK TİYATRO (27 98 72) «DELÎ DOLU. P tesl hariç her gece 21.15 te, Çr?., C.tesl, Pz. 17.00 de ORALOĞLÖ rtYATROSD: (49 49 35) ıKADlfJLAR IIH DETRSE. P.teal h&rlc. her gece 21J0. Çrs. C tesl, Pz. «aat 15.00 de TEPEBAŞ] TTYATROSÜ: (44 XI S7) c E V V d ZAMAN tÇÎNDE» P a a u l » L Çırjamba. Cuma. XI de. Pazartesl 13^0 da ULVİ OHAZ TtYATROSTJ (Aksaray KOçuk Oı>eradaı (21 37 22) cMASALAR» P.test, Salı h&riç. her gece 21.13, Çrfl., Pr»., Cuma 18.13 «ifÜSTKREK EV> P.tesl, Salı, 18.13 r e 31.13 U . Pazaı 13.00 r e 18.13 te fcSKUDAR TtYATROSTJ: (38 53 11) KOCADAÖLAR AĞASI. Cuma hariç, her gün 3100, Pz 15.SO da ıHAPSrRIKLI KRAI» çocuk tenuillerl. Çr». 14.30, Pz. 11.00 de BAKIRKÖY: Bakrkoy, Aytaç. Kuçukçekmece BESIKTAŞ Yenl, Yenl Sıfa, Parlak, Yeni (Levent) BEYOĞLU: Güneş. Tar.san, G u n seli EMINÖNÜ: Evliyazade, Ersoy, Beyazıt Halk, Sultanhamam, Sarım EYÜP:: Güven, Büyuk, Yeni (Ranu>, Silâhtar FATTH: Bıngul. C^jzhan, Merkez GAZIOSMANPAŞA: (Kuçukkoy) KADIKÖY: tnutas, Pars, Rıhtıra, Kızıltoprak, Boftancı KARAKÖY Sema KASIMPAŞA: Azim. Yenl (Halıcıoğlul SARIYER Alâcttın EmirEân SIŞLİ: Tesvık:>e, Zanbak. Şahin. Mcral CSKÜDAR Tunusbağı, Ümıt, Beylerbeyi ZEYTINBURNU: Sağlık Eangöl, ŞİIa Özcn. Yeni Sıfa, Balat Kocamustafapaşa, bevoâlu AS ı41 63 15ı Çılgın Kız (Rıta Pavone) ATLAS: (44 08 35) Banka Soyguncuları DUNYA: (49 93 81) Denizde Soygun (S.hafU) EMEK: (44 84 39) Cılgm Kız (Müzlkal) ERKOÇ: (47 07 82) J Aglayan Kadın, a Malkoçoğlu FİTAŞ: (49 01 9«) DraSrul» (tng.) KERVAN: (48 04 23) Blr Sofönin Glzll Defteri KONAK: (48 28 08) Profesörün Aslanı LALE: (44 35 95) Tıkılan î u v » LEVENT: (63 55 S9) Çalınan Madalyon LÜKS: (44 03 80) Blr SofSrtta Glzll DefteH RÜYA: (44 90 07) Dokuzuncu Hariciy» Koğuja SİTE: (47 «9 47) DIsi Jame» Bond SAN(48 87 92) YiloUr) Yuv« YTCNt KfELEK: (44 «3 89) Dt«l Jcmca Bond 40 Adet Arka Aks Uzun Tu 5094 45 Adet Arka Aks Kısa Tu 5093 Demir Cevheri Satınalınaccıktır SATIN ALINACAKTIR. Türkiye Demir ve Çeük İşlelmeleri Genel Ml'dürlüğünden: KARABÜK 196C yıh ihtiyacı oiarak Genel Müdürlüğümüzce K ü kürtsıiz Demir Cevheri satınal'.nacaktır. Bu işe ait şarrname ve sözleşme ömeği: 1 Karabük'te Genel ^Tüdürlüğümüz Malzeme tkmâl Mücîürlüğünden, 2 Arkara'da Ziya Gökalp Caddesi Yüdız Han'da Ankara Mümessilliğimizden, 3 İstanbul'da Karaköv Okcumusa eaddesl Şair Eşref Sokak Bevaz Han'da tstanbul MümpssilliSmizden, 4 İzmir Sanayi Odası; Sivas: KRvseri; Balıkesir; Nigde ElâzıS: Malatva; Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odalan Başkanlıklanndan; bedelsiz olarak alınabilir. Isteklilerin, sartname va gSzleşme 5rneğimiz esaslan dahilinde hazırlıyacaklan kapah teklif rrektuplarını geçld teminatlarıyla birlikte en g«j 17 Kasjn 1967 cuma gunfl saat 15.00 e kadar G«nel Müdurlüğümüzde bulundıırmalan llftn olunur. (Basın 24979/12881) İ.E.T.T. İŞLETMELERİNDEN : 1 Yukarda yazılı malzeme mektupla flyat r e teklif U teme usulfl ile lhaleye çıkarümıştır. 2 Teklifler kanunl nlapettekl teminatla birlikte en geç 8/11/1967 çarsamba günfl »aat 16. ya kadar Levazım Md. lüğu Dahlll Satınalma Servisiııe tevdi edilecektir. 8 Bu İse ait şartnameler Metrohan Lerazım Md. lüğfl D a bilf Satınalma Serviainden bedelalz olarak temin edilebillr. 4 tdare thaleM yaprp yapmamakta, kısmen dUedltiiM yapmakta MrbeatUr. yapmakta gerekli " teieffonlor tikvardım Haıtshanrai ti 3 oc C Cerrahpa;* Hastahanesl 21 10 5) Gursrja Hastahnnesi 1i to üü Hfısetti Hastsnesi 31 ze 80 • 21 43 91 NUmune Hsstahanesi 3e M O Sıhhj tmdat: Hfvufilu 44 49 o? tstanbu) 21 19 Vi OskOdar Sfl 13 36 KııdTiT Ha^tnhnnpsi 1.1 90 12 Z^Tnep Kâmll S8 m 50 Türk Hava rollan Bileı Sstıs. <44 «7 00) Danısm» (44 03 96) Hava Aianı (73 83 73 73 M 40) Devlel DemtryoHan Havdarpasa (38 04 fS) Slrkecj in 00 M) Denlıyollan (49 18 9«) tafll günlert (44 03 07v SehİT Hn'lsr, (44 45 <O\ Telefonla Telgral • 04 kadıköv ATT^ANTIK: (55 43 70) Serseri Turl»t BELEDİYE: (53 SS 14) Çalınan Madilyon CEP: (38 08 83* Cehennem Harekitı CELtKTAŞ: (Maltepc) (53 SS 07) Oveda (K. Tlbct) EFES: (38 35 84) Enıyl Carjı KENT: (38 98 12) A n Hatırılar LALE: (38 51 B8) Blı Soforüo Oizl] Dcftrrl OPERA: (38 08 21) Btr Soförün Glzll DefUrl ÖZEN: (38 99 94) Tıkıluı TuT» REKS:: (38 01 U ) Denlzd* SOT«UD (T^inatra) StNEMA 83: (55 10 84) Dagda Nlklh (F. Sinatra) SÜREYYA: (38 08 83) Belftlı TatU YENt: (53 41 28) Kar» D»vut (KarUl Tibrt) (Ba*ın 25087/12876)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle