24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
fcR ROMAN KİTAPLIĞINIZA YEH) BİR «. En Büyük Yazarlann En Gvrel EwrWri ŞAHESER ROMAN LAR * Bu <UCKİ romanlan okudunut mu ? > Keoroo: JOSEPHİNE <n. b « M 5 u * •: BİR G91GENİN ARDMDM ı u ^ MUBAREK TOPRII ı ı s u VALSE DIVET U J u Her fcitsp j^3İdız]ı kabartma bez altll 5 renk ofset ceket kapl) y^"v | " N " I V 1 44. yı/ sayı 15535 umhuriyet KTJRUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar • 22 42 90 22 42 96 IstanbuJ Fosta Kutusu: İstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 39 Cumartesi 28 Efcım T967 Eyüp Han Islânı Ortak Pazarı kumlmasmı istedi INÖNU, DEMIREL, ATASAGÜN VE SINAY.. İsrail Başhakanı «Savaş geride kaldı, îakât bitmedi^ dedi (Dış Haberler Servisi) TEL AVİV İsrail Başbakanı Le\i Eskol, .Savaş geride kalaı. fakat wna ermedı> demistir. Savunma Bakanı Mose Dayan da, dün son çarpısmaların >er aldıfı Kanal bölgesini gezerken, «t"=raırın sıvasptıırn denı«medığıni» söylemiş, Arapiar la doîrudan doğru\a muzakere istemistir. tsraillı bir komutan ise, Arapların Kanal bölgesinde Mğıııak yaptıfını bildirmistir. Bu arada, Sovyet •lzvestıa» gazetesi, Ortadogu'daki durumun .Son derece \ahım» oldusunn yazmıstır. Gazeteve eore. eski «a\asın kıvılrımları. yenıden hü\uk bir yan^ına >olaçabilır. 1raıl Basbakanı Eskol. ozetle «o\le konu^mustur. «Modern silâhlarla donatılmıs, herhaıııti bır «aldırıyı defetmek ıçin seferber halde 10 binlerce askerı elaltında tutmak zorundayız. Arap \dneticiler hareketlerınin valnız safcdmuva da^anmadığını defaiarca ^östermislerdir. Gene de ıtosterebiliriz ki, Nâsır'ın müttefikleri Hiısır'ı >eni hastan tanklar. npaklar ve dittr silâhlarla donatmakta acele etmislerdir. Nâsır da tsraıle karsı sa\a«ı vrniden baslatmak tasavvuruno ilâna devam etmrktedir.» (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Suçıınu Orhan itiruf eden 'Yengeme ateş eden benim. Gürhüztürk tutnklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Viranşehir eski kaymakamının üvey kardeşi Orhan Gürbüz türk, Esin Gürbüztürke tabanca ile ateş ettiğini itiraf etmiş ve tutuklanmıştır. «CEAT0T4 K1RGIMZ. FAKAT BİZ, Bl/\U Çarpışan tankerler önceki gece Kız Kulesi açıklarında birbirlerınin uzerine düserek çarpısan Sov>et tankeri .Duruzba» ile Yunan tankcrı 'Elenı M», zarar tespıtlerinden sonra düıı aksam \ollarına de\am etmıslerdir. <Duıuzba» Karadeniz'e, «Elenı M ise Ese denmne çıkmıslardır. » Lıman Bolge Müdüru Orhan Karamanoğlu'nun Baskanlıfındaki Kurul, eemilerin setirlerinde bir sakınca gbrmemistır. tlk tahkikatta. 'Elenı M>de 400600, <Duıuzba>da 500 bin liralık hasar tespit edilmistir. (Re^ımde on kı«mı ezılen Yunan tankeıı çorulu\or) Değerli bir konuk akıstan Cumhurbaskanı Mareşal Eyup Han misafirımız olarak ikı gündür Ankara'da bulunuyor. Turk ve Pakistan milletlerı aragındakı dostluğun sağlam temellerıni daha da sailamlaştırmaya jarnacafcından şüphelenmediğiıtıız bu ziyaretin bizim için avnca bir sevınç ka>nafı olduğunu soylemeye lüzum olmasa gerektır. önceki giin Ankara'ya jfirerkrn baskent halkının Sayın E\up Han'a gosterdiği yakm ve gıcak ilgi bunn veteri kadar ispatlamıs olraalıdır. Türkiyc ile Pakistan »rasındaki dostluk bağlannın tarihsel kaynakları bzerinde urnn boylu durmak raümkündür. Dostlnğun en gbze çarpıcı yanı ise Türkiye' jı Pakistan'a, Pakistan'ı da Türkiye've yaklastıran üiskilerin her iki devlet resmen kunılmazdan önce baslamıs olmasıdır. E\et, 1920 yıllarının Ankarasında biz Türkler yabancı istilâcılara karsı bir ölum kalıra savaşı verirken ortada ne Turkiye Cumhnnyeti, ne de Pakistan Cumhuri\eti dive ıki bağımsız de\let \oktu. Emper>alistler bizi sömurselestirmek istiyorlardı. Pakistanhlar ise Hintli kardeşlerıjie birlikte yüıvıllardır ı»ten sömürgelestirilmis buluım\orlardi. Devletler yokta ama milletler vardı. İste bu mılletlerden tutsak hayatı süren Pakistanlılarla Hintliler, empervalistler elinden canını kurtarmava çahsan bız Turklerin zaferi uçruna yalnız dua etmekle kalmadılar, o zamanlar bizım icin ölçülemiyecek bır değer tasıvan maddi yardımda da bulundular. Tarıhimizin en kara çünlerinde sınavdan geçıp perçinlesen bu dostluk, Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarına ka\ustuktan sonra da yıldan yıla güclenerek gelısmıstir. Milletlerini sömürçelikten kurtarmaM basaran binuk lıderler Ataturk'ıi daıma essiz bir ilham kaynaÇı olarak çörmüsler, bunu her \esile ile tekrarlamayı da ze\klı bir çörev bilmislerdir. Bııvük hderlerın en sajgıdegerlerınden bırı olan Sayın Eyüp Han da bu noktavı hıçbir zaman ihmal etmemektedir. Nitekim önceki giin Ankara'da uçaktan iner ınmez, ayaçının tozu ile gazetecilere verdiğı kısa demeçte «Aramızdakı bağlar, valnız aynı kaderın \e gecmısın mırasçısı olmaktan ılen gelmemektedır Buyuk Ataturk'un mucadelelermrien, basardığı eserlerden alav ğırrrz kuv\et de bızı bırlestırmektedır» dıyerek Büyük önderın «fikrijat» ına olan bağlılığını açıkca bır daha belırtmıstir. Dost Pakistan'ın kadennı iviye dofcru gelıstirmekte basarılı calısmalarını izlediğimız \Iaresal Eyüp Han, dıs polıtikada uyduluktan sıddetle sakınan ve ulusal bafımsızlığa her seyden fazla önem veren gerçekci bir liderdir. Bu politıkayı güderken Batılı devletlerle olduğu kadar Doğulo buyuk komsuları ile de İM geçinmek gere|inı ön plâna Blmıs ve hem Sovyetler Bîrliği, hem de Komünıst Çin'le dostlnk lliskileri kurmustur. Pakistan'ın henüz anlasamadığı bir devlet varsa, o da, yüzyıllar boynnca kader birlifi ettigi Hindistan'dır. Keşmir sornnn bir türlü çözümleneraediSi ıçin ıkı kardes milletin arası bır türlü dfizelemeraektedır. Etnik olmaktan ziyade ekonomık ve stratejik nedenlere da\snan bo anlasmazlıSın çideHlmesı ^alnrz iki mıllet hesabıdiinva barısı be«abına büyük bir kazanç olacaktır. Bnfün Hindistan'da 40 milyon ka TORPİLLEMİYECEĞİZ.. CENTO, KÖR TOPAL DEVA M EDECEKTİR* ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Pakistan Cıunhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han, Türkiye Cumhurbaşkaıu Cevdet Sunay ile dün yaptığı görüşmede, <^CENTO'ya kırgınız. fakat biz, bunu torpıllemiyeceğiz. CENTO, bugünku seklivle körtopal devam edecektiı> dcmiştir. Otobüs satışlannda aracılar kaldmlıyor Piyasada 500 bin liraya satılan fabrika, otobüsleri peşin 276 liraya bin verecek Ör.cpkı gun gazetemızın Aııkara Burosuna gelerek olaylı ılgısı bulunmadığını so>ledık'en sonra polıse teslım olan Unar Gurbuzturk ^abaha kadar devim eden sorgusu sonucunda su.utıu ıtıraf etmı>: ancak Malıve f .kanlığında hesap uzmanı M n a ağ^beyM Şahın Gurbuzturk'un ORHAN GÜRBÜZTÜRK olajla hıçbir ılgısının bulurma • dıgını soylemıştır Ankara Emnıyet MuduriuĞ'J BÜLENT ECEVİT tkıncı Şube Muduru de, tahklkatın sonuçlandığını. Esın ijuıANKARA'YA DÖNDÜ buzturk'u tabanca ile ağır surette jaralayan şahsın Uıhan Gurbuzturk olduğunu, su(. unsuru Smıt Wetson tabanerfiın ele geçınlriiEinı belırtraış, bshın Gurbuzturk'un olavla ılgı^ımn bulunmarlığının da tesbıt edıldıgını açıklamıstır. (Ark«<!i Sa. 7. Sü. I del Erim, Erten, Asal, Aybar konuştular CHP Genel Sekreterı Ece\it. dun Doiu gezisinden Ankara'va döıımüs, trim. Erten, Asal ve Avb»r ise, birer konnsma yapmıslardır. ! Izmir'de incirler îfco/ı basitli deniz suyu ile işleniyor EYÜP HAN, ANKARA BELEDİYE BASKANI ERKUTTAN ŞEHRİN ALTIN ANAHTARINI AIIRKEN (Kotoğraf Mustafa tSTEMÎ) Saat 11 de Çankaya Koşkü'nde yapılan goruşmeden sonra Başbakan Demırel tarafmdan onuruna verılen oğle yemeğınde ise Eyup Han, «Turkiye, Iran ve Pakistan'dan başka bölgelerde bulunan Müslüman ülkelerin katılabileceği bir ortak pazarın kurulmasmı ve bu ülkelerin katılmaları halinde ticaretin artabileceğini» soylemıştır Eyup Han'ın bu goruşııne karşılık Turkıye'mn, mevcut anlaşmalara bağlı olarak RCD'nın üerlemesınden yana olduğu bildırılmıştir. Görüşmeler Başbakan Suleyman Demirel, Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlıvangıl. Pakıstan Dışışleri Bakanı Pırzâde ve ıki ülkenin Dtşıslerı yetkılılerinın katıldığı bu toplantıda, ozellıkle ikı uike arasında ıktisadi ve tıcari Uişkılerın arttırılması, Ramsar toplantısından sonra ortaya çıkan gelısmeler. R C D'nm çalışmaları, CENTO'nun geleceği gıbi konular gozden geçırılmıştir. Bu arada konuk Devlet Başkanına Kesan Dedeağaç goriışmelermden bu yana Kıbrıs ve Batı Tırakyadaki gelişmeler hakkuıda bıl gi venlmiş ve Pakistan yetkılilerı de Keşmir sorunu hakkuıda Türk Hukumetıni aydınlatmışlardır. (Arkasi Ss. 7, Sü. 2 de) ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Sanavi Bakanı Mehmet Turgut un dun \erdıgı bır demece gore Magınn otobu>:lerı ımalâtçısı ile japılan goruşmeler sonunda, Magirus otobu^ ve mınıbuslerınin satmnda aracılann kaldırılması ve boylece fıyat artışlarının onlenme^ı kararlaştırılmıştır. Turgut'un verdığl bılgıye göre, gorusmeler sonunda şu kaEmek Sermaye rarlara varılmıstır: O «tmalâtçı tarafından yapıİlişkileri Semineri tZMİR Egenın başlıc» uıu lan otobüs ve tninibüsler bedeli pesin odenmek üzere ırnalâtnu oian ıncırın ışlennı'fir.de çıdan dogrudan doğrn.va alınatuzlu su yerıne kullanılan d»nız bilecektir. suyunun kolı basıllı oldus' tespıt edılmıjtır 0 Imalâtçı satıs fıatlarını gaOlava el koyan tzmır Sağlık zetelerde ılan etmek ve tesbıt Muduru Dr Re$at Tanberl; ^o edıler. fıatlardan satmak uzere nu ile ılgılı olarak şuniar. sojhemen harekete geçecektır. lemıstır: O Tesbıt edilen pesın fistlar, «İncirin kurtlanmasını onlemek 41 kişılik otobüs 2"6 bin lira, için deniz suyu kullanıldığı doğ37 kısılik otobüs 256 bin lıra, rudur. beledne tıpı otobüs 235 bin liIzrnir sahıllerınde ve ıçme su ra, Dızel motorlu minibus 46 larımızda koli basilı meıcnttur. bin lira ve benzin motorlu mınibüs 40 bin liradır. Bn fiatlar Körfezdeki kolı basilı oranı bır peşin olup imalâtçıdan alınabilitrede 1000 ilâ 3000 arasında lır. defcisir. Olavla ilfili tahkıkata Mücahit BEŞER de\am edivoruzjt (Arkası Ss. 7, Sü. 5 de) "Cumhuriyet Bayramı,, bugün başhyor Cumhuriyet Bayramı bugun öğleden ıcıbaren baslamaktadır. Bay ram munasebetıvle şehırlerde taklar kurulmuş, resm! daıreler defne dallan ile süs'enmış ve eleStriklerle donatılmı^tır. Bu arada çeşıtlı yerlere gunun onemıni belırten dovızler asılmıştır. Yarın her ılde geçıt resımlerl jrapılacak ve gece askerl bando marşlar çalacak ve gosterılerde bulunacaktır Resrni daıreler ve okullar bugün saat 12 den ıtıbaren tatıle çlrecek ve salı oınu normal çalışmalarına başlıyacaklardır. Ecevit, Ankara'da ANKARA, (Cumburıyet Burosv) Doğu ıllerınde 17 gun a'evam eden bır gezı japan CHP Genel Sekreterı Bulent Ecevit ve berabenndekıler Van'dan uçakla başkente donmuştur. Uçakta, gazetecılere, Doğa gezısınden son derece memnun olduğunu soyleyen Ecevit, jakında Dı>arbakır'da japılacak CHP Partı Meclısı toplantısını «Dogu>a daha fazla eŞilme» olarak nıtelendırmi";tır (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Bnnkacılık sisteminin deâismesi islendi I Iran, tam bir 40 gün, 40 gece havasına girdi (Sait A. TERZİOĞLÜ Bildiriyor) TAHRAN, Önceki gunkü taç gıyme toreni bırkaç saat ıçınde bıtti ama, toren eğlence ve şenhkleri 40 gun 40 gece surup gideceğe benzıyor. Şahbânu; taç giymekle, Muhammet Rıza Şah Pehlevî ailesinın saltanatını garantilemiş oldu. Şah'm gaybubetmde Şahbânu naıplık edecek, 6 yaşındaki Prens 18 yasına gelınce oe, babasının yerıne geçecek. 26 Ekım gunu, Iran halkının unutamıvacağı bir hâtıra olarak hafızalannda kalacak. Bugunde doğan bütun çocuklann hayatı, olunceye kadar garanti altına ahnıp eğıtımleri, veti'tirmeleri (Arkası Sa. 7, Sü. S de) • Mendere», Polatkan ve Zoriu'nun caajiarı Eyube defnedılıyor. Gazeteler İ Cenazelerin tıakli Naaşların nakli konusundaki çelişmeli konuşmalar nihayet bitti. Âdeta taraf halinde görünen cenaze sahipleriyle, hükumet temsilcileri bir anlaşma>a vardılar. Bu anlaşmaja nazaran cena zeler 3 kasım cuma gunü tmralıdan motorle getirilecek, Haliçteki Defterdar iskelesine çıkarılacak, oradan da E\üb'e gotürulecek. Ancak açıklamamn bizim kanaatimize gore eksik kalan yaDinı bu arada ijaret etmek isteılz; Cenazeler Eyub'e götürfilecek «ma nereye defnedilecek?. Belediye Meclisi, Evkafın arazisi üzerinde karara vanp otopark alanını mezarlığa ilhak etti, fakat Evkaf Idaresinin böyle bir kararı tanıyıp tanımayacağı belli değil. Üstelik Eyüp gibi tarihi bir böige için alınan kararın Anıt lan Koruma Derneğinden de geçmesi gerekiyor ki mesele henuz Derneğe de intikal ettirilmemistir. Bu dnrnmda oe olacak? Olacağı galiba şudur; Cenazeler fllhsldka Defterdar iskelesinden Eyübe götürüİMekrlr ama, her halde Bele4l7e M«liılntn tpekülâtif maksatlarla aldığı usulsüz karardaki alana değil, gömülme izni \erilen normal mezarlığa defnedilecektir. Işte açıklamamn eksik kalan ve yakın giınlerde bazı çe\relere yine istismar fırsatı verecek yanı budur. Oysa yetkililer açıklamalannda mevzuat zorunluklarından bahisle, meseleyi kamu oyuna bildirebilirler, bazı çevrelerin elinden istismar fırsatını daha basından almıs olurlardı. Bu yapılmamıştır ve yapılmadığı için hatı edilmistir. Cenazeler konusunda bir önemIi noktaya daha dokunmayı görcv sayıyoruz.. Türkiye bir ihtilâl (reçirmlştir. Anayasa ile yeni bir doneme girmistir. Bu Anayasa 27 Mayıs'ın üzerine oturmakta ve rejim mesruluğunu Anayasadan almaktadır. Duyuyoruz ki eenazeler'in nakll vesilesiyle bazı çevreler bir karşı hnreketin âdeta provasını yapm«k istemektedirler. Ylne duymaktavızfc).nakilden »onra kabirler'ln turbe hıline rettrOmefl Için huırlıklar OLAYLARIN ARDINDAKİ 'î Avrupa Ekonomık Topluluğu U Gucu Bolumu Muduru M. Henze. «EmekSermaye munâsebetleri» semmerının dün sabahkı oturumunda, Ortak Pazar Memleketlerinin 1970 yılına kadar yenıden 650900 bın yabancı ışçı getırtmek zorunda kalacaklarmı bıldirmiştir. Bu ışçı'.erın buyuk kısmı Almanya ve Fransadaki ış gücu ıhtiyacını karşılayacaktır. Bir Ortak Pazar memleketi olan Italya'da bu devre içinde geleceği tahmin edilen 130 bm ışçi, bu hesaba dahil edılmemiştır. M. Henze, geçen yıllarm sonuna doğru ozellıkle Almanya, Holânda ve Belçıkada ekonomık konjonkturün duşuklük gösterdığıni, bu yuzden işsızlığın önemli ölçüde arttığını, ancak bu ülkelerde ekorıomiyi tekrar canlandırmak içın alınan geniş tedbirlerin olumlu etkilerinin önümüzdeki aylarda goruîeceğini belirtmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Buluştuiar Fcner Patriği Athenagoras ile Papa Paul. önceki giin Vatikan'da, Ortodoks ve Katolik dunyalarmı tomsılen buluşmuşlardır. Aleşhur Run, armatdrü Onassis sahihi bulundııüıı Olympic Hava Yollaıından bir uçağı kilise haüne getirmiş \e bı> urakla Patrik Athrnagoras'ı Zürih'ten Vatikan'a eetirmi^tir Bu gezisinde, Patriğe Onassis de e«lik etmi^tir. Uçağm tıstune Barışcılar, Papa Paul \t I, Athpnaeoras» \azıları ^azılmıstır. İki ruhanî liderin, Doğu ve Batı Kıliselerinın birlestirılmesi \e iki kilise arasındaki larkları incelemck üzere ortak komisyon kurulması üzerinde durdukları sanılmaktadır. Amerika'da kadınlar, general ve amiral olabilecekler VVASHİNGTON (a.a.) Amerıkan Ordusunda kadın subaylann general ve amiral olabılmelerıne ımkân veren kanun, Başkan Johnson'm onayına sunulmuştur. Şimdiki halde hava, kara ve deniz kuvvetlerınde albay rutbesınde bırer kadın vartfır ve bunlar bir kadın bırlığıne komuta ettıkleri surece rutbe taşıyabilmektedir'.er Hükümlülerin sevinci Sunay ve Demirel, Iran Şahı'na telefon ederek tac giyişini kutladılar ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Cumhurbaskanı Cevdet Sunay ve Başbakan Suleyman Demirel, dun Iran Buyükelçıliğine giderek, saat 19J0'da Iran Şehinşahı Muhammet Rıza Pehlevi ile 10 dakıka suren bır telefon gorüşmesi yapmıs, Şehinjghm doğum günu ile taç giyme törenini kutlami^'arr^r (Aık*M Sa, 1, Sü. } d«) vardır \e Ejup'de devamlı gösteriler arka arkaya tertiplenecektlr. Ölulere karsı görev yapmayı, onların cenaze tbrenine katılm»>ı anlarız. Ancak, bir karsı hareket hâline geldiği, getlrildiği zaman, tören dinî olmaktan çıkar, siyasî bir mahiyet alır kj : iste o zaman mesrâ rejime karşı bir direnme olayı ortaya çıkmış olur. Hele kabirlerin daimt gösteriler için kullanılması gayri : mesrn davranısa devamlılık sağ lar, ve neticede yalnız kanunlar değil, elbette bugünkü Anayasayı koruyan ve korumakla yükümlıi olan müesseseler, knv^et ler harekete geçer. Huzur yoluna girmek Için çabalayan Turkiyede her halde böyle bir çatışma temenni edilemez, edilmemelidir. Zira çatıçmalann nerde taşlayıp nerede bl teceğlnl bugünkü kansık ortsm İçinde tahmin etmsjfe imkân yok Eski DP'liler, cenaze tören i için harekete geçtiler • Erkanlı ve Yıldırım'ın Sunay'a dünkü telgrafı: "Durum vehamet arzediyor. İZMİR Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın naa^lannın Evübe srömülmeierini izlemek için Egede yoğun bir faaliyet başlamıştu*. lerı kul^ktan kulağa dolamjVtadır Durum. Aydın, Mariia, Denızlı ve Mupla'da da a y ı !• lup eski DP lıler ılçe ve ifr.jlerı dolaşarak halkı tstanbul'a dâvet etmektedırler Dığer taraftan 3 Kasım Cuma euru tzmır'de sıkı emnıve* 'eıibırlerı ahnacak ve potıste ızınleı kaldırılocnktır (ArkMi 8». 7, Stt. Z de) ÜMIT YAŞAR TAŞLAR ve BAŞLAR Yarın ÇumhuriyeVte NADtR NÂDt (Atkaaı Sa. 1, Su. 4 de) Izmır'lı eski DP'lllenn hazırlıklan «unlerdır devam etm»ktt ve 2 Kasım gunu flzcl otonU»lezlı tıtanbui'a hâcektt edecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle