20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet * BASIN AHlJlK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDSB •aMM: NAZ&B NADl • C«Mİ Yajın MüdOrO: ECVET GCRESÎN Tın tflari Müdürü: ESOL DALLI «• Yayaa CUMHUSfyET MATBAACILIK »• T. A. 9. . Ca|alo{!u H«lk»vi aokak No. 3S41 Meyd»nı Edlme Hanı 4DANA Teleftra: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı T n ı r Ap. . Yenijehlr Telefon: 12 09 30 . 12 09 M • 12 95 44 17 II II ( tZMIH: rmipasa Bulvan, Aisaroglu İıhanı 104105. Tel: 31230 BUROLAR oterrr ABONE Senellk 6 aylık 3 aylık Türklye 75.00 40.00 22.00 ve İLÂN Harlel 198.00 99.00 49.50 Bajlı» (MaJcttj) 200 U n I i 4 S Inci sahlfelerti» (Mntimll ta • M • I 1 ocl «aiuieleı Nijan. Nlkah Bvlenm» UOJUID (Mafctu) SS » Ölüm. Mevlit, TesekkUı v* kayıp Bnma S en 100 • Ölüm. Mevllt, Teşekküj (23 cü) i em 1 M SAY1S1 25 KÜRÜŞ 1967 5ıhnın 9 aylık devresınde Shell Şirketi Diyarbakırda bulunan petrol sahalarından 7CS.7H ton yerli ham petrol istibsal etmiştir. Bu miktar Türkiyede i«tıhsal edilen yerli ham petrolün •o 332 sıni teşkil etmektedir. / Halen Shell'ın istihsali, Şirketin mahalli piyasa ihtiyacını ta mamen yerli ham petrol ile karjıiamasına kâfi gelmektedir. Türkiyede yerli ham petrol iıtihsal etmekte olao diğer iki Sırketın 1967 nin 9 aylık devresinîekı ıstihsalleri Ue söyledir: TPAO : 744.344 Ton. MOBtL : 456.522 Ton. Yerli ham petrol istihsali artıyor Iran Şahı (Ba«toratı 1 lnet Mklfedc) U«rmer SarmTdan cıkaralt, «• kis bevas atlı (Macar atı) saitan&t anbssiyle Gülistan sarayına gelecekJer. Taç giyme töreni için bu araba tngilterey» aylarca önce ısmarlanmı?, atların koçuınları, arabanın oturalt yerlerindeSci iîlemeler al tın simle Ljlenmiçtir. Üç gündtir şehri Küsleyen ışıklar dıia jeceden iribarea gece gündtiz yanmaitadır. Taç giyme törenl Gülistan Sarayının Aynalar Salonunda yapılacaktır. Bu tören «ırasında Şahbanu'yu altı nedimesı takip edecektir. Şahbanu, $ah'ın oturacağı Nadir Şahın tahtının yanıntfaki saltanat koltuğunda oturacaktır. Salona Şahbanu'dan uç dakıka sonra tmparator Şahinşah Arvamehr (Aryaların yıldızı) 10 yaveri. saray veziri, taç gıynıe komite;i başkanı ikinci veziri yanında olduğu halde salona girecek, Tahran tmamının Kur'andan okuyacajh parçalardan Konra Kur'anı Kerimi öpecek, özel kuşalc kuşanarak. kıhç takacak. Kıraliçe pelerını giyecek, sonra da yıllarca önce babasımn gıydiği cPehlevi Tacı» nı kenal basına yerlestirecektir. Bu sırada 101 top arılacak, camilerde dualar okunacak, ordu bandosu Iran mılli marsını çalacak, halk «Javid sah> (payidar ol) dıve bağıracak. Bundan sonra da Imparatoriçenin tacını ve pelerinini tasıyanlar Şahın önune ooğru ilerliyecek, tmparatoriçe $ahm önünde diz çökecek, $ah da tnparatoriçeye naiplik tacını jiydirecektir. Olayların ArHındaki (BastaraJı I Incl sahifede) bir hüküm verilemiyecektir. Bir yandan otopsi işlemi ı ı l tıhrken. o sırada kardeşinin evine yapılan teeavüz de pek llşi çekicidir. Zira KayMakamın kardesi, gazetemiz vautasiyle rayımladığı bir yan *erisinde meseleyle sonnna kadar ufrasaca£ını bildirmiş, basta Vali olmak üzere, Dojtan Gürbüztürk'ün eşini, ve esine vardım ettigi söylenea aga ile başka agalan itham etmifti. Ru ithamların bemen akabinde eve tecavüz edilmistir. Şi«di Bavan Gürbüztürk'ün 81Mrülmek Utenmesi olaylar «inririnin bir baska halkasıdfr. Hatırlanaca£ı üzere, Kaymakamın esi de yaptıfı açıklamada Vali ile birlikte bau sfsları ve memorları smclamıs ve Dogan Gürbüztürk'ün onlınn haskıiariyle intihar ettifini ileri «ürmüstü. Bn arada Bayaa Gürbüztürk'ün kollandıti ifade tarzindan, bazı husuılan sakladıgi veya k«rk»t«ldtıfrı icin saklamak istedifi intibaı hasıl olmnçto. Işte bn Intiba üzerine ve cesedin «tepsi için çıkarıimasından Snee Bayan Gürbüztürk'fin ortadan kaldırılraak istenmeti gereektcn önemlidir ve isin içinde haşks islertn bnlnndngiına föatermektedir. tUililer artık olayın fiterine bütün tüclerivle eiilmeli, ve penc Kaymakamın Slümfindeki esrar perdesi herhalde rırtılmaltdır. iririr Israil 5 Mısır (Bajtarafı 1 Incl aahifedc) cEl Ahram» gazetesi. Soryet harp gemilerınin, bugün eMr dostluk ziyareti Içln» Port Saide demirleyeceklerini bildir* miştir. Hâlen Kahire'de Sovyet Savunma Bakan Yardımcısı General Sokoioc başkanlığında bir Sovyet a* keri hoveti hulunmaktadır. GtVEVUK KONSEYİNDB Guvenlık Konseyi Süveyş kfcr.ahncla atejkesi lhlâl hareketlerıne bir son \erilmesine dair Kon seyin on geçici üyesinin hazırladığı karar tasarısmı oybirliği 1 le kabul etmiş ve son beş giin gıin içinde bölgede çarpışraalarm yeniden patlak vermesini yermiştir. Kararda ne cumartesl günü Eylat destroyerınin batınlmasmdan ne de salı gıinü üç buçuk 8*at süren çarpışmalar sırasınd* Süveyş kanalının güney ucundaJd hayati önemi haiz Mısır petrol v« sanaji tesislerinin tahrip edilm»sinden belirli olarak sös edllmektedir. Konsey Başkanı Tsuruoka'nın konsey üyelerıne okuduğu re«nl karar tasarısı derhal ve oybirlıjiy le k =b1 edılmişur. >11 den tahkikata baslanmasuu da göz önünde bulunduran polis, meseleyi [Başmakaleden devam] bu yönden de incelemeğe başlam:; Bu kafanın hâkim olduğu bir ortır. Polis özellikle, Viranşehirde Üvey kardeş yeniden tahkikata ba?lanması üzetamda kıral da gelip tepemize çıkrine, o'.ayia ilgisi olabilecek bazı mak isterse buna şaşılır mı?. bulunamadı fahısların Esin Gürbüztürk'ün yaNADİR NADt Tabanca ıle ağır surette yaraNOT: Istanbul'da çıkan bir ga ralanması sırasında Ankarada bulunup bulunmadığını da arastırma lanan Esin Gürbüztürk'ün iddiazete, bir süredir yayınladığı Makonusu yapmaktadır sı üzerine polis Viranşehir Kayson listesine benim de adımı katmakamının üvey kardeşi Orhan mvj. Okurlarımm merakını giderGürbüztürk kardeşler Gurbüztürk'ü aramaya başlamek için açıklıyorum: Aralarında mıştır. pek saydığıra ve sevdiğim kimseler öte yandan Esın Gürbüztürk bulunmakla beraber ne eskiden. Öte yandan Esin Gürbüztürk'e öncekı gece Tıp Fakültesi Hasne de sonradan bu demeğe girmiş, tanesınde verdiğl iladesinde, ken ateş ettikten sonra Kurtuluş. Cevya da herhangi bir biçimde ilgilenher sokağın köşesinde bir taksiye disine ates edenlerin, Doğan mis değilim. binerek olay yerinden uzaklaşan Gürbüztürk'ün kardeşleri Şahin Türkiye Curahuriyeti Kanunlameçhul şahsı Rıza Şah Pehlevi ile Orhan Gürbüztürk olabilecerına uygun olarak resmen faaliCaddesi kavşağına kadar götüren ğinı ıdala etmiştir. Esm Gurbuzj'ette bulunan bir demek uyelerıni şofor dün bulunmuş ve Savcılıkta turkun bu ıddıası üzenne polis aralarına uye olmayanları da koıfadesi alınmıştır. önceki gece Gürbüztürk kardesyarak teshir etmenin politik anlerin adreslerını tesbit etmek lamı meydandadır: Özgur düşünce için tesebbüse geçmıştır. Ga7eye karşı cephe kurmak, ozgur dütemizin Ankara Bürostı da onşünceyi sindirmek, gerici düzene ceki gece meseleyi bu yönden kapı hazırlamak. Cumhurijft 103.00 1*3.10 ele almıs ve Maliye BakanlıSınRrşat 1J7.00 178. Yapsmiar bakahm! Özgür düşünda hesap uzmanı olan Şahin GurHamit 130.00 131. ceden yana olanların da elleri »rbüztürk'ün adresini önceki gün Aziz 112.00 113.08 mut toplamıyor ya. \ # J^ Napol^on saat 20 sıralarında Mülkiyelıler 116.00 117.00 21 ayar kulçe 15.28 15.30 Bırliğınae hesap uzmanı arkadajı Osman Selçuk'tan öğrenmiştir. Bunun üzerine Ankara Bü(Bastarafı I ıncı «ahifede) romuzdan bir arkadasımız OsIerln ve şılep. balıkçı ve araştırman Selçuk'la birlikte Şahin ma gemisi jribı paravanalar arGürbüztürk'ün evin» gıtmiştir. kasına ustaca eizlenmiş olan yarArkadasımız, Gürbüztürk'e, Esin dımcı harb gemilerl de, aynı arGurbüzturk'e ates edıldiğinı. bu tış temposunu takıp etmektedırkonuda bilgısı bulunup bulunler. madıgını sormuştur. Şahin Gurbüztürk. olaym olduğu saatlerde «Gelecçk yıllarda Sovyet dooano1l kursunda bulunduğunu ve ması hatın sayılır, dünyaya ya20 30 a kadar kursu i'lediğini. bu yılmış, şimdiye kadar göriilmemİ5 bir hareket kabiliyetinde ve konuda kursta bulunanların kendünya işlerinde ağir basacak bir disine tanıklık edebileceğini bıldeniı giicü haline gelecektir» didirmiştir. Esin Gürbüztürk'ün Celaaet ve P. Alb. Mehmet yrn katalnk. halen Sovyet dnnaniddiaları üzerine Şahin GürbüzTurelı'nın sevgilı oğullan, masında 50 si atomla çalışan 400 türk, eşı ile 3 yasındakı kızını Gültekın'ın birieik kardeşi, denizaltı bulunduğunu yarmaktabir akrabasımn evine bırakmıs Tureli, Gümüşlü ve Ülkün dır. ve kendi isteği ile arksa'aslanailelerinin guzide evlâdı, D. mızla beraber Ankara BüromuT C. Fakültesi bğrencisi ve za gelmiştir. Arkadasımız, EmIçişleri Bakanlığı memuru niyet Müdürlügü Nöbetçi MüÇok »«TgUi Aıle BüyügümUı dürlüftüne telefon ederek Şahin (Bastarafı 1 ınct sahifede) KİRİTAZ EKEN'in ERTEKİN TÜRELİ Gürbüztürk'ün büromuzda oldudefil is emniyeti ve prestij ba(Kasımpasah Çiçekci) 25/10/1967 tarıhınde vefat etğunu. kenriisinin ifade vermek kımından da tatmin edilmesi T«f»t ett:ğıni teessurle bildirlmiştir. Cenazesi 26 '10/1967 için Emniyete gıtmeye hazır olçek önemlidir» demış ve Turkıriz. Cenaza merssimi 26 Ekim Persembe gunü (bugün) öğye'deki durum hakkında şu yo duğunu biloirnıistir. Bunun üze1967 Persembe günü saat 15.30 le namazını mütaakıp Ankarine Şahin Gürbüztürk, isteği ürumda bulunmuştur: d* Feriköv Bulgar mezarlıgınra Hacıbayjram Camiinden zerine geldiği bürotnuzdan polis«Türkiyede işçiisveren münada icra edilecektır. kaldırılacaktır. Akraba ve ler tarafından Emniyete davet sebetleri, toplv sözleşmeler ve dostlanna teessurle duyuruÇocnkları edilmistir Gürbüztürk. saat 02" grevler yalnız haknki açıdan inlur. Kardesi ye kadar Emniyet Müdürlügü 1celenmekte ve değerlendirilmek Gclinleri AtLESt kınci Şube Müdürlüğünde ifatedir. Halbuki önce haklar ve ve de vermi? ve daha sonra serbest beserî iliskiler ^elir. Meseleleri (Herış Rek.: 2910/12793) Torunlan I genel olarak katı ölçüler ve ka bırakılmıstır. lıplar içinde ele almak do|rn detildir. Her olayı tek tek değerlendirmelidir. özellikle beferi iliskiler yumnsatılmalıdır» K&zan esrafından merhum KeKıymeUl. terProf. Dr. Kemal Tn^un da. I (111 v* birieik rim Hazretlerinin tonınu, mer «Sevk. ininvatif, kalb \c dima| Medlha Bü(tn, oıerhum Dr. varlıgimız hum Muıa Akyifit ve merhume satın alınamaz. tsveren olarak ftıtkı BUfinin nazlı kızları, SelH«yriye AkyiJSifin kızı, Adile FATMA bnnlan kaıanmak lâzımdır* dee«n Sabuneu, Etl Kalaycıoflu'nun Kepenek ve Resat Kepenek'ln mıçtir defrrli ablalan. Sıtkı. Alp BU • TÜMER'in abiası, Sevım BetU'ın annesl. tin'in birieik anneleri, Y. Muh. ebedıyete intikaMesut Betil in kayınvaldesi. Ya Orhın Biigin'hı çok *ev|ili halinin bLrincl yıl»agül Betil. Bike Beli] ve Ahİ L  N yat yoldatı, *«i donumü dolsyı • met Betilin ann«ınn«lerl, Jj\ a. Eeueı tlyle «ziz ruhuna ken. Kerlmoğlu. Kutun. Erem, Ortaklar arasmda. .vakj anithaf edilmek ü Evin ve Tiregol ailelerinin tey laşmayla Ankara'da BankaBADER BtLGtN lere 5» Ekim 9«7 ze, hala ve yegenleri lar Caddesi 14 numarada faiounııt hutalıiından kurtult Cumartni giınü Tenlm*halle bcaliyette bulunan Gur Tıcaret nıruak *ef*t ctmlstir. Cenazeıl FAZİLE ERMANGİX linci duraktekl camlde lkindi Limited Sirketindekı hıssemi M Ekim İMT P*rfemb« günti ojnamazından sonra okunacak kısa bir rahatsızhktan sonra diğer ikı ortağa devırle mez1» nanızını müt<akıp Hacıbay • Mevlidi Serif* «kraba, do»t v« 25I01967 gıinü vefat etmiştir. kur sırketle hiçbır hukukl ram ramiinden ktldınlacıktır. arkadasları Ue arzu edenlerin Cenazesi 26101M7 Persembe litvlâ rahmct eyleyc. ılişığım kalmamıs bulunduteşrifleri rlca olunur. günü cğle namazını müteakıp Eğunu arz edenm. renköy Sahrayi Cedit camiinden AUMI Efl: EmcUI Gcneral Ramtt kaldırılarak Sahrayi Cedlt kabB u 2«55127M Haluk TATARAGAS1 Tttmn. Kızlan: Melek EIristanına defnedılecektir. rnan, Kâmnran Oknmoj Allah rahmct eylesin. »ttiı O|io: Stjtt Ttuner Özel Site Koleji Müdürlüğünden Cumhuriret 12755 Manajars 334512796 •elileriu iıteği üzerine Lise I ve Orta II ye yeni şubeler açüacağından kız, erkek, yatılı, gıindüziü öğrenci kaydma deT E Ş E K K Ü R v»m edilmektedir. Takviyeli Fransızca: İngilizce ve Almanca Aramırdjn ttmansıi ayrilarak bizleri büyıik «cılara garkeden tadrisat yapılmaktadır. mustesna insan Mecidiyeköy Gayrettepe Tcl: 48 42 69 Hv. Alb. Dr. SEDAT OĞUZER'in gerek hastahjı esnasında, gerekse vefatı dolayısiyle jakm alâkalarını Cumhurıyet 12794 esirgemeyen ve her türlu imkanlannı (amlmiyetle kullanan Turk Hava Kuvvetleri uyın komııtan ve mensuplarına. Amerikan Hav» Kuwctlertne. Gülhane Askeri Tıp Akademlsıne. Etimesgut Hava Hastahanesi ve Tüktek thtisaı Hntahanesi mensuplanna, Washington BUyukelçıhk ve askeri aîaçeliklerimîze, acılarımıaı paylaşarak bizlere destek olan arkadag ve aile dostlanna minnet ve teşekkurlerimizin ll*tılme»in« gazetenizln vaııta olmmnı rica edpriz. Ailesi v* •krahaları Sen kendini bil kendini Viranşehir (Baatarafı 1 ln«l tahHede) Şahm Gürbüztürk dün tekrar îkinci Şubeye davet edilmiş ve olayla ilgıli olarak ikınci defa ıfade vermıştir. TÜRKİYEDE BİRİNCİ ÇALIŞMA YILINI DOLDURAN PIA, GÖRDÜĞÜ BÜYÜK İLGİ İÇİN OOST TÜRK HALKINA CANDAN TEŞEKKÜRLERİNİ SUNAR ALTIN Sovyet Deniz Gücü AC! BİR KAYIP URIFESINDE VEFAT Işçi Işveren YENILIK SmilYOR ( î ) Daha erken hareket saatlçri (2) Pazar uçuşları (1 Kasım'dan itibaren) 1CI K1TIP MEVLİT AG1 BİR KAYIP LONDRAYA HAFTADA DÖRT UÇUŞ 12.30 ÇARŞAMBA PERSEMBE PAZAR »n, var., 16.00 17.15 13.50 CENEVREYE HAFTADA İKİ DİREKT UÇUŞ ÇARŞAMBA PAZAR 13.50 varı, 16.00 PARİSE HER SAU DİREKT UÇUŞ k.ik,, 12.30 «an, 15.10 Cumhuriyet 12791 .FRANKFURTA HER PERSEMBE DİREKT UÇUŞ PERSEMBE KOMÜR ÇAĞDAŞ VE GERÇEK "BİR TÜRK MİLLETİ" İÇİN k,ik., 13.50 v.r,, 16.20 I Alaçam Kömür Satış Biirosu Yüksek kalorili TB tozsuz Gediz Tunebilek, Sorgun ve Bolu linyitleri kömürlerinl er apartman ve ijyerinize teslim etmektedir. Izmir Caddesi Kocabeyoglu Apart. 29/8 Kızılay Ankara Telefm: 17 M 13 TERA: 19M/12787 Cenevre ve Frınkfurt'lan Paris vt Brükiel'e uygun aktarmalar PIA size zaman Kazandırır. f Uçuş"5aatterinln''öğle Ozerl otması, sizlere yanm gün kazandırdiğî çioi vanş yerinlze karanlık basmadan ulaşmamzı sağiar. Cenevre ve Londra'ya olan Pazar^uçuştarı sizlere tam b i r j ş günü Ükazandırır. © PIA'nif»"Londr»*sefeHerl erada valntz bir. 5ehrçj|uğramak!a yapıt maktadır. BÜGÜN ÇIKIN tLK SIYISINDİ: Beş adam, beş devir ir Mukaddes darağacı * Memleketi kimler satıyor, milleti kimler sömürüyor? * Fasulye tenceresi ir Komünistler, Üniversitelere nasıl yerleştl? ir İnönü • Bayar çekişmesinin perde arkası ir 1920 de Moskova'dan hükumeti ele almak için gelen 17 Türk komünistini Karadeniz dalgalannda kimler, nasıl yok etti? Yurdun ve dünyanın sadık aynası... • Siyasi düşünceleri ne olursa olsun hakikatleri arıyanlann mecmuası... • Bo$ kalmaş yerini, yirml iki yıl sonra yine kendisinin doldurduğu Rerçek sealeni?... 16 Büytik Saküc: İM Knrti| Genel Dafitnn: Hiirdagıhm İstanbul Dafitnıı: ÖMM Çakıt BnJamıyaalar (Posta Kntıun l«î . bteabol) «dNMMİea tot^ebüirler. İSTAKBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI ÇOCUK TEMSİLLEBİ 1 Kaaım çarşambadan itıbaren Çarfamba aa&t 1430, Pazar saat 11 de FATİH TİTATROSUNDA Ergun SAVm YAKUT BAL1K Müzıkli Danslı Çocuk Oyunu 2 Bölüm 6 Tablo Sahneye Koyan: Ferih Egemeo Müzik: Mehmet Abut Danslar: Birsen Kaplangi^ DekorKostüm: Birsen Ünel ÜSKÜDAR 'TÎTATRÖSCNDA Mehmet Keskuıoğlu'nun HAFŞIRIKU KKAL Müıikll Çocuk Oyunu: 2 Bölüm 8 Tablo Sahneye Koyan ve Danslan Hazırlayan: Deniz Uyguner Müzik: Mtutafa Erol DekorKostüm: Aydoğmus Plâtin Biletler satıça arzedilmjştir. (Basın 25127/12785) KARASI ye naftada 4 ucus Her Pazartesl 1955. Salı ve Çarşamba 19.35 ve Pazar 05.00 Bangkok ve' /diğer önemli Uzak Doğu şehirlerine aktarma imkânlarıyla Bağdat, <uyeyt, Dahran^üzerinderr Karaşi'ye. •Her SalTve Cumartesi 19.35 te Beyrut ve Tahran'a .Fazla bilgi^ijin^seyahat acentanızj müraeaat «dinin i Cumhurıyet 12757 $AN StNEMASINDA S KASDM 1N7 SAAT 1» DA Türklye Kızılay Derneğl Genel Merkezinden: Erimegğut depolarımızda bulunan çeşitU oto malzemelerl, sişe kırığı; bez kırpmtıları; köhne çadır ve çeşitli hurda malzeme sablacaktır. Buna ait sartnameler Ankara'da Genel Merkezden, lstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. Satısa arzedilen malzemeler Etimesğut Kızılay depolannda meaat aaatleri dahilirde görülebilir. Teklifler kapalı olarak engeç 9/11/1967 günü saat 16.00 ya kadar Genel Merkece verilrneci aarttır. Fostads vâki gecikmeler naaan dikkate ahnmıyaeaJrtır. (Cumhuriyet 12786) PAKİSTAN HAVAYOLLAR! İstanbul Bürosu: Cumhuriyet Cad. 25, Taksim Tel. 47 79 04 . 47 95 82 . 47 99 10 . 47 »8 47 Ankara Bürosu: Atatürk Bulvarı 77/2, Yenisehir Tel. 17 06 16 ÜNLÜ ALMAN CAZ KUARTETl CAZ T O P L U L U G T Biletler: Bufjündca itibıren ŞAN 8in«maai gi««lerind« satılmaktadır. IMMMMIMMHMIIIMIIHIIIIIIIIIIIIMİIIIIIIMIMMIMMMMIM Bekümcüık: 8831/12T93 [ . « u ı n grgasizujroa: 67.489/12748
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle