19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CtJMHURÎYET 26 Ekim 1967 SAHtFE ÜÇ 50 NCİ YILDÖNÜMÜNDE 1917 İHTİLÂLİNİN HİKÂYESİ îngiltere Ortak Pazar adaylığında ısrar ediyor LONDRA (a.a.APRadyolar) arold Wılson, îngiltere'nin Ortak Pazar adaylığının başansızlıkla sonuçlar.dığı göruşünu kabul etmemekte, bu ao'aylıkta ısrar etmekte ve zamanın Îngiltere lehine çalıştığınt inanmaktadır. Dün Avara Kamarasında, îngilterenin adayhkta" ısrar ettiğini ve derhal müzakerelere gırismeye daima hazır olduğunu belirten Wilson, «Cesaretimizi kaybetmiyoruz» demiş ve Fransız Dışişleri Bakanı Murville'ın konuşmasını ima ederek şunlan eklemiştir : «Bir aniamda zamanın bizim lçin çalıştığı söylenebilir. Anlatılan bazı »özlerin yanlış aksettigi ve bn yanlış haberlere dayanarak çıkarılan sonaçların agılsız ve kabul edilmez oldnjn kanısındayız. Altılar'ın büvfik ÇoJunlujTinnn kesin tntumu, adaylıihmıza karşı ne düsüncede olduklannı göstermektcdir.» Wılson ayrıca, Londrada bulunan Federal Almanya Basbakanı Kiesinger'in, «Basan gağlamak için tlinden (ttlen her spyl yapacağından» şuphe etmediğıni belirtmiştır ÇEŞİTLÎ GÖRÜŞLER öte yandan Lüksemburgda Ortak Pazar Bakanlar Kurulu Ingilterenın teskilâta ahnması meselesmi gorüsmeve dun de devam etmıçtır. Konu, Îngiltere ile gorıişmelere ne zaman başlanacağı soru«u ile dun tamamen şekıllenmİ5tir. Belçıkalı, Holândalı ve Lüksemburslular bu soruyu, «Gelecek yıldan önce» dıye cevaplano'ırmıslar, îtalvan ve Almanlar çok vakında ba«lama?ını temenni etmi'sler, Fran=;ı?lar i=e «tnriltere ödeme deneesini düzeltince ve tnciiiz lirasına ihtiyat para olarak özel bir rol tanımaktan vazteçince» demişlerdir. Murville, görüşrnelerin ba?laması konusunda jartlar ileri »urdüğüne grire, Ineıltere ile vakın bir zamanda gorüşmelere baj lanraaM pek »7. muhtemela'ır. İLYÎCH lUYAy.aEHi87OC OÎİL MUPBTTıŞlNiH OGUIVDU. DEVLET PANI^ANI» oi>£ BASA 300 liraya bir kitap? $UISUÇUVLA İD6M EDILDİ' OİAV LEn »fltnnlırda beş on gfln vel bir mektnp nesretP j m i s t i m . Bir büyükanne ^ pek çalıskan tomnunnn Üniversitede 300 liraya satılan kimya kitabım tedarik edemediği için tahsilini lâyıkiyle yapamadı|ınâan şikâyet ederek bir bayır sahibinin kendisine borç para vermesine delâletimizi istiyordu. Mnhtelif yardım teklifleri arasında Sosyal Danısma Derne|i namına Doktor Fatma Atasaçun Hanım da bize müracaat etti. Aile ile temas temio etti. O iş iyi bir jekilde neticelendi. tlk mektnbu yazan buyükanneden şu ikinci mektnp çeldi: «16/10/1967 tarihinae Cumhuriyet gazetesınde mektubuma neşrederek torunlanmm âcıl ıhtıyaçları ile alâkadar olmanıza çok teşekkur ederım. Neşriyatınız üzerine, Kadıkoyde 7 yıldır laaliyette oldugunu öğrendığimiz (Sosyal Danışma Derneği) Başkanı sayın Dr. Fatma Atasagun bize müracaat ederek torunlarımaan biri için (Türk Eğitim Vakfı) kanalı ile burs temın etmistır. Bu hususta yavrumuzun diğer ıhtıyaçlannı da bizzat sormuşlardır. Bunun için sevincımız sonsuzdur. Demek Başkanı Fatma Hanım verecekleri bursa Eğıtim Vakiının da iştırakıyle artacağını belirtmişlerdir. Bu hususta tekrar minnet v« şükranlarımı gönderirim efendım. Memnuniyeti sonsuz bir anneanne N. Ç. Böyleee bir zorluk giderildl, ve bir bayır işlendi. Ne var ki iyi organlze olmamış her memlekette oldngu gibl Türkiye'de de vidalarla somunlar ayn ayrı yerlerde.. birbirlerinden uzak.. Bnnları bulnp cıvatayı tamaoılıyacak bir tesekkül yok.. Onu da biz gazeteler yapmaya çalısıyoruz. Evvelce ne$retti|imiz mektnp üzerine dört bayır sabibi müracaat etmisti. Her birini aile ile temasa geçirdik. Neticelerin ne olduğunu bilmiyorum. Ne var ki bn vesile ile müşahede ettim: Memlekette böyle mevznlarda yardıma kosmak isteven hayırseverler çok şükür eksik değil. Bu. raemleket için bir kuv vettir. Bir vakitler memleketi kslkındırmak için dev gibi vakıflar kurmus, bayrat bırakmış olan ecdadımızın bn insanî duygnlan torunlarında da var. Dâv» bu güzel knvveti kanalize edip hayırlı vönlere sevketmek tir. lşte «on zamanlarda ortaya çıkan «Türk Eğitim Vakfı» ba yolda pek ciddî ve faydalı bir »dım atmıstır. iyilik yapmak İçin tırsat.vadıfı arasıra bövle vesilelerle meydana çıkan nico hayır sabipleri bn vakfs müracaat ederek memleketin kıymetli ve çalıskan çocnklannın ye* tismelerine yardım edebilirier. Bnndan büyük hayır da yapılamaz. Kolaylık olsnn diye ba vakfın adresini asağıya yazıyorum: Türk Eğitim Vakfı Meclisi Mebusan Caddesi 81/83 Fındıklı Istanbnl Bnada bn bitti. Şimdi geliyornm şu 300 liralık kitap dâvasına.. Ne demektir ba 300 liralık ders kitabı? diye merak ettim. Kitap, vaktiyle Türkiye'ye gelmiş yabancı hocalardan birinin eseri imiş. Ve simdi raevcudu kalmamıs. Sabibi vefat ettifi için kimse de eseri yeniden hastırmamıs. Bngünkü profesörler de derslerini bn kitaptan verirlermis.. Onun için, her yeni talebe bn kitabı aramaya ve buInrsa 300 liraya satın slmays mecbnr kalıyormnş. Üniversitelerde kitap zorluğn vardır. Çünkü oknnan kitaplar barct filem eserler olmadığından aslında çok basılmaz ve zamanIs biter. O zaman da karaborsaya düser. Baska Üniversitelerin kütüphanelerinde bn gibi kitapların beş on nüshası bulnnor. Çocuklar onlardan derslerini yaparlar. Bizde de böyle olmak lâzım. Lâ«m ama talebe sayısiyle kitap mevcudu arasında yakın bir nispet olmazsa o da fayda vermez. Mevcnt kitaplar kapanın elinde kahr. Acaba bazı mekteplerde oldnğn gibi talebeler okuyup geçtikçe kitabı gelen yeni arkadaşlarına devrederaez tni?. Bizler üniversitede oknduğnmnz sıralarda bir çok derslerın kttabı yoktn. Hocalann takrirIeri zaptedilir. sonra bunlar teksir makinelerinde basılarak talebeye forma forma ncuzca satıhrdı. Hnknk mektebinde iken Hnknk Talebe Cemiyetinin yaptığı hizmetlerden biri de bn idi. Ben Umumi Kâtıp olarak bn for maları cemiyet namına satın aldığımız teksir raakinesinde bssar, arkadaslara tevzi edilmek üzere idare memurnmuza O zaman Tevfik Hadi merhnm cemiyetin idare memuru idi verirdim. O da formasını bir knrnşa satardı. Bnçün için Fakülte idarelerl ve Talebe Tesekküllerl bn işe bir çare bnlmaya mecbnrdurlar. 300 liraya bir kitap demek, kitap yok demektir. Cniversiteler Ulebeye derslerini takip edecek eserleri hazırlamakl» mükelleftirler» B. FELEK H H TÜM YAŞANTISİN1. İyBCBkTI ÜSTÜH Bfc ZEKASi OLPU&U. LIALDE, HALDI AMA , KEHDI KEHDtSiM yBT'ŞTI BİR 1RACE. GUCU, OU&ANUSTU BİR AKAOEMiK." İkinci veto E GAULLE'ün tngilterenin Ortak Pazar üyeliğini ikinci defa vetolamasının nedeni, Fransu DısIsleri Bakanı MUBV1LLE Istedlğt kadar .Değildir» desin, daha çok liyasidir. I MURVİLLE'tn Lüksemburg'dakl I «Altılar. Bakanlar Konseylnde . mikrofona eğilip de, «EfendLm. ye I ni üyelcrin katılmasıyla denge boruiur ve Fransanın Ortak Pazar li I derlıği tehlikcye girer» biçiminde | aamirai bir beyanda bulunması zaten beklenemczdl. Tabiî ki, gerçegi saklayabilmek içln «Ingılterenin karşısındaki iktisad! güçlükler» gibisinden bir paravana kullana I caktı. | Ancak paravana, gerçegi saklamakta pek başanlı sayılamaz. Fran I »a dısındaki be; üye kapuıın İngil I tereye açılmasından yanadır. Toplulnğun birçok alanda devletlerüs tü otoriteye sahip Komisyonu da, Bakanlar Konseyine İngiltereye ye {il ısık vakılması gerektiğinl öğüt \ leyen bir rapor sunmuştur. DE GALXLE'ün iktisat ilmine vukufunun «Beşler.'e özellikle Avrupa nın en seç.kin beyinlerlnden, teknokratlarmdan kurulu Ortak Pazar Komisyonuna üstünlüğünil kabul etmek hayli zor. Ama DE GAULLE'e kızmak da hajli zor. Pek az $ey, bir devlet adamının ulusal çıkarlannı ön plânda düşünmesl kadar norrnal olamaz. Ortada küçümsenemlyecek bir gerçek daha var. Neler demiş MURVİLLE? <tngiltere önce sterlini sağ lamlaştırsın, ithalât ve ihracatım dengelesın, sonra kapımızı çalsın.» îngilterenin «Peki derhal» cevabı nı verecegine mütM öfkeye kapılnısı, yukandakl iki »artı, hle degilse yakın bir gelecekte yerine g» tlrmektekl aczinin ltirafı değil mldlr?. Ortak Pazara katılmaya karaTİı olduğuna göre, şimdi Londra ne yapabilir? vVILSON diin, vetoya ragmen, cMüracaatımız bâkidir VB öyle kalscaktır. • demlştlr. Demek ki. •Bfşlerıin yardımıyla Frnnsa üzerinde bnskiya devam edpcHt. Ne var ki. Ortak Pazaruı (2) numaralı üyesl Federal Almanyanın Şansolyesl KİESİNGER, hâlen resmen ziyaret etmekte oldugiı Londrada, baskı metodunu benimsemediğinl WILSON'a açıkça sovlemiştir. KIESINGER'e göre hepimizin tanıdığı DE GAULLE çok mağrur bir insandır. Doiayısiyle baskı metodu soknıez, hattâ zıt sonuç verebilir. .Beşler.in DE GAULLE'e karşı bir kuvvet denemesine glrijmeleri. Ortak Pazann dajplmasina kadar varabilecek bir bulırana yol açabilir. Böylece Ingilterenin üyeliği büsbütıin hayal haline gelir. Avrupa kamu oyunun kahir çoğunluğunun desteklediği Ingiltereyi. uzun vâdede Ortak Pazar dıjında birakmamn imkânsızltgına DE GACLLE'ü ikna etmek gerekir. Kısacası başkı değil, ikna metodu... ERHARD'm yerini alan KIEStNGER'in yeniden Fransaya yönelmesi. Ingiltere Için ciddi bir tâlih•izlik olmuştur. îeni Şansolye Topluluğun genişletilmesinl arzulamakla beraber, Fransanın kalbinl kırmamayı ulusal çıkarlarına daha uygun bulmaktadır. Çünkü Bonn'un Moskota \e Doğu Avrupa ile arasındaki uçurumun doldurulması \e Almanyanın birleştirilmesi ana hedefinin yaklaştmlmasında Fransadan. daha doğrusu DE GAULLE'ün dev şahsiyetinden ya rarlanmayı ummaktadır. Gdrülüyor ki, KIESİNGER'in Paris'i, Londraya tercih etmesi karşısında İngiltere icin dervişler gibi sabretmekten başka yapacak pek az ;ey kalmaktadır. Çünku Ortak Pazarda Paris ile Bonn'un istemediği olmaz. N ESı'TlM BÛK&NUGJMA RüŞ £ igÇOoA PETRSSBUOö ÜHlVEÇS HUKUK IMTİLUJJI VBZMeSJ KABUL BDİLPİ IUTILÂLCI PfLeKLBBl OJU GlZll MABttSİST GBUPLtBLA &IBLEŞTİRU. SIK Slte POLİS TABAFiNOCM si>asnl eiUYCBDU. l'SÇf SlHtFLABlNDAM SAŞKÛ ŞEy aCI .# çajAZ CUJAUŞTV UŞldJ PR0FOSÖKU3ZC&İ BİRİ Ç<N İLKİU İ2U iO'ŞİLK BİR SlNfPTAM AVUKAT TI.AMA,ASILILQÎSI SiyOSErTİ VE&TTIX SABPI BU KONU. R.IŞİ 4J2ASİUDA. NECUAEV'lk/"İUTİUO. KAT£SİZM/". NI.D& ••• BlR PCLİTIK TBCUİŞ VE ÇAIKAA/IS Ö&ME&Y IHTİIM.CI EPeeiVATI YUTARCASIHA OKUYCGDU • ŞUHLA Cunta bakiayı ağzından nihayet çıkardı (Dış Haberler Servisi) jjKA Askeri yonetımın sozcülugunü yapan «Elefteros Koı mos» gazetesı, askeri yonetimin devamlılığının şart olduğunu soylemekte ve: «Şayet ordunun insıvatifi başanlı olmazsa bugunku idareciler ihtilâl >aptıklarmdan da la\ı değil. fakat dogru bir harekete devamlılığı sağlıyamadıkları 1 çın suçlandııılacaklardır. demektt dır. •Eleftero» Kozmos» Yunani«tandakı kokten değişıklikleri tamamlayabilmesı için rejımi en aşağı dort yıl ışbaşmda kalmaya dâvet etmektedir. • İhtilâlin amacı, demokratik ilke lpr«/<la;anan siyasi Jiay^ta donülmesi için gerekli sartları sağlamaktır» dıyen yazar Savas Konstantapulos'a gore, Anayasalar, program larını uygulayabilmeleri için hüku metlere 4 ya da 5 yıl zaman bırakır. İhtilâl hükumetinin görevi ise, gazeteye gore, herhangi bir hükumetınkinden daha büyük ve ciddidır. Nisan ayındaki askeri darbe sonucunda iktıdara geçen rejimi kuv vetle destekleyen gazeteye göre, hukumeün amaçlarından birı de Yunan siyasi hayatını «sıhhatli» bir hale getırmektir. Rahatça'ödiyebileceğiniz cüzi bir taksitle memleketimizin en iyi buzdolabına sahip olmak ve A 1 Fakirlerin zenginlerden istedikleri . liralık büyük ikramiyeyi kazanabilmek için CEKAYİIMaj».> r ÜçuncU ddnyann lktisadl ve ticari ihtiyaçlannın ortak bir ifadesi olan «Cetayir Yasası», varhklı Ulkelera, Yenl Delhl konferansında, «Yeryiisünfitı mutsuzlanna» iktisad! ve toplumsal kalkmmalarını hızlaııdırmak içtn bir faaliyet programı uygulamayı teklif etmektedır. Bu program dört büyük bölümden ibarettir: O Temel Urünlerle ilgill sorunlar. her Urün için ayrı ayrı uluslararası anlasmalarla çozülmelidir Uluslararası mall kuruluş'ar ve kalkınrruş ülkeler. fiyatları ayarlayicı stokların ön fınansmanı na katılmalı, ma?raflann Sdilâne taksimi için de tüketici ve üretici Ulkeler arasında bir formül bulunmalıdır. Kalkınmış ülkeler, kalkınma yolundakı ü'kelerin ham ve yan işlenmlş Ihraç mallanna karşı ithalâtı sınırlavıcı bütün tedbirleri kaldırrrabdır. A îşlenmiş. yan işlenmis maddeler: Yenl Delhi'de aynlık gözetmiyen genel bir tercihli tarifeler sistemi konusunda bir anlaşma tmzalanmahdır. Bu tercüıler sistemi öyle hazırlanmalıdır ki, en az gelişmiş ülkeler bundan va rarlanabilsinler. O 1970 yılına kadar ulusal gelirlerinın bir kısmını üçüncü dün yanrn kalkınmasına ayırmalıdırlar O Sosyalist ülkelerle kapltalist ülkeler arasındaki ticari mübadelenın gelışmesi. kalkınma yolundakı ülkeler zaranna olmamalıdır. 3, Kermızı Hat MOSKOVA (a.a.) Dun Kremlin ile îngiltere Başbakanı W ü son'un Dovmıng Street 10 numaradaki bürosu arasında doğnıdan te'efon hattı açılmıştır. Olağanüstü durumlarda Wılson U a Başbakan Kosıgin bu hat yardımiyle görüşebıleceklerdir. Moskova tle Washıngton arasın da 1963 yılında tesıs edilen doğrudan telefon hattım, geçen yü Cumhurbaşkanı Charles De Gaulie ün Moskovaya yaptıgı ziyaretten sonra Paris Moskova hattı lzlemıştır. AtatOrkeBleff Bugünbir. MİLLET MECMUASI ahnııi Cumhurivet 12759 Kayhan SAĞLAMER I D O6 U M Güler ve Hasan GiritligiPin kızları AY§E PETEK dogdu Güzelbahçe 20 Ekim 1967 Demokrat Partililer! MUH HECMÜASI Cumhurıyet Bugün bir alınız! Reklâmalık: 3819/12783 v\vv\uuvvvuıuuvvuvvuvv\uvvuwvuu\uv\vvvwwvuu*»*v l İSTANBUL MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK OZEL YÜKSEK OKULU Üstünikalitesl*ue\her bütçeye • uygun ödeme sartları sayesinde piyasada meucut bütün markalarm toplamından fazla satılan ARÇELÎK şimdi size 100.000 lira kazanmak için son bir fırsat daha veriyor. ARÇELÎK buzdolabınız^ ifi rVVAKlNA • ELEKTRİK İNŞAATA MİMARLIK BÖLÜMLERİNDE GÜNDÛZ ve AKŞAMruÖRETlMl 1. OKUL BUTUN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMIVNR. 3 TANINM15 VE 5EÇKIN OGUETIM KAOROSU HAZIRLANMI$TtC 3 b KASIMDA OĞRETIM£ BA$LANACAKTIR. T 4 GUNDUZ BOLUMUNE LISE VE DENGI OKUUAR, AKŞAM KÖLÜMUNE,'CRKEK SAMAT*4kVt0(| TEKNIKER VE YAPI ENSTİTUSU MEZUNLARI ALINIR S. AOAY OLARAK YAZILANLAR, SONRADAN ÜNIVERSİTELEVC' Vf» RESMİ1 TÜKSOC * OKUUAIAİ CIROİKURİ TAKOİRDE. MURACAATLARINOA IUŞİKLERİ KE5IÜR. •yakj AYDA 95 LİRA peşin 1.450 lira 6,5 ayak: AYDA 155 LİRA peşin 2.210 lira 8 ayak ı AYDA 185 LİRA peşin 2.630 lira 10,2 ayak: AYDA 210 LİRA peşin 3.050 lira \2J> »yak: AYDA 235 LİRA peşin 3.420 lira 4» Aday kaydı için möracaat: TÜRHOL HAN KAf 3 OAİRE S İstiklâl Cad. 373 Beyoğlu, Tel.: 44 99 73 Telg.: KOItörhiz • Beyoğlu 5 buxdolabınıxiMşimdilanni3...tl00,000 lira Hasanınısl Xmai 7800/1274» M U H MECMUASI Cumhuriy*t 121Sİ Bügtin 6ir< gizli açık Komünistleri alınızl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle