11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtFE ÎKÎ 28 Eklm 1967 CUMHTJRtYET ! •« • • • « • • • • • *• • • •• • • • « TURKİYE ve PAKİSTAN üı birleşmesiyle 5 ülkeyl temsil eden bir kelimedir. Pakistan Dogu ve Batı olmak üzere iki parçadan müteşekkildir. 901 bin kilometrekare yuz ölçümüne sahiptir. tki Pakistan toprağı arasındj 1000 milHk Hindistan arazisi vardır. Batı Pakistan: Aıganistan, Tibet, Hindistan, Iran, ve Hind denizi Ue çevTİlmiştir. Doğu Pakistan Bengal \e Sylhat eyaletlerini Ibtiva eder. Nüfus toplamı 93 milyondur. Bunun 11 milyonu Hindu, 5 milyonu Hiristiyandır. Milli llsan Ordn veya Urdu dilidir. Bu dll Türkçe iie Arap ve Hind dilleritıin karışımıdır. İdare merkezi geçici olarak Rawalpindi'dir. toprak gelir. P akistan, temiı Afgan, K:anlamın» S: SeP: Fençap, A: Kesmir, nir, Tan: Blucistaa eyaletlerüıin bas harflerinın HILELI IHRACAT ve ag p UNER HUKUK Gazi Kemal'in ölösu bunlann dirisini yenecektir Ajanslann bifdirdiklerine göre Tokyo'da protesto f J \ J kisi kaflmıstır. St.ckholm'den Londra'ya, Berl.n den P.r«^^e ka . dar insanlar Vietn.m için toplan.yorlar, yuruyorlar «"|»»«*?n AmerikMun bMkentidir. Ama orad. yap.lan k ^m" « « «•** £' S : tanlar yumıslardır. Hâlen Pakistan da Atatürk' ün resimleri dükkânlan, evleri, otelleri süslemektedlr. Atatürk ve Türkiye hakiında yüzlerce kitap yanlmıştır. Birçok sosyal kuruluşlara ve doğan çocuklara Atatürk adı verflmiştir. Bundan 2025 sene evvel Turk gazetecileri Hindistan ve Pakistan a gitmişlerdi. Geri izlenirrüerini bir konfcrans halinde anlatan üstad Burhan j'elek söyle demişti: «Pakıstan'a bir Turk gazetecı gurubunun geldiğını işıten halk, bizi görmek için 45 gunlük yollardan yaya olarak otelımize kadar gelmişlerdi. Bız sokaklarda dolaşırken yanımıza koşuyorlar sankı mukaddes bir şeye el surer gıbi bıze ellerıni suruyorlardı.» \iiiıııliinliinı aykırı davranışlar I Dr. Hikmet Sami TÜRK çok iki yıla kadar verılebılmek dolajn cezalandınlan tacirlerin ihtedır. Gerçı, binncı defa da ol racat ruhsatnamelerı Tıcaret Ba sa «... icrası... ruhsatname .. fci kanlığınca geri alınır Gen alma ır ahiâk ılkesı olan durustbi vesikay» muhtaç olan bir içüı kesınleşmiş bır ceza hükmj Jjk, toplumsal hayat açısınne ıhtıyaç vardır (3013 sayılı kadan somut bır değer de ka meslek ve sanatı suiUtimal surezanır: Kişinın durust davranı tiyle islenen cürüm ^e kabahat nun m. 10, 13). lete müteallik hükümler mah Tuzel kişılerde, özellıkle tiearet şında bdçkalarmın menfaatı vardır. îç tıcaret hılelerı, vatandaş kumun... yine en çok iki yıla ortaklıklannda «idare meclisi reis kadar meslek ve sanatının tave âzâlariyle bunları imzalarivle ları en azından maddî zaraıa uğilzam edenlerin» aym suçlardan ratır. İhracat hılelerı ise, emn tili» ne yol açar (Ceza Kanunu m. 35, 25). Ama bu sonuç, rurhukurn gıymesı. ruhsatnamenın se de • sonunda dıs pazarlarımızın mün ladece ihraçlarında ruhsatri alınma sebebidır. Oysa adü kaybına yol açar. Tıcaret mallaname aranan maddeler uzerınde kovuşturma, tüzel kişilerin «alâunıa üretîm ve satışı için hukuıhracat taciri taralından islenmekalı mümessUlerlyle imza salâhimetçe kohulan standartlar, sadesıyle ortaya çıkabilecek, aynıta vetini haiz memurları hakkında» ce rasyonel çalışma değıl, aynı zamanda hılelen önleyerek top cırin ruhsatname gerektırmeyen yapılır (3018 sayılı kanun m. 14, 2 ihracat islerine veya ıç tıcarete 10). lumun ıç ve dış ekonomik menyonelmesıni de engellemeyecekfaatlerini savunma gereğıne daA Günümüzde denetim rnemuryanır. Bu standartlar, kararna tir. Hele «uçu üretıci veya dı lanndan malın «standardına uyğer aracılar işlerse, onlar, esas me veya tuzuklerde ne denli gunlugunu gösteren denetleme bel«meslek ve sanatın teknik formullere burunürse bu itibariyle, gesi» almmadıkça ihracat yapılatatılı» durumuna dujmeyeceklerrunsünler birer pozıtıf hukuk maz. Ilgîlıiere bazı ıtıraz haklan dır. kuralıdırlar. ihayet 1705 ve 3018 »ayılı ka tanınmışsa da. malın standardına Hukuk kurallarına etkınlik venunların ceza sısteminde aykınlığının denetim memunınca ren, onlara uymayanlann karşıdenetımdekı gibı stan tesbiti ıhracmı durdurmaya yeter lasacaklan mueyyıdelerdır. 1705 (Türk Standartlarının Uygulanmadartlan yururluğe gırmemıs *a\ılı «Ticarette Tagşi;in Men'i sı Hakkında TüzÜk m 21, 14, 17 \e thracatın Murakabesi ve Ko maddeleri dışarda bırakan bır 18; 1705 sayılı kanun m. 2). boşluk vardır. Bakanlar Kururunması Hakkında Kanun» la Tabil, idari müevyideler, lhraçona ek 3018 sayılı kanunun o lunca standartsız malların ıhraçları «ırasında satıs »özleşmelerılarında ruhsatname sorulmıyan zel mueyyıdelerı, malın »tandarne uygunluklarının denetılmesi maddelerın tacirlerine hiç, sUnda aykmlığının denetim memurkararlaştırılmadıkça, yalnız «da dartsız mallara ise henüz uygulalarınca tesbitiyle işlemeğe bashıl veya harıçteki taahhutlenni namıyacaktır. tşte bu durumlardalar. Bu müeyyideler cezal ve fena nıyetle yenne getirmemeyi ki mueyyide yokluğu ve ruhsatnaıdari olmak uzere iki turludür. itiyat etmıs», yani bır ihracat menin geri almmasıyle suçlu taclHemen soyleyelim ki, «tandart ruhsatname^ı suresı içinde üçun nn başka tiearet ve sanayi işlenkararname veya tuzuklerınde yer cu defa boyle yapmıs tacırler ne girışmekten alıkonamayışı, bualan her hukme aykırılık, a\nı 1705 sayılı kanuna gdre cezalanrada da slstemin sakıncalı yön'.esonucu doğurmaz. Standartlar, dırılabilecektır. Işın garıplığl or ridir. bazı noktalarda «tolerans» bıraktadadır: İhracat tacirlerı her ruh rmşlardır. Tolerans sınırları içinsatname donemınde ıkışer cefa de kalmak kaydıyla. asıi kural•taahhütlerini fena niyetle» ye 1) Bk. TB.M.M. Zabıt Ceridesl dan ayrılmak serbesttır. Bunun CUt 12 (1936). S. sayısı 238. nne getırmemeye ızınhdırlerdı^ında standarda aykırı mal 2) Yargıtayın ^0/5/1957 tarih ve E Ihraçları ruhsatnameye bağlan«Uretımi, satışı, ihracı», esas itımamış maddelerın tacırlerıne 1, K 12 sayılı içtıhadı bırleştir b<myle, yasaktır. Ancak tolerans gelınce, onlar ıçın bu kadarhk me karan 'Resml Gazete, 1 5 sınırlannm eski tüzuklere gdre bir sınırlandırma bıle yoktur. Agustos 1957, sayı 9682) do'a \arım veva bir. yeni standartlayıslyle. «kanunda asgarl haddi Olay başlıbaşına bir suç, mesela ra gdre bır katına kadar aşılgösterilmemiş ve yukarı haddı kamu sağlığına kar«ı bir cürüm teş ması, yalnız ıhracat paratısının tesbit talınmı?» bu para cezakıl etmedikçe, sistemdekı boşluk rienetımden geri çevrılmesi gıbi simdilik Ceza Kanununun «u hükIarının 5435 sayılı kanun m. 2 ıdarî bir mueyyideyi davet eder. müyle doldurulabüir: «Bir kinue anlamında Hrttınlmış sayılması Daha yukarı aşmalarla toleranstiearet ettiji sırada müşterisine bir na da Imkân yoktur. < ı hukümlere aykınlıklan ceza = z 3) Anayasa Mahkemesinin 7/3'1963 mueyyideleri de beklemektedır sey yerine aynı şey olmak üzere ditarıh ve E. 1962/281. K. 1963/52 (Turk Standartlarının Uygulan jer bir sey yahut mense ve evsafı •ayılı kararı (Resml Gazete, 11 masj Hakkında Tuzük m. 4, 14 ve mlktarı beyan veyahut mukavele olunan »urete mugayir olarak RC, 19; 1705 tayılı Kanun m. Mayıs 1963, sayı 11400). bir tey 1ta edene altı aya kadar ha 2.4). pis ve 50 liraya kadar ağır cezai nak YARIN: dîye mahkum olunur.» (m. 363/1). Lineoln »n.tından bashyarak üç kilometre V*™ yJ"]™r* f*. ; B Pakistan, Kıbrıs ve Keşmir ledi. Kıbru "ürklerinin uğradığı zolfim karşısmda orada çarpışmak istiyen «0 bin Pakistanlının Karaşi'de toplandığını ajans haberlerinden isitmistik. Mareşat Eyüp Han yaptığı bir konuşmada: «Turkier herhangi bir davâmızda »izı desteklemeseler ıhı bız daima onların yanında kalacagız» demek «uretiyle Pakistan miUetinin kntsal hislerine tercüman olmuştu. Ceçen vıüarda Pakistan, «Keşmir Dâvası» yüründen Hindistan Ue bir savaşa girdi. Pakistan a karşı ümit edilen yakınhğı göstcrdiğimizi ve arzulanan yardımı yaptığımızı sanmıyorum. Ne çare.... Dünyanın kuruluşundan bu yana Turk hariciyesi ancak günlük politika izliyebilmekten öteye gidememiştir. Oysaki «Keşmir Dâvasunda Pakistan tamaraiyle haklıdır. E\\eIâ, burads yaşıysn halkın vüzde sekseni Müsluraarıdır. Coğrafî, ekonomik, ve kültürel bakımdan Pakıstan'a baflıdjr. Hindistan ise, bir camanlar Haydarabat Mihracesinin üzerine ordu göndermiş, Kesmir'de bulunan Hindli mihracelerle anlaşarak 26 Ekim 1947 de burayı Uhak etmişti. Guya Hindistan plepisit yapacaktı. Adalet prensiplerinden vaz geçmiyecekti. Keşmir dâvası birçok defa Birleşmiş Milletlerin huzuruna getirüdi. Fakat ild tarafın arzusuna uygun bir hal şekli bulunamadı. Kıbrıs konusunda basını Ue, P akistan, Ue ordusu Ue Türkiye'yi destekgençliği Pakistan fikrinin doğuşu Muhammed Ali Cinnah 1876 tarihinde Karaşi'de doğmusvur. Tahsilinl İngiltere'de tsmamlamıs daha sonra memleketine dönüp avukatlık yapmağa başlamış, Hind Milli Partisine girmiş sonraları Müslümanlar Birliği Partisinde görev almıştır. 1923 yılında Hind Millî Meclisine Milletvekili oUrak girmiştir. Yaratüısı itibariyle çok cesur Te ateşli bir Insan ola . Cinnah bütiin hayatı boyunca Pakistan bağımsızlığı için savaşmış, zulme, istibdada karşı direnmis, müstemlekecilere kat'iyen boyun eğmemiştir. Onun 1937 de kurduğu İslâm Cemiyeti âdeta Pakistan'ın Kurucu Meclis'i vazifesini görmüstür. Bu dernek sonralan meyvv sını verdi. Bütün Müslümanlar Cinnah'ın etrafında birleştlier. 1940 yılında Lahor'ds toplanan İsLam Cemiyeti, Pakistan fikrini ortaya attı. 14 Agustos 1947 Urihtnde Pakistan özgürlriğflne kavuştu. M. Ali Cinnah Devlet Başkanlığına geçtı. ömrti vefâ etmedi. 11 Eylül 1948 de vefat etti. Anayasası 1956 da hazırlanan Pakistan devletl idare seklini Cumhuriyet olarak Uân etti. Kaidi • Âzam'ın hemşiresi Fatm» Cinnah Pakistan milli savaşında kardeşi Ue beraber omuz omura mücadeleye girdi. Pakistan kadıııIarının yükselmesinde onun da biiyük payı olmuştur. Pakistan özgürlük savaşının ikinci buyük adamı milli şair Muhammed Ikbal'dir. 1873 tarihinde Pencap'ta doğan Muhammed tkbal Lahor'da felsefe hocalığı yapmış, yazdığı vatan «Urleriyle meshur olmuştur. Cambridge ve Münich Üniversitelerinde doktoragını tamamlamı? bu arada 11 siir kitabı yazmıştır. Muhammed Ikbal uzun boylu, yakjsıkü, sempatlk bir ki«l olarakta etrafındakUeri hayran bırakmış, PakUtan'm milli kahramanları »rasında yer almıştır. Ikbal'in Lahor'da avukatlık yaptığı sıralarda Türkiye de özgürlük ftavası Içinde idi. Biiviik şair bu aavaşa biiyük bir ilri duymus ve basanyı hayranlıkla izlemiştir. Muhammed tkbal 1938 yılında ölmüstür. kanheının cevresinde güvenlık knvvetlerının knrduğn barajı asa . rak bTn»,nCiçine k.d.r girmis.erdir. Dort y«xü .•k.n m.tıngçi tu ; tuklanmıs, çarp.smalar olmus. Amerikan devlet.n.n tutumu Ame rikan.n baskentinde Amerikal.lar tarahndan lanetlenm.st.r Johnsonun itlban gittikçe düsmekted.r. Metnam savaş^, beIkı ^ de Amerikan HitlerMnin basın, yiyetektir. Bu gıd.se * » ' 1 ™ 1 ? » " Türk Millî Kurtulu. S.vas. da Lleyd George» ik ıdardan dusur Türk Millî Kurtulu S.vas. da y g f K l M tstiklâl H.rbıyle müstu. G.,i Mnstaf. Kem.lMn tstiklâl H.rbıyle V«tn«m lus Savaın.n benzerlikleri çoktnr. Ama bneun ^••tna'B »*•«" • da Amerikan tutumunu Amerikal.Iardan daha fazla utan Turk . vazarları efendilerinin cözüne girmek için bu benzejışlerı gormez . olurlar. Bunlara göre dünyada iki millet vardır : • 1 Kapitalistler. 2 Kemünistler. ; Komprador hizmetlisi kalemUrin yazdıklan açık ve kesindir. ; geçmiş, bagımlılık devri baslamiştır. Ata . B ai[m S .zhkdev turk'un ıstıklâlı tam fıkri. «ya ıstıklâl ya olum. devışı, moaası . geçmıs bır akımu bayragıdır. Turkiye, ^B kap.tahstlenn y ya da iye, kap.tahs komunirflenn emnnde olacaktır. Ya Wash.ngton? ya Moskova? . Ya tku.ndenj.nni « p n U ! ^ ^ kalemler arkasından fikirlerini yürütmektedırler : Kapıtahzm Batı demektır Batılıla«mak ıstıvorsak Wa«hırietnn'un gosterolgı volda yuruvup. sovledıklennı yapmak eerekır k J Vıetnamda çarpışan iki taraftan bırını tercıh etmek zorundayız: J Kapıtahstleri mı seçeceğız. komunnt'.erı mı? • Eh, satılmışhk ve nsaklık bu derekeye geldikten «onra cevap • Elbette büyük müttefıkimiz Amerıkayı »eçeceğız! Harits • vı açtığınız zaman Günev Vıetnamın kuzeyınde Kuzev Vıetnamı , Kuzey Vıetnamın da kuzeyınde Komunıst Çın'ı goreceksınız. Gu , ney Vıetnam Milli Kurtuluş Ordusu Kuzevden rie^teklenmekte ve r be'«lenmekten1r. Demek ki komünıstler. Amenkavla bırlık olan , Güney Vıetnam kukla hükumetivle çarpısmakta, yani kapıtalızme . karjı savaşı yürutmektedırler. Öyleyse bız Guney Vıetnam kukla • hukumetının yanında olmalıyız.. 2 I«te alçalı«ın temel felsefesi! Ve milli batımsızlık akımının a karsısında bulunanlann Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihaneti bn j düıünce örgüsünde gelismektedir. Lsaklar, efendi bildikleri ya ; bancı bükumetlerin resmî politikasım benimsemek zorunda oldnk • lanndan Amerikanın her dedigini «Evet efendim» le karşılamak ve ; her vaptıgına «Hınk» demekle mükelleftirler. Bir Amerikan va • tandası Amerikan devletinin Vietnam savaşını lânetliyebilir, ten J kid edebilir; ama Amerikanın Türkivedeki nsakları bir Ameri • kan vatandası olmayıp Aroerikaya göre ikinci »ınıf insan oldukla . rından boyle bir tavır alamazlar. • Durumu daha iyi kavramak icin tstiklâl Harbimizi düsünme • lıyiz. O zaman biı de komünistlerden Vietnam eıbi silâh, cephane • ve para yardımı göriiyorduk. Knzeviraizdeki komünist devlet bi • zi destekİlyordn. Karfida, Gazi Muttafa Kemal'in deyişiyle «Kapı • tahzmın emperyalızmı» vardı. tstanbuldaki kukla hükumetin ka • lemleri için bugünkü mantık örtrütü hanrdı : " Dunyada milH bağımsızhk devri geçmıs bagımlılık devri ; başlamıştır. Bız Amerikanın gudümune gırmelıyız. Ya Moskova S aan, ya Batı dunyasından birinı tercıh etmek zorundayız. Anadolu J da «Utiklâli tam» sloganı ile ortaya çıkan meczuplar kızıl komu Ş nistlerdır. lstanbul hukumetıyle kapıtalıst Batı dunyası arasında Ş vapılan anlaşma bızi Batı medenıyetıne kavuşturacak v» devlet • leştırmecı Asya komünizminden kurtaracaktır. Bız ancak Batı • kampında ve Amerikan gudumunde bulur.ursak kurtulur ve iler • lıyebıliriz. • Gazi Mnstafa Kemal höyle kcnasanlann tüm&nfl ınsturmns, • •unmayanların da dilini koparmıs, Türk milleti için bağımsızhgın ; yirminci yüzyılda mümkiin olduğunu haysiyetsiı nsaklara, ve sa J tılıklara ispat etmistir. Bugün ise millî şuuru bunamıs olanlar • nıaklıktan başka çare olmadı|ını tekrar ileri sürerek : 2 » VaMa6k»va?r y* Washington? dive »orrnakta ve nillt ba 2 gımsızlık sltematifini silmektedirler. Yazık ki bunlann aragında • * AtatUrk'e yanâşaTak fkbâl gönnüıler de bılnnmaktedır. Şimdi 2 sevgili Gazi Mnstafa Kemal'in Slmüs bnlnndugnno aneak bn hay 2 siyetsizlere bakarak daha İyi anlamak mümkundur. 2 Ama çok nzak defil yakın bir zamanda bunlann cfiralesini 2 ogaklık hayıiyetsizliginden kurtararak hizaya getireeek atılışın 2 sancıları İçindedir Türkiye Milliyetçi gücler, Gazi Mustafa Ke 2 mal'in ölflsünün, aşakların topunun dirisine bedel oldufunu ispat 2 lıyacaklardır, ve ispatlamak zorundadırlar. 2 P akistan fikn 1937 tarihlerindeUeMuhammed Ali Cinnah tarafından ortaya atümıştır. Kaidi • Âzam (Biiyük önder) adı tanınan M Bugünkü statii akistan 1947 de 5zgürlüğünü Uân ettikten sonra anayasasını hazırlamağa haşladı. Ozaman kendi sınırları içinde bulunan (Sind). (Kuzey Batı sınırı), (Batı Pencap), (Doğu Bengal) ve (Doğu Pakistan) eyaletleri ve hu eyaletlprin başlı basına teşrii meclisleri ve hükümetleri vardı. Sekiz yıUık bir çalışmadan sonra Anayasa meydana getirildi. 1955 de Batıdaki eyaletler tek bir eyalet halinde toplandı. Merkezi bir parlâmento sistrmi kurulması ka> rarlastırıldı. 1956 da anayasa Uân edildi. Artık Ingiliz idaresine bağb değildi. Ancak ortada nazari bir bağ kalmıştı. Pakistan Ingiltere tacını tngUiz mUletler topluluğunun lideri olarak kabol ediyordu. Anayasasının Ivi hazırlanmasına ve çok emek sarf edümesine karşılık uygulam» kabillye|inin iyi olmadığı anlaşıldı. 19ö8 » I yılında bu anayasa kaldırüarak ordu iş başına geldi. Sayın Maresal Eyüp Han idareyi ele aldı, demokratik bir düzen knrdu. Pakistan demokrasisinin dörtlü «istemi hâlen 8 bin sayısı olan Union Cons"l'lere dayanmaktadır. Her (Tnion 10 bin kisivi temsU eder: • Cumhurbaşkam ve MUlet Meclisi üyelerinf seçerler, 0 Toplum kalkınması için çalışırlar, • tdarf. adli işlerle belediyeye ait işlerl yönetirler, okul ve hastanelerin vapılması. bakimı Ue mesguJ olurlar, ulastırma işlerini yonetirler, lüzumlu parayı vergi suretiyle ve gonüllü kurulusların yardımı Ue temin ederler. P Gezaî nüeyyideler Kardeşlik lâm dini buraya iyice yerleşmiştir. Gazneli Mahmut, Timur ve daha sonra Afganlılar tarafından işgal edilmi bulunan Pakistan nihayet Türk Moğol tmparatorluğuna katılmıştır. Moğol Hâkanı Evrenkizip zamamnda bu ülke tam bir ilim merkezi haline gelmiş, Pakistan'ı astrlardır süsliyen dünya şaheserleri bu zamanda yapümıstır. Anadolu Türklerinin Ata ve Ecdat olarak kabul ettikleri MoğoUar ve Selçuklular Pakistan' dan kalkıp Küçiik Asya'ya gelmişlerdir. Türk Pakistan akrababğı ve kan kardeşliği buradan gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet devrüıde elçller vasıtası Ue iyi ilişkiler kurulmuş, sonralan bağımsızüğını kaybeden Pakistan Müslümanlan, Turkiye ve Türkleri daima kalplerinde yaşatmış* lardır. Biiyük vatan sairleri tkbal, Nazrul tslâm, Mevlâna Zafer, Ali Hao Türkiye İçin giirler, des B upünkB Pakistan tarlh bovunca pekçok istilâlara ugramıstır. Yfdlnci asırda Müslflmanlar tarafından isgal edildikten sonra İs M Övünç duyuyoruz sosyal denge S yıllık plânlarla düzenlenmektedir. Pakistan bugün her yönden buyuk bir ilerlemenin çabaları içindedir. Pakistan'ın ileri hamlelerinden biiyük sevinç ve övünç duymaktayız. 1966 bütçesi müyar P akistan'ın 196S •geçmek'cdir. 7IktisadiPa üii kistan lirasıru ve ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•:::::::::::::•'"::::::::::": :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii:::::::::»:::::::::::::::::::::::::::::::: ipana is ecburi standartlara ıste bu son anlamda aykırı davranıslar, 1705 ve 3018 «ayılı kanunlarla suç savılmıştır. Cezaları olayda başka kanunların da kap samına gıren daha yuksek cezalı bır suçun unsurları yoksa ştnle sıralanabılırI. KABAHATLAR : Standart kararname veya tüzuklerıne «teknik bakımdan aykın» evlemler için 20 lıraya kadar hafıf para cezası. Fakat bu kabahatiarın bır tacır tarafından «ıtıyat» edınilmesi, yani bazı maddelerın ihracat tıcaretinde avrıca sart koşulan uç yıl ueçerlı ruhsatname suresi içinde uçuncu defa ıslenmesi, suçun nıtelığıni değıstırır ve aşağıdak; curumlere ait cezaların uvfulanmasını gerektınr (3018 tayıiı kanun m. 8, 9, 1). II. CÜRÜMLER : Kararnane ve\a tüzuklere aykırı dığer e>lemler ıçın 5 000 hraya kadar agır para cezası Suç ikinci defa î'lenıyorsa, ağır para cezası 10 000 lıraya kadardır; buna uç yıla kadar hapıs cezası eklenır. Suçu ıkı deJadan fazla ısleyenler haıtkmda sözu geçen para ^e hapıs cezalannın en yukseklenne çıkılır; «mallarının zaptı» ve «kendilerinin iki seneye kadar ticaretten men edilmesi» de mvm kundur. Bu curumlerden dolayı açılacak dâvalara mahkemelerce cncelikle bakılır; ceza kararları masrafı hukumluye ödetılerek bolge «azetelerıyle ılân ettınlır: hukumlu tacır ı«e adı «tiearet odalarınds bulundnralacak kara listelere» yazdırılır (1705 sajılı kanun m. 6, 7, 9). Anayasa , Mahkemesinin kararı M ESLEK I D E NE Tt M TEŞEKKÜR Doğumumu başarı ile yapan lstanbul Hastahanesının değerlı Nısaıye Mutehassısı Dr. S Güfiinç cezalar Büyük ilgiyle izliyeceğimz DU yarışmada TUrkiy* Birinci Lig maçlartnın birmden çekilerek yayınla* nacak bir fotoğrafta topun yerıni bulan Anadol Otomobil kazanacaktır. llk yarışma foioğrafı ve kuralları 29 Ekımde; Hürriyet, Millıyet, Cumhuriyet, Akşam, Tercuman, Son Havadıs gazetelerin, de yayınlanacaktır. JÜRİ: LEFTER K. ANDONİYADİS. ERDOĞAN ARIPINAR ŞEREF HAS (FB) MALIT KIVANÇ .DOĞAN KOLOĞLÜ NECMİ MUTLU (BJK) METİN OKTAY (GS). NAMIK/ SEVİK, SAMİM VAR kuaııur yarışması N ve 3018 sayılı kanunlardakı kabahatlarla curumleri ayıran sınır kesınhkle çızılmemıştır. Eski tuzuklerde hangı hukümlere ne şekılde aykırılıktan kabahat veya cürüm cezalarının uygulanacağı birer birer gösterıliyordu. 1960'dan sonra yayımlanan standartlarda bu ncktaya değinilmemektedır. Gerçi 3018 sayılı kanuna ait «Adlıye Encumenı Mazbatası» ndan da yararlanarak denebılir kı, ıtandartlara «teknik bakımdan aykın» eylemlerde, yani kabahatlerde mahn ambalâj veya kılıî gıbi dış görunuşü ile ilgili kurallara uymamak (1); cürümlerde ise malın kendisi ile ilgili kurallara uymamak, özellikle hile ve kamtırmalar soz konusudur. Ama boyle bir eylemin standartlardaki çeşitli ve çoğu zaten pek «teknik» kurallar arasında nerede «teknik bakımdan aykırı» sayılarak suçluya 20 liraya kadar hafif para cezası, nerede 5 000 lirava veya daha fazlasına kadar ağır para cezalanyla dığer cezalann verıleceği, her durum için yeterli açıkhkta degildir. >öte yandan 1705 ve 3018 sayılı kanunlardaki para cezalan bezan gulünç dereced» düjük *alacaktır (î). emleketin iç re <h» ekonoöylece dsha çok prattic düsünmik meniaatlerinln tam koeelerle Anayasay» urgunlugu runması yönünden, bu ka«e yetkili organcs kabul edilen nunlardaki eürümleri isleyen 1T0B r» an» ek 3018 g*jalı kanunkimselerin ilk eeıa hflknsüy]. lsrm ılıtamlndeki bsslıoa ldajl birlikte tietret altmodan uztk laştınltmayııı da tenkidi defer Bu e»z«. ancik c'Jrfnün üçüneü Bu kanunlera aykın tylenv örülüvor ki 1705 ve 3018 savıh kanunlara gdre suç, her şeyden önce bir standart kararname veya tuzügunun varlığına bağlıdır. Neye aykuılığın hangı türden suç olacagı. sonuç itibariyle hükümetçe belli edilecektir. Bunun ise yasama yetkisınin devri, dolayısiyle suç ve cezalarda kanunilık ilkesınin çiğnenmesi anlamına geldiği; kısacası, Anayasaya aykın düstüğu. 1705 sa yılı kanun ve ona dayanılarak çıkarılmış bir tüzuk uyarınca açılan bır kamu dâvasında one surulmuştür. Dâvaya bakan mahkemenin id dıayı benım^emesi uzerıne konu. Anayasa Mahkemesince ıncelenmış tır. Yuksek Mahkemenin aslmda ka rarname veya tuzüklere avkırı davranışlan cezalandıran başka kanun lar bakımından da «emsal karar» , önemindeki gorüşü, ana çızgıleriy > le şoyledır: ı 1705 sayılı kanun, «Türk mallan I nın haricî piyasalarda diğer mallaı I la rekabet edebilecek bir üstunlüğe ulaştırılması» amacını gutmektedır «Bu amacın elde edilraesi, | malların Istihsalinden s»tı«ına ve teslimine kadar tâbi olaeağı fartlan tâyin ve tesbit etmekle ve bunlara aykırı hareketleri eezalandırmakla mümkundur.. Ancak «malla nn sınıflandırılması. her sınıftaki malların istihsal, imal \e satıs sırasında tâbi olaeağı sartların tesbiti çok geniş ve dağınık bir iştir. Ka nunlarda bu kadar etraflı ve teknik hususlara yer verilemiyeceğinden amacın ve alınacak tedbirlerin sınırlannm belirtilmesiyle yetinilmesi ve teknik hususlann diizenlenme5İ konusnnda yürutme organına yet kl tanınması laruridlr. Çünkü alınacak tedbirlerin zamana ve tatbikatın gidişine göre degiştirilmesi veya kaldınlması ihtlyaci zaman xa nıan duyulacak ve bu tedbirlerin tâyin ve tesbitini kanunlara bırakmak, bunlann vaktinde alınamama sı... neticesini doğuracaktir. Nitekim Anayasanm 107. maddesindeld hiikum de bu zornnluğun ve ihtiyacın ifadesidir. Bu hükme göre Bakanlar Kurnlunca... tuzükler çıkanlabi lir.. 1785 sayılı kanun hangi amaçlarla. hangi mallar hakkında ne gibl tedbirler alınma«ı lâzım geldiği nin takdirini ve bu tedbulerm alın masmı Bakanlar Kuruluna bıralrtığına,... Bakanlar Kurulunea 1705 sa>ılı kanunun 1. maddesinin amaç \e kapsamı içinde çıkarılacak tüzük hükümlerine aykın hareketler aynı kanunun «. maddesl gerefince suç «ayıhp eezaları da maddede gösterildlğine göre, yasama yetkislnin, Anayasanm 5. maddesine aykın ola rak yüriitme organına devredilmesi föı konusu olamıyacaği gibl, Ana yasanm 33. maddesine aykın nırette kannnla ihdas edilmesi gereken «nçnn rüzükle ihdas edlldlgi lddlası da yerlnde değildlr^ (3) HULKİYE TURGAY'a yardımlarını esirgemiyen Nisaıye Mutehassısı Dr. Talha Yücele, Çocuk Mütehassısı Dr. Zeki Altınışık'a, Dr. Güzın Goklere, müşfik ebeler Nuran Akbulut, Semiha Kılıçlı. Ümit Gultekın. Hasva Gursoy, Ayhan Yurdaer ve dığer per»onehn gosterdığı ılgı ve alâkaya teşekkür ederım. Muzaffer Menek ve ailesi Cumhuriyet 12764 i İNGİLİZCEALMANCAFRANSIZCA Her detr. i f i 2 0 sayfa ve 1 lıra, Plâklı metodlar 5 0 1 2 0 liradJf. Oenlen bıtırenler L O N D R A P A R I S »e B E R L İ N > gOnderilir. Bti:iirümüzii « y a 5 liralıh damıj. puu göndererek iik beşdersimizı isteyiniz. <||>j||l||Bgg|j^| Y«B«NCI OI L B E S İ U O İ. E N TT S ..§ MEKTUPLA ve PLÂKLA Reklâmcılık: 3804/12<8'I Imalâtta kontrol esastır Sayın Doktor ve Eczacıianmıza Birsüredirmevcudu bulunmayan • CODELCORTONE • CAFILON İsimli müstahzarlarımız yeniden piyasaya arzedilmiştir. İLAÇ 8tan Wagau FABRIKASI a " llâncıiık: 2896 127S7 TEŞEKKÜR T«ılkapı Kömür Deposu •»tı« memurlarından Idarî müeyyidsler HER YAŞ İÇİN Piyano Solfej ve Bale derslerine ek olarak FAHtMAN ONBULAK il« diger memurlara, haLka l5s terdücleri yakın alâka T» kolayhklanlan dolayı U#»kk«r «deriz. Ö.A. llrV BI SANveVİYOLONSEL Kayıtİor devonı f d ı y o r MELEKNAZTo! 47 3153 bincüık: 29ba, 12770 oUrUa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle