20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALT1 26 Ekün 1967 CUMHURİYET 26 Ekün 1928 tarihli Cumhuriyet'ten EŞSİZ BİR REKOR! Evet, 100 000'lerce essız bır rekor' Bu başan da ancak her Vezu\ kullananın çok memnun kalması na bağh çunku VEZUV daha çabuk. çok daha fazla, ve Veremle mücadele Sihhat v e muavenetl içtımaıye vekıli Refık bey dun sehrımize gelmıştır. Kendısı ile gorüsen bir muhabırimıze Refık bey gunları söylemıştır: Memleketin ber tarafınd» . jm tstanbnldaki tek v e b s vakası mustesna • nmnmî «ıbhat dnrnmn eeçen «enelere nisbetle pek raemnanlnk verecek derecededir. Bazı hastalıklar var ki onlarla ciddi snrette »avaşıyornz. Dank yalnız tzmirde. Fethiyede bir kaç knrban verdi. ams biz çoktan beri dank hastalıjhna karşı tedbirler almif bnlnnuyornz. Ankarada bir bıfzissıhha mektebi kormak lizereviz. Üsküdardaki Zeynep Kârail hastahanesinin tekrar yeniden açılmasına çalıalmaktadır. Ben «ynı zaraanda Hılâli ahmer (Kızılay) reisiyim. Yakınd» knralmasi hazırlanan kongreden once jndasız Sgrenei ile muhtaç veremliler e yapılacak vardımın daha çrnis çapta tımini için »vnca kararlar alınm»ktadır. Şüphesız ki veııı ne«lın f»kir vavrulanna, lınçunku neslin veremle malül lavallılarına elden çelen yardımı defılız. esirgevtcek Merihle muhabere suya düştü LONDRA, 25 <a.a) Merıh gezegenınde bır Kadın dostu lle telepatı sayesınde muhaberede bulundugunu ıddıa eden doktor Robenson tarafından bu «abah Merıhe gondenlen telsıze cevap gelmedığı Londra merkez po=ta hanesı mutehassı«lan rjporu ile bıldırılmıştır Dr Roben»on bu muvaffakıvetsizligi «ar/din sonderılen telsızın pek seyrpkles» mış hava tabakalarının (arsya gırıp manı olmasından) dolayı Merıhlıler tarafında ahnamadı» ğını» soylpmis ve «bu gezegendeki sevgıhsinden telepatı vası ta>;i ile haber sldıSmı» ıddia etmıstır. (her IZ BIR REKOR! ihtiyaca uygun 5 sobafazla biigi satıcılarda) Taksiler ucuzluyor Şehırdekı taksılerde çalış^n 50 forlerden 150 kışı beledıvev» muracaat ederek başlangıcında 20 kuruş olması ve beher kılometre başına bır kuruş \a7ilma sını lstemışlerdır Tekhf beledıyece tedkık edılmektedır LİBYA KIRALLIĞINDA EL MARJ (BARKA) ŞEHRİNDE BÜYÜK CAMİ İNŞAATI Barka tmar Teşkılâü, (B.RO.) Lıbva'dc El Marj (Barka) şehnnde buyuk cami inşasa içın ehlıyetli müteahhıtlen tekhi vermek soıretıyle ihaleye katılmaya dâvet eder. İlgılenen firmalar pro]e ve şartnameleri 100 Lıb\a brası karşıbğında B R O.. 55 Omar Mukhtar Street, Benghazi, Lıbya adresınden temm edebıhr'er Tekhflerm son kabu) tarıhi 30 Kasım 1967 dır. (Basın 30373 '12749) ÖCRETİM YAYINEVI KÜLTUR KITABEVI VARLIK YAYINLARI ATATÜRK KtTAPLARI = Atatürk Diyor ki 2 L. = = Atatürk Şıirleri Antoiojisi 2 L = = Atatürkle Konnsmalar 2 L. Atatürk Detrimi Kronolojisl 2 L. = Bavraklasan Atatürk 4L = Atatürk tçin Divorlar kl 5 L = Atatürkçuluk Nedir? 5L = Ataturk Yoln 5 L. = (Yaşar Nabı) ^ZZ Atatürkçü Olmak 8 L. = (Cevhun Kansu) ^ ^ Atatarkçaiefdn llkeleri 2L = (î Akav) = Tarihçı Goziyle Atatflrk 2 L. EE H = = = r^ ^ ^^ =S ~~~ ^^ = •^ : = YAYINL'ARf, MEVSÎMİN İLK IKİ KÎTABINI SUNAR 0 MARKStZM VE MtLLt MESELE : J. Stalın, 7,5 hra. Kıtap, marksızm ve mılli megele ( l i n i . ekım ıhtılâh ve mrtrt m f » t e (111«>, rrrtlli me ' «elede partınm remen onunJekı gorevler (1921), Rus Komunıst Partısımn Merkez Komıtesının IV. konferansında verılen soylev (1923) mıllî me^ele v e Lenınızm (1929) adlı metınl e n ıhtıva etmektedır. • MAO ÇETLNG : (Bır devnmcının otobıografısı), Fdgar Snow, 7 5 hra. Amerıkalı gazetecı Edgar Snow'un «Çın Ustunde Kızıl Yıldız» adlı fıtabından alınan v e Mao ÇeTung'un bızzat anlattığı ha\atının hıkâjesı, çocukluğj ıdamdan kurtuluşu, karısının ıdamı, uzun >uru>uş'un ılgınç SOL = Z^ "ZZZ ZZ: = ^ ZZZ, ~~ ZZZ = Z^Z := = = hıkajesı. v s anlatan kıtap • KAPÎTAL : Karl Mant, (Beş a%rı kıtap halınde, her kıtap onar hra) • FELSEFENHV SEFALETI Karl Marx, 10 hra • F R A N S A D A SINIF MÜCADELELERt : Karl Marx, 8 hra • ÜCRET, FİYAT VE K Â R : SUNAR Okul Sozlukleri: FRANSIZCA • TET \FFUZLU FRANSIZ C\ TLRKÇE OKUL LÛG4TI. • Dılman) ılâvelı yenı baskı, pıâ» tık cılt 10 Tl • TEL4FFIZLU FR\NSIZC\ TURKÇE CEP LUG4TI. 6 Tl • TEIAFFIZLU FRANSIZCA TURKÇE REStMLÎ LÛG\T. 15 T tNGİLİZCE • TURKÇE ÎNGtLİZOT OKIX LÜG\TI (AkçıO 8 Tl • TURKÇE İNGİLIZCE TEMEL LUGVT (Akçıt> 12 Tl • TELVFFUZLU INGtLtZCE TLRKÇE RESIMLI LÛGAT 20 Tl. ALMANCA • TELÂFFUZLU ALMANCA TURKÇE OKUL LÛGATI. 8 Tl • ALMANC4 TLRKÇE DEYIMLER SOZLÜGU (M. Akdoğan> 7 50 T1 • TELÂFFUZLU ALMANCV TURKÇE REStMLİ LÜGAT 1 4 Tl NOT Oğretmenlerın, okul mudurluk'erımn, kooperatıflerın top tan sıparışlerı tenzılâth olarak goiderıhr Kılapçılarda bulunur Yayıne\ımızden temın edılebılır. Odemelı gondenhr Sıparış Merkezi' Oğretim Ya>ıne\ı Ankara Cad No 622 îstanbul Yayın Hayatı TURK DIL KURUMU SAN KITABEVI SUNAR, • TARtH BOYUNCA TURK SEHITLtKLERI çıktı Dağıtun \erı Bâbıâlı Caddesı No: 50 O ğaloğlu Mıllı Turk Talpbp 1 'ilığı karşısı ARİF DAMAR'IN ŞİİR KtTAPLARI Ahcı Ku». • «« Saat Sekızi G«f VÖrdU • i ' Kedı Akh î'tanbul Bulutu Gunden Gune Elif KitabeM Bevazıt tstanbnl ÖZGU YAYINEVI • KISKANÇLIK : Yenı fikan Kıskançlık, en onemlı v e çeçıtlı dram'ara kavnakliK \apan bır problemı en yenl p*ıkoloıık goru«lerle anlatmaktadır. Kıskançlıpın nedenlerını, sonuçlarını, gıierılmesı çarelerını behrtmekt»dır 5 lıradır. YAYINLARI TÜRKÇE SÖZLÜK, Dr Mehmet Alı Afakaj, 35 hra. FRANSIZCA T C R K Ç E SÖZLUK, Dr. Mehmet Ali Ağaka%, 35 hra ANAYASA SÖZLÜGÜ, Ömer A>:ırn Aksov. 250 krj TARAMA SÖZLÜGt, I ve II cıltler, ö m e r Asım Aksov Dehrı Dılçın, I cılt 33 II. c.lt 40 hra DERLEME SÖZLÜGÜ, I. ve II cıltler, her bın 35 hra ZOOLOJt TERİMLERI SÖZLÜGl\ Doç Dr Se\ınç Karol 30 lıra StNEMA TERtMLERl SÖZL t G Ü , Nııat ÖZDÜ 12 50 lıra YENt t M L \ KILAVrZU, î hra ORTAÖGRETtM TERtMLERt KILAVUZU. 10 lıra MEDENl HUKUK TERÎMLERÎ SÖZLtGÜ, Prof. Dr. t=;met Sungurbe\, 2 hra. TİYATRO TERtMLERÎ SÖZLÜGÜ, Haldun Taner Metın And özdemır Nutku 5 hra YASA DtLİ SÖZLÜGÜ, All Rıza önaer, 10 hra TÜRKÇEDE YAKIN ANLAMLI KELtMELER SÖZLÜGÜ. Dr Mehmet Alı Aâakav 5 hra TÜRK ARGOSU, Ferıt Del e 1 loğlu, 10 lıra Genel dağıtım >eri : BATES t s t a n b n l BATEŞe deÇıl dogruca TÜRK DtL KURUMU Ankara'*» a başvuran oğretmen ve oğrencılere *ı50 ındırım vapılır Bıınlar ıçın TÜRKÇE SÖZLÜK 25, FRANSIZCA TÜRKÇE SÖZLÜK 20, YENt ÎMLÂ KILAVUZU 3 hradır ödemeli fönderillr. SUNAR 10 KASIM ATATÜRK HAFTAS1 ve MtLLt GÜNLER ıçın hazırlanan• ATATÜRK fettRLERl ANTOLOJtSİ; ATATÜRK hak kında yazılmıs en guzel ııır lerı kapsamaktadır. Ata'nın kendl >aıdığı Hd fttrl bu Antolojiye alınmıstir. Okullarda tertıp edil«cek torenler ıçın yararlıdır Mılli ESıtıffl BSJkaYllıŞıncaH Okullara ' t a v s ı y e e d ı l m i ş t ı i ögretmenlerin, Okul Mu*uHuklerinin, Kooperatiflerin toptan sl parışleri tenzilâtlı olarak ifa edılir. Fıyatı 3 50 JTL. AklıyeAsabıy* Mutehassısl Dr. IvRlTON DtNÇMEN'uı hazırladığı. • PSİKİSATRİ EL KİTABI' nın ılâvelı yenı baskısı çıkmıştır Bu önemlı eser, Tıp stajyerlerı pratısyen hekım ve psıknatrı asıstanlan ıçın çok faydalıdır P.SİKOSOMATtK HEKİMLtK, PhİKOFtZYOLOJtK REAKstVONLAR adlı yeni enteresan bolumu ıhtıva etmektedır Fıyatı: 10 TL. dır. Kıtapçılardan arayınız Buyuk Turk dostu PİERRE LOTl'nın dunjaca tanuımış şaheser romanı • AZİYADE. Renkh bır kapak Içınde, zârıf plâstık cıltli olarak çıktı. Eskı îstanbul yaşayışı ıçınde, bır Batılının Doğuyu tanıması ve içh aşkı. Fıyatı 6 Tl. BAKİ KLRTULUŞ'un hazırladığı her oğrencınin, her ırfan ocağının ıhtıyacı olan muazzam Ansıkiopedı: • GENÇLİK ANStKLOPEDİSI. 1300 kusur sayfa ıyı kâğıda nefıs baskı, guzel bez cıltli, navlon muhafaza ıçın de 7 5 TL. 5 ncı isINIF TARÎH DERSLERI tÇtN FAYDAL1 BİR DLRS ARAC1: • PAÜİSAHLAR ALBÜMÜ Kısa Osmanlı Tsritaı 36 üsmanlı Padışahının resım ve hayatlannı muhtevl album Avrupa luks kuşe kartona. altı renk nefıs surette Ofset usuiu ile bastınlmıştır PADİSAHLAR ALBUMÜ, HER TIJRK EVtNI\, HER OKULUN KIYMETLI ZIYNETtDlR. Milli Eğitım Bakanlığınca, Beşıncl Sınıf Tarıh Derslerı icın \ardımcı ders kıtabı seçılmıştir. Zârıf bır kutu muhafaza ıçınde fı\atı 25 Tl. ^ • EXtRCI!sES IN ENGLISH FOR TURKISH S T U D t N T S Hazırlıyan Yııksel Goknel öğrenoilerle tngllizce öğrenenler Için çok faydalı olan bu kıtabın yenl baskısı çık mıstır Fıyatı 7,50 TL. Kıtapçılardan arayınız. KİTAPÇILARDA BULU NUR. KÎTAPEVİMtZDEN TEMtN EDtLEBlLtR (ŞUBEMİZ YOKTUR) ÖDEMELİ GÖNDERtLlR Sıparıs MerkezlKÜLTÜR KlTABEVt Ankara Cad. Ne. «t Istanbnl KANARYA SEVENLBRK M ÜJ DE I .. Ahmet Beken'ln yazdıgı AMATÖRLERtN 1967 KANARYA BAKTM KILAVUZU Çıktı. Tel.: « » 5 58 N o t I ödemeli gbndenlir. Adrat : Mlllet Cad. No. 55 AKSARAY/tST. AK YAYINLARI • Falıh Rıfkı Atay'm ATATÜRKÇULUK NEDÎR? Abraham Tertz'ın • YARGILAMA BAŞLIYOR Tekın Erer'ın • KIZIL TEHLİKE Osman Attıla'nın • TÜRK KAHRAMANLIK SttRLF.Rt ANTOLOJtSİ Prof Dr tsmet Gırıtlı'nın • KOMÜNtZM. SOSYALtZM M = = = = ^ Ş =Ş = = 5 *~ = i Tüıker A C A R O G L U j ASÎURİAS VE W ESFPf Gııat»mala'lı unlU vazar Miçuel Angel ASTURİAS (doğ 19X,1899>. «GunFT Amerika verlilerinin renkli tasvırlerini, onlann geleceklerinı anlatışındaki başarısından dolayı» 1967 Nobel Edebıvat Ödıılunu kazandı Bır romancı olduğu kadar da değerlı bır ozan olan yazar, aslmda bır hukukçudur «Hintlilerin sosyal sorunları» başhklı tezıvle hucuk doktoru olmuştu (1923) Ömrunun çoğunu bır sürgun olarak geçırdığı Parıste bugun yurdunun Buyukelçısıdlr. Parıste boş durmamış kıyash folklor oğTerumi yapraıştır. Orta Amerıkanın dm ve ku'turunü dermden araştırdı. îlk eserl, «Amerika verlilerinin dinleri Ue raıtologyalan» (1923 26) başllgıru taşır Daha once Meksıka, Arjantın, El Salvador'da dıplomat olarak bulunmu^tu Ülkesmde pek sık olarak Rorulen ihtilallerden biri sonunda bu gorevınden avTilrnıştı (1955) Sonralan yeniden dıplomathga dondü Lenın ödulunü aldı Yurdunun sorunlannı, emperyali7me ve dilrtatörlüğe karşı özgtırluk savaşmı, ku'türiinün derinhklerınl bütün dünvaya tarutan guçlü romanlarlyle şımdı yeryuzıuıün en önde gelen bir kaç yazarı arasında yer alıyor. Eserlerinde iki nokta dikkatl çeker Yurdunun sosyal • polıtıV sorunlarma ba#lılıgı, kökıinü halk sanatndan alan sanat çabası Dılımlze de çevrılen, beş masalı Içıne alan «Guatemal» efsaneleri» f 1930), doktora tezuıe dayarur Fransat'akl llk stlrgUnluğu «îirasmda, şıırle.ı :1e hıkâveleri \anmda, vurdunun dlktatorunü taşhjan «Sayın Başkan» (1946) romanını yazdı. Bunun ardından «Mısır tarlası adamları» (1949) geldı. Orta Amenkanm empervalıst sorunlan uzerıne buyük bır roman tnlogyası yazdı: «Fırtma», «Yeşıl Papa», «tflıilerın gözbebekleri» (1960). Gnatemala'da tatil» (1958) romanı, topraksız koylülerın ayaklanınalarını anlarır Son romanı da «Bir melez kadın» (1963) adını taşır. Hemen butım romaniannın kaynağı, yeril kültür lle sorunlandır, denılerjıhr. Şimdi, bu vıl dlltmlze çevrilen İM eserinl tanıtmaya çalışacağız * SAYIN BASKAN (1967) AstnriM'ın en Bnemli romanı, Zpyyat SetunoKİn'nun glizel çevlrlslyle, Cem yayınevüılıı (Ylrmincl yüznl klasikleri) dlzlsınde basıldı (287 s , 10 lıra). Orijinal başlıgı «EI Senore Presidente». Dılımize Almancadan çevrllmi?. Bu ıkmcı eserıyle yazar, Fransada üluslararası Roman ödülünU kazandı (19521 dünya çapmda Une eriştl. Yazar bu rornam içln dryor kr «Benim tehlikeü eserler yazdığım sSyleniyor... Eserlerimden en tehlikelısinirj «Sayın Başkan» oldnğuun söyliyebilirim. Giiney Amerika filkelerinde ne zaman bir lhtilâl, ya da darbe havssı esse, kitapçı vıtrinlerınden ilk kaldırüan eser «Sayın Başkan» olur. Bu bakımdan eserl siyasi bir baromctreye benzetirler.» Romanda vazar Güney Amenkalı diktatörün prototiplnl çlzmektedir Burada tasvtr edılen dlktatör, bütita GUney Amerlkada rastlanar dlktatbr tlpldir. Pek ortalarda görülmiyen sllik bir dlktator Bunlar elle tutulur, gozle görülür blr eser tarakmaz, tam tersine, Ulkelerlnl yoksullaştınr, özsüzleştirlrler Guatemala dıktatörü Estrada Caberra'yı hlcveden roman, sürükleyid bir dil ve Uslupla Guatemala'dakl yaşama koçullannı, polis ydnetimınin nefes aldırmıyan baskısını anlatayor. tnsanlann korkusu, roman boyunca sürüp gldlyor. * GUATEMALA EFSANELERÎ (1967) AgtnrİM'm Hk •seri, Tahlr Alanptı'nun Almancadan çevirislyls, gene Cem y»ymevl'nto (Ylnninci vüznl klâsikleri) dlzislnde yayınlandı (80 s., i lira) Asıl adv «Lejendas de Gnatemala» Maya motiflerlnden • > lınan 21 desenle süsltl olan esere, Fransız yazan P»ul Valfry*nin blr önsözü ile çevirenta Guaternala, yazar v» eserlerl üzerine bir lnceleme yazısı eklenmls. \al(ij «Bn efsaneler benl tum sarhoş ettl» d'yor 1925 30 yıllan arasında yanlan eîsaneler ldtabı llkln Madridde (1930), sonra Buenos Alres'1» (1948) basüdı tlk Fransızca çevirisl da Marsllyada yayınlanmıştı (1948). Yanardağın, haşhaş çiçeğlnln, Tatuana'nın, jeytan ktilahının, bereketll topraklardaki hazlnenin efsanelerl, mltolojlk nltelüt ^ lerle, «embolist bir dllle anlatılmaktadır Efsanelerfn pek dertn blr anlam ta$ıdıgı besbelli... Esasen, Guatemala, Eengln bir ef '• saneler tllkesi.. Son efsana ıeki, külrürlü Maya haJkınm tspan ; yollara kar?ı XVI yüzyıld» naaıl direndiğtni bellrtmektedir. Btr , ~~ = = S= = = = = ^T Z=Z == ^ = = Karl Marx, 4 lıra • ÜCRETLÎ EMEK VE SER»IAYE : Karl \Iarx, 3 lıra. • ANTt DÜHRtNG : F Engels (bırıncı kıtap 1 10 ı'ra • TEORİ \ E PRATİK: Mao ÇeTune 5 lıra • FELSFFFNtN BASLAV GIÇ ÎLKELERİ : G PoIıtzT, 7 =i 'ırd • SOSYALtZMtN ALFABESt : Leo Hubeman 4 1 ""a • SOSYALtZM \ E BİREY: John Le\\ı«, 4 lıra PAYEL YAYINEVI • GERILLA HARBt. (Mao Guevarai 7 5 lıra • SOVYETLER BtRLİGlNDE SOSYALtZMIN KURULUŞU. (.YUZM lık taııh) 10 hra = £^ S= = = ^= = = Z^ =E = = =T ' ^^ £^ Z^ Ar7Uman\an 4 lıra • KAPİTALtZ 1 »! VE DEGER : Henrı Denı= 4 ıra • SOSYAL DEMOKRATLARIN ÇIKMAZI : Sıdfr 4 1ra • PETROL EMPERYALİZMt : M ınır Orır] 4 lı a 9 ATOM BOMBASI ÇOC t K L A R I : Arata Osada 4 lıra • VtETNAM'DA SAVAS VE Z l LÜM : B Ru^ell 4 lıra • B I Z L A R I N ÇÖZÜLÜSÜ: îi\a Ebrenburg (Roman), 7,5 • Sol Ya\ın!arı nın Ntanhul da 5 ıtımı • Kemal Karatekın Ankara Aidın Kıtabe\ı T.T= ra kıtabevlerı ve sahıs sırıarıslerı ıçın Yenı Daçıtım Burosu Sanajı caddesı, Demır îş harı, 51 Ankara • Pt \TA KAPtTALtZMtM\ BIGÜNKÜ BIHRAM: • SOSYALIZM VE SİYASİ 1MICVDELE «Plehanofl 5 lıra • IN'SVNLlGl NASIL BtR T.ELECEK BEKLIYOR. (Onsoz ÇETIN ALTAN» 7 5 lua • YENt CİN. 5 hra PAYEL YAYINEVI P K 889 îstanbul EN BU/UK YAZARLARIN EN GUZEL ESE31ERI tn<;anlar \ ar olan, ınsan ha\atında bujuk bır \er tutan aşkı, insan bılgısınde çıjır • • çan p^ıkanalız goruşu ile incelemektedır 5 hradır 9 GEVÇ KIZ PStKOLOJİSt : Mıllı Egıtım Bakanhğınca kavnak kıtap olarak kabul edılmı<=tır. Genç kızları butun ozelhklenvle tanıtmaktadır. Butun anneler, babalar, gençler \onetıcıler ıçın jararhdır. 6 lıradır • KADIN PStKOLOJlSt : Kadını bazı ozelhklerıvle tanıtmaktadır 3 hradır. • EVLtLtK KILAVUZU : Evleneceklere, evlılere gerek11 bılgıler vermektedır. 5 hradır • ANNELİK SANAT1 : Eğitim işınde anneye rehberlık jaDmaktadır 4 lıradır. ödemeli gönderilir. Kuçuk sıparışlere post» 0 > retı eklenır ÖZGÜ YAYrVEVÎ. Cafalojtlu. Îstanbul P.K. 1131 *** • O BENtM ELİMDE Cumhurbaskanının okuyup takdır ettığı kıtap çıktı Be«orıvet ıçın venı bır sulta : Mılletlerarası Sulh ve Ada'.et Mahkemesi nasıl tesekkul edecektır"1 YazanOsmannnri TTJNÇER Dagıtım : Ferban Bocknrt Kltabevi • AŞKIN PStKANALtZt : \E ANAYASAMIZ Cevat önder'ın • İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNININ GENEL YAPISI adlı kıtaplannı suTar Kıtapçılardan arayınız. Bu kıtaplar Akbank Şubelerınden de temın edıJpbıhr. = ~~ = = = = = = * ^ ^s KOVAN KİTABEVİ • BtR KÖPEGtN ARASTIRMALARI : Kafka Turkçesı • Mehmet Doğan ^00 • MEZAR BEKÇtSt : Kaf. • ka Turkçesı • S e i g ı Sabuncu 200 • SAN'AYt KIRALI : U p t o n Sınclaır Turkçe^ı H'i'iKTrras Ba'ıkçısl 200 • AY T l Tt I.Dr Gll GECE: Kemal Bılha^ar 40f1 • B E Y A Z D M A R M Se\da. 251) KOVAN KtTABE\t Konak tzmır W = = r = = = ^ 3 = = : = ^ == = = = z= Günaydın Kitabevi ÇOCIKLARIN ATATÜRKÜ Sa%ın ogretmenler \e \elıler şımdı\e kadar çocuklara bojle bır kıtap sunulmamıştır ATATÜRK u tanıtmanm ve «rvcıırmerın >olu bu kıtaptan başlar HAYATI, SÖYLEVLERİ VECİZELBRİ çocuklarla ıleılı ANILARI çeMth REStMLLRl Onun ıçın SÖYLENENLER le en guzel ATATURK StJRLERl kıtabı sulemektedır 10 lıradır. Kıtapçılardan sorunuz ÜZÜNTÜYE PAYDOV.. KAHK\HALARLA GÜLLLİM kıtaDi 437 GÜLDÜRÜCÜ fıkrasıyle uzuntulerınızı jok eder, yuvanızı kahkahalarla çınlatır 10 lıradır ödemelı gordenhr. Acele edınız GÜNAYDIN KtTABEVt Ankara Caddesı 10? P.K. 663 I s t a 11 b n I • «GENÇ OZANLAR SttR ANTOLOJtSİ» çıkıyor Bırçok anıları olan şıırlerınız bundan boyle koşelerde kalma'.acak onlardan ıkı tanesını P K 341 Ankara'ya gondererek Antolo ]i'ye katılabıhrsınız * l î * = == ^S ES ^ ^ ZSŞ ^= == = ^ == ~ = ~~* = : ^ = ^^ ^= ^= z= = ^= = = = z= ~ z= ^ • = T C L S T O ! H « l MURHT H Trcnat ÖRUMCEK Dıckers BUYUK ÜMITIER 1 AKAY KİTABEVİ Her yaşta çocuklar içın v« herkes ıçın Altın Masallar «3» Grımm'sden masallar» satısa çıktı Grimm Kardeşlerin butıin masallan Turkıvede ilk defa bır arada yayınlandı. 24 forma, 58 masai Altı renkh krome luks somızlı v e ıçi resımli, lüks ellth fiatı : 12,5 hra Daha Bnceden yavınlananlar: Altın Masallar 1 «Ellı ulkeden 70 çocuk masalı» lüks cıltli 12 50 hra. Altın Masallar 2 «Elll ülkeden 70 çocuk masalı» lükı cıltli 12^0 hra Romanlanmn: Helen Mae tnnes: Romanm ciltli 15 lira. Akay Kitsberl : Ataturk Bulvan «9, Tel: 12 12 7« Ankara ve baslıca kitapçılarda. * Dunya Edeb'yatı Klasikleri: Tolıfoy HARP VE SULH 5 basu Tolıtoy DİRILİŞ ı t d « " Tolıtoy KAZAKLAR J Auıttn E.MMA H Murgır LA BOHEM H M.nn MAVI MELEK • W Col m BEYAZLI KADIM Lawrence OGULLAR VE sEVGİLİLER Lawr.nco GUNAHKAR RUHLAR A Prtvsıt MANON LESCAUT G Flıubtrt MADAME BOVARY V hugo NOTRE DAWE IN KAMBURU ÜMIT YASAR ' ın Şiir Kltaplan Mihriban» Şıırler Mektuplar (2 Baskı) Bir Gün Anlarsın (3 Baskı) Seninle ö l m e k Istiyonım (4 Baskı) Sabibını Anyan Mektnplar (3 Baskı) Ürtüme Varnu tstanbnl (3 Baskı) Sevenlfr ö l m e ı (2. Baskı) Seni Sevmek Şılnstan Sultanı Sen Ask Nedir Bilmezdln tnşallahls, Masallahla Yenl Dünva Rekom Sadrazamın Sol Knlajfı Biraz Kül, Biraz Dnman Hayatı ve Eserlerl tkl Klşive Bir Düny» (5 Baskı) Çıkacsk. Benl Unntraa (5. Bnskı) Çıkacık. Çijan GOzler (4. Baıkı). Çık«c«k. Kmranhğın Gflıleri (4. Baskı). Çıkacmk. HOrOn Şarkılsn (2. Baskı). Çıkacak. AVRUPA GÖRMÜŞ ADAM (Çıkacsk). Oenel Dağıtımı : BATEŞ BÂYİLİK Ş Cağaloğlu Îstanbul »Nobe! Kazanan Yazarlardan: henmgw.y SİLAHLARA VEDA (4 basJ Hemıng*jy IRMAKTAN OTEYE Htnır.9w.y VARLIK YOKLLK Pîıern.k DOKTOR JİVAGO S eınbeck CENNET YOLU 12. bası) St.lrbeck AŞK OTOBÜSU S.ncl.ırLews SENI SEVMEK KADERİM Andr. S d ı KALPAZ.MLAR Psar! Buck ANA P.»r Buck ŞAKAYIK ?nr\ Buck MUBAREK TOPRAK = PRATİK ÖĞRETİM î AYINLARI Fevzı LÇAVın Yenı î'kokul Programrnın uj gulanması>le ılgı ı eseılerını «urnr • YE\1 PROGRAM LYGU HM4 KILAVUZU : 7 5 Lıra • YILLIK ÜNİTE PLÂNLARI (IIMI1) : 10 Lıra • YILLIK • CNtTE PLÂNLVR1 (IV) : 7,5 Lıra • YILLIK • TNİTE PLANLARI (\ ) : 7 5 Lıra • İS TAKVİMİ : 4 Lıra • BtRlNCİ s I M F ÖGRETİMİ : 5 Lıra P. K. 18 • AFYON 5Îî îfc 5ÎC *Çağımızın En Ünlü Romanlan Kenyon ı BİR GÖLGENİN ARDINDAN Kenyon ı JO5E D HINE ( i bası) " M Drum«j VAL5E DAVET S M«ujh«m OYUN N Shute KUMSALDA (Z bası) D Du Mıtıntr KADER YOLCULAR1 Y.şar Ktmal YER DEMİR GÖK BAKI» T.ylor Caldw.ll SABAH ŞARKISI Cromn SABAH YILDIZ1 (3. ban) Cronm BIR A$K UGRUNA O. ban) Cro.vm ERGUVAN AĞACI O. baa) C'onm: BİR ACI ŞARKI jÇğ. FEN YAYINLARI • ŞtÎRÎMİZDfc ÖGRETMEN Her kllap kabartm» beı cfltfl ,§föp Antoloıl, 500 krş. renk ofset ceket kapll ^\J\' £ ( V . • ŞÎtRfMİZDE ÖGRETMEN II. J U ' 1 0 L " U L VAYINE V j / ŞÎtRLERÎNÎZÎ BEKLER. P.K. 6 L ? a k Hırlsüyan dlftsın» ra&men, yeril halkın esW ktUtürUnO koru j duğtı anlaşılıyor. } HÜMyin Köroğlu: Rooj* Eftitım EnjtitOsü Müduru • MEKANtK. 15. Tl. • MEKANtK FROBLEMLERt 15 Tl (Çgrfimlu 500 probl«m) • ELEKTRtK VB MODKRN FtZtK. 16,50 Tl. • ELEKTRtK VE MODERN rtztK PROBLEMLERL ıs tı. «•Çörümlü 515 p r o b l e m ) .
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle