09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJBTTET EHm IMT SAHtFE BEŞ DEVE GÜREŞt YERİNİ BOÖİ GÜREŞÎNE BIRAKtYOR ! "Kurtar beni bu hayattan,, Hani deveye sormuşlar boynun niye eğri diye... Bizimkl de o hesap işte Boğalar hastahane inşaatı ıçın dovuştu !ki rakip uncc tıiıi'irinı suzdıı Cumhuriyet 12756 5C.0OÛ Adet Hasta Torbası Yaplmlacaktır Son teklif verme tarıhi 6 Kasun 1967 pazartesi günü saat 14 e kadardır. Nümune ve sartnameler Ayazpasa Dumen sokök No: 2325 Gumuş Pnlas Apt LevBZim Müdürlüğünden temin edılebilir TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (Basın: 24701/12752) ESKİŞEHİR BELEDİYESİ Sular İdaresi Müdiirlüğiinden. 1 îdaremize 6 kalem suborusu pk parçaları ile 2400 metre PVC. su borusu kapalı zarf eksıltme suretıyl* 30235 35 l'ra muhammen bedel'e satın alınacaktır. 2 İhalesi 14/11/1967 tarih ve saat 16 da Belediya Encümeni Odasında yapılacaktır. 3 Muvakkat temınatı 2267 65 lıradır. 4 Talıplerm 2490 sayıh kanuna gore hazırlıyacaklari zarflan adı geçen gün ve saatten bır »aat önc* Komisyon Kalemıne vermeleri; Fazla bılgi ve jartnameyi görmek için İdaremiz* müraeaat edılmesı. 5 Fostada vâkl gecikmeler kabul edilmes. (Basın: 25084 E. 694/12775) ODEMtŞ, (Neccar TtRKCAN bildıriyor) Yı lın ilk boğa aovuşu 125 yatakh ödemış Devlet Has tanesıni taroamlamak ıçın tertıp edıldi. 175 bin lir«»ı d«vlet tarafından, 525 bin lırası da hıyır«everlerın ve sınemaya gıdenlerin yardımlarıylt toplınmıştı. Fakat toplanan bu paralar hastaneyi tamımlaraaya yetmevınce, boğa gurejınden gelır sağlanm»sı duşünuldü. llçemizin hayvan pazanntfa tertip edılen boğa dovuşunu cıvar ilçe ve koylerden katılan seyircılerle 67 bin kışı ızledi ve 50 azgın boğa, sırayla ağırhklanna gore dovuşerek derece aldı. ödemış simdıye dek bovlesıne kıran kırana boğa dbvüsü seyretmemı?tı, ustesıne çıftçı ve koyluleraen kurulu 9 kısılık hakem heyeti de Mehmet Balcı başkanhğınria otonte olduğunu kabul ettırdı. Şıke diye bır sey \okT Boğa, yt korkar kaçar, ya da olur orada. Bu yıl olene raslanmadı. Bo*alar zorlu dovuştu. tutunamavan ksçtı. 1015 grup davul zurna dovuşte galıp gelen boğalann etrafını fardı; dovuş boyunca bır hengâmedır koptu.. Kımı KoroğTurk Hava Yollan; hacı olalu ufledı, kımi vol havası vurdu cak hacı adavlarını CıadeVe kenbahsıs ıçın. Yenenın oeğerı artdı uçaklarıyle goturup getırmek tı dövüste, yenvk ya çıfte koşuiçın şimdıden hazırlıklara başlalacak, ya kasaphk olacak, örf mıştır. Kara yollanmn kapalı üzpre!.. olduğunu duşünen Turk Hava Bas dövü^e geldi sıra üç saatYolları Satı» Mudürü Rıfat Zevte, bir yıllık iddıalı bogalar mevnioğlu, temaslar yapmak üzere danda tur attı bırkaç kez. Boğa Cıdde'ye gıtmi$tır. toto yürudu. 45 dakıka surdü T. H. Yolları İdaresi, hacı aoovu« Soluk almadı sevırcıier o'aylarının daha rahat ve ucuz çok kez. O kadar zorlu dovuşsevahat edebılmelerı ıçın ozel ten sonra, Aydın Bah«ı'nın «Kabır de tarıfe hazırlamava karar ra Ahmet»ı venık duştu, Recep vermıjtir Karamanlıoğlu'nun «Karaoglan»! karsısında. Bosalar selâm verırcesıne bogurdu seyircılere ve seyırcıier do\a*ıya alkıç tuttular. Karaoelan ypnık duşesıy» H* hazır \nprçk gene. fk Halimize bir çare bulsunlar Tirk Hava Yolları Hac seferi yapacak MEVLIT Hastaneraıze maddl ve manevı yardımda bulunanlardan vefat edenlerm ruhlarına ve hayatta olanların sağlıklanna ıthaf edılmck uzere. giml guç belâ anlaünıştını. Bu köy bambaşka blr köydü™ Sozii birisl bıtirlyor dığerl alıyor du. Hasan Hüseytn Sade, « Taa afabey, yaz» dedikten sonra, Ahmet efendl başlıyordu konuşmaya.. Ama en llglnd Hasan Hdseylndi.. « Herkeiler duvsun... Duysunlar da, bfr çare bulsunlar halimi7e. Avazım çıktıgı kadar baçırıyorum... \c olducuırmzu. kapkaçcı tüccar eünde Meriiiinmi. kredi alamadıcımın ve tütünumüzü vok fiyatına sattıeırnızı vaı açabev... Bana bir i$ bul İzmirde... Istersen odacın olanm. sana kul köle olayım. kurtar beni bu havattan...» Bir ara duruvor. eozlenni arkadaşlan üzenne cevınyor ve hızlı hızlı konusuyordu« Tefeci imanımızı gevretme» re devam edivor. Yüzde rüz faiı le atıyorut bir kaç kurus paravı. Hanl o da olmasa. tütünciıiugu bırakıp (föc edeceçiz buradan... Banka kredisi almak için de ille torpilli olacakmısın. Fazla kredl almak idn valan snvÜTecekmisin. Benim 10 dnniim tarlam var deml, hen divorum ki 20 döntitn var. Banka 100 lira veriyor döniimune. Memurlar tarlanın üiçümünü vaparken. 10 dönümlük tarlava 25 dönüm deyip .ıkıyoroz ve vüz elli lira havadan kredi alıvornz. BBtiin tütün üreticisine rorla valan sö\ letivnrlar. 10 dönüm 20 rtft. niim olur. 20 dönüm dp 25 d5niim...» her sene okluğu gıbı 27. Ekim. 1967 cuma gunu cuma namazım mutaakıp Sule\Tnanıye Camu şerıf.nde mevlıd okutacak tır. Arzu edenlerın teşrıflerı rıca olunur İdare Heyeti Cumhuriyet 12761 a İSTANBUL ESNAF HASTANESt Tııtun denizinde ömıır tuketen iki i?çi Eklci sayısı 5X7 Urtalama fiyat 64 kurnf TEŞEKKÜR mctlı varlığımız, ı^ı ınsan Ke* malıyelı BU\Ü|UTIUZ. ortağımız, kıy iı 1940 yılınrta üretilen tütün (kilo) 5.000.000 1940 vılında tüccar alımı 4.Î71.RI4 Ortalama 1!W6 nlmd» Ekict fiyat Üretilen sayisı tütün (kiio) 63 k u r u s 63 15.137 4(W 4SH 1940 v ı h n d a Tekel alımı 331.32 23.155 Ortalama fiyat 7,73 lira Iklndl siyahbevaz ve renkli resimlerınız Sosyal Davanışma Dcrneeı'nin fakır çocuklar vararına du7ençav, vann Moda ' Denlı »aat 16 00 da japıhıcaktır. So^val Davannma Derne|t saat 19 00'a kadar devam edecek ça\oan başka, okuma yazma bılme\sn Kadıkoyluier ı!e ilkokul dıploma«ı almak isteyenler ıçın halk eğıtım hızmetı olarak Dernek Merkezınde kurslar düzenlemıMır. Kurslar Pazartesi, Çarjamba vt Cuma günleri saat 18 00 ıle 20 00 arasındadır. Derslerı, bır ucret almak«ızır unıversıte oğrencıleri ve gonullü oğretmenler vermektedır Sosyal Dayanışma Derneginin çayı Eminönü Meydanındaki köprüleri Ticaret Bankası yaptırıyor AH>1ET ZİYA HAZNEDAR'ın ortalama fiyat 62 kurus ortalama fiyat (lira) 7,51 Eminönü meydanında Galata Koprusunun iki yanı ile Yenıca mi tarafını birleştırmek üzere lnsa edilmekte olan iki adet çehk koprü Turk Ticaret Bankası tarafından vsptınlmakta olup in taatın hıtamında tstanbul Belediyesıne devredılecektır. Mevdanın iki yanını havadan bırleştırecek olan Koprüler hâlen buyuk bır müskulâta maruz bulunan yayalara emnıyeth bir geçıs ımkânı sağlayacağı gıbı motorlu vasıtaların da fuzuli duraklama yapmadan akışma im kân vermit olacaktır. vefatı dolayısı ıle. geıek cenaze^ıne ıştırak, gerek bızzat gelmck, telefon. telgraf gondermck suıetı ıle Bcılaıımızı paylaşan, vakm alâkalaıını esırgemiyen, eş, dost ve yakmlarımızîa Ticaret Odası camıasma en derın teşekkurlerımizi arz etmeği vnzife bilirız. * •" ' Halft Afltnan i p X OrtakJan KoJL Cumhuriyet 12762 1»6« vılınria Ortalama fijat tüccar alımı (kilo) (Ura) U.760.584 739 19Wi vılında Tekel alımı (kilo) 3.232.857 , « Çok TESEKKÜR KıvTnctli varhSımız. eşimiz, babamız. kardeşımız. ivi insan Kemaluelı vefatı dolavısı ile, geıek cenazesıne iştırak, gerek bızzat gelmek, telefon. telgraf gondermek sureti i'e acılarımızı paylaşan. yakm alâkalarını esirgemıyen, akraba, eş, dost ve yakmlarımızla, Ticaret Odası camiasma en derm te^ekkürlerimizi arz etmeyi vazife bıliriz. AÎLESİ Cumhurıvet 12763 AHMET ZİYA HAZNEDAR'ın Unakandafci ıstatistücten aalaşı¥ * c a g ı gibt, 1940 yılındakd A K • hısarlı tütüncü ile, 1966 yıhndaki Akhisarlı tütüncü arasında hıç bir fark yoktur... Tütünoi hep aynı düzeyde kalrnıştır.. Tütüncü bir lokma ekmeğı yıyebılmek Içın, bir kıska^ içınde sıkışmış ve onun sırtmdan kazananlar lse parsavı toplamıştır Salt Akhisarlı tütüncü mü, o kıskacm lçindedir?. Bütun tutuncüler, yanı sayılan 3 milyona yax taşan insanlar o kıskacm lçindedir yıllardır... khisarın Çıftlik köyündeki tütun üretıcUen ile sohbet ediyorduk.. tzmlrin Gftvurköyun den sonra, bölgenin en yüksek tta lıtede tütün üreten Insanlardan dinlıyordum «tütün kuman» m. Tasalar hep aynıydı... Konuşulanlar hep aynıydı... Her tütün üreticisine sorduğum o klâsik soruyu bir kez de bu lnsanlara sordum: c Havatınızdan memnun mntnnuı?..» Onlar da, alıştığun klâsik cevabı verdiler: ASISTAN ALINACAKTIR Eczacılık Fakültesi Dakanlığından: Fakultemizin muhtelif kürsülerine asistan alınacaktır. İgteklılenn Ankara Üniversıtesi Asistan Yönettnebğınin « üncü maddesındeki «artlan hsiz bulunmaları gereklıdir. İstekhlerin ilân tarihinden itıbaren 15 gün içerisinde Dekanhğımıza müracaat ettneleri ve yabancı dil ve bılim imtihanlarının 18 Kaıım 1967 terihinde yapılacağı ilân olunur. (Basın 25068 A. 13658/12774) A 26 Ekim Recep 22 ? 3 5 1 J en ıvısı V. 1 6 21 1158 14 53ı 17 11118 45 1 06 6 43 9 38 12 î 4 54 Sonra bu yîl tütünlerin, geçen yıla nazaran .laha iyi olduğunu, borç lçinde bulunduİtlarını söylediler... Onlardan öğrenmek istedığim, kapkaçcı tüccar tefeciler ve tütunlenndeki mavi kuf hastalıgıydı. Dondük dolastık ve sonunda ba konuva eeld'.k.. Çıltlüı koyü tütunculerı bir basladılar tasalarını anlatmaya, bir basladılar tuccann vaptığı oyunlan sıralamaya. bir başiadılar tefecınin kendilerini na sıl sömürdüklerıni teker teker OTta^"a dokmeve.. îşte o zaman, her şey su yuzune çıkmış ve her şey anlaşılmıştı. 26 yaşmda 4 çocuk babası Hasan Huseyın Sade, « Yaz ağabey, dediklerimi aynen yaz... Okusnnlar, dayanlar duymıyanlara anlatsınlar...» dlyordu. Gıttığim bazı kr^ylerde, gazetecl olduğuma inanmamışlardı... Hattâ « Sen tüccarın adamısın, biz\ yoklamava eeldin... Ağzımızdan tif abp, tüccara Ueteceksin« gıbi sozler soylemisıerdı... Bu olay blr kaç köyde basıma gelmış ve onların tasalaruıı dinlemeye geldl aftnndan ıteş fışkırıvordu H» «snın .. Peşpeşe sıraladıgı kahmplerle eklivordu: « Hanl deveve sormuşlar. bov nun nive efrl dive.. bizimki de o hesap, neremiı doînı ki... Blr bakarsın mavi kiif dive hir hasta» lık. trpemiıe *ebrl1âh cibi çöker, tariada ne varsa silip sünüriip gS tiirür ve işte o zaman fivatlar alahildiiine rüksektir. Riinde tfltiin md var satasın... Bir bask* "". yıl. çalısm»?. didinmis »e üstelfk'1* mücadelenl tüzel vapmıssın rnavl küfie... Mahsvl altin eibi sarı.« Mahsul damları doldarmus... Çocuklannın. kannın ananın, babs nın nafakaai 'îkmıs dive scvinlr durursun... Fakat dedik va onlar bizden kurnazdır dedik va... Bas larlar mınldmnmava... Tekel bu vıl tiitüne ivl para vermiyecek .. Cünkil. Tekel :azla tütiinü ne vap sın. Onun için fivatı diğer vıllara nazaran taban fivatını dahi tntmaz... Bir de üstüne tuz biber eker, Tekel Bakanının sözleri.. (Sa yın tütön ekicisi. bu vıl reknlte yüksek kaiite riüşük. fazla fivat veremlyecefiz) der... Oysa vaprak lar altın cibi parıldar.» Şimdi gel de Işin içinden çık..j» B Ve yıllardır oynanan «tutün kuman» nın blr baska bölümüdtlr bu... Dıgerini, bir başkası taklp eder ve ortaya koskoca bir tütün dramı, çıkar... Yarın: Kimse umursamıyacaktır 00] 13H1128 750C (Yedibinbeşyüz) Ton Linyit Kömürü Salınalınacakiır Bu işe ait lartnam* v« sözlefme orneği Müesses* Tlearet Şefliğınden bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklıflerin en geç 6 Kasına 1967 pnzbrtesi günü »aat 15 00 e kadar Müessese Haberleşme Servisine verilmif olması şarttır. Postada vâki gecikmelerden Müessese sorumlu cLmadığı gıbi, MüesseM 2490 sayıb kanuna tfibi değildir. Kodak Sosyal Sigortalar Kurumu Paşabahçe Haslanesi Başhekimüğinden: 1 Hastanemîzin bir yılbk ihtiyacı olan 40 kalem va? sebze ile 50 000 kilo inek sütü idarî ve evsaf »artnameleri esasları dahihnde kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 2 Siıt ihalesi 13 Kasım 1967 günü saat 10. da yaş sebze îhale«i lse 15 Kasım 1967 günü sast 14 de Hastanemiz Satınalma Komisvonunda yapılacaktır. 3 Bunlara ait aartnameler Paşabahçe'de bulunan Hastanemiz Satınalma Komisyonundan temin edilebilir. 4 İdsrl şartaamemize göre hazırlar.acak kapalı «arflarm en geç ihaleden 1 saat öncesine kadar Komisyonumuza verilmiş olması veya bu saatten 5nce Komi&yonda olmak özer» iadeli tashhütlü posta ile gönderibnesi şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 5 Kurumumuz 2490 gayılı thale Kanununa tâbi olmayıp Ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 6324/12773) fılm! İlâncılık: 2681/12769 SÜMERBANK BOLU SUN'İ TAHTA SANAYİİ MÜESSESESİ (Basın: 25123/12781) ,T«I. 22 78 72 T«|g. NAMtlSUCUKİ K A ü S E R I LI A. ve H. APİKOĞLU Kardeşler SUCUK VE SALAMLARINI gönül rahathğıyle yiyebihrsinız. Öâncılık: 2906 12772 Kapalı Zarf Usnlüyle Menknl Ma! Salışı İslanbu! Defterdarhğından: 24.000. lira muhammen bedelli 1800. lira teminath Kartal Maltepesi İkind Zırhlı Tugayı Ordonat Bölük Komutanlığında bulunan tartminen 40 ton hurtJa demir. (F«ılasının bedeli tahsil noksanı alıcıya lade edllecektir.) (5535637) 20 000 lira muhammen bedelli 1500. lira teminaÜı YMİİVÖV Hava Alanı Gümrük MüdürlüğiSnda bulunan 020037 plâka ve 179774 motor No. lu 953 modell Hannomf mark» otcbüs. (5535686) 18 000. lira muhammen bcdelll 1350 lira temlnatli Hasköv Jardarma Deniz Atölves! Müdürlügunde bulunan 1 ad»t 15,6 Kav. 240/410 V. 50 Hr lık Budadizel Elektrojen Grupu. (5535758) Yukarda vazılı menkul mallar 10'11/1967 euma gflnü taat 15 30 da Mill! Emlâk Müdurlü|ündek1 Komigyonda doavalarrdakl sartnameleri fereğine» ayn ayn Vapalı «arf usuliiyle satılacaktır. tsteklilerin 2490 layılı kanunun tarüab dalrerinde h«zırlanmıa teklif mek+ırplannı m«kftr ttriht* «n f*« aaat 14 30 a kadar Komlıron BMkanlıgtBa T«nul«rt telı Ulfi içte «4ı (•«•• Mfldurlflje m*rae«atlarL CBum MT1T/1STTT) w Kara Kuvvelleri iuhabere Dairesi Başkanlığından: 1 Kara Kuvvetleri ihtiyacı İçin 824*5 »ayıb kanunun ve 6,T724 layılı kararname uyanne» dı» memleicctlerden TTansistörlu Eğittm re IJmbalı Televizyon klH wtın alınacaktır. 2 Keyflyet Ateşelflcler vasıtası İle dıs piyasada duvurulmuş olup Türkiye Miîmessillerince ysbancı firmalardan temln edilecek teklif mekrubu, proforma fatura »• diger teknik dökümanlann teşkfl edilecek komisyonda tetkik edilmek Czere en geç 24 kasım 1967 tarihln» kadar Kara Kuvvetleri Muhabero Dairesf Baskanlığmda bulundurulacak, bv tarihterı tonra ele geçecek teklifler Vale alınmıvacaktır 3 Şartnameler Kara Kuvvetleri Muhabere Dairesi Bajkanhgından temm edilir. 4 Şartname talebinde bulunan müroe««Uler flrmı belüelerlyl» mttraeaat edeeeidenîlr. 8 • Porl» lle •artnun* l»+eSi karsılanmıyaetjı gibJ porta dakl ıredlrmelerd» kabtti edllmİT«ce)rtir (Bunu MM4 A. Maliye Müfeltiş Muavinliği Giriş Sınavı Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca 18'12'1967 pazartesi günü saat 9 da Ankara ve Istanbul'da Maliye Müfettış Muavinliği Giriş Sınavı açılacaktır. Giris iinavına katılabilmek için: a) Dfvlet Memurlan Kanununun 48 lnd maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, b) 1/1/1967 tarihinde (30) yaşını doldurmamış bulunmak, c) Siyasal Bileiler, İktisat, Hukuk; Ortadoğu Teknik Üniversıtesi İdart İlimler Fakültelerinden: İktisadf ve Ticarî îlimler Akademflerinden (vevs eşitleri yabancı fakülte ve okullardan) birini bitirmis olmak gerekir. tsteklilerin sınav için cerekli fermalite ve belgeleri göster«n ve «ınav konulan hakkmda lüzumlu bilgılen veren brcşari} »dlan geçen Fakülte ve Akademilerle Arıkara'da Mallyt Bakanhgı Teftis Kurulundtn. tstanbul vn Iımır Defterdarlıklırından biznt müracaat « « « 7 1 8 v«ya mekrupla temln etmeleri va muraeaıt itinl aoksannc olarak 2/12 '1967 rumartat! fBnu saat 13 00 • k&dır bitirmelen lurumu IIIP olunur. (Basın: 24805 A. 13319,12751) Tekirdağ Belediye Başkonîığından 1 Tekirdağ Beleflıyesı Otogar sabuuun betonlaıunuı tıl 2490 sayılı kanun hı kümlerıne gor» kapalı z*rt UIUİU ila «KsUtmeje çıkarılmıştır 2 Işın muhammen Dedeli 92183.33 lira olup |eçid UmüMö 5809 n lıradır. 3 17 Kasırn 1967 cuma çünü saat 15 d« yapılaeak lhal«y« istlr*» BdeceHlerin üri gün önce Beledlyt P«n tşl«rlndtt yttBTlüs belgesl iJmaian vt fcapalı ı»rflannı lhaJa • » *• tlnden Dlr »aat Onee Encümen BMkanU|uiA vtnMltrl lânredır. 4 Bu lse alt »»rtnaıne ve kealf «mkuun BtMtya V n taterlnde ls saatlerlnde grjrulebuaeeği Uâa etuaur. atoa ıırrtı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle