18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
,£* "* x Şaheser Romanlar » ROMAN KİTAPUĞINIZA rENI BİR D f t f BİR s >: e En BüyOlı Yazarlınn En Guı»l Enrtcri• X En BüvGk YiTnriıruı Cft/ıe • Z < VÂRIK. miOR ıu g ( SİUüURI VB» « I.. I Her kıtap kabartm» beı altü 1 be« renk ofeet ceket kıplı GOVEN V A Yl N E V I 44. yıf sayı T5535 umhuriyet KURUCTJSU: YUNTJS NADİ Telgrai v e raektup adresi: C u m h u r i y e t Telefonlar • 2 2 4 i 90 22 42 9 6 IstanbuJ P o s l a Kurusu: İstanbul N o 246 2242 97 22 42 98 2 2 4 2 9 9 Ansiklopedik Perşembe 16 Ekim 1967 hkçağdan bu yana lhtilâller. daıbeler,' fiklr akınıları ve fikir kavgalarım Emtn TÜRK koskoca Ikl ciltte topladı. Ikl cUt de yayınladı. Resimli, büyük boy, bez eUtll bu eserl tüm aydınlara. »gretraenlere, öğrencilere tavsiye ederiz. 1. cUt 30, î. cilt 25 Uradır. MAY Yayınları... Reklânccıhk: 384112795 İleri Ge Kavgası Tarih Bâ ikisini imha eni i Kaymakamın eşine ateş Güvenlik Konseyi «Ateş kes» in ihlâlinden üzüntii duyduğunu belirtti (Dış Haberler Servisi) §f AU1DC Mısırın İsrail muhribi «Eilat» ı *•*•••••»» batırması üzerinden daha 72 saat geçmeden İsrail, misillemo yapmış ve Mısırın akaryakıt ihtiyacının % 80 ini üreten iki rafineriyi «yerle bir» etmiştir. Sovyet savaş gemilerinden bir filo, bugün Port Saide demirliyecektir. Ortadoğuda gerginliğin birdenbire artması üzerine, Güvenlik Konseyi tacele» toplanmış ve ateş kesin ihlâlini kuıaımştır. Süveyş Kanah boyunca başlayan topçu düellosu, üç saat 15 dakika sürdükten sonra B. M. gözlcmcilerinin müdahalesiyle durmuftur. Mısır ve İsrail, ateşi karşı tarafın başlatbğını iddia etmişleıdir. Kanalın Afrika yakasındaki «Nâsır (Hürriyet)» rafinerisi, bir Mısır resmî açıklamasına göre «ycrle bir» olmuş, »Süveyş» adındski öteki de. yarı yanya tahribe uğramıstır. Rafinenler; Mısır petrol kuyularından çıkan ve Basra Körfezinrien getirilen ham petrollerini işlemekteydi. Mısırın Iskenderiyede bir rafinerisi daha vardır. Çarpışmada üç Mısırlı sivil ölmUş, 37'sl de yaralanmıştır. israil 3 Mısır roflnerisinden Viranşehir Kaymakamımn öliim sebebi yeniden araştırılmaya Biilent Ecevit GP ve AP'ye çattı eden maskeli şahıs kayıp ANKARA Cumtauriyet Bürosu VAN, (Fikret OTTAM blldiriyor) CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, GP'ye çatmış. AP'nin Doğu illerini hir sürgün yeri haline getirdisini öne sürmüş, Doğu'oaki asayişMzlikten yakınmıştır. Ecevit. GP'liler için, «tzimiıden avrılanların ço|n (reçmişte CHP sorumlnluklanna bilfül katılmış olanlardır. Onlar geçmisin sorumluluklarını reddetmekle gecmişin şcreflerine de lâvık olmadıklarını zaten ortaya koynyorlar» demiş. asayişsizlik için şöyle konusmuştur : «Siz dajdaki Hakimoları, Davudoları bırakın, iktidann saflarında her cehinde tabanca, bıçak, mnsta bulunan ve parlâmento içinde silâhla adam kovalıyan Hamidolar var. Asayişl böyle bir iktidar mı kornyacak. Bnnn beklemeyin..» «DOGU BİR SÜRGİİN YERİ HALİNE GETÎRtLDλ Yıllardır uygulanıyor TRABZON Prof. Nihat Erim, kapalı salon toplantısında yaptığı konuşmada, «Ortanın soln polilikası Batı Avrnpada birçok memleketin yıllardır uyştulamakta olduğu bir politikadır* demiştir. Erım. AP'nin «memleketi bilinmez karanlıklara sürüklemek istedi|ini» öne sürmüş ve Kıbrıs' ın adım arlım Enosis'e eittiğini Sen kendini bil kendini Ağır darbe Müşahitler. Mısır ekonomisinın «ağır bir darbe yedifcinl» belirtmişlerdir. Rafineriler yanarken çıkan alev ve kara dumanlar 64 kilometre uzaktan görülmektedir. 300 kişi yangını söndürmeğe çalı^maktadır. Ekiplerin bütün gayreti, atejin başka depolara sıçramasını önlemektir. Yangın bir petrol deposundan öteki n e atlarken müthiş bir infilâk kulaklan tırrnalamakta ve gök kırmızı bir renk almaktadır. Rafinerinin yakınındaki sun'i güb re fabrikası flâ isâbet aîrnıştır. Port Fuaddaki petrol boru hattı terminali de âlevler içindedir. Kahire Radyosu çarpışmalara tank ve topçu birlikleriyle jet uçaklarının katıldıgını bildirmiştir. Ayrıca îsmailiye ve Süveyş kasabalarının 210.000 sâkininin tahlive edildiği de açıklanmıç. tır. Bu arada « Al Ahram» gazetesi, Israil'in yedekleri silâh altma almağa başladığını ileri sürmüstür. (Arkası Sa. 7, SS. 1 de) İnönü döndü r ktansa'yı Amerika kur| ÇJtarmıştır. Belçika'yı, HoJ ^ lânda'yı ve bütün Batı *•• Avrupa'yı da Amejika kurtarmıstır. Böyİe olduğu halde, Ikinci Cihan Savası bittikten hemcn bir yıl sonra Batı Avıupa sehirlcri sokaklannda görülmeye başlayan «go home» protestolarına karsı oralarda yasaklayıcı tedbirler almayı kimse düsünmemistir. Amerik» ile işbirli§l politlk«nrfan yana olanlar tuttnkhm yoW« yurümüşler, bu politikayı beTenmlyenlcr dc bildiklerini okumaya devam etmislerdir. Fransa'da General De Gaulle «go homeculara katılıp da NATO'nun askeri örgiitü ile ilişkilerini kesince bıı kurulun Paris'deki merketini Brüksel'e taşımak uygon göriilmüş, Belçika Hükümeti de «nakli mekân» olayını memnunlukla karsılamıştı. Ama bu yüzden Belçika'lı sosyalistler arasında ikilik çıkmıs, NATO'nun kendi ülkelerinde bas tâcı edilmesinl istemiyenler ajhr basınca. öteden berl atesli bir Amerikan taraflısı olan sosyalist Paul Henri Spaak arkadaşlarına küserek «hayatımın politikasını yıktınız gerekçesi İle hem partlsinden. hem de Parlâmentod«n istifa etmişti. Bıifrün NATO. Belcika Hüknmetinin buyur etmesi üzerine gerçi Brüksel'e yerleşmiştir, ama eskidcıı Paris'te nlduîu sibi simdi orada da Amerlka ile işbirliği politik.T=ma kar5i olanlarm protesto RÖS tprilerini yasaklamak kimseninak'ına eelmcmektedir. Türkiye'yi Amerika kurtarmamıştır. 1945 yılında Stalin bizden iir doğu ilımizi ve Boğazlar'da üs İMcdiei zaman biz yer yüzünde ya pa valnız bulunuyorduk. Böyle oldııçu halde eöğsümiizü gcre gere kora dev'e hayır> dedik. Truman dnktrini arkadan yetismiştir ve NATO'va girişimiz de 1951 yılında olmuştur. O zamandan hu yana biz Amerika'ya ve dolaylı olarak NATO'ya İHen. yiirekten. aşırı bîr bağlılık pöstermişizdir. Amerika'ya aramızda saldırıya karsı ittifak bağları bulunan esit haklı bir dost değil de. sanki lutfen bize yardım elini uzatmıs. onsuz yapamıyacağımız bir biiyük koruyucu sözii ile bakmışızdır. Burada Amerika'ya «go home» demek şöyle dursun, bu devletle olan ilişkiifrimizdc yiiriittüğümüz pa*if politikayı eleştirmek bile komünist ve vatatı haini ilâıı edilmeyr yeterli «ayılmıştır. Yer yüzüniin cn modern. en giiçlii nrdusunu elinde tutan ABD. nin, bir az da bıı giiçten aldığı pervasızlıkia hir takını hatalar isledi^ine ve kimi milietlerin irişlerine burmmu sokarak oralarda halkı gittikçe sinirlendirdiğine şiiphe yoktur. Ancak. olaylara Türkiye açısından baktığımız zaınan hu durumda bizi asıl sinirlendirmesi gerekenin kendi tutumumuz olduğunu uıkâr edebilir miyiz?. Amerika, Fransa'ya karşı, Belçika'y a karşı. İsveç'e, Norveç'e kar51 aynı davranışın içinde midir? Bugiin Fransa'da, Belçika'da, tsveç'te. Norveç'te. hattâ İkinei Cihan Savaşımn yenikleri olan Almanya'da, İtalya'da eleştirmek her vatandaşın en tabii baklanndan değil midir?. Bıı bugün defil. ilk günden beri hbyle olduğu içindir ki, oralarda hükumetler daima kamu oyonun etkisini vicdanlarinda duymuşlar ve Amerika ile olan ilişkilerinde ulusal akarlarından tâviz vermemeye dikkat etmişlerdir. Bizde ise protesto gösterisi yapan gencleri bugün hâlâ iceri tıkmanın telâşı içinde çırpınan Kıraldan daha Kıralrı bir takım kafalar var. Viranşehir eski kaymakamı Doğan Gürbüz türk'ün eşi Esin Gürbüztürk'ün, önceki gün. akşam üzeri başketıtin Kurtuluş semtindeki evinin önünde tabanca ile ateş edilmek suretiyle ağır yaralanması üzerine polis, olayı çeşitli yönleriyle tahkikata başlamıştır. Ateş eden meçhul şah?ın olay yerinden uzaklajtığı takfinın şoförü Hüseyin Şimşek dün polis tarafından bulunmuş ve ifadesi alınmıçtır. ANKARA {Cumhuriyet Bürosu) Uzun süredir lstanbulda istirahat etrnekte olan CHP Genel Başkanı tsmet tnönü, dün trenle Ankaraya dönmüş ve Doğu gezisinde bulunan Bülent Ecevite bir telgraf çekerek başanlar dilemiştir. Eyüp Han bugün geliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bugün Romanya'dan Ankara'ya gelecek olan Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han için Başkent sokaklarına taklar kurulmuş v s şehir Pakistan ve Türk bayraklan ile donatılmıştır. Eyüp Han, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve protokola dahil zevat tarafından E^enboğa havaalanında karşılanacak ve beraberindcki heyetle birlikte yarın Çankaya köşkünde yapılacak ikiii görüşmelere katılacaktır. Pakistan Cumhurbaşkanı 31 ekim'e kadar Türkiye'de çeşitli temas ve geziler yapacakür. Talıkikat yeniden başladı Olayla ilgili olarak dün telefonla görüştüğümüz Viranşehir Savcısı Fikret Olga, Adalet Bakanlığının yazısı ve gazetemizde bu konuda yeralan yayınlar üzerine Viranşehir Kajmakamı Doğan Gürbüztürk'ün ölümü olayının ve bununla ilgili olarak ortaya atılan iddialann inceîenmesi için 10 gün önce yeniden tahkikaa başlandığını söylemiştir. Bilindiği gibi Viranşehir Kajrnakamınm ölümü sırasında tahkikatı Viranşehir Savcısı Ibrahim Sönmez yürütmüştü. Doğan Gürbüzturkün ölümü ile ilgili olarak ortaya çeşitli iddiaların atılması üzerine Adalet Bakanlığı bundan üç ay önce Viranşehire ikinei savcı olarak Fikret Olga'yı tâyin etmiştir. Viranşehir Savcısı Fikret Olga, . Kaymakam Gürbüztürk'ün ölümü ile ilgili iddiaların incelenmesi için yeniden tahkikata başlandığını ve tanıklarm ifadelerine başvurulduğunu açıklamıştır. Savcı Olga, tahkikatın genişletildiğini belirtmiş ve • Doğan Gürbüztürk'ün otopsisi yapılacak mı?» sorumuza • gerekirse Doğan Gürbüztürk'ün mezan açılarak otopsi yapılacaktır. Tahkikatla ilgili olarak çeşitli yerlere tâlimat yazdık» cevabmı vermiştir. Bilindiği gibi daha önceki tahkikat, Kajmakamm intihar ettiği şeklinde bir sonuca ulajmış idi. Sovyet Oen/z Gücü görülmemiş bir hııla artıyor ONDRA (A.P.) Jane's harb gemileri kataloğunun âiin yayınlanan 70 inci yıllık baskısında, Sovyet denizaltı güciinün muazzam bir şekilde arttığı beiir tilmiştir. Dünyadaki harb gemileri hakkmda en kıymetli kaynak olaa kataloğa göre, Sovyetler, deniz ticaret filosunu da şimdiye kadar görülmemiş bir hızla arttırmakta dır ve su sathı harb gemileri sayısındaki artış da gittikçe bliyümektedir. Aynca yardımcı gemiiArkaM Sa i. Sü : del i VVRULAN ESİN GÜRBÜZTÜRK HASTANETE KALDIRILITOR (Fotoğraf: M. İSTEMİ) I Veteriner kontrolunda at kesimi yapılabilecek ANKARA JEKrikU SaitM (Cumhuriyet Bürosu) Polis tahkikatı Sosislerin çoğu at etinden yapıhyor.. YAZISIZ Sağlık Bakanlığından dün yapılan bir açıklamaya göre yürürlükteki gıda maddeleri tüznğünde değişiklik yapılmış. gıdalann ışleme safhasında ve piyasaya arzından önce kontrol esası konulmuştur. Aynı açıklamaya göre 1966 yılında Laboratuvarlarda muayena edilen 117 bın gıda maddesinden 49 bini gıda maddeleri tüzüğüne aykırı buluntnuştur. Öte yandan Millet Meclısinde bulunan yenı Veteriner Sağlık Zabıtası Kanun Tasarısı kanunlaştığı takdirde mezbahalarda at kesımı mürakün olacaktır. 1 Viranşehir Kaymakamımn e«ı Esin Gürbüztürk'ün tabanca ile ol dürülmek istenmesi olayını polis çeşitli yönleriyle tahkikat konusu yapmaktadır. Viranşehir Kaymakamı Doğan Gürbüztürk'ün intihar f etmeyip, öldürüldüğü yolunda id | | diaların ortaya atılması ve Viran ^ şehirde olavla ilpili olarak yeni ~' Arkası Sa. 7 Sü. 4 te Eyüp Mezarhğının tâdil plânına işean itiraz etti Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın, Eyüp Camiinin bitişiğindeki mezarlığa gömülmesi güçleşmektedir. Belediye Başkanı Haşim İşcan, Meclisin aldığı bu konudakl kara % ra itiraz etmiştir. İşçan, hâlen otopark olarak kullanılan sahanın mezarlık hudutları s içine alınmasıyla ilgili Meclis ka | rarını uygulamak istememektedir. % Belediye Başkaru, İmar ve İskân | Bakanhğma bu konu ile ilgili ola I rak bir yazı göndermiştir. Yazıda, I Taç giynıe töreni için donatılan Tahran sokaklarından biri. Renkli plân tâdili teklifinin Meclise ge 1 ampüllerle siislenen dev tac bütün bulvan aydınlatacak. tirilişinde gayenin saklandığını, I ahnan kararuı usul, şekil ve kanu 1 nun ruhuna uymadığını belirtmiş, \. Eyüp Camii ve çevresinin plân İ tadili tekliflerinin Yüksek Anıtlar Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü llgüileri ve Belediye Meclisi uzrnanlarından kurulu bir komisyon TAHRAN tran Şahı ca hazırlanabileceği görüşünü Taç giyme töreni münasebeRua Pehlevi ve Şahbanu ileri sürmüştür. tiyle İran Şahı, kamu düzenine bugün «örenle taç giyecekkarşı suç işlemekten mahküm ler. Taç giyme töreni sebe4811 kişiyi affetmiştir. 1727 suçbiyle bütün İran, özellikie lunun cezası da gene a>nı müTahran bir ışık deryası içlıınasebetle tecil edilecektir. de yüzmektedir. Başşehir Tören Tahran, aylardanberi taç giyme töreni için hazırlaSaat 10 da Majeste İmparanırken âdeta kendisi «tav. tor, tmparatoriçe. Veliaht lannustır. Her köşe başınPrens, törcn birliklerinin Gii da, ner adımda binlerce listan sarayı meydanı, Davar «Türkiyede Emek Sermaye bayrak asılmış, milyarlarcaddesî, Baoı Hümayun. Sebah Münsscb:i!er>» seminerinin dün c% renkli ampul ve kristal meydanı, Firdevsı caddesi Şan sahahki oturumunan *.«'ail Çaavizeden taçlar vapılmıy Rıza caddesi ve Pehlevi cadde îışma Bakanlığı İş Gücü Plâiı',a>*ıs dağ tas renkli ışıklarla av sinde yer almasmdan sonra Dairesi Müdürü Hanoch Smith. dınlatılmısttr. (Arkî>sı Sa 1 S>i 2 dp) «Isçinin yalnız para bakımından (Arkası S*. 7, Su. i te) At eti meselesi Sağlık Bakanlığının açıklamasında, halen yürürlükteki mevzuatta at'ın kasaplık hayvanlar arasında yer almadığı, dolayısıy le kesiminın yasak olduğu. ancak hastalıksız olmak jartiyle at etinin insan sağlvğına zararlı bulunmadığı. başka ülkelerde at etinden vapılmış sucuk, s o sis ve salama izin verildiği iiade edilmektedir. Viranşehir olayı aydınlanmalıdır Viransehir olayının basit bir intihardan ibaret olamıyacağını iddia ettiğimiz zaman ö'nüne gelen çarşaf çarşaf tsvzih göndermişti. Hattâ genç Kaymakamın eşi de olayın intihar oldnfunda ısrarla direnmişti. Şimdi görülmektedir ki, Kaymakam Gürbiiztürk intihar etmiş olsa bile, onnn ölüme gidişi karısiyle geçimsizlik gibi basit bir gerekçeye bağlanamaz, Sebeplerin içinde ağalık düzeni vardır, ağaların birbirleriyIe rekabeti vardır, devlet topraklarını ele geçirmek için yapılan mücadeleler vardır. Kaldı ki önce kardeşinin evine yapılan tecavüz, arkasından esinin öldürülme'.t istenmesi intihar denilen öliim olayındakl cinayet şüphelerini büsbütün artırmaktadır. Kaymakam Doğan Gürbüıtürk bilindiği jibi Viranşebirde bir rüşvet şebekesini ortaya çıkarmış, rüşvetçi memurların sesini banda almış, bu yüzden ilçedeki ağalardan bir kısmı ve bazı metnurlarla arası açılmıştı. Gürbüztürk daha sonra rüşvete konu teskil eden arazinin köylülere mi. yoksa başkalarına mı verilecejti hakkında tereddüt ayandıran bir karara varmış, bu karar üzerine Viransebirden başka bir ilçeye nakli takarrür etmişti. Işte intihar olayı bu sırada vuknbulmaştnr. Ancak ölümiin serçekten intihar olup nlmadı|ının ortaya çıkması için GUrbfiz OLAYLARIN ARDINDAKİ türk'ün cesedine zamanında o ^ topsi yapılmamış, hattâ Anka  radan verilen emre ragmen % cesedin çıkarılması bugünlere ^ kadar uzatılmıstır. Oysa iddi " alar arasında DoŞan Gürbüztürk'ün başındaki yara izin den söz edilmişti ve esinin yara konusnndaki ifadeleri de birbirini tatmamakta idi. Ara dan geçen süre, ilgililerin göy " lediğine göre, yaranın bir dar f beyle ölümden önce mi, sonr» if mı nnsule geldi|ini tesbit im ^ kânını ortadan kaldırmıştır ve ' otopsi yapılsa bile, artık katî , , (Arkası Sa. 7, Sü. t de) Bir hemşire hastane bohçesînde bıçaklandı Cerrahpaşa Hastanesi bahçesinde Hüsniye Tinsoy adındaki bir hemjire 8 aydır ayrı yaşadığı kocası Emin Tinsoy tarafından bıçaklanmıştır. Yaptığı barışma teklifi ajTi yaşarlığı karısı tarafından reddv dilince kendisini kaybeden koca, bıçağmı çekmiş ve ziyaretçilerin gözleri önünde hemşireyi agır şe kilde yaralarruştır. Öte yar.dah geçiitısizlik yüzürıden Tarlabaşında bir cinayel işlenmi? ve Artm Çiftçi. karısı Ardeniz Çiftçi'yi tornavıda üa öldürmüftüı. Iran Şahı ve Şahbanu bugün taç giyiyorlar "Işçi /şveren arasındaki beşerî ilişkiler yumuşatılmahdır,, NADİR NÂDİ (Arkası t>a. 7, Sü. 3 te)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle